Lovforslag - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Lovforslag - Inatsisartut

dagpenge efter loven vil kommunen være berettiget til refusion fra arbejdsskadeforsikringsselskabet,

fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller fra gruppeforsikringen for den udbetalte

arbejdsmarkedsydelse i op til 13 uger, hvorefter tilskadekomne får den samme ydelse udbetalt til

samme terminer fra arbejdsskadesikringen, dog længst indtil den dag en afgørelse om erstatning for

tab af erhvervsevne efter lovens § 21 har virkning.

Videre foreslås det, at det i lovforslagets § 17 tydeliggøres, at dagpengeydelse højst kan løbe til den

dag en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne efter lovens § 21 har virkning.

Regeringens forslag udmøntes i §§ 17 og 18.

Tillæg til årslønnen for selvstændige erhvervsdrivende i gruppeforsikringen

Gældende ret

I den gældende anordning § 29, stk. 2, findes en regel om, at værdien af kost og logi samt værdien

af andre naturalydelser, skal medregnes i årslønnen til brug for beregning af erstatning for tabt

erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger (samt af dagpenge efter gældende regler). Der gives

samtidigt bemyndigelse til at Arbejdsskadestyrelsens direktør fastsætter værdien af kost og logi for

personer, der har ophold hos arbejdsgiveren. Der er ikke fastsat nærmere regler om tillæg af værdien

af andre naturalydelser end kost og logi.

Beskæftigelsesministeriets overvejelser

Medlemmerne af gruppeforsikringen er hovedsageligt selvstændige fiskere, fangere og fåreavlere.

Der er for tiden omkring 160 medlemmer af gruppeforsikringen. Disse medlemmer har i varierende

omfang ansatte medarbejdere i deres virksomheder.

Det økonomiske udbytte for medlemmerne af gruppeforsikringen består dels i pengeindkomst fra

salg af fangst, og dels i eget forbrug af naturalier i form af fangst m.v. i husholdningen. Der er derfor

fra grønlandsk side rejst ønske om en regel, der gør det muligt at medregne værdien af naturalier

til eget forbrug til årslønnen. Det er ikke tanken, at tillægget skal gives til de ansatte, som er sikret

under gruppeforsikringen i kraft af at deres arbejdsgiver er medlem, idet de ansatte forudsættes at

udføre arbejde mod løn.

Der findes ifølge Grønlands Statistik ikke data, der mere præcist kan bruges til at opgøre værdien af

naturalier til eget forbrug. Da værdien af naturalier til eget forbrug imidlertid udgør en betydningsfuld

andel af indtægtsgrundlaget for denne personkreds, vil det være rimeligt og i overensstemmelse

med de grønlandske forhold at indføre en regel, der sikrer, at denne del af det erhvervsmæssige udbytte

omregnes til et pengebeløb, der kan indgå ved beregningen af årslønnen.

Det må antages, at der er en variation i andelen af naturalier til efter forbrug, således at andelen for

nogle medlemmer af gruppeforsikringen er højere end for andre. Jo lavere pengeindtægten er, jo højere

må andelen af naturalier til eget forbrug antages at være.

I mangel af et mere præcist grundlag til ansættelse af værdien af naturalier til eget forbrug, vil det

være nærliggende at tage udgangspunkt i værdien af kost, som har været en fast bestanddel af

årslønnen siden den første ulykkesforsikringslov af 1898, og som derfor også findes i den gældende

anordning. Værdien af kosten fastsættes i de årlige reguleringsbekendtgørelser af Arbejdsskadestyrelsens

direktør i medfør af den gældende anordnings § 29, stk. 2 og § 30, stk. 4.

32

More magazines by this user
Similar magazines