Flekstidsaftale for medarbejderne i Koncern-økonomi

oko.ku.dk

Flekstidsaftale for medarbejderne i Koncern-økonomi

Flekstid er tiden før 9.30 og efter 14.30, hvor medarbejderen selv kan tilrettelægge

sin arbejdstid.

2. Generel flekstidsordning

• En arbejdsdag for fuldtidsansatte udgør 7,4 timer svarende til 7 timer og

24 minutter.

• Under hensyn til den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og i samarbejde

med nærmeste leder samt relevante kolleger tilrettelægger den enkelte

medarbejder selv sine mødetidspunkter, således at den samlede

ugentlige arbejdstid gennemsnitligt svarer til den enkelte medarbejders

ugentlige normtid.

• For deltidsansatte aftales fikstiden individuelt.

• Ved udgangen af hver måned må flekstidssaldoen højst udgøre 37 timer

i overskud eller 10 timer i underskud.

• Lederen kan pålægge medarbejdere i konkrete situationer at møde på

bestemte tidspunkter. I det omfang dette holder sig inden for normal arbejdstid

(8.00- 17.00) eller ikke fører til en overskridelse af månedsnormen,

betragtes dette ikke som over-/merarbejde, men indgår i flekstidsregnskabet.

• Medarbejderne registrerer selv dagligt deres arbejdstid mv. i et flekstidsregnskab

(Excel regneark), som ved månedens udgang skal godkendes

af nærmeste leder.

3. Over- og merarbejde

• Det er grundholdningen i Koncern-økonomi, at medarbejdernes engagement

i arbejdet ikke måles i antallet af over- og merarbejdstimer, og at

over- og merarbejde skal begrænses mest muligt.

• Over- og merarbejde er således et ekstraordinært ressourceforbrug, som

ledelsen skal tage stilling til. Over- og merarbejde er derfor i sagens natur

pålagt medarbejderen af ledelsen.

• Ledelsen i de enkelte sektioner følger løbende op på det samlede niveau

for over- og merarbejde.

• Der udbetales ulempegodtgørelse for de medarbejdere, der er omfattet af

cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

• For fuldmægtige modregnes rådighedsforpligtelsen ved evt. merarbejde

i henhold til gældende regler.

4. Opgørelse af arbejdstid

Pålagt tilstedeværelse/opgavevaretagelse efter kl. 17 regnes som over-

/merarbejde og afvikles i henhold til gældende overenskomster.

Hvis en medarbejder selv vælger at arbejde sent, henholdsvis tidligt for mest

2

SIDE 2 AF 5

More magazines by this user
Similar magazines