Flekstidsaftale for medarbejderne i Koncern-økonomi

oko.ku.dk

Flekstidsaftale for medarbejderne i Koncern-økonomi

KØBENHAVNS UNIVERSITET

SAGSNOTAT 11. SEPTEMBER 2008

Vedr.: Flekstidsaftale i Koncern-økonomi

Sagsbehandler: Anne Bechsgaard

Flekstidsaftale for medarbejderne i Koncern-økonomi

1. Indledning

Denne flekstidsaftale gælder for alle medarbejdere i Koncern-økonomi. Dog

tilsidesættes overenskomstfastsatte vilkår f.eks. om ingen højeste tjenestetid

og merarbejde ikke af denne aftale for specialkonsulenter, chefkonsulenter,

områdeledere og sektionschefer.

Formål

Fleksibel arbejdstid giver den enkelte medarbejder mulighed for, inden for

nedenstående rammer, selv at tilrettelægge sin daglige arbejdstid under hensyntagen

til organisationen og den enkeltes behov.

Medarbejderen skal tilrettelægge sit arbejde under hensyntagen til sektionens

tarv for at ordningen kan fungere tilfredsstillende. Forudsætningen herfor

er, at opgaverne løses tilfredsstillende, og at serviceniveauet udadtil opretholdes.

Definitioner

Fikstid er den tid på dagen, hvor alle medarbejdere skal være til stede med

mindre noget andet er aftalt med den nærmeste leder. Fikstiden er 9.30 –

14.30.


Flekstid er tiden før 9.30 og efter 14.30, hvor medarbejderen selv kan tilrettelægge

sin arbejdstid.

2. Generel flekstidsordning

• En arbejdsdag for fuldtidsansatte udgør 7,4 timer svarende til 7 timer og

24 minutter.

• Under hensyn til den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og i samarbejde

med nærmeste leder samt relevante kolleger tilrettelægger den enkelte

medarbejder selv sine mødetidspunkter, således at den samlede

ugentlige arbejdstid gennemsnitligt svarer til den enkelte medarbejders

ugentlige normtid.

• For deltidsansatte aftales fikstiden individuelt.

• Ved udgangen af hver måned må flekstidssaldoen højst udgøre 37 timer

i overskud eller 10 timer i underskud.

• Lederen kan pålægge medarbejdere i konkrete situationer at møde på

bestemte tidspunkter. I det omfang dette holder sig inden for normal arbejdstid

(8.00- 17.00) eller ikke fører til en overskridelse af månedsnormen,

betragtes dette ikke som over-/merarbejde, men indgår i flekstidsregnskabet.

• Medarbejderne registrerer selv dagligt deres arbejdstid mv. i et flekstidsregnskab

(Excel regneark), som ved månedens udgang skal godkendes

af nærmeste leder.

3. Over- og merarbejde

• Det er grundholdningen i Koncern-økonomi, at medarbejdernes engagement

i arbejdet ikke måles i antallet af over- og merarbejdstimer, og at

over- og merarbejde skal begrænses mest muligt.

• Over- og merarbejde er således et ekstraordinært ressourceforbrug, som

ledelsen skal tage stilling til. Over- og merarbejde er derfor i sagens natur

pålagt medarbejderen af ledelsen.

• Ledelsen i de enkelte sektioner følger løbende op på det samlede niveau

for over- og merarbejde.

• Der udbetales ulempegodtgørelse for de medarbejdere, der er omfattet af

cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

• For fuldmægtige modregnes rådighedsforpligtelsen ved evt. merarbejde

i henhold til gældende regler.

4. Opgørelse af arbejdstid

Pålagt tilstedeværelse/opgavevaretagelse efter kl. 17 regnes som over-

/merarbejde og afvikles i henhold til gældende overenskomster.

Hvis en medarbejder selv vælger at arbejde sent, henholdsvis tidligt for mest

2

SIDE 2 AF 5


hensigtsmæssigt at kunne tilrettelægge sit arbejde, er der tale om brug af

flekstidsordningen.

Prioritering af opgaver

Hvis en medarbejder ikke mener at kunne løse en given opgave inden for

den normerede arbejdstid, kræver det direkte aftale med den nærmeste leder

om, hvornår der er tale om over-/merarbejde.

Medarbejderen har pligt til at inddrage den nærmeste leder og kan ikke

modtage over-/merarbejds-honorering, hvis den nærmeste leder ikke har

haft mulighed for at tage stilling til spørgsmålet på forhånd f.eks. ved at prioritere

de udestående opgaver.

Indregning af fravær

Følgende fravær indregnes i opgørelse af arbejdstid (i alfabetisk orden):

Barns 1. og 2. sygedag

Faktiske fraværstimer på grund af barns 1. og 2. sygedag medtages.

Dødsfald

I fbm. dødsfald og alvorlig sygdom indenfor den nærmeste familie kan der

efter aftale med nærmeste leder, ydes ekstraordinær frihed.

Eksamen

I forbindelse med eksamen ved efteruddannelse, der er hel- eller delvist finansieret

af Københavns Universitet kan der holdes fri på eksamensdagen

og dagen før.

Flytning

Efter aftale med nærmeste leder kan der medregnes 1 dag ved egen flytning,

dog maksimalt 1 dag om året.

Faglige arrangementer

Ved deltagelse i lokale faglige arrangementer som f.eks. generalforsamling,

medregnes op til 1 time. Det forudsættes at ledelsen forudgående har givet

tilladelse til mødets afholdelse.

Fællesarrangementer

Ved deltagelse i fællesarrangementer som f.eks. julefrokost, i Koncernøkonomi

samt FA medregnes timer op til dagsnormen.

3

SIDE 3 AF 5


Helligdage og fridage

Nytårsdag, skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. maj, St. Bededag, Kr.

Himmelfartsdag, 2. pinsedag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag, 2.

juledag samt Nytårsaftensdag.

Hjemmearbejde

Hjemmearbejde gennemføres efter forståelse med nærmeste leder.

De arbejdstidsmæssige rammer for at arbejde hjemme er de samme rammer,

som gælder for en almindelig arbejdsdag.

Jubilæum

Fridag ved 25, 40 eller 50 års jubilæum i statens tjeneste.

Kurser og konferencer

Deltagelse i kurser og konferencer, som finansieres af Københavns Universitet,

udløser ikke over-/merarbejde ud fra den betragtning, at både medarbejder

og arbejdsplads har fordel af den faglige udvikling. En sådan deltagelse

beregnes som en almindelig dagsnorm, selvom der evt. er undervisning/møde

om aftenen.

Hvis kurset eller konferencen foregår i forlængelse af en almindelig arbejdsdag

eller i weekend og på helligdage medregnes kursustiden som arbejdstid

i forholdet 1:1.

For de medarbejdere, der er omfattet af cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd

i staten, medregnes rejsetiden efter gældende regler.

Personalekonferencer mv. arrangeret af Koncern-økonomi regnes som arbejdstid

op til dagsnorm.

Læge- og tandlægebesøg

Læge- eller tandlægebesøg skal som udgangspunkt placeres uden for normal

arbejdstid. Efter aftale med nærmeste leder kan læge- og tandlægebesøg

lægges indenfor arbejdstiden og medregnes i arbejdstiden.

Mærkedage mm.

Efter aftale med nærmeste leder medregnes 1 fridag ved eget bryllup og eget

sølvbryllup, hvis dagen falder på en hverdag.

Omsorgsdage

Hele omsorgsdage medregnes med den daglige gennemsnitlige normarbejdstid.

Halve omsorgsdage medregnes med deres andel af den gennemsnitlige

daglige normarbejdstid.

4

SIDE 4 AF 5


Syge- og feriedage

Hele sygedage, feriedage og særlige feriedage medregnes med den gennemsnitlige

daglige arbejdstid. Delvise dage medregnes med deres andel af den

gennemsnitlige daglige arbejdstid.

Indregning af delvist fravær

Hvis en medarbejder er delvist fraværende pga. barns sygedag og egen sygdom

kan der påføres timer op til dagsnormen.

5. Afvikling

• Ved udgangen af hver måned tager hver medarbejders nærmeste leder

efter dialog med medarbejderen stilling til, hvordan evt. over- og

merarbejde samt overskydende flekstimer skal afvikles. Som hovedregel

afspadseres og kun i ganske særlige tilfælde og efter konkret

vurdering kan udbetaling finde sted.

• Ved fratrædelse/orlov aftaler lederen og medarbejderen en plan for

afvikling af overskud/ underskud på flekstidsregnskabet.

6. Ikrafttræden

Denne flekstidsaftale gælder i en forsøgsperiode fra 1. oktober 2008 -30.

september 2009. Aftalen midtvejsevalueres i april 2009.

Flekstidsaftalen er vedtaget af Koncern-økonomi og Tillidsrepræsentanter

for HK, AC, TAT og IDA og kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders

varsel.

For Koncern-økonomi, den For HK, den

_____________________________ ___________________________

5

For AC, den

___________________________

For TAT, den

___________________________

For IDA, den

___________________________

SIDE 5 AF 5

More magazines by this user
Similar magazines