25.07.2013 Views

AOF Vestegnens Efterårskatalog 2013

AOF Vestegnens Efterårskatalog 2013

AOF Vestegnens Efterårskatalog 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

eFterår <strong>2013</strong><br />

albertslund<br />

ballerup<br />

glostrup<br />

høje taastrup<br />

ishøj<br />

vallensbæk<br />

www.aofvest.dk<br />

Kurser<br />

Oplevelser<br />

FOredrag<br />

rejser<br />

aFspænding<br />

Zumba<br />

meditatiOn<br />

Kreativ madlavning<br />

børn Og unge<br />

it/edb<br />

sprOg<br />

stemmetræning<br />

musiK<br />

museumsvandring<br />

teater<br />

FOtOKursus<br />

yOga<br />

sundhed Og livsstil<br />

sKriveKurser<br />

debat<br />

billedbehandling<br />

sOlOsang<br />

maleri<br />

Kreativ Fritid


2<br />

Velkommen<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

Velkommen Til efTerårssæson <strong>2013</strong><br />

Programmet, du nu sidder med i hånden, indeholder rigtig mange kurser, foredrag og debatarrangementer. Vi håber,<br />

du synes om tilbuddene, og at du har tid, lyst og mulighed for at deltage i nogle af de mange inspirerende tilbud.<br />

Om du er ung, ældre eller midt imellem - om du søger mentale eller kropslige udfordringer – om du ønsker at<br />

beskæftige dig med det kreative, eller du måske ønsker at udvide din viden, lære et nyt sprog, spille et instrument,<br />

betjene din ipad, ja så er der rigtig mange muligheder.<br />

Visse arrangementer og kurser afholdes uden støtte fra folkeoplysningsloven. Det fremgår ved det enkelte arrangement/kursus.<br />

Desværre har kommunerne sparet på tilskuddet til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisningen. Det kan selvfølgelig<br />

mærkes, når deltagergebyret skal betales. Det er derfor muligt både for pensionister og alle andre at betale<br />

kurserne over flere gange, når beløbet overstiger 600 kr.<br />

Sammen med vore mange dygtige og engagerede undervisere glæder vi os i administrationen til at byde såvel gamle<br />

som nye kursister velkommen til en sæson fyldt med glade og inspirerende oplevelser.<br />

Med venlig hilsen<br />

Jette Højerup<br />

Skoleleder<br />

PrAkTiske oPlYsninGer 3<br />

BYVAnDrinGer 4<br />

ArrAnGemenTer 8<br />

reJser 12<br />

DeBATArrAnGemenTer 13<br />

seniorDAGhøJskolen 17<br />

foreDrAG 18<br />

mennesker imellem 23<br />

PersonliG UDViklinG 24<br />

foreDrAG om Børn oG UnGe 25<br />

TilmelDinG kAn foreGå På flere måDer:<br />

• På telefon 43 71 36 71, så reserverer vi en plads til dig.<br />

• Besøg os på kontoret, Taastrup Hovedgade 50, 2. sal<br />

• På nettet via hjemmesiden www.aofvest.dk<br />

• På mail info@aofvest.dk – Oplys venligst holdnummer, navn, adresse,<br />

tlf.nr. og fødselsdag. cpr.nr. er påkrævet i visse situationer.<br />

Ring og hør nærmere<br />

konToreTs åBninGsTiD:<br />

Mandag – til torsdag kl. 10:00 -15:00. Fredag kl. 10:00 – 12:00.<br />

MØDEBREV:<br />

Indbetalingskortet er dit mødebrev. Der udsendes ikke særskilte mødebreve.<br />

BETALING – GERNE I RATER:<br />

Overstiger kursusprisen 600 kr. kan du dele betalingen over 3 gange. 1/3<br />

ved tilmelding og resten de efterfølgende måneder. Hvis du stopper inden<br />

kurset er afsluttet er du forpligtiget til at betale det evt. resterende beløb.<br />

Du kan betale via netbank, indbetalingskort som fremsendes efter tilmelding,<br />

check eller ved henvendelse til kontoret.<br />

kreATiV friTiD 26<br />

fAmilieAkTiViTeTer 33<br />

mADlAVninG 34<br />

frilUfTsliV 36<br />

kroP oG BeVæGelse 37<br />

sPeCiAlUnDerVisninG 42<br />

sUnDheD oG liVssTil 43<br />

sAnG oG mUsik 44<br />

sProG 47<br />

iT/eDB 53<br />

TILBAGEBETALING:<br />

Din tilmelding er principielt bindende, når du har indbetalt kursusgebyret.<br />

Fortryder du din tilmelding, betaler vi gerne pengene tilbage indtil 14<br />

dage før holdstart, mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Hvis et hold ikke<br />

bliver oprettet, kontakter vi dig, og du får automatisk pengene retur. Der<br />

foretages under ingen omstændigheder tilbagebetaling efter kursets start.<br />

Ved debatarrangementer og arrangementer, foredrag, byvandringer og<br />

rejser refunderes kursusgebyret ikke.<br />

KURSUSGEBYR:<br />

Pris for deltagelse er anført ud for de enkelte kurser. Evt. udgifter til<br />

bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen afholdes<br />

af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.<br />

FERIE OG FRIDAGE (BEGGE DAGE INKL.)<br />

Efterårsferie: 14/10-13 – 20/10-13<br />

Juleferie: 19/12-13 – 01/01-14<br />

Vinterferie : 10/02-14 – 16/02-14 (Ballerup Kommune)<br />

Vinterferie : 17/02-14 – 23/02-14<br />

Påskeferie: 12/04-14 – 21/04-14


TilskUD Til BorGerne:<br />

AlBerTslUnD kommUne:<br />

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (dagpengemodtagere)<br />

betaler selv 70 % pr. kursus - foredrag/arrangementer*/byvandringer*.<br />

Tilskud pr. år (1/1-31/12) max. 800 kr. Tilskud ydes også udenfor kommunen.<br />

BAllerUP kommUne:<br />

Ballerup Kommune giver ingen reduktion i prisen for pensionister, efterlønsmodtagere<br />

og arbejdsledige.<br />

GlosTrUP kommUne:<br />

Pensionister der modtager socialpension og efterlønsmodtagere betaler<br />

selv 75% pr. kursus – foredrag/arrangementer*/byvandringer*. Max 1<br />

kursus og 1 foredrag/byvandring/arrangement pr. år (1/8-31/7). Der ydes<br />

ikke tilskud til kurser tilrettelagt udenfor kommunen.<br />

høJe TAAsTrUP kommUne:<br />

I efteråret <strong>2013</strong> giver <strong>AOF</strong> Vestegnen tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere,<br />

arbejdsledige med bopæl i Høje Taastrup Kommune på kr.<br />

100 pr. hold.<br />

Deltagerne betaler altid selv de første 150 kr. af kursusprisen.<br />

På enkelte hold gives der intet tilskud.<br />

ishøJ kommUne:<br />

Pensionister (der modtagere social pension), efterlønsmodtagere, arbejdsledige<br />

(dagpengemodtagere) og langvarigt syge, samt personer der er<br />

pensioneret fra det offentlige på efterlønslignende vilkår, betaler selv 50<br />

kr. pr. kursus/foredrag. Tilskud pr. år (1/1-31/12) max. 800 kr. Der ydes<br />

ikke tilskud udenfor Ishøj Kommune, dog undtaget: hjerte- og hypermobilehold.<br />

VAllensBæk kommUne:<br />

Vallensbæk Kommune giver reduktion i særlige tilfælde. Kontakt<br />

kommunen for nærmere information.<br />

Forbehold:<br />

Vi tager forbehold for lærerændringer, udsættelse af kursusgange, aflysninger,<br />

ændring af kursussted og spisested & ændring af menu.<br />

Til byvandringer, debatarrangementer og arrangementer uden * – ydes<br />

der ikke tilskud fra kommunerne. Til arrangementer med * ydes der<br />

tilskud til foredragsdelen, ikke maden.<br />

Ring venligst til <strong>AOF</strong> Vestegnen, hvis du er i tvivl om tilskudsreglerne.<br />

konToreTs åBninGsTiD:<br />

Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00<br />

Fredag kl. 10.00 – 12.00<br />

UnDerVisninGssTeDer:<br />

AlBerTslUnD:<br />

Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2<br />

Herstedvester Skole, Herstedvestervej 46<br />

Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2<br />

Kongsholmcentret, Liljens Kvarter 2<br />

BAllerUP:<br />

<strong>AOF</strong> Job og uddannelse, Telegrafvej 5A<br />

Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1<br />

Egebjergskolen, Egebjergvang 80<br />

Skovlunde Lokalkontor, Torvevej 19<br />

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10<br />

Rosenlundskolen, Ejbyvej 47<br />

Rugvængets Skole, Rugvænget 10<br />

Tapeten, Magleparken 5<br />

GlosTrUP:<br />

Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5<br />

Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2<br />

Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 57<br />

Glostrup Idrætspark, Stadionvej 80<br />

Nordvangskolen, Sofielundsvej 120<br />

<strong>Vestegnens</strong> Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6<br />

Vestervangskolen, Stadionvej<br />

ishøJ:<br />

Foreningshuset, Vejlebrovej 45<br />

Ishøj Idrætscenter & Fritidscenter, Vejledalen 17<br />

Ishøj Kulturcenter, Ishøj Østergade 28<br />

Gildbroskolen, Gildbrovej 29<br />

VAllensBæk:<br />

Egholmskolen, Egholmvej 19<br />

Pilehaveskolen, Horsbred 197<br />

Vallensbæk Bibliotek, Vallensbæk Stationstorv 40<br />

HØJE-TAASTRUP:<br />

Hedehusene Fritidscenter, Hovedgaden 371<br />

Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71<br />

Mølleholmskolen, Mølleholmen 20<br />

Parkskolen, Parkvej 76<br />

Selsmoseskolen, Taastrupgårdsvej 3<br />

Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12<br />

Taastrup Svømmehal, Parkvej 78<br />

Scan koden med din smartphone eller<br />

iPhone, og læs mere om <strong>AOF</strong> og alle de<br />

spændende kurser på hjemmesiden.<br />

3<br />

PrAkTiske oPlYsninGer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


4<br />

BYVAnDrinGer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

Byture med Allan mylius Thomsen<br />

Turerne er inkl mad og ekskl. drikkevarer<br />

fælleDPArkens hisTorie*<br />

Fælledparken er en rest af de gamle fælleder, der lå udenfor København<br />

frem til 1856. Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen vil føre os rundt i Fælledparken<br />

og fortælle områdets spændende historie. Her lå oprindeligt<br />

landsbyen Serridslev, som blev udslettet under Grevens Fejde. Herude<br />

stod skafottet, hvor greverne Struensee og Brandt blev henrettet. Her afholdt<br />

militæret sine årlige øvelser, omgivet af køer og heste. Efter koleraen<br />

i 1853 byggede Lægeforeningen sine boliger herude. Her stod ”Slaget på<br />

Fælleden” i 1872, som en af de afgørende begivenheder i Arbejderbevægelsens<br />

fødsel. Der blev bygget elektricitetsværk, postkontor, epidemihospital<br />

og ikke mindst Rigshospitalet i 1910. Her opføres den første kirke<br />

udenfor voldene, da Johanneskirken på Sct. Hans Torv indvies i 1861.<br />

Vi følger den spændende historie med et ”vandhul” undervejs (ej inkl. i<br />

turens pris). Turen slutter på Sebastopol ved Sct. Hans Torv.<br />

hold nr. 130124 - Fredag 30-08 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Trianglen - Pris 280 kr.<br />

De kenDTes hUse*<br />

København har gennem sin historie huset mange kendte personer.<br />

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsem vil guide os gennem den gamle by,<br />

og fortælle om både forsvundne og eksisterende mindeplader og huse<br />

hvor kendte danskere har haft deres domicil. Vi starter på Nytorv, hvor<br />

bl.a. Poul Martin Møller og Søren Kierkegaard har boet. Vi kommer forbi<br />

Constanze Mozart´s adresse, Støvlet-Katrines hus, brygger I.C. Jacobsens<br />

fødehjem, sprogforskeren Rasmus Rasks adresse, da han døde, og Tivolis<br />

grundlægger Georg Carstensens bolig, da han grundlagde eventyrhaven.<br />

Vi ser stederne hvor Holger Drachmann og brødrene Brandes blev født.<br />

Vi kikker ind i den passage, hvor Ludvig Holberg skrev mange af sine<br />

komedier, og adressen hvor en af Danmarks få helgener, Nicolaus Steno,<br />

blev født. Undervejs er der andre kendte navne og lystige eller tragiske<br />

historier og anekdoter som Allan Mylius Thomsen fortæller med vanlig<br />

humor og lune. Vi slutter turen hos Willumsen i Store Regnegade.<br />

hold nr. 130104 - Onsdag 18-09 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Ved Caritas springvandet - Pris 280 kr.<br />

en BAGGårDsroD På nørreBro*<br />

Allan giver et fængslende tidsbillede af en proletardrengs opvækst på<br />

det ydre Nørrebro, baseret på sine egne erindringer fra et arbejderhjem<br />

i 50’erne. Om de små overfyldte lejligheder, baggårdene, gadekrigene og<br />

drengestregerne. Om arbejderfamiliernes solidaritet og sammenhold.<br />

Erindringerne er krydret med byhistoriske, faktuelle oplysninger, der<br />

sætter ”det glemte årti” i et samfundshistorisk relief. Under foredraget<br />

serveres der stegt flæsk med persillesovs på Restaurant Gilleleje.<br />

hold nr. 130119 - Søndag 03-11 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Restaurant Gilleleje - Pris 280 kr.<br />

ChrisTiAnshAVn*<br />

Christian den 4. satte mange byggeprojekter i gang bl.a. Christianshavn.<br />

Senere kom flådebasen Holmen og flere skibsværfter til, hvor især B & W<br />

udviklede sig til et verdensforetagende. Christian den 4´s by overlevede<br />

både bybrande og bombardementer, men ikke saneringsiveren i midten<br />

af 1900-tallet.<br />

Christianshavn har stadig bevaret sin charme med de mange historiske<br />

huse bag de gamle volde. Allan guider os en tur igennem den charmerende<br />

bydel, og vi ender med at spise på en lokal restaurant.<br />

hold nr. 130118 - Onsdag 09-10 kl. 11:00 - 14:00<br />

hold nr. 130117 - Lørdag 19-10 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Vor Frelser Kirke - Pris 280 kr.<br />

oP oG neD lAnGs nYhAVn*<br />

Vi besøger Nyhavn - et unikt sted i København. Vi skal se på og høre historier<br />

om de smukke huse og om de mennesker, der har boet her - f.eks.<br />

H.C. Andersen og komponisten Kuhlau samt høre om områdets skandaler<br />

- såsom ”Mordet i Nyhavn”.<br />

Med en ”stille” øl nyder vi det særegne miljø og slutter med at spise gammeldags<br />

oksesteg på Restaurant Gilleleje.<br />

hold nr. 130105 - Lørdag 28-09 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Ved Mindeankeret - Pris 280 kr.<br />

VesTerBro*<br />

Allan guider os gennem Vesterbro. Allerede under Christian den 4. påbegyndtes<br />

en ”Vester Forstad”, som dog blev ødelagt under den svenske<br />

belejring i 1658.<br />

Men bebyggelsen voksede frem igen som slagternes og forlystelsernes<br />

forstad. Efter nedlæggelsen af fæstningen i 1856 begyndte et voldsomt<br />

spekulationsbyggeri, som udviklede sig til det Vesterbro vi kender i dag.<br />

Her var længe fortsat forlystelser, slagtere og siden uartige damer. Et<br />

farverigt kvarter med værtshuse, dybe baggårde og tæt bebyggelse.<br />

Vi slentrer en tur gennem gaderne, hører om bebyggelsen og beboerne,<br />

er inde og smage en genstand på et af de gamle værtshuse, og ender med<br />

at spise på en lokal restaurant.<br />

hold nr. 130106 - Mandag 23-09 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Vesterbros Torv - Pris 280 kr.<br />

hisToriske VærTshUse*<br />

Vi opsøger byens historiske udskænkningssteder, drikker en øl undervejs,<br />

hører om bryggererhvervet, brændevinsbrændere, værtshusene og menneskene<br />

omkring. Vi hører om prostitutionskvarterer, den sørgmuntre<br />

beretning om denne del af byens forlystelsesliv. Fra Gammeltorv, hvor<br />

byens første kælderbeværtning lå, til ydmyge steder som Hviids Vinstue,


Skindbuksen, Hvide Lam og Queen Victoria. Vi slutter med stegt flæsk og<br />

persillesovs på Teglkroen.<br />

hold nr. 130107 - Fredag 13-09 kl. 17:00 - 20:00<br />

hold nr. 130109 - Mandag 25-11 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Ved Caritas springvandet - Pris 280 kr.<br />

ABsAlons køBenhAVn*<br />

En vandring langs den byvold der omkransede København fra Absalon til<br />

Christian d. 4. Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om byens<br />

opståen og den gradvise udbyggelse af befæstningen. Vi oplever den<br />

gamle hovedstads oprindelige udstrækning, hører om hvordan folk gennem<br />

tiderne har levet i de smalle stræder og gyder bag volden. Vi kommer<br />

op på de sidste rester af den gamle byvold, ser dens spor i gadenettet<br />

og hører om, hvordan københavnerne levede bag volden i fest og i nød, i<br />

krig og fred. Turen slutter i Tivolihallen i Vester Voldgade, hvor vi får serveret<br />

gammeldags oksesteg.<br />

hold nr. 130111 - Tirsdag 01-10 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Vandkunsten - Pris 280 kr.<br />

i ølleTs foDsPor i køBenhAVn*<br />

De ældste danske spor af øl er ca. 5.000 år gamle. I København går de<br />

ældste spor tilbage til omkring år 900. Med byhistorikeren og ølskribenten<br />

Allan Mylius Thomsen i spidsen, vandrer vi i øllets fodspor i det gamle<br />

København. Vi starter på Gråbrødre Torv, hvor det københavnske bryggerlaug<br />

havde sin bygning til opløsningen i 1805. Herfra drager vi rundt i<br />

gaderne, og hører om øllets, kendte og ukendte bryggere og øltappernes<br />

huse og historie. Der bliver naturligvis tid til et enkelt seriøst vandhul undervejs.<br />

Vi ender i ”Pisserendekvarteret”, hvor der under Christian 4. lå 50<br />

bryggerier, og vi slutter med spisning i Teglgårdsstræde, hvor brygger I.C.<br />

Jacobsen havde sin lagerkælder til bayersk lagerøl, og bryggeriet Alliance<br />

bryggede den første pilsnerøl i Danmark.<br />

hold nr. 130112 - Mandag 18-11 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Gråbrødretorv - Pris 280 kr.<br />

Bohemernes minefelT*<br />

Omkring Nikolaj Kirke ligger de gamle huse, og ikke mindst værtshuse,<br />

hvor de københavnske bohemer fra 1920-erne satte deres præg på<br />

bybilledet. Kvarteret var i starten af 1900-tallet præget af den berygtede<br />

Holmensgade, hvor bordeller indtil 1906 drev deres lovlige erhverv. Allan<br />

fører os rundt i kvarteret, og vi stikker næsen ind i nogle af de værtshuse,<br />

der har overlevet den moderne cafékultur. Vi slutter med at spise på<br />

Restaurant Gilleleje.<br />

hold nr. 130113 - Tirsdag 08-10 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Nikolaj Kirke - Pris 280 kr.<br />

PisserenDen*<br />

Inde midt i det gamle København ligger det såkaldte Pisserendekvarter,<br />

hvis officielle navn egentligt er Nørre Kvarter. Det var gennem århundreder<br />

et ydmygt kvarter for hæderlige arbejdsfolk, der boede i de fattige<br />

boliger op til byvolden. Byhistorikeren og forfatteren Allan Mylius<br />

Thomsen vil guide os gennem de maleriske gamle stræder og fortælle om<br />

ølbryggere, brændevinsbrændere, værtshuse, prostituerede, farverige<br />

beboere og episoder i det spændende kvarter. Vi slutter af med spisning<br />

på Teglkroen.<br />

hold nr. 130114 - Fredag 11-10 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Ved Caritas springvandet - Pris 280 kr.<br />

hisTorien om AmAGer*<br />

Første gang Amager nævnes i historiske kilder er det som ’amhage’. ’Hage’<br />

står for ’pynt’ eller ’odde’. Og forledet ’Am’ kan have været øens navn i<br />

oldtiden. Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om Amagers<br />

historie fra de tidligste tider. Vi hører om hvordan byerne Tårnby, Kastrup,<br />

Store Magleby, Sundbyerne og Dragør opstår og øen udvikler sig. Vi får<br />

historien om landbrugs- og fiskeriøen, der langsomt blev forvandlet til<br />

arbejderøen. Foredraget afholdes i Restaurant Karetens smukke historiske<br />

selvskabslokale. Til foredraget får du serveret en klassisk dansk middagsret.<br />

hold nr. 130108 - Onsdag 13-11 kl. 17:00 - 20:00<br />

Mødested: Restaurant Kareten - - Pris 280 kr.<br />

freDeriksBerG*<br />

Frederiksberg opstår først som selvstændig kommune i 1857. Tidligere<br />

lå både landsbyen Solbjerg, Christian 4.’s Ladegård og de 20 hollandske<br />

amagerbønders bebyggelse ved Allégade. De hollandske amagerbønder<br />

solgte deres gårde til velhavende københavnere. Vi hører historien om<br />

den fremvoksende kongelige sommerhusbebyggelse ved den nuværende<br />

Frederiksberg Runddel, som fortsatte fra 1697 med begyndelsen til Frederiksberg<br />

Have. Det førte kongelig beboelse, forlystelser og restauratører<br />

og ikke mindst slottet til området. Vi slentrer lidt i Frederiksberg have,<br />

derfra ned ad Allégade, forbi Lorry, og andre minder fra den store forlystelsestid,<br />

samt ned ad Frederiksberg Allé til selvstændighedsmonumentet<br />

på Sct. Thomas Plads. Vi slutter med paprikagryde med kartoffelmos<br />

på restaurant Bastholm på Danasvej.<br />

hold nr. 130110 - Tirsdag 17-09 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Frederiksberg Runddel - Pris 280 kr.<br />

5<br />

BYVAnDrinGer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


6<br />

BYVAnDrinGer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

JUl På ”resTAUrAnT GilleleJe”<br />

i nYhAVn*<br />

I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen om julens<br />

historie og traditioner - både de hedenske, kristne og kommercielle. Bagefter<br />

spiser vi flæskesteg med rødkål hos Claus på Restaurant Gilleleje i Nyhavn.<br />

Der er mulighed for at besøge julemarkedet i Nyhavn efterfølgende.<br />

hold nr. 130115 - Lørdag 16-11 kl. 11:00 - 14:00<br />

hold nr. 130116 - Lørdag 23-11 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Restaurant Gilleleje - Pris 280 kr.<br />

JUleTrADiTioner På TeGlkroen*<br />

I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen om julens<br />

historie og traditioner - både de hedenske, kristne og kommercielle.<br />

Bagefter spiser vi flæskesteg med rødkål hos Anita på Teglkroen. Kom og<br />

vær med og få nogle rigtig hyggelige timer.<br />

hold nr. 130120 - Søndag 10-11 kl. 11:00 - 14:00<br />

hold nr. 130121 - Lørdag 30-11 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Teglkroen - Pris 280 kr.<br />

JUl På resTAUrAnT WillUmsen*<br />

I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen om julens<br />

historie og traditioner - både de hedenske, kristne og kommercielle.<br />

Bagefter spiser vi flæskesteg med rødkål hos Marianne på Restaurant<br />

Willumsen i St. Regnegade.<br />

hold nr. 130122 - Søndag 24-11 kl. 11:00 - 14:00<br />

hold nr. 130123 - Lørdag 07-12 kl. 11:00 - 14:00<br />

Mødested: Restaurant Willumsen - Pris 280 kr.<br />

isTeDGADe oVerGir siG AlDriG*<br />

I 2009 fyldte Istedgade 150 år. Gaden som alle har en holdning til fra Gedser<br />

til Thyborøn. Mens vi vandrer op ad Istedgade hører vi om Pesthuset,<br />

slagterne, værtshuslivet, den stinkende Rosenå, der i dag ligger i rør under<br />

Istedgade og Abel Cathrines Gade, opfinderen Ellehammer og den første<br />

danske flyvemaskine, Vesterbropigen Liva Weel, der voksede op oven på<br />

værtshuset Jernstangen. Vi slutter af med spisning på en lokal restaurant.<br />

hold nr. 130134 - Onsdag 09-10 kl. 17:00 - 20:00 - Hanne Fabricius<br />

hold nr. 130135 - Lørdag 12-10 kl. 11:00 - 13:00 - Hanne Fabricius<br />

Mødested: - Reventlowsgade - Pris 280 kr.<br />

høJT skUm oVer køBenhAVn*<br />

På denne fyraftenstur samles vi kl. 17:00 i Jernbanecaféen og starter med<br />

en kold fadøl i de særlige Storm P. - glas, inden turen går ud i byen. Undervejs<br />

skal vi bl.a. høre om Vesterbros Bryggeri, besøge Apollo-bryggeriet,<br />

hvor der bydes på månedens øl.<br />

Vi fortsætter til Københavns gl. vandværk og hører om kunsten, at brygge<br />

godt øl.<br />

Turen ender på BrewPub, hvor der berettes om ølkoner, over- og undergæret<br />

i det gl. København. Prisen inkluderer ølsmagning. Turen ledes af<br />

kultur-historikeren Tommy P. Christensen, der er medlem af De Danske<br />

Ølentusiaster.<br />

hold nr. 130130 - Fredag 04-10 kl. 17:00 - 19:00 - Tommy P. Christensen<br />

Mødested: Jernbanecafeen - Pris 280 kr.<br />

øresTADen meD en VisiT På<br />

BellA skY hoTel*<br />

På denne tur som starter ved Metrostation Bella Center skal vi også have<br />

gang i traveskoene.<br />

Vi orienteres om de seneste byggerier i Ørestad City, ser nærmere på<br />

Ørestadshuset og hotellerne i området omkring Fields. Især Nordens<br />

største hotel, den forvredne skyskraber Bella Sky Comwell, vil vi besøge<br />

og nyde en genstand og lidt snacks på 23. etage i det 76,7 meter høje<br />

hoteltårn.<br />

Vi slutter turen med et besøg på Royal Golf Center, hvor vi spiser et godt<br />

måltid mad på Restaurant Royal.<br />

hold nr. 130127 - Fredag 25-10 kl. 17:00 - 20:30 - Tommy P. Christensen<br />

Mødested: Metrostation Bella Center - Pris 395 kr.<br />

sensommerAfTen i DrAGør*<br />

Dragør er en idyllisk perle i hovedstadsområdet, der både kan berette om<br />

vilde sildemarkeder og en usædvanlig historie om indvandring, der skaber<br />

rigdom i renæssancens Danmark. Senere blev det de store sejlskibes<br />

storhedstid og den faste færgeforbindelse til Limhamn, som forsvandt<br />

med indvielsen af Øresundsbroen.<br />

Vi går på opdagelse i de krogede gader og hører det gamle Dragørs historie,<br />

om Blichmann-huse og meget mere af en kulturhistoriker fra Elsbøll<br />

& Christensen.<br />

Middag på Dragør Strandhotel.<br />

hold nr. 130128 - Mandag 16-09 kl. 17:00 - 20:00 - Elsbøll & Christensen<br />

Mødested: Dragør Station - Pris 280 kr.


islAnDs BrYGGe meD BrUnCh*<br />

Bryggen, der var baseret på behovet for mere kajplads, er gået fra glemsel<br />

til at være super trendy med spisehus og friluftsbad i Havnen. Sojakagefabrikken<br />

og de gamle industrier er afløst af spændende nybyggeri, men<br />

den grønne fælled er stadig bydelens nabo. På denne byvandring har vi<br />

traveskoene på, og får en god og spændende introduktion til bydelens<br />

historie og den nyeste udvikling af en kulturhistoriker fra Elsbøll & Christensen.<br />

Pris inkl. brunch.<br />

hold nr. 130129 - Lørdag 28-09 kl. 10:00 - 13:00 - Elsbøll & Christensen<br />

Mødested: Under Langebro - Pris 280 kr.<br />

lAnDBohøJskolens hAVe oG<br />

hisToriske BYGninGer*<br />

Vi mødes foran Hovedbygningen på Búlowsvej 17, 1870 Frederiksberg C<br />

og går ind og ser på Bindesbølls bygning fra 1858 og så vidt mulig ser vi<br />

Nordeuropas smukkeste auditorium. Vi forsætter ud i Haven til misteltenen<br />

og Pontus Kjermanns havenymfer og videre til Bjørn Nørgaards store<br />

kunstværk ”Biologisk Mangfoldighed”. Der fortælles også om Storm P.<br />

malerierne der blev malet over, om smeden der mistede livet på skafottet<br />

og koen med træben. I Haven går vi rundt på de små stier, og vi kommer<br />

til Rosenhaven og Sommerblomst haven.<br />

hold nr. 131033 - Lørdag 21-09 kl. 13:00 - 15:00 - Kim Greiner<br />

Mødested: Landbohøjskoles Have - Pris 140 kr.<br />

i slAVernes foDsPor*<br />

Vi mødes ved ankeret i Nyhavn og bevæger os ud i Frederiksstaden<br />

for at se på prægtige palæer, pakhuse og andre minder fra tiden hvor<br />

Danmark var verdens 7. største slavenation. Det er rigdommene fra sukkerplantagerne<br />

i Dansk Vestindien der har sat sit tydelige spor i kongens<br />

København. Undervejs på turen får vi historien om de tre små øer i det<br />

fjerne Caribien, om slavernes transport, om Peter Von Scholten der på<br />

eget initiativ frigav slaverne og om salget til USA m.m. Desuden hører vi<br />

om nogle af de personer der har været tilknyttet de prægtige palæer og<br />

om slaver der blev bragt til København som tjenestefolk. Jeg fortæller<br />

også historien om de to sorte børn Alberte og Victor som blev kidnappet<br />

og udstillet i Tivoli som menneskeædere.<br />

hold nr. 131034 - Lørdag 28-09 kl. 13:00 - 15:00 - Kim Greiner<br />

Mødested: Ved Mindeankeret - Pris 140 kr.<br />

AssisTens kirkeGårD*<br />

Kirkegårdens historie omtales, og under vandringen fortælles historier om<br />

de begravede kendisser, fx genierne Søren Kierkegaard og H. C. Andersen.<br />

Men også den purunge, skindøde Gjertrud Bodenhof, der stadig spøger<br />

ved nattetid. Henry Heerup og Dan Turèll. Atomfysikeren Niels Bohr og<br />

Hells Angles-rockeren Kenny Holst. Niels Jørgen Thorsen og Natasja Saad.<br />

Ben Webster og Jazz-Kaj. Vi skal desuden høre historierne om, hvorfor H.<br />

C. Andersens gravsten pludselig knækkede, mens Jens August Schades<br />

smuldrede. Også Peter Faber, Frederik Kuhlau, Johannes Wiedewelt,<br />

Kjeld Abel, Hans Scherfig, Etta Cameron, Thomas Koppel og Ebbe Reich<br />

Kløvedal får et par ord med på vejen.<br />

hold nr. 130086 - Lørdag 21-09 kl. 11:30 - 13:30 - Poul Kragelund<br />

Mødested: Assistens Kirkegård - Pris 100 kr.<br />

VesTre kirkeGårD*<br />

Kirkegårdens historie omtales under vandringen og der fortælles historier<br />

om en række kendisser, fx Stauning, Buhl, Hedtoft, H. C. Hansen, Hækkerup,<br />

Krag, Knud Jespersen, Knud Rasmussen, Kai Nielsen, Carl Nielsen<br />

og Carl Brisson. Alle ligger de begravet ved det legendariske ”Røde Hav”. I<br />

andre af kirkegårdens krinkelkroge ser vi gravsteder for fx Herman Bang,<br />

Tove Ditlevsen, Robert Jacobsen, Hammershøj, Zartmann, Tuxen og<br />

Finsen. Vi besøger den muslimske afdeling og gravpladsen for Frelsens<br />

Hær, massegravene, der blev sidste hvilested for omkring 10.000 tyskere.<br />

Vi ser kirkegårdens ældste grav - her hviler en forhutlet, svensk skrædder.<br />

Og Sylvia og Louis Pios grave.<br />

hold nr. 130087 - Lørdag 28-09 kl. 11:30 - 13:30 - Poul Kragelund<br />

Mødested: Vestre Kirkegård - Pris 100 kr.<br />

liVeT På ChrisTiAniA*<br />

Christiania - socialt eksperiement, nu med fondseje. Staten er ikke<br />

længere ejer og det giver nye roller til alle. Kom og hør om den seneste<br />

udvikling. Vi skal møde Kirsten, som selv bor på Christiania. Turen er<br />

sammensat specielt til os. Vi mødes ved hovedindgangen i Prinsessegade,<br />

hvorfra vi går i Galopperiet og får en kop kaffe, medens vi hører om stedet.<br />

Bagefter vil vi besøge institutioner og værksteder. Der er rig mulighed<br />

for at købe kunsthåndværk, Christiniapenge og frimærker. Vi slutter dagen<br />

med en sund frokost på restaurant ”Grøntsagen”. Aftenture slutter i<br />

restaurant Nemoland. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Galloperiet<br />

ligger på 3. sal, og der er ikke elevator. Spisning er inkl., drikkevarer excl.<br />

hold nr. 130163 - Lørdag 07-09 kl. 11:45 - 13:45<br />

hold nr. 130164 - Fredag 13-09 kl. 18:00 - 20:00<br />

hold nr. 130165 - Lørdag 12-10 kl. 11:45 - 13:45<br />

Mødested: Christiania - Pris 215 kr.<br />

7<br />

BYVAnDrinGer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


8<br />

ArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

hAVnerUnDfArT<br />

meD PeTer olesen<br />

Sejl med et par timer gennem de københavnske kanaler. Peter Olesen er<br />

vores guide, og han viser hovedstaden frem fra vandsiden og kommenterer<br />

byen. Vi skal se Den Sorte Diamant og Operaen fra vandsiden samt<br />

forvandlingen af det ellers grå og triste Ørkenfort ved Knippelsbro, når<br />

lysene tændes. Peter Olesen stiller også spørgsmålstegn ved byens glemte<br />

og oversete bygninger. Husk varmt tøj. Delvis overdækket båd.<br />

hold nr. 130090 - Mandag 02-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

hold nr. 130091 - Tirsdag 03-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

hold nr. 130092 - Mandag 09-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

hold nr. 130093 - Tirsdag 10-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

hold nr. 130094 - Onsdag 11-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

hold nr. 130095 - Mandag 16-09 kl. 18:30 - 20:30<br />

Mødested: Ved Stranden - Pris 165 kr.<br />

VESTRE FængSElS - og FlUgT-<br />

mUseUm<br />

Vores guide vil ved hjælp af de udstillede genstande fortælle historien om<br />

det københavnske fængselsvæsen fra 1662 til i dag. Vi hører om fangernes<br />

opfindsomhed og flugtforsøg og ser en fængselscelle, som den så ud<br />

for 100 år siden. Her fortælles dramatiske historier om ”berømte” fanger<br />

f.eks. barnemordersken Dagmar Overbye. Meget dansk trælegetøj blev<br />

fremstillet i fængslet, så der er mange fine træting på museet. Museet er<br />

ikke stort, og der er ikke mulighed for at sidde ned undervejs. Rundvisningen<br />

tager ca. halvanden time, og vi garanterer, at alle, der kom ind med<br />

<strong>AOF</strong>, kommer med ud igen!<br />

hold nr. 130096 - Tirsdag 17-09 kl. 10:30 - 12:00<br />

hold nr. 130097 - Tirsdag 01-10 kl. 10:30 - 12:00<br />

Mødested: Vestre Fængsel - Pris 75 kr.<br />

BesøG På freDeriksBerG sloT*<br />

Kom med på en spændende tur på Frederiksberg Slot. En af skolens<br />

kadetter, vil guide os igennem slottets historie og arkitektur. Du vil se<br />

Mindehallen og Marskalstuen, Riddersalen, Flagbastionen, det kinesiske<br />

værelse og Pandekagekøkkenet. Slottet blev officersskole i 1869 og tilhører<br />

i dag Forsvarsministeriet og danner rammen om Hærens Officersskole.<br />

hold nr. 130102 - Søndag 15-09 kl. 13:00 - 14:00<br />

hold nr. 130103 - Søndag 29-09 kl. 13:00 - 14:00<br />

Mødested - Frederiksberg Slot - Pris 95 kr.<br />

ConDiTori lA GlACe*<br />

Conditori La Glace er Danmarks ældste, og nok også bedste konditori.<br />

Grundlagt 8. oktober 1870 midt i det gamle København og gennem 6<br />

generationer leverandør af livskvalitet til københavnerne og andet godtfolk.<br />

Kagekone Marianne Stagetorn Kolos vil fortælle om konditoriet dets<br />

historie og traditioner, om is og dens betydning, om kvarteret omkring<br />

Skoubogade og naturligvis kage og kunst. Der serveres chokolade, kaffe,<br />

lagkage, wienerbrød samt forskellige kager.<br />

hold nr. 130080 - Mandag 30-09 kl. 18:00 - 20:00 – Marianne Stagetorn Kolos<br />

hold nr. 130081 - Onsdag 23-10 kl. 18:00 - 20:00 - Marianne Stagetorn Kolos<br />

hold nr. 130082 - Tirsdag 29-10 kl. 18:00 - 20:00 - Marianne Stagetorn Kolos<br />

hold nr. 130083 - Tirsdag 05-11 kl. 18:00 - 20:00 - Marianne tagetorn Kolos<br />

hold nr. 130084 - Torsdag 14-11 kl. 18:00 - 20:00 - Marianne Stagetorn Kolos<br />

Mødested: La Glace - Pris 295 kr.<br />

BesøG i PerCh´s The sAlon<br />

oG ThehAnDel*<br />

En aften i theens verden. Kom med og nyd en spændende aften<br />

i Perchs Tea Room over den gamle forretning hvor<br />

temaet er THE. Aftenen indledes med<br />

foredraget: The gennem 7 generationer,<br />

derefter vil du opleve næste<br />

foredrag med temaet ”En verden af<br />

the”. Undervejs vil der være the smagning<br />

med spændende theer og ikke mindst en<br />

lækker sandwich. Den personlige kontakt<br />

og en seriøs faglig betjening har altid været<br />

forretningens højeste mål. A.C. Perch´s The<br />

handel kan i dag glæde sig over at have betjent<br />

syv generationer i årene 1835 til 2007.<br />

hold nr. 130155 - Tirsdag 24-09 kl. 18:00 - 20:30<br />

hold nr. 130156 - Mandag 28-10 kl. 18:00 - 20:30<br />

Mødested: Perchs Tea Room - Pris 295 kr.


Den Blå PlAneT<br />

Amagers nye, spændende og underholdende turistattraktion for<br />

hele familien, slog dørene op i marts <strong>2013</strong>. Tag med på en tur<br />

rundt i det nye Danmarks akvarium: Den Blå Planet. Oplev en bid af<br />

Amazonas, det færøske fuglefjeld og det store blå ocean. Akvariets<br />

dygtige formidler, har tilrettelagt en rundvisning for <strong>AOF</strong> og er klar<br />

med fantastiske og spændende fortællinger om vandets forunderlige<br />

dyreliv.<br />

hold nr. 134508 - Søndag 13-10 kl. 13:00 - 14:15<br />

hold nr. 134509 - Søndag 13-10 kl. 14:30 - 15:45<br />

hold nr. 134510 - Torsdag 24-10 kl. 13:00 - 14:15<br />

Mødested: Den Blå Planet - Pris 250 kr.<br />

Den DAnske frimUrerorDen<br />

- Ordenshuset på Blegdamsvej. Frimurerlogen har i de senere år<br />

åbnet de hemmelighedsfulde gemakker. Vi bliver vist rundt i den<br />

imponerende bygning, med de flotte sale og mystiske symboler hvor<br />

vi hører historien om Frimureriet. Rundvisningen varer ca. 2 ½ time<br />

og vi slutter med frokost i Frimurerlogens Restaurant. Pris inkl. 2 stk.<br />

smørrebrød, 1 ostemad, 1 øl/vand og kaffe/the. På denne rundvisning<br />

skal der oplyses fødselsdato, navn og adresse.<br />

hold nr. 130061 - Mandag 16-09 kl. 10:00 - 14:00<br />

hold nr. 130064 - Mandag 28-10 kl. 10:00 - 14:00<br />

Mødested: Den Danske Frimurerorden - Pris 265 kr.<br />

rUnDVisninG i oPerAen*<br />

Operaen er et unikt bygningsværk tegnet af arkitekten Henning Larsen,<br />

Per Arnoldi har skabt designet og Per Kirkeby står blandt andet for<br />

udsmykningen. Fra den marmorbeklædte foyer er der en fantastisk<br />

udsigt over Frederiksstaden og havneløbet. En restaurant er indrettet<br />

på fjerde etage med udsyn til Amalienborg og Marmorkirken. Oplev<br />

den kæmpestore bagscene, der består af fem bevægelige scener, samt den<br />

lille eksperimentalscene Takkelloftet, de mange opera- og balletprøvesale<br />

samt auditoriet. En rundvisning på teatret sker altid under hensyntagen til<br />

kunsten. Der kan være prøver der trækker ud eller sceneteknik der kræver<br />

akut justering, som bevirker, at vi ikke kan gå den vante rute.<br />

hold nr. 130147 - Lørdag 14-09 kl. 11:00 - 12:15<br />

hold nr. 130148 - Lørdag 23-11 kl. 11:00 - 12:15<br />

Mødested: Operaen - Pris 140 kr.<br />

BesøG eremiTAGesloTTeT*<br />

Eremitageslottet - eller Jagtslottet Eremitagen - blev opført i 1734-36 for<br />

Christian 6. For byggeriet stod kongens unge hofbygmester Lauritz de<br />

Thurah. Slottet i Jægersborg Dyrehave er et fint eksempel på den sene<br />

barok i dansk bygningskunst. Det lille kompakte slot på toppen af Eremitagesletten<br />

bruges nu som før til kongelige jagtselskaber. Slottet er også<br />

kendt fra de årlige hubertusjagter. Da slottets rum er meget skrøbelige, er<br />

der udelukkende adgang til slottet i forbindelse med omvisninger henover<br />

sommeren og efteråret <strong>2013</strong>.<br />

hold nr. 130191 - Søndag 08-09 kl. 13:30 - 14:20<br />

hold nr. 130152 - Søndag 08-09 kl. 14:30 - 15:20<br />

hold nr. 130192 - Søndag 15-09 kl. 13:30 - 14:20<br />

hold nr. 130153 - Søndag 15-09 kl. 14:30 - 15:20<br />

hold nr. 130154 - Lørdag 21-09 kl. 14:30 - 15:20<br />

hold nr. 130160 - Lørdag 28-09 kl. 14:30 - 15:20<br />

hold nr. 130161 - Søndag 29-09 kl. 14:30 - 15:20<br />

Mødested: Eremitageslottet - Pris 250 kr.<br />

BesøG i DronninGens GæsTePAlæ*<br />

Tag med på en fantastisk omvisning i Christian 7.s. Palæ på Amalienborg.<br />

Palæet blev bygget i årene 1750-54 til overhofmarskal A.G. Moltke og er<br />

det eneste af de 4 palæer på Amalienborg, der stadig er indrettet i den oprindelige<br />

overdådige rokokostil. Palæet bliver i dag brugt af kongefamilien<br />

som gæstepalæ og er kun åbent for publikum i korte perioder af året. Så<br />

benyt chancen og kom med indenfor i en af kongehusets fineste bygninger.<br />

hold nr. 130076 - Torsdag 05-09 kl. 13:00 - 14:00<br />

hold nr. 130077 - Lørdag 28-09 kl. 13:30 - 14:30<br />

hold nr. 130078 - Søndag 06-10 kl. 13:30 - 14:30<br />

hold nr. 130085 - Lørdag 26-10 kl. 13:00 - 14:00<br />

Mødested: Amalienborg - Pris 150 kr.<br />

BeleTAGen i ChrisTiAn Viii´s PAlæ*<br />

Kom indenfor på Beletagen i Christian 8´s Palæ med 200 års historie, som<br />

sædvanligvis er utilgængelig for publikum. I dag står salene genindrettet<br />

som i 1700- og 1800-tallet og vidner om livet i tidens løb, hvor forskellige<br />

generationer har beboet palæet. Arveprins Frederik købte palæet efter<br />

Christiansborgs brand i 1794, og hans ældste søn, den senere Christian 8.<br />

har lagt navn til bygningen. Alle har de sat sig spor, fra dronning Caroline<br />

Amalie og Christian 10. til vore dages kongelige familie, der benytter<br />

repræsentationslokalerne på Beletagen.<br />

hold nr. 130177 - Søndag 27-10 kl. 13:00 - 14:00<br />

hold nr. 130178 - Søndag 03-11 kl. 13:00 – 14:00<br />

Mødested: Amalienborg - Pris 125 kr.<br />

9<br />

ArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


10<br />

ArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

De konGeliGe rePræsenTATionslokAler<br />

oG riDDersAlen*<br />

De storslåede sale og gemakker på Christiansborg anvendes af Kongehuset<br />

til repræsentative formål. Få fortalt om de imponerende lokalers<br />

historie, udsmykning og kunstværker herunder en kort gennemgang af<br />

gobelinerne i Riddersalen. Hør også, hvordan det foregår, når Dronningen<br />

holder gallamiddag, nytårskur og audiens på Christiansborg.<br />

hold nr. 130099 - Lørdag 26-10 kl. 12:00 - 13:30<br />

Mødested: Dronningeporten - Pris 150 kr.<br />

konGernes ChrisTiAnsBorG*<br />

På særrundvisningen ”Kongernes Christiansborg”, kan du få hele historien<br />

om det kongelige Christiansborg på én gang. På en rejse gennem tiden<br />

helt fra Biskop Absalons dage i 1100-tallet og frem til i dag, kommer<br />

du på en rejse ind bag murene på det store slot og fornemmer historien<br />

udspille sig der, hvor det virkelig skete.<br />

Fra stalde til højloftede sale. På turen oplever du alle de mange ting, der<br />

tidligere var nødvendige for, at et stort kongeslot kunne fungere - og<br />

hvoraf mange stadig er i brug. Fra de prægtige, højloftede sale på selve<br />

slottet, der den dag i dag anvendes af Dronningen til festlige ceremonier<br />

som gallamiddage og nytårskure, til de kongelige stalde og kareter.<br />

Men til et rigtigt kongeslot hører der mere til end det - Christiansborg<br />

omfatter også en smuk slotskirke, der gennem århundreder har været<br />

rammen for dåb, konfirmationer og bryllupper i kongefamilien og et<br />

hyggeligt intimt hofteater, der blev brugt til teater- og operaforestillinger<br />

for hoffet. Turen omfatter også besøg i ruinerne af den første borg på<br />

stedet opført af Biskop Absalon og Københavns Slot, der blev revet ned<br />

i 1731.<br />

hold nr. 130101 - Lørdag 12-10 kl. 12:00 - 14:00<br />

Mødested Christiansborg Slotsplads - Pris 195 kr.<br />

i CAroline mAThilDes foDsPor*<br />

Trekantsdramaet mellem den gale konge Christian 7., hans unge dronning<br />

Caroline Mathilde og hendes elsker livlægen Struense er et af<br />

danmarkshistoriens mest tragiske kærlighedsdramaer. Tag en tur tilbage<br />

til 1700-tallets Christiansborg, hør den spændende historie og oplev<br />

noget af Københavns mest imponerende arkitektur. Omfatter besøg i<br />

Christiansborg Slotskirke, De Kgl. Stalde, Teatermuseet i Hofteatret, De<br />

Kgl. Repræsentationslokaler og Riddersalen. Mødetid: 10 min. før start<br />

på omvisningen. Mødested: Kongeporten under tårnet.<br />

hold nr. 130100 - Lørdag 05-10 kl. 12:00 - 13:30<br />

Mødested: Christiansborg Slotsplads - Pris 175 kr.<br />

riDDersAlen meD GoBelinerne*<br />

I Riddersalen på Christiansborg hænger Bjørn Nørgaards farvestrålende<br />

gobeliner fra 2000 med motiver fra Danmarks historie - det danske<br />

erhvervslivs storslåede fødselsdagsgave til Dronning Margrethe. Hør om<br />

de unikke gobeliners tilblivelse og få fortalt om de mange motiver - store<br />

som små - der er vist på gobelinerne. Mødetid: 10 min. før start på<br />

omvisningen.<br />

hold nr. 130098 - Lørdag 21-09 kl. 12:00 - 13:00<br />

Mødested: Dronningeporten - Pris 150 kr.<br />

BesøG Den sorTe DiAmAnT &<br />

skATTeUDsTillinGen*<br />

Vi får en rundvisning gennem den spektakulære tilbygning Den Sorte Diamant<br />

fra 1999. Dernæst omviser vor guide os særskilt i Skatteudstillingen.<br />

Hør om de største skatte, der findes i Det Kongelige Biblioteks samlinger.<br />

Her ser vi, den første trykte bog Guttenberg biblen, H. C. Andersens<br />

dagbøger, Karen Blixens manuskript til Den Afrikanske Farm, samt en lang<br />

række uvurderlige kulturskatte.<br />

Den russiske avantgarde-kunstner Andrey Bartenev har iscenesat udstillingen.<br />

Bartenev har tidligere udstillet på Venedig Binnalen 2007. Extra<br />

bonus - sidste dag for udstillingen Den originale Kierkegaard. Fra Søren<br />

Kierkegaards dåbsattest til det sidste ord fra filosoffens hånd. Billetten<br />

giver fri adgang til udstillingen.<br />

hold nr. 130176 - Lørdag 28-09 kl. 13:00 – 14:00<br />

Mødested: Det Kongelige Bibliotek - Pris 185 kr.<br />

BesøG roskilDe klosTer<br />

Kom med på rundtur i det historiske kloster, se Riddersalen, Den Røde<br />

Stue, Brahestuen og Klosterkirken. Hør Roskilde Klosters historie som<br />

dateres tilbage til 1200-tallet og trækker linier til Danmarkshistorien.<br />

Hovedbygningen er den ældste bygning i Roskilde, som stadig anvendes<br />

til beboelse.<br />

Hør om Sortebrødremunkene, klosterliv og de adelige jomfruer. Klostret<br />

er fredet i sin helhed og rummer inventar og malerier fra 1500-,<br />

1600- og 1700 tallet samt bøger og håndskrifter fra Odense Adelige<br />

Jomfrukloster.<br />

Vi afslutter besøget med at indtage vin og kage i den imponerende riddersal.<br />

hold nr. 130157 - Lørdag 02-11 kl. 12:00 - 13:30<br />

Mødested: Roskilde Kloster - Pris 145 kr.<br />

rUnDVisninG På<br />

DiAkonissesTifTelsen<br />

Vi indleder med en kop kaffe & kage i Søsterhjemmets spisestue. Her vil<br />

forstanderinden søster Merete Pelle Poulsen give os en introduktion til<br />

Diakonissestiftelsen og dens 150-årige historie. Vi kommer rundt på de 7<br />

tønder land og ser de gamle, stemningsmættede bygninger og får et indtryk<br />

af stedet. Emmaus Kirken, alterbrødsbageriet (det eneste i Danmark),<br />

tagteressen, frivilligheds Caféen KRAM og hvis der er ledigt, ser vi også<br />

dagligstuerne.<br />

hold nr. 130172 - Tirsdag 24-09 kl. 16:00 - 17:30<br />

Mødested: Diakonissestiftelsen - Pris 175 kr.<br />

På mUseUm om sønDAGen*<br />

I dette efterår tilbydes 2 omvisninger søndag eftermiddag. Den første er<br />

særudstilling på Sophienholm i Lyngby, som præsenterer fynske kunstnere<br />

fra 1800-tallet samt maler og grafiker Johanne Foss, som den, der rækker<br />

hånden tilbage og samtidig peger frem i nutiden.<br />

Den anden omvisning er på Glyptoteket, hvis dansk samling viser små<br />

perler fra den samme periode.<br />

Entré ikke inkluderet.<br />

hold nr. 130141 - Søndag 06-10 + 03-11 kl. 13:30 - 15:30<br />

Michelle Garnier – Flere mødesteder - Pris 250 kr.


FællESSAng - in EngliSH, PlEASE!<br />

Kom og vær med til en aften, hvor vi synger fra den engelske og amerikanske<br />

sangskat! Find dit bedste skoleengelsk frem, og syng med på sange<br />

som: Yesterday, You’ve got a friend, Cockles and mussels, Living next door<br />

to Alice og To be or not to be. Du skal hverken være perfekt til engelsk<br />

eller det nye store sangtalent for at være med - aftenen er for ALLE sangglade,<br />

og hver fugl synger med sit næb! Fællessangen akkompagneres<br />

på klaver af sanger Louise Bøttern, som også står for ”Syng dig glad”<br />

holdene. Vel mødt!<br />

hold nr. 137050 - Tirsdag 12-11 kl. 19:00 - 20:50<br />

Louise Bøttern & Grethe Lintner – Medborgerhuset - Pris 50 kr.<br />

MUSEUMSVAndRingER -<br />

konTrAsTer oG sAmmenhænG*<br />

I dette efterår er der blevet valgt to særudstillinger og to permanente<br />

samlinger, hvor den præsenterer enten et tema eller en kunstner, vises<br />

der i den anden temaet eller kunstneren i sin samtid. Det er er lang væk<br />

fra Italien til amerikansk Man Ray og dog er begge meget fascinerende.<br />

Entré ikke inkluderet.<br />

5. september - Gl.Holtegård - Man Ray - Lys og Mørk<br />

3. oktober - Statens Museum for Kunst - den moderne samling<br />

14. november - Sophienholm - Italienske stemninger<br />

12. december - Glyptoteket - den danske samling<br />

hold nr. 130140 - Torsdag 05-09 kl. 13:15 - 15:15<br />

4 mødegange - Michelle Garnier – Pris 480 kr.<br />

De flAmske mAleres<br />

hemmeliGheD<br />

En roman og en kunstsamling! Det er det som dette<br />

foredrag handler om. Farver, komposition, og psykologien<br />

i kunst. Med disse øjne ser Frantz Leander<br />

Hansen, som er litterat og Michelle Garnier, som er<br />

kunsthistoriker, på Federico Andahazis roman ” De<br />

flamske maleres hemmelighed”.<br />

hold nr. 131052 - Fredag 13-09 kl. 15:00 - 17:00 -<br />

Michelle Garnier & Frantz Leander Hansen<br />

Mødested: Statens Museum for Kunst - Pris 150 kr.<br />

Unik sAnseUDsTillinG<br />

af kunstneren Yinka Shonibare<br />

Den nigeriansk-engelske kunstner Yinka Shonibare<br />

MBE bliver på Gl. Strand præsenteret med den første<br />

store soloudstilling i Danmark. Her vil man kunne følge<br />

kunstneren gennem de sidste ti års arbejde og blive<br />

introduceret til en række af hans mest centrale temaer:<br />

Multikulturalisme og moderne identitet- særligt i<br />

forhold til det britiske imperium og den koloniale fortid.<br />

Hans værker kommenterer vores historie og samtid i en<br />

æstetisk form, som omfatter værker inden for maleri,<br />

skulptur, collage, foto, film og tegning. Et fantastisk<br />

farverigt og fabulerende univers. Han er bl.a. kendt<br />

for at have udstillet ”Nelsons Ship in a Bottle”, som<br />

blev udstillet på den fjerde sokkel på Trafalgar Square i 2010. Entre ikke<br />

inkluderet i prisen.<br />

hold nr. 130144 - Torsdag 07-11 kl. 17:00 - 18:00 – Vibeke Sandby<br />

hold nr. 130145 - Søndag 29-09 kl. 12:00 - 13:00 – Vibeke Sandby<br />

Mødested: Gl. Strand 48 - Pris 100 kr.<br />

elsk sTATens mUseUm for kUnsT*<br />

Vi har i Danmark mange unikke museer, men basen for det hele er Statens<br />

Museum for Kunst. Som tidligere ansat i 10 år på museet har jeg et<br />

meget indgående kendskab til samlingerne og huset. Du/I vil blive ført ind<br />

i kunsthistorien og museets historie i en meget personlig formidling, som<br />

hele tiden forholder sig til kunstscenen her og nu.<br />

1. Europæisk Kunst 1300 - 1800.<br />

2. Dansk og nordisk kunst 1750 - 1900.<br />

3. Fransk kunst 1900 -1930.<br />

4. Kunst efter 1900- også værket: ”We the People” af kunstneren Dahn Vo.<br />

Gratis entre.<br />

4 mødegange - Pris 400 kr.<br />

hold nr. 130142 - Onsdag 06-11 + 13/11 + 20/11 + 27/11kl. 18:00 - 19:00<br />

hold nr. 130143 - Lørdag 02/11 + 09/11 + 16/11 + 23/11 kl. 12:30 - 13:30<br />

Mødested: Statens Museums forhal - Vibeke Sandby<br />

11<br />

ArrAGemenTer


12<br />

reJser<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

konGernes norDsJællAnD<br />

På denne tur får vi en grundig introduktion til Kongernes Nordsjælland, og<br />

får set nogle af de herligheder som var så værdsat af de danske konger. Vi<br />

hører om middelalderens borge og klostre i området, hvor der bl.a. findes<br />

rester af Asserbo, Gurre, Esrum, Ebelholt og Dronningholm på Arrenæs. Vi<br />

gør holdt ved Frederiksborg Slot og ser på såvel slot som den tilhørende<br />

slotshave, ligesom vi får historien om stutteridriften (Frederiksborgeren)<br />

og Stor Dyrehave. Mange steder bærer landskabet nemlig endnu spor fra<br />

dengang Nordsjælland var jagtterræn for de danske konger. Vi fortsætter<br />

derefter til Esrum Kloster, hvor vi får en introduktion til stedet og<br />

en lækker frokosttallerken i Café Daniels Kilde inden vi ser nærmere på<br />

klosterhaven og udstillingen om klostermedicin. Derefter kører vi atter<br />

videre, hører om det gl. Bistrup Gods og Gurre Slotsruin (som vi bestiger),<br />

inden turen går videre til Kronborg og Helsingør. Undervejs hører vi om<br />

Øresundstolden og Erik af Pommerns planer med opkrævning af en told i<br />

Øresund. Vel fremme besøger vi Kronborg med Slotskirken og kasematterne.<br />

Endelig får vi en kop kaffe og en småkage inden vi kører hjem ad<br />

Strandvejen. Mætte af indtryk, når vi atter hjem sidst på dagen. En kulturhistoriker<br />

fra Elsbøll & Christensen er med i bussen, og guide på hele<br />

turen. Turen er ikke egnet for gangbesværede og kørestols-brugere.<br />

hold nr. 130051 - Lørdag 21-09 kl. 08:00 - 18:00 - Pris 550 kr.<br />

Mødested: Glostrup Station<br />

MAlMØ - FRA MiddElAldERby Til<br />

shoPPinGCenTrUm<br />

Siden Skånemarkedernes storhedstid har Malmø haft status af en kræmmerstad,<br />

og på denne tur vandrer vi både gennem byens historie og ser<br />

på dens centrale placering i Øresundsregionen. Vi vandrer ad den gamle<br />

hovedgade, ser på den mægtige Sct. Petri Kirke og Det Danske Kompagnis<br />

Hus, men også på de gode shoppingmuligheder: Hansacompagniet,<br />

Caroli, Balthazargatan, Stora- och Lilla Torget m.m. Vi afslutter turen med<br />

en lunch menu. Drikkevarer er ikke med i prisen. Efter byvandringen bliver<br />

der rig mulighed for at udforske Malmø på egen hånd. Turlederen er<br />

kulturhistoriker og bosat i Malmö.<br />

hold nr. 131044 - Lørdag 05-10 kl. 11:00 - 14:00 – Pris 290 kr.<br />

Mødested: Centralstationen i Malmö ved billetautomaterne.<br />

JUl På SloTTET - JUlEMARkEd På<br />

mAlmøhUs<br />

På denne tur med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen, der er bosat i<br />

Malmø, bevæger vi os ned ad middelalderens hovedstrøg i Malmø og ender<br />

ved Malmøhus. Undervejs hører vi lidt om de svenske juletraditioner<br />

og historien til nogle af de mest interessante huse. På julemarkedet, der<br />

afholdes i borggården, er der en række spændende boder, ligesom der vil<br />

være mulighed for at købe mad og drikke. Eftermiddagen kan med fordel<br />

benyttes til juleshopping i gågaden.<br />

hold nr. 131042 - Søndag 01-12 kl. 10:00 - 12:00 - Pris 140 kr.<br />

Mødested: Malmø Centralstation v. udgangen mod Börshuset.<br />

BesøG JUleBAsAren På GAVnø<br />

sloT<br />

Tag med <strong>AOF</strong> og oplev<br />

mere end 200 boder<br />

i det gamle historiske<br />

herregårdsmiljø, som<br />

byder på klassiske<br />

danske juletraditioner,<br />

når det er bedst.<br />

Et væld af boder og<br />

stande vil friste med<br />

julegaver, dekorationer,<br />

smagsprøver og<br />

delikatesser. Smag Gavnøs berømte grillstegte vildsvin, øl fra Slotsbryggeriet,<br />

kirsebær brændevin, gartnermost og meget andet. Café Tulipanen<br />

byder på julens lækkerier. Lyt til de traditionelle Christmas Carols i avlsgårdsmiljøet<br />

og smukke julesalmer i det stemningsfyldte slotskapel. De<br />

mindste kan opleve julemanden, et nisseorkester, ponyridning, julegæs og<br />

meget andet.<br />

Pris 275 kr. pr. person, som dækker bustransport og indgang til<br />

julebasaren.<br />

hold nr. 130171 - Søndag 10-11 kl. 08:30 - 15:30 - Pris 275 kr.<br />

Mødested: Glostrup Station


sTil meD emil<br />

Dette særdeles underholdende foredrag tager udgangspunkt<br />

i Emils debutbog, ”Stil med Emil”, der<br />

er en komplet stilguide til tidens modige mænd.<br />

Foredraget rammer mænd og kvinder i alle aldre.<br />

Med udgangspunkt i bogen får deltagerne et<br />

stærkt indblik i Emils platinblonde verden og<br />

svar på, hvorfor han ser ud som han gør.<br />

Hvorfor har hans udseende hjulpet ham til<br />

at blive én af de mest fremadstormende<br />

aktuelle tv-personer? Hvorfor<br />

vælger Danmarks største forlag,<br />

at gøre netop Emil til en af<br />

julehandelens mest eksponerede<br />

personer? Er han virkelig ikke<br />

bøsse? Og hvordan kan<br />

han have så lækker<br />

en pigekæreste? -<br />

spørger mange.<br />

Mens andre bare<br />

synes at Emil ser superskarp<br />

ud, og i den grad er<br />

blandt Danmarks førende<br />

trendsættere når det gælder udseende og stil. I foredraget fokuserer Emil<br />

på vigtigheden af at vi forholder os til vores udseende. Og på de mange<br />

fordele vi kan skabe både i vores arbejdsliv og i vores privatliv. ”Lad os<br />

dog gøre noget ud af os selv, det betaler sig - og det klær´ de fleste”, siger<br />

Emil. Sammen med de kvindelige deltagere, klær´ Emil i bogstaveligste<br />

forstand tidens mand af til sokkeholderne, men han gør det med stor<br />

charme og med en fantastisk selvironi som det helt toneangivende element<br />

i foredraget. Arrangeret i samarbejde med Vallensbæk Bibliotek.<br />

hold nr. 130126 - Torsdag 10-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Emil Thorup - Vallensbæk Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

iTAliEn - kUlTUR, gASTRonoMi,<br />

HiSToRiE, SAMFUnd<br />

Der er lige så langt fra<br />

Italiens nordligste punkt<br />

til det sydligste som fra<br />

den dansk-tyske grænse til<br />

Italien. Italien er et land med<br />

en kolossal mangfoldighed<br />

- landskabeligt, kulturelt,<br />

sprogligt, gastronomisk … -<br />

og mulighederne for rejser<br />

og oplevelser er uudtømmelige.<br />

Thomas Harder præsenterer et lille og aldeles subjektivt udvalg af<br />

sine italienske yndlingsegne og -byer: den tysktalende provins Sydtyrol, de<br />

norditalienske byer Brescia og Parma, de store øer Sardinien og Sicilien og<br />

Rom. Arrangeret i samarbejde med Vallensbæk Bibliotek.<br />

hold nr. 130125 - Torsdag 24-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Thomas Harder – Pilehaveskolen - Pris 50 kr.<br />

eTTA CAmeron<br />

Steven Hart har afroamerikansk<br />

baggrund og kom<br />

til Danmark som 3-årig.<br />

Han har mere end 35<br />

års erfaring som sanger,<br />

solist og foredragsholder<br />

og det blev bl.a. til<br />

15 år i den herboende<br />

gospelsangerinde Etta<br />

Camerons eget gospelkor.<br />

Han var også ansat<br />

som hendes betroede<br />

medarbejder i et par år<br />

og i dette foredrag vil Steven<br />

fortælle om nogle af sine spændende oplevelser med Etta Cameron<br />

både på og bagved scenen. Steven kommer også lidt ind på sin egen<br />

sang-karriere og bagefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.<br />

Derefter vil Steven fortælle den spændende historie om hvordan gospelmusikken<br />

opstod og til sidst får publikum mulighed for at lære et meget<br />

let gospelnummer, hvor alle kan være med. Arrangeret i samarbejde med<br />

Vallensbæk Bibliotek.<br />

hold nr. 131043 - Mandag 11-11 kl. 19:00 - 21:00<br />

Steven Hart - Vallensbæk Bibliotek - Pris 30 kr.<br />

kRæFT ædE Mig - nEJ!<br />

Hør Charlotte Bircows personlige<br />

fortælling om, hvordan hun midt<br />

i krisen genvandt kontrollen over<br />

sin tilværelse. Fra hun modtog<br />

budskabet, til hun afsluttede<br />

sin behandling på hospitalet,<br />

fortæller hun om de udfordringer,<br />

enhver i den situation støder<br />

på: hvordan fortæller man sine<br />

børn, at man er syg? Kan man<br />

bevare kærligheden og sexlivet<br />

undervejs? Hun beretter åbenhjerteligt<br />

om hårtab, kvalme og<br />

omverdenens reaktioner. Og om<br />

den største udfordring af dem<br />

alle: angsten for ikke at blive rask.<br />

Men først og fremmest fortæller<br />

hun om, hvordan hun fandt sin<br />

vej gennem krisen og i dag er<br />

erklæret rask. Arrangeret i samarbejde<br />

med Ballerup Bibliotek.<br />

hold nr. 130158 - Mandag 04-11 kl. 19:30 - 21:30<br />

Charlotte Bircow - Ballerup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

Tilmeld dig online på:<br />

WWW.AofVesT.Dk<br />

13<br />

DeBATArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


14<br />

DeBATArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

Axel sTrøBYe<br />

Axel Strøbye er en af Danmarks største skuespillere. Han nåede det hele<br />

fra legendariske roller i Olsen-banden og Matador til det store klassiske<br />

repertoire på Det Kongelige Teater. Men bag facaden var den sprudlende<br />

og komiske skuespiller et angstpræget menneske. Han var tvilling, og forældrene,<br />

der forbød ham at blive skuespiller, gjorde i barndommen stor<br />

forskel på ham og broderen. Men Axel snød dem alle, og gik i hemmelighed<br />

til optagelsesprøve på Det Kongelige Teaters elevskole - og kom ind.<br />

Ved siden af sine store præstationer på filmlærredet og på scenen levede<br />

Axel Strøbye først i et stormfyldt ægteskab med Lone Hertz, som han<br />

sammen med fik den hjerneskadede søn Tomas, og i de senere år med en<br />

dominerende og manipulerende Hanne Borchsenius.<br />

Hør hele historien om Axel Strøbyes spændende og dramatiske liv.<br />

hold nr. 130181 - Mandag 25-11 kl. 19:00 - 21:00<br />

Peer Kaae - Taastrup Kulturcenter - Pris 50 kr.<br />

PETER ingEMAnn - HAMMERSlAg<br />

De fleste kender Peter<br />

Ingemann som den søde<br />

og pæne vært i TVprogrammet<br />

Hammerslag,<br />

men Peter Ingemanns liv<br />

har dog ikke altid været<br />

en dans på roser, og det<br />

har han bl.a. skrevet om i<br />

sin bog ”Ingemanns Land”.<br />

I den beskriver Peter<br />

Ingemann et liv præget af en far med op- og nedture, som påvirkede hele<br />

familien. I sit foredrag - som afholdes i interview form - fortæller han om<br />

sin barndom, og dette vil sikkert give publikum et nyt billede af den populære<br />

tv vært. Arrangeret i samarbejde med Ballerup Bibliotek.<br />

hold nr. 130166 - Torsdag 21-11 kl. 19:30 - 21:30<br />

Peter Ingemann - Ballerup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

frA nørreBro Til nørreGADe<br />

Københavns tidligere biskop<br />

og den nuværende kgl. konfessionarius<br />

(kongehusets<br />

præst) vil fortælle historier<br />

fra sit eget liv: fra opvæksten<br />

på Nørrebro og Østerbro<br />

under krigen over sin<br />

livslange kærlighed til teologien,<br />

begejstringen for den<br />

gamle salmedigter og biskop<br />

Thomas Kingo, over møder<br />

med Østens patriarker og<br />

oplevelser i salmebogskommissionen<br />

til slagsmål med<br />

kirkeministre, politikere<br />

og præster igennem 17 år<br />

som biskop i Nørregade i<br />

København og givetvis hele tiden med den smittende glæde, der er et<br />

kendetegn for ham. Arrangeret i samarbejde med Glostrup Bibliotek.<br />

hold nr. 130089 - Torsdag 03-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Erik Norman Svendsen - Glostrup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

MATAdoR, MEnnESkER, MyTER<br />

oG minDer<br />

Tv-serien ”Matador”<br />

er måske den mest<br />

elskede serie, fjernsynet<br />

nogensinde<br />

har vist og et gensyn<br />

kan stadig begejstre.<br />

Per Kuskner<br />

udgav sidste år en<br />

omfattende bog om<br />

det store Matadorunivers<br />

”Matador,<br />

mennesker, myter<br />

& minder”. Denne<br />

aften holder han et<br />

foredrag, der bringer<br />

tilhørerne rundt<br />

i Korsbæk med dens<br />

mange personligheder,<br />

som vi synes, vi<br />

kender så godt. En<br />

hyggelig og munter<br />

fortælling med sjove anekdoter, der også bygger på interviews med nogle<br />

af vore mest kendte skuespillere.<br />

Per Kuskner har et væld af spændende billeder at supplere med og nogle<br />

helt unikke ting som fx et originalt manuskript, aviser fra Korsbæk og<br />

meget mere.<br />

Per Kuskner er journalist og har boet en årrække i Australien, Frankrig,<br />

England og været korrespondent for Fyens Stiftstidende i USA. Arrangeret<br />

i samarbejde med Glostrup Bibliotek.<br />

hold nr. 130088 - Onsdag 13-11 kl. 19:00 - 21:00<br />

Per Kuskner - Glostrup Bibliotek - Pris 50 kr.


DrenGeleGeTøJ<br />

Kom og hør en ægte<br />

legetøjsentusiast<br />

fortælle om drengelegetøj<br />

fra perioden<br />

1935 til 1965. For<br />

Olaf Hermansen var<br />

Københavns legetøjsforretninger<br />

og<br />

stormagasiners legetøjsafdelinger hans andet hjem. - få genopfrisket dine<br />

glade minder, gense og hold dine gamle tog, biler, skibe, fly i hånden! Vi<br />

kommer gennnem udviklingen fra trælegetøj til metal og plastik legetøj.<br />

Fortællingen om ”køkkenbords”produktionerne der blev afsat til de lokale<br />

legetøjsforretninger og om de store danske og udenlandske fabrikker.<br />

Arrangeret i samarbejde med Glostrup Bibliotek.<br />

hold nr. 131053 - Tirsdag 19-11 kl. 14:00 - 16:00<br />

Olaf Hermansen - Glostrup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

frA DikTATUr Til DemokrATi<br />

- bURMA i UdVikling<br />

Udviklingen i Burma (Myanmar). Den 30. april <strong>2013</strong> hævede EU sanktionerne<br />

mod Burma og normaliserer forholdet. Det var milepæl for det<br />

land, der indtil 2010 var kendt for menneskerettighedsovertrædelser<br />

og Nobelprismodtager Aung San Suu Kyi. Foredraget giver indblik i et af<br />

verdens værste diktaturer og overgangen til demokrati. Fra de store linjer<br />

i verdenspolitikken til særlig insiderviden og hæsblæsende historier fra<br />

katastrofer til forbudte politiske aktiviteter, guider Kathrine Alexandrowiz<br />

os gennem det smukke land. Fokus er på kultur, politik og religion i denne<br />

smeltedigel mellem Kina og Indien. Foredraget krydres med billeder fra<br />

landet.<br />

hold nr. 131036 - Mandag 23-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

Kathrine Alexandrowiz - Taastrup Kulturcenter - Pris 50 kr.<br />

Tilmeld dig online på:<br />

WWW.AofVesT.Dk<br />

HEnRik dAHl -<br />

min hisTorie<br />

Vi kender ham som tv-værten<br />

fra Rabatten og andre<br />

succeser på DR. En energisk,<br />

humørfyldt og fandenivoldsk<br />

fyr, der laver gak i gågaden.<br />

Men bag facaden gemmer<br />

Henrik Dahl på en alvorlig<br />

historie. For år tilbage blev<br />

han diagnosticeret som maniodepressiv.<br />

Sygdommen<br />

brød ud i lys lue, mens han<br />

var allermest i vælten. Tingene kørte virkelig for ham. Men de kørte også<br />

helt af sporet. I dette foredrag fortæller Henrik hudløst ærligt, om sin tid<br />

på skærmen og de udfordringer hans psykiske sygdom har bragt med sig,<br />

og de konsekvenser den har haft for ham og hans familie. Og selvom det<br />

er alvorlige sager, er det også en beretning fyldt med latter og smil.<br />

hold nr. 130175 - Tirsdag 29-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Henrik Dahl - Taastrup Kulturcenter - Pris 50 kr.<br />

kierkeGAArD ComeDY shoW<br />

- et dødsens alvorligt comedy show om kærlighed, sex og parforhold I<br />

200-året for Søren Kierkegaards fødsel præsenterer Claus Damgaard<br />

”Kierkegaard Comedy Show”.<br />

”Med kvinden kom spasen ind i verden”, skrev Kierkegaard, og nu giver<br />

Damgaard sit stærkt personlige bud på, hvad det egentlig er, der er så<br />

forbandet sjovt. ”Kierkegaard Comedy Show” er en samtale mellem<br />

Kierkegaard og den fiktive Damgaard. Førstnævnte er benspænderen,<br />

spørgsmålstilleren, den indre stemme og sidstnævnte manden på scenen,<br />

på teatrets og livets. ”Kierkegaard Comedy Show” er en blanding af<br />

komik, foredrag og teater.<br />

Både til dig, der har studeret Kierkegaard i en årrække og dig, der aldrig<br />

har hørt om ham. Med efterfølgende dialog. Arrangeret i samarbejde<br />

med Glostrup Bibliotek.<br />

hold nr. 131060 - Tirsdag 26-11 kl. 19:00 - 21:00<br />

Claus Damgaard - Glostrup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

15<br />

DeBATArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


16<br />

DeBATArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

førsTeelskeren<br />

oG Dens TilBliVelse<br />

Forfatteraften med Leonora<br />

Christina Skov Det usagte og det<br />

fortrængte, mødre, der ikke elsker<br />

deres børn, og mønstre, der gentager<br />

sig gennem generationer er<br />

hovedtemaer i Leonora Christina<br />

Skovs forfatterskab. Hør hendes<br />

egne tanker om disse temaer samt<br />

om hendes skriveproces og legen<br />

med eksposégenren. Leonora<br />

Christina Skov trækker tråde til sit<br />

eget liv og arbejdet som litteraturanmelder<br />

og debattør. Et levende<br />

og engageret foredrag krydret med<br />

oplæsning og spørgsmål fra salen.<br />

Arrangeret i samarbejde med<br />

Glostrup Bibliotek.<br />

hold nr. 131059 - Tirsdag 10-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

Leonora Christina Skov - Glostrup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

einAr már GUDmUnDsson<br />

Einar Már Gudmundsson - een af Islands største nulevende forfattere - er<br />

på foredragsturné med sin Islandske slægtsroman om livet i et lille fiskersamfund.<br />

Slægten Knudsen og byen bliver et mikrobillede på det Islandske<br />

folks historie. Han er en stor fortæller, og har et varmt, menneskekærligt<br />

- ironisk glimt i øjet. Einar Már har ryddet forsider med den politiske<br />

essaysamling ”Hvidbogen - krisen på Island”. Har modtaget ”den lille<br />

Nobel-pris” Det Svenske Akademis Nordiske Pris og nu senest aktuel med<br />

’De islandske konger’. Arrangeret i samarbejde med Albertslund Bibliotek.<br />

hold nr. 130146 - Torsdag 07-11 kl. 19:15 - 21:10<br />

Einar Mar - Albertslund Bibliotek - Pris 30 kr.<br />

kAJ mUnk<br />

Den 4. januar 1944 blev Vedersøs præst<br />

Kaj Munk gennem 30 år, opsøgt af fire<br />

mænd. Han blev bedt om at pakke en<br />

kuffert med de nødvendigste ting. Egentligt<br />

havde det været meningen, at Munk<br />

skulle myrdes i hjemmet. Men da der var<br />

børn hjemme, ville voldsmændene dog<br />

ikke lade dette ske. I stedet tog de ham<br />

med i bilen. Kom og hør hvad der videre<br />

skete og hvorfor. Arrangeret i samarbejde<br />

med Skovlunde Kulturhus.<br />

hold nr. 131050 - Onsdag 23-10 kl. 16:00 - 18:00<br />

Politihistorisk Forening - Skovlunde Kulturhus - Pris 30 kr.<br />

Den skAlDeDe DeTekTiV<br />

Kom og hør en inspirerende forfatter<br />

fortælle om sit forfatteskab,<br />

ikke mindst om den skaldede<br />

detektiv. Under foredraget vil<br />

der blive rig mulighed for at<br />

stille spørgsmål. Anna Grue er<br />

forfatter til krimiserien med den<br />

skaldede detektiv alias privatdetektiven<br />

Dan Sommerdahl samt to<br />

selvstændige spændingsromaner<br />

foruden en novellesamling.<br />

Arrangeret i samarbejde med<br />

Skovlunde Kulturhus.<br />

hold nr. 131049 - Tirsdag 08-10<br />

kl. 19:00 - 21:00<br />

Anna Grue - Skovlunde Kulturhus - Pris 50 kr.<br />

krimien<br />

Stine Bolther er forfatter til krimien ”Hævnen” samt ”Drabschefen” og<br />

”Det perfekte mord” om danske giftmordere. Senest har Stine Bolther<br />

skrevet ”Drabschefen - nye sager”. Som kriminalreporter på Ekstra Bladet<br />

siden 2002 og nu på kriminalmagasinet KRIMI5 har Stine Bolther arbejdet<br />

med alt, der har med blå blink at gøre. Under foredraget vil der blive rig<br />

mulighed for at høre om konkrete sager og stille spørgsmål. I billetprisen<br />

er inkluderet en sandwich. Arrangeret i samarbejde med Skovlunde<br />

Kulturhus.<br />

hold nr. 131048 - Tirsdag 24-09 kl. 17:00 - 19:00<br />

Stine Bother - Skovlunde Kulturhus - Pris 50 kr.


ClASSiC RoCk - HiSToRiERnE bAg<br />

BilleDerne<br />

Med udgangspunkt i ca. 400 fotografier taget i perioden 1966-1983 fortæller<br />

rockfotograf Jørgen Angel om møderne med musikerne, om tiden,<br />

miljøet og musikken. Se billeder af en ung Annisette, Freddie Mercury,<br />

Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Sanne Salomonsen, Sebastian<br />

og mange flere og hør historien om hvordan billederne blev til.<br />

Arrangeret i samarbejde med Ballerup Bibliotek.<br />

hold nr. 131051 - Torsdag 03-10 kl. 19:30 - 22:00<br />

Jørn Angel – Ballerup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

TiBeTAnsk kUlTUrAfTen<br />

Tibetansk kultur har meget at byde på, også i Danmark. Tibetanerne er<br />

kendt for deres nære forhold til den bjergrige natur i Tibet og for den<br />

tibetanske buddhisme.<br />

Deres åndelige leder, Dalai Lama, blev tildelt Nobels Fredspris i 1989 for<br />

sin ikkevoldspolitik. Gennem eksiltibetanerne, der i dag er spredt over<br />

hele kloden, har vi fået adgang til teknikker som meditation og mindfulness,<br />

der sammen med buddhismen mere og mere vinder indpas i vestlig<br />

kultur. Aftenen vil byde på tibetansk buffet fra Restaurant Himalaya, tibetansk<br />

musik- og danseoptræden samt Penpa Andersen, forfatter til bogen<br />

”Frie hjerter”. Desuden vil der være udstillinger af tibetanske genstande<br />

samt mulighed for at se film om Tibet og deltage i workshops om meditation<br />

og mindfulness. Aftenen er arrangeret af Det Tibetanske Samfund<br />

i Danmark, Studerende for et Frit Tibet, Tibet Charity, Støttekomiteen for<br />

Tibet og Hans Skytte, Ishøj. Et eventuelt overskud vil gå til skoleprojekter<br />

for tibetanske børn i Tibet via organisationen Asia Onlus (http://www.<br />

asia-ngo.org/en/).<br />

hold nr. 131055 - Fredag 15-11 kl. 19:00 - 23:00<br />

Ishøj Kultur Café/Bio - Pris 200 kr.<br />

seniorhøJskolen er en samling foredrag og udflugter om vidt forskellige emner af almen interesse. Seniorhøjskolen er<br />

også et sted, hvor man møder andre modne mennesker og er sammen om at opleve, få nye perspektiver på det, man allerede vidste<br />

eller troede at vide eller det, man aldrig i sin vildeste fantasi troede, var værd at vide noget om. Ser og oplever man kun det, man altid<br />

har gjort, oplever man verden med kun halvåbne øjne!<br />

Specialprogram kan rekvireres på info@aofvest.dk eller telefon 43 71 36 71.<br />

bAllERUP - TiRSdAgE<br />

01.10.13 Kære grevskaber, herskaber og klædeskaber - Aase Trinini<br />

08.10.13 Rundvisning på Dragsholm Slot og Nykøbing Sj. Psykiatriske<br />

Museum<br />

22.10.13 Rundvisning på Cirkusmuseet<br />

29.10.13 Karen Blixens 12 år i Afrika - mere dramatisk end romantisk<br />

05.11.13 Guidet vandretur på Holmen<br />

12.11.13 Historien om Axel Strøbye - Journalist Peer Kaae<br />

19.11.13 Besøg på M/S Museet for søfart<br />

26.11.13 Drømmen om New York - Forfatter, journalist Asger Liebst<br />

03.12.13 Forsvarsadvokaten og det virkelige liv - advokat Jan Aarup<br />

07.01.14 Russiske ikoner og den russiske kirke - Annika Hvidthamar<br />

14.01.14 Rundvisning i DRs Koncerthus<br />

21.01.14 Den rumænske virkelighed - Mark Schiller<br />

28.01.14 Skatte i Det Kongelige Bibliotek - rundvisning<br />

04.02.14 Kampen om vejret i Nordøst-grøndland: Cand. mag Tilo Krause<br />

18.02.14 Hvordan tacklede japanerne jordskælvs- tsunami -og atomkatastrofen<br />

- Journalist Asger Røjle Christensen<br />

25.02.14 De danske Slaver - og deres efterkommere - Anne Walbom<br />

04.03.14 Storm P.- satire og humor - Poul Kragelund<br />

11.03.14 Rundvisning på - Storm P. Museet<br />

hold nr. 130187 - Tirsdag 01-10 kl. 10:00 - 12:00<br />

18 gange - 18 lektioner - Pris 2.280 kr.<br />

Helle Søby Laursen - Tapeten<br />

bAllERUP – ToRSdAgE<br />

03.10.13 Kære grevskaber, herreskaber og klædeskaber - Aase Tribini<br />

08.10.13 Rundvisninger på Dragsholm Slot og Nykøbing SJ. Psykriatiske<br />

Museum<br />

24.10.13 FN-dag Bæredygtig udvikling - Anderas Hansen<br />

31.10.13 Danske statsministre som jeg mødte - Claus Hagen Petersen<br />

07.11.13 Byvandring i det gamle Skovlunde<br />

14.11.13 Historien om Axel Strøby - Journalist Peer Kaae<br />

21.11.13 Besøg på Regensen<br />

28.11.13 Danmarks Nye Søfartsmuseum<br />

05.12.13 Oplevelser som professionel Gospelsanger - Steven Hart<br />

09.01.14 Russiske ikoner og Den Russiske Kirke - Annika Hvithamar<br />

16.01.14 Besøg i DR-byen<br />

23.01.14 Humorist med kant - Poul Kragelund<br />

30.01.14 Skatte i Det Kongelige Bibliotek<br />

06.02.14 ”Et liv på vulkaner” - Henning Andersen<br />

20.02.14 Danske slaver i Vestindien - Anne Walbom<br />

27.02.14 Japan efter 2011 - Journalist Asger Røjle<br />

06.03.14 Fra diktatur til demokrati - Burma - Kathrine Alexandrowiz<br />

13.03.14 Rundvisning på Revymuseet<br />

hold nr. 130188 - Torsdag 03-10 kl. 10:00 - 12:00<br />

18 gange - 18 lektioner - Pris 2.280 kr.<br />

Lene Cleany Schwartzbach - Tapeten<br />

17<br />

DeBATArrAnGemenTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


18<br />

foreDrAG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

foreDrAGsrækken<br />

i meDBorGerhUseT<br />

Tilbring 6 hyggelige eftermiddage fra kl. 14.00 til 16.00 i Medborgerhuset.<br />

<strong>AOF</strong> byder på kaffe og kage i pausen.<br />

09.09.13 Mød Jacob Wendt Jensen - nina og Frederik - og hvad der<br />

siden skete.<br />

De blev verdensberømte i slutningen af 50’erne - de var feterede, havde<br />

succes indenfor musik og film. Siden berygtet og forfulgt af grådige bagmænd,<br />

kriminalitet og mord.<br />

21.10.13 Mød Claus Hagen-Petersen - danske statsministre - Poul Hartling,<br />

Poul Nyrup, Poul Schlüter, Anker Jørgensen og Jens Otto Krag.<br />

18.11.13 Mød Hans-Jørgen bonnichsen - Frygt og fornuft i terrorens<br />

tidsalder.<br />

Skal vi frygte terror, eller forholde os fornuftigt? Hør foredraget - og hvad<br />

politiet, efterretningstjenesten og vore politikere gør, for at modvirke og<br />

forhindre terror.<br />

13.01.14 Mød doris Marx - den sidste fiskerkone på gl. Strand. Granitstatuen<br />

står tilbage, som minde om dengang fiskerkonerne fra Skovshoved<br />

vandrede ind til byen med deres mænds fangst på ryggen.<br />

10.02.14 Mød Per Virum - beatles for alle. Kom og hør musikken, de<br />

fantastiske vokaler, om rollerne i gruppen, om sangskrivningen og det<br />

konkurrerende partnerskab.<br />

10.03.14 Mød Susanne breuning - dansen og musikken i mit liv. Fra<br />

starten som dansepige, koreograf til musical stjerne, Københavns teaterliv<br />

og alle revyerne. Susanne har i år 45 års scenejubilæum.<br />

Særskilt program kan rekvireres på info@aofvest.dk eller tlf. 43 71 36 71.<br />

hold nr. 130150 - Mandag 09-09 kl. 14:00 - 16:00<br />

6 foredrag - Pris 700 kr. - Medborgerhuset<br />

foreDrAGsrækken<br />

i ishøJ kUlTUr CAfé<br />

Tilbring 6 hyggelige eftermiddage fra 13.30 til 15.30 i Ishøj Kultur Café.<br />

<strong>AOF</strong> byder på kaffe og kage i pausen.<br />

18.09.13 Mød doris Marx - Den sidste fiskerkone på Gl. Strand.<br />

09.10.13 Mød Jacob Wendt Jensen - Nina og Frederik- og hvad der siden<br />

skete.<br />

27.11.13 Mød karl Ravn - 40 år som fotograf på Familie Journalen.<br />

15.01.14 Mød ivan liljebæk - Otto Brandenburg - ”Baggårdspumaen”.<br />

12.02.14 Mød Per Virum - Beatles for alle.<br />

19.03.14 Mød Susanne breuning - Dansen og musikken i mit liv.<br />

Særskilt program kan rekvireres på info@aofvest.dk eller tlf. 43 71 36 71.<br />

hold nr. 130170 - Onsdag 18-09 kl. 13:30 - 15:30<br />

6 foredrag - Pris 850 kr. - Ishøj Kultur Café<br />

foreDrAGsrækken<br />

På TorsTorP PleJeCenTer<br />

Kom og oplev 6 spændende indholdsrige foredrag i den lyse og venlige<br />

café på Torstorp Plejecenter.<br />

<strong>AOF</strong> byder på kaffe og kage i pausen.<br />

19.09.13 Mød lis Frederiksen – og hør hende fortælle om Poul Reichhardt<br />

og hvorfor han elskede rollerne i Morten Korck-filmene.<br />

31.10.13 Per kuskner – matador. TV-serien Matador er måske den mest<br />

elskede serie, fjernsynet nogensinde har vist og et gensyn kan stadig be-<br />

gejstre. Denne eftermiddag vil han bringe dig rundt i Korsbæk med dens<br />

mange personligheder, som vi synes, vi kender så godt.<br />

En hyggelig og munter fortælling med sjove anekdoter, som også bygger<br />

på interviews med nogle af vores kendte skuespillere.<br />

21.11.13 Mød tidligere kriminalkommissær knud Haargaard og hør<br />

om hans tid i Bagmandspolitiet. Som efterforskningsleder har han haft<br />

hænderne dybt begravet i nogle af de mest spektakulære kriminalsager i<br />

mange år, som f.eks. Tvind, Klaus Riskær og Stein Bagger.<br />

16.01.14 Mød doris Marx - den sidste fiskerkone på gl. Strand. Granitstatuen<br />

står tilbage, som minde om dengang fiskerkonerne fra Skovshoved<br />

vandrede ind til byen med deres mænds fangst på ryggen.<br />

27.02.14 Peer kaae - dobbeltmordet på Peter bangsvej. Hør hele<br />

historien om, hvordan Peer Kaae kom frem til en overraskende og simpel<br />

løsningsteori på århundredets mordgåde.<br />

20.03.14 lis Frederiksen - dirch Passer. Denne eftermiddag fortælles historien<br />

om humørbomben og mennesket Dirch Passer. Dirch medvirkede i<br />

105 danske film inden hans død i 1980.<br />

Særskilt program kan rekvireres på info@aofvest.dk eller tlf. 43 71 36 71.<br />

hold nr. 130190 - Torsdag 19-09 kl. 13:30 - 15:30<br />

6 foredrag - Pris 700 kr. - Torstorp Plejecenter<br />

kræfT meD UnGe øJne<br />

For ung til kræft er et gribende og ærligt foredrag om at være en ung pige<br />

midt i en alvorlig og uforståelig sygdom. Hør journalist og forfatter Mette<br />

de Fine Licht fortælle, hvordan hun som 16-årig fik konstateret en sjælden<br />

type kræft i benet. Den ene dag var hun en livsglad teenager- den næste<br />

var hun dødssyg. Imens vennerne festede sig igennem gymnasiet, kæmpede<br />

Mette med kemo, kræft, konstant kvalme og med at være skaldet.<br />

For dét var næsten det allerværste for teenagepige. Men Mette lod sig<br />

ikke knække. Hun købte en paryk, begyndte i 1.g og gjorde alt for at leve<br />

en så normal teenagetilværelse som muligt. I sit foredrag fortæller Mette<br />

hele sin historie - fra sygdommens allerførste symptom til det at vende<br />

tilbage til livet efter sygdommen, som Mette gjorde for ti år siden.<br />

hold nr. 130174 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Mette De Fine Licht - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.


møD en GhosTWriTer<br />

Hvad er en ”ghostwriter”? Er det ikke kun for kendte mennesker? Og er<br />

det ikke en lille smule snyd at få andre til at skrive sin bog? Hun skrev sin<br />

første biografi som 22-årig. Siden er det blevet til syv titler for den i dag<br />

27-årige Mette de Fine Licht, som lever af at skrive andre folks bøger, hvilket<br />

flere og flere - kendte som ukendte - benytter sig af. I foredraget kan<br />

du høre Mette fortælle om sit arbejde som ghostwriter, hvor hun kommer<br />

helt tæt på mennesker fra både toppen og bunden af samfundet …<br />

hold nr. 130173 - Onsdag 25-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

Mette De Fine Licht - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.<br />

foreDrAG om JAPAn<br />

Den 11. marts 2011 ramte et jordskælv, en tsunami og en atomkatastrofe<br />

Japan. Næsten 20.000 mennesker mistede livet. Vi husker alle<br />

de frygtelige tv-billeder af kæmpestore bølger, der smadrede gennem<br />

moderne bysamfund. Men vi har ikke hørt så meget om, hvad der skete<br />

sidenhen. Hvordan har beboerne i de ramte områder klaret oprydningen<br />

og genopbygningen? Asger Røjle Christensen er journalist, forfatter og<br />

foredragsholder. Han har fulgt udviklingen i Japan tæt i 30 år. Han har<br />

boet i landet i seks år fra 1989 til 1995 og er japansk gift. Han har besøgt<br />

de tsunami-ramte områder tre gange siden katastroferne. Han vil fortælle<br />

os om, hvordan den japanske befolkning har formået at hamle op med<br />

den kolossale udfordring, som den pludselig stod overfor. Den japanske<br />

befolkning reagerede umiddelbart helt anderledes roligt på katastroferne,<br />

end danskere ville have gjort. Men det er der gode kulturelle og opdragelsesmæssige<br />

forklaringer på. Japanere er mennesker ligesom os andre, og<br />

efterhånden er tålmodigheden i de midlertidige barakboliger ved at være<br />

tyndslidt.<br />

hold nr. 130131 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Asger Røjle Christensen - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.<br />

TAG AnsVAr<br />

Ansvaret er dit og ingen andres. I dette foredrag fokuseres der på,<br />

hvordan man via sine valg og værdier kommer igennem de forhindringer,<br />

der spænder ben for det man virkelig ønsker sig. Resultatet af at tage personligt<br />

ansvar, kan være at man lettere får opfyldt sine drømme og ønsker.<br />

Jane Møller Kretz fortæller fine historier om personligt ansvar, og du får<br />

inspiration og idéer til selv at arbejde med ansvarlig udvikling. Undervejs<br />

vil der være korte guidede øvelser. Foredraget er målrettet alle der gerne<br />

vil i gang med noget nyt, eller ønsker at opfylde en gammel drøm. Det er<br />

også til dig der ønsker mere glæde eller fokus i hverdagen. For interesserede<br />

i alle aldre.<br />

hold nr. 130132 - Tirsdag 01-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Jane Møller Kretz - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.<br />

lær AT BeVAre roen<br />

UnDer konflikTer<br />

- og begræns konflikternes antal og omfang uanset om det er i privatlivet,<br />

på arbejdet eller i foreningen, - kender de fleste nok det med at man<br />

ryger i konflikt. Pludselig er følelserne løbet af sted med en, og konflikten<br />

bliver unødigt eskaleret. De store spørgsmål er hvorfor, og hvordan<br />

håndterer vi det? På denne aften lærer du både hvordan du bedst muligt<br />

håndterer en konflikt og hvordan du holder styr på følelserne, så tempe-<br />

ramentet ikke eskalerer situationen. Du får indsigt i hvorfor konflikterne<br />

opstår, og lærer en række let overskuelige værktøjer til håndtering af den<br />

enkelte situation. Desuden får du inspiration til at tænke på konflikter på<br />

en ny og mere konstruktiv måde og du får et grundlag for at justere din<br />

kommunikation og konflikthåndtering til glæde og gavn for alle. Der kræves<br />

ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Kom med til en<br />

aften om konflikthåndtering - bliv inspireret af en mentaltræner.<br />

hold nr. 131038 - Tirsdag 01-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Karsten Lillelund - Taastrup Kulturcenter - Pris 100 kr.<br />

CoACh DiG selV i Din ønskeDe<br />

reTninG<br />

Et foredrag om hvordan man kan coache sig selv i den ønskede retning<br />

eller ændre sit liv til det man ønsker sig. Gennem spørgsmål, delmål og<br />

målsætning vil deltagerne få nogle konkrete tiltag de kan tage med sig<br />

hjem og begynde at bruge i deres hverdag. Deltagerne vil lave et livshjul,<br />

hvor vi sætter fokus på otte områder i deres liv - hvor tilfredse de er<br />

indenfor de forskellige områder. Deltagerne vil afslutte livshjulet med at<br />

vælge et til to fokus områder, som de skal forbedre. De vil finde konkrete<br />

tiltag til at forbedre deres fokusområder.<br />

hold nr. 131056 - Torsdag 10-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Annette Valentine - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.<br />

hVorDAn får mAn mere GlæDe i<br />

hVerDAGen<br />

Jane Møller Kretz giver i dette foredrag 12 bud på at få mere glæde i<br />

hverdagen. ”Glæde” er inspiration til en sundere livsstil, og inspiration til<br />

glæde i hverdagen gennem tanker og små og store handlinger. I foredraget<br />

fortæller Jane Møller Kretz om at udvikle og fastholde en ukuelig indre<br />

glæde, og om taknemmelighed og kærlighed til livet. Undervejs vil der<br />

være dejlige og lette øvelser for sjælen, f.eks. om at ”overkomme dårlige<br />

vaner”, og om at ”huske sig selv”. Foredraget er målrettet alle der ønsker<br />

sig mere glæde i hverdagen - både gennem det man kan gøre for sig selv,<br />

og hvad man kan gøre for andre. Kom alene eller med nogen du kender,<br />

alle er velkomne.<br />

hold nr. 130133 - Tirsdag 12-11 kl. 19:00 - 21:00<br />

Jane Møller Kretz - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.<br />

19<br />

foreDrAG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


20<br />

foreDrAG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

BliV hørT når DU kommUnikerer:<br />

Ville du lytte til en person der lyder usikker på sit eget budskab? Nej vel, i<br />

hvert fald ikke i samme grad, som hvis personen selv kan stå inde for det<br />

der bliver sagt. Gennemslagskraft kommer indefra, din gennemslagskraft<br />

er styret af det vi kalder din indre tilstand. Din indre tilstand kan få dit<br />

budskab til at lyde seriøst eller uærligt. Lær hvordan du selv kan påvirke<br />

din indre tilstand, og opnå forøget gennemslagskraft når du kommunikerer.<br />

Workshoppen er en kombination af undervisning, dialog og øvelser,<br />

der gør dig i stand til at anvende de indlærte teknikker i din dagligdag<br />

umiddelbart efter workshoppen.<br />

hold nr. 131039 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Karsten Lillelund - Taastrup Kulturcenter - Pris 100 kr.<br />

SådAn bliVER dU SlAnkERE – og<br />

holDer VæGTen<br />

Det er let at tabe sig og holde vægten - bare man kender døgnrytmerne,<br />

aktiverer fordøjelsen og stimulerer stofskiftet. Det handler ikke så meget<br />

om at tælle kalorier, og i mange tilfælde kan man godt blive ved med at<br />

spise den mad man elsker. Men det handler bl.a. om at spise de rigtige<br />

ting på det rigtige tidspunkt, dyrke motion på de rigtige tidspunkter og<br />

hvile sig på de rigtige tidspunkter. Det handler også om hvad man drikker<br />

og hvornår. Mange mennesker kan tabe sig uden at spise mindre eller<br />

dyrke mere motion - men simpelthen bare ved at spise og dyrke motion<br />

på andre tidspunkter, eller ved at begynde at drikke noget andet på andre<br />

tidspunkter.<br />

hold nr. 130137 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Læge Charlotte Bech – Medborgerhuset - Pris 100 kr.<br />

sTYr På hormonerne<br />

Kære kvinde 35-60 år! Du<br />

behøver ikke tage hormoner.<br />

Og du behøver ikke<br />

affinde dig med overvægt og<br />

væskeophobninger, mener<br />

læge Charlotte Bech, der i<br />

dette foredrag forener lægevidenskab<br />

med den indiske<br />

sundhedsfilosofi Ayurveda.<br />

Hvad nu hvis jeg fortæller dig,<br />

at det ikke er en selvfølge, at<br />

livet efter de 35 er lig med hedeture<br />

og søvnbesvær? Hvad<br />

nu, hvis jeg fortæller dig, at<br />

du kan bruge overgangen<br />

konstruktivt blive slankere,<br />

sundere, stærkere, mere fri<br />

og meget mere dig selv end nogensinde før - uden hormonpiller. Hvad nu,<br />

hvis det virkelig er muligt at passere de 40, uden stigninger i kropsvarme,<br />

og uden at tage på i vægt? Hvad nu, hvis du kan bruge ændringerne konstruktivt<br />

til at komme positivt ind i din nye livsfase – sundere, stærkere og<br />

smukkere og med mere energi og livskraft end før? Med dette foredrag<br />

er alt dette inden for din rækkevidde. Foredraget vil bl.a. fortælle om<br />

hvordan 13 kvinder har oplevet deres livs forvandlingsproces til større<br />

velvære, sundhed, skønhed, overskud og meget mere. Hør om hvordan<br />

Cæcilie Norby og Pernille Aalund oplever den nye livsfase som en gave fra<br />

naturen. Og hør om fem andre kvinder, der har oplevet at komme af med<br />

svedeture, migræne og udslæt på hænderne, vinde over en blodprop, få<br />

blodtrykket ned og blive mere sig selv.<br />

hold nr. 130136 - Tirsdag 24-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

Læge Charlotte Bech – Medborgerhuset - Pris 100 kr.<br />

DesiGnklAssikere<br />

1. Hvad er design? Hvornår flytter talen sig fra kunsthåndværk til design?<br />

- til i dag hvor alt kan designes, selv dit liv? Industrialiseringens fremkomst<br />

betyder for vores boliger ændrede æstetiske rammer. Nye materialer og<br />

tanker ændrer vores hjem fra det klunkehjems - inspirerede hen imod det<br />

enkle og funktionalistiske. God form og konstruktion bliver centralt i Danske<br />

Design. Via designmuseets genstande ser vi på udviklingen hen over<br />

tid frem til de nyeste skud på stammen og gennem dialog med kursisterne<br />

drøfter vi begrebet design.<br />

2. Stolen - er det møbel der står mennesket nærmest - andre møbeltyper<br />

er ofte opbevaringsmøbler, men STOLEN bærer mennesket og forholder<br />

sig til den menneskelige krop. Sammen med tidens ændringer af materialer,<br />

konstruktionsprincipper og stiltendenser er stolen blevet IKON for<br />

design. Stolen er med os i hjemmet, på arbejde, i fritiden, i det offentlige<br />

rum etc. Stolen løfter os gennem livet. I samlinger/udstillinger ser vi på<br />

stolen som det ultimative designfænomen i forhold til funktionalitet, stil,<br />

æstetik og mode. Stol på fremtiden!<br />

3. Fra funktionalisme over pop-design til bærerdygtigt design. I 50´erne<br />

slog ”Danish Modern” igennem med navne som Arne Jacobsen - ”Ægget,<br />

Verner Pantons stol i ét stykke og Nanna Ditzels ”Trisserne” og i dag med<br />

bæredygtigt design, Komplot Design - ”Nobody Chair” og Anne Bannicks<br />

- ”PAPCoRN” engangsservice. Popdesign blev ofte udtrykt i plastik med<br />

inspirationer fra 60`ernes månelandinger og 70`ernes oliekrise gav genlyd<br />

i søgning efter genbrugsmaterialer, i dag er bæredygtigt design den nye<br />

livsstil som ses på magasinernes forsider. Vi vil boltre os i disse perioders<br />

fornuftige, humoristiske og banebrydende design.<br />

4. Utopier og tanker i kunsthåndværk og design. Både designere og<br />

arkitekter har i det 20. århundrede haft fantasier og visioner om at<br />

revolutionere samfundene gennem deres fag. Mange projekter blev ikke<br />

til noget og andre flyttede sig fra utopi til nye avantgarde projekter. Vi vil<br />

gennem udstillinger kigge på både de idéer det blev realiseret og de der<br />

ikke blev sat i produktion.<br />

4 mødegange - Pris 400 kr.<br />

hold nr. 130159 - Onsdag 25-09 +09/10 + 23/10 + 06/11 kl. 17:30 - 18:30<br />

- Helle Laustsen<br />

Mødested: Designmuseum Danmark i Bredgade


SlAnk nU! - dEn MEnTAlE VEJ Til<br />

VAriGe VæGTTAB<br />

Kom til dette spændende foredrag om hvordan det er muligt at skabe dit<br />

slanke liv, via ændring af dine tankemønstre, dermed din følelsesmæssige<br />

tilstand og i sidste ende din spiseadfærd. Hvordan sukkerindtag og for<br />

store mængder mad, både kan være en følelsesdulmer, en afhængighed,<br />

som bunder i følelsesmæssig stress, og blot være en fastgroet vane, der<br />

automatisk aktiveres i bestemte situationer, så du får købt og spist søde<br />

sager. Der vil være en demonstration af hvad man kan gøre ved det,<br />

hvordan man kan ændre på vanerne. Foredraget holdes af Fysioterapeut,<br />

NLP terapeut og underviser Gitte Gade.<br />

hold nr. 131041 - Torsdag 03-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Gitte Natascha Sofia Gade - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.<br />

frA iDé Til BoG<br />

Tag dig selv alvorligt og realisér din bogdrøm. Vil du gerne have skrevet<br />

din bog færdig? Er du træt af at bruge mange timer uden at komme tættere<br />

på din bogdrøm? Føler du nogen gange, at du i skriveprocessen går 1<br />

skridt frem og 2 tilbage? Brænder du for at få dit budskab ud, men tvivler<br />

ind imellem på din egen ekspertise? Så kom og få dig en skrive-vitaminindsprøjtning<br />

denne aften!<br />

hold nr. 131037 - Onsdag 02-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Alice Lerche & Lucy Lee - Taastrup Kulturcenter - 100 kr.<br />

VoksenT BArn Af en Alkoholiker<br />

Foredrag om at være voksent barn af en alkoholiker og om at vende<br />

mørke oplevelser i fortiden til styrke i nutiden. Jeg ønsker at motivere<br />

folk til at droppe tavsheden og giver tilhørerne masser af inspiration<br />

til, hvordan man kommer videre i sit liv uden at blive ved med at bære<br />

på fortidens dæmoner. Ca. 250.000 danskere har et misbrug af alkohol.<br />

Derudover skønner Sundhedsstyrelsen at mindst 120.000 børn og unge<br />

lige nu vokser op i familier med alkoholproblemer. Dette betyder, at<br />

100.000-vis af mennesker har været påvirket af alkoholens mørke sider i<br />

barndommen. På trods af dette, er der ALT for lidt fokus på, at barndommens<br />

oplevelser med forældre der drikker, følger én langt op i voksenalderen.<br />

Voksne børn af alkoholikere slås meget ofte med dårligt selvværd,<br />

en følelse af at skulle tage ansvar for alting, og at hele deres liv er én stor<br />

kamp. Mange er i risiko for at udvikle depression, stress, angst eller andre<br />

former for psykiske lidelser.<br />

At have haft en mor eller far der drak, er stadig et frygteligt tabuiseret<br />

emne, også selvom man er blevet voksen. Da jeg var 11 år gammel begyndte<br />

min mor at drikke og fortsatte med det til hun døde ca. 20 år senere.<br />

For 14 år siden fik jeg en depression, der tvang mig til at se nærmere på<br />

mit liv og mine skeletter i skabet. Det blev startskuddet til en lang rejse<br />

hvor jeg har været hos adskillelige terapeuter og hvor jeg langsomt har<br />

lært at højne mit selvværd og finde modet til at stå ved mig selv. Da jeg<br />

selv er gået igennem sådan en fantastisk udvikling er jeg nu klar til at<br />

inspirere andre til også at finde modet, droppe begrænsningerne og kaste<br />

sig ud i at få det liv de ønsker. Det er nemlig aldrig for sent - lige meget<br />

hvilken fortid vi har.<br />

hold nr. 131046 - Torsdag 03-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Camilla Schou Andersen – Medborgerhuset - Pris 100 kr.<br />

få en sUnD liVssTil fUlD Af smAG<br />

oG fornUfT<br />

Kan du finde hoved og hale i alle sundhedsrådene, der florerer i samfundet<br />

i dag? Hvis ikke, så kan du få styr på dem nu. Kom og lær, hvordan du<br />

får en sund og fornuftig livsstil, hvor du bevarer din normalvægt og nedsætter<br />

din risiko for livsstilssygdomme. Du vil få en viden, samt metoder<br />

og råd til, hvordan du nemt og overskueligt kan leve sundere i hverdagen.<br />

hold nr. 131057 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Julie Fuchsel & Anne-Mette Drejer-Poulsen<br />

– Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.<br />

4 forskelliGe foreDrAG<br />

i kUnsTens VerDen<br />

1. Portrætmaleri i danmark fra renæssance til nutid. Portrætter er en<br />

vigtig kilde til oplysninger om den tid de afbildede personer levede i. Selv<br />

om det er iscenesat virkelighed rummer de masser af spændende historier<br />

om levevis, landets historie, propaganda m.m. Overraskende nok lever<br />

det malede portræt i bedste velgående i vores digitaliserede-foto-tid.<br />

2. Historicisme i københavn - København efter voldenes fald. København<br />

21<br />

foreDrAG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


22<br />

foreDrAG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

oplever kæmpe omvæltninger fra midten af 1800-tallet. Brande hærger<br />

i flæng og ødelægger mange af de gamle bindingsværkshuse. Byen og<br />

befolkningstallet vokser hastigt på trods af epidemier og ekstremt dårlige<br />

sanitære forhold. Helt nye bydele kommer til, da voldene nedlægges. Der<br />

kommer krummelyrer og ’bolledej’ på facaderne som aldrig før og det er<br />

den historicistiske stil, som kendetegner den by, vi kender idag.<br />

3. Privatliv. Billeder fra den private sfære. Privatliv i kunsten kan være<br />

alt fra de såkaldte boudoir-scener til hjemmehygge med familien. Den<br />

private sfære optræder i guldalderens billeder og hos de franske impressionister.<br />

Her i Danmark ser vi det hos Skagensmalerne og Fynbomalerne.<br />

I Sverige er Carl Larsson netop kendt for sine skildringer af familiens<br />

daglige liv.<br />

4. blomsterbilleder. I århundreder har blomstermalerier ligget langt nede<br />

på ranglisten over motivvalg på Kunstakademiet. Ikke desto mindre er<br />

der gennem tiden skabt en perlerække af mesterværker indenfor denne<br />

katagori og der er stadig malere som udelukkende beskæftiger sig som<br />

blomstermalere.<br />

hold nr. 130149 - Onsdag 09/10 + 23/10 + 06/11 + 20/11 kl. 19:00 - 21:00<br />

4 foredrag - Tina Høegh Nielsen – Taastrup Kulturcenter - Pris 400 kr.<br />

UD meD PræsenTATionsAnGsT<br />

- og Sælg dig SElV<br />

Et lærerigt foredrag om at få succes i livets facetter ved at kunne præsentere<br />

sig selv med højt selvværd. Foredraget gør op med angsttanker, om at<br />

skulle tale (om sig selv) i større og ukendte forsamlinger.<br />

Vi leger med frygtens DNA og styrker den enkeltes tro på sig selv og sine<br />

drømme. Deltagere vil opleve, at det er lettere at fjerne angst og gamle,<br />

nagende overbevisninger - og med en ændret selvopfattelse bliver eksamen,<br />

jobsamtaler og præsentationer lige pludselig en MULIGHED for at få<br />

succes.<br />

hold nr. 131058 - Tirsdag 08-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Henrik Rabell - Taastrup Kulturcenter - Pris 100 kr.<br />

lær hVAD hYPnose<br />

i VirkeliGheDen er<br />

- Kom med til en aften hvor mystikken bliver taget ud af hypnose. Dette<br />

er aftenen hvor du hører hvorfor en show-hypnotisør kan få publikum til<br />

at hoppe rundt som kaniner.<br />

Dette er aftenen hvor du hører hvad hypnose kan gøre som behandlingsmiddel.<br />

På denne aften vil underviseren fjerne det mystiske ved<br />

hypnose, og fortælle dig hemmelighederne bag dette spændende<br />

værktøj.<br />

hold nr. 131040 - Tirsdag 05-11 kl. 19:00 - 21:00<br />

Karsten Lillelund - Taastrup Kulturcenter - Pris 100 kr.<br />

lær Din PArTners<br />

kærliGheDssProG<br />

Som en bil har brug for benzin, har vi mennesker brug for kærlighed,<br />

tryghed, ros, anerkendelse og opmærksomhed. Det får vi, ifølge<br />

amerikanske Gary Chapman, på 5 forskellige måder. Det gælder tid til<br />

hinanden, tjenester, gaver, fysisk berøring og anerkendende ord. Det<br />

er utænkeligt, at der skulle være et af de 5 områder, som ikke havde en<br />

betydning, men ikke desto mindre forholder det sig ofte sådan, at et eller<br />

to af de 5 kærlighedssprog, ofte har en større betydning end de andre. I<br />

dette foredrag uddyber Jenna de 5 kærlighedssprog. Hun kommer med<br />

konkrete eksempler og hjælper dig til at finde dit eget og din partners<br />

kærlighedssprog. Jenna uddyber betydningen af kærlighedsbeholderen<br />

og giver dig redskaber til, hvordan du kan fylde din partners beholder. På<br />

den måde kan I komme tættere på hinanden, undgå konflikter og ikke<br />

mindst, afstand i parforholdet. Vidste du, at en fyldt kærlighedsbeholder<br />

nedsætter risikoen for manglende lyst og utroskab?<br />

hold nr. 131047 - Tirsdag 24-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

Jenna Christensen - Taastrup Kulturcenter - Pris 100 kr.<br />

AsTroloGi<br />

Foredraget vil fokusere på de spændende ændringer, vi alle kan forvente<br />

i år <strong>2013</strong> - 2014 ud fra de astrologiske konstellationer. De fem yderste<br />

planeter og måneknudens helt særlige placeringer i disse år har medført<br />

store forandringer. Hvordan har dette hidtil influeret på vores udvikling<br />

og hvilken betydning får det fremover for hver enkelt af os og verden som<br />

helhed? Hvordan ser vores hverdag ud i år 2015?<br />

hold nr. 131045 - Torsdag 10-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Kaj Larsen - Taastrup Kulturcenter - Pris 100 kr.<br />

SæRlig SEnSiTiV, og HVAd Så?<br />

Særligt sensitive personer har et udviklet, fintfølende nervesystem, og har<br />

brug for at finde balance i vores travle hverdag og aggressive samfund for<br />

at passe på sig selv. Ifølge kendte forskningsresultater har ca. 20% af alle<br />

mennesker dette karaktertræk, som aldrig vil forsvinde.<br />

Ved at udvikle en opmærksomhed på dette, samt en accept og med få<br />

værktøjer, kan du lære at håndtere de svære situationer, hvor du f.eks.<br />

føler dig forkert og usynlig, er overstimuleret og irritabel, eller tilbageholdende.<br />

De fleste som har særligt sensitive karaktertræk mærker tingene dybere,<br />

længere og stærkere end andre mennesker, både de positive og de<br />

negative.<br />

hold nr. 130167 - Onsdag 09-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Elaine Aunsbjerg Nielsen – Medborgerhuset - Pris 100 kr.


SlægTSFoRSkning - bEgyndERE<br />

Oplev det spændende detektivarbejde med at finde dine rødder og lær at<br />

skrive din egen slægtsbog. Vi finder spændende oplysninger i arkiverne og<br />

kombinerer det med moderne EDB-metoder. Find dine aner på internettet<br />

og opret evt. slægtens egen hjemmeside. Der er adgang til computer<br />

på kurset, så det er derfor ikke en forudsætning for at deltage, at du har<br />

computer derhjemme. Arkivbesøg indgår i kurset.<br />

hold nr. 138015 - Tirsdag 24-09 kl. 14:45 - 17:30<br />

10 gange - 30 lektioner - Pris 980 kr.<br />

Otto Bendixen – Medborgerhuset<br />

SlægTSFoRSkning – VidEREgåEndE<br />

holD<br />

Lær hvordan du fører din slægt tilbage før 1700 og 1800, og find de<br />

kilder, der gør slægtsbogen spændende at læse. Vi finder spændende<br />

oplysninger i arkivalier, som ikke normalt benyttes af slægtsforskere, og<br />

kombinerer det med moderne EDB-metoder. Undervisning i læsning af de<br />

vanskelige gotiske skrifter, og hvordan man finder oplysninger på bibliotekerne<br />

og på internettet. Der er adgang til computer på kurset. Arkivbesøg<br />

indgår i kurset.<br />

hold nr. 138016 - Onsdag 25-09 kl. 15:00 - 17:45<br />

10 gange - 30 lektioner - Pris 980 kr.<br />

Otto Bendixen - Medborgerhuset<br />

inTroDUkTion Til<br />

slæGTsforskninG<br />

Riv en weekend ud af kalenderen, og se om slægtsforskning er noget for<br />

dig. Dette introduktionskursus tager udgangspunkt i din egen familie, og<br />

der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Sammen gennemgår vi<br />

de grundlæggende regler og opstillingen af din første anetavle. Lidt gotisk<br />

skriftlæsning til husbehov indgår også i kurset. Der udleveres tekster med<br />

gotisk skrift på kurset, så der er en mindre udgift til kopier.<br />

hold nr. 138017 - Lørdag 16-11 + søndag 17-11 kl. 10:00 - 16:25<br />

2 gange - 14 lektioner - Pris 670 kr.<br />

Tommy P. Christensen - Medborgerhuset<br />

ComPUTerGeneAloGi oG WeBBAsereT<br />

slæGTsforskninG<br />

Anvendelsen af pc-ere og internettet har revolutioneret dyrkningen af<br />

slægts-forskning, og på dette weekend-kursus kommer du selv til at sidde<br />

ved tasterne. Men samtidig gives også en introduktion til, hvordan du<br />

bedst kan kombinere slægtsforskningen med brugen af iPad, bærbare og<br />

stationære pc-ere, internettet og de såkaldte, dedikerede slægtsforskerprogrammer.<br />

Vi guides igennem det hele af redaktøren på Slægten, kulturhistorikeren<br />

Tommy P. Christensen, formand for Samfundet for Dansk<br />

Genealogi og Personalhistorie. Hvis du ikke allerede har en mailbox, får<br />

du den i løbet af weekenden, vi kan også give dig en Dropbox, ligesom der<br />

i det udleverede lærebogsmateriale er stof til mange timers selvstudium.<br />

En mindre udgift til kopier må påregnes.<br />

hold nr. 138018 - Lørdag 23-11 + 24-11 kl. 10:00 - 16:25<br />

2 gange - 14 lektioner - Pris 670 kr.<br />

Tommy P. Christensen - Medborgerhuset<br />

holD en GoD TAle Til fesTen<br />

Du vil så gerne sige et par ord til fødselaren, konfirmanden eller brudeparret<br />

til festen, men du synes, det er svært. Du bliver nervøs, når du rejser<br />

dig, eller du synes måske bare ikke, du er den store taler. Eller måske er<br />

du omvendt dén, der hver gang rejser dig for at sige et par ord, og som<br />

allerede gør det godt, men som bare gerne vil have slebet din taleform<br />

af, så din tale til festen kan blive endnu bedre? På dette kursus får du rig<br />

lejlighed til at afprøve og forbedre din taleteknik og der er masser af hjælp<br />

at hente, hvis du gerne vil lære at få styr på dine nerver. Gennem praktiske<br />

øvelser, dialog og korte oplæg fra kursuslederen vil vi på kurset arbejde på<br />

både den gode festtales indhold og form - altså både på det du siger, og<br />

på måden du siger det på. Du behøver ingen særlige forudsætninger for at<br />

deltage, men du skal være indstillet på at deltage aktivt i undervisningen.<br />

hold nr. 138019 - Mandag 23-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Pia Stangerup - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

ASTRologi - VæR din EgEn CoACH<br />

UD frA DiT horoskoP<br />

Hensigten med dette kursus er, at hver person får en grundlæggende<br />

forståelse for at anvende astrologi og coaching. På kurset får du tydningstekster,<br />

som vedr. de 5 planeter, som har stor betydning for din identitet,<br />

kommunikation, værdier, handlemåder og ansvarlighed. De 5 planeter<br />

er: Solen, Merkur, Venus, Mars og Saturn. Der vil være tydninger for de 5<br />

planeter i tegnene og deres indbyrdes forbindelser samt forbindelserne<br />

til de øvrige 6 planeter. Vi vil også se nærmere på nutiden og fremtidens<br />

muligheder for den enkelte. Hver person får en oversigt for, hvor planeterne<br />

er placeret i disse år. Dette gør det lettere for den enkelte at lave en<br />

skriftlig aftale med sig selv eller lave en tidssvarende målsætning for den<br />

kommende tid. Da dette grundkursus i astrologi og coaching indeholder<br />

alle de centrale dele til at forstå og anvende astrologi/coaching, forventes<br />

der ingen forudgående viden, men en interesse for at lære noget om dig<br />

selv og de muligheder, der findes ved at anvende coaching i kombination<br />

med dit horoskop. Kursusforløbet tager udgangspunkt i et skriftligt<br />

materiale. Hver person får et tydningshæfte, som indeholder en del astrologisider,<br />

som laves ud fra den enkeltes data. Ved at alle arbejder ud fra<br />

sit eget horoskop, kan den enkelte få fokus på egne ressourcer. Desuden<br />

indeholder hæftet nogle sider omkring coaching, der kan anvendes som<br />

en ” selv coaching ”. Tydningshæftet fylder ca. 30 sider.<br />

Se også foredrag side 22<br />

hold nr. 138020 - Lørdag 30-11 kl. 10:00 - 16:25<br />

1 gang - 7 lektioner - Pris 495 kr.<br />

Kaj Larsen - Glostrup Fritidscenter<br />

23<br />

mennesker imellem<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


24<br />

PersonliG UDViklinG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

sTemmeTræninG<br />

Deltagerne bliver bevidste om deres egen stemmes ressourcer og vanskeligheder,<br />

og får redskaber og teknikker, der styrker og forbedrer den. Vi<br />

arbejder med stemmekraft, volumen og manifestation, hvilket styrker den<br />

personlige gennemslagskraft, og evnen til klart og tydeligt at markere sine<br />

personlige grænser. Det sidste er jo utrolig vigtigt for at undgå stress. Vi<br />

arbejder med opmærksomhed på klang og betoning, og hvordan følelser<br />

høres i stemmen.<br />

Ved at være bevidst om, hvordan man selv og andre udtrykker følelser<br />

gennem stemmen, styrker man sin kommunikationsevne. Man står ved<br />

sig selv og sine egne følelser og kan give plads til andres uden at lade sig<br />

overvælde af dem.<br />

1 gang - 5 lektioner - Pris 395 kr.<br />

hold nr. 138012 - Lørdag 05-10 kl. 10:00 - 14:35<br />

hold nr. 138013 - Lørdag 09-11 kl. 10:00 - 14:35<br />

Kirsten Algreen-Ussing - Glostrup Fritidscenter<br />

minDfUlness meDiTATion<br />

Kurset er for dig, der vil have mere indre ro, og måske har du længe<br />

ønsket at lære at meditere” Mindfulness meditation” er en ”ikke religiøs”<br />

meditationsform, anerkendt i Danmark af Center for stress, Kræftens<br />

bekæmpelse og Københavns universitet. Meditation slipper kroppen<br />

fri af spændinger og blokeringer både fysisk og psykisk. På kurset lærer<br />

du vejrtrækningsteknik, afslapningsteknik og du vil blive ledt gennem<br />

forskellige typer af guidede meditationer. Vejledning i af undgå stress,<br />

smertelindring, afspænding og tilstedeværelse i nuet samt individuel<br />

vejledning.<br />

Medbring tæppe og madras til gulvet.<br />

hold nr. 133076 - Torsdag 03-10 kl. 18:30 - 20:20<br />

5 gange - 10 lektioner - Pris 650 kr.<br />

Henriete Amalie Siff Thomsen - Pilehaveskolen<br />

sæT mål oG nå Dem<br />

Er der noget du altid har drømt om eller ønsket dig som du aldrig har<br />

turdet gå efter? Den bedste måde at nå et mål, er beslutningen om at<br />

ville, handle med viljen og have vidner på at du handler.<br />

Kom med dit mål, uanset om du vil tjene en million, få et job eller smide<br />

de ekstra kilo.<br />

hold nr. 138014 - Lørdag 21-09 kl. 10:00 - 13:40<br />

6 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Charlotte Løvenhardt - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

Vær Din eGen CoACh<br />

- Og skab nye muligheder for at opnå det du ønsker. Hvis du handler, som<br />

du plejer, sker der det, der plejer! Ønsker du forandring, så gør noget<br />

nyt! På dette kursus bliver du præsenteret for coaching - en powerfuld<br />

metode - som gør dig i stand til at arbejde målrettet med at udvikle dine<br />

potentialer og realisere dine drømme. Uanset hvilket mål du har, om du<br />

vil blive bedre til at tabe dig, få et nyt job, være en mere tålmodig mor<br />

el.a., så afhænger succesen af hvordan du griber det an.<br />

Coaching har fokus på nuet og fremtiden, og giver selvindsigt og overblik,<br />

og skaber desuden klarhed over muligheder, du ikke før har haft øje for.<br />

Du får en viden om, hvordan du skaber ressourcer, så du kan håndtere<br />

forhindringerne mod målet. Hvis du ikke ved hvor du vil hen, hvordan kan<br />

du så vide, om du er på rette vej?<br />

Lever du i virkeligheden efter dine indre værdier eller har du overladt<br />

førersædet i din bil til andre? Coaching kan give klarhed over de overbevisninger<br />

og det tankemønster du lever dit liv efter. Dine tanker påvirker<br />

dine følelser, dine følelser påvirker din adfærd, din adfærd skaber dit liv!<br />

På kurset får du kendskab til flere forskellige enkle metoder, som nemt<br />

kan bruges i dit liv, du får afprøvet metoderne i praksis, både ift. dig selv<br />

og ift. de andre på holdet.<br />

hold nr. 138021 - Tirsdag 17-09 kl. 17:00 - 18:50<br />

4 gange - 8 lektioner - Pris 495 kr.<br />

Mette Illianna Turms - Taastrup Kulturcenter<br />

minDfUlness oG sTresshånDTerinG<br />

Skab glæde, overskud og velvære i dit liv! Et alsidigt kursus hvor du: får<br />

en præsentation af principperne og den veldokumenterede forskning bag<br />

Mindfulness og meditation -får kendskab til mange forskellige lettilgængelige<br />

metoder, som nemt kan bruges i din egen hverdag - i arbejdslivet<br />

eller hjemme -får arbejdet med krop og psyke via øvelser i meditativ<br />

fordybelse, åndedrætsteknikker, afslapningsøvelser, ressourcegivende<br />

fysiske øvelser, stressreducerende metoder, refleksionsopgaver og positiv<br />

psykologi -får en enkel introduktion til den nyeste forskning om hjernens<br />

og kroppens biokemiske system, og en viden om hvordan tanker, følelser<br />

og krop hænger sammen. Du opnår at: få øget ro og koncentration i<br />

hverdagen - kunne håndtere stress og få mere overskud - få klarhed i<br />

tankerne - kunne bryde negative tankemønstre og bevare en positiv indstilling<br />

- få større selvindsigt og kunne handle mere hensigtsmæssigt - få<br />

skabt en bedre balance både mentalt og fysisk - blive mere accepterende<br />

og rummelig overfor dig selv og dine omgivelser - få en dyb afspænding<br />

og følelse af velvære i kroppen<br />

hold nr. 133085 - Tirsdag 17-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

8 gange - 16 lektioner - Pris 640 kr.<br />

Mette Illianna Turms - Taastrup Kulturcenter


sTYrk DiT BArns selVVærD<br />

’De fleste forældre gør alt, hvad de<br />

kan for at få det bedste frem i deres<br />

barn. De støtter og bakker op og<br />

roser deres barn, når som helst det er<br />

muligt. Siger f.eks. ’neeej, hvor er du<br />

dygtig’, når barnet sidder i sandkassen<br />

med sin skovl og spand og siger<br />

’Se, mor!’. Det er let at forveksle ros<br />

med anerkendelse. Ros rammer ind i<br />

barnets selvtillid og anerkendelse får<br />

barnets selvværdsfølelse til at vokse.<br />

Vi har brug for et godt og stærkt<br />

selvværd og med den kommer selvtilliden.<br />

Det omvendte er ikke tilfældet<br />

- så at rose er et tveægget sværd.<br />

Foredraget vil omhandle hvad selvværd<br />

er, hvem der får lavt selvværd<br />

og hvordan man kan styrke sit barns<br />

- eller sit eget - selvværd.’<br />

hold nr. 130139 - Mandag 30-09 kl. 19:00 - 21:00<br />

Charlotte Diamant – Medborgerhuset Pris 50 kr.<br />

Den sensiTiVe oPVæksT<br />

(dET SEnSiTiVE bARn)<br />

Arrangementet henvender sig til forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger<br />

og andre personer med faglig interesse i børneliv og HSP. Du vil gå<br />

herfra med viden om…<br />

• hvordan sensitive børn overføler deres hverdag – og overtilpasser sig<br />

•hvordan sensitive børn påvirkes positivt og negativt af deres opvækstmiljø<br />

•hvorfor sensitive børn bærer stort potentiale under de rette omstændigheder<br />

Hovedtræk ved HSP vil blive gennemgået i forhold til børneliv med udgangspunkt<br />

i konkrete eksempler og en nærværende samtale.<br />

Hovedfokus vil dog være anvendelige redskaber, som bidrager til at sikre<br />

trivsel og livskvalitet.<br />

• Baggrundsviden om HSP vil derfor blive nedprioriteret.<br />

Målet er at gøre den sensitive opvækst positiv – og dermed skabe<br />

grobund for det store potentiale i sensitive børn. Arrangeret i samarbejde<br />

med Ballerup Bibliotek.<br />

hold nr. 131031 - Mandag 07-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Lars Lolk - Ballerup Bibliotek - Pris 50 kr.<br />

sTYrk DeT sensiTiVe BArn<br />

Arrangementet henvender<br />

sig til forældre, bedsteforældre<br />

og fagpersonale, der<br />

ønsker at styrke dagligdagen<br />

for det sensitive barn – og<br />

være med til at spotte<br />

skjulte potentialer.<br />

•Identificering af styrkesider,<br />

ressourcer og forudsætninger<br />

•Fokus på den gode<br />

udvikling<br />

•Sikring af positive mønstre<br />

i adfærd og udtryk<br />

Deltagerne vil blive mødt med en nærværende dialog, samt med konkrete<br />

værktøjer og praktiske råd. Målet er at vende skrøbeligt underskud til<br />

effektivt overskud.<br />

hold nr. 131032 - Mandag 28-10 kl. 19:00 - 21:00<br />

Lars Lolk - Taastrup Kulturcenter - Pris 50 kr.<br />

25<br />

foreDrAG om Børn oG UnGe<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


26<br />

kreATiV friTiD<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

sY oG DesiGn<br />

Sy smart tøj til dig selv og hele familien. Undervisningen tilrettelægges<br />

efter deltagernes ønsker og behov. Du undervises i mønstertegning og<br />

tilretning af disse.<br />

Du vælger selv, hvad du vil sy - bukser, nederdel, dragter, jakker, overtøj,<br />

m.m. På alle syhold kan du lære at sy i forskellige stoffer, bl.a. strech, plastik,<br />

silke, lak, gummi, uld, viskose og bomuld. Du vil også få orientering<br />

om brug af indlægningsmaterialerne.<br />

Et kursus, der giver dig mulighed for at arbejde videre på egen hånd der<br />

hjemme<br />

15 gange - 45 lektioner - Pris 1.450 kr.<br />

hold nr. 132040 - Mandag 30-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

Jytte Dupont - Pilehaveskolen<br />

hold nr. 132041 - Onsdag 02-10 kl. 14:15 - 17:00<br />

Jytte Dupont - Fritidscenter ”Hedehuset”<br />

hold nr. 132042 - Torsdag 03-10 kl. 15:00 - 17:45<br />

Jytte Dupont - Herstedøster Skole<br />

sYninG for BeGYnDere<br />

Allround sy-kursus hvor der er fokus på dig og din lyst til syning. Forny din<br />

garderobe, sy det tøj som du ønsker, i lige præcis de materialer du ønsker.<br />

Medbring mønsterpapir, blyant, kridt, lineal, målebånd, sytråd og saks (én<br />

til papir og én til stof). Evt. mønster på noget du gerne vil sy, ellers har jeg<br />

et bredt udvalg med. Og evt. stof til dit projekt, ellers vejleder jeg dig mht.<br />

til stofvalg til dit første sy projekt.<br />

hold nr. 132080 - Tirsdag 17-09 kl. 18:30 - 21:15<br />

10 gange - 30 lektioner - Pris 960 kr.<br />

Ulla Ibsen - Gildbroskolen<br />

lørDAGssYninG<br />

Et kursus, der giver dig mulighed for at arbejde videre på egen hånd<br />

derhjemme.<br />

Undervisningsgange: 05/10-13 + 02/11-13 + 07/12-13 + 04/01-14 +<br />

08/02-14 + 08/03-14 + 05/04-14<br />

hold nr. 132043 - Lørdag 05-10 kl. 09:30 - 14:15<br />

7 gange - 35 lektioner - Pris 1.120 kr.<br />

Jytte Dupont - Leragergård<br />

fornY DiT hJem meD TeksTiler<br />

I denne weekend har du mulighed for at forny dit hjem med tekstiler -<br />

nye sofapuder, gardiner, sengetæpper. Alt fra 1001 nat til farvedæmpet<br />

minimalistisk accessories.<br />

Forud for kurset skal du medbringe en liste, med idéer over, hvad du<br />

gerne vil lave, samt medbringe stof, monteringspuder (hvis du skal lave<br />

puder). Jeg kan guide dig frem til, hvad der er bedst egnet. Første lektion,<br />

fremlægges hvad man gerne vil lave, og her kan man få inspiration af<br />

mine og andres idéer. Alle kan deltage. Husk at medbringe mad og drikkelse.<br />

hold nr. 132057 - Lørdag 28-09 + søndag 29-09 kl. 10:00 - 14:35<br />

2 gange - 10 lektioner - Pris 525 kr.<br />

Ida Collatz Christensen - Selsmoseskolen<br />

sY en smArT TAske<br />

På en weekend får du syet en smart ”gå i byen” taske med dit eget<br />

personlige touch. Lørdag tegner vi mønsteret op ud fra modeller eller dit<br />

eget oplæg. Derefter klipper vi stof og for og forbereder syning. Søndag<br />

syr vi tasken sammen og pynter med bånd, perler, knapper eller hvad du<br />

har lyst til. Umiddelbart før kurset modtager du mail med de materialer<br />

der skal medbringes.<br />

hold nr. 132052 - Lørdag 05-10 kl. 10:00 - 15:30<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 650 kr.<br />

Stinne Lund - Selsmoseskolen<br />

DrømmekJolen<br />

I denne weekend har du mulighed for at kreere din drømmekjole. Det kan<br />

være nytårskjolen, galla- eller festkjolen, eller noget der ikke er stangtøj.<br />

Du skal medbringe et købemønster. Dette kan vi ændre på, så det bliver<br />

kjolen du ønsker. Tag gerne billed eller tegning med. Foruden skal du<br />

medbringe silkepapir til optegning, eventuelt staut (lærred) eller andet<br />

stof til en prøve opsyning, minimum 50 cm., lineal, vinkelmåler, stof og<br />

tilbehør. Deltagerniveau let øvet - øvet.<br />

hold nr. 132056 - Lørdag 14-09 + søndag 15-09 kl. 10:00 - 16:25<br />

2 gange - 13 lektioner - Pris 595 kr.<br />

Ida Collatz Christensen - Selsmoseskolen<br />

sY BørneTøJ oG TilBehør<br />

Kom og lær at sy fint og lækkert børnetøj og andet tilbehør til dit barn.<br />

Dette er holdet for dig der elsker at sy og ønsker at lære nye fifs og tricks,<br />

men også for dig som aldrig har prøvet at sidde bag en symaskine, men<br />

drømmer om at lære det. Jeg medbringer massevis af inspiration og mønstre<br />

til aldersgruppen 0 - 7 år og med udgangspunkt i det, bliver der plads<br />

til alt fra det mindste lille syprojekt til mere avancerede projekter.<br />

hold nr. 132078 - Mandag 30-09 kl. 17:00 - 19:45<br />

10 gange - 30 lektioner - Pris 960 kr.<br />

Katrine Rix - Rugvænget Skole


efAshion sYninG<br />

Med tanke på genbrug og bæredygtighed. Vi laver om på den gamle garderobe,<br />

re-designer genbrugsfund, mormors gamle kjoler og gardiner osv.<br />

Medbring tøj fra din garderobe du gerne vil sy om, eller tekstiler som sengetøj,<br />

duge osv. som du kan sy nye spændende ting af. Slip fantasien løs.<br />

Medbring div. sy-redskaber som målebånd, kridt, saks, sytråd, mønsterpapir,<br />

mønstre (jeg har også et bredt udvalg med, du kan bruge)<br />

hold nr. 132081 - Torsdag 19-09 kl. 18:30 - 21:15<br />

6 gange - 18 lektioner - Pris 670 kr.<br />

Ulla Ibsen - Foreningshuset<br />

PATChWork<br />

Kurset er for dig der elsker at sy patchwork. Du vil blive præsenteret for<br />

såvel traditionelle som nye mønster og teknikker og du kan også få hjælp<br />

til dine egne projekter. Alle kan deltage både begyndere og øvede og<br />

du kan vælge at sy på maskine eller i hånden. I år vil jeg bl.a . undervise<br />

i Japansk foldeteknik, Quilt as you go, Jelly Roll quilt, et Peerless quilt,<br />

applikation, Dinner for two og Japanske tasker syet på en kurv, fri maskine<br />

quiltning. Medbring: almindeligt sygrej til patchwork, evt. symaskine.<br />

hold nr. 132071 - Mandag 23-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

20 gange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.<br />

Benthe Larsen - Taastrup Kulturcenter<br />

hånDsTrik for BeGYnDere<br />

Et undervisningsforløb der kan hjælpe med at komme i gang med at<br />

kunne strikke til sig selv eller andre. Vi starter fra bunden, og vil i løbet<br />

af kurset komme omkring de forskellige typer af strikteknikker. Der vil<br />

være hjælp og vejledning til at udvælge og forstå strikkeopskrifter, så<br />

kursisterne bliver rustet til at vælge det bedste projekt.<br />

Derudover vil vi tale om garner og tilbehør, god inspiration i bøger og<br />

på nettet og meget mere. Vi vil kunne strikke sammen til de ugentlige<br />

undervisningstimer, og sammen lære af de problematikker de forskellige<br />

møder undervejs i strikkeprojekterne. Jeg vil hver gang medbringe egne<br />

strikprojekter, bøger og billeder af inspirerende ting, så alle får indblik i<br />

strikkens mange muligheder.<br />

hold nr. 132072 - Tirsdag 01-10 kl. 17:30 - 19:20<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 700 kr.<br />

Trine Elmkvist - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hånDsTrik for øVeDe<br />

Et undervisningsforløb der kan hjælpe med at komme videre med strik.<br />

Der vil hver gang komme udfordringer med forskellige udvidede strikteknikker.<br />

Vi vil bruge tid på at gennemgå strikopskrifter, og i fællesskab finde<br />

løsninger på de problematikker de enkelte oplever med deres projekter.<br />

Derudover vil vi tale om garner og tilbehør, god inspiration i bøger og på<br />

nettet og meget mere. Mest af alt vil der være mulighed for at dele sin<br />

interesse med andre ligesindede, og inspiration til at komme i gang med<br />

nye projekter og teknikker.<br />

hold nr. 132073 - Tirsdag 01-10 kl. 19:30 - 21:20<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 700 kr.<br />

Trine Elmkvist - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

fleT en BrøDkUrV<br />

På en søndag får du flettet en brødkurv eller lignende. På kurset arbejder<br />

vi med flettesæt fra Hobbynyt. Umiddelbart før kurset modtager du en<br />

mail hvor du kan bestille det flettesæt du vil have.<br />

hold nr. 132051 - Søndag 27-10 kl. 10:00 - 14:35<br />

1 gang - 6 lektioner - Pris 395 kr.<br />

Stinne Lund - Taastrup Kulturcenter<br />

WeekenD kUrsUs i PilefleT<br />

Flet en smuk kurv efter eget design. Vi fletter runde kurve i forskellige<br />

størrelser efter den gamle håndværker teknik. Undervisningen henvender<br />

sig til begyndere og øvede. Der flettes med dansk usprøjtede pil. For<br />

yderligere oplysninger kontakt Lene@pileflet.dk<br />

hold nr. 132077 - Lørdag 26-10 + søndag 27-10 kl. 10:00 - 15:30<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 485 kr.<br />

Lene Christensen - Taastrup Kulturcenter<br />

AkrYlmAleri for BeGYnDere/<br />

øVeDe<br />

Akrylmaleriets mange udtryksmuligheder gennemgås. Vi arbejder med<br />

forskellige teknikker; dækkende eller laserende maling, blanding med<br />

jord, sand og aske, spartelteknik og collage. Farve- og materialelære<br />

indgår. Deltagerne medbringer egne materialer. Ring gerne og få en snak<br />

med læreren inden evt. materialekøb.<br />

10 gange - 30 lektioner - Pris 960 kr.<br />

hold nr. 132075 - Mandag 30-09 kl. 09:45 - 12:30<br />

hold nr. 132076 - Torsdag 03-10 kl. 09:30 - 12:15<br />

Søren Hansen - Taastrup Kulturcenter<br />

27<br />

kreATiV friTiD<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


28<br />

kreATiV friTiD<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

WeekenDWorkshoP:<br />

kroP oG kreATiViTeT<br />

Kurset er for dig der ønsker at genfinde kontakten til din krop og din kreativitet.<br />

Formålet er at finde nærvær og kropsbevidsthed gennem afspænding<br />

og visualisering, og derpå at udtrykke sine oplevelser i en intuitiv<br />

maleproces. Kurset består således af en meditativ del og udmunder i et<br />

aktivt skabende forløb. Der kræves ingen forudsætninger for deltagelse.<br />

Farver og papir medbringes.<br />

hold nr. 132086 - Lørdag 16-11 + søndag 17-11 kl. 10:00 - 15:30<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 650 kr.<br />

Britta Outzen - Taastrup Kulturcenter<br />

kom GoDT i GAnG meD<br />

AkrYlmAleri<br />

Vi afprøver akrylmaleriets særlige muligheder og gennemgår flere teknikker.<br />

Der arbejdes med farveøvelser, formbearbejdelse, rum/flade og<br />

komposition. Vi eksperimenterer med figurativt og abstrakt billedsprog<br />

- ud fra fælles tema, opstilling mm. Der hentes inspiration fra en række<br />

kendte kunstværker. Kurset er åbent for alle.<br />

hold nr. 132085 - Lørdag 12-10 + 13-10 kl. 11:30 - 17:00<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 650 kr.<br />

Britta Outzen - Rugvænget Skole<br />

frihånDsTeGninG<br />

Her tegner du som du gerne vil, men du vil gerne lære mere og bliver<br />

mere sikker i din streg, igennem inspiration og din egen indre glæde, samt<br />

teknikker der liver op i dit motiv. Det sker via materialevalg, hovedsagligt<br />

blyant, kul, kridt og tusch. Vi vil arbejde med skitser, hvori der vil være<br />

bevægelse, rytme og musik. Vi vil også arbejde med opstilling (nature<br />

morte ), her er der plads til fordybelse og ro i motivet.<br />

Forløbet er tænkt som en inspirerende proces, for dig der er vild med at<br />

tegne eller gerne vil lære at tegne og som en mulighed for at gennemarbejde<br />

dit ønskede motiv og dit personlige udtryk. Fortæl din historie<br />

gennem dit motiv!<br />

hold nr. 132048 - Torsdag 26-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

6 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Birgitte Persson - ”Grafen” <strong>AOF</strong> Job og uddannelse<br />

hold nr. 132047 - Lørdag 21-09 kl. 13:00 - 15:45<br />

4 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Birgitte Persson - Glostrup Fritidscenter<br />

TeGninG for BeGYnDere<br />

Grundlæggende klassiske øvelser i lys/skygge, proportion, perspektiv,<br />

- begreber og teknikker, som gennem århundreder har været udgangspunkt<br />

for billedkunsten. Undervisningen veksler mellem fælles gennemgang,<br />

opgaver og individuel vejledning. Medbring A4-blok, træblyant (2B,<br />

4B, 6B og 8B) og viskelæder.<br />

hold nr. 132045 - Lørdag 26-10 + 27-10 kl. 10:00 - 15:30<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Michael Ciechanowski - Selsmoseskolen<br />

UDVikel Din TeGninG<br />

Et kursus for dig som vil lære hvordan du får udviklet din tegning og hvordan<br />

du kan blive mere kreativ. Vi lærer at tegne f.eks. hovedet, mennesket<br />

og størrelsesforhold. Vi arbejder med at udvikle den kreative tegning. Kurset<br />

spænder fra enkle introduktioner (f.eks. skygger, overgang, rumlighed)<br />

til egne fordybelser. Vi arbejder fra lille format til STORT<br />

hold nr. 132050 - Onsdag 25-09 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 760 kr.<br />

Stefan Nilsson - Rugvænget Skole<br />

skUlPTUr oG ArkiTekTUr<br />

Skulptur og arkitektur forenes i rum og materiale. Vi bygger skulpturer og<br />

modeller i enkle og sammensatte materialer. Opgaven kan være at bygge<br />

en lille café i skala 1:50 eller genskabe et tårn i fundne materialer med<br />

f.eks. limpistol. Åben sind og lysten, driver værket.<br />

hold nr. 132053 - Onsdag 25-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 760 kr.<br />

Stefan Nilsson - Rugvænget Skole<br />

AkrYlmAleri meD sPænDenDe<br />

effekTer oG sTrUkTUr<br />

Kom og få inspiration til dit næste billede. For begyndere og øvede med<br />

lyst til at udbygge eget billedsprog via eksperimenter med collage, struktur,<br />

effekter, maling og motiver. Kurset er en praktisk anlagt workshop i<br />

rar atmosfære. Du vil efter korte fælles oplæg komme til at arbejde individuelt,<br />

hvor jeg vil vejlede, skubbe lidt til din kreativitet og giver dig andre<br />

bud på dit billede, så du får øje på dets muligheder. På kurset lærer du om<br />

forskellige teknikker i maleriet: Spartel, lag på lag, ridseteknik og hvordan<br />

du skaber spændende baggrunds struktur via modelpaste, sand, stof, pap<br />

og collagepapir m.m. Jeg giver praktiske fif til farvekomposition og hvordan<br />

du kan arbejde abstrakt eller med et tema/motiv som inspiration. Vi<br />

begynder ofte i kaos og arbejder os ind i maleriet - og ser det tage form.<br />

hold nr. 132058 - Fredag 11-10 kl. 18:00 - 20:45<br />

3 gange - 15 lektioner - Pris 640 kr.<br />

Gitte Thielst - Taastrup Kulturcenter<br />

kreATiVe UDTrYk<br />

Oplev hvad forskellige medier som blyant, blæk, maling, collage gør ved<br />

samme motiv. Ligeledes hvad forskellige tyber af papir og underlag gør<br />

for udtrykket. Vi arbejder med lys og skygge, med rummelighed, streg<br />

og flade. Proportion og perspektiv. Med en legende, nysgerrig tilgang,


får kursisten mulighed for at udforske egne evner, få indblik i teknikker,<br />

samt inspiration fra markante kunsthistoriske værker. Undervisningen vil<br />

veksle mellem fælles introduktion og gennemgang, opgaver og individuel<br />

vejledning. Målet er at gå på opdagelse i forskellige udtryksformer og<br />

der igennem finde frem til et personligt udtryk. Kurset henvender sig til<br />

begyndere/ let-øvede.<br />

hold nr. 132046 - Tirsdag 22-10 kl. 17:30 - 20:00<br />

7 gange - 20 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Vibeke Vilken - Rugvænget Skole<br />

ABsTrAkT mAleri for BeGYnDere<br />

Har du begyndervanskeligheder og svært ved at få penslen til at adlyde?<br />

Du får vejledning i forskellige grundlæggende teknikker og materialer<br />

kombineres med individuel undervisning og fælles gennemgang. Alle kan<br />

være med. Udgift til materialer skal påregnes. Kursister sørger selv for<br />

materialer.<br />

hold nr. 132044 - Lørdag 05-10 + søndag 06-10 kl. 10:00 - 15:30<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Michael Ciechanowski - Taastrup Kulturcenter<br />

GlAsDesiGn/PorCelænsmAlinG<br />

Det er spændende at dekorere glas og porcelæn, og få sit eget personlige<br />

særpræg frem på brugsting og gaver. Kurset kan følges af såvel begyndere<br />

som viderekomne.<br />

hold nr. 132074 - Torsdag 03-10 kl. 08:45 - 11:30<br />

20 gange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.<br />

Birthe Kristiansen - Taastrup Kulturcenter<br />

kerAmikkUrsUs<br />

Der arbejdes med egne individuelle ideer, hvor der vil blive lagt vægt på<br />

formgivningen/enkelheden og afslutningen, samt dekoration/glasur valg.<br />

hold nr. 132059 - Tirsdag 24-09 kl. 09:30 - 13:15<br />

6 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Vibeke Rytter - Medborgerhuset<br />

FoTokURSUS - digiTAlT<br />

SPEJlREFlEkS kAMERA (dSlR)<br />

Kurset henvender sig til dig, der gerne vil kunne bruge flere af de mange<br />

funktioner i det digitale spejlrefleks kamera og ikke mindst forstå hvordan<br />

blænde, lukketider, ISO fungerer sammen. Vi gennemgår den grundlæggende<br />

kamerateknik, herunder også hvidbalance, fokuspunkter, lysmåling,<br />

RAW- contra JPG-format, flashteknik, histogrammet. Vi skal også se på<br />

hvornår man bruger programmet A (blænde) i stedet for S (lukketid), og<br />

skal væk fra auto-programmet. Vi gennemgår også den grundlæggende<br />

fototeknik, hvor vi kigger på de forskellige kompositionsregler, vinkler,<br />

de klassiske begynderfejl, ”find-historien- i billedet” m.m. Kursisterne<br />

medbringer naturligvis deres egne kameraer, og vi tester teorierne undervejs.<br />

Husk mad og drikke, og tøj efter dagens vejr, for vi skal ud og prøve<br />

teknikkerne af.<br />

2 gange - 6 lektioner - Pris 435 kr.<br />

hold nr. 132034 - Onsdag 25-09 + 02-10 kl. 18:00 - 20:45<br />

hold nr. 132035 - Onsdag 06-11 + 13-11 kl. 18:00 - 20:45<br />

Niklas Persson - Glostrup Fritidscenter<br />

FoTokURSUS - digiTAlT<br />

SPEJlREFlEkS kAMERA (dSlR)<br />

Dette 6 timers intensiv kursus henvender sig til alle, som har et spejlreflekskamera<br />

og som gerne vil lære at bruge flere af funktionerne. Der vil<br />

blive gennemgået hvordan blænde, lukketid og ISO fungerer sammen,<br />

og hvornår du med fordel kan bruge de manuelle funktioner. Mange<br />

begreber og funktioner blive gennemgået, så som hvidbalance, RAW/<br />

JPG, fokuspunkter, eksponeringskompensation mv. Ligeledes vil typiske<br />

’problemer’ som eksempelvis fotografering ved dårlige lysforhold blive<br />

gennemgået. Medbring kamera og vi øver, hvordan kameraet kan indstilles.<br />

Tag tøj med, som passer til vejret, det kan være vi tester den nye<br />

viden udendørs og øver os i at tage skarpe billeder. Efter dette kursus, vil<br />

du have mange flere muligheder for at tage nogle interessante billeder.<br />

1 gang - 6 lektioner - Pris 435 kr.<br />

hold nr. 132031 - Søndag 15-09 kl. 10:00 - 15:30<br />

hold nr. 132032 - Søndag 22-09 kl. 10:00 - 15:30<br />

hold nr. 132033 - Søndag 03-11 kl. 10:00 - 15:30<br />

Niklas Persson - Glostrup Fritidscenter<br />

29<br />

kreATiV friTiD<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


30<br />

kreATiV friTiD<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

GrUnDlæGGenDe<br />

PorTræTfoToGrAferinG<br />

Dette 6-timers kursus vil give kursisten nogle idéer til, hvordan man<br />

eksempelvis kan styre modellens poseringer, om det så er børn eller<br />

voksne. Der vil blive gennemgået forskellige former for lyssætning (high<br />

key og low key, sandwish og rembrandt lys etc.) og hvordan reflektorer,<br />

ekstern flash og paraplyer med fordel kan benyttes i forskellige situationer.<br />

Ligeledes vil det blive drøftet, hvornår det er fornuftig at gøre brug af<br />

modelkontrakter.<br />

Vi vil sikkert fotografere og posere på skift, så medbring gerne lidt forskelligt<br />

tøj. Dette vil samtidig give en god indsigt i, hvordan man kan skabe<br />

forskellige situationer og stemninger, med ganske få ændringer. Kurset<br />

forudsætter at man håndterer den grundlæggende kamerateknik og har<br />

eget udstyr med.<br />

1 gang - 6 lektioner - Pris 435 kr.<br />

hold nr. 132038 - Søndag 27-10 kl. 10:00 - 15:30<br />

hold nr. 132039 - Søndag 17-11 kl. 10:00 - 15:30<br />

Niklas Persson - Glostrup Fritidscenter<br />

FoTokURSUS - nATFoTogRAFERing<br />

Efter dette 3-timers kursus vil man kunne tage billeder af byen om<br />

aftenen/natten, månen, solnedgang. Der vil blive leget med at male med<br />

lys. Der vil blive taget flere eksponeringer i samme billede. Det anbefales,<br />

at man har styr på begreber som ISO, blændeåbning og lukketid, da disse<br />

vil blive flittigt brugt i den manuelle indstilling. Det anbefales ligeledes, at<br />

man medtager fornuftigt tøj, kamerastativ, flash og gerne en praktisk lygte<br />

- hvis regnvejr: regntøj, poser og paraply.<br />

1 gang - 3 lektioner - Pris 250 kr.<br />

hold nr. 132036 - Torsdag 31-10 kl. 19:30 - 22:15<br />

hold nr. 132037 - Torsdag 21-11 kl. 19:30 - 22:15<br />

Niklas Persson - Fisketorvet<br />

lAV Dine eGne sølVsmYkker<br />

Har du altid drømt om at kunne lave dine egne smykker? Nu har du mulighed<br />

for at lære at designe dine egne sølv-smykker, hvor resultatet bliver<br />

som hvis du havde købt smykker ved guldsmeden. Og det er nemt og<br />

sjovt. På kurset lærer du magien bag design af smykker af ægte sølv, og<br />

ved endt kursus er du klar til at forsætte arbejdet der hjemme. Art Clay<br />

materialet er finsølv, som kan formes og bearbejdes lige som almindelige<br />

ler og det åbner mange muligheder for at forme nye og spændende smykker.<br />

På kurset arbejder vi med 2 slags metoder inden for Art Clay, ler og<br />

sprøjte, og vi designer minimum 2-3 smykker, kombinerer typerne indbyrdes,<br />

inddrager syntetiske stene, fatninger og halvfabrikata. Færdiglavede<br />

smykker er 99,9 % rent sølv, og du får information om, hvordan du skal<br />

passe og pleje dine sølvsmykker. Ideerne og billeder af smykker får du hos<br />

os, eller du må gerne komme med dine egne ideer til smykkerne. Kurset<br />

er et nemt introduktionskursus, hvor der ikke kræves noget kendskab<br />

til arbejdet med finsølv/Art Clay Silver. Efter en endt undervisning har<br />

du adgang til support og workshops hos underviser. Det er ikke tilladt at<br />

medbringe egne materialer på dette kursus.<br />

Materialeudgift: 700 – 850 kr.<br />

hold nr. 132054 - Lørdag 30-11 kl. 09:30 - 15:00<br />

1 gang - 6 lektioner - Pris 495 kr.<br />

Berglind Levisdottir - Taastrup Kulturcenter<br />

JUleDekorATion<br />

Vi laver en smuk naturlig juledekoration af kogler, grene, mos og andre<br />

naturmaterialer samt julekugler og anden kreativ pynt. Kursuspris er<br />

eksl. materialer.<br />

1 gang - 3 lektioner - Pris 200 kr.<br />

hold nr. 132065 - Onsdag 27-11 kl. 16:30 - 19:15<br />

hold nr. 132066 - Onsdag 27-11 kl. 19:30 - 22:00<br />

Maja Maagaard - Glostrup Fritidscenter


moDerne BlomsTerBinDeri<br />

Vi mødes og laver smukke ting til hjemmet. Vi arbejder med teknikker,<br />

stilarter, farvelære, naturkendskab og meget mere. Kurset er for både begyndere<br />

og øvede - alle får individuel instruktion under arbejdsprocessen.<br />

Kursuspris er eks.kl. materialer.<br />

5 gange - 10 lektioner - Pris 495 kr.<br />

hold nr. 132064 - Onsdag 04-09 kl. 13:00 - 14:50<br />

Maja Maagaard - Taastrup Kulturcenter<br />

hold nr. 132069 - Onsdag 04-09 kl. 16:00 - 17:50<br />

Maja Maagaard - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 132070 - Onsdag 04-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

Maja Maagaard - Taastrup Kulturcenter<br />

ADVenTskrAns<br />

Vi laver en smuk naturlig adventskrans af kogler, grene, mos og andre<br />

naturmaterialer samt julekugler og anden kreativ pynt. Kursuspris er eksl.<br />

materialer.<br />

1 gang - 3 lektioner - Pris 200 kr.<br />

hold nr. 132067 - Mandag 25-11 kl. 15:00 - 17:45<br />

Maja Maagaard - Taastrup Kulturcenter<br />

hold nr. 132068 - Mandag 25-11 kl. 18:30 - 21:15<br />

Maja Maagaard - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

BUkeTBinDeri for BeGYnDere<br />

Vi mødes 5 gange og lære at binde forskellige buket typer. Både rokoko,<br />

høje luftige og designbuketter. Vi gennemgår de grundlæggende regler<br />

inden for buketbinderi og behandling af afskårne blomster. Der vil yderligt<br />

blive undervist i hvordan man kan få blomster fra haven og grøftekanten<br />

til at holde sig friske i længer tid. Kurset er for begyndere - alle får individuel<br />

instruktion under arbejdsprocessen. Kursuspris er eksl. materialer.<br />

5 gange - 10 lektioner - Pris 495 kr.<br />

hold nr. 132061 - Onsdag 09-10 kl. 13:00 - 14:50<br />

hold nr. 132062 - Onsdag 09-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Maja Maagaard - Glostrup Fritidscenter<br />

BlomsTerBinDinG frA eGen hAVe<br />

oG skoV<br />

Du medbringer selv alle materialer og vi laver fine ting ud af de ting vi<br />

hver især har med. Vi arbejder med naturens materialer og fremtryller<br />

smukke ting til hjemmet. På kurset arbejder vi både med kranse, buketter<br />

og dekorationer. Vi tager udgangspunkt i årstidens blomster og grønt.<br />

1. mødegang: Buket<br />

2. mødegang: Oasis dekoration<br />

3. mødegang: Kranse<br />

Kurset er for både begyndere og øvede - alle får individuel instruktion<br />

under arbejdsprocessen. Kursuspris er eksl. materialer.<br />

hold nr. 132063 - Mandag 02-09 kl. 17:30 - 19:20<br />

3 gange - 6 lektioner - Pris 400 kr.<br />

Maja Maagaard - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

JUlens nATUrPYnT<br />

Vi mødes ved Vestskoven, hvor vi finder materialer. Vi tager derefter til<br />

Taastrup Kulturcenter hvor vi laver en masse juleting af naturen, som du<br />

kan pynte op med i dit hjem. Vi laver bl.a. en juledekoration. Kurset er for<br />

både begyndere og øvede - alle får individuel instruktion under arbejdsprocessen.<br />

Kursuspris er eks.kl. materialer.<br />

hold nr. 132060 - Søndag 24-11 kl. 10:00 - 16:25<br />

1 gang - 7 lektioner - Pris 450 kr.<br />

Maja Maagaard - Taastrup Kulturcenter<br />

skroTsmYkker<br />

Har du lyst til at forære dig selv en sjov, overraskende og inspirerende<br />

weekend med fingrene godt nede i skrottet? Har du lyst til at blive<br />

professionelt guidet til at lave nogle meget personlige smykker af materialer<br />

som helt har mistet sin betydning? Det kan være dimser, dutter,<br />

arvestykker, smykkedele, mælketænder, etc. du eventuelt selv har med<br />

hjemmefra, kombineret med materialer, du finder i den store varierede<br />

skrotbunke, jeg har med. Vi vil primært arbejde med det formmæssige<br />

udtryk, men også forskellige monterings metoder vil blive introduceret.<br />

Ingen forkundskaber er nødvendige, kun lysten til at ” slå ørene ud” og<br />

lytte til hvad skrottet kan.<br />

hold nr. 132049 - Lørdag 05-10 + søndag 06-10 kl. 10:00 - 16:25<br />

2 gange - 14 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Gitte Helle - Glostrup Fritidscenter<br />

31<br />

kreATiV friTiD<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


32<br />

kreATiV friTiD<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

kreATiVT VærksTeD<br />

Her er det kun fantasien der sætter grænser. Vi arbejder med collager,<br />

papirklip, masking tape, stof, broderi, syning osv. Vi dekorerer æsker,<br />

ringbind, notesbøger osv.<br />

Jeg kommer med et udvalg af papir/tapet/stof som du kan købe, men<br />

medbring gerne selv noget du synes er spændende og flot. Tag skoæsker,<br />

dåser eller f.eks. ringbind med, som du kan dekorere, samt pailletter,<br />

knapper, bånd og hvad du nu kan finde på.<br />

hold nr. 132082 - Torsdag 26-09 kl. 18:30 - 21:15<br />

6 gange - 18 lektioner - Pris 670 kr.<br />

Ulla Ibsen - Foreningshuset<br />

ZenTAnGle TeGnekUrsUs<br />

Et tegnekursus hvor der ingen forudsætning for tegneegenskaber er.<br />

Zentangle er mønstre opbygget af streger. En slags videreudvikling af<br />

”krussedulletegning”. Kan du lide mønstre og kan du lide at fordybe dig,<br />

så er dette noget for dig. Medbring sorte tusser i forskellige tykkelser.<br />

F.eks. en 0.3, 0.8 og en tyk tus. Tegnepapir, alm. kopipapir til at øve sig på<br />

og noget lidt kraftigere til de mere færdige tegninger. Evt. akvarelfarver og<br />

pensel hvis du har.<br />

hold nr. 132083 - Søndag 03-11 kl. 10:00 - 14:35<br />

1 gang - 5 lektioner - Pris 400 kr.<br />

Ulla Ibsen - Foreningshuset<br />

BilleDsYninG oG moDerne<br />

BroDeri<br />

Vi skal arbejde med symaskine og stoppefod/broderifod, derfor starter vi<br />

med en lille øvelse i hvordan man maskinbroderer frit. Prøven kan bruges<br />

til en lille taske.<br />

Derefter går vi i gang med vores billeder. Medbring 4-5 fotos som er forstørret<br />

op til A5 eller A4, så snakker vi om hvad der er muligt, og hvilken<br />

teknik den enkelte skal bruge.<br />

Vi arbejder individuelt og helst med egne foto.<br />

Til kurset medbringer man egen symaskine med stoppefod/broderifod.<br />

HUSK instruktionsbog. Desuden skal man medbringe ca. ½ meter bommuldsstof,<br />

lidt pladevat samt rester af stof og broderigarn i de farver der<br />

indgår i billedet+ rigeligt med sytråd, gerne i forskellige kvaliteter. Evt.<br />

brudetyl og ultra sulvy (forsvindingsplastik), dette kan også købes hos<br />

underviseren, som for nylig har udstillet på Taastrup bibliotek. Materialeudgifter<br />

på ca. 50 kr. må påregnes.<br />

hold nr. 132088 - Lørdag 28-09 + søndag 29-09 kl. 10:00 - 15:30<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Margit Jørgensen - Taastrup Kulturcenter


DYnAmisk YoGA for forælDre oG<br />

SToRE bØRn (+10 )<br />

Yoga er nærvær, styrke og livsglæde. Forældre og børn kommer tættere<br />

sammen, når vi laver dynamisk legende yoga i en afslappet atmosfære.<br />

Yoga giver børn og voksne mere kropsbevidsthed, styrker motorik,<br />

balance og koncentration og giver mere energi og fokus i hverdagen. På<br />

holdet er undervisningen afvekslende og tilpasses løbende, så alle kan<br />

være med, og alle bliver udfordret. Vi laver yogastillinger sammen og individuelle<br />

stillinger, og vi har opmærksomhed på kroppen og på, hvordan<br />

vi trækker vejret og på vores sanser. Vi laver styrkende og balancerende<br />

øvelser, fælles aktiviteter, afspænding og drømmerejser. Jeg lægger fra<br />

starten stor vægt på, at vi får et trygt og hyggeligt samvær på holdet og<br />

lærer hinanden godt at kende. Eller som 12-årige Ida siger: ”Du skal til<br />

yoga, fordi det er en rar og dejligt afslappende måde at dyrke motion<br />

på, fordi du styrker din smidighed, får stærke muskler og nye venner og<br />

veninder. Så kom til yoga og få en hård hyggetime!<br />

hold nr. 133058 - Torsdag 31-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

8 gange - 16 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Eva Ellesøe Kjærgaard - Mølleholmskolen<br />

HAR dU X-FACToR? SoloSAng<br />

for Børn<br />

Til sang lærer du at synge. Vi arbejder med solosang, og hvis du har behov<br />

for det også med bandsang eller korsang. Du lærer at bruge krop og<br />

stemme på en hensigtsmæssig måde, og du lærer at fortolke og udtrykke<br />

musikken gennem din stemme. Vi anbefaler, at du øver dig på sangene og<br />

på sangøvelserne hjemme. Aldersniveau fra ca. 10 år.<br />

12 gange - 6 lektioner - Pris 960 kr.<br />

hold nr. 137094 - Mandag 23-09 kl. 16:00 - 16:25<br />

hold nr. 137095 - Mandag 23-09 kl. 16:30 - 16:55<br />

hold nr. 137096 - Mandag 23-09 kl. 17:00 - 17:25<br />

hold nr. 137097 - Mandag 23-09 kl. 17:30 - 17:55<br />

Anja Dandanell Demant - Medborgerhuset<br />

sTimUlAsTik<br />

Stimulastik er en sammentrækning af ordene ’stimulation og ’gymnastik’,<br />

og er velegnet til børn i alderen 0-12 måneder. Tilbuddet giver børnene<br />

mulighed for at bruge deres krop og få stimuleret sanserne gennem leg,<br />

og forældrene for at være aktive sammen med deres barn og få idéer til<br />

aktiviteter og lege, der styrker barnets sansemotoriske udvikling.<br />

8 gange - 12 lektioner - Pris 480 kr.<br />

hold nr. 139012 - Onsdag 25-09 kl. 09:30 - 10:45<br />

hold nr. 139013 - Onsdag 25-09 kl. 11:00 - 12:15<br />

Birgitte Weber - Glostrup Idrætspark<br />

hold nr. 139010 - Fredag 27-09 kl. 09:30 - 10:45<br />

hold nr. 139011 - Fredag 27-09 kl. 11:00 - 12:15<br />

Birgitte Weber - Taastrup Kulturcenter<br />

lEg, MUSik og bEVægElSE<br />

Leg, dans og syng med dit barn og oplev, hvordan det giver energi og<br />

glæde at lytte og bevæge sig til musik. Vi laver sjove sanglege og øver<br />

skægge badutspring, som udvikler og stimulerer barnets motoriske og<br />

musikalske færdigheder.<br />

10 gange - 10 lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 133122 - Onsdag 25-09 kl. 15:00 - 15:45 – (2 - 3 år)<br />

hold nr. 133123 - Onsdag 25-09 kl. 16:00 - 16:45 – (3 - 4 år)<br />

hold nr. 133124 - Onsdag 25-09 kl. 17:00 - 17:45 – (4 - 5 år)<br />

Anja Dandanell Demant - Medborgerhuset<br />

hold nr. 133119 - Fredag 04-10 kl. 15:00 - 15:45 – (1 - 1½ år)<br />

hold nr. 133120 - Fredag 04-10 kl. 16:00 - 16:45 – (1½ - 2 år)<br />

hold nr. 133121 - Fredag 04-10 kl. 17:00 - 17:45 – (2 - 3 år)<br />

Maria Emig - Medborgerhuset<br />

FoRældRE bARn (2-4 åR)<br />

GYmnAsTik<br />

Kom og hyg jer med motoriske udfordringer, bevægelser og lege. Børnene<br />

er i fokus og 1 forældre pr. barn deltager for at støtte op om barnet og<br />

undervisningen. Vi leger, hopper og styrker motorikken og udviklingen<br />

hos det enkelte barn. Vi har det rigtigt sjovt samtidig med at vi hører god<br />

børnemusik.<br />

hold nr. 133089 - Torsdag 26-09 kl. 16:30 - 17:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 700 kr.<br />

Anne Eyrich - Rugvænget Skole<br />

leG oG BeVæGelse for Børn frA<br />

2½ - 4 åR<br />

Børn og voksne - også bedsteforældre - skal have det sjovt sammen. Med<br />

øvelser, bevægelse og sanglege m.m. vil vi alle få kroppen i sving. Via<br />

bevægelse og leg vil vi træne og styrke motorikken. Vi vil bruge kroppen<br />

og redskaber og skabe et rart og hyggeligt fællesskab, hvor vi bruger<br />

hinanden.<br />

hold nr. 133067 - Tirsdag 24-09 kl. 17:00 - 18:10<br />

20 gange - 30 lektioner - Pris 960 kr.<br />

Anne-Lise Sleby - Herstedvester Skole<br />

33<br />

fAmilieAkTiViTeTer<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


34<br />

mADlAVninG<br />

CUP CAke kUrsUs<br />

På kurset lærer du at lave de fineste cup cakes. Det er en kreativ proces<br />

hvor vi vil fremstille fint sukkerpynt og lege med farver og glimmer. Du vil<br />

komme til at arbejde med forskellige tyller, og vi vil gennemgå forskellige<br />

typer af smørcremer, hvor vi også kommer til at tale om smagstilsætning.<br />

Vi vil fremstille fint sukkerpynt og lege med farver og glimmer. Til slut<br />

vil du få dine flotte cup cakes med hjem. Der må beregnes ca. 75 kr. til<br />

materialer.<br />

1 gang - 3,5 lektioner - Pris 200 kr.<br />

hold nr. 139537 - Søndag 22-09 kl. 11:00 - 14:15<br />

hold nr. 139538 - Søndag 06-10 kl. 11:00 - 14:15<br />

hold nr. 139539 - Søndag 10-11 kl. 11:00 - 14:15<br />

hold nr. 139540 - Søndag 24-11 kl. 11:00 - 14:15<br />

Marie Louise Raasted - Selsmoseskolen<br />

WienerBrøD oG kAGer<br />

Er du træt af, når du har lyst til lidt kage, at du skal betale en formue for<br />

en kage, der er stor som en dessert til fire. Så har du her chancen for selv<br />

at gøre det både bedre og billigere. På dette kursus for let øvede skal du<br />

lære at rulle en wienerbrødsdej 3x3 og derefter slå forskellige wienerbrødstyper<br />

op.<br />

Du vil lære at lave wienerstænger, borgmesterstænger, spandauer, hanekamme<br />

o.m.a. Til frokost skal du selv fremstille en original Pflammkuchen<br />

hvortil der serveres rødvin. Efter frokost laver vi forskellige tørkagetyper,<br />

som afviger væsentligt i kvalitet fra det, der sælges fra diverse modebagerier,<br />

og vi prøver også kræfter med en flødekage. Vær forberedt på, at du<br />

skal bære en del kager hjem. Materialeomkostninger ca. kr. 250. VIGTIGT:<br />

Til dette kursus skal du selv medbringe et rulletræ (kagerulle) af rimelig<br />

god kvalitet.<br />

1 gang - 8 lektioner - Pris 365 kr.<br />

hold nr. 139518 - Lørdag 26-10 kl. 09:00 - 15:30<br />

hold nr. 139521 - Søndag 17-11 kl. 09:00 - 15:30<br />

Hans Bredahl - Selsmoseskolen<br />

BliV Din eGen BAGermesTer<br />

Vil du være nabolagets bedste bager og spare mange penge! Så er dette<br />

kursus bare sagen. På et heldagskursus hører du kort om biologien i<br />

gærbrød. Derefter præsenteres surdeje og gærdeje, og der er hands-on<br />

produktion og senere fortæring af pizza efter original italiensk opskrift.<br />

Yderligere produceres franskbrød, krydderboller samt den særlige<br />

”trylledej” bløddej, som kan bruges til et væld af spændende bagværk.<br />

Sørg for at have god plads i fryseren og tag poser eller net med, du skal<br />

transportere en hel del brød med hjem. Materialeomkostninger ca. 200<br />

kr. inkl. frokost med rødvin, samt brød til at tage med hjem til en samlet<br />

værdi af ca. 240 kr.<br />

1 gang - 8 lektioner - Pris 365 kr.<br />

hold nr. 139516 - Lørdag 28-09 kl. 09:00 - 15:00<br />

hold nr. 139517 - Søndag 29-09 kl. 09:00 - 15:30<br />

hold nr. 139519 - Søndag 27-10 kl. 09:00 - 15:30<br />

hold nr. 139520 - Lørdag 16-11 kl. 09:00 - 15:30<br />

Hans Bredahl - Selsmoseskolen<br />

lAV Dine eGne fløDeBoller<br />

Har du lyst til at lave dine egne flødeboller derhjemme? Kom her og lær<br />

hos Chokolade-Hex´en hvordan man gør! Vi tempererer chokoladen i et<br />

professionelt kar men du får også vist hvordan du klarer dig med dit eget<br />

køkkengrej. Vi skal lave fire forskellige slags små flødeboller, på Chokolade-Hexs<br />

egne specielle hjemmebagte bunde. Vi laver de almindelige med<br />

vanilieskum med og uden kokos, og 2 smagsvariationer som I selv vælger.<br />

De velsmagende resultater fordeles så alle får nogle af hver slags med<br />

hjem. Der må beregnes ca. 75 kr. til materialer.<br />

1 gang - 3,5 lektioner - Pris 200 kr.<br />

hold nr. 139524 - Søndag 15-09 kl. 11:00 - 14:15<br />

hold nr. 139525 - Søndag 13-10 kl. 11:00 - 14:15<br />

Tina Møller - Selsmoseskolen<br />

hold nr. 139527 - Søndag 29-09 kl. 11:00 - 14:15<br />

hold nr. 139528 - Søndag 27-10 kl. 11:00 - 14:15<br />

Tina Møller - Rugvænget Skole<br />

lAV Din eGen JUleChokolADe<br />

Har du lyst til at lave de dejligste chokolader til jul? Så kom og lær hos<br />

Chokolade-Hex´en hvordan man gør, og få tips, tricks og ideer til hvordan<br />

det lykkes! Vi tempererer chokoladen i et professionelt kar, men der<br />

fortælles også om hvordan man selv kan klare sig med en gryde og en god<br />

røreskål hjemme på køkkenbordet. Vi skal lave fire stykker fyldt dessertchokolade,<br />

3 støbte og 3 marcipanstykker med valgfri smagstilsætning.<br />

Det lækre resultat fordeles mellem deltagerene så alle får smagsprøver på<br />

det hele med hjem. Der må beregnes ca. 75 kr. pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139526 - Søndag 03-11 kl. 11:00 - 14:15<br />

1 gang - 3,5 lektioner - Pris 200 kr.<br />

Tina Møller - Selsmoseskolen<br />

MAdlAVning - FoR dig SoM<br />

flYTTer hJemmefrA<br />

Lær at lave sund, hurtig, nem mad på SU-budget. Deltag i dette kursus og<br />

du vil lære at begå dig i junglen af indkøbsfælder, du vil lære om de forskellige<br />

mærkninger der gør det mere gemnnemskueligt at købe sundt ind<br />

og du vil få masser af inspiration i køkkenet. Vi laver mad og spiser sammen<br />

hver anden uge. Der må beregnes ca. 35 kr. pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139536 – Hver anden mandag 23-09 kl. 17:30 - 19:45 (Ulige uger)<br />

8 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Maria Willemann - Egholmskolen<br />

VieTnAmesisk mAD<br />

I fællesskab laver vi forskellige typiske vietnamesiske retter. Du får<br />

kendskab til de nødvendige ingredienser og teknikker, og vi nyder maden<br />

sammen ret for ret. Har du lyst til at lære at lave ægte vietnamesisk? Så<br />

er dette kurset for dig. Husk at medbringe forklæde, skarp kniv, et rent<br />

viskestykke og karklud samt egne drikkevarer. Der må beregnes ca. 100 kr.<br />

pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139529 – Hver anden mandag 16-09 kl. 17:30 - 21:10 (lige uger)<br />

6 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Quyen Quyen Cong Minh Nguyen - Rugvænget Skole


AW fooD<br />

Værdsætter du friske råvarer? Masser af grøntsager og frugt? Går du op i<br />

sundhed og har du lyst til at prøve kræfter med Raw Food? Så tilmeld dig<br />

Raw Food-holdet, hvor du vil lære en masse nye spændende opskrifter, få<br />

inspiration til en sundere hverdag med mere energi og møde mennesker<br />

med samme interesse for sund kost. Der må beregnes ca. 50 kr. pr. gang<br />

til materialer.<br />

hold nr. 139543 – Hver anden mandag 30-09 kl. 17:30 - 20:15 (lige uger)<br />

8 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Maria Willemann - Selsmoseskolen<br />

få en sUnD liVssTil fUlD Af smAG<br />

oG fornUfT<br />

Kan du finde hoved og hale i alle sundhedsrådene, der florerer i samfundet<br />

i dag? Hvis ikke, så kan du få styr på dem nu. Kom og lær, hvordan<br />

du får en sund og fornuftig livsstil, hvor du bevarer din normalvægt og<br />

nedsætter din risiko for livsstilssygdomme.<br />

Du vil få en viden, samt blive fortrolig med nogle metoder og råd, der vil<br />

gøre det nemmere for dig, og andre, at leve sundt. Du vil blandt andet få<br />

styr på kostrådene, og hvordan du kan efterleve dem i en travl hverdag.<br />

Du vil få inspiration til, og erfaring med, at lave nemme og lækre måltider,<br />

som er fulde af smag og som holder dig sund. Der må beregnes ca. 100 kr.<br />

pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139535 – Hver anden torsdag 26-09 kl. 18:00 - 20:45 (ulige uger)<br />

8 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Julie Fuchsel & Anne-Mette Drejer-Poulsen - Rugvænget Skole<br />

mADlAVninG for PensionisTer<br />

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at lave nemme, lækre og sunde<br />

retter med inspiration fra det danske og det udenlandske køkken. Der vil<br />

være brug af sæsonernes råvarer.<br />

Vi skal lave supper, forretter, hovedretter og desserter, så du kan lære at<br />

sammensætte en menu. Vi afstemmer forløbet ud fra jeres forventninger<br />

og ønsker. Målet med dette madlavningshold er, at vi laver sund mad og<br />

at der fokus på det sociale samvær. Der må beregnes ca. 75 - 100 kr. pr.<br />

gang til materialer.<br />

hold nr. 139541 - Tirsdag 24-09 kl. 17:00 - 20:15<br />

6 gange - 21 lektioner - Pris 700 kr.<br />

Rikke Thers Gøttsche - Selsmoseskolen<br />

mAD for mænD<br />

Imponer dig selv, din kæreste, din familie med spændende sund madlavning.<br />

Kurset er for dig, som vil lære at lave sund mad til en overkommelig<br />

pris, ønsker viden om økologiske råvarer og det at spise lokalt efter<br />

årstiden og ikke mindst kan lide at blive udfordret og have det sjovt i et<br />

køkken.<br />

Så er du madglad og har mod på at lære nye tricks i køkkenet, er dette<br />

kurset for dig.<br />

Der må beregnes ca. 100 kr. pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139542 – Hver anden torsdag – start 26/9 kl. 17:30 - 20:15 (ulige uger)<br />

8 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Maria Willemann - Selsmoseskolen<br />

mADlAVninG for mænD<br />

Kom til en hyggelig aften i madens tegn! Du vil få masser af inspiration<br />

til nye retter og anderledes råvarer. Vi beslutter fra gang til gang hvilke<br />

råvarer vi vil bruge, og der vil være inspiration fra både øst og vest. Nogle<br />

gange bager vi lækre brød, andre gange afslutter vi med en god dessert.<br />

Du skal kunne lave mad for at deltage. Der må beregnes ca. 100 kr. pr.<br />

gang til materialer.<br />

hold nr. 139530 – Hver anden onsdag 18-09 kl. 17:30 - 21:10 (lige uger)<br />

7 gange - 28 lektioner - Pris 1.000 kr.<br />

Helena Verrow- Rugvænget Skole<br />

FiSk - dET ER dER ingEn bEn i<br />

For mange er fisk en svær størrelse - det kan være svært at få lavet fisk<br />

to gange om ugen som det anbefales, og det kan være svært at variere<br />

retterne og finde de bedste tilberedningsmetoder.<br />

I dag vil du lære lidt om, hvorfor det er vigtigt at spise nok fisk. Vi vil også<br />

gå i køkkenet, hvor vi laver fisk på forskellige måder- de traditionelle og<br />

utraditionelle fiskeretter, madpakkefisk og fisk på budget<br />

1 gang - 6 lektioner - Pris 465 kr.<br />

hold nr. 139544 - Lørdag 12 -10 kl. 10:00 . 15:30<br />

Selsmoseskolen – Anna Berthelsen<br />

mAD frA Asien<br />

Du inviteres på en rejse i Asiens madkultur. Køkkenerne i Asien er trods<br />

store ligheder dog også meget forskellige. Det thailandske køkken er efterhånden<br />

godt kendt med eksempelvis deres stærke curryes. Det vietnamesiske<br />

køkken er stadig lidt nyt i DK, og er helt anderledes end thai-køkkenet<br />

fordi de stærke smage serveres ved siden af.<br />

Det kinesiske køkken er så meget andet end 80’ernes kinagrill-menuer og<br />

byder på spændende måder med gris. Så er der jo Japan. Sushien kender vi,<br />

men vi skal bl.a. lave dejlige sticks som på Sticks & Sushi. Vi tager også en<br />

tur til Singapore og måske Korea, hvis vi når det. Der må beregnes ca. 80-90<br />

kr. pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139531 – Hver anden tirsdag 17-09 kl. 17:30 - 21:10 (lige uger)<br />

7 gange - 28 lektioner - Pris 1.000 kr.<br />

Bettina B. Lohse - Rugvænget Skole<br />

fUnkY fAmiliemAD<br />

Vejen til succes imellem børn og grønsager. Vi taler om hvorfor det er<br />

vigtigt at børn spiser grønsager og hvordan det bliver til en succes. Om<br />

vigtigheden af, at børnene præsenteres for mange grønsager. Jeg trækker<br />

på min mangeårige erfaring med at lave mad til børn og unge. Der må<br />

beregnes ca. 100 kr. pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139532 – Hver anden onsdag 25-09 kl. 16:00 - 19:40 (ulige uger)<br />

7 gange - 28 lektioner - Pris 1.000 kr. inkl. et barn<br />

Bettina B. Lohse - Rugvænget Skole<br />

DeT iTAlienske køkken<br />

Kom med på en gastronomisk rejse til Italien. Det italienske køkken<br />

består af flere forskellige køkkener. Eksempelvis er det nordlige køkken<br />

nærmest at sammenligne med det østrigske, mens det i syd er stærkt på-<br />

35<br />

mADlAVninG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


36<br />

mADlAVninG frilUfTsliV<br />

virket af Afrika. På dette kursus bliver du præsenteret for et rigt varieret<br />

italiensk køkken og den store spændvidde. Som altid for italiensk mad er<br />

det hele utrolig lækkert, smagfuldt og enkelt. Der må beregnes ca. 150 kr.<br />

pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139533 - Lørdag 21-09 & lørdag 05-10 kl. 10:00 - 15:30<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 500 kr.<br />

Bettina B. Lohse - Rugvænget Skole<br />

sæT krYDDeri På Din sUnDheD<br />

Dette kursus sætter fokus på at ændre dine kostvaner og bevare gnisten<br />

for den gode livsstil. Vi vil gennemgå forskellige sundhedstemaer, hvor<br />

du vil få redskaber til at gøre det nemmere at ændre dine kostvaner.<br />

Forløbet vil være en blanding af madlavning, undervisning og praktiske<br />

øvelser.<br />

Kurset vil bl.a. indeholde tilberedning af sund kost baseret på kostrådene,<br />

indkøbstips, måltidsmønstre, motivation og vedligeholdelse af vaner. Der<br />

må beregnes ca. 100 kr. pr. gang til materialer.<br />

hold nr. 139534 – Hver anden torsdag 03-10 kl. 17:30 - 19:45 (lige uger)<br />

7 gange - 17,5 lektioner - Pris 670 kr.<br />

Tina Bruun Troelsen - Gildbroskolen<br />

JAGTTeGnskUrsUs<br />

Kurset indeholder den obligatoriske viden, som er en nødvendighed for<br />

at bestå jagtprøven. Undervisningen vil indeholde jagtteori, jagtjura,<br />

vildtbiologi, våbenkursus, øvelser på skydebane samt afstandsbedømmelse.<br />

Undervisningen foregår i et hyggeligt miljø. Vi lægger stor vægt<br />

på, at kurset har en høj kvalitet, både fagligt og socialt. Vi samarbejder<br />

med Danmarks Jægerforbund og er underlagt Skov og Naturstyrelsen.<br />

Udover den ugentlige lektion må der påregnes tid til forberedelse<br />

hjemme samt besøg på skydebane minimum tre gange. Der vil ud over<br />

kursusprisen være udgifter til bøger, materialer samt skydebaneafgifter.<br />

20 gange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.<br />

hold nr. 139801 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 21:45<br />

Peter Wrangel - Rugvænget Skole<br />

hold nr. 139800 - Fredag 01-11 kl. 19:00 - 21:45<br />

Flemming Sahl - Medborgerhuset<br />

mADPAkkeVærksTeDeT<br />

To stykker rugbrød klappet sammen om et lag leverpostej, et stykke agurk<br />

og et æble - sådan kan madpakken tit ende, hvis man mangler inspiration<br />

og overskud. I dag hører du om, hvordan man sammensætter en sund og<br />

fornuftig madpakke, der ikke kræver de store kulinariske udfoldelser. Vi<br />

laver også ”madpakkeværksted”, der kan inspirere til at få lavet en lækker<br />

madpakke, der ikke kommer med hjem igen.<br />

1 gang - 6 lektioner - Pris 465 kr.<br />

hold nr. 139545 - Lørdag 02-11 kl. 10:00 . 15:30<br />

Selsmoseskolen – Anna Berthelsen<br />

MAd FoR SMå gAnER - VokSEn/<br />

BArn frA 6 år<br />

Ny nordisk mad i børnehøjde. Kom og lær at lave mad med dit barn eller<br />

barnebarn og nyd, hvor meget der bliver smagt på, når man selv har haft fingrene<br />

i gryden. Vi skal lave dejlig mad med udgangspunkt i sæsonens råvarer.<br />

F.eks. pestobrød, ovnbagt laks, sprøde rodfrugter, skyr, dip og dyppelse.<br />

Her er der tid til at være sammen og fordybe sig uden hverdagens forstyrrende<br />

elementer.<br />

7 gange - 21 lektioner - Pris 1.000 kr. inkl. et barn.<br />

hold nr. 139544 – Torsdag 26-09 kl. 16:30 . 19:15<br />

Nordvangskolen - Christina Schnell<br />

nAViGATion<br />

Duelighedsprøvens teoretiske del. Du lærer at bruge søkort og kompas.<br />

Gennemgang af fyr- og farvandsafmærkninger, pejling og stedbestemmelse,<br />

søsikkerhed, søvejsregler og brandbekæmpelse (afholdes af Falck i Taastrup),<br />

vagthold og miljøbestemmelser. Efter endt kursus kan du aflægge<br />

den teoretiske delprøve til duelighedsbeviset. Afsæt tid til hjemmearbejde.<br />

Udgifter til søkort og bøger ca. 500 kr. Prøvegebyr udgør ca. 220 kr.<br />

Det er muligt at låne børgerne og søkortet gratis.<br />

hold nr. 139802 - Onsdag 02-10 kl. 19:00 - 21:45<br />

20 gange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.<br />

Peter Christensen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

YAChTskiPPerBeViseT Af 3. GrAD<br />

Grundbegreber i navigationen, sejladsplanlægning, internationale<br />

søvejsregler, stedbestemmelse ved bestik og teoretisk navigation, funktionsteorier<br />

med navigationsinstrumenter, efterretninger for søfarende,<br />

farvandsafmærkning, brandkursus, afdrift, strøm og meteorologi m.m. og<br />

med afsluttende eksamen. For deltagelse i kurset kræves praktisk prøve<br />

til duelighedsbeviset for fritidssejlere bestået. Et koncentreret kursus hvor<br />

der må påregnes en del hjemmearbejde samt udgifter til materialer på<br />

kr. 2.700,-<br />

hold nr. 139807 - Onsdag 02-10 kl. 19:00 - 21:45<br />

20 gange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.<br />

Palle Dahl - Medborgerhuset


yogA FoR AllE - bEgyndERHold<br />

Holdet er for dig der ingen erfaringer har med yoga, men ønsker at<br />

komme i gang. Yoga er en blid måde at genskabe en balance i kroppen og<br />

psyken. Vi arbejder alle kroppens led og muskler igennem på en stille og<br />

rolig måde, som løsner op for kroppens energikilder, der ofte blokeres af<br />

stress og fysisk spændinger.<br />

Man lærer nogle teknikker som gør at kroppen kommer i bedre balance<br />

og harmoni, og blive bedre til at modstå ydre påvirkninger.<br />

hold nr. 133052 - Onsdag 25-09 kl. 16:00 - 17:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Mette Homann Larsson - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

rYTmisk YoGA for Alle<br />

Afspændende og styrkende yoga for alle. Efter blide stræk og lang<br />

opvarmning til rolig musik får vi pulsen lidt op med stående yogaøvelser.<br />

Vi afslutter med en god lang afspænding til afslappende musik. Yogaen er<br />

for alle.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 760 kr.<br />

hold nr. 133070 - Mandag 30-09 kl. 17:30 - 19:20<br />

hold nr. 133071 - Mandag 30-09 kl. 19:30 - 21:20<br />

Mona Mortensen - Herstedøster Skole<br />

YoGA for liDT øVeDe<br />

Holdet henvender sig til dig med lidt erfaring. Skulle du være i tvivl er du<br />

velkommen til at ringe til læren. Yoga er en blid måde at genskabe en<br />

balance i kroppen og psyken.<br />

Vi arbejder alle kroppens led og muskler igennem på en stille og rolig<br />

måde, som løsner op for kroppens energikilder, der ofte blokeres af stress<br />

og fysisk spændinger. Man lærer nogle teknikker som gør at kroppen<br />

kommer i bedre balance og harmoni, og blive bedre til at modstå ydre<br />

påvirkninger.<br />

hold nr. 133053 - Onsdag 25-09 kl. 18:00 - 19:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Mette Homann Larsson - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

SEnioR yogA +50<br />

Få større balance i kroppen, mere velvære og vitalitet. Gennem dynamiske<br />

øvelser og blide stræk løsnes gamle spændinger, leddene smøres og<br />

hensigtsmæssige brug af kroppen indøves. Fokus på åndedrættet øger<br />

vitaliteten.<br />

Alle kan være med, der vil være trinvise anvisninger, som tager hensyn<br />

til din krop. Undervisningen afsluttes hver gang med dybdeafspænding.<br />

hold nr. 133054 - Onsdag 02-10 kl. 10:00 - 11:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Ulla Bjørnholt - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

YoGA oG meDiTATion<br />

Få løsnet op for kroppens spændinger og lad kroppen finde sin naturlige<br />

rytme med aktivitet og ro. Med yoga-asanas strækkes, smøres, balanceres<br />

og udfordres kroppen i alle hjørner, og via åndedrættet findes vejen<br />

indad. Hver gang vil der være yoga-asanas og meditationspraktis.<br />

hold nr. 133055 - Mandag 30-09 kl. 16:30 - 18:20<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Ulla Bjørnholt - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

klAssisk YoGA<br />

På dette kursus kan alle deltage - begyndere som øvede. Yoga er et vigtigt<br />

redskab til at skabe hamoni i kroppen og i sindet og giver dig større energi<br />

og overskud i din hverdag. I undervisningen arbejder vi med fysiske stillinger,<br />

åndedrætsøvelser og afspænding.<br />

9 gange - 13,5 lektioner - Pris 620 kr.<br />

hold nr. 133116 - Mandag 23-09 kl. 16:30 - 17:50<br />

Henrik Viktor Petersen - Hedegårdsskolen<br />

hold nr. 133117 - Torsdag 26-09 kl. 16:30 - 17:50<br />

hold nr. 133118 - Torsdag 26-09 kl. 18:00 - 19:25<br />

Henrik Viktor Petersen - Rugvænget Skole<br />

10 gange - 15 lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 133108 - Torsdag 03-10 kl. 18:00 - 19:15<br />

hold nr. 133109 - Torsdag 03-10 kl. 19:30 - 20:45<br />

Henriette Rendbæk Jønsson - Fritidscenter ”Hedehuset”<br />

YoGA moD sTrees<br />

Yoga giver ro og fokus, et større nærvær og mere energi på en travl<br />

hverdag. Du får kropsbevidsthed, styrke, smidighed og balance i kroppen.<br />

Undervisningen foregår i en tryg og rolig atmosfære. Vi tager udgangspunkt<br />

i deltagernes forskellige forudsætninger.<br />

Vi laver yoga i et blidt flow og går frem i et tempo, hvor alle kan være<br />

med. Der vil være grundig instruktion, hvor vi bygger stillingerne omhyggeligt<br />

op. Vi arbejder bevidst med åndedrættet, dyb afspænding og let<br />

meditation.<br />

hold nr. 133059 - Torsdag 31-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

8 gange - 16 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Eva Ellesøe Kjærgaard - Mølleholmskolen<br />

hAThA YoGA<br />

På dette kursus kan alle deltage - begyndere som øvede. Vi vil arbejde<br />

med at forene og skabe harmoni mellem kroppen og sindet. De fysiske<br />

øvelser vil være med til at styrke og arbejde med de svage områder i kroppen<br />

og gøre din krop mere smidig.<br />

Nogle gange vil jeg udfordre jer med en øvelse eller to som måske er<br />

mere anderledes end det vi plejer at gøre, men tag alt som det kommer.<br />

Du vil opleve, at din energi og modstandskraft øges, samtidig med at du<br />

vil få en større oplevelse af indre ro.<br />

Vi slutter yoga sessionen med afspænding, som er en gave til kroppen, da<br />

det giver ro i sindet.<br />

hold nr. 133115 - Tirsdag 05-11 kl. 20:00 - 20:55<br />

6 gange - 6 lektioner - Pris 425 kr.<br />

Troels R. Andersen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

37<br />

kroP oG BeVæGelse<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


38<br />

kroP oG BeVæGelse<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

meDiTATion før JUlesTresseT<br />

De meditationsteknikker der bliver givet, er det, som det moderne ”mindfulness”<br />

er udviklet ud fra, som er kaldet ”indre stilhed”. Dette er en meditation<br />

som alle kan lære. Den går ud på at lære sig selv bedre at kende<br />

ved at iagttage tankerne som et vidne og dermed finde den indre ro.<br />

hold nr. 133103 - Tirsdag 05-11 kl. 19:00 - 19:55<br />

6 gange - 6 lektioner - Pris 425 kr.<br />

Troels R. Andersen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

TAi Chi ChUAn<br />

Tai Chi Chuan ”Supreme path of the fist” er oprindeligt en bevægelsesmeditation<br />

og kampkunst der stammer fra Kina. Tai chi består hovedsagelig<br />

af blide og rolige cirkulære bevægelser. Bevægelserne masserer kroppens<br />

muskler, led, indre organer og meridianbaner. Vejrtrækningen bliver<br />

langsommere og dybere, immunforsvaret styrkes og der frigøres samtidigt<br />

endorfin til blodet. Tai Chi er anerkendt ved forebyggelse og lindring af en<br />

lang række sygdomme. Alle kan med udbytte træne Tai Chi. Træningen<br />

hjælper dig til på sigt at udnytte kroppens og sindets ressourcer mere optimalt.<br />

Træningen er et varieret program suppleret med en powerpointpræsentation:<br />

blide qi gong øvelser som opvarmning, inwards-/ outwards<br />

flow forms, tai chi stance (stående meditation), træning af de grundlæggende<br />

tai chi teknikker samt yangstilens ”slow set.” Derudover øves push<br />

hands og der afsluttes med en liggende afspænding.<br />

hold nr. 133075 - Mandag 21-10 + 04-11 kl. 09:00 - 13:35<br />

2 gange - 10 lektioner - Pris 550 kr.<br />

Lars C Schmith - Taastrup Kulturcenter<br />

sliP Din sTress<br />

2 dage der henvender sig til alle med en stress-tilstand med fokus på<br />

mindfulness, meditativ bevægelseskunst og socialt samvær. Stress kan<br />

ramme dig, uanset om du har et job eller ej. På dette kursus sættes<br />

personen i centrum og i fællesskab ser vi på muligheder samt begrænsninger<br />

i det at være stress-ramt. Kursets profil er udviklende, og, hvor der<br />

også tilbydes redskaber til afklaring af individuelle livsmål. Kurset vil være<br />

et praktisk som teoretisk oplæg til nye måder at bruge egne ressourcer<br />

på: Qi Gong - meditativ bevægelseskunst, chil´out øko-brunch, ”træning<br />

af den sociale muskel”, dybdeafspænding og meditation samt oplæg til<br />

individuel livstilsændrende plan etc.<br />

hold nr. 133074 - Lørdag 05-10 + 09-11 kl. 10:00 - 14:35<br />

2 gange - 10 lektioner - Pris 550 kr.<br />

Lars C Schmith - Medborgerhuset<br />

BoDY self DeVeloPmenTs sYsTem<br />

GrUnDTræninG<br />

Body Self Development’s System grundtræning er specifikt designet til<br />

at afhjælpe moderne menneskers fysiske og følelsesmæssige problemer.<br />

Det er en dybtgående og dynamisk træningsform, som genopbygger og<br />

stimulerer kroppen, så den kan blive en stærk, levende og harmonisk<br />

enhed. Træningen er opbygget af unikke, specielt udviklede øvelser, der<br />

som nøgler låser kroppens blokeringer op, afspænder, smidiggør, styrker<br />

samt bremser sygdoms- og aldringsprocesser. Regelmæssig træning vil<br />

på kort sigt forbedre bevægeligheden i låste led og usmidige muskler, og<br />

på længere sigt ændre indgroede skader som f.eks. kroniske nakke og<br />

skulderspændinger, dårlig ryg og kropsholdning. Du får øget velvære og<br />

energi, samtidig med at du opnår en dyb afspænding.<br />

hold nr. 133102 - Torsdag 26-09 kl. 17:30 - 19:20<br />

11 gange - 22 lektioner - Pris 1.295 kr.<br />

Marijanne Teresa Gruber - Vestervangskolen<br />

EFFEkT - TRæning<br />

Der Gør en forskel<br />

EFFEKT træning fremmer musklernes styrke og udholdenhed og du vil få<br />

en større kropsbevidsthed, bedre holdning og stærkere krop. Øvelserne<br />

udføres langsomt og kontrolleret, stående, siddende eller liggende og<br />

kun med kroppens egen vægt som belastning. Selv om det hele foregår<br />

langsomt, er der alligevel garanti for sved på panden. De fleste øvelser i<br />

EFFEKT er funktionelle. Det betyder, at de kan overføres direkte til bevægelser,<br />

vi laver i dagligdagen. Der kræves ingen forudgående kendskab til<br />

træningsformen og alle kan være med.<br />

hold nr. 133114 - Mandag 16-09 kl. 17:30 - 18:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Christina Glob - Foreningshuset<br />

PilATes<br />

På dette hold starter vi med Pilates og slutter af med afspænding. Pilates<br />

er både styrke- og bevægeligheds træning. Det unikke ved Pilates er, at du<br />

træner kroppens små stabiliserende muskelgrupper, de inderste muskler<br />

og de store muskelgrupper på samme tid. I modsætning til mange andre<br />

trænings former, hvor du kun træner de store yderliggende muskelgrupper.<br />

Pilates kan dyrkes af både mænd og kvinder. Alle kan være med<br />

uanset form, figur og erfaring med fysisk træning, fordi vi starter helt<br />

fra bunden af og bygger langsomt op. Vi slutter af med at gennemgå og<br />

afspænde hele kroppen til noget roligt afstressende musik.<br />

14 gange - 28 lektioner - Pris 930 kr.<br />

hold nr. 133050 - Tirsdag 24-09 kl. 12:30 - 14:20<br />

Marianne Jeppesen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 133047 - Onsdag 18-09 kl. 10:00 - 11:30<br />

hold nr. 133048 - Onsdag 18-09 kl. 11:50 - 13:20<br />

hold nr. 133049 - Onsdag 18-09 kl. 13:35 - 15:05<br />

Marianne Jeppesen - Ishøj Idræts- & Fritidscenter<br />

reTro DAnCe fiTness<br />

Det er et dansehold med de største og bedste hits fra 60’erne, 70’erne,<br />

80’erne & 90´erne mixet sammen til én lang dansefest. Stram taljen op<br />

med ’Let’s Twist Again’, dans konditionen i top med discorytmerne fra<br />

Grease og Saturday Night Fever og få pulsen helt op med ’Wake Me Up<br />

Before You Go-Go’. Retrodance er nem og ligetil og kræver ingen danseerfaring.<br />

Den svære koreografi er taget ud, så der er fokus på konditionstræning<br />

og forbrænding - selvfølgelig med masser af dans, smil og glæde. Alle<br />

kan deltage, mænd og kvinder, unge som ældre. Det er en fest!<br />

hold nr. 133079 - Mandag 09-09 kl. 19:30 - 20:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Michelle Evers Poulsen - Selsmoseskolen


BokWA insPirereT BeVæGelse<br />

Bokwa er en ny og anderledes fitness workout, der hurtigt spreder sig<br />

over hele verden.<br />

Bokwa deltagere danser bogstaver og tal med deres fødder, mens de<br />

udfører en energigivende cardio workout.<br />

Du behøver ikke at tælle takter og skridt. Når du har lært de simple trin,<br />

så er det bare at danse derud af.<br />

Vi danser til nutidens mest populære musik hits, som giver rigtig god<br />

energi.<br />

Bokwa er sjovt og sundt og henvender sig til deltagere i alle aldre.<br />

hold nr. 133077 - Mandag 09-09 kl. 17:30 - 18:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Michelle Evers Poulsen - Selsmoseskolen<br />

ZUmBA fiTness<br />

Zumba Fitness, effektiv træning! Sjovt! Nemt! Alle kan være med til<br />

Zumba, tempoet er afvekslende og vi danser til latininspireret musik som<br />

merengue og rumba. Der er fokus på mave, baller og lår. Zumba er fedtforbrænding<br />

og opstramning på én gang. Der tages individuelle hensyn<br />

- kom og vær med, men pas på, det er vanedannende :-)<br />

hold nr. 133078 - Mandag 09-09 kl. 18:30 - 19:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Michelle Evers Poulsen - Selsmoseskolen<br />

ZUmBA GolD<br />

ZUMBA Gold er holdet for dig som er 50 + og som har lyst til at prøve<br />

kræfter med denne glade motionsform sammen med nogle jævnaldrende.<br />

Du får en festlig time i selskab med skøn musik og bevægelser<br />

hentet fra de latinamerikanske danse, der uden tvivl får smilet frem på<br />

læberne. Der er garanteret gang i hofterne og sved på panden, når vi<br />

danser trinene baseret på salsa, cha-cha-cha, merengue, samba m.m. Vi<br />

tager alle trinene helt fra grunden, så alle kan deltage i træningen, uanset<br />

niveau, også dig der aldrig har danset!<br />

12 gange - 18 lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 133080 - Mandag 23-09 kl. 16:00 - 16:45<br />

hold nr. 133081 - Mandag 23-09 kl. 17:15 - 18:00<br />

Irina Ohana - Vestervangskolen<br />

15 gange - 15 lektioner - Pris 750 kr.<br />

hold nr. 133063 - Onsdag 28-08 kl. 10:00 - 10:55<br />

hold nr. 133064 - Onsdag 28-08 kl. 11:00 - 11:55<br />

hold nr. 133065 - Fredag 30-08 kl. 11:00 - 11:55<br />

hold nr. 133066 - Fredag 30-08 kl. 12:00 - 12:55<br />

Dorthe Nielsen - Medborgerhuset<br />

åBenThUs<br />

GrATis sProGTesT<br />

Overvejer du at melde dig til et sproghold? Ved du ikke<br />

hvilket niveau du er på? - så kom til ”Åbent hus”<br />

torsdag den 26. september 2012 kl. 17.00 -19.00<br />

i Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71.<br />

Du skal tilmelde dig på info@aofvest.dk<br />

eller tlf. 43 71 36 71.<br />

effekTTræninG<br />

Dans, Leg & Bevægelse er en sjov og nydelsesfuld motionsform, der tager<br />

udgangspunkt i dans, inspireret af dansekonceptet GROOVE, skabt af<br />

Misty Tripoli. Simple trin til fed, forskelligartet musik, danset på DIN måde,<br />

med din stil. Frihed til at få det til at føles fantastisk, fordi du gør det på<br />

din egen måde, intet er forkert. Det er ikke fri dans, det er sat i ramme og<br />

vi er et fællesskab. Vi gør det samme – på hver sin unikke måde. Dansen<br />

er tilsat legende elementer og bevægelser, der træner hele kroppen,<br />

balance, koordination, ledmobilitet, styrke og kondition.<br />

14 gange - 21 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 133104 - Mandag 30-09 kl. 18:30 – 19:50<br />

hold nr. 133105 - Mandag 30-09 kl. 20:00 - 21:40<br />

hold nr. 133107 - Torsdag 26-09 kl. 18:30 - 19:50<br />

hold nr. 133125- Torsdag 26-09 kl. 20:30 - 21:40<br />

Eva Maria Brandt Torgensen - Taastrup Kulturcenter<br />

GoTVeDGYmnAsTik<br />

Oplev hvordan bevægelse giver dig energi. Med gotvedgymnastik trænes<br />

hele kroppen igennem på en alsidig og dynamisk måde, der tager hensyn<br />

til kroppens naturlige bevægelser. Det hele foregår i et roligt tempo og<br />

alle kan være med.<br />

Målet er at konditionen forbedres, musklerne styrkes, spændinger løsnes<br />

og bevægeligheden øges og desuden vil der være fokus på koordination<br />

og balance.<br />

Vi slutter af med stræk og afspænding.<br />

Medbring underlag og tæppe.<br />

hold nr. 133106 - Onsdag 02-10 kl. 18:30 - 20:20<br />

12 gange - 24 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Intern Guide - Taastrup Kulturcenter<br />

EFFEkTiV TRæning FoR 40+<br />

Træningen består af opvarmning, effekt-, styrke- og balanceøvelser samt<br />

ryg- og maveøvelser der bygger på hverdagens bevægelser. Øvelserne<br />

gør din krop smidigere og de forbedrer din kropsholdning. Der er også 10<br />

min. pulstræning.<br />

Vi slutter med udstrækning. Træningen giver smidige muskler, bedre<br />

kropsbalance og flottere holdning.<br />

Kom og vær med!<br />

hold nr. 133090 - Torsdag 26-09 kl. 18:30 - 19:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Anne Eyrich - Rugvænget Skole<br />

gyMnASTik FoR 60+<br />

Gymnastikken forbedrer bevægeligheden i kroppen og giver en bedre<br />

kropsholdning. Det er enkle øvelser hvor alle kan deltage også selv om<br />

man ikke har dyrket gymnastik før eller har nogle fysiske begrænsninger.<br />

Vi bevæger kroppen efter evne og kommer igennem den fra top til tå. Der<br />

tages individuelle hensyn.<br />

hold nr. 133091 - Torsdag 26-09 kl. 17:30 - 18:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Anne Eyrich - Rugvænget Skole<br />

39<br />

kroP oG BeVæGelse<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


40<br />

kroP oG BeVæGelse<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

EFFEkT - TRæning dER STyRkER dig i<br />

hVerDAGen<br />

Effekttræning er træning der tager udgangspunkt i hverdagens bevægelser.<br />

Det er kontrollerede rolige bevægelser uden ydre belastning. Øvelserne<br />

giver større kropsbevidsthed, bedre holdning, gør kroppen stærkere,<br />

mere udholdende, sundere og mere velformet. Det er træning som giver<br />

et synligt resultat. Effekt er for alle der ønsker at komme i bedre form.<br />

hold nr. 133092 - Torsdag 26-09 kl. 19:30 - 20:25<br />

12 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

Anne Eyrich - Rugvænget Skole<br />

rYTmisk moTionsGYmnAsTik<br />

Til glad musik bevæger vi os mod øget kropsbevidsthed og styrke. I<br />

undervisningen indgår grundig opvarmning, hvor alle kroppens muskler<br />

og led gennemarbejdes. Som supplement små rytmiske øvelser med lette<br />

trin fra dansens verden. Timen afsluttes med styrkeøvelser på gulv samt<br />

grundig udstrækning.<br />

hold nr. 133101 - Mandag 30-09 kl. 10:30 - 12:00<br />

20 gange - 40 lektioner - Pris 1.280 kr.<br />

Annegrete Adamopoulos - Skovlunde Lokalkontor<br />

rYTmisk BeVæGelse<br />

oG AfsPænDinG<br />

Vi har det sjovt og øvelserne foregår til munter musik, hvor der også vil<br />

indgå latinamerikansk rytmer. Få en smidig og stærk krop. Vi vil på kurset<br />

lave øvelser, der opbygger hele kroppen og forebygger forskellige skavanker.<br />

Kroppen fungerer som en helhed.<br />

En øm og smertende lænd kan skyldes mange ting- forkert fodstilling,<br />

overanstrengte knæ, for lange og slappe mavemuskler. Vi vil arbejde med<br />

øvelser, der forbedrer kredsløbet og forebygger dårlig ryg og lænd. Hver<br />

gang afsluttes med afspænding.<br />

22 gange - 44 lektioner - Pris 1400 kr.<br />

hold nr. 133068 - Tirsdag 24-09 kl. 18:10 - 20:00<br />

Anne-Lise Sleby - Herstedvester Skole<br />

hold nr. 133069 - Fredag 27-09 kl. 10:00 - 11:50<br />

Anne-Lise Sleby - Kongsholmcentret<br />

keTTleBell<br />

Træning med kettlebell har vundet genklang i USA og England og så småt<br />

begyndt sit indtog i DK, i fitnesscentrene og rundt omkring i cross fitness<br />

stederne. Kettlebell stammer fra Rusland.<br />

Det ligner en kanonkugle med et håndtag på.<br />

Kettlebell er en kombination af cardio- og styrketræning. Vi vil træne<br />

swings som giver balder af stål, vi vil lave snatch, jerks, lunges, globlet,<br />

Turkish Get up og meget, meget mere.<br />

Du kan være sikker på, at du kan mærke din krop dagen efter og du vil<br />

blive udfordret til dit max.<br />

hold nr. 133087 - Torsdag 19-09 kl. 17:45 - 19:00<br />

12 gange - 18 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Camilla Juul - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

sTYrkeTræninG for kVinDer oG<br />

mænD<br />

Du vil få brugt hele kroppen. Vi starter med opvarmning, for at få pulsen<br />

op. Når vi er godt varme, vil vi lave god gammeldags styrketræning for<br />

hele kroppen, ved brug af kroppens egen vægt. Sidst vil der være en<br />

grundig udstrækning af hele kroppen.<br />

hold nr. 133086 - Torsdag 19-09 kl. 16:30 - 17:45<br />

12 gange - 18 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Camilla Juul - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

bbX - boogiE boX<br />

Det nyeste indenfor fitness som kombinerer cardio med styrketræning.<br />

Det er hardcore træning til den nyeste musik. Der er ingen koreografi og<br />

alle kan være med. Men det bliver svedigt og hårdt.<br />

hold nr. 133088 - Torsdag 19-09 kl. 19:00 - 20:15<br />

12 gange - 18 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Camilla Juul - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

GoTVeDGYmnAsTik m/k<br />

Oplev hvordan bevægelse giver dig energi. Med gotvedgymnastik trænes<br />

hele kroppen igennem på en alsidig og dynamisk måde, der tager hensyn<br />

til kroppens naturlige bevægelser. Det hele foregår i et roligt tempo og<br />

alle kan være med. Målet er at konditionen forbedres, musklerne styrkes,<br />

spændinger løsnes og bevægeligheden øges og desuden vil der være<br />

fokus på koordination og balance. Vi slutter af med stræk og afspænding.<br />

Medbring underlag og tæppe.<br />

hold nr. 133060 - Torsdag 12-09 kl. 15:00 - 16:20<br />

26 gange - 39 lektioner - Pris 1.250 kr.<br />

Ilse Nielsen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

meDiTATion som en VeJ Til mere<br />

liVsGlæDe oG nærVær<br />

På dette kursusforløb introducerer psykoterapeut MPF og coach Maria<br />

Holm dig til meditation og dens mange fordele. Gennem forskellige<br />

guidede øvelser, med eller uden blid musik, vil du opleve en større ro og<br />

livfuld væren i kroppen.<br />

Når du mediterer regelmæssigt, bliver du mere autentisk og du oplever<br />

mere nærvær og tilstedeværelse.<br />

Ved regelmæssig meditation vil du hurtigt mærke de fordele som meditation<br />

giver. Vi mødes over 6 gange, og for hver gang vil Maria Holm guide<br />

dig gennem 2 forskellige meditationer.<br />

Der vil være enkelte og lette kropsøvelser, som kan give meditationen<br />

mere jordforbindelse.<br />

Derudover vil der være fokus på, hvordan du kan integrere meditation i<br />

din hverdag.<br />

Tag praktisk og behageligt tøj på og medbring dit gode humør.<br />

6 gange - 9 lektioner - Pris 525 kr.<br />

hold nr. 133083 - Tirsdag 24-09 kl. 19:30 - 20:50<br />

Maria Holm - Glostrup Fritidscenter<br />

hold nr. 133082 - Torsdag 26-09 kl. 10:00 - 11:20<br />

Maria Holm - Glostrup Idrætspark


GoTVeDGYmnAsTik for kVinDer<br />

Oplev hvordan bevægelse giver dig mere energi. Med gotvedgymnastik<br />

trænes hele kroppen igennem på en alsidig og dynamisk måde, der tager<br />

hensyn til kroppens naturlige bevægelser. Det hele foregår i et roligt tempo<br />

og alle kan være med. Målet er at konditionen forbedres, musklerne<br />

styrkes, spændinger løsnes og bevægeligheden øges og desuden vil der<br />

være fokus på koordination og balance. Emner som fødder, bækkenbund,<br />

ryg, skulder/nakkespændinger, kropsholdning vil blive taget op. Vi slutter<br />

af med stræk og afspænding. Medbring underlag og tæppe<br />

hold nr. 133061 - Torsdag 12-09 kl. 16:20 - 17:40<br />

26 gange - 39 lektioner - Pris 1250 kr.<br />

Ilse Nielsen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

BeVæGelse for GrAViDe<br />

På dette hold laver vi øvelser der tager højde for kroppens forandringer<br />

og den vægtforøgelse der sker under graviditeten. Hele kroppen bliver<br />

arbejdet godt igennem til inspirerende musik. Vi arbejder med styrke,<br />

kredsløb, smidighed og kropsbevidsthed. Venepumpeøvelser og bækkenbundstræning<br />

vil være faste elementer i undervisningen.<br />

hold nr. 134035 - Onsdag 25-09 kl. 17:45 - 19:15<br />

11 gange - 21 lektioner - Pris 760 kr.<br />

Susanne Borup - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

føDselsforBereDelse for<br />

førsTeGAnGs føDenDe<br />

Holdet er for dig der er gravid mellem ca. 20. - 30. graviditetsuge og har<br />

lyst til at forberede dig både fysisk og psykisk til den forestående fødsel.<br />

Din graviditet skal på dette hold være uden større komplikationer, men<br />

undervisningen foregår med respekt for den gravides enkelte behov og<br />

der vil f.eks. ikke være hop i træningen. Vi mødes en gang om ugen, i alt 8<br />

gange. Vi vil arbejde med at styrke kroppen og forebygge og afhjælpe graviditets<br />

gener. Dette gør vi gennem tilpasset fysisk træning af muskler, led<br />

og kredsløb samt stræk. Vi vil arbejde med afspænding og med at styrke<br />

kropsbevidstheden. Vi vil komme ind på bækkenbundstræning og brug af<br />

bevidst åndedræt samt øve hensigtsmæssige ve - hvile - og fødestillinger.<br />

8 gange - 16 lektioner - Pris 650 kr.<br />

hold nr. 133093 - Mandag 30-09 kl. 17:00 - 18:30<br />

Rie Elowsson - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 133094 - Tirsdag 01-10 kl. 19:30 - 21:00<br />

Rie Elowsson - Rugvænget Skole<br />

hold nr. 133095 - Onsdag 02-10 kl. 10:00 - 11:30<br />

Rie Elowsson - Skovlunde Lokalkontor<br />

hold nr. 133096 - Torsdag 03-10 kl. 14:00 - 15:30<br />

Rie Elowsson - Glostrup Idrætspark<br />

efTerføDsel<br />

Har du lyst til at komme i form igen efter fødslen sammen med andre<br />

mor og baby par? Vi vil bevæge os til glad musik og få gang i kroppen<br />

igen. Der vil være fokus på styrkende øvelser for mave, ryg, baller, arme,<br />

ben og ikke mindst bækkenbund. Formålet er at blive stærkere, få bedre<br />

kondition og masser af ny energi i hverdagen. Spændinger i skuldre/nakke<br />

løsnes og vi slutter af med stræk. Børnene er en naturlig del af det hele og<br />

inddrages nogle gange i øvelserne.<br />

hold nr. 133062 - Tirsdag 10-09 kl. 13:00 - 14:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Ilse Nielsen - Skovlunde Lokalkontor<br />

DAnseinsPirereT BeVæGelse oG<br />

AfsPænDinG<br />

For dig der har tid om dagen. Hele kroppen arbejdes igennem på en glad<br />

og inspirende måde med input fra bl.a. mavedans der går ind og styrker de<br />

små muskelgrupper - styrker mave og ryg og evnen til at koordinere. Gotved<br />

totalbevægelse, vejrtrækning, kredsløb, bækkenbund, skuldre, nakke,<br />

hensigtsmæssig brug af kroppen. Endvidere input fra salsa, afrikansk dans<br />

m.m. Slutter med en dyb afspænding. Medbring tæppe og liggeunderlag.<br />

hold nr. 133073 - Fredag 27-09 kl. 12:25 - 13:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Karen Brodersen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

orienTAlsk mAVeDAns<br />

Dans dig sund!. Denne behagelige og bevægende dans vil styrke dine led<br />

og muskler, dit velbefindende og din kvindelighed.<br />

2 gange - 8 lektioner - Pris 500 kr.<br />

hold nr. 133056 - Lørdag 26-10 kl. 10:00 - 13:40<br />

hold nr. 133057 - Lørdag 07-12 kl. 10:00 - 13:40<br />

Annemette Raasig - Taastrup Kulturcenter<br />

les lAnCiers<br />

Det er blevet så populært at danse Les Lanciers til store fester. Det er<br />

en dejlig og festlig dans, som også kan danses for sin egen skyld. Alle er<br />

velkommen uanset om du blot har brug for at få genopfrisket eller lære<br />

det helt fra starten. Grundig gennemgang af trin og figurer - vi danser os<br />

igennem alle 5 danse.<br />

hold nr. 133072 - Søndag 06-10 kl. 13:00 - 16:40<br />

1 gange - 4 lektioner - Pris 340 kr.<br />

Karen Brodersen - Taastrup Kulturcenter<br />

løBeTræninG<br />

Har du flere gange prøvet at komme i gang med at løbe? Og har du hver<br />

gang tænkt: ”hvor er det let at starte på at løbe, men svært at blive ved”<br />

Eller kunne du bare godt lide at vide, hvorfor 1,2 mio. danskere løber flere<br />

gange om ugen? Vi starter helt fra bunden for dem, der ikke har lært det<br />

endnu, så alle kan være med. Vi lægger ud med at gå-løbe-gå-løbe-gå<br />

i 3 minutters intervaller. Vi vil desuden tale om løbesko, væskeindtag,<br />

kost, løbetøj og den berømte 8 graders-regel. Vi løber 2 gange om ugen,<br />

tirsdage og lørdage.<br />

12 gange - 24 lektioner - Pris 500 kr.<br />

hold nr. 139803 - Tirsdag 17-09 kl. 17:00 - 18:50 + lørdag kl. 09:00 - 10:50<br />

hold nr. 139804 - Tirsdag 17-09 kl. 19:00 - 20:50 + lørdag kl. 11:00 - 12:50<br />

hold nr. 139805 - Tirsdag 05-11 kl. 17:00 - 18:50 + lørdag kl. 09:00 - 10:50<br />

hold nr. 139806 - Tirsdag 05-11 kl. 19:00 - 20:50 + lørdag kl. 11:00 - 12:50<br />

Michael Bech - Egebjergskolen, Ballerup<br />

41<br />

kroP oG BeVæGelse<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


42<br />

sPeCiAlUnDerVisninG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

TræninG efTer hJerTesYGDom<br />

Kurset henvender sig til personer, der har haft hjerteproblemer, f.eks.<br />

blodprop i hjertet. Træningen foregår to gange ugentlig á 3/4 time. Lektionerne<br />

indeholder intervaltræning (cykling, boldspil, steptest m.m.) og en<br />

forudgående grundig opvarmning. Træningen ledes af specialuddannede<br />

fysioterapeuter, der inden start på holdet henviser til test hos en læge.<br />

OBS. Kontakt venligst <strong>AOF</strong> Vestegnen for en test inden tilmeldingen på tlf.<br />

43-713671.<br />

Glostrup Hospital, terapien. Vi har 14 hold á 1 lektion mandag og onsdag i<br />

tidsrummet fra kl. 15:15 -19:45 og tirsdag og torsdag i tidsrummet<br />

fra kl. 15:15 - 19:45. Ring og hør nærmere.<br />

hYPermoBil TræninG<br />

<strong>AOF</strong>-Vestegnen tilbyder træning for personer med hypermobile led. Træningen<br />

vil indeholde: kropsbevidsthedstræning, holdningskorrigerende<br />

øvelser, styrketræning af svage muskelgrupper, ledstabiliserende øvelser<br />

og undervisning/forklaring af syndromet. OBS. Kontakt venligst <strong>AOF</strong><br />

Vestegnen for tilmelding på tlf. nr. 43-713671<br />

14 gange - 21 lektioner - pris 700 kr.<br />

hold nr. 134036 - Onsdag 11-9 kl. 16:30 – 17:40<br />

35 gange - 52,5 lektioner - pris 1.600 kr.<br />

hold nr. 134036* - Onsdag 11-9 kl. 16:30 – 17:40<br />

Susanne Borup - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

AqUA rYTmik<br />

Bevægelse og afspænding i varmt vand. Kurset henvender sig primært til<br />

personer med gigtproblemer. OBS. Kontakt venligst <strong>AOF</strong> Vestegnen for<br />

tilmelding på tlf. 43-713671.<br />

32 gange - 32 lektioner - Pris 1.440 kr.<br />

hold nr. 134038 - Mandag 12-08 kl. 15:00 - 15:45<br />

hold nr. 134039 - Mandag 12-08 kl. 16:00 - 16:45<br />

hold nr. 134040 - Onsdag 14-08 kl. 15:00 - 15:45<br />

hold nr. 134041 - Torsdag 15-08 kl. 16:00 - 16:45<br />

hold nr. 134042 - Torsdag 15-08 kl. 17:00 - 17:45<br />

Intern Guide - Taastrup Svømmehal<br />

hensYnsTAGenDe holD for<br />

sTress rAmTe<br />

Dette hold er for dig der oplever stress relaterede symptomer og ønsker<br />

at øge dit velbefindende og træne brugbare redskaber til selvhjælp. Du<br />

skal have afklaret dine symptomer i samråd med læge. Redskaber som<br />

afspænding, bevægelse og opmærksomhed i nuet kombineres på dette<br />

hold for at give krop og sind mulighed for et puste/fri rum, men også<br />

for langsomt at optræne både krop og sind igen og øge færdigheder i<br />

selvhjælp. Undervisningen vil bestå af en moderat træningsdel som vil<br />

fokuserer meget på opmærksomhed på det vi laver, en afspændingsdel,<br />

hvor mindfulness elementer vil forekomme og til slut en samtaledel hvor<br />

vi deler med hinanden og tager forskellige teoretiske temaer op efter<br />

deltagernes ønsker og behov. Du er velkommen til at kontakte underviseren<br />

for at høre mere.<br />

8 gange - 16 lektioner - Pris 650 kr.<br />

hold nr. 133097 - Mandag 30-09 kl. 19:00 - 20:30<br />

Rie Elowsson - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 133098 - Tirsdag 01-10 kl. 18:00 - 19:30<br />

Rie Elowsson - Rugvænget Skole<br />

hold nr. 133099 - Onsdag 02-10 kl. 12:00 - 13:30<br />

Rie Elowsson - Skovlunde Lokalkontor<br />

hold nr. 133100 - Torsdag 03-10 kl. 12:00 - 13:30<br />

Rie Elowsson - Glostrup Idrætspark<br />

AfsPænDinG for DårliG rYG m/k<br />

For dig, som har brug for at lære at spænde af og styrke svage muskelgrupper<br />

i ryggen. Kroppen arbejdes igennem hver gang, men hver gang<br />

vil der også være fokus på en speciel del af kroppen. Der bliver taget<br />

individuelle hensyn.<br />

12 gange - 24 lektioner - Pris 835 kr.<br />

hold nr. 133110 - Onsdag 25-09 kl. 17:30 - 19:00<br />

hold nr. 133111 - Onsdag 25-09 kl. 19:00 - 20:30<br />

Ditte Lindstrøm - Nordvangskolen<br />

bEVægElSE FoR kol-PATiEnTER<br />

På dette kursus arbejder vi særligt med øvelser, som er specielt rettede<br />

mod KOL patienter. Med kun få elever på holdene, er der rig lejlighed<br />

til individuel vejledning. Vi arbejder med vejrtrækning, lette øvelser til<br />

musik og bevæger kroppens muskler igennem. Vi afslutter med stræk og<br />

afspænding Hold for dig, som har helbredsmæssige problemer og/eller<br />

lettere handicaps.<br />

hold nr. 134044 - Tirsdag 24-09 kl. 12:30 - 13:50<br />

10 gange - 15 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Ina Dennie Backer - Kongsholmcentret<br />

sPeCiAlUnDerVisninG<br />

<strong>AOF</strong> Vestegnen tilbyder træning for personer med hypermobile<br />

led og til personer der har haft hjerteproblemer.<br />

Kontakt venligst <strong>AOF</strong> for tilmelding på tlf. 43713671.


en sTærk oG VelfUnGerenDe<br />

BækkenBUnD<br />

En stærk og velfungerende bækkenbund kan give en fornemmelse af<br />

kraft, energi og stabilitet som rækker videre ud i hele kroppen. Du vil<br />

lære at mærke din bækkenbund, om hvordan du får fat i de rette muskler<br />

- træner nok - får integreret det i din hverdag. Du vil få større kropslig<br />

opmærksomhed samt teoretisk viden om bækkenbunden, så sammenhængen<br />

mellem bækkenbunden og resten af kroppen vil blive tydeligere<br />

og træningen bedre. Bækkenbundstræning er for alle uanset alder.<br />

hold nr. 134047 - Fredag 27-09 kl. 11:00 - 12:20<br />

12 gange - 18 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Karen Brodersen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

BeVæGelse for osTeoPorose<br />

PATienTer<br />

På dette kursus arbejder vi særligt med øvelser, som er specielt rettede<br />

mod osteoporose patienter. (Knogleskørhed). Med kun få elever på<br />

holdene, er der rig lejlighed til individuel vejledning. Vi vil arbejde med<br />

afspænding, styrke, balance og kredsløbsstimulerende øvelser. Kurset er<br />

for unge som ældre. Vi afslutter med stræk og afspænding. Hold for dig,<br />

som har helbredsmæssige problemer og/eller lettere handicaps.<br />

hold nr. 134043 - Tirsdag 24-09 kl. 11:00 - 12:25<br />

10 gange - 15 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Ina Dennie Bacher - Kongsholmcentret<br />

nærGYmnAsTik for ælDre<br />

Har du nedsat mobilitet og brug for hjælp til at opretholde/ vedligeholde<br />

dit fysiske funktionsniveau - fx efter et genoptræningsforløb - er der her<br />

mulighed for at få hjælp til at fastholde fysisk aktivitet. Du kan tilmelde<br />

dig et kursus hos <strong>AOF</strong>, der indeholder holdtræning, individuel vejledning<br />

og undervisning. Vi træner bevægelighed, styrke og balance, men der vil<br />

også være fokus på kondition, udspænding og afspænding.<br />

(Kun for borgere bosiddende i Høje Taastrup Kommune)<br />

20 gange - 30 lektioner - Pris 400 kr.<br />

hold nr. 134045 - Tirsdag 03-09 kl. 14:15 - 15:15<br />

hold nr. 134046 - Tirsdag 03-09 kl. 15:15 - 16:15<br />

Henrik Rasch - Espensvænge træningscenter<br />

mAssAGe<br />

Forkæl dig selv og lær at forkæle andre. Kursus med ren nydelse. Du lærer<br />

forskellige greb og metoder så du skåner dig selv mest muligt og samtidigt<br />

gør massagen meget afslappende. Medbring et håndklæde og 2 lagner.<br />

Olie kan købes på kurset. Kurset forløber over 3 lørdage.<br />

hold nr. 133051 - Lørdag 26-10 kl. 10:00 - 16:00<br />

3 gange - 18 lektioner - Pris 740 kr.<br />

Birgit Clemmensen - Taastrup Kulturcenter<br />

DeT inDre smil<br />

Det Indre Smil er en enkel og kraftfuld øvelse, der forankrer positiv energi<br />

i dine indre organer og i nervesystemet. Det Indre Smil frisætter bundne<br />

følelser, som kan blokere energistrømmen gennem de indre organer, og<br />

du får derved adgang til ægte glæde og mere energi i det daglige. Samspillet<br />

mellem de indre organer, sådan som de forstås ifølge Traditionel<br />

Kinesisk Medicin, vil blive gennemgået, og vi vil også kigge på, hvorledes<br />

du kan optimere kroppens eget energipotentiale. Kurset giver dig en<br />

grundig indføring i teknikken. Det er muligt at købe en træningsmanual på<br />

kurset. Info på www.indresmil.dk<br />

hold nr. 133046 - Søndag 10-11 kl. 18:30 - 21:15<br />

Bjørn Darboe Nissen – Medborgerhuset - Pris 210 kr.<br />

Qigong - dA Mo JUAng Qigong<br />

Qigong arbejder med en syntese af Energi, Opmærksomhed og Krop. Her<br />

kan du lære en enkel Qigong, Da Mo Qigong, som er meget udbredt i<br />

Østen. Den bruges både af kampkunstudøvere og mennesker med f.eks.<br />

rygproblemer. Den styrker muskler & sener, knogler, indre organer (specielt<br />

nyrerne) samt menneskets omhyllende organ, huden. Da Mo Qigong<br />

lærer dig at udvide både din indre og din kropslige spændvidde, og du<br />

vil gennem din egen træning opdage, Qigong kan give dig kontakt til en<br />

energi, der alt for sjældent udnyttes. Kurset giver dig en grundig indføring<br />

i teknikken. Det er muligt at købe en træningsmanual på kurset. Info på<br />

www.damoqigong.dk<br />

hold nr. 133045 - Søndag 10-11 kl. 15:30 - 18:15<br />

Bjørn Darboe Nissen – Medborgerhuset - Pris 200 kr.<br />

en sønDAG meD minDfUlness oG<br />

AfsPænDinG<br />

Denne søndag vil psykoterapeut MPF og coach Maria Holm gennem<br />

mindfulness- og afspændingsøvelser, guide dig så du mærker en større<br />

grad af indre ro, nærvær og centrering. Derved bliver du bedre til at<br />

mærke hvad du har lyst til og brug for. Det skaber langt mere glæde i<br />

hverdagen og mindre stress. Dagen veksler mellem teori og praksis. Der<br />

vil være kortere oplæg om hvad mindfulness er og de mange fordele<br />

der er ved at meditere regelmæssigt. Gennem forskellige enkle og lette<br />

meditations-, afspændings- og kropsøvelser, oplever du en større følelse<br />

af indre ro, centrering og velvære. I løbet af dagen vil der være mulighed<br />

for at stille spørgsmål og få feedback. Vi afslutter dagen med at have<br />

fokus på, hvordan du bringer dagens indsigter og viden med dig hjem i<br />

den konkrete hverdag.<br />

hold nr. 133084 - Søndag 27-10 kl. 10:00 - 16:25<br />

Maria Holm - Glostrup Fritidscenter - Pris 485 kr.<br />

43<br />

sUnDheD oG liVssTil<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


44<br />

sAnG oG mUsik<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

sAnG er ikke så sVærT som<br />

DU Tror<br />

De fleste ved at musik er godt for sjælen og hjælper os til tydeligere at<br />

mærke de følelser vi har indeni. Din stemme er et helt unikt instrument,<br />

som du alene kan bruge til at udtrykke alverdens stemninger og tanker.<br />

Gennem sang har du mulighed for at finde dig selv på en ny måde. Tage<br />

din plads - fylde og ”larme”. Man bliver aldrig for gammel til at lære at<br />

synge. Måske lever du til hverdag et anonymt liv og trænger til at give slip<br />

på forbehold og hæmninger.<br />

Du vil gennem sangen opleve en ny følelse af mod og selvtillid, på en<br />

sikker måde. Måske synger du i forvejen, og ønsker hjælp til at komme<br />

videre i din sanglige udvikling, samt hjælp til de tekniske vanskeligheder,<br />

du møder på din vej.<br />

Uanset om du er nybegynder eller øvet, vil du gennem undervisningsforløbet<br />

blive bevidst om din stemmes muligheder, lære teknikken bag<br />

vejrtrækning, at ”synge med maven”, effekter og arbejdet med udtryk.<br />

Jeg giver dig tekniske redskaber til at overkomme svære passager og høje<br />

toner, i en behagelig og varm atmosfære. Jeg underviser efter Cathrine<br />

Sadolins metoder og spiller klaver til din sang.<br />

9 gange - 9 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

hold nr. 137073 - Onsdag 18-09 kl. 16:00 - 16:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137074 - Onsdag 18-09 kl. 19:00 - 19:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137075 - Onsdag 18-09 kl. 20:00 - 20:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137076 - Onsdag 25-09 kl. 16:00 - 16:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137077 - Onsdag 25-09 kl. 19:00 - 19:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137078 - Onsdag 25-09 kl. 20:00 - 20:55 (ulige uger)<br />

Micelle Carolina Cianne Ruberg - Glostrup Fritidscenter<br />

hold nr. 137079 - Mandag 16-09 kl. 16:00 - 16:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137080 - Mandag 16-09 kl. 17:00 - 17:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137081 - Mandag 16-09 kl. 18:00 - 18:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137082 - Mandag 16-09 kl. 19:00 - 19:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137083 - Mandag 16-09 kl. 20:00 - 20:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137084 - Mandag 23-09 kl. 16:00 - 16:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137085 - Mandag 23-09 kl. 17:00 - 17:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137086 - Mandag 23-09 kl. 18:00 - 18:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137087 - Mandag 23-09 kl. 19:00 - 19:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137088 - Mandag 23-09 kl. 20:00 - 20:55 (ulige uger)<br />

Micelle Carolina Cianne Ruberg - Selsmoseskolen<br />

ER koR nogET FoR Mig? -<br />

WeekenD WorkshoP<br />

Går du og drømmer om at synge i kor, men er ikke helt sikker på du ”kan<br />

finde ud af det”?<br />

Min påstand er at ALLE kan synge i kor. Det eneste du skal have er glæden<br />

ved at synge og lysten til at kaste dig ud i nye ting. Alle laver fejl (også<br />

dem du hører i radioen) - og fejl er en nødvendighed for at lære og blive<br />

bedre! Så benyt dig af denne unikke chance for at prøve at synge i kor i<br />

fordomsfrie rammer, med højt til loftet, højt humør, sammen med andre<br />

søde mennesker der også elsker at synge.<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 137092 - Lørdag 14-09 + søndag 15-09 kl. 10:00 - 15:30<br />

hold nr. 137093 - Lørdag 26-10 + søndag 27-10 kl. 10:00 - 15:30<br />

Micelle Carolina Cianne Ruberg - Glostrup Fritidscenter<br />

koMPlET SAngTEknik -<br />

WeekenD WorkshoP<br />

Hvis du elsker at synge, er denne weekend en oplagt mulighed for dig.<br />

Uanset om du trænger til ny inspiration, hjælp til teknikken eller vil lære<br />

at turde synge igennem, når der er fællessang. Sang er et af menneskets<br />

mest naturlige måder at udtrykke sig på og det er netop hvad vi vil gøre i<br />

denne weekend.<br />

Her kan du fuldt ud fokusere på din sang og glæden den giver dig. Du vil<br />

få sunget en masse og samtidig blive meget mere bevidst om din stemme<br />

som instrument og hvordan du får den til at lyde netop som DU ønsker<br />

det. Vi lægger ud med en teknisk gennemgang, hvor du vil få svar på alle<br />

de ting som aldrig helt har givet mening. Derefter vil fokus være på, at du<br />

får sunget så meget som muligt.<br />

Du vil få kendskab til alle de tricks, der hurtigt og nemt kan bruges både<br />

på scenen og rundt om juletræet. Det kommer til at være et lille hold med<br />

få deltagere, så du kan afprøve nye spændende ting i trygge omgivelser.<br />

Du vælger selv hvilke sange du gerne vil arbejde med og alle genrer er<br />

velkomne.<br />

2 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 137089 - Lørdag 21-09 + søndag 22-09 kl. 10:00 - 15:30<br />

hold nr. 137090 - Lørdag 02-11 + søndag 03-11 kl. 10:00 - 15:30<br />

hold nr. 137091 - Lørdag 14-12+ søndag 15-12 kl. 10:00 - 15:30<br />

Micelle Carolina Cianne Ruberg - Glostrup Fritidscenter<br />

kor Der rYkker<br />

Koret der rykker, er for dig der gerne vil mærke glæden ved at synge sammen<br />

med andre. Måske har du sunget i kor før, måske er det første gang?-<br />

Der er plads til alle, bare du er frisk på at synge og have det sjovt. Vi skal<br />

synge et blandet repertoire, primært indenfor den rytmiske genre, på<br />

enten dansk eller engelsk. Det kan være alt fra gamle evergreens til nyere<br />

hits. Vi skal arbejde med klang og intonation og lære hvordan man får det<br />

til at swinge. Vigtigst af alt, skal vi hygge os og dyrke det fællesskab som<br />

automatisk opstår når man synger sammen med andre mennesker. Meld<br />

dig til Koret der rykker, fordi man bliver så glad af at synge sammen.<br />

hold nr. 137072 - Onsdag 18-09 kl. 17:15 - 19:05<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

Micelle Carolina Cianne Ruberg - Glostrup Fritidscenter<br />

sYnG DiG GlAD<br />

Kom og syng med! Fællessang er sang fra hjertet - til hjertet. Det giver os<br />

en indre glæde. Lær eller genopdag gamle som nye danske viser og sange,<br />

akkompagneret af klaver. Der er årstidssange, højskolesange, sømandsviser,<br />

børnesange, revyviser, dem du lærte i skolen og dem de lærer nu.<br />

Vi synger alle de gode melodier, sjove og smukke tekster, der giver stof til<br />

eftertanke og bringer smilet frem. Hver fugl synger med sit næb - alle er<br />

velkomne, velkendte og nye ansigter - bare du er glad for at synge. Så kom<br />

og oplev sangglæden!<br />

12 gange - 30 lektioner - Pris 850 kr.<br />

hold nr. 137051 - Mandag 16-09 kl. 12:15 - 14:30<br />

hold nr. 137052 - Mandag 16-09 kl. 15:15 - 17:30<br />

hold nr. 137053 - Mandag 16-09 kl. 19:00 - 21:15<br />

Louise Bøttern - Medborgerhuset


solosAnG for seniorer<br />

Individuel undervisning, hvor du lærer om grundelementerne i sang. Du<br />

vil bl.a. lære om åndedrættet, støtte, holdning og stemmeopvarmning.<br />

Undervisningen er 45 min. pr. gang. Musik vælges i fællesskab efter interesse<br />

og niveau. Kurset er for dig, som har lyst til at lære at synge bedre,<br />

eller at finde din egen sangstemme frem.<br />

9 gange - 9 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

hold nr. 137098 - Mandag 23-09 kl. 15:00 - 15:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137099 - Mandag 23-09 kl. 16:00 - 16:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137100 - Mandag 23-09 kl. 17:00 - 17:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137101 - Mandag 23-09 kl. 18:00 - 18:55 (ulige uger)<br />

hold nr. 137102 - Mandag 30-09 kl. 15:00 - 15:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137103 - Mandag 30-09 kl. 16:00 - 16:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137104 - Mandag 30-09 kl. 17:00 - 17:55 (lige uger)<br />

hold nr. 137105 - Mandag 30-09 kl. 18:00 - 18:55 (lige uger)<br />

Tina Sørensen - Pilehaveskolen<br />

klAVer oG keYBoArD<br />

Gennem rytmisk og klassisk musik,populære melodier, danse- og filmmusik<br />

undervises i becifring, spil efter noder, brug af baspedaler, rytmespil<br />

m.v. Du vælger selv, om du vil spille på keyboard eller klaver. Individuel<br />

undervisning. Kontakt lærer Monika Franyó for nærmere oplysning på tlf.<br />

nr. 46733934. Der er afsat ½ lektion pr. deltager.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

hold nr. 137062 - Mandag 30-09 kl. 10:00 - 11:50<br />

hold nr. 137063 - Mandag 30-09 kl. 12:00 - 13:50<br />

Monika Franyó - Glostrup Fritidscenter<br />

klAVer BeGYnDere<br />

Dette kursus er lige noget for dig, som ønsker at lære at spille klaver fra<br />

begyndelsen, lære af kende klaverernes natur, klang og tangenterne, som<br />

kan virke lidt uoverskueligt til at begynde med. Derfor får du lidt teori<br />

samt teknik, for at du kan komme i gang med det derhjemme. På den<br />

måde, får du et kendskab og smagprøve, om du kan lide at svinge disse<br />

fantastiske levende toner. Vi vil gennemgå lidt teori, lidt hørelære, finger-<br />

sætningsteknik, samt skalaer, nodelæsning, enkelte sange og enkelte<br />

stilarter, alt efter dine ønsker og i dit eget tempo. Der er afsat ½ lektion<br />

pr. deltager.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

hold nr. 137065 - Tirsdag 17-09 kl. 15:00 - 16:50<br />

hold nr. 137066 - Tirsdag 17-09 kl. 17:00 - 18:50<br />

Jirasol Pereira Ayala - Pilehaveskolen<br />

klAVer for liDT øVeDe<br />

Hvis du er interesseret og brænder for at spille klaver og samtidigt ønsker<br />

at forbedre din teknik og blive klar over det du spiller, er det her kursus<br />

lige noget for dig. Få ny inspiration til dit klaverspil, sæt fokus på din egen<br />

lyd og dit udtryk og samtidig få styr på din pulsfornemmelse og rytmik.<br />

Vi skal arbejde med højre og venstre hånd, G og F nøgle. Vi vil gennemgå<br />

teori, klaverrollen som instrument, samt lidt teknik, skalaer improvisation,<br />

noder og enkelte sange i enkelte stilarter. Der er afsat ½ lektion pr.<br />

deltager.<br />

hold nr. 137067 - Tirsdag 17-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

Jirasol Pereira Ayala - Pilehaveskolen<br />

45<br />

sAnG oG mUsik<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


46<br />

sAnG oG mUsik<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

GUiTAr<br />

På guitarholdet er der undervisning i alle stilarter for begyndere. Du lærer<br />

at spille guitar med udgangspunkt i dine egne musikalske interesser. Vi<br />

arbejder med akkorder, fingerspil, solo, rytmik og hørelære. Kom glad<br />

og medbring dit eget instrument og nodestativ. Der er afsat ½ lektion pr.<br />

deltager.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

hold nr. 137069 - Torsdag 26-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

Jirasol Pereira Ayala - Selsmoseskolen<br />

hold nr. 137070 - Mandag 30-09 kl. 17:00 - 18:50<br />

Jirasol Pereira Ayala - Glostrup Fritidscenter<br />

El-bAS FoR bEgyndERE<br />

Har du en el-bas der ligger og samler støv der hjemme? Dette kursus er<br />

lige noget for dig som ønsker at lære din el-bas at kende. En bas kan virke<br />

lidt uoverskueligt til at begynde med. På kurset få du muligheden for at<br />

prøve at spille enkelte rifts, så du kan komme i gang med at svinge disse<br />

fantastiske dybe toner. Vi vil gennemgå el-bassens rolle som instrument,<br />

samt lidt teknik for at du kan begynde at spille. Derefter vil vi arbejde med<br />

fingersætning, lidt musikteori, Grooves og rytme i forskellige genrer.<br />

hold nr. 137068 - Torsdag 26-09 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

Jirasol Pereira Ayala - Selsmoseskolen<br />

klArineT oG sAxofon<br />

For begyndere og øvede. Der vil blive undervist inden for et bredt genremæssigt<br />

repertoire.<br />

Hver kursist får 25 min. soloundervisning indenfor holdets tidsrum.<br />

OBS! Medbring eget instrument.<br />

13 gange - 19,5 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

hold nr. 137054 - Torsdag 26-09 kl. 17:30 - 18:50<br />

hold nr. 137055 - Torsdag 26-09 kl. 19:00 - 20:20<br />

hold nr. 137056 - Torsdag 26-09 kl. 20:30 - 21:50<br />

Daniel Nielsen - Glostrup Fritidscenter<br />

hold nr. 137057 - Onsdag 25-09 kl. 17:30 - 18:50<br />

hold nr. 137058 - Onsdag 25-09 kl. 19:00 - 20:25<br />

hold nr. 137059 - Onsdag 25-09 kl. 20:25 - 21:50<br />

Magnus Poulsen - Selsmoseskolen<br />

hArmonikA<br />

Harmonikaen er et folkeligt instrument, som kan bruges i alle sammenhænge.<br />

I undervisningen vil der primært blive spillet efter noder med becifringer.<br />

Det anbefales at starte med knaphamonika, men der undervises<br />

naturligvis også i klaverklaviatur. Individuel undervisning. Kontakt lærer<br />

Monika Franyó for nærmere oplysning på tlf. nr. 46733934<br />

hold nr. 137064 - Mandag 30-09 kl. 14:00 - 15:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

Monika Franyó - Glostrup Fritidscenter<br />

BossA noVA GUiTAr<br />

Er du nysgerrig efter at lære ny rytme og akkompagnere brasiliansk musik<br />

på din akustiske guitar? Så kom i gang med at spille bossa nova, hvilket<br />

er et karakteristisk træk ved den brasilianske musik der kendetegner<br />

glade og hede rytmer. Denne stil er først og fremmest, adskillige samba<br />

melodier der er blevet arrangeret og pustet op med jazz harmonier for<br />

akustisk guitar. Vi vil beskæftige os med bl.a. akkord, becifringer og lære<br />

at spille fantastiske kompositioner af Antonio Carlos Jobim. Der er afsat ½<br />

lektion pr. deltager.<br />

hold nr. 137071 - Mandag 30-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.<br />

Jirasol Pereira Ayala - Glostrup Fritidscenter


ArABisk niVeAU 1<br />

Vi begynder med alfabetet og lærer at forme ord, og så småt med at tale,<br />

læse og skrive. Der undervises i standardarabisk, som forstås i hele den<br />

arabiske verden.<br />

hold nr. 135118 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Daniel Mourad Jensen - Herstedvesterskole<br />

enGelsk niVeAU 1<br />

Undervisningen er beregnet på deltagere uden forkundskaber. Vi bruger<br />

lette og fornøjelige tekster fra hverdagens situationer suppleret med<br />

lydbånd samt lidt baggrundsviden om det engelske samfund. Materialeudgifter:<br />

Ca. 300,- kr.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135069 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Helle Klintgaard Nielsen - Selsmoseskolen<br />

hold nr. 135071 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Helle Klintgaard Nielsen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 135073 - Onsdag 23-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Helle Klintgaard Nielsen - Rugvænget Skole<br />

16 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

hold nr. 135044 - Onsdag 23-10 kl. 12:00 - 14:15<br />

Grethe Lintner - Medborgerhuset<br />

hold nr. 135041 - Tirsdag 22-10 kl. 12:00 - 14:15<br />

Grethe Lintner - Glostrup Fritidscenter<br />

enGelsk niVeAU 2<br />

For let øvede med ca.1 sæsons undervisning. Du bygger videre på det<br />

ordforråd, du allerede har tilegnet dig. Vi sætter fokus på at tale og forstå<br />

sproget, og vi skal arbejde med forskellige dialoger i hverdagssituationer.<br />

Materialeudgifter: Ca. 300,- kr.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135070 - Mandag 21-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Helle Klintgaard Nielsen - Selsmoseskolen<br />

hold nr. 135074 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Helle Klintgaard Nielsen - Rugvænget Skole<br />

hold nr. 135072 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Helle Klintgaard Nielsen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 135040 - Tirsdag 22-10 kl. 09:00 - 11:15<br />

16 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

Grethe Lintner - Glostrup Fritidscenter<br />

EngElSk niVEAU 2+<br />

Beregnet for deltagere der forudgående har haft ca. 2 sæsoner eller tilsvarende.<br />

Der lægges vægt på læsning af varierede tekster, samt sproglig<br />

forståelse og evne til at udtrykke sig i samtaler og på skrift. Materialeudgifter:<br />

Ca. 300,- kr.<br />

hold nr. 135047 - Fredag 25-10 kl. 09:00 - 11:15<br />

16 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

Grethe Lintner - Taastrup Kulturcenter<br />

enGelsk niVeAU 3<br />

Beregnet for deltagere der forudgående har haft ca. 3 sæsoner eller<br />

tilsvarende. Der lægges vægt på læsning af varierede tekster, samt<br />

sproglig forståelse og evne til at udtrykke sig i samtaler og på skrift.<br />

Materialeudgifter: Ca. 300,- kr.<br />

18 gange - 45 lektioner - Pris 1.485 kr.<br />

hold nr. 135043 - Onsdag 13-11 kl. 09:00 - 11:15<br />

Grethe Lintner - Taastrup Kulturcenter<br />

hold nr. 135046 - Torsdag 24-10 kl. 12:00 - 14:15<br />

Grethe Lintner - Medborgerhuset<br />

enGelsk niVeAU 4<br />

Beregnet for deltagere der forudgående har haft ca. 3-4 sæsoner eller<br />

tilsvarende. Der lægges vægt på læsning af varierede tekster, samt<br />

sproglig forståelse inkl. grammatik, samt evne til at udtrykke sig i samtaler<br />

og på skrift. Materialeudgifter: Ca. 300,- kr.<br />

hold nr. 135042 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 21:15<br />

16 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

Grethe Lintner - Foreningshuset<br />

18 gange - 45 lektioner - Pris 1.485 kr.<br />

hold nr. 135045 - Torsdag 24-10 kl. 09:00 - 11:15<br />

hold nr. 135037 - Mandag 21-10 kl. 09:00 - 11:15<br />

Grethe Lintner - Medborgerhuset<br />

enGelsk noVellelæsninG<br />

Der læses en novelle til hver undervisningsgang, som bruges til samtale<br />

i klassen. Der læses de originale versioner på engelsk. Undervisningen<br />

foregår hver anden mandag. Materialeudgifter: Ca. 300,- kr.<br />

hold nr. 135039 - Mandag 21-10 kl. 14:30 - 16:20<br />

12 gange - 24 lektioner - Pris 835 kr.<br />

Grethe Lintner - Medborgerhuset<br />

47<br />

sProG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


48<br />

sProG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

EngElSk niVEAU 5+<br />

Beregnet for deltagere der kan tale engelsk. Der lægges vægt på læsning<br />

af varierede tekster, samt sproglig forståelse og evne til at udtrykke sig i<br />

samtaler og på skrift. Materialeudgifter: Ca. 300,- kr.<br />

hold nr. 135038 - Mandag 21-10 kl. 12:00 - 13:50<br />

18 gange - 36 lektioner - Pris 1.185 kr.<br />

Grethe Lintner – Medborgerhuset<br />

frAnsk niVeAU 1<br />

Det er spændende at være aktiv på et nyt sprog. Det er kurset for dig, der<br />

gerne vil snakke, spørge og svare på så meget fransk som muligt. Man er<br />

vel lidt fransk. Du lærer både sproget og kropssproget, så du skal nok blive<br />

forstået!<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135049 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Marianne Bjergfeldt - Taastrup Kulturcenter<br />

hold nr. 135097 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Intern Guide - Tapeten<br />

hold nr. 135096 - Onsdag 23-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Mireille Ricard - Glostrup Fritidscenter<br />

frAnsk niVeAU 2<br />

Mange kursister kommer tit til Frankrig eller til et fransk talende land.<br />

Der er en let kommunikation, selvfølgelig på fransk, hvor vi får mange<br />

spændende historier og facts om landet. Vi arbejder med alsidige emner<br />

alt efter holdets ønsker.<br />

hold nr. 135098 - Mandag 21-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Intern Guide - Tapeten<br />

frAnsk niVeAU 3<br />

Beregnet for deltagere med 2 sæsonens undervisning i bagagen. Alle<br />

spørgsmål og svar er selvfølgelig på fransk, men i lette vendinger, så det er<br />

til at forstå for alle på dette niveau.<br />

Vi laver også lidt skriftlige øvelser til hver gang. Vi gennemgår hurtigt<br />

sidste års læsestof/grammatik. Foruden grundbogen vil vi læse én af Gjellerups<br />

autentiske fortællinger.<br />

hold nr. 135048 - Tirsdag 22-10 kl. 16:30 - 18:20<br />

20 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

Yvonne Wisler - Rugvænget Skole<br />

frAnsk niVeAU 4<br />

Dette er holdet for dig der ønsker at indgå i samtaler om mange forskellige<br />

franske emner.<br />

Vi læser fransk litteratur, avisartikler og tænker over en smuk sang og<br />

filosoferer over hvorfor det nu lige hedder som det gør.<br />

hold nr. 135050 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

14 gange - 28 lektioner - Pris 930 kr.<br />

Marianne Bjergfeldt - Taastrup Kulturcenter<br />

frAnsk niVeAU 5<br />

Beregnet for deltagere der forudgående har haft ca. 4-5 sæsoner eller tilsvarende.<br />

Der lægges vægt på læsning af varierede tekster, samt sproglig<br />

forståelse inkl. grammatik, samt evne til at udtrykke sig i samtaler og lidt<br />

på skrift.<br />

hold nr. 135091 - Tirsdag 10-09 kl. 16:15 - 18:00<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Mikael Arnbjerg - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

gRæSk niVEAU 1-<br />

(nygRæSk)<br />

Har du ingen kendskab til græsk eller lidt kendskab - er holdet her lige noget<br />

for dig. Du får her muligheden for at stifte bekendskab med sproget<br />

og lære de mest brugte vendinger. Undervisningsmateriale efter aftale<br />

med læreren.<br />

hold nr. 135101 - Mandag 21-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Kyriaki Glavina - Selsmoseskolen<br />

gRæSk niVEAU 2 – (nygRæSk)<br />

Efter godt 50 timers undervisning eller tilsvarende niveau. Vi fortsætter<br />

med bogen ”Ellinika Tora” 1+1. og arbejder videre med samtale- og lytte<br />

øvelser.<br />

hold nr. 135066 - Mandag 16-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

14 gange - 28 lektioner - Pris 930 kr.<br />

Theofanis Karagounis - Rugvænget Skole<br />

gRæSk niVEAU 3 – (nygRæSk)<br />

Efter godt 80 timers undervisning eller tilsvarende niveau. Vi fortsætter<br />

med bogen ”Ellinika Tora” 1+1. og arbejder videre med samtale- og lytte<br />

øvelser.<br />

hold nr. 135067 - Mandag 16-09 kl. 17:00 - 18:50<br />

14 gange - 28 lektioner - Pris 930 kr.<br />

Theofanis Karagounis - Rugvænget Skole<br />

hollAnDsk niVeAU 1<br />

Danmark og Holland har haft den samme kulturelle og politiske udvikling<br />

i århundreder, en samfundsstruktur der er meget lig hinanden og to sprog<br />

der også har meget tilfælles.<br />

At læse en hollandsk avis virker ikke så svært - og så alligevel- Hvis du har<br />

besøgt Holland, vil du måske have bemærket at det kan være en udfordring<br />

at kunne tale og forstå hollandsk.<br />

Du kan dog lære hollandsk på en hurtig og nem måde og du vil blive<br />

overrasket over hvor hurtigt du vil være i stand til at kommunikere på<br />

hollandsk.<br />

Programmet inkluderer en introduktion til hollandsk sprog og kultur, og<br />

hvilke forskelle der er mellem dansk og hollandsk sprog og kultur.<br />

hold nr. 135103 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Marten Marijn Hofman - Vestegn. Sprog- og Komp.center


iTAliensk niVeAU 1<br />

Skal du ud at rejse, har du familie i Italien eller er du bare nysgerrig? Lær<br />

landet og dets sprog at kende gennem, undervisningstekster, samtale, lytte-<br />

og grammatikøvelser m.m. Undervisningen begynder helt fra starten.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135055 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Lona Lerberg - Rosenlundskolen<br />

hold nr. 135078 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Alessandro Polihen - Egholmskolen<br />

hold nr. 135076 - Tirsdag 22-10 kl. 10:00 - 11:50<br />

Alessandro Polihen - Tapeten<br />

20 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

hold nr. 135059 - Mandag 21-10 kl. 19:30 - 21:20<br />

Enrico Passetti - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 135060 - Torsdag 24-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter<br />

iTAliensk inTensiVT niVeAU 1<br />

Har du lyst til at lære noget italiensk, men du har ikke ret meget tid i løbet<br />

af ugen? Dette er et intensivt kursus, hvor du kan koncentrere din indsats<br />

ved at deltage i undervisningen hveranden søndag. Undervisningen<br />

begynder helt fra starten. Bog: Passaparola 1 (www.systime.dk)<br />

hold nr. 135065 - Søndag 03-11 kl. 14:30 - 18:45<br />

8 gange - 36 lektioner - Pris 1.185 kr.<br />

Enrico Passetti - Tapeten<br />

iTAliensk niVeAU 2<br />

Beregnet for deltagere med 1 sæsons undervisning i bagagen eller andre,<br />

der kan lidt italiensk. Vi genopfrisker emner fra Basis 1 og går i gang med<br />

mere krævende tekster og nye grammatiske udfordringer med henblik på<br />

at forbedre vores sproglige forståelse og at kunne fortælle små historier<br />

fra hverdagen på italiensk.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135079 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Alessandro Polihen - Egholmskolen<br />

hold nr. 135077 - Onsdag 23-10 kl. 10:00 - 11:50<br />

Alessandro Polihen - Foreningshuset<br />

iTAliensk niVeAU 2<br />

Du kan noget italiensk, men vil gerne blive bedre til det. Elsker du syden,<br />

temeperamentet og sproget, så meld dig til dette kursus i italiensk og<br />

bliv klædt på til ferien. Vi træner din talefærdighed, så du kan møde<br />

italienerne - på restaurant, på indkøb eller café. Og du vil samtidig få styr<br />

på den grundlæggende grammatik. Bog: Passaparola 1, af Susanne Gram<br />

Larsen samt materiale der udleveres på holdet.<br />

hold nr. 135056 - Mandag 21-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Lona Lerberg - Rosenlundskolen<br />

hold nr. 135058 - Mandag 21-10 kl. 17:30 - 19:20<br />

20 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

Enrico Passetti - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

iTAliensk oVerBYGninG oG leT<br />

konVersATion<br />

Alle deltagere har gennemgået et grundkursus i Italiensk, fx. Passaparola<br />

1, og har måske endda haft andre bøger, men trænger til at få snakket<br />

mere end det, der var muligt under den tidligere undervisning. Vi kan<br />

godt arbejde videre med grammatikken eller genopfriske vigtige emner,<br />

men primært skal der være plads til konversation, rollespil, læsning af<br />

tekster fra italienske hjemmesider, små artikler eller noveller, samt visning<br />

af filmindslag. Ingen bog påkrævet.<br />

hold nr. 135061 - Torsdag 24-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

20 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter<br />

iTAliensk inTensiVT niVeAU 2/3<br />

Du har haft en eller to sæsoners undervisning hos os eller andre steder,<br />

men har nu lyst til at fortsætte med italiensk. Hvis du ikke har ret meget<br />

tid i løbet af ugen, kan du vælge dette intensive kursus, hvor du koncentrerer<br />

din indsats ved at deltage i undervisningen hveranden søndag. Bog:<br />

Passaparola 1(www.systime.dk)<br />

hold nr. 135064 - Søndag 03-11 kl. 10:00 - 14:15<br />

8 gange - 36 lektioner - Pris 1.185 kr.<br />

Enrico Passetti - Tapeten<br />

iTAliensk niVeAU 3/4<br />

Efter en grundig genopfriskning af alle emner i den gamle undervisningsbog<br />

Passaparola 1, møder vi nye strukturer og sproglige udfordringer,<br />

men arbejder også med henblik på at frigøre os fra den lektionsopdelte<br />

undervisning og derfor begynder vi at tage fat på interessante tekster og<br />

samtaler fra virkelighedens Italien. Ingen bog påkrævet.<br />

hold nr. 135057 - Mandag 21-10 kl. 15:30 - 17:20<br />

20 gange - 40 lektioner - Pris 1.310 kr.<br />

Enrico Passetti - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

iTAliEnSk - SE, HØR og TAl<br />

Et utraditionelt kursusforløb for kursister på forskellige niveauer inden<br />

for basis undervisning, hvor video bliver det gennemgående element ved<br />

siden af mere almindelige tekster, grammatiske emner og kommunikationsøvelser.<br />

Ingen bog påkrævet.<br />

hold nr. 135063 - Lørdag 26-10 kl. 13:30 - 16:45<br />

10 gange - 35 lektioner - Pris 1.155 kr.<br />

Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter<br />

Tilmeld dig online på:<br />

WWW.AofVesT.Dk<br />

49<br />

sProG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


50<br />

sProG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

iTAliensk konVersATion<br />

for øVeDe<br />

Dit italiensk ligger allerede på et godt niveau, men det skal hele tiden vedligeholdes<br />

og videreudvikles. Og der skal være tid til diskussion af enkelte<br />

grammatiske emner, hvis behovet opstår. Ved hjælp af konversation, avisartikler,<br />

litteratur, hjemmesider og andre Internetbaserede tekster, film og<br />

enkelte grammatikøvelser tager vi fat på mange af sprogets finurligheder.<br />

Ingen bog påkrævet.<br />

hold nr. 135062 - Lørdag 26-10 kl. 10:00 - 13:15<br />

10 gange - 35 lektioner - Pris 1.155 kr.<br />

Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter<br />

JAPAnsk niVeAU 1<br />

Dette kursus er for dig, der aldrig har lært japansk før. Vi bruger ”Japanese<br />

for busy people 1” som undervisningsbog og lærer japansk udtale og<br />

grammatik. Materialeudgifter ca. 200,- kr.<br />

hold nr. 135054 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Kayoko Kjøller Andersen - Selsmoseskolen<br />

JAPAnsk niVeAU 2<br />

Dette kursus er for dem, der har haft Japansk niveau 1, eller kender lidt<br />

japansk i forvejen. Vi fortsætter med bogen ”Japanese for busy people 1”<br />

som undervisningsmateriale og fokuserer mest på at tale japansk. Den<br />

grundlæggende grammatik og skriftlig japansk tager vi lidt ad gangen for<br />

at forbedre sproget. Ca 200.- kr. til bog.<br />

hold nr. 135053 - Tirsdag 22-10 kl. 16:30 - 18:20<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Kayoko Kjøller Andersen - Medborgerhuset<br />

kinesisk niVeAU 1<br />

I dette kursus lærer vi kinesisk helt fra starten - udtalesystem (Pinyin) med<br />

lyde og toner, kinesiske tegn, grammatik og ordforråd osv. Vi lærer også<br />

praktisk anvendelse af sproget i daglige situationer, som noget man kan<br />

bruge til madbestilling eller på rejse til Kina.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135082 - Tirsdag 24-09 kl. 17:30 - 19:20<br />

Sau Wai Ng - Egholmskolen<br />

hold nr. 135100 - Torsdag 10-10 kl. 18:00 - 19:50<br />

Sau Wai Ng - Rugvænget Skole<br />

kUrDisk<br />

Har du altid ønsket dig at lære kurdisk? Har du venner, kæreste, kolleger,<br />

medarbejdere eller forretningsforbindelser som gerne vil lære kurdisk?<br />

Du får her muligheden for at stifte bekendtskab med sproget og lære de<br />

mest brugte vendinger.<br />

hold nr. 135090 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Metin Kara – Foreningshuset<br />

lATin niVeAU 1<br />

At kunne læse lidt af en tilfældig latinsk tekst er en underlig, lidt mærkelig<br />

men en rigtig rar følelse. Det er denne forståelse af det latinsk sprog vi her<br />

skal ind på.<br />

Fantastisk mange ’latinerord’ er let genkendelige for os danskere, faktisk<br />

i alle aldre og både for mænd og kvinder. Så der bliver langt hen ad vejen<br />

lagt vægt på den viden kursisterne allerede har - men måske ikke vidste<br />

kunne bruges til at udrede den latinske kode. Ved gennemgangen af<br />

stoffet vil der blive lagt vægt på at genkende bøjningsformer udfra en<br />

systematik, som på forhånd ligger i sprogets opbygning. At lære udenad<br />

er ikke strengt nødvendigt.<br />

En del kommer af sig selv. Enhver kursist kan tilegne sig en individuel<br />

viden grammatisk - historisk - fagspecifikt inden for læge- og sundhedsverdenen<br />

- og undervisningen foregår efter nøje tilrettelagt undervisningsmateriale.<br />

Udleveres den anden undervisningsgang. Undervisningen foregår både<br />

uformelt og humoristisk.<br />

hold nr. 135099 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Thomas Leo-Hansen - Selsmoseskolen<br />

norsk niVeAU 1<br />

Har du lyst til at lære norsk eller er du en af dem som har tænkt på at<br />

få et arbejde i Norge, så er dette kusus lige noget for dig. Du får her<br />

muligheden for at stifte bekendskab med sproget og lære de mest brugte<br />

vendinger.<br />

hold nr. 135117 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Intern Guide - Medborgerhuset<br />

Polsk niVeAU 1<br />

Beregnet for deltagere uden forkundskaber eller andre der kan lidt polsk.<br />

hold nr. 135102 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Karolina Szymbor - Herstedvesterskole<br />

Polsk niVeAU 2<br />

Beregnet for deltagere med 1 sæsons undervisning i bagagen eller andre<br />

der kan lidt polsk.<br />

hold nr. 135075 - Torsdag 24-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Jakob Dabrowski - Medborgerhuset<br />

PorTUGisisk niVeAU 1<br />

Har du ingen kendskab til portugisisk - er holdet her lige noget for dig. Du<br />

får her muligheden for at stifte bekendtskab med sproget og lære de mest<br />

brugte vendinger. Undervisningsmateriale efter aftale med læreren.<br />

hold nr. 135085 - Torsdag 24-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Ana Isabel Frade Guerreiro - Vestegn. Sprog- og Komp.center


PoRTUgiSiSk - FoRTSæTTERE<br />

For let øvede med ca.1 sæsons undervisning. Du bygger videre på det<br />

ordforråd, du allerede har tilegnet dig. Vi sætter fokus på at tale og forstå<br />

sproget, og vi skal arbejde med forskellige dialoger i hverdagssituationer.<br />

hold nr. 135086 - Torsdag 24-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Ana Isabel Frade Guerreiro - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

rUssisk niVeAU 1<br />

Vil du blive klogere på Rusland og russerne? Rusland er verdens største<br />

land, og ca. 144 mio. mennesker har russisk som modersmål. Yderligere<br />

godt 100 mio. har russisk som andetsprog. Kom og lær russisk. Hvis dit<br />

mål er at tale med russerne, at fordybe dig i de store russiske værker som<br />

Tolstojs ”Krig og Fred”, eller Dostojevskijs ”Forbrydelse og Straf”, eller<br />

noget helt tredje kan du tage de første skridt her.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135081 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Ludmilla Smirnoff - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 135087 - Torsdag 24-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

hold nr. 135088 - Torsdag 24-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Susanne Hansen - Rugvænget Skole<br />

RUSSiSk niVEAU 2+<br />

Vi repeterer og udbygger grammatik og ordforråd, arbejder med samtaler.<br />

Vi beskæftiger os med bl.a. at komme ind på russiske traditioner i det<br />

daglige (vi laver russisk mad, ser russiske film og synger russiske sange).<br />

Hvis der er interesse på holdet, kan der arrangeres en tur til Rusland.<br />

Lærebog: ”Møde i Petersborg” - læsebog og øvebog.<br />

hold nr. 135080 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Ludmilla Smirnoff - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

sPAnsk niVeAU 1<br />

Et kursus for begyndere, der gør dig i stand til at begå dig på spansk. Du<br />

har aldrig haft spansk før, men synes det lyder spændende at lære det<br />

spanske sprog og kulturen nærmere at kende. Kurset lægger vægt på et<br />

centralt og moderne ordforråd, aktiv træning i lytte, forståelse og indlæring<br />

af den mest basale grammatik.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135119 - Mandag 21-10 kl. 15:00 - 16:50<br />

hold nr. 135110 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Carsten Høi - Medborgerhuset<br />

hold nr. 135115 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Intern Guide - Vestervangskolen<br />

hold nr. 135112 - Tirsdag 22-10 kl. 10:00 - 11:50<br />

José Suárez - Tapeten<br />

hold nr. 135108 - Onsdag 23-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Carsten Høi - Foreningshuset<br />

hold nr. 135113 - Torsdag 24-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

José Suárez - Rugvænget Skole<br />

sPAnsk niVeAU 2<br />

For let øvede med ca.1 sæsons undervisning. Du bygger videre på det<br />

ordforråd, du allerede har tilegnet dig. Vi sætter fokus på at tale og forstå<br />

sproget, og vi skal arbejde med forskellige dialoger i hverdagssituationer.<br />

Forskellige undervisningsmetoder vil blive inddraget, så du lærer det<br />

spanske på en sjov og varieret måde.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135111 - Mandag 21-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Carsten Høi - Medborgerhuset<br />

hold nr. 135095 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

José Suárez - Medborgerhuset<br />

hold nr. 135109 - Onsdag 23-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Carsten Høi - Foreningshuset<br />

hold nr. 135114 - Torsdag 24-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

José Suárez - Rugvænget Skole<br />

sPAnsk niVeAU 6<br />

I undervisningen vil vægten være på dialog, som vi skaber ved at inkludere<br />

dagligdagstemaer og emner som har kursisternes særlige interesse.<br />

Vi vil også beskæftige os med grammatikken, hvor vi primært vil fokusere<br />

på øvelser i de spanske datider. Materialeudgifter: Ca. 100,- kr.<br />

hold nr. 135094 - Tirsdag 22-10 kl. 15:00 - 16:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

José Suárez - Medborgerhuset<br />

sVensk niVeAU 1<br />

Svensk er et smukt sprog, lær at tale med- og forstå dine svenske naboer.<br />

Kurset træner intonation og sprogfærdigheder, samtidigt med at det<br />

udbygger kendskabet til hverdagen blandt vore naboer.<br />

hold nr. 135116 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Intern Guide - Medborgerhuset<br />

åBenT hUs<br />

GrATis sProGTesT<br />

oVerVeJer DU AT melDe DiG Til eT sProG-<br />

Hold? VEd dU ikkE HVilkET niVEAU dU ER<br />

På? - Så koM Til ”åbEnT HUS”<br />

TorsDAG Den 26. sePTemBer <strong>2013</strong><br />

kl. 16:30 – 18:30<br />

i TAASTRUP MEdboRgERHUS,<br />

TAAsTrUP hoVeDGADe 71.<br />

51<br />

sProG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


52<br />

sProG<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

TeGnsProG niVeAU 1<br />

For pårørende til døve samt andre interesserede. Tegnsprog er sprog hvor<br />

man udtrykker sig vha. håndstillinger, hoved-, krops- og håndbevægelser,<br />

mimik og blikke. På den måde adskiller det sig fra talt sprog, hvor man<br />

udtrykker sig vha. lyde, og skrevet sprog, hvor man bruger bogstaver. Der<br />

skal påregnes 100 kr. til en mappe med materialer - der afregnes med<br />

underviseren ved start.<br />

hold nr. 135068 - Mandag 21-10 kl. 18:00 - 19:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Kirsten Engelbrecht Nørgaard - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

ThAi niVeAU 1A<br />

Nu har du muligheden for at lære Thai til hverdagsbrug… Dette er et<br />

begynderkursus i Thai, hvor vi vil starte med at få opbygget et ordforråd,<br />

som bruges i dagligdagen ved evt. turistbesøg i Thailand, samt træne<br />

simpel grammatik. Undervisningen kræver ikke forudgående kendskab<br />

til thai, idet der startes med udtaleøvelser. Kurset er endvidere særdeles<br />

givende for blandede ægteskaber, hvor mand/kvinde har thai oprindelse<br />

og ægtefælle ønsker dybere forståelse for sprog, herunder ”sprogfælder”<br />

og udtryksmåder. Undervisningen gennemføres af universitetsuddannet<br />

dansk lærer, med stor erfaring for thai kultur og integration. Underviser<br />

fungerer endvidere som eftertragtet thai sprogtolk for det offentlige. Efter<br />

kurset vil du være i stand til at kommunikere ”i dialog” med thailændere i<br />

simple hverdagssamtaler.<br />

hold nr. 135083 - Torsdag 12-09 kl. 17:00 - 18:50<br />

12 gange - 24 lektioner - Pris 840 kr.<br />

Flemming Rasmussen - Rugvænget Skole<br />

ThAi niVeAU 1C<br />

Dette er fortsættelsen på begynderkursus i Thai. På kursus 1a øvede vi<br />

udtale af de forskellige konsonanter, vokaler og toner på thai. Desuden<br />

øvede vi simple spørgsmål/svar. Kender du til udtale på thai og måske et<br />

par sætninger, kan du sagtens følge med på dette kursus. Vi vil fortsætte<br />

med at få opbygget et ordforråd, som bruges i dagligdagen ved evt. turistbesøg<br />

i Thailand, samt træne simpel grammatik. Kurset er endvidere<br />

særdeles givende for blandede ægteskaber, hvor mand/kvinde har thai<br />

oprindelse og ægtefælle ønsker dybere forståelse for sprog, her under<br />

”sprogfælder” og udtryksmåder. Undervisningen gennemføres af universitetsuddannet<br />

dansk lærer, med stor erfaring for thai kultur og integration.<br />

Underviseren fungerer endvidere som eftertragtet thai sprogtolk for det<br />

offentlige. Efter kursus vil du være i stand til at kommunikere ”i dialog”<br />

med thailændere i hverdagssamtaler.<br />

hold nr. 135084 - Torsdag 12-09 kl. 19:00 - 20:50<br />

12 gange - 24 lektioner - Pris 840 kr.<br />

Flemming Rasmussen - Rugvænget Skole<br />

TYrkisk niVeAU 1<br />

Det er et meget let og tilgængeligt sprog. På kurset kan du lære noget<br />

tyrkisk med udgangspunkt i de almindelige situationer.<br />

hold nr. 135092 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Sami Tas - Medborgerhuset<br />

TYrkisk niVeAU 2<br />

hold nr. 135093 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Sami Tas - Medborgerhuset<br />

TYsk niVeAU 1<br />

Dette begynderkursus henvender sig til deltagere helt uden eller kun<br />

ganske lidt kendskab til tysk.<br />

Hvis du gerne vil lære at tale tysk, eller bare at forstå tysk - hvad enten det<br />

er i fjernsynet eller når du tager til Tyskland, så er dette kursus det rigtige<br />

for dig. Vi træner god tysk udtale, ordforråd og lidt grammatik.<br />

Der arbejdes med tekster, dialoger og sange. Udgifter til bøger/kopier<br />

ca. 150,- kr.<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

hold nr. 135051 - Tirsdag 22-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

hold nr. 135052 - Tirsdag 22-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

Anette Hansen - Egholmskolen<br />

hold nr. 135104 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

Alexander Köhler - Rugvænget Skole<br />

TYsk niVeAU 2<br />

Du kender allerede den mest basale tyske grammatik eller har du bare<br />

en general god forståelse for sprog og grammatik. Lysten til at få et større<br />

ordforråd og muligheden for at føre kortere samtaler på tysk er det, der<br />

driver værket. Derfor lægges der vægt på lytte- og talefærdighed.<br />

hold nr. 135105 - Mandag 21-10 kl. 19:00 - 20:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Alexander Köhler - Rugvænget Skole<br />

TYsk niVeAU 3<br />

Tysk blandt ligesindede giver lyst og inspiration til at lære mere. Der<br />

arbejdes ud fra tysksystemet Fokus Deutsch, der købes billigt på kurset.<br />

Samtaler, ordforråd, tekster og grammatik fører til målet i at kunne klare<br />

sig sprogligt i tysktalende lande.<br />

hold nr. 135106 - Mandag 21-10 kl. 17:00 - 18:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Karin Wolgast - Taastrup Kulturcenter<br />

TySk niVEAU 6+<br />

Med udgangspunkt i bogen ”Berlin von Wort zu Ort” lærer man Berlin at<br />

kende set fra mange vinkler.<br />

Desuden repeteres den tyske grammatik ud fra et af sprogforlagets hæfter.<br />

Et rimelig godt kendskab til tysk er en forudsætning på dette hold.<br />

hold nr. 135107 - Onsdag 23-10 kl. 10:00 - 11:50<br />

10 gange - 20 lektioner - Pris 795 kr.<br />

Karin Wolgast - Medborgerhuset<br />

Tilmeld dig online på:<br />

WWW.AofVesT.Dk


inTroDUkTion Til PiCAsA oG<br />

WEbAlbUM - gRUndkURSUS<br />

Få et godt overblik over dine digitale fotos og andre billeder med Picasa.<br />

Google’s Picasa er et af de bedste værktøjer til organisering og deling af<br />

fotos på Nettet. Picasa er et gratis værktøj leveret af Google. Kurset er en<br />

introduktion til Picasa, hvor Picasas grundlæggende funktioner gennemgås,<br />

herunder de nye automatiserede redigeringsmuligheder i Picasa.<br />

1. Organisering af dine fotos og tagging af dine fotos<br />

2. Oprettelse af billedgallerier<br />

3. Deling af fotos til familie og venner med webalbums<br />

4. Redigering og tilføjelse af effekter til dine fotos<br />

5. Flere funktioner i Picasa<br />

4 gange - 12 lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 136094 - Tirsdag 24-09 kl. 16:30 - 18:50<br />

hold nr. 136095 - Onsdag 25-09 kl. 16:30 - 18:50<br />

hold nr. 136096 - Tirsdag 29-10 kl. 16:30 - 18:50<br />

hold nr. 136097 - Onsdag 30-10 kl. 16:30 - 18:50<br />

Peter Jørgensen - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136102 - Lørdag 02-11 & 16- 11 + søndag 03-11 & 17-11 kl. 10:00<br />

- 13:40<br />

4 gange - 16 lektioner - Pris 800 kr.<br />

Peter Jørgensen – Medborgerhuset<br />

GrUnDkUrsUs i DiGiTAl kAmerA-<br />

Teknik & BilleDBehAnDlinG<br />

Digital kamerateknik: Vi gennemgår alt om digitalkameraet, bl.a. hvidbalance,<br />

lukketid, blænde, ISO, lysmåling m.v. Deltag i dette kursus og dine<br />

billeder bliver bedre, uanset dit udgangspunkt. billedbehandling: På<br />

kurset undervises pt. med Photoshop Elements 9.0, men dækker i de fleste<br />

tilfælde også ældre versioner (6 til 8). Elements er på engelsk (dansk<br />

version eksisterer ikke). Praktiske øvelser: Vi vil gennemgå de væsentligste<br />

teknikker med henblik på god grundforståelse. Elements er et godt valg<br />

for den seriøse fotoamatør med et behov for billedbehandling i professionel<br />

kvalitet. Emnerne underbygges af praktiske øvelser. Du behøver intet<br />

kendskab til billedbehandling for at kunne deltage, men du skal kunne<br />

benytte en PC på almindelig brugerniveau.<br />

6 gange - 18 lektioner - Pris 775 kr.<br />

hold nr. 136091 - Tirsdag 24-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

hold nr. 136113 - Tirsdag 12-11 kl. 19:00 - 21:45<br />

Eddie Harlev Kristensen - Medborgerhuset<br />

inTRodUkTion Til JooMlA -<br />

GrUnDkUrsUs<br />

Joomla er et af verdens mest udbredte CMS, (Content Management<br />

System). Joomla er open-source og gratis at installere og bruge. I løbet af<br />

dette introduktionskursus til Joomla lærer du de grundlæggende metoder<br />

til at få installeret og klargjort dit website med Joomla CMS. Når Joomla<br />

er installeret, har du et CMS med en forside og en række undersider og et<br />

administrations-modul, (en Joomla backend), hvor du kan redigere og ændre<br />

dit website. På kurset lærer du bla. at oprette nye sider og nyt indhold<br />

i Joomla. Kurset arbejder med en standard Joomla installation.<br />

hold nr. 136101 - Lørdag 28-09 kl. 10:00 - 13:40<br />

4 gange - 16 lektioner - Pris 875 kr.<br />

Peter Jørgensen - Medborgerhuset<br />

6 gange - 18 lektioner - Pris 1.000 kr.<br />

hold nr. 136092 - Onsdag 25-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

hold nr. 136093 - Torsdag 26-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

Peter Jørgensen - Medborgerhuset<br />

inTRodUkTion Til WoRdPRESS -<br />

GrUnDkUrsUs<br />

WordPress er verdens mest udbredte CMS, (Content Management System).<br />

WordPress er open-source og gratis at installere og bruge. I løbet<br />

af dette introduktionskursus til WordPress lærer du de grundlæggende<br />

metoder til at få installeret og klargjort dit website med WordPress CMS.<br />

Når WordPress er installeret, har du et CMS med en forside og en række<br />

undersider og et administrations-modul, (en WordPress backend), hvor<br />

du kan redigere og ændre dit website. På kurset lærer du bla. at oprette<br />

nye sider og nyt indhold i WordPress. Kurset arbejder med en standard<br />

WordPress installation.<br />

hold nr. 136098 - Tirsdag 24-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

7 gange - 21 lektioner - Pris 1.200 kr.<br />

Peter Jørgensen - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136103 - Lørdag 05-10 kl. 10:00 - 13:40<br />

4 gange - 16 lektioner - Pris 875 kr.<br />

Peter Jørgensen - Medborgerhuset<br />

WoRdPRESS - UdVidET kURSUS<br />

WordPress er verdens mest udbredte CMS, (Content Management System).<br />

WordPress er open-source og gratis at installere og bruge. I løbet<br />

af det udvidede kursus i WordPress lærer du hvordan WordPress kan<br />

formes og tilpasses til ethvert formål. Vi arbejder med en eksisterende<br />

standard WordPress installation og bygger denne om ud fra en case-<br />

model. På kurset lærer du hvordan du kan udvide og ændre dit WordPress<br />

website til præcis dit formål. Kurset fortsætter Introduktion til WordPress<br />

- grundkursus. Der forudsættes WordPress kundskaber svarende til<br />

Introduktion til WordPress - grundkursus.<br />

53<br />

iT/eDB<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


54<br />

iT/eDB<br />

Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

hold nr. 136104 - Lørdag 09-11 kl. 10:00 - 13:40<br />

4 gange - 16 lektioner - Pris 875 kr.<br />

Peter Jørgensen - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136099 - Tirsdag 19-11 kl. 19:00 - 21:45<br />

7 gange - 21 lektioner - Pris 1.200 kr.<br />

Peter Jørgensen - Medborgerhuset<br />

hJemmesiDe eller BloG meD<br />

WorDPress<br />

WordPress bruges på millioner af hjemmesider. Det er gratis, det er nemt,<br />

og det ser pænt ud. Fremtræder umiddelbart som en blog, men du kan<br />

ændre det, så det bliver til en hjemmeside.<br />

Skriv om en interesse, du har, eller lav en hjemmeside for et mindre<br />

firma. Systemet kan snakke dansk, og du er i luften efter få klik. Vi tager<br />

udgangspunkt i den gratis online version af programmet, men du har<br />

også mulighed for at få programmet installeret på eget webhotel, hvor<br />

du vil have flere funktioner til rådighed. Tal med din ”hotelvært” om evt.<br />

installation.<br />

5 gange - 15 lektioner - Pris 700 kr.<br />

hold nr. 136078 - Torsdag 26-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

hold nr. 136083 - Torsdag 07-11 kl. 19:00 - 21:45<br />

Henrik Herskind - Medborgerhuset<br />

ViDeoreDiGerinG meD WinDoWs<br />

liVe moVie mAker<br />

Windows Live Movie Maker 2011 er gratis, enkelt at bruge, og det snakker<br />

dansk. Det kan sagtens redigere dine videoer, så de bliver klar til YouTube.<br />

Du lærer at få video fra kameraet eller din smartphone ind i computeren,<br />

at klippe din video til med de mest interessante scener, lave overgange<br />

og bruge tekstværktøjer. Endelig uploader du til YouTube, hvorfra du bl.a.<br />

kan få vist din video på Facebook.<br />

Vi kigger også på muligheden for at brænde videoen til DVD. Bemærk:<br />

Overførslen af videoer er vanskeligere, hvis du har mange gamle optagelser<br />

på dit apparat.<br />

5 gange - 15 lektioner - Pris 650 kr.<br />

hold nr. 136076 - Onsdag 25-09 kl. 19:00 - 21:45<br />

Torben Hansen – Medborgerhuset<br />

hold nr. 136077 - Onsdag 06-11 kl. 19:00 - 21:45<br />

Henrik Herskind - Medborgerhuset<br />

iPhone kUrsUs<br />

Du kan bruge din iPhone til mere end du tror. Bliv fortrolig med de<br />

medfølgende progammer: Mail, Safari, IPhoto, Kontakter(adressebog),<br />

Kalender, Påmindelser og Noter. Du får også forslag til andre nyttige APP’s.<br />

Du skal selv medbringe iPhone.<br />

1 gang - 4 lektioner - Pris 325 kr.<br />

hold nr. 136111 - Tirsdag 24-09 kl. 18:00 - 21:40<br />

hold nr. 136112 - Mandag 07-10 kl. 18:00 - 21:40<br />

2 gange - 4 lektioner - Pris 325 kr.<br />

hold nr. 136108 - Lørdag 21-09 + søndag 22-09 kl. 12:30 - 14:20<br />

hold nr. 136109 - Lørdag 28-09 + søndag 29-09 kl. 12:30 - 14:20<br />

hold nr. 136110 - Lørdag 07-09 + søndag 08-09 kl. 12:30 - 14:20<br />

Allan Lindemark - Taastrup Kulturcenter<br />

iPAD for BeGYnDere<br />

Hvis du lige har fået en iPad, eller hvis du føler, at du gerne vil kunne noget<br />

mere med den, så er dette grundkursus noget for dig. På kurset bliver<br />

du guidet igennem de første trin, hvordan du bruger Multi-touch skærmen<br />

og henter spændende apps. Vi kigger ydermere på opsætning og<br />

indstillinger, synkronisering og opdatering, det virtuelle tastatur, e-mail,<br />

Internet, AppStore, iTunes, kamera, billeder, musik og video, udskrivning,<br />

e-bøger mv. Du skal medbringe din egen iPad til kurset. Bemærk Apple-id<br />

skal være oprettet, inden du starter på kurset! Har du problemer med<br />

oprettelse, så kontakt <strong>AOF</strong> for information.


2 gange - 10 lektioner - Pris 500 kr.<br />

hold nr. 136084 - Lørdag 09-11 + søndag 10-11 kl. 10:00 - 14:35<br />

Allan Lindemark - Glostrup Fritidscenter<br />

hold nr. 136086 - Lørdag 05-10+ søndag 06-10 kl. 10:00 - 14:35<br />

hold nr. 136087 - Lørdag 16-11 + søndag 17-11 kl. 10:00 - 14:35<br />

Allan Lindemark - Taastrup Kulturcenter<br />

hold nr. 136079 - Lørdag 28-09 + søndag 29-09 kl. 10:00 - 14:35<br />

hold nr. 136080 - Lørdag 12-10 + søndag 13-10 kl. 10:00 - 14:35<br />

hold nr. 136085 - Lørdag 23-11 + søndag 24-11 kl. 10:00 - 14:35<br />

Henrik Herskind - Glostrup Fritidscenter<br />

5 gange - 15 lektioner - Pris 650 kr.<br />

hold nr. 136065 - Tirsdag 17-09 kl. 15:15 - 18:00<br />

hold nr. 136066 - Tirsdag 17-09 kl. 18:00 - 20:45<br />

hold nr. 136067 - Tirsdag 29-10 kl. 15:15 - 18:00<br />

hold nr. 136068 - Tirsdag 29-10 kl. 18:00 - 20:45<br />

Michael Seistrup - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 136070 - Tirsdag 24-09 kl. 09:00 - 11:45<br />

hold nr. 136073 - Onsdag 25-09 kl. 12:00 - 14:45<br />

hold nr. 136117 - Tirsdag 05-11 kl. 09:00 - 11:45<br />

hold nr. 136118 - Onsdag 06-11 kl. 12:00 - 14:45<br />

Michael Seistrup - Medborgerhuset<br />

nEMid - nETbAnk - SkAT.dk<br />

- Al begyndelse er svær. NemID er det nye fælles login, som på en nem<br />

og sikker måde giver digital adgang til en række offentlige og private<br />

selvbetjeningsløsninger, netbanker, skat og digital post hos borger.dk<br />

m.m.<br />

Kurset er for dig, der gerne vil blive mere selvhjulpen i forhold til<br />

kontakten med det offentlige, eller måske du bare trænger til et lille<br />

skub til at komme i gang med at bruge NemID. Medbring dine papirer<br />

vedrørende NemID og dit nøglekort eller henvend dig på Borgerservice<br />

og få dit Nem ID og kom med på kurset.<br />

4 gange - 10 lektioner - Pris 400 kr.<br />

hold nr. 136081 - Torsdag 26-09 kl. 16:30 - 18:50<br />

Hold nr. 136082 - Torsdag 07-11 kl. 16:30 - 18:50<br />

Jørn Bendtz Hansen - Medborgerhuset<br />

3 gange - 9 lektioner - Pris 400 kr.<br />

hold nr. 136057 - Fredag 27-09 kl. 12:00 - 14:45<br />

hold nr. 136123 - Fredag 25-10 kl. 09:00 - 11:45<br />

Jørn Bendtz Hansen - Medborgerhuset<br />

4 gange - 12 lektioner - Pris 500 kr.<br />

hold nr. 136060 - Mandag 23-09 kl. 12:15 - 15:00<br />

hold nr. 136061 - Mandag 23-09 kl. 15:15 - 18:00<br />

hold nr. 136062 - Mandag 28-10 kl. 12:15 - 15:00<br />

hold nr. 136064 - Mandag 28-10 kl. 15:15 - 18:00<br />

Michael Seistrup - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

PC-kURSUS bEgyndER - 50 +<br />

Skal du kommunikere med dine kære, SKAT, banken og din læge - så<br />

kig her:<br />

Dette kursus henvender sig til den absolutte begynder og kræver<br />

ingen forudsætninger.<br />

På dette kursus kommer du godt i gang med IT. Her tager vi udgangspunkt<br />

i at deltagerne er 50+, der ikke kender til computere på<br />

forhånd. Vi starter helt fra begyndelsen - i et roligt tempo og forsøger<br />

at få alle med. Vi skal se på Windows styresystem, Internet og lære,<br />

at skrive de første breve og sende e-mail. Vi tilpasser computeren til<br />

den enkeltes behov.<br />

7 gange - 21 lektioner - Pris 775 kr.<br />

hold nr. 136069 - Mandag 23-09 kl. 09:00 - 11:45<br />

Michael Seistrup - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136071 - Tirsdag 24-09 kl. 12:00 - 14:45<br />

Michael Seistrup - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136074 - Tirsdag 24-09 kl. 15:15 - 18:00<br />

Michael Seistrup - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 136072 - Onsdag 25-09 kl. 09:00 - 11:45<br />

Michael Seistrup - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136075 - Onsdag 25-09 kl. 15:15 - 18:00<br />

Michael Seistrup - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 136056 - Onsdag 18-09 kl. 15:00 - 17:45<br />

Jørn Bendtz Hansen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

hold nr. 136105 - Torsdag 19-09 kl. 12:00 - 14:45<br />

Jørn Bendtz Hansen - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136058 - Fredag 25-10 kl. 12:00 - 14:45<br />

Jørn Bendtz Hansen – Medborgerhuset<br />

sPeCiAlUnDerVisninG<br />

<strong>AOF</strong> Vestegnen tilbyder træning for personer med hypermobile led<br />

og til personer der har haft hjerteproblemer.<br />

Kontakt venligst <strong>AOF</strong> for tilmelding på tlf. 43713671.<br />

55<br />

iT/eDB


iT/eDB Telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk<br />

PC-kURSUS ØVEdE - 50 +<br />

Skal du kommunikere med dine kære, SKAT, banken og din læge - så kig<br />

her. På dette kursus er du kommet godt i gang med IT, men ønsker noget<br />

mere uddybende. Her tager vi udgangspunkt i at deltagerne er 50+, der<br />

har kendskab til computere. Vi starter der hvor begynderholdet slap - i et<br />

roligt tempo og forsøger at få alle med. Vi skal se på Windows styresystem<br />

og Internet.<br />

7 gange - 21 lektioner - Pris 775 kr.<br />

hold nr. 136107 - Onsdag 13-11 kl. 15:00 - 17:45<br />

Jørn Bendtz Hansen - Vestegn. Sprog- og Komp.center<br />

www.aofvest.dk<br />

<strong>AOF</strong> Vestegnen<br />

Taastrup Hovedgade 50, 2.tv.<br />

2630 Taastrup<br />

Telefon: 4371 3671<br />

E.mail: info@aofvest.dk<br />

www.aofvest.dk<br />

Kontorets åbningstid:<br />

Man. - Tors. kl. 10 - 15<br />

Fredag kl. 10 - 12<br />

hold nr. 136106 - Torsdag 14-11 kl. 12:00 - 14:45<br />

hold nr. 136124 - Fredag 13-12 kl. 09:00 - 11:45<br />

Jørn Bendtz Hansen - Medborgerhuset<br />

hold nr. 136114 - Mandag 18-11 kl. 09:00 - 11:45<br />

hold nr. 136115 - Tirsdag 19-11 kl. 12:00 - 14:45<br />

hold nr. 136116 - Onsdag 20-11 kl. 09:00 - 11:45<br />

Michael Seistrup – Medborgerhuset<br />

WorD 2007/2010<br />

Kom på omgangshøjde med Word 2007/2010. Vi ser på de grundlæggende<br />

emner i Word som f.eks. formatering, afsnitsformatering og tabeller til<br />

det mere udfordrende i tabulatorer, grafik og sidelayout.<br />

5 gange - 12½ lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 136119 - Mandag 23-09 kl. 16:30 - 18:50<br />

hold nr. 136120 - Mandag 04-11 kl. 16:30 - 18:50<br />

Torben Hansen - Medborgerhuset<br />

exCel 2007/2010<br />

På dette kursus ser vi på de mere avancerede emner indenfor ark og<br />

projektmapper, validering, formelrevision, funktioner, dataanalyse og<br />

beregningsværktøjer.<br />

5 gange - 12½ lektioner - Pris 600 kr.<br />

hold nr. 136121 - Onsdag 25-09 kl. 16:30 - 18:50<br />

hold nr. 136122 - Onsdag 06-11 kl. 16:30 - 18:50<br />

Torben Hansen - Medborgerhuset<br />

Scan koden med din smartphone eller<br />

iPhone, og læs mere om de spændende<br />

kurser på hjemmesiden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!