Download Priser 2012 som PDF 160Kb - Esbjerg Havn

en.portesbjerg.dk

Download Priser 2012 som PDF 160Kb - Esbjerg Havn

Esbjerg Havn · Priser & forretningsbetingelser 2012


Priser&Forretningsbetingelser 2012

Esbjerg Havn

Hulvejen 1

Postboks 2

6701 Esbjerg

Telefon: 7612 4000

Telefax: 7513 4050

adm@portesbjerg.dk

www.portesbjerg.dk

Maritim afdeling

vagt@portesbjerg.dk

Alle priser og beløb er angivet excl. moms

og øvrige offentlige afgifter og kan ændres uden

forudgående varsel.

2


INDHOLD

Priser&Forretningsbetingelser 2012

1. Afgivelse af oplysninger side 4

2. Skibsafgift side 4

2.1 Godkendte ruter 4

2.2 Borerigge 4

2.3 Passagerafgift 4

2.4 Fritagelse for skibsafgift 5

3. Vareafgift side 5

3.1 Takster 5

3.2 Fritagelse for vareafgift 6

4. Infrastrukturafgift side 6

4.1 Sporbenyttelsesafgift 6

4.2 Infrastrukturafgift - Jernbanevogne 6

4.3 Infrastrukturafgift - Mobilkraner 7

5. Arealleje side 7

5.1 Kontraktleje 7

5.2 Løs pladsleje 7

6. Udleje af kraner side 8

6.1 Lejepriser 8

6.2 Minimumspriser 9

6.3 Bestilling 9

6.4 Ansvar 10

7. Andre serviceydelser side 10

7.1 Levering af el fra stikkontakter 10

7.2 Modtageordning for driftsaffald fra skibe 11

8. Betalingsbetingelser side 13

8.1 Generelt 13

8.2 Betalingsfrister 13

9. Ansvar side 13

3


1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER

2. SKIBSAFGIFT

Priser&Forretningsbetingelser 2012

Skibsføreren eller skibets agent skal umiddelbart efter skibets afgang

fremsende manifest til Esbjerg Havn til brug for beregning og opkrævning

af afgifter.

Der skal endvidere afgives ønskede oplysninger om skib, passagerer og

ladning - herunder medførte befordringsmidler, containere m.v. - til brug

for udarbejdelse af statistik.

Af alle skibe, fartøjer og alt fl ydende materiel betales en skibsafgift for

benyttelse af havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften

påhviler skibet.

Skibsafgiften beregnes på grundlag af BT i henhold til skibets målebrev.

For borerigge gælder specielle takster, jf. punkt 2.2.

Skibsafgiften betales efter rederiets valg:

a. For hvert enkeltanløb, for hver påbegyndt

periode af 7 kalenderdages varighed. 3,06 kr. pr. BT

Dog minimum 200,00 kr. pr. anløb.

b. Månedsafgift (min. 300 BT)

efter forudgående skriftlig aftale: 7,64 kr. pr. BT

Månedsafgift betales forud og giver ret til et ubegrænset antal anløb

inden for den pågældende kalendermåned.

2.1 Godkendte ruter

For godkendte ruter tilbagebetales årligt bagud følgende andele af

skibsafgifter, der er afregnet for hvert anløb:

6 - 12 anløb: 45%

13 - 24 anløb: 55%

25 - 48 anløb: 65%

49 - anløb: 75%

Ro/Ro-ruter: 90%

Begæring om tilbagebetaling fremsendes for et kalenderår ad gangen

- dog senest 1. februar det efterfølgende år.

2.2 Borerigge

For borerigge betales en afgift på 1,73 kr. pr. BT pr. dag.

2.3 Passagerafgift

Der betales en passagerafgift af alle passagerer, der ankommer til eller

afsejler fra havnens område.

Afgift pr. passager: 1,29 kr. pr. person

4


3. VAREAFGIFT

Priser&Forretningsbetingelser 2012

2.4 Fritagelse for skibsafgift

Fritaget for skibsafgift er:

a. Skibe indregistreret til fi skeri, der anløber Esbjerg Havn for at

losse fersk fi sk.

b. Fritagelsen gælder for en sammenhængende periode på 7 kalenderdage.

Herefter betales skibsafgift jf. pkt. 2 a eller 2 b.

c. Orlogsskibe og skoleskibe, som ikke medfører gods eller passagerer.

d. Skibe, der alene har anløbet Esbjerg Havn for at søge lægehjælp,

ilandsætte syge, skibbrudne eller lig.

e. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til

Havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved

anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for Havnens

regning.

f. Lystfartøjer, når de benyttes til lystsejlads.

Af alle varer, der losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes

i Havnen eller i de uddybede løb, betales vareafgift.

Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen.

For så vidt angår vareafgiften af fersk fi sk m.v., gælder dog reglerne

nedenfor under punktet “Fisk og skaldyr”.

3.1 Takster

• Andre varearter end nedenstående 13,64 kr./ton

• Sand/sten/grus og skærver 4,25 kr./ton

• Barytes, borerør, coatede rør 5,87 kr./ton

• Korn, kartofl er, fi skemel 8,18 kr./ton

• Metalskrot, cement, jernsulfat 8,18 kr./ton

• Træfl is, biomasse, affald og lignende til forbrænding 8,18 kr./ton

• Kul 11,68 kr./ton

• Frosne fi sk m.v. min. 5.500,00 kr. 13,64 kr./ton

• Olie, gas- og olieprodukter (mineralske) 14,69 kr./ton

Priser for enheder

A1. Containere med længde ≤ 45’: 154,00 kr. pr. container

A2. Containere med længde > 45’: 307,00 kr. pr. container

B1. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med 154,00 kr. pr. enhed

trailer, lastbiler med anhænger,

vare-/lastbiler og entreprenør- og landbrugsmaskiner

med længde ≤ 18,75 m.

5


Priser&Forretningsbetingelser 2012

B2. Løstrailere, skibstrailere, trækkere med 307,00 kr. pr. enhed

trailer, lastbiler med anhænger og entreprenør-

og landbrugsmaskiner med længde > 18,75 m.

C. Uindregistrerede køretøjer – herunder biler, 11,48 kr. pr. enhed

caravans og autotrailere.

D. Tomme containere og andre transport- 10,20 kr. pr. enhed

enheder uden gods, der ikke forsendes

som handelsvarer.

Personbilafgift

Indregistrerede personbiler, der ud- eller 6,63 kr. pr. enhed

indskibes inden for havnens område.

Fisk og skaldyr

Af fi sk og skaldyr, der oplosses fra fi skefartøjer i uforarbejdet eller

forarbejdet stand, betales 1,92 % af værdien ved salg i første hånd.

Vareafgift for fi sk mv. betales af aftageren (auktionsholderen,

fi skehandleren, fi skeopkøberen), der til havnen skriftligt skal angive

beregningsgrundlaget.

Aftageren er på forlangende pligtig til at afgive specifi kation over indkøbene,

ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende

er pligtig til skriftligt at give oplysning om lastens værdi og vægt samt

om, til hvem den er solgt.

3.2 Fritagelse for vareafgift

Fritaget for vareafgift er:

- Varer til skibets eget brug.

- Varer og materiel til havnens eget brug.

4. INFRASTRUKTURAFGIFT

4.1 Sporbenyttelsesafgift

Operatører skal betale en afgift for benyttelse af havnens sporanlæg.

Afgiften udgør 250,00 kr. pr. jernbanevogn.

Operatører skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende

måned tilsende havnen oplysninger om foretagne transporter.

4.2 Infrastrukturafgift - Jernbanevogne

Af jernbanevogne, der befordrer varer til eller fra Esbjerg Havn,

beregnes en afgift på 250,00 kr. pr. vogn.

Afgiften opkræves ikke af jernbanevogne med enheder (containere, trailere,

veksellad o.lign.), idet der her i stedet betales enhedsafgift. Enhedsafgiften

udgør 250,00 kr. pr. enhed med en maksimumbetaling på 500,00 kr.,

såfremt en togvogn er lastet med fl ere end 2 enheder.

6


5. AREALLEJE

Priser&Forretningsbetingelser 2012

Virksomheder, der håndterer ovennævnte jernbanevogne og/eller enheder

(ved håndtering forstås af- eller pålæsning af gods på Esbjerg Havn), skal

for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned tilsende havnen

oplysninger om foretagne transporter. Havnen opkræver afgiften hos disse

virksomheder, men afgiften påhviler modtager/afsender.

Infrastrukturafgiften er gældende for jernbanevogne og enheder, der befordrer

varer til eller fra Esbjerg Havn, såfremt varerne ikke tidligere er belagt

med vareafgift til havnen eller senere måtte blive det.

4.3 Infrastrukturafgift - Mobilkraner

Af mobilkraner, som bruges til lastning og losning af skibe på Esbjerg Havn,

beregnes en afgift på 1.275,00 kr. pr. kran pr. påbegyndt arbejdsdag.

Kranfi rmaet skal senest 5 hverdage efter afsluttet laste-/losseoperation

fremsende opgørelse over antal arbejdsdage.

5.1 Kontraktleje

Lejebetingelser fastsættes i henhold til individuel aftale.

5.2 Løs pladsleje

Henvendelse vedrørende anvisning af arealer rettes til Maritim afdeling.

5.2.1 Lejepriser

Arealanvendelse Lejesats

Oplægning af gods 11,15 kr./m 2 /påbegyndt uge

Korttidsleje af arealer 15,30 kr./m 2 /påbegyndt måned

Lejen opkræves hos den, der har fået anvist arealet. Samme er ansvarlig

for lejens betaling.

Vederlagsfri oplægning af gods kan kun foretages efter forudgående

aftale med Esbjerg Havn, Maritim afdeling.

5.2.2 Generelle regler for oplægning af gods m.v.

Oplægning af gods og evt. opstilling af midlertidige bygninger på havnens

arealer samt omladning af gods kan fi nde sted efter bestemmelserne i

kapitel IV i Bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004 om Standardreglement

for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

5.2.3 Ansvar for gods (herunder containere og materiel)

Esbjerg Havn påtager sig intet ansvar for gods (herunder såvel fyldte som

tomme containere og materiel), der oplægges eller henstilles på havnens

arealer i øvrigt. Esbjerg Havn påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle

skader, som det henlagte gods/containere/materiel måtte påføre tredjemand.

7


6. UDLEJE AF KRANER

Priser&Forretningsbetingelser 2012

Oplysninger om kranerne kan fi ndes på Esbjerg Havns hjemmeside www.

portesbjerg.dk under Infrastruktur/kraner.

6.1 Lejepriser

Kraner, leje (kr./time):

Krantype

- Containerkran,

Anvendelse Pris pr. time

skinnekørende - Arbejde mellem skib og kaj 1.856,00 kr.

- Mandskabskurv 51,00 kr.

Havnemobilkraner

- Liebherr 32 tons - Bulk 755,00 kr.

- 1081 LHM - General cargo:

- max. løft ≤ 10 tons 1.102,00 kr.

- max. løft > 10 tons og ≤ 32 tons 1.392,00 kr.

- Liebherr 80 tons

- 280 LHM - Bulk 1.856,00 kr.

- Containerarbejde skib/kaj 1.856,00 kr.

- General cargo:

- max. løft ≤ 10 tons 1.392,00 kr.

- max. løft > 10 tons og ≤ 40 tons 2.315,00 kr.

- max. løft > 40 tons og ≤ 80 tons 4.284,00 kr.

- Liebherr 110 ton og 150 tons

- 400 LHM og - Bulk 1.887,00 kr.

- 500 LHM - Containerarbejde skib/kaj 1.887,00 kr.

- General cargo:

- max. løft ≤ 10 tons 1.428,00 kr.

- max. løft > 10 tons og ≤ 40 tons 2.366,00 kr.

- max. løft > 40 tons og ≤ 80 tons 4.386,00 kr.

- max. løft > 80 tons og ≤ 110 tons 6.018,00 kr.

- max. løft > 110 tons og ≤ 150 tons 10.200,00 kr.

(kun LHM 500)

Dobbeltløft

Efter aftale kan der i visse havneområder udføres dobbeltløft med Esbjerg

Havns Liebherr-kraner.

Anstilling af 2 kraner, leje af åg samt forberedende arbejder: 15.000,00 kr. pr.

gang.

Krantype Anvendelse Pris pr. time

- Liebherr 80 tons og

Liebherr 110 tons Max. løft 150 - 184 tons 14.350,00 kr.

- Liebherr 80 tons og

Liebherr 110/150 tons Max. løft 225 tons 18.550,00 kr.

- Liebherr 110 tons og

Liebherr 150 tons Max. løft 245 tons 24.450,00 kr.

8


Priser&Forretningsbetingelser 2012

Kranfører

- Normal arbejdstid, hverdage 07.00-16.00: Incl. i kranleje

- Overtidstillæg 50%: 143,00 kr./time

- Overtidstillæg 100%: 286,00 kr./time

- Ekstra kranfører, normal arbejdstid: 306,00 kr./time

6.2 Minimumspriser

For containerkranen afregnes for min. 1 time.

For mobilkranerne afregnes pr. påbegyndt ½ time, dog min. 2.270,00 kr. for

Liebherr 32 t. og min. 5.712,00 kr. for Liebherr 110 t./150 t.

Såfremt mobilkranen skal fl yttes fra et havneafsnit til et andet, fx fra

Sønderhavn til Trafi khavn eller fra Sønderhavn til Tauruskaj, afregnes

min. 5.610,00 kr. for Liebherr 32 t/Liebherr 80 t. og 11.424,00 kr. for

Liebherr 110 t./150 t. Beløbet modregnes i den endelige lejepris.

Liebherr 150 t. fl yttes dog ikke mellem Trafi khavn og Sønderhavn.

Når fl ytning er varslet, vil ventetid på grund af gods, køretøjer og lignende

på kranernes kørevej kunne faktureres den ansvarlige for forsinkelsen med

minimumsprisen for kranen.

6.3 Bestilling

Kraner bestilles/afbestilles hos Kranafdelingen, tlf.nr. 7612 4125.

Bestilling af kran, når kranen skal

fl yttes fra ét havneafsnit til et andet: Senest kl. 07.00 hverdagen før

Bestilling af kran inden

for ét havneafsnit: Senest kl. 12.00 hverdagen før

Bestilling af overarbejde samme dag: Senest kl. 12.00

Bestilling af overarbejde på lørdage

og på søn- og helligdage: Senest kl. 12.00 hverdagen før

Gebyrer

Bestilling af arbejde med opstart

udenfor normal arbejdstid: 984,00 kr./mand

Sen bestilling:

Ved kranfl ytning mellem havneafsnit

mellem kl. 07.00 og kl. 15.00 hverdagen før: 551,00 kr.

Ved kran inden for ét havneafsnit

mellem kl. 12.00 og kl. 15.00 hverdagen før: 551,00 kr.

Senere 1.097,00 kr.

9


7. ANDRE SERVICEYDELSER

7.1 Levering af el fra kajstik

Priser&Forretningsbetingelser 2012

Ændring af starttidspunkt:

Mere end 24 timer før planlagt start: 0,00 kr.

Mellem 2 og 24 timer før planlagt start: 444,00 kr./time/mand

Mindre end 2 timer før planlagt start: Laveste timetakst for kranen

Afbestilling

Ved kranfl ytning mellem havneafsnit

inden kl. 07.00 hverdagen før: 2.315,00 kr./gang

Ved kran inden for ét havneafsnit

inden kl. 12.00 hverdagen før: 2.315,00 kr./gang

Senere: 5.794,00 kr./gang

6.4 Ansvar

Esbjerg Havns virksomhed ved udlejning af kranerne består alene i at

stille kranerne med fører til disposition. Kranlejeren er derfor ansvarlig for

enhver skade, der i udlejningstidsrummet måtte ske på såvel personer som

ting, herunder kranen. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglen

i afsnit 9.

Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler,

havnearbejdere mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab.

7.1.1 Generelt

Almindelige betingelser for bestilling og brug af havnens kajstik fremgår

af “Regulativ for levering af elektricitet fra kajstik på Esbjerg Havns ledningsnet”,

som udleveres ved henvendelse til Maritim afdeling.

7.1.2 Priser

Betegnelse

Tilslutningsafgift 174,00 kr. pr. påbegyndt uge

El-forbrug 1,47 kr./kwh (excl. diverse afgifter)

Tilslutning med en uafbrudt løbetid på mindst 3 måneder kan aftales

afregnet med en kvartalsafgift på: 1.112,00 kr.

Henvendelser vedrørende levering af el rettes til Maritim afdeling.

7.1.3 Ansvar

Esbjerg Havn leverer kun tilslutninger ved kajen og påtager sig intet ansvar

for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet

eller for strømsvigt. Strømmen til kajstikkene afbrydes ved varsel om

stormfl od. Esbjerg Havn leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten

til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel.

Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring

af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren.

10


Priser&Forretningsbetingelser 2012

7.2 Modtageordning for driftsaffald fra skibe

7.2.1 Generelt

Esbjerg Havn har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1632 af

den 13. december 2006 samt bekendtgørelse nr. 1207 af den 7. december

2008 etableret modtageordning.

Den pt. seneste Affaldsplan er dateret august 2010. Et sammendrag af planen

kan ses på Esbjerg Havns hjemmeside www.portesbjerg.dk under ”Om

Esbjerg Havn/Regler og ordninger/Modtageordning”.

Der kan afgiftsfrit leveres driftsaffald, der modsvarer skibets art, størrelse

og seneste anløbshavn. Ordingen benævnes ”No-special-fee”.

Afl evering skal fi nde sted indenfor Serviceafdelingens normale arbejdstid.

Den normale arbejdstid er mandag til fredag fra kl. 7.00 til kl. 14.30.

7.2.2 Bestilling

Anmeldelsesformular fi ndes på Havnens hjemmeside www.portesbjerg.dk

under ”Om Esbjerg Havn/Regler og ordninger/Modtageordning”.

Anmeldelsesformular kan endvidere rekvireres hos Maritim afdeling,

Hulvejen 1, og faxes på 7513 4050 eller sendes pr. e-mail til

vagt@portesbjerg.dk.

Affaldshåndteringen i lystbådeområdet varetages af Esbjerg Søsport,

Fiskerihavnsgade 2a, 6700 Esbjerg, tlf.nr. 75 13 84 86 eller via

hjemmesiden: www.essoesport.dk.

7.2.3 Afgifter

Esbjerg Havn kan opkræve særskilt betaling, hvis:

• mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet

ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb;

• affaldet ønskes afl everet uden for almindelig arbejdstid;

• skibet ikke betaler normale skibs- og vareafgifter;

• skibet ikke senest 24 timer før anløb har indsendt anmeldelse

af affald, der ønskes afl everet;

• affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen

eller lægges på kajen uden af være anmeldt, eller hvis

• olieaffald har en olieprocent under 65 eller indeholder andre

materialer end olie og vand.

Havnens omkostninger i forbindelse med forsinkelser (uanset årsag),

herunder forgæves fremmøde eller levering af fx spildevand med lavere

pumpehastighed end forudsat, vil blive debiteret skibet, jf. nedenfor.

11


Priser&Forretningsbetingelser 2012

7.2.4 Takster

I ovennævnte tilfælde, hvor modtagelse af skibsaffald ikke kommer ind

under ”No-special-fee”-ordningen, vil skib/agent blive faktureret efter

følgende takster:

Kørende materiel med fører:

Lille ladvogn, traktor m. kran/ladvogn, tankvogn,

fejemaskine, lastbil til containerløft 775,00 kr./time

Servicemedarbejder 409,00 kr./time

Slopolie 606,00 kr/ton

Kloakspildevand 13,25 kr/m 3

Materiel i øvrigt:

Lukket container, 18 m 3 13,25 kr./dag

Opstilling af lukket container; 18 m 3 Timepris for lastbil

Tømning af lukket container, excl. afgifter 610,00 kr./gang

Let 800 l. container på hjul 81,50 kr./måned

Opstilling af let container på hjul 112,00 kr./gang

Tømning af let container på hjul, incl. afgifter 163,00 kr./gang

Fjernelse af uanmeldt affald udføres

i regning dog min. 2.448,00 kr./gang

Uden for normal arbejdstid betales overtid og tilkald, jf. nedenfor.

Overtid og tilkald

For timer uden for normal arbejdstid (hverdage 07.00-14.30) betales et

overtidstillæg på 143,00 kr./time henholdsvis 286,00 kr./time

for 50 %/100 % timer.

Startgebyr

Arbejde inden for normal arbejdstid (hverdage 07.00-14.30) 0,00 kr.

Bestilling af arbejde med opstart uden for

almindelig arbejdstid (tilkald) 984,00 kr./mand

Afgifter (losseplads/modtagestation)

Kommunens gældende takster for den aktuelle affaldstype.

Eksterne leverandører/entreprenører/affaldsmodtagere

Såfremt skibet/agenten ikke afregner direkte med disse, tillægges havnens

udgifter hertil 10 % i administrationsgebyr.

7.2.5 Ansvar

Skib og reder er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller

manglende oplysninger om affaldets art, sammensætning, mængde og

for lækage grundet defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved

levering.

For yderligere oplysninger henvises til Esbjerg Havns affaldsplan, der kan

ses på havnens hjemmeside (under menupunktet: Om Esbjerg Havn/Regler

og ordninger/Modtageordning) eller rekvireres hos Maritim afdeling,

Hulvejen 1.

12


8. BETALINGSBETINGELSER

9. ANSVAR

Priser&Forretningsbetingelser 2012

8.1 Generelt

Inden afsejling skal alle skyldige afgifter være betalt til - eller på anden

måde være sikret - Esbjerg Havn.

Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af fejlagtig angivelse er

betalt for meget, kan der foretages regulering i form af tilbagebetaling.

Ved regulering som følge af fejlagtige angivelser opkræves et ekspeditionsgebyr

på 200,00 kr. Tilbagebetaling kan dog ikke fi nde sted senere end

3 måneder fra fakturadato.

8.2 Betalingsfrister mv.

Areallejekontrakter:

Betalingsfrist fremgår af kontrakten. Ved overskridelse af betalingsfrister

beregnes morarenter fra forfaldsdag (1,5% pr. påbegyndt måned).

Erindringsgebyret er 100,00 kr. pr. gang.

Bygningslejekontrakter:

Betalingsfrist fremgår af kontrakten. Ved overskridelse af betalingsfrister

beregnes morarenter fra forfaldsdag (diskonto + 7%-point).

Erindringsgebyret er 100,00 kr. pr. gang.

Alle øvrige afgifter og ydelser:

Forfalder til betaling 20 dage efter fakturadato. Herefter beregnes

morarenter (diskonto + 7%-point). Erindringsgebyret er 100,00 kr. pr. gang.

Såfremt Esbjerg Havn fi ndes ansvarlig efter en af de foranstående

bestemmelser, eller i øvrigt pålægges ansvar, begrænses ansvaret

som følger:

Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det

tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter

markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods

af samme art og kvalitet.

Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller

anden enhed af godset, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods,

som er beskadiget, afhængig af, hvad der giver det største beløb.

For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med

indhold, kan erstatning ikke overstige 10.000,00 SDR.

Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere

mv., mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke.

Ved SDR forstås den i Sølovens § 505 omhandlede regneenhed.

SDR omregnes til dansk mønt efter kursen den dag, hvor skaden

konstateres.

13

Similar magazines