1 Hjerneskadeforeningen Frederikssund afdeling Dagsorden til ...

hjerneskadeforeningen.dk

1 Hjerneskadeforeningen Frederikssund afdeling Dagsorden til ...

1

Hjerneskadeforeningen Frederikssund afdeling

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 14. juni 2010 hos

Svend Henriksen, Kornvænget 99, Frederikssund

1. Til stede: Keld, Leif, Frank, Svend, Bente, Kirsten og Terkel (referent)

2. Godkendelse af dagsorden: Terkel måtte fortælle, at han skulle gå fra mødet kl.

19. Da han skulle deltage i et debat møde om Frederikssund kommune’s

Handicappolitik, som følge af tidspresset blev punkt 10 rykket frem og gennemgået

efter punkt 5.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmødet: godkendt

4. Meddelelser fra:

Formanden: her blev det fortalt, at han er valgt som lokalformand for DH-

Frederikssund.

Som konsekvens af vedtaget forslag på det netop afholdte årsmøde, vil hver

lokalforening, hvert år få kr. 300,- i støtte pr. medlem om året.

Kassereren: kunne oplyse, at lokalforeningen er solvent.

Bestyrelsen:

Kirsten – intet nyt

Bente – intet nyt

Svend – intet nyt

Torben – intet nyt

Frank – har deltaget i et informationsmøde i slangerup, under Teamet, at bo

sammen med en hjerneskadet.

Han havde oplevet en stor spørgelyst.

Leif - havde været til fernisering i Hjernesagen, som havde fået fremstillet

en DVD, med emnet, det at være hjerneskadet. Den kan kun anbefales at

se.

Keld – mente alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal have en

jubilæums T-shirt. (forslaget blev vedtaget)

5. HB/FU:

Referater udsendes løbende

6. DH.

Lokal intet nyt at fortælle under det punkt.

Central

7. Nyt fra afdelingerne i region hovedstaden:

Formanden kunne her orientere om den kommende jubilæumsfest for Hovedstads

foreningernes medlemmer den 4. september kl. 17 – 23 på Aktivitetscenteret

Skovgården i Værløse. Prisen vil blive kr. 200,- og den forholdsvise lave deltagerpris

skyldes, at lokalforeningerne i Hovedstaden hver vil bidrage med et tilskud i


2

størrelsesorden kr. 2.000. (bestyrelsen blev enig om, at Frederikssund afdelingen vil

bidrage med et lignende beløb)

Formændene i Hovedstadsforeningerne har besluttet, at der skal fremstilles T-shirts

i anledningen af 25 års jubilæet. Den er sort med grønskrift. Pris pr. stk. kr. 75,-

8. Jubilæumsarrangement den 16. september

- forslaget til arbejdsfordelingen ved informationsmødet blev diskuteret, og

uddelegering af arbejdet blev godkendt.

- Invitationen blev gennemlæst og rettelser skrevet ind i den.

9. Nyhedsbreve:

2. nr. i 2010, hvad skal indholdet være? Det punkt blev ikke noget, da

formanden måtte forlade mødet

10. Planlægning af kommende grillaften den 18. juni:

- Det blev besluttet at aflyse grillaftnen, pga. få tilmeldinger. Der var tre

tilmeldinger ud over bestyrelsen. Vi havde en kort snak om, hvad den ringe

tilmelding kan skyldes. Og hvad er det vi skal gøre, for at få medlemmerne til at

ville deltage i foreningens arrangementer. Der blev ikke nogen endelig beslutning

taget. Men vil være et punkt på næste bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 23. august hos Torben

More magazines by this user
Similar magazines