Lovforslag - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Lovforslag - Inatsisartut

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Indledning

Lovforslagets formål

Lovforslagets baggrund

Historisk om arbejdsskadesikringen i Grønland

Den nuværende arbejdsskadeordning i Grønland

Regelgrundlaget

Administrationen

Lovforslagets indhold i hovedtræk

Oversigt over lovforslaget

De væsentligste ændringer af den gældende retstilstand i forhold til gældende anordning

Sikrede efter loven, der efter at en arbejdsskade er indtruffet, bosætter sig udenfor Grønland

Gældende ret

Beskæftigelsesministeriets overvejelser

Lovforslagets indhold

Erstatning for udgifter til behandling på private hospitaler og klinikker

Gældende ret

Beskæftigelsesministeriets overvejelser

Lovforslagets indhold

En fast dagpengesats for den særlige grønlandske dagpengeordning.

Gældende ret

Beskæftigelsesministeriets overvejelser

Lovforslagets indhold

Tillæg til årslønnen for selvstændige erhvervsdrivende i gruppeforsikringen

Gældende ret

Beskæftigelsesministeriets overvejelser

Lovforslagets indhold

Justering af gruppeforsikringen

Gældende ret

Beskæftigelsesministeriets overvejelser

Lovforslagets indhold

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Administrative konsekvenser for borgerne

Miljømæssige konsekvenser

Forholdet til EU-retten

Høring

Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser

Indledning

Regelgrundlag for arbejdsskadeområdet i Grønland er anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om

ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Anordningen er udfærdiget i medfør af anordningshjemlen

i § 90 i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

2009, der indeholder en hjemmel til at sætte lov om arbejdsskadesikring i kraft i Grønland med de

ændringer, som følger af de særlige grønlandske forhold.

21

More magazines by this user
Similar magazines