Bestyrelsesmøde, 12.11.2010 Referat af bestyrelsesmøde ... - FSC

dk.fsc.org

Bestyrelsesmøde, 12.11.2010 Referat af bestyrelsesmøde ... - FSC

Tilstede:

Peter K. Kristensen (PKK), DLH;

Kasper Kopp (KK), Tracer;

Loa Dalgaard Worm(LDW), FSC Danmark:

Jacob Ryding (JR), Nepenthes

Lasse Juul Olsen (LJO) WWF

Henrik Lomholdt (HL) (CoolGray)

Sted/Tid:

DLH, Skagensgade 66, 2630 Taastrup

Tid: 10.15 – 14.15

Bestyrelsesmøde i FSC Danmark

12/11 2010

Referat

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt med følgende rettelser i dokumentet ”politisk ramme”

under punkterne for ”miljøvejledning” og ”Controlled Wood”.

Endvidere tilføjes punkter i dokumentet for ”Kontroversielle sorter”,

FSCs fremskridt i troperne”, ”snyd med FSC-mærket” samt ”FSCcertificering

i europa” Det besluttes at dokumentet er et levende

dokument, som revideres flere gange årligt ved bestyrelsesmøder.

2) Kommentarer til referat fra bestyrelsesmøde juni 2010

Action Points gennemgås af LDW:

- Alle actionpoint i sidste referat er opfyldt undtagen punktet om

krisekommunikation. Det besluttes, at dette punkt udsættes, da

Nepenthes er bange for, at en umotiveret henvendelse vil være

uden effekt.

Dokumenter: Referat_juni_2010.doc + Politisk ramme for FSC

Danmark.doc

3) Opdatering på økonomi og projekter

Loa Dalgaard Worm opdaterer bestyrelsen på den økonomiske

situation.

Projekter:

KK fremsætter et forslag om at gøre Green Pages endnu mere

tilgængelig ved at lægge den på nettet som PDF.

Endvidere besluttes det, at der skal indtænkes en kategori for

medlemmer uden reelle FSC-produkter i medlemsstrukturen.

Årsagen er indmeldingen af Natur-Energi, der jo ikke forhandler

reelle FSC-produkter og derfor ligger i et medlemskab på 1000 kr.

Dette mener BS er for lidt.

Økonomi:

LDW gennemgik økonomien, der ser god ud. Det ser således ud

til, at vi når vores målsætning om et overskud på ca. 70.000 kr +/-

5000 – 7000 kr. BS udtrykte sin bekymring over ikke at kunne

aflæse denne forventning direkte i budgetopfølgningen på grund

af de mange kommentarer og periodeforskydelser.

Actionspoint:

LDW opdaterer

politisk ramme inden

næste møde.

Til orientering

Til orientering

Tid: 25 min

LDW: Gøre GP 2011

mere tilgændelig på

nettet, (ved udgivelse

af bogen)

LDW: Opsætning af

forslag til

mediemsstruktur

inden næste BS møde.

LDW undersøger

muligheden for en

free-lance bogfører

inden årets udgang.

1


Dette ledte til, at LDW udtrykte sin bekymring over revisionsfirmaet

og deres lange svartider og inkonsistente svar på trods af at

udgifter til dem er mere end fordoblet i indeværende år.

Bogføreren hos revisionsfirmaet Elley Revision har til stadighed

svært ved at gennemskue bogføringen på trods af at sekretariatet

konterer samtlige bilag før afsendelse. LDW foreslog derfor

ansættelsen af en administrativ medarbejder, som kunne varetage

dels fakturering og opfølgning og dels kunne føre bogføringen

inhouse, da det er dén, der udgør det største problem og som

optager cirka en uges arbejdstid for sekretariatet i kvartalet.

BS var enige i, at der skulle findes en bedre løsning på det

økonomiske overblik. HL foreslog dog ansættelse af en free-lance

bogfører i stedet for en reel administrativ medarbejder og LJO

forslår at kombinere dette med en administrativ

studentermedhjælp, som også kan hjælpe på andre opgaver. På

den måde fritages LDW fra den administrative byrde men

omkostningen hertil forbliver lav samtidig med at det økonomiske

overblik stiger. Det besluttes at LDW undersøger markedet for

free-lance bogfører. Endvidere besluttes det, at LDW skal tage en

ekstra snak med revisionsfirmaet og lufte sin bekymring.

Mål: Bestyrelsen opnår indsigt i økonomi og projekter.

Dokumenter: Projektopdatering_BM_nov2010.doc +

budget_2010_opfulgt3.xls

4) Strategi 2011-2015 samt 2011

Diskussion og godkendelse af udkast til strategi for 2011-2015.

Sekretariatet havde omformet resultaterne fra årets strategidag til

to dokumenter – en fem-årig strategi samt en handlingsplan for

2011. Dog havde LDW efter drøftelse med BSS (ikke til stedet ved

mødet) omstruktureret prioriteringen af målgrupperne ud fra et

nyindført scorecard.

BS udtrykte irritation over, at LDW egenhændigt havde

omprioriteret målgruppeindsatsen i forhold til det, der blev

besluttet på strategidagen. BS fandt således ikke, at den nye

model afspejlede deres input i særlig høj grad. BS synes

endvidere, at de udvalgte parametre for sammenligning manglede

en afspejling af reel effekt for verdens skove. LDW påpegede at

de nuværende parametre var udvalgte efter de kriterier, som BS

opsatte på strategidagen og at hun havde indført et parameter om

krævet tidsforbrug for at gøre det nemmere at afspejle mængden

af indsats krævet i forhold til potentiel indtjening på satsningen.

Hendes pointe var, at SEKR ikke både kan satse på de tunge

målgrupper og samtidig opbygge en egenkapital på 6 måneders

drift over de næste fem år. BS (især KK og PKK) påpegede, at

optjeningen af egenkapital ikke må blive et mantra og eneste

pejlemærke.

Til beslutning

Tid: 45 min

Action point:

LDW tilretter

strategidokumentet og

erstatter scorecard samt

grafen indsats over tid

med skreven

argumentation inden

næste BS møde.

JR og LJO kommer med

input til nye indikatorer

inden udgangen af

december 2010,

hverefter LDW

indarbejder disse inden

næste BS møde i

januar.

2


Gennemgangen af strategien førte til en længere diskussion, som

dog mundede ud med, at BS ikke var særlig uenig med strategien

i sin nuværende form, men at de blot var uenige med opstillingen

af scorecard og tidsfordeling. Det blev derfor besluttet, at disse to

sider i strategien skulle erstattes med en skriftlig argumentation for

prioriteringen frem for et scorecard. Endvidere blev det besluttet at

tilføje rådgivende ingeniører som en selvstændig målgruppe. JR

og LJO ønskede dog, at alle indikatorer i dokumentet blev

gennemgået og gjort mere relevante og målbare. De tilbød begge

at komme med input til dette arbejde.

Mål: At en strategi vedtages

Dokumenter: Strategi FSC Danmark.docx

5) Handlingsplan og budget 2011

Gennemgang og vedtagelse af budgettet for 2011 og

handlingsplan for 2011.

BS havde ingen kommentarer til handlingsplanen og dens

aktiviteter. JR indvendte i øvrigt, at det ikke var BSs rolle at

detailstyre handlingsplanen men kun strategien, hvorefter SEKR

måtte omsætte denne til en handlingsplan, som de har

selvbestemme på.

Budgettet godkendes som det er fremlagt. Dog udpeger BS et

ønske om, at lønstigningspuljen ikke fremgår som en sådan af

budgettet.

Mål: at et budget og en handlingsplan vedtages for 2011

Dokumenter: Budget_2011.xls + handlingsplan_2011.docx

6) Grønne organisationers opbakning til FSC systemet

Orientering fra Nepenthes / WWF omkring situationen ifht. grønne

organisationers opbakning til FSC samt diskussion af tiltag fra

FSC DK’s side.

Nepenthes har nogle bekymringer, som de gerne vil have luftet i

plenum. Nepenthes er bekymret for de grønne organisationers

forsatte opbakning til FSC-systemet på grund af store problemer i

CoC-systemet, hvor der kan være mangelfuld kontrol.

Bestyrelsen følger aktivt udviklingen og forholder sig til den.

Mål: Indsigt i situationen og oplistning af eventuelle tiltag

Dokumenter: ingen

7) Code of Conduct / Medlemskontrakt

Der var ikke tid under mødet til at diskutere kontraktforslaget i

dybden under mødet. Det blev besluttet, at LDW i stedet vil

udsende forslaget på mail og lade medlemmer af BS kommentere

på det her. Hvis ikke alle stemmer ja på mailen, må diskussionen

tages til næste møde.

Til beslutning

Tid: 30 min

Til diskussion

Tid: 20 min

Til beslutning

Tid: 20 min

Bliver sendt ud via

mail til afstemning.

LDW udformer version

til sponsorer /

3


KK ønsker at det overvejes, hvad man gør med virksomheder

uden klar tilknytning til FSC, og at hele støttemedlemsmodellen

tænkes grundigt igennem. PKK og JR støtter op.

PKK ønsker endvidere et separat dokument for sponsorer /

støttemedlemmer eller et udvidet afsnit for dem i dokumentet.

Mål: At FSC Danmark får en kontrakt med sine medlemmer

Dokumenter: Medlemskontrakt.dot

8) Revenue Sharing Mechanism

Udkast til henvendelse til FSC IC omkring Revenue Sharing (RS)

gennemgåes og godkendes.

LDW præsenterer problemstillingen med, at FSC Danmark ikke

fået særlig stor andel i de AAF-fees, som uddeles til lokale

kontorer gennem den nye revenue sharing mechanism, fordi

beløbene udelukkende fordeles efter antal hektar samt cocbutikker.

LJO og JR synes om, at brevet tager stilling og beder om en fair

fordeling. På den anden side er de nervøse for, at brevet kommer

til at lyde som om, at der bare skal flest mulige midler til FSC DK.

Konklusionen bliver, at SEKR omformulerer brevet, så det i højere

grad lægger vægt på at midlerne fra FSC IC til FSC DK i øjeblikket

ikke dækker udgifterne til den mængde af internationalt arbejde,

SEKR lægger, og at dette bør ændres gennem revisionen af

revenue sharing mechanism.

Mål: FSC Danmarks bestyrelse sender brev til FSC IC

Dokumenter: revenue_sharing_brev.dot

9) Evt.

LJO er forhindret i at deltage og afholde BS-møde på den fastlagte

dato i januar. LDW stiller et generelt spørgsmål, hvorvidt vi skal

vedtage, at BS-møder kan flyttes. Der er bred enighed om, at det

kan de +/- 1 uge

støttemedlemmer

Til beslutning

Tid: 25 min

Loa laver en ny

version af brevet og

sender ud på en e-mail

til afstemning inden

udgangen af

november 2010.

Tid: 10 min

Loa laver en doodle

omkring næste møde.

4

More magazines by this user
Similar magazines