26.07.2013 Views

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

Valg til

menighedsråd

Meddelelser

Møder og

arrangementer

Fælles for

Fredericia provsti

Koncerter i kirken

Aktivitetskalender

www.trinitatis-kirke.dk

21. årgang nr. 4 september - oktober - november 2012


TRINITATIS KIRKE

2

www.trinitatis-kirke.dk

Valg til menighedsrådet

Folkekirken er folkets og ledes af folket via menighedsrådene.

Her har alle faktisk en mulighed for at få indfl ydelse

på, hvordan kirken skal udvikle sig lokalt.

Der er menighedsrådsvalg i november 2012 og alle, der

har interesse i kirkens liv og vækst, opfordres til at stille

op.

Arbejdet som menighedsrådsmedlem spænder vidt. Man

har ansvaret for den daglige drift af kirken samt vedligeholdelsen

af bygninger og inventar, man er arbejdsgiver

for kirkens personale, man lægger budget og er dermed

med til at prioritere, hvad kirkens penge skal bruges til.

Man har indfl ydelse på, hvilke arrangementer, vi skal

have, på vores børne-/ungearbejde, på hvordan folkekirken

skal udvikle sig i fremtiden i respekt for fortiden og

på gudtjenestens form. Man er selvfølgelig med, når der

tales visioner for det kirkelige arbejde.

Et menighedsråd har gavn af mennesker med alsidige

kompetencer. Indsigt i personaleledelse og økonomi,

viden om byggetekniske forhold, kendskab til historie,

kultur og samfundsforhold – og naturligvis et stærkt engagement

i kirkeliv – alt det er der brug for i et menighedsråd.

Så alle gode kræfter opfordres hermed til at overveje at stille

op til det kommende menighedsrådsvalg.

Folkekirken består af de mennesker, der bruger den og arbejder

for den. Det er frivillige kræfter, der skaber kirken.

Vi inviterer interesserede, mulige kandidater til et orienteringsmøde

torsdag den 6. september kl. 19 i Sognegården,

Danmarksgade 61.

Hvis vi er enige om det, bliver der i forlængelse af orienteringsmødet

afholdt et opstillingsmøde, hvor vi sammen

opstiller en fællesliste. Det er derfor vigtigt, at alle, der

har interesse for Trinitatis Kirke, møder op og er med til

at bestemme, hvem der skal sidde i menighedsrådet. På

mødet vil vi desuden meget gerne drøfte kirkens forhold

og have forslag til nye eller ændrede tiltag.

Lea Qvottrup Larsen

Valgudvalget

Sat ind og sat fri

Oprindelig var det sådan, at når man nåede Fredericia og

kom indenfor voldene, så var man en fri mand. Derfor kom

der her til fristaden fallenter og mordere, soldater og syndere,

huegenotter og katolikker. Det er en historie, vi med stolthed

kan fortælle. At man her, 200 år før religionsfriheden blev

indført med grundloven i 1849, gjorde plads til forskelligheden

og mangfoldigheden – også når det gælder tro.

Nu er der også blevet plads til mig – her i troens fristad,

som ny præst i Trinitatis Sogn. Det glæder jeg mig over

og jeg siger tak for den gode modtagelse, jeg har fået af

menighedsråd og kolleger, af medarbejdere og menighed.

Jeg er blevet indsat af provsten og sat fri til at være jeres

præst. Jeg håber at møde jer, så forskellige som vi er i

et sogn, ved gudstjenester, ved barnedåb, bryllup og begravelser

– og når I bare har brug for en samtale med en

præst i de spørgsmål, som livet stiller os overfor. Når vi

undrer os og glædes – og når livet gør ondt. For det er sådan

som vores kloge gamle dronning Ingrid sagde, når de

unge spurgte, hvilken salme de skulle vælge. Så foreslog

hun: Sorrig og glæde de vandre tilhobe… Sådan kan ord

og salmer, gudstjenester og samtaler være berigende for

os. Vi har åbent hus i kirken hver søndag kl. 10. Men også

indimellem. Og glæder os til at give det videre, som er

ord til fordybelse og ord, der kan sætte fri – også i 2012.

Meddelelser

Bent Andreasen

Intro-gudstjeneste

Søndag den 2. september kl. 10.00

Hvorfor er det nu lige, vi gør, som vi gør, når der er gudstjeneste?

Hvorfor ringer kirkeklokkerne, hvorfor beder vi

så mange gange undervejs – og hvorfor står vi op og hører

tekstlæsningerne, men sidder ned, når vi skal synge?

Denne søndag ”guider” vore 2 præster kirkegængerne gennem

højmessens forskellige led – også som en introduktion

for årets nye konfi rmander til det at gå i kirke. Bagefter er

der en kop kaffe/sodavand i våbenhuset til alle.


Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 23. september kl. 10.00

Igen i år pynter vi kirken til høst og takker for alt det, året

har bragt os at leve af og på. Efter gudstjenesten er der

hyggelig frokost i Sognegården for alle aldre og auktion

over den medbragte

høst.

Pengene går

blandt andet

til julehjælp i

sognet.

Der vil også

være et høstmarked

med

mulighed for

at købe spændendebrugskunst

og bl.a. hjemmelavet saft og marmelade.

Kirkens Korshærs 100 års jubilæum –

festgudstjeneste.

Fredag den 12. oktober kl. 14.00

Her i sognet markerer vi også Kirkens Korshærs 100 års

jubilæum. Sognepræst H. P. Mollerup var i sin tid initiativtager

og leder af Kirkens korshær og han begyndte sit

arbejde i København ud fra ordene: ”I lydighed mod vor

Herre Jesu Kristi ord at være dér, hvor ingen andre er.”

Fra begyndelsen var målet at overfl ødiggøre Korshærens

arbejde, så der ikke længere var brug for Varmestuer og

herberge – for mad og tøj. Det er som bekendt endnu ikke

lykkedes og derfor har Kirkens Korshær også en varmestue

i Fredericia – og tilmed her i sognet. Sammen med

resten af landet markerer vi denne 100 års jubilæumsdag

og fejrer dagen med festgudstjeneste ved biskop Niels

Henrik Arendt i Trinitatis kirke. Derudover vil der være

forskellige markeringer i byen, i kirken og på Varmestuen,

som vil blive annonceret i dagspressen.

Alle er hjertelig velkomne til at være med til at fejre Kirkens

Korshær.

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

BUSK/Familiegudstjeneste

Søndag den 28. oktober kl. 10.00

Den sidste søndag i oktober har gennem en årrække været

brugt til i særlig grad at markere Børn og Unges forhold

til Sogn og Kirke. Derfor holder vi i Trinitatis, ligesom i

mange andre kirker landet over, en familiegudstjeneste

denne søndag.

Allehelgen

Søndag den 4. november kl. 10.00

Allehelgens dag mindes vi særligt dem, vi har mistet og

taget afsked med i Trinitatis sogn. Efter prædikenen læses

således navnene på dem, vi har mistet i det forløbne

år og som er blevet bisat fra eller begravet ved Trinitatis

kirke. På den måde gives vi alle – og ikke mindst de berørte

familier – lejlighed til at huske vore kære og besøge

gravstedet.

Søndag den 4. november kl. 14.00

I samarbejde med ’Foreningen til støtte ved spædbarnsdød’

afholdes en særlig Allehelgens gudstjeneste for dem,

der har haft den sorg at miste et barn. Efterfølgende er der

samvær for familierne i Sognegården.

Lørdagsdåb

Lørdag den 29. september kl. 10.00

ved Elli Krog Foldager.

Lørdag den 17. november kl. 10.30

ved Elli Krog Foldager og Christina Lund.

Alle er velkomne til at deltage i dåbsgudstjenesten om

lørdagen. Dog vil gudstjenesten blive afl yst, såfremt der

ingen dåbsbørn er den pågældende lørdag.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær holder gudstjeneste i Trinitatis kirke

ved korshærspræst Inge Pilegaard Thomsen følgende

søndage:

Søndag den 23. september kl. 16.00

Søndag den 28. oktober kl. 16.00

Søndag den 25. november kl. 16.00

fortsættes

3


TRINITATIS KIRKE

4

www.trinitatis-kirke.dk

Der uddeles alkoholfri vin under altergangen.

Før alle gudstjenester serveres der kaffe i Varmestuen

kl. 14.00 og samme sted serveres der efterfølgende varm

mad kl. 17.00.

Hybyhus

Tirsdag den 25. september kl. 14.15 Elli Krog Foldager

Tirsdag den 30. oktober kl. 14.15 Bent Andreasen

Tirsdag den 27. november kl. 14.15 Elli Krog Foldager

Alle fra sognet er velkomne til en kort hverdagsgudstjeneste

og efterfølgende hyggeligt kaffebord på Hybyhus.

Der kan benyttes kirketaxa.

Babysalmesang

Vi begynder et nyt hold Babysalmesang onsdag den

5. september kl. 10.00. Tilmelding til sognemedhjælper

Christina Lund.

Hvorfor gå til Babysalmesang?

Fordi det giver dig mulighed for at opleve kirken på en

ny og anderledes måde.

Fordi det giver dig tid til absolut nærvær med dit barn.

Fordi der gemmer sig en kæmpe skat i de danske salmer

og sange.

Fordi musikken har sit helt eget sprog og rytmen ligger

i os som en grundlæggende puls lige fra vi er små.

Kirketaxa

Kirketaxa kan benyttes til gudstjenester og koncerter i kirken

og arrangementer i Sognegården. Ordningen gælder

sognets beboere og de sognebåndsløsere, der bor i et af de

fi re bysogne samt Erritsø og Lyng sogne. Man bedes bestille

kørsel i god tid på tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er kirketaxakørsel,

man bestiller. Der betales 20 kr. til kirketjeneren.

Møder og arrangementer i Sognegården

Orienterings- og opstillingsmøde vedrørende

valg til menighedsråd

Torsdag den 6. september kl. 19.00

Se tidligere omtale af menighedsrådsvalget på side 2.

”Dronningens gobeliner fortæller historie”

ved Johan Bender.

Fredag den 7.

september kl.

14.30

Johan Bender,

der er tidligere

studielektor i

historie, billedkunst

og oldtidskundskab

på Aarhus Katedralskole, forklarer og tolker kunstneren

Bjørn Nørgaards fremstilling af de 9 fantastiske gobeliner,

som viser danmarkshistorien fra vikingetiden til i dag og de

8 mellemstykker, som anslår nutidsproblemer og fabulerer

over fremtiden.

”Øv, I griner bare” ved Leif Hjernøe

Fredag den 5. oktober kl. 14.30

Intet er så latterligt som selvhøjtidelighed. Men derfor

kan man jo godt tage sit liv alvorligt.

Især de seneste års medieudvikling har været kritisabel,

hvilket giver anledning til at belyse et af tidens vigtigste

kulturpolitiske spørgsmål: Kan danskerne ikke længere

tage sig selv alvorligt?

Foredraget illustreres med muntre eksempler fra sagaer,

myter, legender og bibelske lignelser.

”Slagtebænk Dybbøl” ved Tom Buk-Swienty

Tirsdag den 6. november kl. 19.30

Tom Buk-Swienty

er forfatter og

historiker. Han

har skrevet bestsellerenSlagtebænk

Dybbøl, 18.

april 1864, som

er en dokumentarisk

fortælling om

den skelsættende krig i 1864. Slagtebænk Dybbøl er blevet


elønnet med en række litterære priser, og DR er netop, på

baggrund af bogen, påbegyndt optagelsen af en dramaserie,

som vil blive vist på TV over 8 søndage i foråret 2014.

I sit foredrag fortæller Tom Buk-Swienty om Danmarks

krig mod de to tyske stormagter Prøjsen og Østrig; om

vejen til Dybbøl, om det politiske spil i København og

Berlin under krigen.

Men først og fremmest handler det om de soldater, offi

cerer, feltlæger og krigskorrespondenter, der oplevede

krigen og det blodige slag. Slagtebænk Dybbøl var soldaternes

eget navn for fronten. Undervejs vises en række

dokumentariske samtidige fotografi er.

Entré inklusiv kaffe kr. 50,-

”I lyset af dig”, Duoen Vildsom

Fredag den 9. november kl. 14.30

I anledning af Allehelgen har vi

denne eftermiddag inviteret duoen

Vildsom til at læse op fra Nana

Dorp-Petersens digtsamling ”I lyset

af dig” – en samling af digte,

som hun skrev til sorg og trøst efter

at have mistet sit livs kærlighed

efter kun 8 år sammen. Denne eftermiddag

hører vi om tab, om at

miste sine kære og stå alene tilbage

med et smertefuldt savn, men også

om liv, lys og håbet om den evige kærlighed, som skinner

igennem Nanas mange samlinger af digte. Nana Dorph-

Petersen fortæller om sit arbejde med digtsamlingen og

hvad der har inspireret hende og vi får lejlighed til at synge

nogle af hendes salmer.

Litteratur til debat

”Renselse” af Sofi Oksanen.

Tirsdag den 18. september kl. 19.30

”Renselse” er en stor skæbnefortælling om to kvinder fra

to forskellige livsaldre, der tilsyneladende tilfældigt mødes

på en gårdsplads i Estland i 1992. Det udvikler sig til

at blive en uafrystelig historie om grusomheder, begået

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

både mod mennesker, deres værdier og deres kærlighed.

Fælles for de to kvinder er, at de begge bærer på frygtelige

hemmeligheder. Zara er på fl ugt fra Rusland som

traffi ckingoffer med sine forfølgere lige i hælene. Aliides

hemmelighed er næsten endnu mere grusom og har sin

rod i Estlands historie og sovjettidens undertrykkelse.

Båndet mellem de to kvinder er bedstemoderens fotografi

, som Zara altid bærer på sig.

Romanens hovedtema er, hvad der binder mennesker sammen

og hvor langt mennesker vil gå for at overleve – også

for kærligheden, selv hvis den ikke bliver gengældt.

Sognepræst Elli Krog Foldager fortæller om romanen.

Julehygge

Tirsdag den 20. november kl. 19.30

Bordsamtaler om tro og tvivl

Hvad er tro og hvad er det at være religiøs?

Er der gode grunde til at tro og til at tvivle?

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30

Hvem er Gud, og hvordan er forholdet mellem

Gud og verden?

Tirsdag den 27. november kl. 19.30

Trinitatis Kirke inviterer nu alle, der har interesse i at være

med, til nogle aftener, hvor man vil fordybe sig i emner

om tro og religion på en åben og nutidig måde. Formen

vil veksle mellem korte oplæg og samtaler. Hver gang vil

der til aftenens tema være korte refl eksioner og tekster ved

sognepræst Bent Andreasen. Også et par billeder eller slides

vil indgå i oplægget og kunstens billeder vil indgå, når

det er relevant.

Rammen bliver anderledes end traditionelle sognemøder.

Man mødes omkring et bord. Det er i sig selv inkluderende,

og tilbage fra Luthers tid kendes til, hvordan folk

mødtes til fælles drøftelse af tro og teologi og dertil et

godt krus øl. Der vil til disse aftener ikke være et langt

foredrag og ingen kaffe og wienerbrød, men derimod

5


TRINITATIS KIRKE

6

www.trinitatis-kirke.dk

lægges op til åbne samtaler, hvor folk også selv kommer

til orde og kan, så meget man har lyst, indgå i samtaler

om religiøse spørgsmål om, hvad vi tror, hvis vi tror, og

hvorfor vi tvivler, når vi tvivler. Det er vigtigt at sige,

at deltagelse i disse aftner ikke kræver bestemte forudsætninger

eller et stort kendskab til den kristne tro.

Men at interesse og en spørgende, søgende, tvivlende

tilgang er helt på sin plads. Og ingen kan spørge dumt

eller forkert. Det bliver samtaler om tro og tvivl i øjenhøjde.

Og præsten sidder ikke med en facitliste med de

rigtige svar, men jeg vil naturligvis med min teologiske

viden og vinkel lægge op til, at vi tager udgangspunkt

i kristendommen og de kernespørgsmål, vi som

kristne må overveje.

Bent Andreasen.

Sognecafé

Der er sognecafé i Sognegården hver torsdag formiddag

fra kl. 10.00 – 12.00.

Menighedsrådsmøder

Danmarksgade 61

Torsdag den 20. september kl. 19.00

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00

Torsdag den 15. november kl. 19.00

Fælles for Fredericia provsti

Ungdomsgudstjenester

”Messy Church” i Christianskirken.

30. September kl. 14.30

”No fear” i Hannerup kirke.

6. november kl. 19.00

Kirkehøjskole

I efteråret er der Kirkehøjskole i Christianshus ved Christianskirken.

Se vedlagte oversigt i kirkebladet med programmet

eller fi nd det i Trinitatis kirke samt på kirkekon-

toret. Al henvendelse omkring kirkehøjskolen foregår til

provstikontoret på tlf.: 76 20 65 22 alle hverdage mellem

kl. 9 – 15 eller på e-mail: man@km.dk.

Koncerter

Ann-Mette Elten

Søndag den 7. oktober kl. 16.00

Dansk sanger og sangskriver og kendt fra

Århus gruppen ”På slaget 12”. Det er især

hendes fortolkning af 50´er og 60´er hits,

der har gjort Ann-Mette Elten kendt i vide

kredse.

Med en baggrund som ivrig korsanger i en

række århusianske kor var det også naturligt

for hende at udgive en CD med danske salmer. Det blev

til udgivelsen ”Vær velkommen” i 2007, der indeholder helt

nye fortolkninger af en række populære salmer. Det bliver

med udgangspunkt i denne udgivelse at Ann-Mette Elten

tilrettelægger sit koncertprogram her i kirken.

Programbilletter á kr. 100 sælges ved indgangen til kirken

fra kl. 15.15.

Aftensang

Lørdage kl. 16.00

Fra midten af november måned og frem til jul er der aftensang

i Trinitatis Kirke hver lørdag eftermiddag kl.

16.00. ”Aftensang” er et forløb på ca. 30 minutter med

sang- og musikindslag, oplæsning af udvalgte tekster

samt fællesalmer til kirkeåret og årstiden. Et forløb, der

skaber rum til fordybelse og eftertanke i årets mørkeste

tid. Aftensang foregår i kirkens kor og der afsluttes

med kaffe i kirkens våbenhus. Udover kirkens præster

og organist medvirker på skift en række af Fredericias

lokale organister i samspil med kor, instrumentalister

og elever fra Den Kreative skole. Se hjemmeside og

kalenderen på bagsiden for datoer og medvirkende de

enkelte lørdage.


Sognepræst (kbf.)

Elli Krog Foldager

Danmarksgade 61

tlf. 75 91 12 40

mobil 30 51 68 91

e-mail: ekf@km.dk

Sognepræst og teologisk

konsulent

Bent Andreasen

Hjortebjergvej 45

5230 Odense M

Tlf.: 75 91 12 40

Mobil: 60 83 16 75

e-mail: bean@km.dk

Korshærspræst

Inge Pilegaard Thomsen

Danmarksgade 79

tlf. 30 31 59 60

e-mail: ipt@km.dk

Kirkekontoret

Kordegn

Elene Munk

Danmarksgade 61

tlf. 75 91 12 40

fax. 75 91 52 40

e-mail: eim@km.dk

Kontortid:

Man. - tors. 9.00 - 13.00

tors. tillige 16.00 - 18.00

Organist

Niels Erik Aggesen

6. julivej 56

tlf. 75 91 12 40

tlf. privat 75 92 02 09

e-mail: nea@doks.dk

Organistassistent

Svitlana Leonchuck

Sygemeldt

Sognemedhjælper

Christina Lund

Danmarksgade 48

tlf. 75 91 12 40

mobil: 21 69 83 57

e-mail:

sognemedhj@trinitatis-kirke.dk

Kirketjener

Charlotte Rüsz

Spicavænget 6

tlf. 75 91 12 40

tlf. privat 75 92 31 01

Kirketjener

Annette Olander Poulsen

Søndergade 54

5500 Middelfart

tlf. 75 91 12 40

tlf. privat 20 97 26 36

Trinitatis sognegård

Danmarksgade 61

tlf. 75 91 12 40

Hjemmesideadresse

www.trinitatis-kirke.dk

Kirkegårdenes kontor

Kirkernes Hus

Christiansvej 6

tlf. 75 92 19 75

Trinitatis kirkegård

Kirkegårdsassistent

Ole Hougaard,

tlf. 75 91 26 88 / 40 28 39 43

Menighedsråd

Fungerende formand

Linda Frandsen

Lumbyesvej 14 – 71

tlf. 22 72 53 88

e-mail:

l.h.frandsen@gmail.com

Kirkeværge

Finn Aage Østergaard

Dalegade 13

tlf. 76 20 06 66

e-mail: edel-fi nn@post.tele.dk

Formand for

sognegårdsudvalget

Jørgen Hviid

Johannevej 5

tlf. 75 92 61 30

e-mail: hviid@fam-hviid.dk

Hvor henvender man sig:

Ved fødsler

Henvendelse til kordegnekontoret.

Forældre medbringer

fødselsanmeldelsen samt

dåbs- eller navneattester og,

såfremt de er gift, også vielsesattest.

Ugifte forældre kan

få faderskabet registreret ved

sammen med fødselsanmeldelsen

at afl evere en omsorgs-

og ansvarserklæring.

Ved dåb

Henvendelse til kordegnekontoret.

Barnets navn samt

faddernes navne og adresser

oplyses til kordegnen.

Ved vielser

Henvendelse til kordegnekontoret,

hvor tidspunktet for

vielsen aftales.

Ved dødsfald og

bisættelser/ begravelser

Henvendelse til en bedemandsforretning,

som træffer

aftale med den præst, der skal

foretage den kirkelige handling.

Man kan også henvende

sig til kordegnekontoret.

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

Forsidebillede:

Wheat Field with Crows

Vincent van Gogh

Billeder fra Bent Andreasens

indsættelse

7


TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

Gudstjenester – koncerter – arrangementer i kirken og Sognegården

September:

2. 13.s.e.trin. kl. 10.00 EKF/BA*

Intro-gudstjeneste

Inds.: Den danske Diakonissestiftelse

5. Babysalmesang begynder*

6. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

kl. 19.30*

7. Fredagsmøde kl. 14.30*

9. 14.s.e.trin kl. 10.00 BA

Joh. 5,1-15

Den syge ved Bethesda dam

16. 15.s.e.trin. kl. 10.00 EKF

Luk. 10,38-42

Martha og Maria

Inds.: Menighedsplejen i Trinitatis sogn

18. Litteratur til debat kl. 19.30*

20. Menighedsrådsmøde kl. 19.00*

23. 16.s.e.trin. kl. 10.00 EKF*

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Joh. 11,19-45

Opvækkelsen af Lazarus

Korshærsgudstjeneste kl. 16.00 IPT*

30. 17.s.e.trin. kl. 10.00 BA

Mark. 2,14-22

Levi’ kaldelse

Inds.: Dansk Missionsråds efterårskollekt

Oktober:

5. Fredagsmøde kl. 14.30*

7. 18.s.e.trin. kl. 10.00 EKF

Joh. 15,1-11

Det sande vintræ

Kirkekoncert kl. 16.00*

12. Jubilæums gudstjeneste kl. 14.00

ved biskop Niels Henrik Arendt*

14. 19.s.e.trin. kl. 10.00 EKF

Joh. 1,35-51

De første disciples kaldelse

21. 20.s.e.trin. kl. 10.00 BA

Matt. 21,28-44

De onde vinbønder

Inds.: Indenlandsk Sømandsmission

23. Bordsamtaler om tvivl og tro

kl. 19.30*

25. Menighedsrådsmøde kl. 19.00*

28. 21.s.e.trin. kl. 10.00 EKF/BA*

BUSK-familiegudstjeneste

Korshærsgudstjeneste kl. 16.00 ved

IPT*

November:

4. Alle helgen kl. 10.00 BA/EKF *

Matt. 5,13-16

I er verdens lys

Inds.: Danske Sømands-og Udlandskirker

Allehelgen kl. 14.00 EKF*

I samarbejde med Landsforeningen

til støtte ved spædbarnsdød.

6. Aftenmøde kl. 19.30*

11. 23.s.e.trin. kl. 10.00 BA

Mark. 12,38-44

Den fattige enkes gave

15. Menighedsrådsmøde kl. 19.00*

17. Aftensang kl. 16.00*

Tanja Christensen, orgel og Dorthe

Gade Lietzen, klarinet

18. 24.s.e.trin. kl. 10.00 EKF

Joh. 5,17-29

Sønnens fuldmagt fra Faderen

Inds.: KFUM’s sociale arbejde

20. Litteratur til debat kl. 19.30*

24. Aftensang kl. 16.00*

Philip Aggesen, orgel

25. Sidste s. i kirkeåret kl. 10.00 BA

Matt. 11,25-30

Jesu fryderåb

Kirkefrokost

Korshærsgudstjeneste kl. 16.00

ved IPT*

27. Bordsamtaler om tvivl og tro

kl. 19.30*

December:

1. Aftensang kl. 16.00*

Den Kreative Skole – elever fra

skolens talentlinje

2. 1.s.i advent kl. 10.00 EKF

Matt. 21,1-9

Indtoget i Jerusalem

Inds.: Trankebarfondet

* Se omtale inde i bladet.

Scan koden og

læs mere om

Trinitatis Kirke

www.vesterkopi.dk - Fredericia afd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!