Nyhedsbrevet Dansk Presse nr. 9 - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Nyhedsbrevet Dansk Presse nr. 9 - Danske Dagblades Forening

NYHEDSBREV UGE 9 – 2012

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

JOURNALISTIK OG YTRINGSFRIHED

Levende Menneskerettigheder holder debatmøde om terror vs. presse

Fokus er grænsen mellem terrorlovgivning og pressefrihed

Københavns Byrets dom fra januar 2012 over ROJ-TV, hvor tv-kanalen anses for at være

finansieret af og undergivet indflydelse fra den kurdiske oprørsbevægelse PKK, aktualiserer

diskussionen om forholdet mellem terrorlovgivningen og presselovgivningen.

I den anledning afholder centeret Levende Menneskerettigheder, der ønsker at være et

samlingspunkt for menneskerettighedsaktiviteter, et debatmøde, der vil give et overblik over de

hidtil afsagte terrordomme, gennemgå den danske definition af terrorisme i straffeloven, samt

forholdet til pressefriheden:

Advokat (H) Thorkild Høyer gennemgår summarisk de hidtil afsagte terrordomme.

Seniorforsker ph.d. ved Institut for Menneskerettigheder Peter Vedel Kessing vil bl.a. drøfte den

danske definition af terrorisme, og om der er en ret til at gøre modstand.

Konsulent og fhv. underdirektør i DR Merethe Eckhardt vil diskutere problemstillingen i forhold til

presselovgivningen.

Mødet afholdes den onsdag den 14. marts 2012 kl. 17.00 – 19.00 på Levende Menneskerettigheder

– Human Rights in Action, Husbåden Liva II, Nyhavn 26, 1051 København K.

Læs mere og tilmeld dig på: http://levendemenneskerettigheder.dk/arrangementer

WAN-IFRA: Golden Pen of Freedom 2012 tildeles Anabel Hernández

Den mexicanske journalist rapporterer om korruption og magtmisbrug i mexicansk politik

Den mexicanske journalist og forfatter Anabel Hernández, der er kendt for sin undersøgende

rapportering om korruption og magtmisbrug i mexicansk politik, er blevet hædret med The Golden

Pen of Freedom 2012, den årlige pressefrihedspris fra The World Association of Newspapers and

News Publishers (WAN-IFRA).

1


Ms. Hernández, som har arbejdet på nationale aviser inklusiv Reforma, Milenio, El Universal og

dennes undersøgende tillæg La Revista (nu emeequis), bidrager i øjeblikket til online nyhedssitet

Reporto Indigo. Hendes allernyeste bog, Los Senores del Narco/ The Drug Traffickers (2010),

fortæller detaljeret om meddelagtighed mellem den organiserede kriminalitet og højt placerede

autoriteter, fra regeringens embedsmænd til politiet, militæret og forretningslivet. Hun har

modtaget adskillige dødstrusler, efter at bogen udkom.

”Mexico er blevet et af de farligste lande i verden for journalister med vold uden risiko som en af de

største udfordringer i relation til pressefrihed. I tildelingen af prisen anerkender WAN-IFRA det

stærke standpunkt, Ms. Hernández har taget med stor personlig risiko imod narkokartellerne.

Hendes handlinger hjælper med til at sikre en udvikling af god, uhindret og undersøgende

journalistik i området”, sagde bestyrelsen for WAN-IFRA fra et møde i Dubai om baggrund for

tildelingen.

”Prisen sender også et klart budskab til den mexicanske regering om, at det er statens pligt at sørge

for et miljø, i hvilket indbyggerne bliver i stand til at udøve deres ret til ytringsfrihed uden frygt for

vold. Myndighederne bør helt klart gøre mere for at sikre beskyttelsen af journalister og ophøre

med straffrihed for dem, der tror på, at mord på journalister vil bringe pressefriheden til tavshed”,

lyder det fra bestyrelsen.

Læs mere på: http://www.wan-ifra.org/microsites/golden-pen-of-freedom

UGENS EXTRA

LEDER: Medieansvar skal diskuteres på et oplyst grundlag

Der er behov for åbenhed fra begge sider, når folketingspolitikere og medier inden længe mødes

til en konference for at drøfte medieansvar

Af Ebbe Dal, adm. direktør for Danske Dagblades Forening

Med afsæt i en fælles beretning fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg, som blev vedtaget i

onsdags, vil udvalgene bl.a. gennem en konference i dialog med medierne om, hvad der skal gøres

for at sikre, ”…at borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder, der uretmæssigt hænges

ud i medierne, af selv samme medier, får oprejsning og bliver renset”.

Konferencetanken har spøgt siden sidst år, og det er en ide, som vi flere gange tidligere på denne

plads har stillet os meget positive over for. Vi har også argumenteret for vore synspunkter i

avisartikler og ved møder med politikere, der beskæftiger sig med denne dagsorden. Ud fra denne

imødekommende indstilling har vi ventet på et udspil fra Folketingets eller justitsministerens side.

Nu er det så kommet.

Og det er desværre kommet på den måde, som vi har advaret imod.

2


I stedet for at tage den åbne debat på konferencen, før fremsatte påstande låser positionerne og

gør samtale og gennemarbejdede fælles landinger vanskeligere, er der sket det modsatte.

Vi kan nu i det officielle papir fra hele to folketingsudvalg læse følgende:

”I en tid med uendelige deadlines, og hvor journalister i større grad er underlagt et behov for at

producere nyheder døgnet rundet, er risikoen for, at [der sker fejl], større”.

Selvom det er vigtigt at notere, at Dansk Journalistforbund og udgiverne deler synspunkter om

spørgsmålet om medieansvar, er der grund til at ønske dele af journalistlobbyen til lykke med, at

folketingets partier uanset ståsted nu finder det naturligt at udtrykke sig ved hjælp af en sådan

påstand.

Der indbydes i beretningen til ”en dialog med medierne [om at ] overveje, hvordan det kan sikres,

at medier, som udhænger mennesker, myndigheder, organisationer eller virksomheder

uretmæssigt(…) forpligtes til at bringe (…) dementi af den usande historie i en opsætning og

placering, der nogenlunde svarer til det tidligere bragte…”.

Der spørges ikke om, hvilke midler, der bør tages i anvendelse, men hvordan den tilsyneladende

allerede valgte løsning kan sættes i scene.

Den fremlagte tekst og dens definitiver gør bestemt ikke samtalen nemmere, når debatten skal

føres. Vi er dog stadig parate, og vi har gode argumenter, men også nuancerede standpunkter til

en række af de spørgsmål, der er bragt frem i udvalgenes beretning.

Medierne er ikke ufejlbarlige, men redaktionerne skal også kunne handle. Forhåbentlig møder

politikerne os med åbenhed og en ærlig vilje til nuanceret diskussion, tålmodighed til at gå i

dybden og parathed til at lade sig overbevise, hvis vore argumenter er til det, når nu det går løs.

MARKED OG ØKONOMI

DMA har indgået forlig med DJ om de redaktionelle overenskomster

Parterne har indgået et økonomisk ansvarligt forlig for en to-årig periode

Efter lange forhandlinger lykkedes det Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) at indgå forlig

med Dansk Journalistforbund (DJ) om de redaktionelle overenskomster.

"Med forliget har vi sikret virksomhederne, at den centralt bestemte løndannelse i den kommende

overenskomstperiode bliver behersket. Det er til stor gavn for virksomhederne, der dagligt kæmper

med både den økonomiske krise i samfundet og de strukturelle udfordringer på mediemarkedet”,

fortæller forhandlingsdirektør Thomas Rønnow fra Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Ud over løndannelsen giver forliget mulighed for, at ledelsen med den enkelte medarbejder kan

3


aftale, at lønnen også omfatter betaling for arbejde på genetidspunkter. Der skal således ikke

afregnes genetillæg, såfremt medarbejderen arbejder inden for de tidspunkter, der ellers ville

medføre genetillæg ifølge overenskomsten.

I den kommende overenskomstperiode giver forliget endvidere mulighed for, at de lokale parter

kan aftale sig uden om den såkaldte Kalundborgkendelse. Det giver bl.a. virksomheden mulighed

for at indgå en lokalaftale med tillidsrepræsentanten om, at ledelsen skal have indflydelse på,

hvilken efteruddannelse der er mest hensigtsmæssig for den enkelte medarbejder.

DJ’s hovedbestyrelse har i denne uge besluttet at godkende aftalen, der nu skal til urafstemning

blandt de 2.000 berørte medlemmer.

Læs mere på: http://mediearbejdsgiverne.dk/artikel/dma-har-indgaaet-forlig-med-dj-om-deredaktionelle-overenskomster

Grønlandske SermitsiaqAG er gået fra minus til plus i 2011

Resultatet viser, at fusionen mellem de to aviser har været en succes, lyder meldingen

Medievirksomheden SermitsiaqAG, der udgiver de to grønlandske aviser Sermitsiaq og AG

Grønlandsposten, kom ud af 2011 med et overskud på 3.142.000 kr., hvilket er en betydelig

forbedring i forhold til forrige års underskud på 296.000 kr. Den daglige ledelse og bestyrelsen er

tilfreds med resultatet, der viser, at fusionen mellem de to aviser har været en succes og sikret den

frie og uafhængige presse i Grønland, skriver SermitsiaqAG i en pressemeddelelse.

”Det fine resultat er opstået trods øget konkurrence og skyldes effektivisering og rationalisering af

produktionen. Blandt andet besluttede ledelsen i 2011 at flytte trykningen af virksomhedens aviser

til Danmark. Denne beslutning og den succesrige gennemførelse heraf gør, at virksomheden står

stærkt og godt rustet til at møde de fremtidige udfordringer, ligesom udviklingen i årets resultat

udviser en væsentligt forbedring i forhold til sidste år”, melder direktør og chefredaktør Poul

Krarup i meddelelsen.

Sermitsiaq.AG’s bruttofortjeneste i 2011 var 19.156.000 kroner (mod 16.498.000 kroner i 2010),

hvilket betyder, at egenkapitalen nu er 5.947.000 kroner. Årets nettoresultat efter skat et

beskedent overskud på 377.000 kroner (mod et underskud på 189.000 kroner i 2010).

Nyhedssiden www.sermitsiaq.AG er Grønlands mest besøgte, og antal besøgende er stadig

stigende. Således er besøgsantallet øget med 15 % i forhold til 2010. Websitet indeholder tillige

landets mest besøgte jobsite, Sermitsiaq.AG/JOB, med godt 8 millioner besøgende i 2011.

Ifølge meddelelsen har annonceringen og dermed fremvisning af annoncer også været stigende i

forhold til sidste år. Bladsalgsomsætningen var i 2011 på 8.905.000 kroner (mod 9.204.000 kroner

i 2010). Oplaget på de to printaviser har, som i resten af den vestlige verden, været faldende i

forhold til 2010. Til gengæld stiger antallet af aviser, der sælges på nettet.

Den økonomiske krise har også i 2011 præget avisernes annonceomsætning, idet jobannoncer

stadig befinder sig på et lavt niveau. Alligevel er den samlede annonceomsætning øget med ca. 1

mio. kr. i forhold til forrige år.

4


Trods krise er der udviklet nye produkter: Magasinet ”Oil & minerals”, der tillige udgives i

abonnement på nettet. I samarbejde med Selvstyret udgives et tillæg ”Sillaq”, der sammen med

aviserne omdeles til en lang række uddannelsessteder i Grønland.

Også Nuuk Lokalreklame A/S, der udgiver Nuuk Ugeavis, har haft fremgang.

Svenske Scanpix sagsøger Google News for at bruge billeder uden betaling

Google har anvendt billeder for fem millioner svenske kroner siden 2008, lyder anklagen

Billedbureauet Scanpix, der også eksisterer i Danmark, har stævnet Google for fem millioner

svenske kroner, fordi der i Google News siden 2008 er anvendt fotografers billeder uden tilladelser,

skriver Dagens Nyheter.

Sagen har stået på siden 2008, hvor Scanpix henvendte sig om problemstillingen, at Google News

anvender bureauets produkter i form af små billeder kaldet thumbnails i sine oversigter.

Disse havde Google ifølge Dagens Nyheter ikke tænkt sig at betale for, hvorfor Scanpix begyndte at

lave opgørelser over anvendelsen. Summen er nu løbet op på fem millioner kroner udregnet efter

listeprisen på billeder.

I en kommentar til kontroversen siger Google, at man respekterer ophavsretten og alles ret til at

bestemme over sine egne værker. Derfor kan man altid henvende sig til Google og få ting fjernet.

”Google respekterer ophavsretten og giver rettighedshaverne enkle værktøjer til at kontrollere sit

indhold på vores tjenester. Hvis nogen ikke vil have deres materiale inkluderet i Google Nyheter,

kan de meddele os det”, lyder meldingen fra Google i en skriftligt udtalelse.

Læs mere på: http://www.dn.se/kultur-noje/svenska-bildbyran-scanpix-stammer-google-pamiljoner

Schibsted vil investere 500 millioner kroner om året på nye rubriksatsninger

Målet er at blive verdens største rubrikaktør på nettet

Schibsted vil med nye digitale satsninger på rubrikvirksomheder som norske Finn, svenske Blocket

og franske Leboncoin gå efter at blive verdens største rubrikaktør på nettet.

”I løbet af en tre til fem års tid vil vi blive den største aktør i verden på rubrik. Rubrik er et spil,

hvor ”vinderen tager det hele”, og da er det bedre at have en nummer et-position i stedet for at have

en nummer tre eller fire-position. Det er vores mål at have så mange nummer et-positioner som

mulig”, siger koncernchef Rolv Erik Ryssdal til kampanje.com.

Og Schibsted-chefen er klar til at smide en god stak penge efter projektet.

5


Det seneste år er der investeret omkring 450 millioner kroner til at opbygge nye online-sider, og

ifølge Ryssdal vil der investeres omkring 500 millioner kroner de næste år i nyetableringer.

”Vi udvider investeringsrammen, fordi der er mange spændende muligheder”.

Læs mere på: http://www.kampanje.com/medier/article5949348.ece

MEDIEVERDENEN

Magasinmoms bliver udsat på ubestemt tid

Et gebyr på 160 kroner pr. magasin for toldbehandlingen gør bladene al for dyre

På statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) besøg hos den amerikanske præsident Barack

Obama fredag i sidste uge blev det danske lovforslag om at pålægge ekstra moms på magasiner

produceret uden for EU drøftet, skriver b.dk.

Mandag blev lovforslaget så udsat på ubestemt tid. Ændringen ville ellers betyde, at magasiner vil

blive pålagt moms, uanset hvor de er trykt.

”I gennemgangen af det her lovforslag har der vist sig nogle utilsigtede konsekvenser i form af, at

der vil blive et meget højt gebyr for magasiner fra tredje lande. Og det er en problemstilling, der har

optaget os herhjemme, men også sidenhen amerikanerne på meget højt niveau”, sagde Helle

Thorning-Schmidt i Folketingssalen onsdag ifølge b.dk.

Selve momsen på et magasin til 30 kroner udgør ikke mere end 7,5 kroner, men fordi hvert

eksemplar skal toldbehandles, vil Post Danmark lægge et gebyr på 160 kroner pr. magasin oveni.

Ifølge skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) har det aldrig været regeringens intention at gøre

de udenlandske magasiner uforholdsmæssigt dyre, men alene at sikre ens konkurrencevilkår for

virksomhederne.

”Derfor vil vi nu se på, om håndteringen af momsopkrævningen i forbindelse med import kan ske

på en mindre omkostningstung måde”, siger han til Ritzau.

Regeringen har regnet sig frem til, at momsen vil give staten en indtægt på omkring 60 millioner

kroner, hvis forslaget går igennem i sin nuværende form.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole dropper de fleste af X'erne

Efter tre-fire år inde i fusionen er det nu tid til en forenkling, mener rektor

Ledelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har med rektor Jens Otto Kjær

Hansen i spidsen besluttet at afskaffe de fleste af de X'er, der findes på skolens hjemmeside,

visitkort, mailsignaturer og skilte. Der er i dag for eksempel mere end 300 X'er på forsiden af

hjemmesiden DMJX.dk, skriver journalisten.dk.

6


X'erne blev indført i 2008 for at få opmærksomhed og skabe et samlingspunkt i fusionen af de to

uddannelsessteder i Aarhus og København. Men nu er fusionen tre-fire år gammel, og så er det tid

til en forenkling.

”Vi vil gerne beholde X'et, fordi det har en kraft som visuelt symbol. Men vi luger ud i X'erne”,

fortæller Jens Otto Kjær Hansen til journalisten.dk.

Derfor har DMJX' egne designere fået frie hænder til at lave en nyfortolkning.

Læs mere på: http://journalisten.dk/dmjx-luger-ud-i-x-erne

AVISEN I UNDERVISNINGEN

Aftenposten udgiver ugentlig avis for børn i aldersgruppen 8-12 år

Avisen dækker de store historier i nyhedsbilledet i sprog og form rettet til børn

Som den første norske avis lancerer Aftenposten 24. april en ugentlig avis rettet mod børn i

aldersgruppen 8-12 år. Dagbladet har fået input fra 100 børn til indhold og design, skriver

Aftenposten.

”Vi ved, at børn i den alder opfatter dele af nyhedsbilledet. De har hørt om massakren 22. juli, at

der er krig i et land, som hedder Syrien, og de ser grusomme billeder af det på tv. De interesserer

sig for store idrætsbegivenheder og Melodi Grand Prix. Vi tænker at følge Aftenposten-opskriften

overfor denne aldersgruppe ved at lave ordentlig og indsigtsfuld kvalitetsjournalistik i børns sprog

og form”, siger Aftenpostens cheffredaktør Hilde Haugsgjerd til avisen.

Den nye børneavis vil blive et selvstændigt produkt og ikke en del af Aftenpostens øvrige

produkter. Avisen vil også være fri for annoncer som en følge af den norske reklamelovgivning.

”Salget vil i høj grad rette sig mod Aftenpostens eksisterende abonnenter. 50.000 af vores

abonnenter har børn i alderen 8-12 år, og endnu flere er bedsteforældre, tanter og onkler, og andre

voksne, som vi tror har sans for, at børn i den alder får et forhold til medier, som ikke bare er det,

børn leder sig frem til på nettet med spil og blogging”, siger Haugsgjerd.

Læs mere på: http://www.aftenposten.no/kultur/Aftenposten-lanserer-egen-barneavis-

6773915.html

UDVIKLING

Regionale nyhedssites’ svartider er ofte hurtigere end de landsdækkende

Langsomme svartider kan give sivende læsertal, advarer analysedirektør

Mens svartiden for Sjællandske Mediers sn.dk er bare 0,72 sekund, er Fynske Mediers fyens.dk

2,56 sekunder og Nordjyske Mediers nordjyske.dk 3,56 sekunder om at komme frem på skærmen.

Det viser en måling af de regionale og landsdækkende netavisers svartider, som firmaet Digicure

har foretaget, skriver Mediawatch.

7


Gennemsnittet for de regionale netaviser er 2,81 sekunder - og det gør provinsens netaviser en

anelse hurtigere end de landsdækkende, der har en gennemsnitlig svartid på 2,89.

”Nyhedsmedier lægger stor vægt på at være hurtigt ude med det seneste nye, og at deres sider er

tilgængelige for læserne. Til gengæld kan vi i den seneste svartidsmåling se, at mange medier ikke

fokuserer tilstrækkeligt på også at være hurtige til at vise deres sider. Det er synd, for lange

svartider kan føre til, at læserne siver over mod andre nyhedskilder”, siger direktør Jesper

Helbrandt fra Digicure, der er en uvildig analysevirksomhed inden for teknisk IT- sikkerhed, til

Mediawatch.

Læs mere på: http://mediawatch.dk/artikel/sjaellandske-har-den-hurtigste-netavis

Radio24syv bringer ugentligt debatprogram om EU med MEP’ere fra S og DF

Dan Jørgensen (S) og Morten Messerschmidt (DF) bliver værter på ”Europa i Flammer”

Den ene er glødende modstander af den Europæiske Union, den anden brænder for sagen – men

hvis der er noget, de to duellanter er enige om, så er det, at EU er alt for vigtigt til at blive ignoreret

fra dansk side.

Det er udgangspunktet for Radio 24 Syv’s nye ugentlige debatprogram om EU, ”Europa i

Flammer”, hvor de to medlemmer af Europa Parlamentet, Dan Jørgensen (S) og Morten

Messerschmidt (DF), kæmper en radiofonisk tvekamp, som bestyres af dem selv.

For Radio 24 Syv er det et eksperiment med et debatprogram som beværtes af to aktive politikere,

men netop fordi Messerschmidt og Jørgensen tilsammen repræsenterer både EU modstandere og

EU tilhængere, burde der være sikkerhed for, at programmet ikke får slagside, lyder det fra

kanalchef Mikael Bertelsen:

”Ingen medier i Danmark er endnu lykkedes med at gøre EU-stoffet vedkommende og engageret.

Nu skal Jørgensen og Messerschmidt løse den svære opgave, og jeg kan garantere, at denne gang er

det personligt”.

”Europa i Flammer” – premiere søndag 4. marts kl. 18:05-19:00

TV3 tilbyder gratis arkiv af programmerne på nettet

Annoncefinansieret tv på nettet er en del af den trestrengede forretningsmodel

På det nye site tv3play.dk kan seerne med op til seks dages forsinkelse følge gratis med i TV3’s

serier som 'Paradise Hotel', '2900 Happiness' og 'Luksusfælden', skriver Børsen.

”Det, vi primært vil tilbyde, er vores danske egenproduktioner gratis til alle på nettet. Vi tror, der er

et marked for den type annoncefinansieret tv på nettet”, siger Lars Mossing, der er chef for

forretningsudvikling hos TV3, til Børsen.

8


TV3, der er ejet af den svenske Modern Times Group, vil fremover satse på en trestrenget

forretningsmodel:

1) 'Gammeldags' flow-tv med reklamer og brugerbetaling, 2) viaplay.dk, hvor brugerne betaler

direkte og 3) tv3play.dk, hvor annoncører betaler.

TV3 Play skal finansieres ved hjælp af et 15-20 sekunders reklamespot, der vises før programmet,

og to breaks under udsendelsen, der typisk varer 45 minutter.

Desuden vil TV3 gradvist lægge store dele af sit egenproducerede bagkatalog ud til afbenyttelse på

nettet.

I Sverige har også public service-udbyderen SVT og kommercielle spillere som TV4 og Viasat satset

på gratis-tv på nettet, skriver Børsen.

Læs mere på: http://mediawatch.dk/artikel/eb-hilser-tv3’s-web-offensiv-velkommen

JOB OG KARRIERE

Anders-Peter Landert bliver ny chefredaktør på B.T.

Den hidtidige redaktions- og udviklingschef rykker til tops på den snart relancerede avis

Det bliver den nuværende redaktions- og udviklingschef, 32-årige Anders-Peter Landert, der

sammen med Olav Skaaning Andersen skal stå i spidsen for B.T., som senere på måneden

udkommer i en nylanceret udgave.

“I et mediebillede, hvor alle kæmper om de samme kunder, gælder det om at være unik. Det bliver

vi stærke af. Vi blev i 2011 Danmarks største tabloidavis. Næste mål er at blive Danmarks største

digitale nyhedsmedie og dermed skabe grundlaget for øgede digitale indtægter. Jeg føler, at B.T. er

fantastisk godt rustet til den opgave”, siger B.T.s nye chefredaktør, Anders-Peter Landert.

B.T. har gennem de seneste år skærpet den journalistiske udvikling med historier som Helle

Thornings skattesag, Erik Skov Pedersens svindel og Henrik Sass Larsens rocker-relationer. Om få

uger får læserne også nyt design og indhold i avisen.

“Vi kommer til at satse endnu mere på stærke, væsentlige og dagsordensættende nyheder på alle

vores platforme. Anders-Peter Landert er den rigtige mand til - i samarbejde med resten af

ledelsesgruppen og vores engagerede medarbejdere - at føre den udvikling videre, siger B.T.s

ansvarshavende chefredaktør, Olav Skaaning Andersen.

Anders-Peter Landert tiltræder som chefredaktør 1. marts. Samme dag stopper Peter Brüchmann

som chefredaktør og overgår til at være fast kommentator på B.T.

9


Turid Fennefoss Nielsen bliver permanent chefredaktør for Mediehuset Aarhus

Århus Stiftstidende og Randers Amts Avis får samme redaktionelle leder

51-årige Turid Fennefoss Nielsen tiltræder som ny chefredaktør for Århus Stiftstidende efter nogle

måneder som konstitueret chef for avisen.

Tidligere på året fratrådte Flemming Hvidtfeldt stillingen, og det er nu besluttet, at den hidtidige

chefredaktør fra Randers Amts Avis, Turid Fennefoss Nielsen, skal fortsætte som redaktionel leder

for begge aviser.

“Vi har undersøgt markedet for dygtige redaktionelle chefer, og Turid Fennefoss Nielsen er det

absolut bedste bud på en ny leder af Mediehuset Aarhus. Hendes mangeårige erfaring og tæft for

lokaljournalistik og mennesker gør hende til en oplagt kandidat. Ideen om at slå den øverste

redaktionelle ledelse af vores to titler i Østjylland sammen opstod, da vi fik set på de mange

muligheder, det giver”, siger Dorthe Carlsen, der har det redaktionelle ansvar for alle Berlingske

Medias lokale titler.

Turid Fennefoss Nielsen har tidligere været ansat som redaktionssekretær i otte år på Århus

Stiftstidende, indtil hun i 2003 skiftede til en stilling som kommunikationschef for forsknings- og

universitets-samarbejdet it-vest i Aarhus. I 2004 fortsatte hun til en stilling som kommunikations-

og marketingchef i Mejeriforeningen og har været chefredaktør på Randers Amtsavis siden 2009.

Samtidig med Turid Fennefoss’ nye funktion vil den redaktionelle del af udgivelserne på Djursland

blive lagt tilbage til Randers Amtsavis. Redaktionschef Axel Præstmark får den daglige ledelse af

Randers Amtsavis, Randers Onsdag, Mariager Avis samt webaktiviteterne.

Jens Thorhauge går af som direktør hos styrelsen for Bibliotek og Medier

Efter 15 år på stedet, seneste som områdedirektør i Kulturstyrelsen, stopper Thorhauge

Efter 15 år på posten som direktør for Biblioteksstyrelsen, Bibliotek og Medier og senest som

områdedirektør i Kulturstyrelsen har Jens Thorhauge valgt at gå på pension med udgangen af

april.

Der bliver holdt afskedsreception for Jens den 17. april kl. 14.30 på H.C. Andersens Boulevard 2.

Stillingen som ny områdedirektør opslås med tiltræden pr. 1. maj 2012.

ANNONCER

Berlingske Media søger en digital fagredaktør til Berlingske

Er du helt skarp på viden om apps til mobil og tablet samt på web og sociale medier, så se her

Berlingske har allerede i en del år været mere end en avis på papir. Berlingske er et mediebrand

med mange kanaler ud til kunderne. Vi har som mål at være frontløber på de digitale platforme og

10


har fra starten valgt at integrere arbejdet med det digitale og det trykte side om side i hele vores

redaktionelle tænkning og idéudvikling.

I 2012 rykker vi for alvor på de mobile platforme og på en strategi, der bygger på betaling for unikt

indhold, på en nytænkning af vores tilbud på webben og på en videreudvikling af vores kontakt

med brugerne gennem bl.a. de sociale medier.

Til at bistå os med den udvikling søger vi en fagredaktør med toptunet viden og journalistisk

indsigt på områderne mobil, web og de sociale medier til at gennemføre en daglig og konkret

udmøntning af vores mål i Berlingskes newsroom og til i en tværgående coachfunktion at bistå de

øvrige fagredaktører med at gennemføre strategien.

Du skal brænde for de digitale platforme og have forudgående journalistisk erfaring med at

arbejde med mobil, web og sociale medier. Du vil få det overordnede udviklingsansvar med

reference til chefredaktionen for alle Berlingskes web og mobiludgivelser samt det direkte

personaleansvar for en gruppe på godt 10 medarbejdere tilknyttet b.dk samt et antal

studentermedjælpere.

Du skal have forretningssans og kommerciel forståelse til at kunne samarbejde med vores

kommercielle afdelinger om udvikling af nye indtægtsområder og sammensætning af nye

produkter. Herunder er det vigtigt, at du rent faktisk har en positiv tilgang til, at unikt,

professionelt produceret indhold på de digitale medier ikke er gratis i fremtiden.

Du skal have gode samarbejdsevner, stor personlig energi og gennemslagskraft til at motivere

andre til at arbejde med de nye platforme.

Du skal ikke være tekniker men have tilstrækkelig viden til at tage en professionel dialog med

vores tekniske udviklingsfolk.

Du kommer til at indgå i den redaktionelle ledelse på Berlingske, som består af chefredaktionen og

en kreds af fagredaktører med ansvar for forskellige områder på redaktionen. Du vil derudover

komme til at indgå i det tværgående samarbejde i Berlingske Media omkring udviklingen af det

digitale område og koordineringen af de digitale ressourcer.

Henvendelse: Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ansv.

Chefredaktør Lisbeth Knudsen på LIKN@berlingskemedia.dk.

Ansøgning: Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den sammen med dit cv via

http://delta.hr-manager.net/ApplicationForm/ApplicationForm.aspx?wStep=1 eller via

hjemmesiden www.berlingskemedia.dk, så vi har den senest den 9. marts 2012.

Bemærk at kun ansøgninger sendt via linket eller hjemmesiden kommer i betragtning!

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

11


KOLOFON

Tilmeld dig Nyhedsbrevet Dansk Presse, som opdaterer dig med nyheder fra

medieverdenen i ind- og udland på: www.danskedagblade.dk/abonnement

Se tidligere nyhedsbreve på: www.danskedagblade.dk/arkiv

Skriv til redaktionen:

Redaktør, kommunikationschef Louise Zabel, lz@danskedagblade.dk

Ansvarshavende redaktør, adm. direktør Ebbe Dal, ed@danskedagblade.dk

Ved annoncering i Nyhedsbrevet Dansk Presse kontaktes:

Jan Treu på tlf. 33 33 06 80 eller e-mail: jt@treumedia.dk

Danske Dagblades Forening

Pressens Hus

Skindergade 7

1159 København K

12

More magazines by this user
Similar magazines