KIRKEBLADET

noerrenissum.dk

KIRKEBLADET

KIRKEBLADET

MARTS - APRIL - MAJ - 2012

Hverdagslivet

Nyt fra menighedsrådet

Sogneaftner

Konfirmander

Aktiviteter i sognet

NØRRE NISSUM KIRKE


2

Præstens sPalte

Hverdagslivet

Flere kendte er ramt af influenzaepidemien,

stod der som overskrift i et formiddagsblad.

Vi lever i en tid, hvor der snobbes

meget for de såkaldte kendte mennesker.

Der stod, som der gjorde, fordi bladudgiverne

ved, at historier om de kendte sælger

som varmt brød. Bogmarkedet svømmer

også nærmest over med kendte menneskers

helt særlige og interessante erindringer,

som vi almindelige mennesker må

have en særlig interesse i at læse.

Der er ingen tvivl om, at det er et forsøg

på en flugt fra hverdagen, som gør, at der

er så mange læsere til den slags bøger. I

en aktuel TV-reklame er der det budskab,

at det ikke er hverdagene med deres pligter,

men de særlige dage, som for eksempel

feriedagene, der udgør livet. Det er et

falsk budskab alene af den grund, at det

meste af vores liv udgøres af hverdagene

og af vore daglige gøremål og pligter.

Mest af alt holder jeg af hverdagen, skriver

Dan Turell i et digt.

Det digt kan fortælle os, at et ganske almindeligt

hverdagsliv er det vigtigste, der

findes. Der er i vores tid en tendens til at

undervurdere hverdagen med dens almin-

delige daglige arbejde. Men det er i hverdagens

gøremål og virksomhed, at vi, billedligt

talt, finder det daglige brød, som vi

skal leve af og kan tære på.

Der findes mennesker, hvis liv går i stykker,

fordi de hele tiden er på jagt efter stjernestunder

og ekstravagante oplevelser,

som ligner dem, de kan læse om hos de

kendte. I jagten efter det usædvanlige og

pirrende overser de den velsignelse, som

ligger lige foran dem.

I kristendommen understreges hverdagslivet

også. Herrens engel forkyndte julens

budskab for jævne hyrder, som holdt nattevagt

over deres hjord.

Julen har vi lagt bag os for denne gang. Nu

har vi blikket vendt mod påsken, men inden

vi når så langt, skal vi fejre en måske

lidt overset højtid. Søndag 25. marts skal

vi fejre Marie Bebudelsesdag. Fra gammel

tid har man, logisk nok med ni måneder til

jul, fejret bebudelsen af Jesu fødsel den 25.

marts. I vores kirke bliver dagen altid fejret

søndagen før Palmesøndag, men i år passer

det så nøjagtigt med datoen.

I evangeliet til Marie Bebudelsesdag, er vi

også i hverdagslivet. Englen Gabriel blev

ikke sendt til en af verdens mondæne hovedstæder,

men til Nazareth i Galilæa. Gud

lod sin engel komme til en ganske almindelig

jødisk pige. Himlen rørte ved jorden i

pigen Maria fra Nazareth, der var forlovet

med tømrersvenden Josef. Gennem Maria

brød det guddommelige ind i det almindelige

liv.

Det guddommelige er med andre ord

ikke et særligt område, vi kan flygte ind i,

når verden går os imod. Gud giver os aldrig

en opskrift på, hvordan vi kan flygte

fra verden eller hverdagen, men han

giver os ved sin søn, Marias barn, Jesus

Kristus mod og styrke til at leve det

liv, som det blev givet os at leve. Modet

kan vi hente ud af den guddommelige

omsorg, som Gud har vist os i sin Søn.

Gud har set til sin ringe tjenerinde, sang

Maria. Den linje kan vi alle synge med på.

På Marie Bebudelsesdag skete det under,

at Himlen rørte ved jorden og mennesket

på en sådan måde, at det aldrig siden blev

glemt. For Jesus Kristus er nådens under

rettet mod vort liv med alle dets hverdage

Leo Toftgaard


Fra MenIGHeDsrÅDet

Et spændende år foran os

Et nyt år er godt i gang. De første vintermåneder

er ved at være overstået og om ikke

så længe begynder forårsblomsterne at titte

frem af mulde.

Menighedsrådet har nu fungeret i tre år og

er derfor i gang med det sidste år i denne

periode. Vi spørger unægteligt, hvor tiden

er blevet af.

Allerede i marts måned begynder de første

informationsmøder om valg til menighedsråd

at finde sted. Menighedsrådet deltager

selvsagt i disse møder, således at man kan

give menigheden fyldestgørende information,

når der holdes orienteringsmøde.

Der har været mulighed for at søge om tilladelse

til at prøve en toårig valgperiode til

afløsning af den nuværende ordning med

fire års valgperiode. Menighedsrådet har

besluttet, at man ikke vil ansøge om ændring

af valgperioden. Begrundelsen har

været, at man vil have svært ved at opnå

tilstrækkelig rutine i opgaveløsningerne på

den korte tid, som to år trods alt er.

Menighedsrådet har besluttet, at der holdes

orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

ONSDAG 12. september kl. 19.30 i Kirkehuset.

Ved denne lejlighed vil der blive

orienteret om arbejdet i et menighedsråd.

Der er mange opgaver at varetage og mange

muligheder for at være med til at sætte

præg på det kirkelige arbejde i sognet.

Lemvig provsti har ansat en HR konsulent,

som skal være menighedsrådene behjælpelig

med at klare flere af de arbejdstun-

ge opgaver. Det betyder, at medlemmerne

ikke nødvendigvis behøver at skulle sætte

sig ind i overenskomster og lønforhold

for de ansatte. Forventningen fra provstiets

side er da også, at flere måske vil være interesseret

i at være med i menighedsrådet.

Menighedsrådet vil meget opfordre til, at

man overvejer, evt. at stille sig til rådighed

for en fireårig periode i det nye menighedsråd.

Karsten Vinther

Hvorfor med i menighedsrådet?

Inden jeg blev valgt ind i menighedsrådet,

havde jeg selvfølgelig gjort mig nogle tanker

om arbejdet. I dag har jeg et mere klart

billede af, hvad det indebærer.

Der er bestemt arbejde forbundet med at

sidde i menighedsrådet, men jeg er blevet

meget positivt overrasket over den dynamik,

det engagement og alle de visioner,

der præger arbejdet.

Indeværende periode har bragt mange væsentlige

og spændende områder på bordet:

• Ansættelse af ny præst

• Fornyelse af kirkebladet

• Kontakter til alle foreninger i sognet

med henblik på udvidet samarbejde og

fælles kalender

• Drøftelser i menighedsrådet og med

kunstnerne vedr. nyt alterparti i kirken

• Og meget andet.

sPIDsen

En del af arbejdet er placeret i en række

forskellige udvalg, hvor vi hver især efter

interesser og kompetencer arbejder med.

Mit hovedområde i den nuværende periode

har været arbejdet som kirkeværge,

hvilket primært indebærer tilsyn med kirken

og kirkegården og aftaler om længerevarende

legataftaler på gravsteder.

Folkekirken er i stadig bevægelse, og det

er i menighedsrådsarbejdet muligt aktivt

at påvirke, hvordan vores kirke skal udvikle

sig lokalt. Selv om arbejdet i nogle situationer

er præget af omstændelige arbejdsgange

pga. traditionen, gamle bygningsmæssige

værdier og regelsæt o.ma. sker

der bestemt også udvikling og forandring.

Her er den frivillige indsats, ligesom som

så mange andre steder i samfundet, meget

vigtig for menighedsrådenes arbejde,

så kirken også kan have en tidssvarende og

vedkommende stemme i fremtidens samfund.

Poul Trelborg

3


4

sOGneaFtner

anders Kingo

Kierkegaards opbyggelige

tankeverden

Onsdag 14. marts kl. 19.30

v. sognepræst Anders Kingo,

Ullerup

Mange har sikkert både forsøgt og opgivet

at læse Søren Kierkegaard. Man har forsøgt,

fordi man havde en fornemmelse af,

at der i hans værker blev sagt noget uhyre

væsentligt om det at være menneske. Og

man har måske opgivet, fordi tænkemåde,

sprog og stil forekom at være en uoverstigelig

hindring for at komme ind i hans tankeverden.

Kierkegaard er imidlertid langtfra umulig at

forstå. Tværtimod! Selve hans grundanliggende

er ikke - intellektuelt - vanskeligt at

forstå, men det er en provokerende udfordring

til enhver, som vil følge ham i hans

analyser af skyldens, frihedens, ansvarets

og tilgivelsens problem. Og hans forfatterskab

er i sandhed opbyggeligt for enhver,

der kan høre hans forkyndelses kald til at

være menneske.

Kierkegaard ville forkynde kristendom for

sig selv og sine landsmænd. Derfor fore-

tager han disse dybe analyser af, hvad det

vil sige at være menneske, og derfor meddeler

han sig i store dele af sit forfatterskab

ikke til eksperter, men til alle, for hvem det

at være menneske ikke er et ligegyldigt

foretagende, men (som han siger) et saligt

anliggende.

Den eneste forudsætning for at forstå ham

er, at man har gjort nogle erfaringer med

sig selv. ”Jeg kan egentlig ikke lære dig noget”,

siger han til sin læser, ”men har livet

lært dig lektien, kunne vi jo samtale”.

Birgitte arendt

”Kys jorden”

– når glæden flyder over

Onsdag 18. april kl. 19.30

v. fortæller Birgitte Arendt,

Haderslev

En levende fortælling om glæden i alle afskygninger

– og om smerten, som den deler

moderkage med. En arabesk formet

over den paradoksale glæde på trods af

»skibskatastrofer og pludselig død«. Ikke

blot glæde på grund af noget, men også

den afsindige glæde, der ikke har anden

grund end den, at jeg lever. En glæde, der

ikke har sit udspring i sædvanlige årsager.

I glimt oplever man at se ind i »lysvæld

bagved lysvæld« - og kastes omkuld. I

stunder fyldt af voldsom indre fryd, »som

en berøring af Guds egen hånd«, er svaret

at kaste sig til jorden og kysse den.

Forårs og frihedsfest

Torsdag 3. maj kl 19.30

Gudstjeneste i Nørre Nissum Kirke v. sognepræst

Leo Toftgaard, Nørre Nissum Efterfølgende

i missionshuset v. Lektor Børge

Mikkelsen, Nørre Nissum. Emne: ”Hvad

man sang/ikke sang under krigen”

Kim eriksen

”Jesus og mig

– med Luther som guide”

Onsdag 23. maj, kl. 19.30

v. domprovst Kim Eriksen,

Haderslev

Domprovsten giver et bud på, hvad det vil

sige at være evangelisk luthersk kristen i

Nørre Nissum, i Vendsyssel, i Antibe, i Wittenberg

og i Haderslev, der for øvrigt har

vundet ry som Nordens Wittenberg.


Konfirmation 2012

Nørre Nissum menighedsråd har besluttet,

at der hvert år bliver afholdt konfirmation

den første søndag i maj.

Konfirmation 2012

Søndag 6. maj kl. 10.00

bliver 22 konfirmander konfirmeret i Nørre

Nissum kirke.

Alle konfirmander med familie ønskes

hjertelig tillykke med dagen.

Lasse Bundgaard, Grummesgårdparken 17

Freja Holm Dahl, Solbakkevej 26, Nørlem

Tobias Jørn Johannes Rasmussen Dalsgaard,

Søndermarken 3

Thobias Lisby Hermannsen, Birkevej 7

Alex Holmgaard, Glarbjergvej 4, Lomborg

Mikkel Vestergaard Iversen, Haldvej 8

Amanda Katkjær Jensen, Søndermarken 35

Katrine Havskov Jensen, Krogsgårdvej 10

Sigrid Bøgh Jensen, Øster Lundgårdvej 12

Maja Grøn Jepsen, Borumvej 40

Jesper Jørgensen, Bavnehøjvej 21, Møborg

Sognerejse til Grækenland - 3.-10. april 2013

Efter gode erfaringer med vore tre tidligere

sognerejser er det dejligt at være i gang

med planlægning af den fjerde. Denne

gang agter vi os til Grækenland. Det er der

mange gode grunde til.

Grækenland er den europæiske kulturs vugge.

Her mødtes den første kristendom med

den græske filosofi. Sporene efter dette vil

vi se nærmere på: Paulus. Det antikke Grækenland.

Den græsk-ortodokse kirke. Samtidig

oplever vi naturen, når den er allersmukkest

med blomstrende mandeltræer.

Vi håber, mange kan være med. Nærmere

program i løbet af foråret.

Thea Meldgaard og Inga Houkjær

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

4. marts, 2012

Ved Sogneindsamling 2011 samlede

20.000 indsamlere 15 mio. kroner ind til

kampen mod sult og katastrofer. Som resultat

er 12-årige Faibe Odulai f.eks. kommet

i skole, fordi hendes far med støtte fra

Folkekirkens Nødhjælp har kunnet etablere

sig som landmand. Hun ønsker indsamlerne

ved Sogneindsamling 2012 held og lykke,

så flere kan få hjælp.

KONFIRMANDER

Klara Ørum Kirk, Rønbjerghage 39B, Lemvig

Julie Kræmer Lisby Kjær, Seminarievej 20

Maja Engholm Knudsen, Sejbjerg 37

Louise Kruse, Grummesgårdparken 33

Maja Skou Larsen, Høgsgårdvej 5

Camilla Madsen, Bøvlingvej 50, Ramme

Matilde Bjertrup Nielsen, Ringvej 60

Mai Nikoline Pinderup, Kokborgvej 8, Vinderup

Andreas Bjerre Svankjær, Sejbjerg 33

Charlotte Vejlby, Grummesgårdparken 29

Christoffer Kobberholm Vejlby, Hovedgaden 60

Her i Nørre Nissum deltager vi igen i år,

og man kan melde sig som indsamler til

Per Harslund, 9789 1492, harslund@altiboxmail.dk,

eller man kan møde op i Kirkehuset

efter gudstjenesten, hvor indsamlingen

starter med kaffe og rundstykker. I

2011 blev der samlet godt 10.000,- kr ind i

Nørre Nissum.

5


6

aKtIVItetsKalenDer

MENIGHEDSRåDET

Menighedsrådmøder

Torsdag 15. marts, torsdag 19. april,

onsdag 9. maj kl. 19.00.

Offentlig adgang i Kirkehuset.

SOGNEAFTNER

Menighedsrådets Aktivitetsudvalg

Kontakt: Inga Houkjær,

9789 1755, ih@nissum.dk

Møderne foregår i Kirkehuset.

Onsdag 14. marts kl. 19.30

”Kierkegaards opbyggelige tankeverden”

v. sognepræst Anders Kingo, Ullerup.

Onsdag 18. april kl. 19.30

”Kys jorden” - når glæden flyder over,

v. fortæller Birgitte Arendt, Haderslev.

Onsdag 23. maj, kl. 19.30

”Jesus og mig - med Luther som guide”

v. domprovst Kim Eriksen, Haderslev.

KFUM OG KFUK

Kontakt: Bjarne Knudsen, 9789 1662,

elin-bjarne@email.dk.

Fredagsfamilien - med og uden børn.

Kontakt: Lene Buchhave, 2534 1803,

lb@nissum.dk

Arrangementer for hele familien fredag.

aftner KFUM-SPEJDERNE

eller søndage. Spørg efter program.

Kontakt: Jette Vejlby, 9789 1997.

Ulve- og spejdermøder, tirsd. kl. 18-19.30

i spejderhuset ”Knuden”, Hovedgaden 66b.

SENIORKREDSEN

Kontakt: Agnete og Jens Lynge, 9789 1326.

Tirsdag 6. marts kl. 19,30

Sognepræst Leo Toftgaard.

Tirsdag 3. april kl. 19,30

Litteraturaften ved Thea Meldgaard.

Torsdag 3. maj kl. 19.30

Forårs og frihedsfest:

Gudstjeneste i Nørre Nissum Kirke v.

sognepræst Leo Toftgaard, Nørre Nissum.

Efterfølgende i missionshuset v. Lektor

Børge Mikkelsen, Nørre Nissum.

tirsdag 5. juni kl. 18.30

hos Grete og Verner Dahl, Ø. Assels.

INDRE MISSION

Kontakt: Bodil Nielsen, 9789 1117,

christianbodil@mvb.net

Missionshuset, Kirkebyen 30.

se også www.kalenderøst.dk

Bibelkredse ca. 1 gang om måneden.

Ældre kreds: Bodil Nielsen, 9789 1117.

Yngre kreds: Elsi Christiansen, 2947 5725.

Åbent Hus hver mandag i missionshuset.

Kl. 15-17.00 specielt for seniorer

Kl. 17-18.30 specielt for yngre, unge & børn

Mandag 5. marts kl. 14.00

Kvindestævne i Lemvig Missionshus

v. Martha og Johannes Kloster, Hodsager.

Torsdag 8. marts kl. 19.30

Møde i missionshuset

v. sognepræst Lisbeth Filtenborg, Gjellerup.

Torsdag 22. marts kl. 19.30

Bibeltime hos Marianne og Robert Jakobsen,

Grummegårdsparken 26.

Onsdag 28. marts kl. 19.30

Kredsmøde i Lomborg kirke/missionshus

Prædikant og taler: Redaktionschef Holger

Skovenborg, Børkop.

Torsdag 12. april kl. 19.30

Møde i missionshuset v. familiekonsulent

Inger Lene Christensen, Ikast.

Torsdag 26. april kl. 19.30

Bibeltime hos Bodil og Christian Nielsen,

Østerled 7.

Torsdag 3. maj kl. 19.30

Forårs og frihedsfest:

Gudstjeneste i Nørre Nissum Kirke v.

sognepræst Leo Toftgaard, Nørre Nissum.

Efterfølgende i missionshuset v. Lektor

Børge Mikkelsen, Nørre Nissum.

Torsdag 24. maj kl. 19.30

Møde i missionshuset:

Jakobina og Hans Dahl, ledere af opholdsstedet

”Fjorden” taler og fortæller om

Dansk Sømandsmissions arbejde.

KLF - KIRKE & MEDIER

Nørre Nissum, Fabjerg, Gudum

Torsdag 29. marts kl. 19.30 i Kirkehuset

Forårsmøde ved Mediekonsulent Ole

Blume, derefter kort generalforsamling.


INFORMATION

KFUM-spejderne

fortsætter med at samle aviser, pap og glasemballage

- uanset de nye papircontainere.

Spejderne vil gerne opfordre til, at man også

i fremtiden støtter dem ved at sætte papir,

pap og glas ud – ganske som man plejer. Man

kan bruge papircontaineren til opbevaring

mellem indsamlingerne - sæt en gennemsigtig

plastsæk i. Så er det nemt at hive den

op og sætte den ud på dagen. Spejderne må

nemlig ikke tømme direkte fra containeren.

Indtægten fra indsamlingen er en uvurderlig

hjælp til driften af spejderhuset, lejrture mv.

Alt sammen en frivillig indsats der gøres til

gavn for sognets børn og unge.

Spejderne har også en glascontainer på Ppladsen

ved Østerled, som man kan benytte.

Hvis I har spørgsmål kan gruppeleder Jette

Vejlby kontaktes på 2467 3454

Sognepræst

Leo Toftgaard

Ringvej 79, Nørre Nissum

7620 Lemvig

9789 1201

lto@km.dk

Sognepræsten har fri om mandagen.

Præstens telefonsvarer

vil henvise til vagthavende

præst i Provstiet.

I sognepræstens ferie og

friweekends passes embedet af

Ebbe Sunesen, Gudum-Fabjerg.

Organist

Britta Kristensen

9786 5263

britta-kristensen@live.dk

Kirkesangere

Kirsten Kristensen

9785 0820

khk@mail.telenor.dk

Jens Bo Kristiansen

9789 1060

jensbo@mvbmail.dk

Graver og kirketjener

Linda Flyvholm

Gravermedhjælper

Frank S. Larsen

Kirkegårdens personale

træffes på 9789 1738

kirkenoggraveren@pc.dk

Døbte

18.12.11 Conrad Neess Mazur, Dorset,

Storbritannien

15.01.12 Caroline Hunsballe Ørum

Andersen, Nørre Nissum

05.02.12 Felix Michno Winther-Larsen,

Holstebro

Døde og begravede

15.11.11 Carsten Elmer Mortensen,

Nørre Nissum

17.11.11 Karen Elin Christensen,

Nørre Nissum

26.11.11 Mary Kirstine Carlsen,

Nørre Nissum

25.12.11 Inga Pedersen, Klinkby

Menighedsrådets formand

Karsten Vinther

Kirkebyen 9

9789 1261

kavinther@email.dk

Menighedsrådets kasserer

Grete Tidemann Dahl

Remmerstrandvej 42

9789 1496

gvdahl@os.dk

Kirkeværge

Poul Trelborg

Seminarievej 88

9789 1043

pt@nissum.dk

HVAD GØR MAN VED

Fødsel?

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis

der ikke har medvirket en jordemoder ved

fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen afleveres

eller sendes til sognepræsten, så den

er fremme senest 14 dage efter fødslen.

Dåb?

Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14 dage

før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af

dåb aftales tid for en samtale om dåben.

Vielse?

Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid.

I den kommune, hvor man bor, henvender

man sig højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret

og anmoder om en prøvelsesattest.

Denne samt dåbsattester medbringes

til præsten til bryllupssamtalen.

Dødsfald?

Man henvender sig til sognepræsten, der skal

foretage begravelsen og aftaler begravelsestidspunktet

samt tidspunkt for en samtale

forud for begravelsen.

Ønske om samtale med præsten?

Enhver kan henvende sig til sognepræsten og

anmode om en samtale. Præsten modtager

også gerne henvendelse om besøg i hjemmet

eller på sygehuset og angående hjemmealtergang,

hvis man er ude af stand til at

komme i kirke. Præsten har tavshedspligt.

Kirkebladets redaktion

Bjarne Knudsen (ansv.)

Inga Houkjær, Leo Toftgaard

Design: Complot.

Foto: Complot, Per Harslund.

Stof til næste nummer bedes indleveret

senest mandag 23. april 2012 til:

Bjarne Knudsen, 9789 1662.

elin-bjarne@email.dk

Kirkebladet udgives af Nørre Nissum Menighedsråd

4 gange årligt: 1. juni, 1. september,

1. december og 1. marts

Kirkens hjemmeside

www.sogn.dk/noerrenissum

7


8

GUDstJenster

MARTS

Søndag 4. marts - 2. s. i fasten

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Mark. 9, 14 - 29

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

Onsdag 11. marts - 3. s. i fasten

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Joh.. 8, 42 - 51

Kirkekaffe

Søndag 18. marts - Midfaste

Kl. 19.30, Ebbe Sunesen

Joh. 6, 24 – 35 (37)

Søndag 25. marts - Marie bebudelse

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Luk. 1, 46 – 55

APRIL

Søndag 1. april - Palmesøndag

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Mark. 14, 3 – 9 eller Joh. 12, 1 - 16

Familiegudstjeneste

Torsdag 5. april - Skærtorsdag

Kl. 19.30, Leo Toftgaard

Joh. 13, 1 – 15

Fredag 6. april - Langfredag

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Luk. 23, 26 – 49 el. Joh. 19, 17 – 37

Søndag 8. april - Påskedag

Kl. 10.00, Leo Toftgaard

Matt. 28, 1 – 8

Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark

Mandag 9. april - Anden påskedag

Kl. 10.00, Leo Toftgaard

Joh. 20, 1 – 18

Kirkekaffe

Søndag 15. april - 1. s. e. påske

Kl. 9.00 - Ebbe Sunesen

Joh. 21, 15 – 19

Kollekt: Kofoeds skole

Søndag 22. april - 2. s. e. påske

kl. 10.00 Leo Toftgaard

Joh. 10, 22 – 30

Tirsdag 24. april

Kl. 17.30, Leo Toftgaard

Spaghettigudstjeneste

Søndag 29. april - 3. s. e. påske

Kl. 10.00, Leo Toftgaard

Joh. 14, 1 – 11

Kirkekaffe

MAJ

Torsdag 3. maj

Kl. 19.30, Leo Toftgaard

Forårs – og frihedsgudstjeneste

Fredag 4. maj - Bededag

Kl. 10.00, Leo Toftgaard

Matthæus 7, 7 – 14

Søndag 6. maj - 4. s. e. påske

Kl. 10.00, Leo Toftgaard

Konfirmation

Joh. 8, 28 – 36

Søndag 13. maj - 5. s. e. påske

10.00, Leo Toftgaard

Joh. 17, 1 – 11

Kirkekaffe

Torsdag 17. maj - Kristi Himmelfartsdag

Kl. 10.00, Leo Toftgaard

Lukas 24, 46 – 53

Søndag 20. maj - 6. s. e. påske

Kl. 9.30, Ebbe Sunesen

Joh. 17, 20 – 26

Kollekt: KFUM’s soldatermission

Søndag 27. maj - Pinsedag

Kl. 10.00, Leo Toftgaard

Joh. 14, 15 – 21

KIRKEBIL: Kirkegængere, som ikke selv kan eller har mulighed for at transportere sig til kirke, kan rekvirere taxa fra

Nørre Nissum Turist, telefon 9789 1145. Man skal senest lørdag kl. 18 have tilmeldt sig til kørsel. Taxaen afhenter

20-30 min. før gudstjenestens start. Man skal være klar på dette tidspunkt, idet flere måske skal med samme taxa.

Mandag 28. maj - Anden Pinsedag

Kl. 10.00. Fælles gudstjeneste i Lemvig

ved musikpavillonen på Strandvejen.

Joh. 6, 44 – 51

JUNI

Søndag 3. juni - Trinitatis søndag

Kl. 10.00. Leo Toftgaard

Matthæus 28, 16 – 20

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Mandag 28. maj kl. 10.00

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til

en fælles friluftsgudstjeneste ved musikpavillonen,

Strandvejen, Lemvig.

Pinsen kaldes som bekendt også kirkens

fødselsdag - den dag, hvor pinseunderet

muliggjorde, at evangeliet kan nå ud til

hele verden. Derfor giver det særlig god

mening at mødes i et større fællesskab

end sognemenigheden netop i pinsen og

opleve glæden ved, at vi er mange!

Gudstjenesten vil i år forme sig som en

spillemandsmesse. Der er tale er et samarbejde

mellem Lemvig, Heldum, Nørlem,

Hove, Hygum, Tørring, Gudum, Fabjerg og

Nørre Nissum sogne.

Gudstjenester på Østcentret:

Torsdag 8. marts kl. 10.00

Torsdag 12. april kl. 10.00

Torsdag 10. maj kl. 10.00

Alle ved Leo Toftgaard

More magazines by this user
Similar magazines