Biologisk overvågning i Siem/Hellum - NCC

ncc.dk

Biologisk overvågning i Siem/Hellum - NCC

NCC Råstoffer A/S 2011. Biologisk overvågning i Siem/Hellum 2006 - 2011 1. Indledning NCC Råstoffer A/S og Lindenborg Gods har siden 2007 udvundet råstoffer i Siem og Hellum Skov. I umiddelbar nærhed af graveområdet ligger flere våde småbiotoper (ekstremt næringsfattige kær og tørvemoser) omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 jævnfør /1/. Flertallet har været aktive tørvemoser (måske højmoser), men er så påvirkede af tidligere afvandingsaktiviteter ved udgrøftning samt tilgroning, at dele af dem er ret nedbrudte og tilgroede med træer. I selve graveområdet ligger den ca. 2,5 ha store tørvemose kaldet ”Tørvemosen”. Alle moser/kær rummer fortsat rester af en karakteristisk flora for biotoptypen, hvorfor det vurderes, at der er gode muligheder for at restaurere dem ved at hæve vandspejlet og fælde opvækst af træer. Råstofindvindingen i Siem/Hellum Skov udføres sådan, at den integrerer bl.a. NCC´s målsætninger om at efterlade et samlet set større naturindhold efter gravningen i graveområdet såvel som i udvalgte biotoper uden for. Det betyder, at NCC jævnfør VVM redegørelsen og den endelige gravetilladelse er forpligtet til at: bevare og forbedre tilstanden i ”Tørvemosen” som ligger i graveområdet ved fældning af uønskede træer og hævning af vandstanden forbedre tilstanden i en række kær umiddelbart uden for graveområdet ved hævning af vandstand og træfældning udføre efterbehandling i graveområdet til en varieret natur med løvskov, fattigkær mm. Overvåge biologiske effekter af ovennævnte tiltag Effekten af de udførte indgreb undersøges hvert 2. år. Den løbende evaluering dokumenterer udviklingen og muliggør justeringer af tiltagene for at optimere effekterne. Den første rapport, der omhandler referenceundersøgelser blev udgivet i 2006 jævnfør /2/. Området blev desuden vurderet kvalitativt i 2008 jævnfør /3/ og kvantitativt i 2009 /3/. Denne 3. rapport omhandler status for: Monitering af vandspejlet i Tørvemosen og Fattigkær 1 med målebrædt Vurdering af fugtighedsgrad i Tørvemosen og Fattigkær 1 Overvågning af floraen i Fattigkær 1 og Tørvemosen Overvågning af padder Råstofudvindingen startede i 2007/08, hvorfor der kun er sparsomt med efterbehandlet arealer. Den del af overvågningen afventer den fremadskridende proces med udvinding og efterfølgende efterbehandling af delarealer. Der gives i denne rapport nogle principielle vurderinger af mål og midler i forbindelse med efterbehandling. Undersøgelsen er udført og rapporteret af Limno Consult for NCC Råstoffer A/S. Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. Limno Consult. Peter W. Henriksen tlf. 5946 1485. 4

More magazines by this user
Similar magazines