Brev - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Brev - Danske Dagblades Forening

Domstolsstyrelsen

St. Kongensgade 1-3

1264 København K

2. september 2008

Elektronisk adgang til domme

Danske Mediers Forum retter henvendelse til Domstolsstyrelsen under henvisning til det igangværende

analysearbejde vedrørende etablering af en offentlig domsdatabase. Sammenslutningen ønsker

i den anledning at fremkomme med nogle betragtninger vedrørende mediernes behov for at få

adgang til ikke-anonymiserede domme i elektronisk form, som med fordel kan inddrages i overvejelserne

om den nærmere udformning af en domsdatabase.

Danske Mediers Forum skal indledningsvis udtrykke stor tilfredshed med, at arbejdet med at implementere

en domsdatabase er igangsat, da en højere grad af offentlighed om domstolenes afgørelser

er helt i tråd med princippet om offentlighed i retsplejen. Offentlighedsprincippet er en vigtig

retssikkerhedsgaranti, dels derved at de implicerede parter i en retssag har sikkerhed for, at de

ikke udsættes for vilkårlige afgørelser, og dels ved at offentligheden kan tilegne sig viden om retsplejen

og de aktuelle sager af interesse. Sidstnævnte er som bekendt en funktion, som i praksis

varetages gennem mediernes retsreportage.

En forudsætning for at kunne udføre en for offentligheden tilfredsstillende retsreportage er naturligvis,

at de afsagte domme er lettilgængelige både for så vidt angår adgang og i relation til dommenes

læsbarhed. Spørgsmålet om anonymisering af de indlagte domme i den kommende domsdatabase

er derfor overordentligt vigtigt, da læsbarheden og forståelsen forringes proportionalt

med anonymiseringsgraden, hvilket igen mindsker brugbarheden af domsdatabasen. Dette er fx

særligt tilfældet, hvor flere personer er indblandet i sagen og/eller afgiver forklaring.

Under henvisning til at Domstolsstyrelsen for tiden overvejer muligheden for at etablere et lukket

site, hvor de professionelle brugere, herunder medierne, kan få adgang til ikke-anonymiserede

retslister i elektronisk form, skal Danske Mediers Forum anmode Domstolsstyrelsen om at overveje

muligheden for at udvide en sådan løsning til også at omfatte nyligt afsagte ikke anonymiserede

retsafgørelser – en form for elektronisk pressebakke, jf. retsplejelovens § 41f, stk.1. Det bemærkes

i den forbindelse, at det ifølge bemærkningerne til § 41f er muligt at slække på anonymiseringsgraden

i relation til de domme og kendelser, der lægges ud til gennemsyn i pressebakkerne.

Mediernes adgang til disse domme i elektronisk form vil i givet fald skulle ske til brug for redaktionelt

arbejde med behørigt hensyn til retsplejelovens § 1017d.

For så vidt angår anonymiseringsgraden i forhold til den offentlige domsdatabase skal sammenslutningen

henvise til Københavns Byrets forsøg på at forbedre læsbarheden af domme ved at indføre

forskellige betegnelser for de anonymiserede personer, således at det trods anonymisering

fortsat er muligt at skelne mellem de forskellige personer, der optræder i de enkelte domme. Det

er i den forbindelse vigtigt at holde for øje, at stillingsbetegnelser og oplysning om de enkeltes for-

Danske Mediers Forum – Pressens Hus – Skindergade 7 – 1159 København K – T: 33 97 40 00 – F: 33 14 23 50 – E: medierne@medierne.dk

Danske Mediers Forum er en sammenslutning af følgende selvstændige medieforeninger og –virksomheder:

Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU), Danske Specialmedier, Danske Dagblades Forening (DDF), Digitale Publicister,

DR, Foreningen af Danske InternetMedier (FDIM), Foreningen af danske lokale ugeaviser (Ugeaviserne),

Radioerne, TV 2/Danmark A/S, TV 2/regionerne


hold til de tiltalte så vidt muligt også medtages, således at man bedre kan relatere værdien af de

pågældendes udsagn m.v.

Danske Mediers Forum står naturligvis til rådighed såfremt en uddybning af disse synspunkter ønskes.

Henvendelse herom kan rettes til seniorkonsulent Christina Moshøj på telefon 3397 4000 eller

e-mail cm@danskedagblade.dk.

Med venlig hilsen

Danske Mediers Forum

Ebbe Dal Christian Kierkegaard

Adm. direktør, DDF Direktør, Danske Specialmedier

More magazines by this user
Similar magazines