Høringssvar - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Høringssvar - Danske Dagblades Forening

Statsrevisoratet

Christiansborg, Folketinget

1240 København K

21. november 2005

Høring over forslag til ændringer af rigsrevisorloven og lov om statsrevisorerne

Danske Mediers Forum har med tak modtaget forslag til ændringer af rigsrevisorloven og lov om

statsrevisorerne som følge af kommunalreformen m.v. Danske Mediers Forum har ikke til

hensigt at kommentere lovforslaget i sin helhed, og bemærkningerne indskrænkes derfor til at

omfatte det forslag, der har relevans for adgangen til aktindsigt i visse af Rigsrevisionens

dokumenter.

Danske Mediers Forum er en sammenslutning af otte danske medieorganisationer samt DR og

TV 2/Danmark. Sammenslutningen består af Dansk Fagpresse, Dansk Magasinpresses

Udgiverforening, Danske Dagblades Forening, FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier),

KOMM (Foreningen af kommercielle radio- og tv-stationer i Danmark), RADIOERNE (Publicistiske

radio- og tv-stationer), Ugeaviserne, TV 2 Regionerne samt DR og TV 2/Danmark A/S.

§ 18 b, stk. 2

Efter den gældende bestemmelse i bekendtgørelse nr. 447 af 6. maj 1992 (instruks for

rigsrevisor) er Rigsrevisionens notater og beretninger omfattet af retten til aktindsigt efter

bekendtgørelsen, når vedkommende minister har haft lejlighed til at udtale sig herom. Dette

foreslås ifølge forslaget ændret, således at disse dokumenter først omfattes af retten til

aktindsigt dagen efter at beretningerne m.v. er afgivet til statsrevisorerne. Denne undtagelse

fra forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om aktindsigt lovfæstes ved indsættelsen af

en bestemmelse i rigsrevisorloven.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med at udskyde tidspunktet for

adgangen til aktindsigt i Rigsrevisionens beretningsudkast m.m. er at undgå, at der sker

offentliggørelse af hele eller dele af Rigsrevisionens endnu ikke færdigbearbejdede beretninger

og notater, der sendes til forvaltningsmyndigheder til udtalelse.

Danske Mediers Forum har som udgangspunkt forståelse for de af statsrevisorerne fremførte

argumenter, herunder det forhold, at beretningsudkastene, der sendes til kontradiktion hos de

berørte myndigheder, kan indeholde urigtige eller mangelfulde oplysninger, der – såfremt de

offentliggøres - kan afstedkomme uberettiget kritik og en fejlagtig opfattelse i offentligheden af,

at der er blevet påvist kritisable forhold i forvaltningen.

Medierne er enige i, at dette – sammenholdt med de begrænsede muligheder for de implicerede

til at tage til genmæle, så længe beretningen endnu ikke er endelig korrigeret i forhold til de

afgivne høringssvar – kan afstedkomme uheldige situationer, der kan begrunde overvejelser om

at udskyde adgangen til aktindsigt.


Ændringer i offentlighedens adgang til indsigt efter offentlighedsloven

Uanset at den foreslåede bestemmelse alene tager stilling til på hvilket tidspunkt, der eventuelt

vil kunne gives aktindsigt, og at forslaget ikke har til hensigt at indskrænke aktindsigtens

omfang, giver forslaget alligevel Danske Mediers Forum anledning til bekymring.

Bekymringen retter sig navnlig mod den fremherskende tendens til at foretage begrænsninger

og ændringer i offentlighedens ret til indsigt – herunder særligt måden, hvorpå disse ændringer

implementeres. Undtagelser eller begrænsninger foretages nemlig oftest via nye regler i særlove

eller via ministerielle bekendtgørelser, og denne svækkelse af offentlighedsprincippet

gennemføres uden at der tages ordentlig afsæt i forslagets betydning for offentlighedsprincippet

i den lov, som ændringerne reelt svækker.

De seneste års debat om offentlighedsloven har rejst mange spørgsmål af central betydning for

retten til aktindsigt, herunder det problematiske i de mange undtagelser til hovedreglen om

aktindsigt, der udover at udhule retten til aktindsigt også medvirker til en manglende

overskuelighed. De mange henvendelser og spørgsmål førte som bekendt til, at den nuværende

Offentlighedskommission blev nedsat til at foretage en tiltrængt revision af offentlighedsloven.

Under henvisning til den igangværende revision af offentlighedsloven finder Danske Mediers

Forum, at spørgsmålet om eventuelle yderligere undtagelser til offentlighedsloven, herunder

hvorvidt undtagelsen skal fremgå udtrykkeligt af offentlighedsloven, principielt bør drøftes i

Offentlighedskommissionen, således at kommissionens arbejde ikke undermineres, allerede før

en betænkning foreligger.

Danske Mediers Forum kan ikke se, at den foreslåede ændring er af så hastende karakter, at

den ikke kan afvente Offentlighedskommissionens drøftelse og betænkning.

Danske Mediers Forum skal i den forbindelse henvise til, at det af Justitsministeriets besvarelse

af spørgsmål nr. 4 af 5. april 2005 fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen fremgår, at

kopi af denne besvarelse, der omhandler spørgsmålet om forholdet mellem offentlighedslovens

regler og Folketingets instruks for rigsrevisor m.v., fremsendes til Offentlighedskommissionen

med henblik på, at kommissionen kan overveje, om der i forbindelse med en kommende

revision af offentlighedsloven kan være behov for at ændre eller justere bestemmelserne i

offentlighedsloven om adgang til aktindsigt i oplysninger, der også er omfattet af den nævnte

instruks for rigsrevisor.

Danske Mediers Forum står naturligvis til rådighed, såfremt en uddybning af disse synspunkter

ønskes. Henvendelse herom kan rettes til konsulent, cand. jur., Christina Moshøj på tlf. 3397

4000 eller e-mail cm@danskedagblade.dk.

Med venlig hilsen

Danske Mediers Forum

Christian Kierkegaard Ebbe Dal

Direktør, DF Adm. direktør, DDF

More magazines by this user
Similar magazines