Hent folderen her EPAF og EEAW

forsvaret.dk

Hent folderen her EPAF og EEAW

Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste.

EEAW

EPAF Expeditionary Air Wing

Europæisk kampflysamarbejde


Flyvertaktisk Kommando

DK-7470 Karup J

Telefon: +45 9962 4950

Telefax: +45 9962 4955

E-Mail: ftk@mil.dk

EEAW i aktion

De 18 F-16 fly fra EPAF-landene skulle flyve patruljer over

Afghanistan og om nødvendigt give allierede tropper på

jorden luftstøtte.

Et Et Et effektivt effektivt effektivt bidrag bidrag

bidrag

For de danske soldater betød det seks til syv timer i

smalle F-16 flysæder, døgnvagter i værkstedshangaren,

patruljer i forblæste steppelandskaber og tonsvis af

forsyninger, der skulle lastes. Mellem februar 2002 og

oktober 2003 var i alt 822 danske soldater udstationeret

til den amerikansk ledede Ganci Airbase ved Manas

lufthavnen i Kirgisistan.

Operationen var en succes, der viste styrken i EPAFsamarbejdet.

Ved at slå sig sammen kunne de tre lande

stille med et mere effektivt bidrag, der kunne stå på egne

ben

Fremtiden Fremtiden for for for EEAW

EEAW

F-16 samarbejdet har været en succes der har givet

økonomiske og industrimæssige fordele.

Danmark undersøger i øjeblikket mulighederne for, at

indkøbe et nyt, mere tidssvarende, jagerfly som afløser

for F-16-flyene.

Grundlaget for en anbefaling af et nyt kampfly er en

vurdering af sikkerhedspolitiske forhold, en militærfaglig

anbefaling, en økonomisk analyse, samarbejde med dansk

industri og valg af strategiske samarbejdspartnere.

Flere andre EPAF-lande ser også på mulighederne for at

udskifte deres F-16 fly, og EPAF-samarbejdets fremtid kan

blive påvirket af, hvilket kampfly der vælges.


Grundlaget for EEAW blev lagt i 2002 og 2003. Her blev

landenes samarbejde prøvet af i praksis, da de tre EPAFlande

Norge, Holland og Danmark deltog i krigen mod

Talibanstyret i Afghanistan.

57 lande deltog i den internationale koalition, der ledet af

USA blev sammensat efter terrorangrebet 11. september

2001. Målet var at vælte taleban-styret i Afghanistan, der

beskyttede Osama bin Ladens al-Qaeda netværk.

14. december 2001 besluttede den danske regering at

sende styrker til området i og omkring Afghanistan.

Flyvevåbnets del af bidraget, seks F-16 fly med tilhørende

støtteenheder, udgjorde en fælles struktur sammen med

de norske og hollandske bidrag. Det kunne lade sig gøre

fordi alle tre lande bidrog med F-16-jagerfly.

Hollænderne bidrog udover de 6 jagerfly med et KDC-10

lufttankningsfly, som kan fylde brændstof på flyene, mens

de er i luften.

Forord

EEAW EEAW EEAW - praktisk praktisk samarbejde samarbejde i i i NATOs NATOs ånd

ånd

NATO samarbejdet har siden 1949 været den overordnede

ramme for det danske forsvar. Ud over den

sikkerhedspolitiske forankring, har NATO også haft en

uvurderlig betydning for landenes militære styrkers evne

til at samarbejde rent praktisk. Standardisering af taktik,

teknik og procedurer er områder, som NATO har

prioriteret højt, fordi det gør det meget lettere at

gennemføre militære operationer med deltagelse fra flere

lande.

For små nationer kan det være en udfordring at stille et

robust styrkebidrag til internationale operationer, så det

giver god mening at to eller flere NATO-lande samarbejder

om at løfte en opgave.

EPAF Expeditionary Air Wing er et godt eksempel på et

sådant samarbejde. Udstyret med samme flytype, F-16,

kan Belgien, Danmark, Holland, Norge og Portugal i

fællesskab udsende et veltrænet og robust kampflybidrag

til internationale operationer, med et forholdsvist lille

behov for støtte fra den enkelte nation.

Stig Stig Stig Østergaard Østergaard Nielsen

Nielsen

Chef for Flyvertaktisk Kommando

Formand for EEAW Steering Committee


EPAF EPAF — samarbejde samarbejde siden siden siden 1970’erne 1970’erne

1970’erne

I 1974 nedsatte Belgien, Holland, Norge og Danmark en

styregruppe, der skulle finde en fælles afløser for de

daværende jagerfly, F-100 Super Sabre og F-104

Starfighter. Flyene var blevet leveret som en del af

Marshall-hjælpen i 1950’erne og 1960’erne, og var ved at

være forældede.

Man så først på flere forskellige flytyper, men efter

grundige overvejelser og tests valgte man i juni 1975 at

sende en samlet bestilling på 348 fly af typerne F-16A og F

-16B.

Det blev dermed det første internationale indkøb af F-16

flyet. Handlen blev kaldt ”Århundredets Våbenhandel.”

Landene formaliserede deres samarbejde i EPAF -

European Participating Air Forces – eller på dansk: de

europæiske deltagende luftstyrker.

Med deltagende luftstyrker mente man lande, der deltog i

F-16 indkøbet.

Senere blev også Portugal optaget i samarbejdet.

EPAF-samarbejdet har siden anskaffelsen af F-16 flyene

været et forum, hvor landenes F-16 styrker kunne udvikle

flyene og udveksle erfaringer.

Aktiviteter

Øvelser Øvelser

Øvelser

EEAW har siden oprettelsen genneført en række øvelser,

der skulle integrere styrken og afprøve konceptet.

Øvelsen Crown Eagle i Storbritannien trænede de

procedurer, der går forud for at indsætte styrken i en

international operation. Øvelsen viste, at EEAW konceptet

fungerer, når det drejer sig om planlægning og

forberedelse.

I 2007 deltog samtlige medlemslande i øvelsen Cold

Response på Bodø i Norge. Erfaringerne herfra gav vigtige

erfaringer med samarbejdet på det operative og tekniske

område, og danner grundlag for den fortsatte udvikling af

EEAW.

NATO NATO Response Response Force

Force

I tilmeldingerne til NATOs hurtige reaktionsstyrke, NRF,

melder EEAW landene sig til som en samlet enhed. Det

medfører en samlet planlægning og koordination mellem

landene, når styrken skal leve op til reaktionsstyrkens

beredskabskrav. I hver NRF periode foregår der en intensiv

koordination af ansvarsområder og en logistisk

koordination, hvor man finder ud af hvem der bidrager

med hvilke dele af den samlede styrke. Den fælles indsats

sparer mængden af nødvendigt materiel og personel, og

letter dermed byrden for deltagerlandene.


Lockheed Lockheed Lockheed Martin Martin FF-16AM

F 16AM Fighting Fighting Fighting Falcon

Falcon

• Producent: Lockheed Martin, Texas, USA.

• Type: Ensædet jager/jagerbomber

• Længde: 14.32 m

• Højde: 5.01 m

• Spændvidde: 9.14 m

• Tomvægt: 5.443 kg

• Fuldvægt: 12.245 kg

• Motorer: 1 Pratt & Whitney F100-PW200

jetmotor med 11.340 kg trykkraft.

• Marchastighed: 833 km/t

• Maksimal hastighed: 2376 km/t

• Rækkevidde: 1.296 km

• Tophøjde: 20 km

• Bevæbning: 20mm M61A1 Vulcan maskinkanon

samt bomber, raketter og missiler.

Samarbejdet

EEAW EEAW EEAW — udvidet udvidet udvidet samarbejde

samarbejde

samarbejde

I 2004 blev den operative del af samarbejdet udvidet

kraftigt, med oprettelsen af EEAWEPAF Expeditionary

Air Wing.

Det udvidede samarbejde mellem de danske, norske,

belgiske, hollandske og portugisiske flyvevåben gør det

muligt for landene at stille et fælles bidrag til

internationale operationer eller større øvelser.

Et bidrag der i størrelse, effektivitet og selvstændighed

kan måle sig med større landes.

Navnet Expeditionary Air Wing betyder, at det er en

enhed, der skal kunne udsendes og arbejde langt fra

hjemlandene på baser med begrænsede støttemuligheder.

En EEAW-enhed skal for eksempel kunne bemande og

drive et samlet bidrag med op til 30 fly og sammen med

andre brugerlande drive en hel flyvestation inklusive

støttefunktioner.

Kan Kan supplere supplere hinanden

hinanden

Det er muligt, fordi de fem lande bruger den samme slags

kampfly, F-16.

Det betyder, at de enheder og det udstyr, et EPAF-land

kan stille med, er kompatible. Derfor kan landene dele

udstyr. Det betyder at alle landene ikke behøver

medbringe alt, der skal til for at holde flyene i luften. Et

land kan for eksempel bidrage med tankvogne, et andet

kan levere store hangartelte, hvor man kan reparere og

efterse flyene, og et tredje land kan bidrage med en

infanteristyrke, der kan forsvare flyvestationen.

Den fælles flytype betyder også, at landene bruger

samme reservedele og vedligeholdelsesprocedurer. Det

betyder for eksempel at landene kan låne reservedele af

hinanden og at landenes specialister kan deles om

opgaverne.

Danske mission-planners kan for eksempel planlægge

missioner for hollandske piloter.


Udsendelse

Udsendelse

De enkelte lande i samarbejdet definerer selv deres niveau

af deltagelse. Når et EPAF-bidrag bliver udsendt, skal det

så vidt muligt indgå i en eksisterende kommando- og

kontrolstruktur. Hvis andre NATO-lande ikke allerede har

etableret en struktur, skal man kunne etablere en selv.

Selvom EPAF-landene selv kan definere betingelserne for

deres deltagelse, forsøger man at have fælles

retningslinjer for, hvornår man må bruge våben.

Flyene

flyve fra Danmark til et missionsområde ude i verden, skal

de kunne tanke brændstof mens de er i luften. Det kræver

et specialbygget tankfly. Danmark har ikke et, men i EPAFsamarbejdet

kan Holland bidrage med et KDC-10

lufttankningsfly. Det giver endnu flere muligheder for et

EPAF-bidrag, fordi flyene kan blive på vingerne i længere

tid uden at skulle lande.

Fælles Fælles opdateringer

opdateringer

Et F-16-fly er ikke ’bare’ et F-16. Der er mange forskellige

versioner alt efter, hvordan de er opgraderet. Der er sket

meget, siden de første F-16 gik på vingerne i 1974. EPAFlandenes

F-16 fly har gennemgået en såkaldt Mid-Life

Update, og senest har flyene fået en gennemgribende

opdatering af software og cockpit. Det har givet bedre

muligheder for at ramme præcist med bomber.

Opdateringerne har også givet flyet mulighed for at

modtage radarbilleder fra for eksempel skibe, andre fly

eller jordbaserede radaranlæg, så piloten får et bedre

overblik over situationen omkring flyet.

EPAF-landene har været fælles om at gennemføre de

løbende opdateringer af F-16-flyene. Det har sikret at

landene stadig kan samarbejde, fordi flyene har de samme

systemer. Desuden har det sikret en bedre pris, fordi

opdateringerne er blevet indkøbt i fællesskab.


Grundlaget for EPAF-samarbejdet var det fælles indkøb af

F-16 i slutningen af 1970’erne. Det er stadig F-16 flyene,

der gør det muligt at samarbejde så tæt, som det er

tilfældet i dag.

F-16 er et såkaldt ’multi-role’ kampfly. Det betyder, at

flyet både kan nedkæmpe andre fly i luften og bombe mål

på jorden med stor præcision.

Den første F-16 gik på vingerne i 1974, og siden 1980 har

flyene været en del af det danske forsvar.

Opgaver

Opgaver

I Danmark fungerer F-16 flyene som ’luftens politi’ i

afvisningsberedskabet, der døgnet rundt er klar til at

rykke ud til uidentificerede fly i dansk luftrum. Der er og

et beredskab til at overvåge landjorden ved hjælp af

infrarødt udstyr, og man kan fotografere objekter på

jorden med et kamera, der monteres under flyet.

Kan Kan tanke tanke tanke i i luften

luften

For at F-16 flyene kan holde sig på vingerne i længere tid,

for eksempel under lange operationer, eller når de skal

Samarbejdet

Ledelse Ledelse

Ledelse

EEAW ledes overordnet af den såkaldte Steering

Committee - Styrekomiteen. Komiteen har en

repræsentant fra hvert deltagerlands flyvevåben.

Komiteen har det øverste ansvar for udførelse og kontrol i

samarbejdet. Der skal principielt være enighed om alle

beslutninger, dog kan repræsentanterne kun stemme, når

det drejer sig om operationer, deres land selv deltager i.

Der vælges et formandsland for to år ad gangen.

Komiteen mødes årligt eller efter anmodning fra et

deltagerland.

Den mere lavpraktiske del af samarbejdet foregår i Core

Planning Cell. Her udmøntes styrekomiteens beslutninger i

praksis. I forskellige undergrupper udarbejdes

dokumentation, logistiske aftaler og efterretninger.

Undergrupperne bemandes primært af de flyvende

enheder.

Finansiering

Finansiering

Udgifterne i forbindelse med samarbejdet dækkes af

landene selv, medmindre partnerlandene beslutter andet.

Partnerlandene er selv ansvarlige for alle omkostninger,

når tropperne skal udsendes.

Drift, etablering og administration af en EEAW styrke er

derimod fælles omkostninger.


Teknikere Teknikere

Teknikere

Brandberedskab

Brandberedskab

Brandberedskab

Landene Landene Landene Landene kan kan supplere supplere supplere supplere supplere hinanden

hinanden

Ved Ved at at at at at at at udsende udsende supplerende supplerende enheder enheder og og systemer systemer kan

kan

EPAF EPAF EPAF EPAF EPAF EPAF EPAF landene landene landene landene landene landene landene stille stille stille stille stille stille stille et et et et et et et fælles fælles bidrag.

bidrag.

Tankbiler Tankbiler

Kampfly

Kampfly

Mobilt Mobilt Mobilt iltanlæg

iltanlæg

Transportfly

Lufttankning

Lufttankning

Bevogtningsstyrke

Bevogtningsstyrke

More magazines by this user
Similar magazines