SOGNEBLAD - Herlufsholm Kirke

herlufsholmkirke.dk

SOGNEBLAD - Herlufsholm Kirke

HERLUFSHOLM

SOGNEBLAD

Nummer 2 Marts - April - Maj 2008 71. årgang


Kirkelig vejviser

Sognepræst Ejlif Kristensen (kbf)

Herlufsholm Alle 86.

Tlf. 5572 0378, fax 5572 8843.

E-mail: ek@herlufsholmkirke.dk

Træffes bedst:

Tirsdag til fredag kl. 12-13, torsdag tillige 17-18.

Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag.

Sognepræst Henning Marcher

Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538.

Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 5572 1708.

Træffes bedst:

Mandag til torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige 17-18.

Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag.

E-mail: hm@herlufsholmkirke.dk

Herlufsholm Kirkekontor

Herlufsholm Sognehus, H. C. Andersens Vej 20.

Tlf. 5572 1770, fax 5573 1772.

E-mail: kirkekontor@herlufsholmkirke.dk

Kordegn: Steen Fugl.

Kordegnvikar: Anita Rasmussen.

Mandag til fredag kl. 9.30-13.00.

Torsdag tillige 15.30 -18.00. Lørdag lukket.

Sognemedhjælper Anne Sofie Klougart

Kontor: H.C. Andersens Vej 20

Tlf.: 3091 1770

E-mail: ask@herlufsholmkirke.dk

Organist Karsten Gyldendorf

Tlf. 5554 5580, fax 5554 5581.

E-mail: kg@herlufsholmkirke.dk

Organistassistent Marie Ottar Jespersen (barsel)

Organistassistentvikar

Birgitte Munch-Steensgaard, tlf. 55 70 10 06

Herlufsholm Kirke

Tlf. 5572 8974.

Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl. 11-16.

Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl. 11-13.

I efterårsferien åben tirsdag til fredag kl. 11-16.

Alle søn- og helligdage åben fra kl. 11-13.

Mandag lukket hele året.

Kirketjenere

Kirsten Idel og Bo Steen Bram

Tlf: 5572 8974

Graver Finn Dal

Herlufsholm Alle 163. Tlf. 5575 1297.

Træffes alle hverdage kl. 11-13.

E-mail: f_dal@herlufsholm.dk

Menighedsrådets formand

Poul Sandberg.

Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved, tlf. 5572 2888.

E-mail: ps@herlufsholmkirke.dk

Kirkens hjemmeside: www.herlufsholmkirke.dk

Børnepasning ved højmessen

Ved alle gudstjenester søndage kl. 10 er der under

prædikenen børnepasning/børnekirke i Kapitelsalen.

Desuden er der børneposer til udlån under gudstjenesten.

Kirkekaffe

Efter højmessen indbydes alle til at få en kop kaffe/te

eller en sodavand i Kapitelsalen. Her kan man

tale med præsten og andre fra menigheden om stort

og småt. Kirkekaffen er i øvrigt gratis!

Kirketaxa

Er man gangbesværet og har problemer med at

komme i kirke, er kirketaxa en mulighed. Ring til

Taxa på 5577 7272 (bedst søndag morgen mellem

kl. 8 og 9) så vil afhentning og hjemkørsel blive

aftalt. Pris 20 kr.

Forside

Forsiden prydes denne gang af fire ”glasmosaikker”

eller assemblager, lavet af Matilde Marie, Meriam,

Amanda, Tjalfe og Benedikte. Børnene var Minikonfirmander

sidste forår, og med papir og saks illustrerede

begge minikonfirmandhold påskeberetningen.

Matilde Maries billede viser skærtorsdags brød og

vin, som i dag er et af kirkens to sakramenter.

Meriam´s billede forestiller

Peter og morgenhanen. Peter

lovede Jesus evigt troskab;

men Jesus forudså, at Peter ville

fornægte ham, inden hanen

galede.

Amandas billede er langfredag:

korsfæstelse og solformørkelse.

Jesus giver op: Min

Gud, min Gud. Hvorfor har du forladt mig?

Tjalfes og Benediktes mosaik viser påskedags tomme

grav. Det gyldne lys, opstandelsens morgen,

viser lyset, som kvinderne mødte i graven.

Næste nummer

udkommer primo juni.

Stof til bladet skal være redaktionen i

hænde senest den 22. april 2008.

Udgivet af Herlufsholm Menighedsråd.

Redaktion: Ejlif Kristensen, Gunhild H. Pedersen, Charlotte Ejsbøl, Birthe

Andersen (ansvarshavende), Anne Sofie Klougart og Henning Marcher.

Illustrationer: Henning Marcher.

Tryk: Stiftsbogtrykkeriet i Næstved, tlf. 55723333


Korsets gåde

Det er snart påske. Tiden hvor

Jesus kommer til Jerusalem og

efter voldsomme begivenheder

slås ihjel ved at blive fæstet til en

pæl med en overligger – et kors. I

Herlufsholm Kirke har vi over

alteret et krucifiks. Det er det, vi

bruger som det nye logo for kirken.

Det er helt specielt, idet det er

en blanding af to typer krucifikser

- det romanske og det gotiske.

Det romanske krucifiks

Det er den ældste form. Det viser

den sejrende Kristus, kongen,

ham, der vinder over synd og død.

Hans sejrsstatus er vist ved, at han

nærmere står selv end egentlig

hænger på korset. Hans øjne er

som regel afbilledet åbne, og man

ser naglerne, men ikke tornekronen

og såret i hans side. De vandrette

strakte arme, det oprejste

hoved og de udstrakte ben udstråler

styrke og ro, og kongekronen

på Jesu hoved viser også højhed

og magt.

Det gotiske krucifiks

Det gotiske krucifiks, der med sin

stil var fremherskende fra ca.

1200 til 1500-tallet, tegner derimod

et helt andet billede. Det

viser den lidende Kristus. Her ser

vi virkelig Kristus hænge på korset,

og her er øjnene som regel

lukkede, ansigtsudtrykket lidende

og kroppen mere udmarvet. Ofte

er også bloddråber og såret i Jesu

side synligt.

Krucifiksets budskab

Sådan fremhæver hver stilart og

tidsperiode tit nogle bestemte

sider af Jesu korsdød. Fra det

romanske krucifiks kan man hente

styrke i dets budskab om Jesu

sejr over døden. Og fra det gotiske

krucifiks trøst i at vide, at en

del af baggrunden for Jesu medlidende

kærlighed er, at han selv

kender og har mærket både lidelsen

og afmagten på egen krop.

Krucifikset i Herlufsholm Kirke

har begge tolkninger i sig.

Korset vil altid være et centralt

symbol for os kristne. Og samtidig

vil Jesu død og opstandelse

være en gåde for os. Hvorfor

skulle Jesus lide og dø, hvordan

kan hans opstandelse indvirke på

min og mine kæres død.

N.S.F. Grundtvig behandler det

på sin egen måde i sin påskesalme

”Hil dig frelser og forsoner”:

”Ja, jeg tror på korsets gåde,

gør det, Frelser, af din nåde.

Stå mig bi, når fjenden frister!

Ræk mig hånd, når øjet brister!

Sig: vi går til Paradis!”

God påske!

HM

3


Temaet for sogneindsamlingen til

Folkekirkens Nødhjælp 2008 er

HIV/AIDS med særligt fokus på

sårbare børn. Det er børn, som er

ramt hårdt af aidsepidemien, fordi

de er forældreløse og står tilbage

uden en forsørger, eller fordi de

selv skal passe syge elle døende

søskende og forældre.

Vi håber, I vil hjælpe med at give

de sårbare børn et nyt håb og en ny

chance.

Palmesøndag

Atten børn fra 3.d på Ll. Næstved

skole har valgt at gå til Minikonfirmand

i dette forår. De har

naturligt nok arbejdet med påske i

ord og tegninger. Flere af deres

herlige påsketegneserier er udstillet

i Sognehuset. Den 16. marts er

det palmesøndag og dermed tid til

forårets store familiegudstjeneste.

Det er også afslutning for Mini-

4

Sogneindsamling

søndag den 2. marts

Herlufsholm Kirkes Børnekor

Efter jul er kirkens lille børnekor

vokset med to nye medlemmer,

men der er stadig plads til mange

flere glade, syngende børn mellem

9 og 12 år. Vi synger hver

tirsdag fra kl. 14.30 til 15.30 i

Herlufsholm Sognehus på H.C.

Andersens Vej 20, og vi synger

både ældre og nye rytmiske sange

og salmer, ligesom alle nye kormedlemmer

bliver budt velkommen

med Milles afrikanske navnedans.

Børnekoret har medvirket

ved Kirkens julekoncert, og ved

familiegudstjenesten fastelavns-

Hvis du vil være indsamler mødes

vi i Sognehuset, H.C. Andersens

Vej 20, kl. 11.00 til et par timers

indsamling. Menighedsrådet serverer

varm suppe til indsamlerne

fra kl. 13.15.

Tilmelding til Kirkekontoret på

telefon 55 72 17 70 eller til undertegnede

72 55 95 13.

Hans Henrik Pedersen

konfirmanderne, der ved denne

lejlighed vil opføre et drama, der

handler om Jesu vej til Jerusalem

og frem mod hans korsfæstelse og

opstandelse. Alle er velkomne kl.

14.00 til at deltage i den børnevenlige

gudstjeneste. Men pas på!

Dramaet vil ind imellem have

karakter af totalteater, så alle vil

få mulighed for i fællesskab at

medvirke med sang og råb.

ASK

søndag opførte de en Fastelavnskantate,

udklædte som fromme

engle. Af kommende arrangementer,

hvor koret medvirker, kan

nævnes børnegudstjenesten lørdag

den 8. marts kl. 14.00 samt

gudstjenesten 2. påskedag kl.

10.00. Hvis du vil vide mere om

børnekoret, så er du velkommen

til at ringe til mig. Jeg hedder Birgitte

Munch-Steensgaard, og du

kan træffe mig på 55 70 10 06

eller på mobil 24 66 84 40.

BMS

Forårskirke for børn

Lørdag den 8. marts kl. 14.00

åbnes dørene for en børnegudstjeneste,

der vil handle

om alt det, der spirer og gror.

Kom og fejr på denne måde

forårets komme. Den 30

minutter lange gudstjeneste

henvender sig især til børn,

men folk i alle aldre er meget

velkommen.

Gudstjeneste for

hørehæmmede

Søndag den 13. april (3. søndag

efter påske) kl. 14.00.

Gudstjeneste i Skt. Jørgens

Kirke, Parkvej 101, 4700

Næstved. Kaffe efter gudstjenesten.

Transport: Henvendelse til

Skt. Jørgens Kirkes kontor,

tlf. 55 73 71 10.

E-mail: post@sjkn.dk


Forårsmødet i Folkekirkens Mission i

Næstved Provsti

finder sted søndag den 30. marts i

Skt. Jørgens Kirke og Sognegård.

Vi begynder med gudstjeneste kl.

10.00 ved sognepræst Christina

Feddersen fra Skt. Jørgens Kirke.

Efter gudstjenesten er der middag,

som koster 50 kr. og bestilles hos

Annie Jørgensen, tlf.: 55725621,

senest den 19. marts.

Aftengudstjenester

Skærtorsdag den 20. marts

kl. 19.30

Det var ved aftenstide, at Jesus

sammen med sine disciple

indstiftede den hellige nadver.

Derfor vil vi ved denne gudstjeneste

fokusere på, hvad nadveren

betyder i dag. Hvad betyder

det at modtage brød og vin som

et pant på Guds kærlighed?

I slutningen af april og begyndelsen

af maj finder konfirmationerne

i Herlufsholm Kirke sted. Gid

det må blive nogle dejlige og festlige

dage for både jer konfirmander

og jeres forældre, jeres familie

og venner!

Vi har i de forløbne måneder sunget

salmer og bedt, læst i Bibelen,

set film og diskuteret; vi har lært

en del og opdaget det sværeste af

alt: med kristendom kan ingen

blive færdige! Det er svært at

lære, for vi er så vant til, at det, vi

har med at gøre, er noget, vi kan

blive færdige med. Måske eller

forhåbentligt har I opdaget dette,

mens I har gået til præst!

Vi går i skole et antal år, så er vi

færdige. Vi står i lære, og så bli-

Efter middagen fortæller Jan Meyer,

formand for Spedalskhedsmissionen,

om vores nye projekt for

2008 og 2009: Arbejdet for spedalske

i Sikonge, Tanzania.

Vi slutter med lotteri og eftermiddagskaffe.

Venlig hilsen

Erhard Schulte Westenberg

formand

Påskelørdag den 22. marts

kl. 19.30

Det har altid været sædvane at

samles i kirken aftenen eller

natten forud for påskemorgen. I

stille forventning holdes en

smuk og stilfærdig gudstjeneste,

hvor langfredag er bag os

og forude festen, hvor vi jubler

over Jesu sejr over døden!

Kære konfirmander, kære forældre!

ver vi udlært. Anderledes forholder

det sig med kristendommen.

Den bliver man ikke så let færdig

med! Forberedelsestiden får en

afslutning; konfirmationsdagen

oprinder, men dermed er det ikke

slut! Hvordan skulle det kunne

være det? Kristendommen handler

jo ikke bare om en festlig konfirmation

med fest og dejlige

gaver, nej, den handler om kærligheden,

Guds kærlighed og kærligheden

mellem os mennesker indbyrdes,

om selve livet og dets

mening. Om den store gåde, at vi

er til!

Derfor håber vi præster, at vi har

været med til at åbne jeres øjne og

hjerter for det, der er livets begyndelse,

indhold og mening: kærlig-

heden! Vi er ikke her på jorden et

eller andet antal år blot for at rage

til os, sørge for os selv og blæse

samfund og fællesskab, Gud og

medmenneske en hatfuld! Nej, vi

er her for at elske Gud og vor

næste!

Det, håber vi, må lykkes for jer

kære konfirmander!

Tak for trekvart år sammen!

HM og EK

5


OPSLAGSTAVLEN...

– tag siden ud og gem!!!

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige

og afholdes i Herlufsholm Sognehus.

Møderne begynder kl. 19.00,

og datoerne er flg. torsdage:

Den 13. marts, den 24. april,

den 15. maj

Se i øvrigt vores hjemmeside www.herlufsholmkirke.dk

og i rubrikken ”Det

sker i kirken” i Næstved-Bladet. Dagsorden

og referat kan ses på hjemmesiden.

· OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN ·

6

Morgensang

i Sognehuset

Den sidste onsdag i måneden samles vi i

Herlufsholm Sognehus til morgensang.

Det er en hyggestund, hvor vi efter en

kort andagt får kaffe og morgenbrød, og

så synger vi sammen og deler stort og

småt i livet med hinanden. Alle er hjerteligt

velkomne!

Onsdag den 26. marts, onsdag den

30. april, onsdag den 28. maj

HM og EK

Ladby Foredragsforening

Den 22. april kl. 19.00: Foredrag om

vikingeskibet ”Havhingsten” II.

Pris 30 kr. inkl. kaffe og kage.

Den 17. – 18. maj kl. 9.00-16.00:

Weekendkursus i pileflet.

Pris: 150 kr. + materialer.

Tilmelding til Ebba på telefon

5573 3871.

Julemarkedsklubben

Glade og taknemmelige!

Sådan følte vi i Julemarkedsklubben efter julemarkedet lørdag

den 1. december 2007. Tænk, at vi endnu engang kunne

sende et pænt beløb til Folkekirkens Nødhjælps Børneprojekt

i Sydindien. Og denne gang endda rekord: 26.000,kr.

blev det til. Stor tak til alle der bidrog med køb af lodsedler

samt handel i de forskellige boder og cafeteria. Inspirationen

til at fortsætte arbejdet er selvfølgelig stor på denne

baggrund.

Vi håber, at også andre kan blive inspireret

til at være med i årets løb til forberedelserne.

Vi har det rart til vores

møder 1. og 3. onsdag i måneden kl.

14-16 i Herlufsholm Sognehus på

H. C. Andersens Vej 20.

Ring eventuelt og hør nærmere på tlf. 5573 9924 eller bare

kom og se, om det er noget for dig.

Venlig hilsen

På Julemarkedsklubbens vegne Birthe Thrysøe

Kalender for Julemarkedsklubben

5. og 19. marts - 2. og 16. april - 7. og 21. maj

Caféen/cafékomsammen

Caféen i Sognehuset på H.C. Andersens Vej 20

er et mødested med mulighed for fællesskab

med indhold.

Udover kaffe og snak ved bordene vil der være fællessang

og forskellige indslag.

Datoerne for møderne i foråret 2008 er 12/3 - 9/4

- 14/5 kl. 15.00 til kl. 17.00.

Velkommen i caféen


Sognetræf

Herlufsholm Menighedsråd inviterer som altid i

vinterhalvåret til en foredragsrække én torsdag

om måneden kl. 19.30 i Herlufsholm Sognehus,

H.C. Andersens Vej 20. Efter foredragene vil der

være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

Kaffe/te og kage à 20 kr.

Torsdag den 27. marts kl. 19.30

Generalsekretær i Bibelselskabet,

Tine Linhardt: ”Stene for brød”

Når Bibelselskabet beder danskerne

om penge, så er det til

bibler – til udbredelse af bibler

på nationalsproget – også i de

fattige egne af verden. Det er

der mange, der ikke kan forstå.

”Er der ikke snarere brug for

mad, vand og tag over hovedet?”, lyder en alm.

indvending, og det er denne indvending Tine Linhardt

vil imødegå.

Busture i maj

Torsdag den 15. maj kl. 13.30

Kirke: Ikke fastlagt endnu

Kaffe i Holsted Sognegård, opsamling fra Herlufsholm

Sognehus kl. 13.30. Tilmelding til Holsted

Kirkekontor senest den 13. maj, tlf. 55 77 60 27.

Pris: 40 kr.

Torsdag den 29. maj kl 13.45

Kirke: Bjernede Kirke

I Danmark findes 7 velbevarede

middelalderlige rundkirker,

hvoraf 1 ligger på Sjælland,

nemlig Bjernede Kirke,

som vi denne eftermiddag vil

aflægge et besøg.

Kaffe i Herlufsholm Sognehus, opsamling fra Holsted

Sognegård kl. 13.30.

Tilmelding til Herlufsholm Kirkekontor senest den

26. maj, tlf. 55 72 17 70. Pris: 40 kr.

Lørdagsmøde

Lørdag den 1. marts kl. 14.00

I Herlufsholm Sognehus.

Holbæk Harmonika Ensemble

spiller kendte og populære

Lumbye melodier. Som altid

ved sæsonafslutningen er der

det traditionsrige lotteri.

Kaffe/te og kage à 20 kr.

Sommertur til Sofiero Slot

Sofiero Slot ligger smukt ud til Øresund nord for

Helsingborg og blev opført 1864 som sommerslot

for den svenske kongefamilie

kong Oskar II og

dronning Sophia. I 1905

forærede de slottet i

bryllupsgave til kronprinsparret

Gustav Adolf

og Magareta.

Det er først og fremmest den 5 hektar store park

med sine over 10.000 rhododendronbuske fordelt på

godt 500 forskellige sorter, der er kendt, og det er da

også den, vi vil tilbringe

nogle timer i.

I 2005 var det 100 år

siden, at dronning

Ingrids mor, kronprinsesse

Magareta,

plantede de første rhododendron ved Sofiero Slot.

Nogle er nu så store, at man kan stå oprejst under de

knudrede stammer.

I parken findes også den victorianske køkkenhave,

lysthaven med formklippede buksbomfigurer, kongens

gamle vingård, dronning Ingrids have med

pelargonier, orangeriet og rosengangen.

Dato: Lørdag den 7. juni

Afgang: Herlufsholm Sognehus kl. 8.30

Pris: 250 kr.

Hjemkomst: Ca. kl. 18.30

Tilmelding fra den 10. marts til Herlufsholm Kirkekontor,

tlf. 55 72 17 70, og senest den 30. maj.

NB: Der er kun 50 pladser

Der serveres sandwich og kaffe undervejs.

· OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN ·

7


Søndag den 2. marts kl. 16.00: Koncert med middelaldermusik.

Duo Symphonia: Marianne G. Nielsen, sang, og Mie Korp Sloth, portativ.

Portativet er et lille middelalderinstrument i familie med orglet. Musikeren

skal sidde eller stå med instrumentet hvilende på venstre lår og den høje

gavl støttet mod tindingen. Bælgen betjenes med venstre hånd, og tangenterne

trakteres med den højre. Højre arm og hånd holdes så vidt muligt

vinkelret på klaviaturet for at opnå den mest bekvemme spillestilling.

Bælgen skal belastes med et præcist tryk for at intonation og stemning

holdes. Ligesom en sanger mærker sig, hvor han/hun skal trække vejret i

en given sats, skal organisten også tage hensyn til instrumentets særlige

”bælg-vejrtrækning”. Man kan ligeledes, som en sanger, lave små crescendi og diminuendi samt vibrato.

Operasangeren Marianne G. Nielsen har en særlig interesse for tidlig musik, en interesse hun deler med

organist Mie Korp Sloth. Som ”Duo Symphonia” opfører de sammen musik af Hildegard von Bingen,

Birgitta af Vadstena og andre middelalderkomponister. Koncerten i Herlufsholm Kirke vil have et særligt

fokus på musik til Jomfru Maria i anledning af den forestående højtid ”Mariæ Bebudelse”.

Entré: 50 kr. for voksne.

· OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN ·

8

Koncerter og andre musikalske arrangementer

MARTS, APRIL OG MAJ 2008

Lørdag den 22. marts kl. 19.30: Påskevesper.

Påskeaftens musikgudstjeneste gennemføres med Herlufsholm Kirkes Kammerkor

under ledelse af organist Karsten Gyldendorf. Liturg er Henning Marcher.

Gratis adgang

Søndag den 27. april kl. 16.00: Forårskoncert.

Solist: Operasangeren Ann Petersen, sopran. Desuden medvirker Herlufsholm Kirkes

Kammerkor og organist Karsten Gyldendorf.

Ann Petersen fra Sorø har en flot international karriere som operasanger med solistroller

på Det Kgl. Teater, Den Jyske Opera og har tidligere været fast tilknyttet operaen

i Graz i Østrig.

Kammerkoret medvirker med værker fra korets repertoire til det forestående korstævne

i Næstveds venskabsby Sopot i Polen. Entré: 50 kr. for voksne

Torsdag den 8. maj kl. 19.30: Pinse-musikgudstjeneste.

Karsten Gyldendorf sidder ved orglet ved denne særlige musikgudstjeneste, der lægger op til pinsedag.

Samtidig markerer den 100-året for den store franske komponist Olivier Messiaens fødsel, idet gudstjenestens

liturgiske musik vil være fra Messiaens orgelværk ”Pinsemesse”. Messiaen

er én af det 20. århundredes mest markante komponister på verdensplan. Ét blandt

mange særlige kendetegn i hans musik er anvendelsen af imiterede fuglestemmer og

anvendelsen af rytmer fra andre musikkulturer, to kompositoriske idéer som også

benyttes i ”Pinsemessen”. Hans musik er ofte meditativ og er skrevet under inspiration

af citater fra Bibelen.

Gratis adgang.

I øvrigt opføres på Messiaens 100-års fødselsdag den 8. december hans store værk til julefesten ”La

Nativité du Seigneur”, ”Herrens fødsel”, af Karsten Gyldendorf.

Kirketaxa kan benyttes af sognets beboere til alle koncerter!


Så er det ved at være forår igen, og

med foråret følger forandringerne,

således også hos os i Kirken og

Sognehuset.

Vi tager her pr. 1. marts afsked med

vores kordegn Else Lysholm, som

går på pension. Menighedsrådet

ønsker Else held og lykke i fremtiden

og siger hende tak for samarbejdet

gennem årene.

Vi har netop ansat Steen Fugl som

ny kordegn pr. 1. marts. Vi ønsker

Nyt fra

Menighedsrådet

Steen velkommen hos os i Herlufsholm

Sogn. Steen kommer fra en

tilsvarende stilling ved Sorø Klosterkirke.

Når ikke Steen er på Kirkekontoret

og i Kirken, så passer

Anita Rasmussen opgaverne.

Stillingerne som kirketjenere er

også på plads. Vi har pr. 1. marts

ansat 2 kirketjenere i sideordnede

stillinger. Kirsten Idel, der har

været vores kirketjenervikar det

sidste år, er blevet fastansat, og

Nye regler for brug af kirketaxa

Menighedsrådet har taget taxaordningen op til revision og besluttet,

at der fra den 1. marts 2008 kun kan benyttes kirketaxa til

handlinger og koncerter, som foregår i Herlufsholm Kirke. Der

kan altså ikke længere benyttes kirketaxa til aktiviteter, som foregår

i Sognehuset.

Poul Sandberg

Femkløverarrangement

Et samarbejde mellem Sct. Peders Kirke, Sct.

Mortens Kirke, Skt. Jørgens Kirke, Holsted Kirke

og Herlufsholm Kirke.

Femkløverarrangementet foregår i Skt. Jørgens Kirke

torsdag den 13. marts kl. 19.30.

Mød skuespilleren Vigga Bro og hendes mand bassisten Erik

Moseholm i forestillingen ”Blå fortællinger”.

”Blå fortællinger” er en samling af historier, viser og fortællinger i

bluestradition. Fortrinsvis skabt af Vigga Bro og Erik Moseholm –

samtidig har de også lånt et par stykker fra de store, gamle fortællere

ude i verden. Omdrejningspunktet er musikfabler og fortællinger,

der bygger på det underholdende med en seriøs undertone.

som ny kirketjener har vi ansat Bo

Bram. Bo har ikke tidligere været

kirketjener, men har mod på de nye

udfordringer. Kirsten og Bo har

begge arbejdsopgaver i både Kirken

og Sognehuset. Vi ønsker også

vores kirketjenere velkommen i

Herlufsholm Sogn.

Poul Sandberg

Herlufsholm Kirkes

Kammerkor

inviteret til Polen

Kammerkoret er inviteret til at deltage

i et korstævne i Næstveds

venskabsby Sopot i Polen. I stævnet

indgår en konkurrence for

amatørkor. Ved forårskoncerten

den 27. april synger koret sit repertoire

til denne turné. Det er første

gang, koret skal optræde udenlands.

9


Datoer for konfirmationer 2009 og 2010

Her er tidspunktet for kommende konfirmationer. Lille Næstved Skole kan kun med sikkerhed fastslå om klasserne

vil blive delt eller være samlet to år frem, hvilket betyder, at vi kun kan sende oplysning for disse to år.

Bemærk, at der er konfirmation om lørdagen for alle fra Lille Næstved Skole.

EK og HM

Skoleår 2008/2009 Skoleår 2009/2010

7.a Ll. Næstved Skole Lørdag 2. maj 2009 Lørdag 1. maj 2010

7.b Ll. Næstved Skole Lørdag 2. maj 2009 Lørdag 1. maj 2010

7.c Ll. Næstved Skole Lørdag 9. maj 2009 Lørdag 8. maj 2010

7.d Ll. Næstved Skole Lørdag 25. april 2009 Lørdag 24. april 2010

8.a og 8.b Herlufsholm Kostskole Fredag 8. maj, Fredag 30. april,

store bededag 2009 store bededag 2010

Glimt fra sognets fotoalbum

Fastelavn den 3. februar 2008. Julemarked den 1. december 2007.

10

Julegudstjeneste for 0-5 årige

den 11. december 2007.


Forårskonkurrence - Find 15 fejl

Vinderne vil få præmien leveret personligt.

Navne og løsning vil blive opslået i udhængsskabet

ved Sognehuset.

Find 15 fejl på tegningen til højre og indsend

eller aflevér løsningen til Herlufsholm Kirkekontor

inden den 22. april.

De heldige vindere af julequizen blev

Egon B. Jakobsen, Rønnevej 28, 4700 Næstved. Karen Larsen, Karrebækvej 52, 1., 4700 Næstved.

Rigmor Larsen, H.C. Andersens Vej 75, st. th., 4700 Næstved.

I søndagsskolen talte læreren om de 10 bud.

Han forklarede budet om at ære sin far og mor

og spurgte så, om de kunne nævne et bud, der

handlede om, hvordan vi skal opføre os over for

vore brødre og søstre?

Lynhurtigt kom svaret fra en dreng, som kom

fra en stor søskendeflok:"Du må ikke slå ihjel!”

En præst var kendt for sine lange prædikener.

Han lagde en dag mærke til, at en mand forlod

kirken midt under prædikenen, men kom tilbage

lige før afslutningen på gudstjenesten! Da gudstjenesten

var forbi, og præsten sagde farvel til

kirkegængerne, spurgte præsten manden, hvor

han dog var gået hen.

"Jeg gik ud for at blive klippet," svarede manden.

"Jamen, hvorfor gjorde De ikke det før

gudstjenesten," spurgte præsten så. "Nej, da

havde jeg ikke brug for at blive klippet," lød

svaret!!!

11


GUDSTJENESTER I HERLUFSHOLM KIRKE

MARTS

Søndag 2. marts Midfaste kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag 9. marts Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00 Ejlif Kristensen

Søndag 16. marts Palmesøndag kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag 16. marts Palmesøndag, minikonfirmander kl. 14.00 E. K og H. M

Torsdag 20. marts Skærtorsdag, aftengudstjeneste kl. 19.30 Henning Marcher

Fredag 21. marts Langfredag kl. 14.00 Ejlif Kristensen

Lørdag 22. marts Påskelørdag, aftengudstjeneste kl. 19.30 Henning Marcher

Søndag 23. marts Påskedag kl. 10.00 Ejlif Kristensen

Mandag 24. marts 2. påskedag kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag 30. marts 1. søndag efter påske kl. 10.00 Ejlif Kristensen

APRIL

Søndag 6. april 2. søndag efter påske kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag 13. april 3. søndag efter påske kl. 10.00 Ejlif Kristensen

Fredag 18. april Konfirmation kl. 10.00 Ejlif Kristensen

Søndag 20. april 4. søndag efter påske kl. 10.00 Henning Marcher

Lørdag 26. april Konfirmation 7.a kl. 9.30 Henning Marcher

Lørdag 26. april Konfirmation 7.b kl. 11.30 Henning Marcher

Søndag 27. april 5. søndag efter påske kl. 10.00 Ejlif Kristensen

MAJ

Torsdag 1. maj Kr. himmelfartsdag kl. 10.00 Henning Marcher

Lørdag 3. maj Konfirmation 7.d kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag 4. maj 6. søndag efter påske kl. 10.00 Henning Marcher

Torsdag 8. maj Pinse-musikgudstjeneste kl. 19.30 Ejlif Kristensen

Lørdag 10. maj Konfirmation 7.c kl. 10.00 Ejlif Kristensen

Søndag 11. maj Pinsedag kl. 10.00 Ejlif Kristensen

Mandag 12. maj 2. pinsedag kl. 10.00 Henning Marcher

Søndag 18. maj Trinitatis kl. 10.00 Ejlif Kristensen

Søndag 25. maj 1. søndag efter trinitatis kl. 10.00 Henning Marcher

JUNI

Søndag 1. juni 2. søndag efter trinitatis kl. 10.00: Ejlif Kristensen

KIRKETAXA Tlf. 5577 7272, pris kr. 20,-

Ring til Næstved Taxa – bedst søndag morgen mellem kl. 8 og 9.

www.herlufsholmkirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines