Lovforslag - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Lovforslag - Inatsisartut

ikke eksisterer i fremtiden. Det kan også tænkes, at der opstår nye småerhverv, som skal tilbydes

muligheden for medlemskab.

Da gruppeforsikringen er en ordning, der er skabt til at opfylde et særligt behov i Grønland for sikring

af de små, oprindelige erhverv, er det afgørende, at der ikke lægges for snævre rammer for,

hvem der kan blive medlem i fremtiden, men at selvstyret inddrages forud for en ændring. Der er

ikke med lovforslaget i sig selv tænkt at skulle ske nogen udvidelse eller indskrænkning af gruppeforsikringen

i forhold til den nugældende medlemskreds.

Det foreslås videre, at der i en bekendtgørelse efter forhandling med selvstyret skabes de nødvendige

trygge rammer for medlemskab, betaling af præmie, opsigelse m.v.

Gruppeforsikringen efter § 67 – 69 er et særligt tilbud til visse arbejdsgivere. Det betyder, at reglerne

i §§ 54 og 60 i forslaget om pligt til at tegne forsikring og tilslutte sig Arbejdsmarkedets

Erhvervssygdomssikring anvendes, hvis disse arbejdsgivere ikke udnytter tilbuddet i §§ 67 – 69 i

lovforslaget.

Tilskadekomne og efterladte vil have ret til erstatning m.v. efter reglerne i §§ 56 og 62 i forslaget,

hvis arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring eller tilmeldt sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

eller Gruppeforsikringen.

Reglerne om inddrivelse af præmie og bidrag i §§ 58 og 61 skal anvendes, hvis arbejdsgiveren

hverken har tegnet forsikring eller tilsluttet sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring efter

reglerne i §§ 54 og 60 i forslaget eller meldt sig ind i gruppeforsikringen efter §§ 67 – 69 i forslaget.

En bekendtgørelse med regler om medlemskab af gruppeforsikringen og betaling af præmie bør

også omfatte regler om opsigelse i de tilfælde, hvor et medlem ikke længere opfylder betingelserne

for medlemsskab, for eksempel på grund af restance med betalingen af præmien. Det er hensigtsmæssigt,

at der i bekendtgørelsen medtages regler om opsigelse, som så vidt muligt forebygger, at

et medlem uforvarende bliver uforsikret, idet der er tale om erhvervsdrivende, som ofte ikke er vant

til forsikringsidéen og som samtidigt har skiftende indtægter.

Til § 70

Bestemmelsen i § 70 svarer til § 73 i gældende anordning om regres og om samordningen med krav

mod den ansvarlige skadevolder og til § 77 i lov om arbejdsskadesikring.

Den omfattende retspraksis, der findes efter § 77 i lov om arbejdsskadesikring kan anvendes umiddelbart

i Grønland.

Til § 71

Bestemmelsen i § 71 svarer til § 74 i gældende anordning om aftaler mellem sikringspligtige og berettigede

og til § 78 i lov om arbejdsskadesikring.

58

More magazines by this user
Similar magazines