Lovforslag - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Lovforslag - Inatsisartut

Formålet er at gøre det muligt for Arbejdsskadestyrelsen i tide at foretage de nødvendige skridt til

sikring af en effektiv administration. Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring

mødes en gang om året, hvor samarbejdsaftalen kan justeres ved behov.

Center for Arbejdsskadesikring er delvist selvfinansierende i kraft af administrationsgebyrer, som

betales af forsikringsselskaberne og af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for behandlingen

af sager om arbejdsskadesikring. Indtægterne fra administrationsgebyrer udgjorde i 2008 1,24 millioner

kr. Der ydes tillige et tilskud fra staten til driften af Center for Arbejdsskadesikring. Tilskuddet

udgjorde i 2009 ca. 1,6 millioner kr.

3.3 Administrationen fremover

Samtidigt med at lovforslaget træder i kraft, vil Center for Arbejdsskadesikring blive indlemmet i

Arbejdsskadestyrelsen, som derved får en lokal enhed med sæde i Nuuk.

Det er væsentligt at administrationen af arbejdsskadesikringen fortsat er forankret i Grønland og

fortsat varetages af personale med lokalt kendskab. Der er derfor fortsat behov for en lokal administration,

som skriver, taler og forstår grønlandsk, og som kan modtage anmeldelser og henvendelser

samt forestå sagsoplysning m.v.

Det nuværende personale i Center for Arbejdsskadesikring vil blive ansat i Arbejdsskadestyrelsen,

og der vil blive udarbejdet planer for en betryggende overgang til ansættelse i Arbejdsskadestyrelsen.

Personalet vil blive inddraget i planlægningen af overgangen. Det forudsættes, at overførelsen

af personale fra Center for Arbejdsskadesikring til Arbejdsskadestyrelsen vil ske efter

landstingsforordningen om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Det forudsættes

videre, at der indgås aftale mellem Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og Arbejdsskadestyrelsen

herom.

Centret modtager fra den danske stat et tilskud på Finansloven for 2010 på 1.657.375 kr. Derudover

modtager centret en betaling for de sager der anmeldes til centret. Der anvendes for de sager der anmeldes

til centret de samme takster som i Danmark. Med et forventet antal anmeldelser i 2010 på

ca. 400 sager til en gennemsnitlig takst på ca. 3.500 kr. svarer det til årlige indtægter på ca. 1,4 mio.

kr.

Arbejdsskadestyrelsen forventer, at styrelsens omkostninger ved administrationen af området vil

kunne ske indenfor de samme økonomiske rammer. Det vil sige, at styrelsen forventer at kunne administrere

området med en tilsvarende bevilling på finansloven samt med de indtægter der opkræves

for behandlingen af sagerne.

Arbejdsskadestyrelsen får en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 1,4 mio.

kr. på Finansloven for 2011.

Lovforslagets indhold i hovedtræk

Lovforslaget bygger på den nugældende anordning 991 af 3. oktober 2008. Anordningen satte lov

nr. 422 af 2003 om arbejdsskadesikring med senere ændringer i kraft i Grønland med virkning fra 1.

januar 2009.

Der foreslås i lovforslaget en ordning for arbejdsskadesikring i Grønland, som svarer til den nugældende

ordning i Grønland, som ligger tæt op ad ordningen i Danmark, idet der dog også fremover

vil være mulighed for at tilkende dagpenge efter den grønlandske ordning.

24

More magazines by this user
Similar magazines