Bilag 1 - Debatoplæg.pdf - Ringkøbing-Skjern Kommune

domino.rksk.dk

Bilag 1 - Debatoplæg.pdf - Ringkøbing-Skjern Kommune

Vindmøller

ved Finderup

Debatoplæg

Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2009-

2021, Ringkøbing-Skjern Kommune

Debatperiode

fra den 28. februar 2013

til den 2. april 2013


Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om, at kommunen

skal være selvforsynende med energiproduktion fra alternative

energikilder til dækning af energibehovet i kommunen inden

2020. Energien skal blandt andet komme fra vind, og

kommunen vil gerne understøtte mulighederne for opstilling af

vindmøller på land.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om

opstilling af vindmøller ved Finderup, der er beliggende i den

centrale del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Området er ikke

udlagt som vindmølleområde i kommuneplanen.

På baggrund af ansøgningen om opstilling af vindmøller ved

Finderup har kommunen besluttet at igangsætte

planlægningen for projektet og samtidig udlægge området

som vindmølleområde i kommuneplanen.

Ringkøbing-Skjern Kommune indkalder med dette debatoplæg

forslag, idéer og synspunkter til planlægningen for projektet.

Planlægningsarbejdet tager udgangspunkt i en modtaget

ansøgning om et konkret vindmølleprojekt, men er åbent for

indarbejdelse af fremsendte forslag og idéer.

Beskrivelse af det ansøgte projekt

Projektforslaget ved Finderup indeholder fem vindmøller

opstillet på en ret linje i nordvest-sydøst gående retning. Se:

Kort over opstillingsområde. Vindmøllerne vil være af samme

type og forventes, at få en rotordiameter på op til 113 meter

og en totalhøjde op til 140 m. Afstanden mellem vindmøllerne

vil være ca. 370 meter, hvilket svarer til ca. 3,2 gange

rotordiameteren.

Realisering af projektet forudsætter, at boligen Stensædevej

6, 6900 Skjern bliver nedlagt.

De 5 vindmøller vil have en samlet effekt på 15-20 MW

afhængig af det endelig valg af vindmølle.

De fem vindmøller vil kunne produce mellem 45 - 50 mio. kW

årligt svarende til elforbruget i 13.000 – 14.500 husstande.

Fotopunkt 1: Visualisering af 5 stk. 140 meter høje møller set mod sydøst fra Hestkærvej

nord for Finderup. Til højre i fotoet, skjult bag bevoksningen, ses tårnet på Finderup

Kirke. Afstanden fra fotostandpunktet til den nærmeste nye mølle er ca. 2,7 km.

2

Kort over opstillingsområde

Kort over projektforslag bestående af 5 møller (røde

møllesymboler) og de eksisterende møller i området (blå

møllesymboler). Røde pile viser fotostandpunkter for

projektforslaget, der er visualiseret på foto 1 og foto 2.

Målforhold ca. 1:70.000.


For at kunne udføre den nødvendige service af vindmøllerne

anlægges der i forbindelse med opstillingen nye grusveje, der

giver adgang til hver enkelt mølle.

Afgørelse om VVM-pligt

Der er truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en VVMredegørelse

for vindmølleprojektet, da anlægget er omfattet af

VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Ringkøbing-Skjern

Kommune, Land, By og Kultur, hvor man også kan rekvirere

relevante oplysninger og dokumenter omkring VVMafgørelsen.

Planprocessen og VVM

Første led i planlægningsprocessen er denne debatfolder, som

over en periode på ca. 4 uger giver borgere,

interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre

interesserede mulighed for at fremsætte forslag og ideer til

den forestående planlægning.

Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune efter debatfasen fortsat

ønsker at fremme projektet, vil der blive udarbejdet en VVMredegørelse

og miljørapport. En VVM-redegørelse er en

Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet og er tilknyttet et

kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinjer

for projektet. Miljørapporten skal bl.a. redegøre for, hvorledes

kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav til vindmøllerne.

VVM-redegørelse og miljørapport vil foreligge i ét samlet

dokument.

Formålet med VVM-redegørelsen og miljørapporten er at

forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets

miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker,

natur og landskab samt andre værdifulde miljøer før, der

tages endelig stilling til projektet.

Endvidere skal der udarbejdes et forslag til lokalplan, som

blandt andet fastsætter møllernes præcise placering, størrelse,

udseende mv. samt vejadgang til møllerne.

Planforslagene samt VVM-redegørelse og miljørapport vil

efterfølgende blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger før,

der tages endelig stilling til projektet.

Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune på baggrund af den videre

planlægning godkender opstilling af nye vindmøller ved

Finderup, kan møllerne forventes at blive opstillet og sat i drift

tidligst i 2014.

Miljøforhold, som vil blive undersøgt

Vindmøller, der er op mod 140 m høje, kan være synlige på

lang afstand og nogen steder være visuelt dominerende som

tekniske elementer i landskabet. Projektområdet ved Finderup

ligger i et landbrugsområde på den sydlige del af Skovbjerg

Bakkeø, der er et storformet landskab, der sænker sig mod

Ganer Å og Bundsbæk Mølleå. Terrænet falder med 10-15

meter. Det skal derfor belyses, hvordan vindmøllerne påvirker

landskabet, og hvad terrænhældningen visuelt har af

betydning for opstilling af vindmøller i området.

Vindmøller giver potentielt gener for de nærmeste naboer og

Finderup By i form af visuel påvirkning, støj, skyggekast og

reflekser. Det skal i den forbindelse sikres, at de lovmæssige

miljøkrav er overholdt, via en grundig beabejdning af projektet

– herunder valg af mølletype og endelig placering af møllerne.

Der skal i forhold til støjen tages højde for sammenspillet

mellem de ansøgte møller og de andre vindmøllegrupper i

området, og det skal vurderes, hvorvidt råstofplanlægning og

vindmøllernes placering er forenlige.

Den østligste af de ansøgte møller kommer til at stå relativ tæt

på Ganer Å, som på den pågældende strækning benævnes

Finderup Bæk. Strækningen er ikke omfattet af

åbeskyttelseslinjen, men efter lov- og planmæssige

bestemmelser skal Finderup Bæk såvel som de andre

naturområder i eller i nærheden af projektområdet beskyttes

mod indgreb, der kan påvirke naturen og landskabet negativt.

Det skal derfor undersøges og vurderes, hvorvidt møllerne kan

have en negativ effekt på områderne – det være sig

miljømæssigt eller visuelt.

En væsentlig problemstilling er desuden de kulturhistoriske

elementer, som kirker og gravhøje, der ligger spredt rundt i

landskabet, og som ønskes bevaret. I VVM-redegørelsen vil

det blive vurderet, hvorvidt de nye møller påvirker oplevelsen

af Finderup Kirke, Sædding Kirke, Hanning Kirke og

omgivelserne omkring kirkerne. Lige som det skal vurderes,

hvorvidt de nye møller påvirker de andre kulturhistoriske

Fotopunkt 2: Visualisering af 5 stk. 140 meter høje møller set mod nordvest fra Stensædevej vest for Ganer Å. Afstanden

fra fotostandpunktet til den nærmeste nye mølle er ca. 1,1 km. Til højre i fotoet ses de fire eksisterende 125 m høje

vindmøller ved Rudmose. Afstanden fra fotostandpunktet til nærmest vindmøllen ved Rudmose er ca. 5,6 km.

3


elementer i området.

Visualiseringer

Vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabet analyseres og

vurderes blandt andet på baggrund af visualiseringer, der

udarbejdes i forbindelse med planlægningsarbejdet.

Dette debatoplægs visualisering er vejledende for en vurdering

af de visuelle påvirkninger af landskabet. De møller, der er

visualiseret, er 3 MW møller, som har en navhøjde på 84

meter og en rotordiameter på 112 meter. Der tages forbehold

for, at visualiseringerne ikke viser bevægelser og lysreflekser.

Det er forbehold, som indikerer, at den virkelige visuelle

påvirkning af de planlagte vindmøller vil blive større end

visualiseringerne umiddelbart viser.

Værditabsordningen

VE-Loven (Loven om fremme af vedvarende energi) fra 2008

åbner mulighed for kompensation af værditab på fast ejendom

i forbindelse med opsætning af vindmøller. Bygherre skal

informere om værditabsordningen på et offentligt møde. På

mødet skal bygherre redegøre for opstillingens konsekvenser

for de omkringliggende ejendomme og for mulighederne for at

søge om værditabserstatning. Mødet skal afholdes senest fire

uger inden udløbet af høringsfasen for forslag til

kommuneplantillæg og lokalplan.

Erstatningen søges gennem Energinet.dk, som administrerer

ordningen og har nedsat vurderingskommission, der

fastsætter omfanget af en evt. erstatning.

Lokalt medejerskab

VE-loven fastsætter, at bygherre skal udbyde mindst 20 % af

vindmøllernes produktion i andele til fastboende indenfor en

afstand på 4,5 km fra vindmøllen. Bliver andelene ikke solgt

indenfor en given frist, skal de tilbydes til fastboende i hele

kommunen.

Andelene skal sælges til kostprisen og skal tilbydes gennem

annoncering og afholdelse af et informationsmøde. Ordningen

administreres af Energinet.dk.

Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter

Debatoplægget er udarbejdet af Ringkøbing-Skjern

Kommune i henhold til Planlovens § 23c og § 11g om

indkaldelse af forslag og ideer m.v. med henblik på

planlægningsarbejdet for udlæg af et nyt vindmølleområde

og et VVM-pligtigt anlæg.

Debatperioden varer i ca. 4 uger fra den 28. februar 2013 til

den 2. april 2013.

Spørgsmål til debat:

Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere

i forbindelse med udarbejdelsen af en VVM-redegørelse og

miljørapport for området?

Det kan for eksempel være:

- Særlige forhold, der skal vurderes.

- Steder, hvorfra man ønsker vindmøllen visualiseret.

- Andre emner, der bør indgå i vurderingen.

4

Grøn ordning

Med VE-loven er endvidere oprettet en Grøn ordning, hvor der

opspares 88.000 kr. pr. MW i en pulje, som er til rådighed for

Ringkøbing-Skjern Kommune på baggrund af en ansøgning til

Energinet.dk. Ved Finderup er der ansøgt om opstilling af i alt

15-20 MW vindmøller, hvilket vil udløse 1.320.000-1.760.000

kr. Midlerne kan anvendes til styrkelse af lokale landskabelige,

kulturelle og rekreative værdier, som kan være med til at

styrke accepten af vindmøller og vedvarende energi generelt.

Byrådet har besluttet, at pengene fra Grøn ordning primært

skal anvendes indenfor en radius af 4,5 km fra

projektområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune vil efter

planprocessen tage stilling til hvilke projekter, der kan tildeles

midler med henblik på at sikres den bedst mulige anvendelse

af midlerne fra Grøn ordning.

Ansøgningsfristen annonceres på kommunens hjemmeside og

ved henvendelse til borger- og sogneforeninger.

Mere information kan findes på www. rksk.dk/gronordning.

Oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Land, By og Kultur

Telefon 9974 1757

Forslag, idéer og kommentarer sendes til:

E-mail: land.by.kultur@rksk.dk eller udfyld formularen på

kommunens hjemmeside:

http://www.rksk.dk/formularfinderup

Alternativ: Ringkøbing-Skjern Kommune

Toften 6

6880 Tarm

- så de er modtaget senest den 2. april 2013 ved

kontortids ophør.

Anfør venligst afsender navn og email.

More magazines by this user
Similar magazines