i kjøbenhavn jødisk udstilling

kunstbib.dk

i kjøbenhavn jødisk udstilling

D . v y

• r


iiSlKiFdREWK


.

iV) i • r /'!(., v '' "" 4 , v h -'V'• i..'-' ; '

''

$'.^s u.'.:

MM


Fotografisamlingen

I KJØBENHAVN

JØDISK UDSTILLING

JANUAR 1908

KJØBENHAVN

TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)


INDLEDNINGSORD

NOGLE FORKLARINGER

I N D H O L D

I. SYNAGOGEN

II. HJEMMET OG DETS GUDSTJENESTE

III. I)EN SIDSTE HVILE

IV. PORTRÆTER AF DANSKE JØDER

V. DANSKE JØDISKE KUNSTNERE

VI. FREMMEDE JØDISKE KUNSTNERE,

JØDISKE SUJETTER

VII. HAANDSKRIFTER, TRYKTE RØGER, BOGRIND

VIII. MØNTER, MEDAILLER, PLAKETTER, SIGNETER

IX. FORSKELLIGT


Ønsket om at faa en jødisk Udstilling afholdt i Kjøbenhavn

fremkaldtes derved, at der d. 19. Januar 1907 var hengaaet

250 Aar, siden der, om end i beskeden Form, aabnedes

en lille Adgang til det danske Rige for jødiske Trosbekendere.

Er end de herboende Jøder forlængst saa danske i Sind og

Skind som deres anderledes troende Medborgere, og har end

Danmark, efter at have faaet Grundloven, fjernet de Uligheder

lige overfor Stat og Medborgere, som Trosforskel tidligere havde

fremkaldt, bevare Jøderne selvfølgelig, ligesom de andre

Kirkesamfund, det protestantiske og det katolske — for ikke

at tale om de mindre Samfund — særlige Minder, hvis trofaste

Bevarelse kun kan være til Gavn for det store hele.

Medens nu Synagogen fejrede sin Erindringsfest paa selve

Mindedagen d. 19. Januar, hindrede ret tilfældige Omstændigheder,

at Udstillingen afholdtes i Januar 1907, og foranledigede

atter ret tilfældige Aarsager, dels at Udstillingen nu finder

Sted i Januar 1908, og dels at Industriforeningen, efter at

være bleven nøjere bekendt med den oprindelige Plan og efter

at være kommen til Erkendelse af, at en saadan Udstilling er

af almen Interesse, selv tog Sagen i sin Haand og derved gav

den en sikker Basis.

Da det, som har gjort Jøderne til det særegne Samfund,

jo er Religionen, var det givet, at Udgangspunktet for Udstillingen

maatte tages fra det religiøse Liv. Men da den enkeltes

eller Menighedens indre religiøse Liv jo ikke er Udstil­


VI

lingsgenstand, og da de praktiske Udslag, som jødisk Religiøsitet

kan give sig i det ydre Liv, saasom Næstekærlighed, heller

ikke burde fremstilles, var det atter givet, at man burde tage

sit Udgangspunkt fra de synlige Genstande, som i særlig Grad

bruges i det religiøse Livs Tjeneste, hvad enten dette nu udfolder

sig i Gudshuset eller i Hjemmet. Dog maatte atter her

en Indskrænkning finde Sted, begrundet paa, at det er en Industriforening

og ikke f. Eks. en religionhistorisk eller kulturhistorisk

Kongres, der fører Tanken frem. Man maatte i første

Linje — selv om Grænserne drages ret vide — søge at

fremskaffe saadanne Genstande, ældre og nyere, der viste, hvorledes

Kunst og Kunstindustri var taget i Religionens Tjeneste.

Udgangspunktet for den københavnske Industriforenings jødiske

Udstilling blev da — om jeg tør benytte Udtrykket—det Sted,

hvor Judæa og Hellas mødes, d. v. s. der, hvor det religiøse

Liv og Skønhedstrangen virke befrugtende paa* hinanden. Med

én Ombøjning af den ordrette Mening i Patriarken Noahs Velsignelse

over sine to Sønner Sem og Japhet lader den gamle

jødiske Udlægning Noah ønske, at Japhets (Hellas's) Skønhedssøgen

skal bo i Sems (Judæas) Telte. Om Patriarkens Velsignelse,

saaledes opfattet, i det mindste delvis er gaaet i Opfyldelse,

vil Udstillingen maaske vise.

Lige saa lidt som de enkelte Faser af Jødernes Historie her

i Danmark skal berøres, da dette atter vilde føre os bort fra

vor givne Vej og ind paa Omraader, hvor historiske Undersøgelser

vilde være fornødne —, ligesaa lidt skal der her dvæles ved

Jødernes eksempelløs tunge Lod rundt omkring i Verden i den

Tid, da de som vilde Dyr jagedes fra Sted til Sted. Men naar

man Gang efter Gang berøvede dem deres Gudshuse, deres Hjem,

deres Ejendele — for ikke at tale om dem, der maatte ofre


VII

deres Liv —, saa er det let forstaaeligt, at talløse Skatte frembragte

til det religiøse Livs Tarv, maatte forsvinde langt hurtigere,

end Materialet og Vanrøgt skulde foranledige. I Paris

brændte man en Gang ved en enkelt Autodafé 24 Vognmandslæs

talmudiske Haandskrifter, tyske Byer forstærkede deres Fæstningsmure

ved at indmure Tusinder af jødiske Kirkegaardes Gravmæler,

og endnu i vore Dage, endnu i de alier sidste Tider have graahærdede

Synagogetjenere ladet deres Liv i Kampen for at redde den

dembetroede Helligdom for Vandalernes Rasen. Hvad der saaledes

ved Vold er tilintetgjort er ikke til at erstatte. Dette nævnes

her kun til Forklaring af, at der ikke rundt omkring i Verden

er bevaret langt flere gamle Sager, end Tilfældet er. Danmark

selv kommer her jo lidet i Betragtning; dets jødiske Samfund er

saare ungt, og i de 250 Aar, som det er bleven gammelt, har

ingen Jødeforfølgelse af nogen som helst Betydning her fundet

Sted.

Men det lidet, som er bevaret, viser, hvad vi jo ogsaa ad

andre Veje vide, hvor meget religiøse Gemytter stræbte efter

at forskønne Udførelsen af de forskellige dem hellige Handlinger

ved Tilvejebringelsen af skønne og kostbare Genstande. Udenfor

Israel antager man ofte, og man kan læse det i et Utal

af lærde og populære Skrifter, at den ortodokse Jøde føler

Udførelsen af de saakaldte Ceremonier som et tungt, ham paalagt

Aag, som han nu en Gang er tvungen til at bære. Man

aner slet ikke, hvor lykkelige de svundne, trosstærke Generationer

vare, naar det blev dem muligt at udføre de mange

forskellige Bud, som efter Skrift og Tradition omkranse den

fromme Jødes og Jødindes Liv. »Glæden over Budet«, for at

bruge det tekniske Udtryk, fremkaldte da naturligt Trangen

til at smykke de Genstande, der bruges ved Opfyldelsen af


VIII

Budene. Lovsigelsen over Vinen f. Ex. skal udtales ved Sabbatens

og Festdagens Indtræden og Udgang; man kan selvfølgelig

bruge et almindeligt Glas, men overalt findes Sølvbægeret eller

Pokalen. Brødet, som man takker Gud for, er ved Festmaaltidets

Begyndelse først tildækket; en Serviet kunde fuldtud

gøre Tjeneste, men overalt finde vi Brødet tildækket med kostbart

Stof, ofte bærende som Indskrift Skriftens Ord eller den

lovsigendes Tak. Paa Tempelvielsesfestens otte Aftener skal

Lysene tændes; praktisk kunde en Blikplade være nok, men

selv vor lille Udstilling viser, hvorledes man ikke vilde nøjes

med det nødtørftigste. Og naar Kongesønnen løftes op, for at

det jublende Folk kan hylde ham, saaledes som en dansk

jødisk Digter har betegnet det Øjeblik, da Pergamentrullen,

hvorpaa Mosebøgerne med Kunst ere skrevne, under Sang

løftes op i Synagogen, saa vil Menigheden ikke se sin dyrebareste

Skat i ringe Kjortel; Thorarullen smykkes med Fløjl,

med Silke, med Sølvprydelser, selv i Menigheder, hvor Armod

hersker.

Disse Kultussager af de forskelligste Arter, gamle og nye,

kunstfærdige og tarveligere, fra Synagogen og fra Hjemmet,

fra Kjøbenhavns Menighed og fra fremmede Lande, forfærdigede

af Jøder eller Ikke-Jøder, udgøre da Kærnen i denne

Udstilling. En kort Forklaring af de forskellige Genstandes

Navn og Brug vil lindes efter disse Indledningsord.

Adskillelsen mellem Synagoge og Hjem maa ikke tages

f o r strængt. Et Antal Gjenstande have deres Plads baade her

og der. Men da Delingslinien dog maatte trækkes for Overskuelighedens

Skyld, blev det foretrukket ogsaa at dele Fællesejet,

snart efter sikker Afgjørelse, snart efter Skjøn. For Hjemmets

Vedkommende tilkomme enkelte Sager, der, uden egentlig


IX

at være til religiøs Brug, dog hænge sammen med specifikt

jødisk Liv.

De fem Mosebøger skulle, som alt nævnt, i Synagogen

forelæses af en skreven Rulle, de i vore Dage almindelig

brugte Bønnebøger, Bibler og anden religiøs Literatur er selvfølgelig

oftest trykte, (selv om man atter her ser den ovenomtalte

Trang give sig til Kende, og man derfor finder, at man har

ladet Bønnebøger og lignende skrive paa Pergament i Stedet

for at købe Bogtrykkerens Værk). Netop fordi Skrivekunsten

var absolut nødvendig for nogle Sider af det religiøse Liv, er

den bleven bevaret paa udmærket Vis. Da hebraiske Haandskrifter,

Tryksager og de dem omsluttende Bind tidligere have

været Genstand for specielle Udstillinger, have vi paa dette

Omraade ingenlunde søgt at fremlægge alt det rige Materiale,

der stod til Raadighed.

Af ganske anden Art er nu en anden Del af Udstillingen:

den ret betydelige Samling af malede Portrætter af danske

Jøder, som det er lykkedes at tilvejebringe. Det er alt nævnt,

at man ikke har søgt at fremlægge historiske Dokumenter,

som skulde vise Jødernes Skæbne i Danmark, da der

jo dog paa en Udstilling som denne ikke kunde gives Lejlighed

til at granske Dokumenterne; men de mange Billeder fra

svundne Slægter, Udspring til nu eksisterende Familier, og de

enkelte Billeder af nulevende Personer, der fremstilles, ere

historiske Dokumenter af den Art, som umiddelbart kan opfattes

af Beskueren. Man vil her finde baade Piskebaandsjøden

og Mænd af fremragende Indflydelse, man vil finde Billeder,

som kulturhistorisk ere af Interesse, Kunstværker af høj

Rang, og paa den anden Side saadanne Billeder, der blot for­


X

tæller os om, hvorledes Familierne Slægt for Slægt har udviklet

sig. Kunde Billederne se og tale, vilde de vel fortælle

os om, hvilke af de udstillede Kultusgenstande, der har været

i deres Hjem; en stor Del af det udstillede er jo tilvejebragt

af de Personligheder, der nu omgiver dem.

Betragtningen af disse Billeder i Forening med lidt dansk

personalhistorisk Viden vil sige Beskueren, hvorledes de danske

Jøder har arbejdet jævnsides med deres anderledes troende

Medborgere i det store Heles Tjeneste. Sligt ses jo ogsaa

tydeligt nok af andre specielle Udstillinger af de forskelligste

Arter, om de nu illustrere Handel og Industri, Videnskab

eller Politik, Literatur eller Filantropi. Her har vi, udgaaende

fra Udstillingens kunstindustrielle og kunstneriske Anlæg kun

søgt en enkelt Side af denne i det almene opgaaende Virksomhed

fremstillet, idet man har samlet en Del Værker af danske

Joder og Jødinder, som have virket eller virke endnu som

bildende Kunstnere. En stor Del af disse Kunstnere ere allerede

repræsenterede gennem Portrætarbejder, og det var da,

allerede paa Grund heraf, naturligt at søge deres Værker supplerede

ogsaa med saadanne, som falde udenfor denne enkelte

Side af deres Virksomhed. At en af Verdensberømthederne,

Camille Pissarro, er født indenfor det danske Riges Grænser

turde hidtil være de fleste danske lige saa ubekendt, som at

han var Jøde.

Skulpturen staar, som naturligt er efter de givne Forhold, i

Antallet af Værker langt tilbage for Malerkunstens Frembringelser.

Men ved Siden af de egentlige Billedhuggerarbejder er her

fremstillet en Del Prøver paa den lille Skulptur. Først antike

Mønter fra den Tid, da der eksisterede en selvstændig jødisk

Stat, og dernæst en Række Medailler, der skulle bevare


XI

Erindringen om jødiske Personligheder elierom Begivenheder, der

særlig vedkom Jøderne, her i Landet eller i Udlandet. Dernæst

en Række Medailler, førøvrigt ogsaa enkelte middelalderlige

Mønter, til hvilke Stemplerne ere skaarne af jødiske

Kunstnere. Færdigheden i at skære i ædle Stene og Signetskærekunsten

har stedse været meget udbredt hos Jøderne.

Da man her hjemme 1784 skulde have et nyt stort Kabinetssegl,

overdrog man Salomon Jakobson at skære det, og Aron

Isaacs Dygtighed som Signetstikker bragte ham og gennem ham

den første jødiske Menighed til Sverige.

Denne Udstilling skal jo ikke vise, hvorledes en anden Kunst

end den bildende, nemlig Musiken, træder i det religiøse Livs

Tjeneste. Man har kun kunnet udstille det ældgamle Instrumenter,

der ikke som vore »Horn«instrumenter kun kaldes

saaledes, men som i Virkeligheden endnu dannes af Dyrehornet,

som Tilfældet har været i Aartusinder. Ved Siden af dette kun

faa Toner frembringende Blæseinstrument, der forkynder Nytaarsdagen

i enhver Synagoge, fremlægges til Beskuelse moderne

Partiturer.

Og Udstillingen fører os ogsaa derhen, hvor vi alle kun

er Støv og Aske. Kærlighedsgærningen mod den Døde er jo

en religiøs Pligt, og man har derfor medtaget lidt af det, der

tjener til Udførelsen af denne Pligt, indtil sluttelig Gravstenen

rejses.

De Skridt, som paa forskellige Omraader af det, som i det

foregaaende er nævnt, er gjorte ud over Danmarks Grænser,

have været ret selvfølgelige. Tilbage staar der at omtale ét, som er

blevet foretaget med fuld Viden om, at man paa en Maade brød

Udstillingens Rammer. Vi har benyttet en Lejlighed, som tilbød

sig, til at fremstille en Prøve paa udenlandske moderne


XII

Jødiske Kunstneres Arbejder, særlig saadanne, som behandle

Scener af det jødiske Liv i det østlige Europa. Baade Malerne

og disses Sujetter turde være ret ukendte for de allerfleste af

dem, som besøge Udstillingen, saa at man ikke behøver at

frygte Bebrejdelsen for, at Udstillingen altfor meget viser

gammelkendte Ting. Ved Udvalget er der taget mere Hensyn

til Emnerne end til det, som Maleren ellers kunde vise os.

Vi lære her ogsaa yngre russiske og polske Malere at kende,

som have haft Sujetter for Øje, der er en Følge af middelalderlige

Undtagelseslove; de have selv set slige Begivenheder

som dem, der i de sidste Aar har bragt alle Kultursprog det

nye Ord »Pogrom«. Udenfor Fremstillerne af jødiske Themata

have vi, med nogle halvt tilfældige Undtagelser, kun medtaget

nogle Verdensberømtheder som den hollandske Maler Jozef

Israels og Hovedet for den tyske Secession Max Liebermann.

Vor Bestræbelse gik stedse ud paa at fremstille originalt Arbejde,

til hvilket jo ogsaa Arkitekternes Planer og Tegninger

høre. Kun til Supplering paa ganske enkelte Omraader have

vi medtaget Reproduktioner,

I Udlandet debatteres for Tiden ret ivrigt det Spørgsmaal,

om der kan tales om en speciel jødisk Kunst. Saa fristende

det end kunde være at komme ind paa dette Spørgsmaal,

skal man overvinde Fristelsen, da denne Udstilling ikke er anlagt

saaledes, at den særlig skal give væsentlige Bidrag til Afgjørelsen.

Og de Forhold som give Udtalelserne i Udlandet

deres Ild, kjendes jo ikke herhjemme — hvad maaske ogsaa

selve denne Udstillings Fremtræden er et Vidnesbyrd om.

Kjøbenhavn. den 31. Dec. 1907.

D. SIMONSEN.


XIII

For Bistand til Udstillingen bringes en ærbødig Tak til de

Institutioner, Kunstnere og private Ejere af Kunstværker, i

Indland og Udland, som for en Tid har villet skille sig fra

deres til dels uerstattelige Skatte. Særlig takke vi for Udlandets

Vedkommende de jødiske Museer i Hamburg og Wien,

Forstanderskabet for Synagogenverband i Hamburg, Hr. Prof.

Max Liebermann i Berlin, Hr. Dr. A. Nossig (der var Mellemled

mellem et Antal Kunstnere og Udstillingen) i Berlin, Maleren

Hr. Hermann Struck i Berlin, (som uafbrudt stod os bi under

hele Forberedelsen), Hr. Paul Cassirer i Berlin, Alliance israélite

universelle i Paris, Hr. Joseph Hamburger i Frankfurt a/M.,

Hr. Prof. Otto Warburg i Berlin, Hr. Baron G. Rosenthai og Bibliotheca

Rosenthaliana i Amsterdam, Sir Isidor Spielmann i

London, Hr. E. L. Salomonsen i London, Hr. Overrabbiner

I. Low i Szegedin, Hr. Ludwig Joshua i Hamburg, o. a. fl. Her

i Danmark have vi særlig at takke Repræsentanterne for det

herværende mosaiske Trossamfund, Forstanderskaberne for

Synagogen her og for dem i Aalborg og Randers, det forenede

israelitiske Begravelsesselskab, det store kgl. Biblioteks og Universitetsbibliotekets

Overbibliotekarer, Kunstakademiets og det

kgl. Theaters Direktioner og Folkemuseets Best3'relse.

Foruden Industriforeningens egne Mænd medvirkede ved

Tilvejebringelsen af Udstillingsgjenstandene Prof. D. Simonsen.

Opstillingen lededes af Hr. Museumsdirektør Emil Hannover —

assisteret af Frk.. S. Salomonsen og Hr. M. Krohn fra Kunstindustrimuseet

— og af Hr. Billedhugger Siegfr. Wagner.


Nogle Forklaringer.

Arba Kanfoth: eller den lille Tallis har, som den store

Tallis, Zizis i de 4 Hjørner. Bæres hele Dagen under Overklæderne.

Besamimbøsse: en Bøsse til vellugtende Urter, som

bruges ved Sabbatens Udgang, se Havdala.

Birkestæppe: det lille Tæppe, som er bredt over Brødet,

altsaa det samme som Kidduschtæppet.

Chanukka: Tempelvielsesfest; fejres til Minde om Templets

Benselse ved Makkabæerne, efter at Antiochus Epiphanes

havde indtaget Jerusalem og vanhelliget Templet ved den paatvungne

Dyrkelse af Zeus. I otte Dage tændes Lys i Chanukkalampen

eller Chanukkastagen, der altsaa har otte Lamper

eller Stager foruden en »Tjener« til at tænde de andre med.

Esrog: Citronfrugten, der i Forbindelse med andre Plantedele

bruges paa Løvsalsfesten. Esrogdaasen eller lign. et

Hylster for denne Frugt.

Esterrullen: en Pergamentsrulle, paa hvilken den bibelske

Beretning om Befrielsen fra truende Død ved Dronning

Ester er at læse.

Havdala: Adskillelse; Lovsigelsen, som udtales ved

Sabbatens (i kortere Form ved Festdagens) Udgang. Havda-


XV

la bæger, Vinbægeret, ved hvilket Lovsigelsesordene udtales;

Havdalabøssen eller B es a mi ni bøssen indeslutter vellugtende

Urter, Havdalakerten er tændt (efter at det om

Sabbaten har været Israeliten forbudt at antænde Lys).

Haftara: Afsnit af Propheterne, som læses efter de ved

Gudstjeneste oplæste Stykker af Mosebogen.

Haggada: Fortælling, Beretningen om Israels Trængsler i

Ægypten og Befrielsen derfra; med tilhørende Lov- og Takkesange,

saaledes som de læses og synges de to første Paaskeaftener,

Mindefesten om hin Befrielse. Bogen, hvoraf der

læses, kaldes ligeledes" Haggada.

Jahrzeit: et tysk Ord, som har fundes Indpas ikke blot

her men ogsaa i Sydeuropa og Orienten; ligesom det ældre

danske »Aartid«, Mindedagen særlig for Forældres Død. Jahrzeit

lampe en lille Lampe, som tændes paa saadanne Mindedage;

Sjælen symboliseres ved Lyset.

Kamea: en Art Amulet, som hænges paa Smaabørn; bestaar

i Reglen af et Bogstav af Guds Navn, (He); eller der

bruges en Kapsel, som indeholder et af Biblens velsignende Ord.

Kiddusch: Indvielsen af Sabbathen eller Festdagen særlig

paa Aftenen, hvormed Dagen efter jødisk Regning begynder

(som i det kristne Samfund endnu bevaret ved Julen). Kidri

uschbæger, Vinbægeret, ved hvilket Lovsigelsesordene udtales.

Kidduschtæppe eller Birkestæppe, det lil'e Tæppe,

som bredes over de to Brød, der efter Vinen er det afgørende

for Maaltidet. (Man mindes Nadveren).

Ordet Kittel bruges om en Overskjorte af Lærred, Brudens

Gave til Brudgommen, Festdragt ved enkelte Lejligheder og —

Ligklædning.


XVI

Kohanimbog: en Bog, som indeholder Forskrifterne og

Ordene for de særlige Pligter, saasom Velsignelse af Menigheden,

der endnu paaligger Kohaniterne, d. v. s. Ypperstepræsten

Ahrons Efterkommere. Kohanimhænder: de ved

Velsignelsen oprakte Hænder, Kohanitternes Symbol paa Segl o. 1.

Leviternes Symbol er Kande og Fad; de tvætte Kohanitternes

Hænder før Velsignelsen.

Megilla: Esterrulle; se under dette Ord.

Mesusa: Dørstolpe, bruges om ' Indskriften paa Dørstolpen,

der indeholder de to Bibelafsnit, der foreskrive denne

Betegnelse af Stedet for »Indgang og Udgang«. Dernæst om

Hylsteret, der indeslutter Pergamentstykket.

Misrach: Tavle, der viser Østsiden, Bederetningen.

Mozitæppe: Tæppet over Brødet, se Birkestæppe; Navnet

efter Lovsigelsesordene over Brød. Saaledes ogsaa Mozikniv

og Mozibakke.

Omertælling: finder Sted i de syv Uger mellem anden

Paaskeaften og Pinsefesten. Tiden er mærkbar i Jødernes Historie

baade ved den Glæde, som i det hellige Land var

knyttet til denne Foraarstid, da alt vælder frem i Naturen, og

ved sørgelige Minder, som baade fra Oldtid og Middelalder

knytte sig netop til denne Periode af Aaret.

Omskærelsen af Drengebarnet finder Sted paa den ottende

Dag. Barnet bringes fra Barselstuen paa Omskærelsespuden,

klædt i Omskærelsesdragten med den lille Hue,

tildækket med Omskærelsestæppet. Operationen foretages

med Omskærelseskniven og de øvrige Remedier til kirurgisk

Brug. (I vore Dage selvfølgelig alt efter Antiseptikens

Forskrifter; forskellige Forbindindingsmidler og deres Beholdere


XVII

ude af Kurs). Ved Ceremonien bruges to Omskærelsesbægere

til Vinen.

Pidjon habben: Den i Mosebøgerne foreskrevne Udløsning

af den førstefødte Søn.

Purim: Mindefesten om Fare og Befrielse, som den er

omtalt i Esters Bog.

Sabbath: Ugens syvende Dag, Hviledagen, Sabbathlys

tændes af Husmoderen ved Mørkets Frembrud; Sabbatdugen

bredes over Bordet, undertiden med særlige Indskrifter.

Schofar: Basunen af Dyrehorn, hvis fire forskellige Toner

have deres Plads i Nytaarsfestens Ritual.

Seder: Ordning, den særlige symbolske Anordning af

Hjemmets Gudstjeneste med Festmaaltid paa de to første

Paaskeaftener. Sederfad bruges til de tre Paaskebrød, der

nydes, og til de forskellige andre fem symbolske Genstande, der

fremstilles, alle mindende om Trængsel og Befrielse.

Tallis: et hvidt, firkantet Bedesjal med blaa Sidestriber, i

Hjørnerne Z iz is, Skuesnore. Forfærdiges af Uld eller Silke, smykkes

med en Halskrave af Silke, Sølv- eller Guldbroderi el. lign.

Thora: Lære, de fem Mosebøger eller Pentateuchen.

Thora rulle: en Pergamentsrulle indeholdende Mosebøgerne,

skrevne uden de senere tilføjede Vokaler og Accenter. Thorasvøbet

omslutter Bullen, saa at den ikke falder fra hinanden

i den Tid, den ikke bruges. Thorakappen omslutter Thorarullen;

igennem to Aabninger de to Thorastænger, om hvilken

den rulles op; de smykkes enhver for sig med en Thoraklokke

eller tilsammen med en Thorakrone. Paa Foisiden

hænges sluttelig Thorapladen og ud over denne

2


XVIII

Thorapegeren, der i sin Spids bærer en lille Haand med

udstrakt Pegefinger, hvormed Ord for Ord vises Thoralæseren.

Tefillin: Bederemme med Kapsler, anlægges ved Hverdagsmorgenbøn

om Hoved og venstre Arm (Hjæriesiden;

Aand, Styrke og Kærlighed skal vies Gud«), I Kapslerne

indesluttes skrevet de fire Stykker af Mosebøgerne, i hvilket

dette Bud omtales.

FORKORTELSER.

M. T. — det her værende mosaiske Trossamfund (derunder

Synagogen, Samfundets Museum, dets Stiftelse og dets Bibliothek).

J. M. H. Jødisk Museum i Hamburg.

J. M. W. = Jødisk Museum i Wien.

Indskrift = Hebraisk Indskrift.


SYNAGOGEN.

1 Bedepult fra en af de gamle Synagoger. Tilh. Af. T.

2 Bedepult. Tilh. Hr. Sigfr. Nathan.

3 Tæppe til Bedepult,broderet. (Fredericia.)Tilh. Af.7'.

4 Tæppe til La>sepulten. Broderi. (Helsingør). Tilh.

M. T.

5 Bedepulttæppe (til Nytaarsfest.) Tilh.Hr.A.Samson.

6 Synagoge Pokal med Laag. Sølv, Indskrift. Cantor

Heiman Berlin. Tilh. M. T.

7 1 Sølvbæger, Indskrift. Tilh. Aalborg Synagoge.

8 Esterrulle, skrevet paa Pergament af Hr. M. Schermeisler.

Tilh. samme.

9 Esterrulle. Tilh. Hr. ./. Ruben.

10 Esterrulle i Etui. Tilh. Hr. ./. Ruben.

11 Esterrulle. Tilh. Af. T.

12 Haftararulle. Tilh. M. T.

13 T o Synagogelampelter, Messing, 1808, sydtydsk.

Tilh. Hr. Professor Jungersen.

14 Lysekrone, Malm, til Synagogen (Fredericia). Tilh.

M. T.

2*


2

15 Lampetskjold, Messing. Indskrift. (Har tilh en

Synagoge). Tilh. Hr. J. Nachemsohn.

16 2 Synagogestager, Sølv. Tilh. Fru Benny Goldschmidt.

17 Stor Lysestage (8 Lys og 1 Tænder) til Synagogen,

Messing, forgyldt. Tilh. M. T.

18 2 Stager, Sølv. Til Forbederens Pult (Fredericia). Tilh.

M. T.

19 4 Stager, Malm, til Bedetribunen (Fredericia). Tilh.

Af. r.

20 Lysestage, stor, Malm. Indskrift. Skænket Fredericia

Synagoge af velgørende Kvindeforening 1781. Tilh. M. T.

21 2 Armstager til Synagogebrug. Messing. Indskrift.

(Forandret til elektr. Lys). Tilh. Fru Hanne Levison.

22 E n »evig Lampe«, Messing. Tilh. Hr. F. Horouitz,

Frankfurt a M.

23 Synagogelampet. Indskrift (1828). Tilh. Prof. I).

Simonsen.

24 F ad og Kande til Kohaniternes Haandtvæt. Sølv.

Indskrift. Tilh. M. T.

25 Fad o g Kande til Kohaniternes Haandtvæt. Sølv.

Indskrift. Tilh. M. T.

26 Kande med Fad. Messing. (Har lilh. Synagogen i

Fredericia). Tilh. Enkefru H. Schweitzer.

27 Kande, Kobber. Indskrift. Tilh. Hr. J. W. Frohne.

28 Lugteflaske til Forsoningsdagen, Sølv. Tilh. Fru E.

Berendsen.

29 L ugteflakon til Forsoningsdagen (af S. Wagner.)

Tilh. Hr. ./. Heine.


3

30 E n Kittel (til Forsoningsdagen). Tilh. Hr. Grosserer

Axel Abrahamsen.

31 Hue til Kittel, hvidt, broderet Atlask. Tilh. M T

32—4 Tre Bæk k e ner til Indsamling afGaver før Purinifesten.

Messing med Sølvbeslag. Indskrift. Tilh. M. T.

35 Tavlebøsse, Messing; til Indsamling af Gaver i

Synagogen. Tilh. M. T.

36 Schofar i Futteral. Tilh. M. T.

37 3 Stykker Schofar (Indskrift 1734). Tilh. Hr. Vexellerer

.S', H. Simonsen.

38 Schofar. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt.

39 S ch ofa r fra Aaret 1754. Tilh. Hr. C. A. Metz i Randers.

40 Schofardække, Arbejde af Kunslstopper Magnus S.

Heyman, Hamborg. Tilh. ./. M. H.

41 Tal lis, Silke, rig Bort. Tilh. Fru M. Rosenbery.

42 do. do. — Tilh. Fru M. Rosenbert).

43 Tal li s til Festdage, hvid Silke. Ualmindelig rigt

udsmykket. Tilh. M. T.

44 Tallis, Silke med Guldbroderi Skjæsiket Prof. A. A.

Wolff 1878 ved hans 50 Aars Embedsjubilæum. Tilh.

M. T.

45 T al lis, gi. Tilh. Hr. Im. Levy.

46 Tallis, tilhørte Kantor ved den portugisiske Menighed

i K. (Elimelech Paltiel). Tilh Hr. C. .4. Metz.

47 Talliskrave, Guldbroderi (de 3 Kroner: Thoraens K.

Præstedømmets K. og Kongekronen). Tilh. Hr. Fr K.

Salomon.

48 Guldbort af en Tallis. To Løver holder Mellem-Skjoldet

med Indskrift: Thoraens Krone, ca. 1700.


4

49 Tallistresse. Silke med broderet Lovsigelse. Tilh.

Hr. Louis Frcenkel.

50 Tallispose. Tilh. Hr. ./. Ruben.

51 Tallispose, Indskrift. Tilh. Hr. Overkirkebetjent ./.

Abrahamson.

52 Agr a ffer til at holde Tallis, Sølv, Bombay. Tilh../. M H

58 1 Skab, 2 Thoraklokker og 1 Thorapeger af

Sølv. Tilh. M. T.

54 Garniture, bestaaende af 1 Thorapeger, Thoraklokke

og 1 Thoraplade. Tilh. Hr. F. Horovitz,

Frankfurt a. M.

55 Thorasmykker (4 Stkr.). Tilh. Fru Sara Eichel.

5fi Thoraprydelser. 4 Stykker, Sølv. Smaa. Tilh. Di

B. Meyer.

57 Thorakrone. Sølv med Stene. Tilh. M. T.

58 do. Tilh. M. T.

59 do. lille. Tilh. M. T.

6(1 do. Sølv (forgyldte Hjorte). (Pinehas ben


EliaLipschutz). Tilh. Prof.D.Simonsen.

fil 1 Thorakrone, Sølv. Tilh. Aalborg Synagoge.

fi2 do. Sølv, stor. Tilh. Hr. H. Perlstein.

fi3 do. Sølv, tredelt. Tilh. Hr. H. Perlsiein.

fi4 do. gult Metal, de 12 Stammers Navne udskaarne.

Tilh. Hr. H. Perlstein.

(>5 do. Tilh. Hr. F Horovitz i Frankfurt a. M

fifi Et Par Thora klokker, Sølv. Tilh. M. T.

fi7 do. do. Sølv. Tilh M. T.

f>8 do do. Sølv. Tilh. M. 7.


•59 Et Par Thoraklokker, Sølv. Tilh. M. 1.

70 do. do. Sølv. Tilh. M. T

71 do. do. Sølv. Tilh. M. T.

72 do. do. Sølv. Tilh. M. T.

73 do. do. Sølv. Tilh. M. T.

74 do. do. Sølv. Tilh. M. T.

75 do. do. Sølv. Tilh. M. T.

70 do. do. Sølv. Moderne. Tilh. M. T.

77 do. do. Sølv, udskaarne. (Fredericia.)

Tilh. M. T.

78 do. do. Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein.

79 do. do. Tilh. Hr. ./. M. Goldschmidt.

•SO do. do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt

a. M.

81 Thoraplade med Løver, Kroner og Plader. Tilh. M.'t.

82 do. med Stene. Indskrift. Tilh. M. T.

83 do. Sølv med forgyldte Løver. 1 Krone m.

Klokker. Indskrift. Tilh. M. T.

84 do. lille. Tilh. M. T.

85 do. Tilh. Af. T.

86 do. Tilh. M. T.

87 do. med 4 forgyldte Kroner. Tilh. M. '/'.

88 do. Emaille. Tilh. M. T.

89 do. Sølv. 3 store Plader med Givernes Navne.

1728. (Fredericia). Tilh. M. T.

90 do. Sølv. VedhangtPlade in. Giverens Navn.

(Fredericia.) Tilh. M. T.


6

91 Thoraplade Sølv, udskaaret. Thoraskabet, russisk

Arbejde, 1838. Tilh. Prof. D. Simonsen.

92 do. Sølv (Kroner). Tilh. Hr. H. Perlstein.

93 do. Sølv, 18. Aarhundredes Stil. Tilh. Hr. /.

Perlstein.

94 do. lille, Sølv. Tilh. Prof. I). Simonsen.

95 do. Sølv, 1775 K. Tilh. Hr. I. Perlstein.

96 do. Sølv (Tavlerne). Tilh. Hr. H. Perlstein.

97 do. Sølv (Lampe og Pagtens Tavler). Tilh.

Hr. H. Perlstein.

98 do. Tilh. Hr. ./. Af. Gotdschmidt.

99 do. Tilh. Hr. J. Ruben.

100 do. Sølv, med Paaskrift: Sabbath; drevet Arbejde.

Tilh. J.M.W.

101 do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M.

102 do. Tilh. Samme.

103-114 12 Thorapegere, Sølv. Tilh. M. T.

115 Thorapeger, Sølv. Indskrift. (Abraham b. Isak Cohn).

(Fredericia.) Tilh. Af. T.

116 do. Sølv. Med en Coral. (Fredericia.) Tilh.

M. T.

117 do. Sølv. Salomo b. Abraham Cohn. (Fredericia.)

Tilh. M. T.

118 do. Sølv. Flad. Josef Gliickstadt. (Fredericia.)

Tilh. M. T.

119 do. Gave til Synagogens Kor Ira Prof. A. A.

Wolff \ed hans 60 Aarsjubilæuin. Tilh

M. T.


120 Thorapeger, Tilh. Aalborg Synagoge.

/

131 do. Indskrift 1831. Tilh. Aalborg Synagoge.

122 do. Indskrift 1815. Tilh. Aalborg Synagoge.

123 do. Indskrift 1715. Tilh. Aalborg Synagoge.

124—25 2 Thorapegere, Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein.

126 Thorapeger. Tilh. Hr. ./. Ruben.

127 do. Sølv. Tilh. Louis Fraenkel.

128 do. Oliventræ og Perlemor (Palæstina). Tilh.

Hr. Louis Frænkel.

129 do. m. Besa mi m bøsse. Tilh. Hr. J.Ruben.

130 do. moderne, K. Tilh. Prof. I). Simonsen.

131 do. af Ben med ødelagt Hornovertræk. Tilh.

M. H.

132 do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt a. M.

133 do. Tilh. samme.

134 do. af Sølv; Begyndelse af 18. Aarh. Tilh.

./. M. H.

135 do. Oliventræ. Fra Jerusalem. Tilh. M.

136 T hora pr ydelse, Sølv, og T h ora pege r af Elfenben

Miniaturformat. Tilh. Fru F. Eichel.

137 Thorakappe, rød, guldbroderet. Tilh. M. T.

138 do. hvid. Tilh. M. T.

139 do. rød med Guldfryndser. Tilh. M. T.

140 do. rødt Fløjl, Guldbroderi. Indskrift. Tilh.

Hr. E. D. Jacobson.

141 do. Fløjl. Tilh. Hr. ./. M. Goldschmidt.

142 do. blaa. Tilh. Hr. J. Ruben.


143 Thorakappe, hvid. Tilh. Hr. ./. Ruben.


9

163 Thorarulle, klædt i sine Smykker. Tilh. Del forenede

israelitiske Begravelsesselskab.

164 do. Tilh. Prof. D. Simonsen.

165 do. meget stor, russisk med udskaarne Oliventræs

Toppe. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

166 do. Tilh. Hr. Etatsraad I. S. Salomonsen.

167 do. stor. Tilh. Hr. I. M. Goldschmidt.

168 do. meget lille. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

169 Thoraska bsforhæng med Kappe,guldbroderet,rødt.

Tilh. M. T.

170 do. med Kappe, guldbroderet, hvidl.

Tilh. M. T

171 Thoraskabsforhæng med Overkappe, Fløjl, Sølvog

Guldbroderi, stor Indskrift, forf. af Meier Isaac:

skjænket af Hofraad David Amsel Meyer og Broder

Moses A. M. 1782. Tilh. Hr. Isidor Perlstein.

172 Thoraskabsforhæng (brugtvedOmskærelser),Lærred

med paamalet Indskrift. 1709, tilh. Natan b. Leb

Josef. (Fredericia.) Tilh. M. T.

173 Thoraskabsforhæng, Fløjl, broderet, paasyede Bogstaver.

1786. (Fredericia.) Tilh. M. T.

174 Thoraskabsforhæng, chamois Fløjl (Fredericia.)

Tilh. M. T.

175 Thoraskabsforhæng, Damask-Brokade. Ubehjælpsom

Indskrift af Seril, Abraham Cohens Hustru. (Fredericia.)

1720. Tilh. M. T.

176 Thoraskabsforhæng, Damask-Brokade, (Thoraens

Krone). Tilh. M. T.

177 Thoraskabsforhæng til Nytaarsdag og Forsoningsdagen,

hvidgul Silke. 1800. (Fredericia.) Tilh. M. T.


10

178 Thoraskabsforhæng, rødt Fløjl, kantet med Broderi.

1816. Samuel b. Jehuda Løb. (Helsingør). Tilh. M. T.

179 Forhæng til Thoraskab, Rødt Fløjl, Guldbrocade.

Indskrift (H. L. Hirsch, Fredericia, 70 Aars Fødselsdag).

Udstillet af Fru S. Hirsch, Hamburg.

180 Thoraskabforhæng (Løve og Oxe græsse sammen,

sig. Esaja 11,7). Tilh. Hr. /. Perlstein.

181 Thoraskabsforhæng, rødt Fløjl, Guldbroderi, Indskrift

(til Isak Geber fra Svigerdatter). Tilh. Hr. E. 1).

Jacob son.

S. V. 1. Thoraplade.

2. Thorakrone.

3. Et Par Thoraklokker.

4. Thorapeger.

5. Sølvbæger i Ftui.

6. Thoraskabsforhæng, ved Omskærelse.

7. Thoraskabsforhæng, Tempelemblemer.

8. Schofar.

Tilh. Synagogen-Verband i Hamburg.


11

HJEMMET OG DETS GUDSTJENESTE.

182 Sølvbæger, Indskrift. Tilh. Hr. Antikvitetshandler J.

Nachemsohn.

183 Sølvpokal, Indskrift. Tilh. Frk. Melchior og Fru

Sen ftenberg.

184 Sølvbæger, gi. Tilh. Fru Fromma Meyer.

185 Guldbæger (W. P. Heymann til sin 70 Aar Fødselsdag).

Indskrift. Tilh. Hr. Moritz Melchior.

18t> Sølvbæger, Indskrift. Tilh. Hr. Vexellerer 5. H. Simonsen.

187 do Indskrift (1892). Tilh. Fru ./. Goitein.

188 do. Indskrift. Tilh. Hr. Dr. B. Meyer.

189 Forgyldt Sølvbæger. Tilh. M. T.

190 Bæger, Sølv, forgyldt, Danzig, 17de Aarh. Tilh. Hr.

S. J Levin.

191 Bæger, Sølv. Indskrift. Tilh. M. T.

192 Lille Sølvbæger. Tilh. Frkn. Davidsen.

193 Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Hr. Contorchef Ph. Mik-

Meyer.

194 Lille, gi. Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Grete Meyer.


12

195 Ananasbæger, Sølv, forgyldt, Nxirnberg 17de Aarh.

Tilh. Fru Cl Melchior.

196 Pokal af forgyld t Sølv. Nurnberg 17de Aarh. Tilh.

Hr. Museumsdirektør Emil Hannover.

197 Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Hr. H. Perlstein.

198 do. Indskrift. Tilh. Frk. Davidsen.

199 do. Indskrift. Tilh. Frk. Davidsen.

200 do. Tilh. Hr. Vexellerer S. H. Simonsen.

201 Bæger, Sølv. Tilh. Enkefru H. Schweilzer.

202 do. Tilh. Hr. ./. M. Goldschmidt.

203 Ottekantet Bæger. Fra det 17de Aarh. Tilh. Prof.

D. Simonsen.

204—5 2 Bægere, Sølv. Tilh. Hr. Ad. I. Levin.

206 Bæger med Gravering og Navn Løb Kulp. Tilh. Hr.

Jos Hamburger, Frankfurt a. M.

207 do.

208 do.

209 do.

210 do.

211 do.

Sølv. Tilh. Fru Fredr. Nathan

Indskrift. Tilh. Hr. Mor. Cohen.

Sølv. Indskrift. Gave til Dr. A. A. Wolff til

hans 50aarige Fødselsdag. Tilh. Hr. A. Abrahamsen.

Sølv. Indskrift, Ornamenter og Figurer. Tilh.

Fru Emmy Polack.

Sølv. Indskrift. 1764. Tilh. Hr. J. W.Frohne.

212 Sølvbæger. Indskrift. Tilh. Frk. Juliette Baruch


13

213 Tumling, Sølv, i Bunden en Mønt. Tilh. Hr. Fr. E.

Salomon.

214 Bæger, Sølv. Indskrift. Tilh. M. T.

215 Et Kidduschbæger. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt

a. M.

216 T umling til Kidduschbrug, 1850. Tilh. Prof. D.

Simonsen.

217 Kidduschbæger til Festdage. Tydsk. 18. Aarh. Tilh.

Prof. D. Simomsen.

218 do. ottekantet. Tydsk. 18. Aarh. Tilh.

Prof. D. Simonsen.

219 do. til Festdag, ottekantet. Nurnberg

18. Aarh. Tilh. Prof. I). Simonsen.

220 do. Sølv. Indskrift. Tilh. Hr. M.

Hartvig.

221 do. Sølv, pokalform. Foden som Vinstok

med Løv og Klaser, moderne,

engelsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

222 do. Sølv, ca. 1750, Ungarn. Tilh. J.M.H.

223 do. Sølv, med Fremstilling af Israeliternes

Udgang afÆgypten. Tilh. J.M.H.

224 Sølvpokal (Overrabbiner A. Stern, Hamburg). Indskrift.

Tilh. Hr. Moritz Melchior.

.225 Pokal m ed Laag (L. M. Melchior). Sølv. Tilh. Fru

Cl. Melchior.

226 Sølvpokal m ed Laag. Indskrift (skjænket J. N.

Frænkel 1879). Tilh. M. T.

227 a—g Syv antike Kidduschbægere,delvis forgyldte. Tilh.

Hr. L. Mainz, Berlin.


14

228—32. 2 P okalerog3 Bægre. Til Kiddusch og Havdala.

Tilh. Hr. L. Posens Enke i Frankfurt a. M.

233 Pokal, paa Laaget Pagtens Tavler. Tilh. Prof. D. Simonsen.

234 Glaspokal med Indskrift. Tilh. Hr. M. A. Meyer.

235 Birkestæppe, Fløjl. Guldbroderi. Tilh. Fru Ad. Goldschmidt.

23(5 do. Indskrift. Tilh. Frk. E. Wulff.

237 Stort Kidduschtæppe, Guldbroderi paa klart Stof.

Italien 1828. Tilh. Prof. D. Simonsen.

238 Kidduschtæppe. Sabbath, Fløjl. Tilh. samme.

239 Birkestæppe, Fløjl, Guldbroderi. Indskrift. 1837.

Tilh. Hr. Z. Lehrburger.

24(1 do. Tilh. Hr. Overkirkebetjent Abrahamson.

241 do. Tilh Hr. ./. M. Goldschmidt.

242 do. broderet. Tilh. Hr. A. Samson.

243 do. Tilh. N. J. Frænkels Alderdomshjem.

244—45 2 Birkestæpper. Indskrift. Tilh. Hr. Etatsraad

I. S. Salomonsen.

24(5 Birkestæppe. Tilh. Hr. Sigfr. Nathan.

247 do. broderet Indskrift. Tilh. Fru Sara

Eichel.

248 Kidduschtæppe, BlaatFløjl, Sølv. Tilh.Frk.Melchior

og Fru Senftenberg.

249 do Klæde ined Silkebroderi. Tilh. Fru

B. Heimann.

250 Mozitæppe(1854). Indskrift. Tilh F ru Fromma Meyer.


15

251 Mozitæppe, hvidt, til en Nytaarsfest, Tilh. Prof. D.

Simonsen.

252 Lærredsdug til Sabbathen. Indvævet Lovsigelse.

Tilh. Frk Hartogsohn.

253 Bord tæppe, hvidt. Tilh. Hr. Fred. L. Grån.

254 Tæppe, hæklet. Indskrift. Tilh. Hr. Mor. Cohen.

255 Dug med Indskrift. Tilh. Hr. M. A. Meyer.

256 Silkedug. Tilh. Fru A. Hartvigson.

257 Serviet. Indskrift. Tilh. Hr. Siegfr. Nathan.

258 Mozikniv. Indskrift. Tilh. Hr. ./. M. Goldschmidt.

259 do. Indskrift. Tilh. Hr. A. Samson.

260 do. Sølvskaft, Indskrift. Tilh. Frk. S. Berger.

261 Sølvæske, forgyldt. Deri en almindelig Kniv. Indskrift:

skjænket til 58 Aar Fødselsdag (hvem?) 1852.

Tilh. Prof. D. Simonsen.

262 M ozital lerke n. Indskrift. Tilh. Hr. A. Samson.

263 Mozikurv (til at byde) Tilh. Prof. D. Simonsen.

264 1 Par Sabbathskeer. Tilh. Hr. ./. Nachemsohn.

265 Sab ba tlila m p e. Malm, fra Fiirth. Tilh. Hr. A.Abrahamsen.

266 Sabbath-Hængelampe til Olie. Messing, 6-straalet

Stjærne og Dryppeskaal, polsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

267 Sabbath-Hængelampe, omd. til Olie og Lys. Tilh.

Hr. Rabb. Dr. Schornstein.

268 Seksarmet Sabbathlampe, indrettet til elektrisk

Lys. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt.

269 Et Par Sabbathstager, firearmede,Sølv. Tilh. Prof.

D. Simonsen.

3


16

270 Sa bbathlysestage. Messing, 4-armet, Løvemotiv og

kronet Ørn, polsk. Indskrift. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

271 2 Sabbathlysestager. Messing, 4-armet, Blomstermotiv

og kronet Ørn, polsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

272 2 Lysestager. Tilh. Hr. L. Posens Enke, Frankfurt

a. M.

273 E t Par Sabbathlysestager til Rejsebrug, Sølv. Kan

skrues fladt sammen. Tilh. Hr. I. M. Hartvig.

274 Lysekrone, Messing. Indskrift. Tilh. Hr. J. Nachemsohn.

275 Lampet, Messing, drevet, Nordslesvig. Tilh. Dansk

Folkemusæum.

276 Væglampet. Assens 1786. Tilh. Dansk Folkemusæum.

277 Kjærteho lder til SabbathlysenesTænding. Sølv. Indskrift

1884. Tilh. F. Eichel.

278 Kjærteholder til at tænde Sabbathlys. Tilh. Frk.

Davidsen.

279 do. til Antændelse af Sabbathlys. Tilh.

Hr. Elsass, Frederikssund.

280 Guldfingerring med rød Sten. Derpaa i Guld Lysestage

og Lovsigelsen ved Antændelse af Sabbathlysene.

Tilh. Fru J. Levysohn.

281 Lysestage til Forsoningsdagen, Sølv. Tilh. Prof. D.

Simonsen.

282 Havdala garni ture, Sølv. Empirestil moderne.

Bakke, Bæger, Besamimbøsse og Stage. Indskrift. Tilh.

N. Valdemar Frænkel.

283 Havdalagarniture, Sølv. 3 Stkr. Tilh. Fru Sara

Eichel.


17

284 Sraaa Havdalarekvisitter til Rejsebrug. 3Stykker.

Tilh. Prof. D. Simonsen.

285 Havdalabæger, Sølv forgyldt. Foden at afsktueog

at benytte til Havdalastage. Tilh. Hr. Contorchef

Ferd. Cohen.

286 Havdalabæger, Laaget indbøjet til Besamimskaal,

Sølv, Augsburg ca. 1720. Tilh. Fru Jos. Nathansen.

287 Havdalabæger, Glas, Indskrift. Tilh. Hr. Rabb. Dr.

Schornstein.

288 Besamimbøsse, Taarnform. Tilh. Fru Cl. Melchior.

289 do. Sølv. Tilh. M. T.

290 do. Sølvfiligran. Tilh. M. T.

291 do. Sølvfiligran med Emailler(Jacobsog

Samsons Historie), 17. Aarh. Tilh.

Prof. D. Simonsen.

292 do. Sølvfiligran. Tilh. Fru J. Goitein.

293 do. Sølv. Tilh. Frk. Rosine Heckscher.

294 do. Gennembrudt Arbejde, Sølv. Tilh.

M. T.

295 do. Sølv, 1835. K. Tilh. Fru B. Frænkel.

296 Havdalakjærteholder, Sølv. 1730, Frankfurt a. M.

(fra Familien Hahn) Tilh. Fru H.Warburg.

297 Besamimdaase, Sølv. 1730 Frankfurt a. M. (Fam.

Hahn). Tilh. Fru H. Warburg.

298 Besamimbøsse, Sølv. Tilh. Hr. Elsass, Frederikssund.

299 do. gi., af Sølv; London (moderne Navnetræk).

Tilh. Hr. C. Schottlænder.

300 do. Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein.

3*


301 Besamimbøsse, Tilh. Fru M. Trier.

302

303

304

305

206

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

18

do. Sølv. Indskrift. 1800. Tilh. Frk. E.

Wulff.

do. [Hovedvandsæg brugt saaledes],Sølv.

Tilh. Frk. S. Berger.

Besamimdaase, Sølv. Tilh. Fru Jos. Nat hansen.

Besamimbøsse, Sølv, 1825. Tilh. Fru B. Frænkel.

do. Sølv. 1784. Tilh. Hr. Antikvitetshandler

J. Nachemsohn.

do. Taarnform, Sølv, moderne. Tilh.

Prof. D. Simonsen.

do. Tilh. Hr. L Posens Enke i Frankfurt

a. M.

do. Sølv. Tilh. Frk. Davidsen.

do. Sølv. Tilh. Enkefru H Schweitzer.

do. Sølv. Louis XVI. Tilh. Hr. Louis

Frænkel.

do. Sølv. Taarn af Filigranarbejde med

Klokke og Flag, hollandsk. (Bryllupsgave

til Lazar Melchior). Tilh.

Samme.

do. Krystal. Sølvlaag. Tilh. Frk .E. Wulff.

do. Sølv med kulørte Stene. Empire.

Tilh. Hr. ./. M. Hartvig.

do. Sølv. Taarn. Filigranarb. Tilh.

Samme.

do. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt.

do. af Sølv. Rusland. Tilh. det danske

Kunstindustrimuseum.


19

318 Besamimbøsse. Sølv. Empire. Tilh. Fru Emmy Polack.

319 do. Sølv. Rococco. Tilh. samme.

320 do. Sølv. Taarn. Tilh. samme.

321 do. Sølv. Tilh. Hr. B. Adler.

322 do. Tilh. Fru Elise Nathan.

323 do. Tilh. Hr. J. Ruben.

324 do. Stort Taarn. Sølvfiligran. Tilh. Prof.

D. E. Jacobson.

325 do. Sølv. Tyskland. 18. Aarh. Tilh. J.

M. H.

326 do. Sølvfiligran, Holland, 18. Aarh. Tilh.

samme.

327 do. Sølv. Tilh. ,/. M. W.

328 do. Sølv, i Form af et Klokketaarn,

Tyskland, 19. Aarh. Tilh. ./. M. H.

329 En Havdal abøsse. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt

a. M.

330 do Sølv, 18. Aarhundr. Begyndelse.

Tiih. Hr. J. H. Wagner, Berlin.

331 do. Sølv. 1757. Tilh. Hr. Fr. E. Salomon.

332 do. Tilh. Frk. Marie Calmer.

333 Lysestage med Besamimbøsse. Sølv. Tilh. M. T.

334 2 Sølvbægre, sat sammen som en Tønde, brugt til

Besamimbøsse, ca. 1800. Tilh. Frk. J. Jacobsen.

335 Havdalastage, Sølv, til Krydderier og Kjærte. Tilh.

Hr. Rabb. Dr. Schornslein.

336 H a v d a 1 a kj æ r te h o 1 d e r. Tilh. Fru Fromma Meyer.


20

337 Havdalasta ge. Tilh. Frkn. Davidsen.

338 do. Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel.

339 do. Sølv, spiralsnoet, moderne. Tilh. Hr.

Louis Frænkel.

340 do. Tilh. Fru Elise Nathan.

341 do. Sølv. Tilh. Fru B. Frænkel.

342 Havdalatallerken, Sølv. Ornamenter og 3 Fødder

Rocoeco, engelsk. Tilh. Hr. Louis

Frænkel.

343 do. Porcellæn. Kulørt Indskrift.Tilh.

Hr. I. M. Hartvig.

344 do. Tilh. Hr. A. Heymann.

345 do. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt

a. M.

346 Sederfad. Sølv. Tilh. Hr. J. Ruben.

347 do. af Tin paa løs Fod, Rester af Indskrift.

Tilh. Fru E. Berendsen.

348 F ad til Paaskebrød, Messing. Tilh. Hr. Kantor J.

Grossmann.

349 Bakke. Indskrift. Tilh. Hr. Mor. Cohen.

350 Sederfad. Tin. Tilh. Hr. Victor Philipsen.

351 do. af Tin. Indskrift II. Moseb. c. 13, 6 og III.

Moseb. 23,44; i Brystskjoldet med Dobbel-

Ørn. c. 1750. Tilh. J. H. M.

352 do. af Tin. Indskriften paa Randen er fra V.

Moseb. Kap. 16. V. 3. Jægeren efter Hjorten

og Harerne paa Fadets Bund og Bort er en

Hentydning til det tyske Ord »Jagen Has«;

den indeholder alle Begyndelsesbogstaver


21

af de Lovsigelser, som siges, naar Paaskeaften

indtræder ved Sabbathens Udgang.

Tyskland 18deAarh. Tilh. Det danske Kunstindustrimuseum.

353 Sederopsats, malet Blik. Tilh. Fru Ad. Goldschmidt.

354 Lille Terrin ogFadtil Sederbordet. Sølv, Augsburg

ca. 1720. Tilh. Fru E. Berendsen.

355 Sederfad. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurt.

356 do. Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel.

357 do. Messing (Spejderne fra Kanaan med Vindruen).

Tilh. Hr. Elias Levin.

358—59 2 Fade, Messing. (Spejderne komme fra Kanaan).

Tilh. Hr. J. Nachemsohn.

360 Se d e r-O psa t s. Tilh. Hr. Osf. G. Oppenhejm.

361 Sedertæppe. Tilh. samme.

362 do. Tilh. Hr. A. Samson.

363 Lænestolstæppe til Sederbrug med Billeder af

Israels Ophold i Ægypten etc. Tilh. Fru Mathea Friedlænder.

364 Kande og Fad, Sølv, til Haandtvætved Sedermaaltid.

Udført 1862. Tilh. Hr. L. Nathan.

365 Lille Kande og Fad til Fingertvæt ved Bordet. Nysølv.

Tilh. Hr. Vexellerer S. H. Simonsen.

366 Skaal. Indskrift. Tilh. Hr. Jos. Philip.

367 Vandstel. Tilh. Hr. Fred. L. Grun.

368 Sølv-Vandstel. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt.

369 Haandklæde,Indskrift(Lovsigelsen overHaandtvæt).

Tilh. Fru B. Frænkel.


22

370 Sederhaandklæde. Tilh. Hr. A. Samson.

371 Lille Ske og Gaffel til Sederbordet. Sølv. Tilh. Fru

E. Berendsen.

372 Sølvtumling og Ske til Sederbrug. Tilh. Hr. N. Warburg.

373 Tintallerken af et Paaske-Service med Fremstilling

af Isaks Ofring; Indskrift: I. Moseb. 22, 11, Westphalen

ca. 1750. Tilh. J. M. H.

374 Tintallerken med Fremstilling af Joseph og Potifars

Hustru; I. Moseb. 39, 7. Tinstempel 1752. Tilh.J M.H.

375 Tintallerken med Fremstilling og Indskrift efter

Haggadahen. Tilh. J. M. H.

376 Omertabel, skrevet paa Pergament. Tilh. Hr. Louis

Frænkel.

377 Omertællingskasse. Tilh. Hr. Fred. L. Griin.

378 Omertællingsrulle. Tilh. Hr. C. Levysohn.

379 E srogæske, Sølv. Tilh. Hr. Z. Lehrburger.

380 Esrogæske, Sølv. Tilh. Frk. S. Berger.

381 Esrogbæger, Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel.

382 E n Esrogæske. Tilh. Hr. F. Horovitz, Frankfurta. M.

383 Esrogæske, Sølv. Tilh. Frk. Davidsen.

384 Chanukkastage med Oliekande, Sølv. Tilh. Frk.

Davidsen.

385 Chanukkalainpe. Indskrift (Liturgi). Sølv. 18de

Aarh.s Slutn. Tilh. Hr. Antikvitetshandler

J. Nachemsohn.

386 do. Tulaarbejde. Indskrift. Judith

med Holophernes's Hoved. Tilh.

Hr. Antikvitetshandler J. Nachemsohn.


oo /

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

23

Cbanukkalampe, Sølv. K. 1843. Tilh. Hr. E. D.

Jacobson

do. Sølv. K. 1814 (omdannet). Tilh.

Hr. //. Margolinsky.

do. gi., af drevet Mesing. Tilh. Hr.

Jos. Salomonsen.

do. Jærnblik. Tilh. Hr. A. S. Salomon.

do. Malm. Tilh. Fru F. Nathan.

do. Malm. Indskrift (Overrabbiner

Israel i København, d. 1732).

Tilh. Fru Emmy Hertz.

do. Messing. Tilh. Fru Jos. Nathansen.

do. Sølv, 1858. K. Tilh. Hr. S. ./.

Levin.

do. Tilh. Fru J. Goitein.

do. m. Musik. Tilh. Hr. Osf. G.

Oppenheim.

do. og Stage. Messing. Tilh. Hr.

Osf. G. Oppenheim.

do. Tin. Allegorisk Fremst. Tilh.

Hr. Alfr. Heymann.

do. Tin. Tilh. Hr. J. Kaikar.

do. Sølv. Tilh. Hr. H. Perlstein.

do. Sølv. Tilh. M. T.

do. Messing, Hjorte. Tilh. Hr. J.

Nachemsohn.

do. lille, Sølv. Tilh.Prof. D.Simonsen.

do. Messing. Løver og Fugle. Tilh.

Hr. J. Nachemsohn.


24

405 C hanukkalampe af Tin (Slutningen af det 18de

Aarh.) Tilh. Wr.E.Oppenheitner,

Frankfurt a. M.

406 do. Tilh Hr. L. Posens Enke, Frankfurt

a. M.

407 do. Tilh. Hr. L. Posens Enke, Frankfurt

a. M.

408 do. Tilh. Hr. J. Nachemsohn.

409 do. Nysølv (italiensk). Tilh. Prof.

D. Simonsen.

410 do. gi. Tilh. Hr. L. P. Nathan.

411 do. Sølv. Tilh. J. M. W.

412 do. Bronce: italiensk Arbejde, Slutning

af 17. Aarh. Tilh. J. M. W.

413 do. Sølv. Løver og forgyldt Krone.

Tilh. Hr. J. Nachemsohn.

414 do. Sølv. Tilh. Hr. Vexellerer S. H.

Simonsen.

415 do. for Børn. Tilh. Hr. J. Nachemsohn.

416 EnChanukkastag e. Sølv. Tilh. Hr.F. Horovitz, Frankfurt

a. M.

417 do. Marmor. Tilh. Hr. F. Horovitz,

Frankfurt a. M.

418 do. Hammer. Tilh. Hr. F. Horovitz,

Frankfurt a. M.

419 Chanukkalampe, lille. Messing. Tilh. Hr. Carl H

Melchior.

420 E n Cha n uk ka s tage, Bronce. Tilh. Hr. F. Horovitz,

Frankfurt a. M.


25

421 Chanukkastage. Tilh. H. Theod. Bløes.

422 do. Kobber. Tilh. Frk. J. Baruch.

423 do. Messing. Tilh. Hr. M. A. Meyer.

424 do. dreven, russisk. Tilh. Hr. Kantor/.

Grossmann.

425 Lille Chanukkastage, Sølv. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt.

427 Chanukkastage, Messing. Miniatur. Hollandsk.Tilh.

Fru Emmy Polack.

428 do. Messing. Tilh. Hr. W. Heckscher.

429 do. Messing. Løvemotiv,polsk. Tih. Fru

Emmy Polack.

430 do. Sølv. Tilh. Fru Cl. Melchior.

431 do. Sølv. Tilh. Fru E. Nathan.

432 do. Sølv, bevægelige Arme, 1840. Tilh.

Hr. I. Perlstein.

433 do. Plet. Tilh. Hr. J. Ruben.

434 do. Sølv. Indskrift, (Naphtali Levy),

Hjorte. Tilh. Hr. H. Levy.

435 do. delvis antik. Tilh. Hr. Osf. G. Oppenhejm.

436 do. lille, Sølv. Tilh. Hr. Prof. I). Simonsen.

437 do. Lyreform, Nysølv. Tilh. Fru F.

Eichel.

438 do. Messing, bakkeformet. Tilh. Hr.

Louis Frænkel.

439 do. Sølv. Tilh. Hr. I. Perlstein.


26

440 Chanukkastage, Sølv. Tilh. Fru Sara Eichel.

441 do. Messing. Løvemotiv. Rococcofod,

polsk. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

442 do. Miniatur. Messing. Hollandsk,

moderne. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

443 do. Messing. Tilh. Hr. Schæchter A. B.

Staropolsky.

445 do. Sølv, forgyldt. Tilh. Hr. Rabb. Dr.

Schornstein.

445 do. af Messing, ca. 18. Aarh. Tyskland.

Tilh. J. M. H.

446 do. Messing. Tilh. Hr. A. M. Metz.

447 do. af Messing, 16. Aarh. Venedig. Indskrift:

»Thi Buddet er et Lys og

Thoraen en Lygte«. Tilh. J. M. H.

448 Chanukkalampe, Malm. Rest aflndskrift som foregaaende

Nr. Tilh. Prof. D. Simonsen.

449 Chanukkastage, Messing. GI. Figur (tydsk). Tilh.

Hr. Elias Lenin.

450 Esterrulle, skrevet paa Pergament, med tilsvarende

Kobberstik. Sandsynligvis af Salomo

Italia, ca. 1640. Tilh. J. M. H.

451 do. skrevet paa Pergament, kobberstukne

Illustrationer. Tilh. Fru S. Texiere.

452 do. skrevet paa Pergament. Tilh. Dr. B. Meyer.

453 do. skrevet paa Pergament, 17de Aarh. Illustrationer.

Tilh. Prof. D. Simonsen.

454 do. paa Pergament, illustreret. Tilh. J. M. W.

455 do. haandskrevet og malet (17. Aarh.). Tilh.

Hr. Louis Frænkel.


27

456 Esterrulle, Miniatur. Tilh. Hr. Vilh. Salomonsen.

457 do. i Miniaturformat. Sølvfutteral. Tilh. Dr.

A. Friedlænder.

458 do. Miniatur, i Sølvfuteral. (Jerusalem 1885).

Tilh. Prof. I). Simonsen.

459 do. skrevet med meget smaa Bogstaver i Form

af et Gravmindesmærke. 18. Aarh. Pergament.

Tilh. ,/. M. H.

460 do. i Futteral, lille Format. Tilh. Fru J. Levysohn.

461 do. fra Beg. af d. 16de Aarh. Tilh. Hr. K. W.

Hiersemann, Leipzig.

462 do. fra 16de Aarh. Tilh. Hr. K. W. Hiersemann,

Leipzig.

463 Hylster til Esterrulle, Sølv, stærkt ornamenteret.

Tilh. ./. M. W.

464 Esters Bog trykt paa Pergament, Køln (1843). Tilh.

Hr. M. Goldschmidt, Frankfurt a. M.

465 Esters Bog, fotolitograferet, lille Format. Tilh. Fru

./. Levysohn.

466 Graveret Ta llerken, til Purimgaver, Tin. Tilh. Hr.

Jos. Hamburger i Frankfurt a. M.

467 Tintallerken til Purimgaver; Mordechai til Hest,

ført af Haman; Indskrift: Esther II, 5, ca. 1760. Tilh.

J. M. H.

468 En Pu rimdragt, Silkebrokade, 4 Stykker. Tilh. Fru

F. Eichel.

469 Mesusa, Guldhylster, besat med Ædelstene. Tilh.M.r.

470 do. Guld. Tilh. M. T.


28

471 Mesusa, i Guldkapsel. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

472 do. Tilh. Dansk Folkemuseum.

473 Mesusa-Kapsel, Holland, 17. Aarh.; Sølv med Fremstilling

af Pagtens Tavler, Pagtens Ark, den syvarmede

Lysestage, Røgelsekarret. Tilh. M. H.

474 Mesusa i Oliventræskapsel(Palæstina).Tilh. Hr.Louis

Frænkel.

475 do. (Miniatur til Uhrpynt). Tilh. Dr. B. Meyer.

476 do. i Mosaikhylster (Venedig). Tilh. Hr. Ph. Eichel.

477 Misrach. Tilh. Hr. David Nathan.

478 do. udført i forsk. Farver Blæk og Vandfarve.

Tilh. Hr. Louis Frænkel.

479 do. Tilh. Fru Berendt.

480 do. Tilh. Hr. M. A. Meyer.

481 Misrach, ved Omskjærelse. Tilh. Hr. M. A. Meyer.

482 3 Stykker Tallis, Silke. Tilh. Prof. D. Simonsen.

483 Uld-Tallis. Tilh. samme.

484 Arba Kanfoth. Silke. Tilh. Fru M. Rosenberg.

485 Tefillinkapsel med Fremstilling af Moses, Ahron

m. fl., Sølv, 17. Aarh. Tilh. J M. H.

486 E t Par Søl vhylstre til Tefillin-Kapsler. Tilh. Hr. Antikvitetshandler

,/. Nachemsohn.

487 Omskærelsesdragter (2 Huer, 2 Trøjer, 1 Skjorte)

Tilh. Fru F. Eichel.

488 Et Sæt Omskjærelsestøj (6 Stykker). Tilh. Fru

S. Texjere.

489 Omskjærelsesdragter, 3 Trøjer og 1 Hue (én er

baaret af kjøbenhavnsk Overrabb. Israel b. Issachar,

d. i Fredericia 1732). Tilh. M. T.


29

490 O mskærelseshue, gi. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

491 do. Guldbroderi. Tilh. D. Cantor.

492 Omskære ljseskappe gi. Rødt Brokade med Guldblonder.

Tilhører Hr. Louis

Frænkel.

493 Omsærelsestrøje, gi. Tilh. samme.

494 Omskærelseskniv med sølvbeslaaet Agathaandgreb,

ca. 1600, Tyskland. Tilh.

./. Af. H.

495 do. 17. Aarh. Tyskland. Tilh.samme.

496 do. 18. — Tilh. samme.

497 do. med udskaaret Sølvgreb. 1761.

Burgkundstadt. Tilh. samme.

498 do. Tilh. Hr. J. Al. Goldschmidt.

499 2 Omskærelsesknive i Etui. Tilh. Hr. Jos. Philip.

500 6 do. Tilh. samme.

501 Omskærelseskniv, moderne. Staal, Skaft og Blad

i etStk. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

502 do. gi. Agatskaft og enkelt Æg. Tilh.

Hr. Louis Frænkel.

503 do. Tilh. Hr. J. M. Goldschmidt.

504 Omskærelsesklemme. Sølv, lyreformet. Tilh. Hr.

Louis Frænkel.

505 do. Sølv, lyreformet. Tilh. Hr.

Louis Frænkel.

506 Omskærelsesflaske, kuglerund, gi. Udhulet Bennød

med Sølvfod og Sølvhals

Tilh. samme.


30

507 Omskærelsesflaske, ægformet, gi. Udhulet Bennød

med Sølvfod, Sølvhals og

Sølvprop i Kæde. Tilh. Hr.

Louis Frænkel.

508 Flacon til Omskærelsesbrug, Sølv. Tilh. Frk. Melchior

og Fru Senftenberg.

509 Omskærelsestæppe, Indskrift, broderet. Tilh. M. T.

510 Omskærelsestæppe, Silke-Broderi: Elias's Himmelfart.

(Indskrift II. Kong. Bog 2, 11 — 12). Tilh.Etatsraadinde

H. Hegman.

511 Omskærelsestæppe, gi. Louis XVI-Stof og Guld.

Tilh. Hr. Louis Frænkel.

512 Omskærelsestæppe, Silke med Guldtrækkerarbej de

Tilh. Hr. /. Perlstein.

513 Omskærelsespose, gi. Louis XVI-Stof til Opbevaring

af Omskærelsestøjet. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

514 2 Omskjærelsespuder med Tilbehør. Indskrift.

Tilh. Hr. H. Perlstein.

515 Omskærelsesbog; David Meldola (Hamborg), 1805.

Fremstilling af Isaks Ofring i Vandfarver, Pergament-

Haandskrift. Tilh. ./. M. H.

516 Omskærelsesbog, skrevet paa Pergament. Tilh.

Hr. A. Abrahamsen.

517 do. skrevet paa Pergament. Tilh.

H. J. M. Goldschmidt.

518 Omskjærelsesdaase, Sølv, forgyldt. Tilh. Hr. H.

Perlstein.

519 O m s k j ær el se sbæger. Tilh. Frk. Davidsen.

520 2 Omskjærelsesbægere. Tilh. H. Jos Philip.

521 Omskjærelsesbægere, Sølv; sat sammen i Tøndeform.

Tilh. Schæchter A. B. Staropolskg.


31

522 T o Omskærelsesbægere. Tilh. Hr. M. Goldschmidt.

523 2 Omskærelsesbægere, Sølv. Tilh. Hr. A. Abrahamsen.

524 Pidjon Habben-Bæger med Hank, Sølv, Indskrift.

Tilh. John L. Frænkel

525 Kniv og Gaffel, skænket tilPidjonHabben. Indskrift.

Tilh. Hr. Pontus Liebmann.

526 En Vielsesbaldakin. Tilh. M. T.

527 2 Søl vbægere til Brug ved Vielser, Indskrift. Tilh. Hr.

Overkirkebetjent J. Abrahamson.

528 Brudekæde og Børste, Sølv. Udlaantestil enhver

Brud, saavel til rige som fattige. Tilh. Hr. H. Levy.

529 Transportabelt Thoraskab. Tilh. M. T.

530 Thorarulle. Miniatur med Smykker. Tilh. Hr.

Geh.-Etatsraad Js Glucksladt.

531 Krus med Laag. Sølv. Tilh. M. T.

532 Messingkande. Indskrift. (Patriarken Jakobs Velsignelse

over Josef). Tilh. Prof. I). Simonsen.

533 Bogmærke i Vaseform, Sølv. Indskrift.(Lykønskning

til 70 Aars Fødselsdag). Tilh. Fru E. Hirschsprung.

534 3 brocherede Stykker. Tilh. Hr. ./. M. Goldschmidt.

535 Et broderet Tæppe (nvere Kant). Tilh. Frk. E.

Wulff.

536 Sygeplejeselskabet!; Samlebøsse, Tin; afSiegfr.

Wagner.

537 Jahrzeitlampe, gi., Glas. Indskrift. Tilh. Hr. Louis

Frænkel.

4


32

538 Jahrzeitlampe, SølvogTræ (af Billedhuggerinde Fru

Wagner). Tilh. Hr. J. Heine.

539 Jahrzeitlampe, Sølv og Glas (Mogens Ballins Værksted).

Tilh. Fru Ida H. Ballin.

KIRKEGAARDEN.

540 2 Monumenter, af hugget og sleben Granit. EfterTegning

af Billedhugger Siegfr. Wagner. Tilh. Stenhuggermester

E. Nielsen.

541 Gravmonument, bestemt til Vestre Kirkegaard.

Siegfr. Wagner.

542 Gravmonument af Bronce efter Tegning af Siegfr.

Wagner.

543 Tavlebøsse, Sølv. Til Indsamling af milde Gaver ved

Jordefærd. Tilh. Det forenede israel. Begravelsesselskab.

544 Kirkegaarden i Møllegade. 3 Fot. af Fristrup.

Tilh. M. T.

545 15 Fotografier af gamle Gravstene fra Kirkegaarden

i Møllegade. Fot. Riise. Tilh. De/ forenede israelitiske

Begravelsesselskab.

546 Cape 1 let paa Vestre Kirkegaard. Fot.Elfeld. Tilh. M. T.

547 T o Sølv kummer (til Brug ved Begravelsesselskabets

Festmaaltid, naar Forstanderne og hvert af Medlemmerne

udveksler Lykønskninger med hinanden). Tilb.

det forenede israel. Begravelsesselskab.


548

549

550

561

552

553

554

555

556

557

558

33

PORTRÆTER AF DANSKE JØDER.

Abrahamson, Arnold, Grosserer, f.iK. 1830, Maleri

af Fru Ingeborg Rode. Tilh. Fru Flora

Abrahamson.

do. Flora, Frue, f. de Jongh f. 1. Juli

1842, Oliemaleri af Kobberstikker Ballin.

Tilh.Fru Flora Abrahamson.

do. Meyer, f. i Holland, d. 1833, Maleri

af ubekendt Kunstner. Tilh. Fru Flora

Abrahamson.

Abrahamson, Florence. Selvportræt, Oliemaleri.

Tilh. Frk. Florence Abrahamson.

Abrahamson, Frøknerne, f. i London, Oliemaleri af

Kobberstikker Ballin. Tilh. Fru Flora Abrahamson.

Adler, Baruch, Isak, f. 1789, d. 1843. Oliemaleri af

Monies. Tilh. Hr. Gross. Bertel Adler.

do. Da vid Baruch, Banquier, f.l826,d. 1878. Oliemaleri

af Jerndorff. Tih. Hr. Gross. Bertel Adler.

do. Hanne, f. Meyer (Baruch A's Hustru) f. Altona

1790, d. K. 1842. Oliemaleri af Monies ('?).

Tilh. Hr. Gross. Bertel Adler.

do. Hanna, f. Meyer med sine 4 Børn. Tegnet

af Monies. Tilh. Hr. Gross. Bertel Adler.

do. Isak David, f. 1760, d. 1812. Maleri af Lorenzen.

Tilh. Hr. Gross. Bertel Adler.

do. Jenny, f. Raphael, f. 1830 i Hamburg, d. 1903

med sine to Sønner:

do. Bertel David og

do. Emil. Tegnet Portræt af Eduard Lehmann.

Tilh. Hr. Gross. Bertel Adler.

4*


34

559 Anrich Gotschalck Berendt, Vexellerer. Oliemaleri,

d. 1838, malet af Fraenckel. Tilh. Frk.

Anrich.

560 do. Ludvig, d. i Amerika 1863. Oliemaleri Tilh.

Frk. Anrich.

560 Baerens Meyer, Skræder, f. i Danzig, d. K. Tilh. Prof.

D. Simonsen.

561 Ballin, Joel, Maler,' Kobberstikker, f. 1822, d. 1885.

Selvportræt. Tilh. Fru Adrienne Berendsen f.

Ballin.

562 do.

563 do.

Louise Susanne f. 1837, d. 1892 og

Sophie f. 1840, d. 1907, g. m. Prof. Dr. med.

F. Trier. Malet af Friedlander 1848. Tilh. Frk.

B. Trier.

Prof. Dr. med. S alomon Jacob, 1802—66.

Oliemaleri af Bendixen. Hamborg. Tilh. Mag.

V. Trier.

563b Samme. Oliemaleri af Friedlander. Tilh. cand. mag. C.

A. Trier.

564 Baruch, Baruch Phil., d. 1850, 92 Aar gi., Maleri

af S. Henriques.

565 Bendix (Lakenbach) Esekiel. (R. Mandel?) Pastel.

Tilh. Frk. Emilie Bendixsen.

566 do. Henriette, f. Soldin, 1". 1800, d. 1870. Oliemaleri

af Monies. Tilh. Frk. Emilie Bendixen.

567 Bendixen, Bogtrykker. Oliemal. Tilh. Hr.M. A.Meyer.

568 B endixsen Philip, Grosserer, f. 1785, d. 1832,

Oliemaleri. Tilh. Frk. M. Koppel.

569 Berendsen (Peiser) Ber, Kontorist, f. 1793, d. 1857.

Tilh. Frk. R. Berendsen.


35

570 Berendsen (Peiser), Isa c, Talmudlærd, f. 1781, d.

1882. Tilh. Frk. R. Berendsen.

571 Berendsen (Peiser) Isac. Lit. Portræt. Tilh. M. T.

572 do. Rachel f. Barnard f. i Portsmouth 1815

d. i New York 1900. Oliemaleri. Tilh.

Hr. Joseph Levy.

573 do. (Peiser) Fru Sara f. Unna f. 1755 d. 1841

Oliemaleri af Joel Ballin. Tilh. Frk. R.

Berendsen.

574 do. Wolff, Cantor i London f. K. 1788 d.

1851 i London. Tilh. Hr. Jos. Levy.

575 B ehrens, Isac, Klausrabbiner i Slesvig, Oliemaleri.

Tilh. Hr. Louis Frænkel.

576 do. Leffmann, 1634—1714, Kammeragent,

Oliemaleri. Tilh. samme.

bil do. Salomon W., Sortkridtstegn. Joel Ballin.

Tilh. samme.

578 do. Wolff J. (Hannover), d. 1839 i Kbhvn.,

Oliemaleri. Tilh. samme.

579 do. Fru (ovennævntes Hustru). Portræt i Sortkridt,

tegnet af Joel Ballin 1839. Tilh. samme.

580 Berlin, Heyman, (Søn af Hirsch), Cantor ved Synagogen

i K., d. 1796. Coloreret Silhuet. Tilh. Fru Augusta

Fredericia.

581 Bing, Harald, Direktør, Borgerrepræsentant,!. 1848,

Broncebuste af J. Plockross. Tilh. Fru Harriet

Bing.

582 do. Heiman Jacob, Skolebestyrer, Bog- og Papirhandler,

f. i Amsterdam 1776, d. i K. 1844,

Maleri af Monies. Tilh. Hr. Harald Bing.583 Bing, Jacob Herman, Grosserer, Formand for det

mosaiske Trossamfunds Repræsentantskab, f.

1811, d. 1896, Busteaf Bisquit af Th. Stein. Tilh.

Bing og Grøndal.

584 do. Maleri af Marstrand. Tilh. Fru Emma Hirsclisprung,

f. Bing. Malet 1864 eller 1865.

584 do. Meyer Herman, Dampmøller, Direktør etc.,

Borgerrepræsentant, Form. for Carolineskolens

Direktion, f. 1807, d. 1883. Buste i Bisquit af

Th. Stein. Tilh. Bing og Grøndal.

586 B randes, J oel Israel, Silke- og Klædekræmmer,

1795—1867, Oliemalerie af Alb. Kuchler.

Tilh. Hr. Museumsdirektør EmilHannover.

587 do.

588 do.

589 do.

590 do.

do.

J oel Israel og Hustru Emilie, f. Fraenckel,

med deres fem Børn. Daguerrotypi.

Tilh. Fru Agnes Fridericia.

Jul. (f. i K. 1816, d. i Paris). Oliemaleri af

Monies. Tilh. Hr. Museumsdirektør Emil

Hannover.

Ludvig, Overlæge, f. 1821, d. 1894, Buste

i Gibs, modelleret efter Fotografi. Tilh. Hr.

Axel Hansen.

Rosette, senere Meyer, f. 1828, d. 1856,

og

Edvard, f. 1830, d. 1844 (Børn af J. J.

Brandes), Dobbeltbillede malet i Posen i

Beg. af 1840'erne. Tilh. Hr. Prof. J. Fridericia.

591 Breslau, Simson Manasse, Talmudist 1772—1816

Miniatur paa Snustobaksdaase. Tilh. Prof.

I). Simonsen.

592 do. Israel Simson, Grosserer, 1775—1862.

Pastel af Hornemann. Tilh. samme.


37

593 Caen, Just Berendt, Vexelmægler, f. Ansbach 1790,

død i K. 1817. Miniaturmaleri. Tilh. Fru B. Berendt.

594 Cohen, Lisbeth, Frue, født Elbe, Maleri. Tilh. Hr.

M. A. Meyer.

595 do. Sa lomon, Slagter, d. 1850 i Slagelse. Silhouet.

Tilh. Hr. Grosserer Viggo Cohn.

59(5 do. Rachel, Ovennævntes Hustru, f. 1785, d. 1852.

Silhouet. Tilh. samme.

597 Davidsen, Salomon, Kniplingshandler, f. Fredericia

1803, d. K. 1866. Miniaturportræt. Tilh. Frkn. Davidsen.

598 D ehn, Henriette, f. Jacobsen, f. 1819, d. 1863. Malet

af Monies. Tilh. Fru C. Heckscher.

599 Delbanco, Moses, Overretsprokurator, var mosaisk

Trossamfunds Sekretær. K. 1787—1848. Oliemaleri. Tilh.

M. r.

600 Dessau, David, Bureauchef ved Rigsdagen, f. 1819,

d. 1893. Maleri af Storch.

601 do. Betty, f. Heilbuth, Ovennævntes Hustru, f.

1825, d. 1891. Maleri af Storch, Tilh. Hr. Læge

Henrik Dessau.

602 Eibeschiitz, Aron, d. K. 1812.

603 S ammes Hustru, Serie, f. Levy, d. 1820. Oliemaleri.

Tilh. Hr. Julius Cohen.

604 Eibeschutz, Hanne, f. Soldin, 1780—1843. Pastelmaleri,

malet af L. Frænckel. Til. Hr.

Etatsr. ./. S. Salomonsen.

605 do. Simon Aron, Justitsraad, 1786—1856,

Maleri af Monies. Tilh. »Det kongelige

Akademi for de skønne Kunster«.

606 do. S. A. Lith. efter Fot. Tilh. M. T.


38

607 Eibeschutz, Rose, f. Wallieh, Ovennævntes Hustru,

1796—1870. Fot. Tilh. samme.

608 Eichel, Philip, Collectør, f. 1798 d. 1850, Tegning af

Geskel Salomon. Tilh. Fru Fromma Meyer.

609 Elbe, H irsch Abraham, Købmand, d. 1807, og

hans Søn, Maleri paa Elfenben (?), sign. C. Petersen

1826. Tilh. Hr. Grosserer Viggo Cohn.

610 do. Meyer Hirsch, Silkekræmmer, f. i K. 1797,

d. 1880. Tilh. samme.

611 Fridericia, Heymann, Manufakturhandler, Borgerrepræsentant,

f. 1798 d. 1869. Oliemaleri.

Tilh. Prof. D. Simonsen.

612 do.

613 do.

614 do.

Levin Samuel, Købmand, f. 1804, d.

1879, Oliemaleri af Møller (Helsingør).

Tilh. Fru Emma Fredericia.

Susanne, f. Nathanson, Ovennævntes

Hustru, f. 1814, d. 1885. Oliemaleri af

Møller. Tilh. samme.

Harald, Grosserer, f. 1848. Oliemaleri

af Jul. Paulsen. Tilh. Købmandsskolen.

615 Frænckel, Adolph, Tapetfabrikant, f. 1818, d. 1849.

Pastelmaleri af Sally Henriques. Tilh. Hr.

Fabrikant Robert Fraenckel.

616 do.

617 do.

618 do.

Benny Levin, Bankier 1825—93. Oliemaleri

af Fru Birg. Levison. Tilh. Hr. S.

Hartvig.

Ester, Frue, f. Henriques, f. 1819, d. 1885,

Maleri af Fraenckel. Tilh. Hr. Fabrikant

Robert Fraenckel.

L i e p m a n n, Kunstmaler, T apetfabrikant.

f. Parchim 1774, d. 1857, Maleri af Sam.

Henriques. Tilh. samme.


39

619 Frænckel, Samme, Selvportræt.

620 do. Mariane, f. Rosbach (ovennævntes Hustru),

f. 1783, d. 1868. Malet af Liepmann

Frænckel. Tilh. Hr. Gross. Bertel Adler.

621 do. S a m m e. Miniaturmaleri af Liepm. Fraenckel.

Tilh. Fru Emma Fridericia.

622 do. Robert (4 Aar), Maleri af Julius Friedlænder.

Tilh. Hr. Fabrikant Robert Frænckel.

622 Geber, August, f. 1783, d. 1855. Tilh. Hr. Prof. Overl.

D. E. Jacobson.

624 Gedalia, Moses, Overlærer, 1753—1844. Oliemaleri

af Prof. Lorentzen. Tilh. Fru Sofie Trier.

625 Gedalja, Schachne, Klausprimator. Lit. Portræt.

Tilh. M. T.

626 do. Samme. Lit. Portræt. Tilh. samme.

627 Gerhardt, Caroline, f. Geber. Tilh. Hr. Prof. Overl.

D. E. Jacobsen.

628 Gerson (Kønigsberg), Heimann, Stadsmægler, f.

1766, d. K. 1839. Tilh. Hr. Kammerh. O. Ball.

629 do. George, Hofraad, Bankier, f. 1790, d. 1825.

Oliemaleri. Tilh. Fru Emilie Krohn.

630 do. Samme. Pastel af Hornemann. Tilh. samme.

631 do. Pastel af Hornemann. Tilh. samme.

632 do. Nicolai, Kjøbmand, Musiker 1803—65. Pastelmaleri

af Hornemann. Tilh. Fru Etatsraadinde

L. Hansen.

633 do. Samme. Miniaturportræt. Tilh. Fru Emilie

Krohn.


40

634 Gluckstadt,Isak, GehejmeEtatsraad, Bankdirektør,

f. Fredericia 1839. Oliemaleri af S. Krøyer. Tilhør. Hr.

Konsul Vald. Gluckstadt.

635 Goldschmidt, fra Danzig, (d. K. 1814). Pastel, af

Ubekendt.

635 a do. Rachel fra Danzig. Ovennævntes Hustru.

Pastel af Ubekendt. Tilh. Hr.

Museumsdirektør Emil Hannover.

635 b do. Hirsch Jacob, Grosserer, f. 1780.

Søn af de ovennævnte. Pastelmaleri af

Hornemann 1816. Tilh. samme.

636 do. Meyer, Digter, f. 1819 d. 1887, tegnet

af Bisgaard. Tilh. Dr. med. A. Goldschmidt.

637 do. Wulff Moses, Veksellerer, f. 1796,

d. 1858, Oliemaleri af Bendixen. Tilh.

Hr. Etatsr. J. S. Salomonsen.

638—39 Goldstein, Jacob Ephraim, Grosserer. 2 Portraitskizzer

af Herman Struck. Tilh. Kunstneren.

640 Gottschalck, Frederikke, f. Lassen (Lazarus), d.

1839. (Gift med Købmand G. i Hamburg). Maleri. Tilh.

Hr. H. Heilbuth.

641 Hahn, Isak Selig, Vexellerer, Form. f. m. Troessamfunds

Repræsentanter f. Hamburg 1789 d. K. 1842.

Blyantstegning af Geskel Salomon. Tilh. Prof. D. Simonsen.

542 F ru Hannover (d. ca. 1836) Pastel af Ubekjendt

(Moder til efternævnte). Tiih. Hr. Museumsdirektør

Emil Hannover.

543 Hannover, Moses Abraham. 1790—1834 Oliemaleri

af Monies. Tilh. Hr. Museumsdirektør Emil Hannover.


41

644 Hannover, Fanny, f. Goldschmidt, Fornævntes

Hustru, 1791—1852, Pastel af N. Drague 1810. Tilh. Hr.

Museumsdirektør Emil Hannover.

645 Samme. Oliemaleri af Monies. Tilh. Samme.

646 Hannover, Ad. Etatsraad,.Professor, Dr. med. 1814

—1894. Oliemaleri af C. A. Jensen ca. 1850. Tilhører

Samme.

647 Samme. Oliemaleri af Monies 1854. Tilh. Fru Etalsraadinde

I. Hannover.

648 Samme. Oliemaleri af Niels Petersen Mols. Tilh. Hr.

Just Cohen.

649 Hannover, Siegfried, Bankier, Ovennævntes Broder

1819—1907. Oliemaleri af Monies 1847. Tilh. Hr. Museumsdirektør

Emil Hannover.

650 Ida Hannover, f. Fridericia, Georg Brandes og

William Fridericia (d. 1907), som Børn. Portrætgruppe,

Blyantstegning af Constantin Hansen 1844.

Tilh. Samme.

651 Hartvig, Hirsch, 1787—1859. Portræt tegn. af J.

Ballin.

652 Hartvig, Frederikke, f. Heymann, Ovennævntes

Hustru, 1783—1857, Portræt, tegnet af J. Ballin. Tilh.

Hr. J. M. Wagner.

653 Hartvig, Betty, f. Herschel, 1820—91. Oliemaleri.

Tilh. M. T.

654 Heine, Frederikke, f. Wagner, Fru, f. 1847 d. 1907.

Tegning af Fru Levison. Tilh. Hr. Siegfr. Wagner.

654 a Heine man, G er son, Consul, Købmand. Oliemaleri.

Tilh. Hr. Osf. G. Oppenhejm.


42

655 Henriques, Emilie (Melche), Fru. Oliemaleri. Tilh.

Hr. S. H. Simonsen.

656 Henriques, Moses Ruben, Silke- og Klædehandler,

1738—1823. (Ovennævntes Søn). Pastelmaleri.

657 Henriques, Rachel, f.Henriques, 1766—1828, Ovennævntes

Hustru. Tilh. Prof. D. Simonsen.

658 Henriques, Ruben, Vexellerer, f. 1771 d. 1846,(Ovennævntes

Broder). Oliemaleri af Sally R. Henriques.

Tilh. Fru ./. Henriques.

659 Henriques, Nathan, Kunstmaler, 1820—46 (Ovennævntes

Søn). Selvportræt. Tilh. Frk. Marie Brandt,

Svendborg.

659a Henriqius, Martin, Vexelmægler, f. 1825. Oliemaleri

af Frk. Marie Henriques.

660 Henriques, Michael, Vexelmægler, Form. for M. T.,

f. 1793, d. 1854. Pastel-Maleri. Tilh. Hr. Joh. Henriques.

660a do. Samme, Miniaturportræt.

661 do. Emilie, f.v.Halle, Ovennævntes Hustru

1803—91. Miniaturportræt. Tilh. Hr.

Læge Severin Christensen.

662 do. Ludvig, Vekselmægler, Ovennævntes

Søn, 1829—1902. Maleri af Monies. Tilh.

Hr. Fini Henriques.

663 do. Vilh., Hospitalsinspektør, Justitsraad, f.

1828, d. 1889. Ovennævntes Broder. Oliemaleri

af Monies. Tilh. Hr. Læge Severin

Christensen.

664 do. Samme, 60 Aars Alderen, tegnet af Søren

Grønbæk. Tilh.Hr. Michael Henriques.

665 do. Samme, som étaarig Barn. Tilh. Hr.

Johannes Henriques.


43

666 Henriques, S amme, i 20 Aars Alderen. Oliemaleri

af Monies. Tilh. Hr. Michael Henriques.

667 do. Vilhelm M. og

668 do. Lud vig, Dobbelt Portræt, mal. afSally

Henriques. Tilh. Hr. Johannes Henriques.

669 Hertz, Abraham,Garvermester, Borgerrepræsentant,

Formand f. M. T., 1799—1875. Oliemaleri af

Prof.D.Monies (1S73). Tilh. Hr. Grosserer./«/,

Hertz.

670 do. Abraham, Bager, f. 1760, d. 1825. Maleri,

Tilh. Frk. Hanne Hertz.

671 do. Mariane, f. Berendt, f. 1771, d. 1826, ovennævntes

Hustru. Maleri. Tilh. samme.

672 do. Sylvester, 1792—1854, Udgiver af >Vejle

Amtsavis. Mal. af Ernst Meyer. Tilh. Fru Betty

Ahrentzen.

673 Heyman, Hale, f. Wallieh. 1761 —1838. Tilhører Søskende

Goldschmidt.

674 Heyman, Philip W., Etatsraad (1837—93) og Hustru

Hanne, f. Adler f. 1839), deri Rom

modtager Besøg af en Kardinal, der læser

et Brev fra deres Børn. Oliemalerie af

Kr. Zahrtmann. Tilh. Fru H. Heyman.

Etatsraadinde.

675 do. Isak W., Etatsraad, f. 1818, d. 1874.

Buste, model, af Jos. Heyman, Wien.

Tilh. Hr. Ad. Heyman.

676 do. Johanne, ovennævntes Hustru, f.i Hamburg,

d. Kbhvn. 1885. Buste, model, af

Jos. Heyman, Wien. Tilh. Hr. Ad. Heyman.


44

677 Hirsch, Hirsch Samuel, f. 1794, d. 1877, Tegning af

Fru B. Levison.

(578 Hirschsprung, Heinrich, Fabrikant, f. 1836, Portrætmaleri

af Krøyer. Tilh. Hr. Gross. H. Hirschsprung.

680 Israel, Abraham (skudt ved Bombardementet 1807).

681 do. Sammes Hustru.

Tilh. Hr. Grosserer M.V. Salomon.

682 do. Frederikke, f. Heymann, Hamburg, f. 1831.

Oliemaleri af Bendixen. Tilh. Hr. J. Warisch.

683 do. Lion, f. 1757, d. 1834. Maleri. Tilh. Hr. Gross.

Moses Melchior.

684 do. Lea, f. 1791, d. 1869. Maleri. Tilh. samme.

685 Jacob, Jokel Simon, cand. jur., mos. Troessamfunds

Bogholder, f. 1786, død 1840, Oliemaleri afSchleisner.

Tilh. Frk. Jacob.

686 Jacobsen, Lehman (senere Læge) i sit 14de Aar, f.

1815 d. 1874, Oliemaleri af Unna (?). Tilh. Fru E. Berendsen.

687 Jacobsen, Levin Ludvig, Prof., Læge, 1783—1843.

Portræt, mal. af D. Monies. Tilh.Hr. Johannes Henriques.

688 J acobsen, Rachel, født Colin. (Fredericia). Pastelmaleri.

Tilh. Fru Hanchen Schweitzer.

689 Isakson, Rose, f. Bendix, Stockholm. Oliemaleri af

Eckersberg. Tilh. Frk. Emilie Bendixsen.

690 J onas og Hustru, Hamborg. Oliemaleri. Tilh. Frk.

L. Salmonsen.

691 do. H enry, ovennævntes Søn, NewYork. Tilh. Frk.

L. Salmonsen.

692 Kalisch Levin Isak, Skolebestyrer, f. i Amsterdam

1778, d. 1840 i Kjøbenhavn. Oliemaleri. Tilh. Hr.

A. Bing.


45

693 Kaikar, Simon Nathan, Consistorialrabbiner, født

1754, død Cassel 1812, mal. afFrænckel. Tilh.

Frk. Amalie Kalckar.

694 do. Samme, Kobberstik. Tilh. Fru Frederikke

Lachmann.

695 Koppel, Bendix, Købmand i Nyborg, f. 1755, d. 1833,

Oliemaleri. Tilh. Prof. D. Simonsen.

696 do. Eva, f. Fraenckel, f. 1815, d. 1902, Miniaturmaleri

af Liepmann Fraenkel. Tilh. Fru Emma

Fredericia.

697 do. Meyer (Copello Karl Friedrich), K. 1790—

1819. Sanger og Gross. Tilh. Frk. M. Koppel.

698 do. Amalie (Copello), ovennævntes første Hustru,

Pianistinde fra Polen, Miniaturmaleri.

Tilh. samme.

699 do. (Copello), ovennævntes Søn. Miniaturmaleri.

Tilh. samme.

700 do. Meyer (kaldet Copello), Haandtegning af

Rausch (ca. 1820). Tilh. Hr. Gross. E.Warburg.

701 do. (Copello), Amalie, f. Soldin, ovennævntes

anden Hustru. Maleri af Blunck. Tilh. Fru

Kontorchef Isca Hansen.

702 Lachmann, Rebekka, f. Baruch, f. Schlochau 1764,

d. K.1855. Oliemaleri. Tilh. Frk. Baruch.

703 do. Sa m m e, Pastel af Liepmann Fraenkel

1844. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

704 Lazer,Lazer,Veksellerer,Portræt. Tilh.Frk.R.Latzer.

705 Levin, f. 1740 (eller 1746), d. 1835, (»Den gamle Sanger

i Dyrehaven«). Maleri af Peder Madsen Faxøe.

Tilh. Fru Boserup.


46

706 Levin, Samuel Joseph (Fridericia). f. 1764, d.1842,

Oliemaleri af Monies.

707 do. Birgitte, f. Berlin, sammes Hustru, f. 1764,

d.1841, Oliemaleri af Monies. Tilh. Fru Emma

Fridericia.

708 do. Desamme. Tilh. Hr. Alb. Meyer.

709 do. Josef Marcus, Vexellerer. Formand for M.T.

1807—1886. Oliemaleri af D. Monies.

710 a do. Rikke, f. Weel, 1808—1894. Oliemaleri af D.

Monies. Tilh. Hr. Sophus J. Levin.

710b do. Marcus og Hustru Rale. Tilh. Hr. Ad. J.

Levin.

711 do. H anna,f. Bloch. Oliemaleri. Tilh. Fru R.Levin.

712 Levinsohn, Hirsch, Købmand, f. Bogense c. 1802,

d. K. c. 1874. Oliemaleri. Tilh. Fru M.

Rosenberg.

713 do. Cecilie, f. Soldin, ovennævntes Hustru,

f. K. 1808, d. K. 1889. Oliemaleri. Tilh.

samme.

714 Levison, Elieser, Dr. phil. Kateket ved mos. Troessamfund,

f. 1803, d. 1891. Miniaturmaleri.

Tilh. Enkefru I. Levison.

715 do. Samme.

716 do. Frederikke, f. Bendix, ovennævntes Hustru,

f. 20 /10 1809, d. 3 /13 1884. Maleri af Fotograf

Grundtvig. Tilh. Fru Betzy Levison.

717 do. Axel (ovennævntes Søn, d. i Melbourne

1859), som Barn, Oliemaleri af Samuel Henriques.

Tilh. Enkefru I. Levison.

719 Levy, Heyman Jacob, f. i Holland 1761, d. K.1835.

Farvelagt Fotografi. Tilh. Hr. H. S. Salomon.


720

721

722

723

724

725

72«

727

728

729

730

731

732

47

Levy, Jeanette, d. 1850. Malet af Ballin. Tilh. Frk.

R. Levy.

do. Julius. Skrædder, f. 1820, d. 1878. Maleri af

Fru Birg. Levison. Tilh. Fru Lydia Levy.

do. Ludvig, Vexellerer, Ovennævntes Søn, f. 1857,

d. 1906. Maleri af Gust. Vermehren (1904). Tilh.

Fru Lydia Levy.

do. Meyer Joseph, Bager, f. Fredericia 1785, d.

K. 1848. Tilh. Frk. Davidsen.

do. Rose, f. Cohn, ovennævntes Hustru, f. i Baiersdorf

1793, d. K. 1843. Miniaturportræter. Tilh.

samme.

do. Samme. Oliemaleri. Tilh. samme.

do. Moritz, Konferentsraad, Direktør i Nationalhanken,

f. 1824, d. 1892. Oliemaleri af Prof.

Chr. Jensen. Tilh. Fru Professorinde Maar. f.

Levy.

Lohnstein. Salamon, Lærer, f. Glogau 1760, d. K.

1843. Miniaturportræt. Tilh. M. T.

Mannheimer. Charlotte, f. Abrahamsen. Selvportræt.

Oliemaleri. Tilh. Kunstindustrimusæet

i Stockholm.

do. Isak Noah, Præst i Wien, f. K. 1793,

do.

do.

d. Wien 1865. Oliemaleri. Tilh. M. T.

Noah, Cantor i K., f c. 1754, d. 1824.

Judith e, f. Hej man Berlin, ovennævntes

Hustru, f. c. 1766, d. 1839.

Oliemaleri. Tilh. Fru R. Levin.

Matthiesen, Meyer (Ejerens Farfar) f. i Rendsborg,

d. K. 1819. Miniaturportræt. Tilh. Hr. Kordirigent A.

Meyer.

5


48

733 Melchior, Moses, Grosserer, f. Hamborg 1753, d. K.

1817. Maleri. Tilh. Hr. Gross. Moses Melchior.

734 do. Samme. Tilh. Fru Cl. Melchior.

735 do. Samme. Kultegning. Tilh. Frk. Rosine

Iieckscher.

736 do. Samme. Miniaturmaleri paa Snustobaksdaase.

Tilh. Hr. Moritz Melchior.

737 do. Samme. Do. paa Snustobaksdaase af

Elfenben. Tilh. Fru Cl. Melchior.

738 do. Gerson, Grosserer, f. 1771, d. 1845. Ovennævntes

Søn. Maleri af Eckersberg. Tilh.

Hr. Gross. Mos. Melchior.

739 do. Birgitte, f. Israel, f. 1797, d. 1855. Ovennævntes

Hustru. Maleri af Bærentzen. Tilh.

samme.

740 do. Moritz, Grosserer, Etatsraad, f. 1815, d.

1884. Oliemaleri. Tilh. samme.

741 do. Samme. Oliemaleri af Frk. Bertha Wegmann.

Tilh. Hr. Carl H. Melchior.

742 do. Jacob, Grosserer. 1705—1843. Sidstnævntes

Broder. Oliemaleri af Monies. Tilh. Frk.

Jacob.

743 do. Lazarus Moses, malet af Prof. Monies.

Tilh. Frk. G. Melchior og Fru Senflenberg.

744 M end el, David, og første Hustru, f. Abrahamsen, f.

1810, d. 1853. Tilh. Fru J. Nathansen.

744a do. Tøjmager. Maleri af Monies. Tilh. Samme.

745 Mey'er, David, kgl. Agent, Svendborg. Litograferet

Portræt. Tilh. Fru Marie Møller.746 Meyer, David, kgl. Agent, Svendborg, Tegning af

Nathan Henriques.

747 do. Louise, f. May, ovennævntes Hustru, Oliemaleri

af Emilius Bærentzen.

748 do. Nicoline, Oliemaleri af Emilius Bærentzen.

749 do. Amalie, Oliemaleri af Emilius Bærentzen.

De ovennævntes Døttre. Tilh. Frk. Marie

Brandt, Svendborg.

750 do. David Am s el, Købmand, Hofraad. 1750 —

1813. Medaillon af A. Jacobsen. Tilh. Carolineskolen.

751 do. Fradel (Hanne Adlers Moder). Miniaturportræt

af Luderilz. Tilh. Gross. Bertel Adler.

752 do. Hendrich, d. Randers 1847. Malet af Just

Holm. Tilh. Hr. Prof. I). E. Jacobson.

753 do. Frederikke, ovennævntes Hustru, d. Randers

1854. Tilh. samme.

754 do. (Hamburg) Jakob Mich., f. 1776 d. 1837, Oliemaleri.

Tilh. Fru Fromma Meyer.

755 do. Karen, Frue, f. Baruch, Maleri af J. H. Selek.

Tilh. Hr. Snedker mester Otto Meyer, Aaretl838.

756 do. Sophie, f. Melchior, f. 1809, d. 1882 (holdende

sin yngste Broder i Haanden). Maleri. Tilh.

Hr. Gross. Moses Melchior.

757 do. Sophie, f. Melchior, f. 1^09, d. 1882(holdende

sin Førstefødte Arnold i Haanden). Maleri af

Monies. Tilh. samme.

758 Michaelsen, Josef, pens. Postmester, f. i Næstved

1826. Bronceret Gibsbuste af Mølgaard).

Tilh. Hr. Josef Michaelsen.


50

759 Michaelsen, Samme. Stor Portrætmedaillon af Lindahl.

Tilh. samme.

760 Monies, David, Maler, Professor 1812—94. Selvportræt

fra 16de Aar (1828). Sortkridtstegning.

Tilh. Fru M. Rosenberg.

761 do. Samme, Selvportræt. Kultegning, tegnet i

20 Aars Alderen. Tilh. Hr. Carl Nancke, Postexpedient.

762 do. Samme, Selvportræt, Ungdomsbillede. Tilh.

Fru Thora Salomonsen.

763 do. Samme, Selvportræt. Tilh. Hr. L. Heckscher.

764 do. Selvportræt, Maleren i 60 Aars Alderen. Tilh.

Fru Thora Salomonsen.

765 do. Bolette, f. Jacobsen, 1810 —89.Ovennævntes

Hustru. Oliemaleri af D. Monies. Tilh. Hr.

L. Heckscher.

766 do. Samme. Maleri af D. Monies. Tilh. Fru

Thora Salomonsen.

767 do. David, med Hustru, Børn og Hustrus Søskende.

Tegning af I). Monies. Tilh. Hr. L.

Heckscher.

768 do. Isidor. Kunstnerens ældste Søn, f. 1838, d.

1850. Maleri af D. Monies. Tilh. Fru Thora

Salomonsen.

769 do. Caroline, Frue, f. 1800, d. 1849, Maleri af

Monies. Tilh. Fru Karen Bramson.

770 Moresco, Adelaide, f. Italiaender, f. 1802, d. 1878.

(Enke efter Hoftandlæge Max Moresco).

Malet af H. Olrik, Tilh. Hr. C. Moresco.

771 do. Jac. Heinr., Grosserer, Etatsraad, f. 1828,

d. 1906. Malet af Axel Hou. Tilh. samme.


51

772 Moresco, Joh. Abraham. Grosserer, Commerceraad,

f. 1829, d. 1894. Malet af Otto Bache.

Tilh. samme.

773 Moses, Levin (Leb Schneider), 1785—1853.

774 do. Hanne, f. Amuel, 1781—1851, ovennævntes

Hustru. Oliemaleri. Malet af D. Monies. Tilh.

Hr. I. Cohn.

775—6 N. N. 1 Herre- og 1 Dameportræt. Tilh. Hr.

W. Parbst.

777 Nathan, Leb. Handelsmand, 1748—1829 og

778 do. Peile, ovennævntes Hustru. 1757—-1831.

Oliemalerier. Tilh. Hr. Ludvig M, Nathan.

779 do. Wulff, 1789—1850 og

780 do. Gitel, f. Heyman, ovennævntes Hustru. Portrætmaleri.

Tilh. Søskende Goldschmidt.

781 do. Moses L evin, Silke- og Klædekræmmer,

1801—1890. Malet af D. Monies. Tilh. Fru

Elise Nathan.

782 do. Hanne, f. Hartig. 1811—87. Ovennævntes

Hustru. Malet af D. Monies. Tilh. samme.

783 do. Heyman Moses, Odense. Maleri. Tilh. Hr.

S. Nathan.

784 do. Michael, Slagter i Fredericia.

785 do. Gerda, f. Julius, ovennævntes Hustru, d. i

Randers 102 Aar gi. Tilh. Hr. Herman Nathansen.

786 do. Sara, f. Ruben, d. 1890. Oliemaleri af Frk.

Warburg. Tilh. Frk. Anrich.

787 Nathanson, Mendel, Levin. Etatsraad, Redaktør.

f. Altona 1780, d. K. 1868. Malet i England

af F. Northcote 1803.


52

788 Nathanson, Samme. Oliemaleri af Marstrand. Tilh.

Mosaisk Drengeskole.

789 do. Samme. Oliemaleri af C. A. Jensen.

Tilh. Hr. Overretss. Erik Henrichsen.

790 do.

791 do.

Samme. Malet af Kobcke. Tilh. Hr.

Figurmaler Luplau Janssen.

Esther, f. Herforth. Ovennævntes Hustru.

1777—1849. Oliemaleri af Jens

Juel.

792 Den Nathansonske Familie. Udkast i Pen af Eckersberg.

Tilh. Hr. Xylograf F. Hendriksen.

793 Nathanson, Martha, f. Levy, Fredericia 178(5, d.

Helsingør 1867. Tilh. Enkefru Betzy Levison.

794 Noreli, Anna. Frue, f. Monies, Forfatterinde, f. 15.

Juni 1845. Maleri af D. Monies. Tilh. Fru Thora Salomonsen.

795 Oettinger, Ezechiel (Eskild), Bogtrykker, 1782—

1828. Mal. af Ernst Meyer. Tilh. Hr. Alb. Meyer.

796 Olfenburg, J. J., kgl. Skakspiller, d. 1816, Miniaturportræt.

Tilh. Hr. N. Warburg.

797 Philipsen, Muri, f. 1721, d. 1805. »Pidskebaandsjøden«,

Statuette i Træ. Tilh. Hr. Oberst P. F. Rist.

798 Pidskebaandsjøden, Maleri af ? Tilh. Frk. J.

Jacobsen.

799 a—b Philip son, Frk. og senere Ægtefælle (?) Aalborg.

Oliemalerier. Tilh. Hr. Cand. Moz. Goldschmidt.

800 Polack, Arthur, Læge, f. 1872, Oliemaleri af S. N.

Philipsen. Tilh. Hr. Arthur Polack.

801 Raphael, Jacob. Købmand, d. 1786, Oliemaleri. Tilh.

Prof. D. Simonsen.


802 Raphael, Joseph, Købmand, Medstifter af Carolinekolen.

Oliemaleri af Eckersberg. Tilh. Carolineskolen.

803 Rawitsch, Jakob, 1753—1838, Miniaturportræt. Tilh.

M. T.

804 Reé, Anton, Pianist, f. 1820, d. 1886. Akvarel. Tilh.

Frk. C. og A. Reé.

805 Rothenburg, Josefine, Frue, f. Monies, f. 1868.

Barneportræt. Maleri af D. Monies. Tilh. Fru Thora

Salomonsen.

806 Ruben, Isac Hendel, Fabrikant, f. 1789, d. 1868.

Oliemaleri af A. Schiøtt. Tilh. Fru Etatsraadinde

Ida Ruben.

807 do.


54

815 S alomon, Isak, Cantor, f. 1782, d. K. 1848. Tegning

af hans Søn Geskel S. Tilh. M. T.

816 do. Isac G., Bogtrykker. Maleri af Smith (?).

817 do. Sarah, f. Oettinger, 1808—60, (ovennævntes

Hustru). Maleri af Smith ('?). Tilh. Hr.

V. Heilbuth.

818 do. (Meisli n g), Joel, 1783—1849. Oliemaleri.

819 do. Rose, f. L evin (Fredericia), 1792—1867,

ovennævntes Hustru. Tilh. D. Simonsen.

820 S alomon Nathan 1764-1841. Miniat.Tilh.Frk.E.Wulfl'.

821 — Emilief. Unna,ovenn. Hustru, d. 1839. Tilh.

Samme.

830 do. Nota, Stabslæge, f. i Tønder 1824, d. K.

1885. Oliemal. af Broderen Geskel Salomon.

Tilh. Fru A. Salomon.

831 Salomonsen, A. L., Overretsprokurator. 1840—1902.

Oliemaleri af Monies. Tilh. Fru Thorn

Salomonsen.

832 do. Thora, Enkefrue, £ Monies. Ovennævntes

Hustru, f. 1840. Maleri af D.

Monies. Tilh. samme.

833 do. Thora, Fru, f. Monies, og Søster Norel,

A., Fru, f. 1845, Dobbeltportræt,

malet af Monies. Tilh. samme.

834 do. Marcus Moses, Urtekr. 1770—1849.

835 do. Rachel, f. Meyer, ovennævntes Hustru.

1778 —1853. Vistnok malede af Monies.

Tilh. Hr. Dr. med. L. VI 7 . Salomonsen.

836 do. Amalie, f. Henriques, 1777—1835.

Miniaturportræt. Tilh. Fru Emma

Hirschsprung.


55

837 Schemaja ben Arje, Rabbiner i Fredericia, d. 1809.

Oliemaleri. Tilh. Hr. Osf. G. Oppenhejm.

838 Schiff, Moses, d. i K. 1840. Oliemaleri. Tilh. Frk.

Anrich.

839 Schottlænder, Aron, Købmand, f. 1750, d. 1840.

Oliemaleri af Unna 1832. Tilh. Fru S. Schottlænder.

840 Sold in, Hartvig. Boghandler. Oliemaleri. Tilh. Frk.

M. Koppel.

841 do. Samme. Tilh. Fru M. Rosenberg.

842 T ach au, A.S., Grosserer, f. i Hamborg 1796, d. K. 1843.

Oliemaleri af Geskel Salomon.

843 do. Sara, f. Geskel, f. Frederiksstad 1800, d. K.

1878. Ovennævntes Hustru. Tilh. Fru Augusta

Salomon.

844 Texiere, Jacob, Skuespiller. Oliemaleri af Sally Philipsen.

Tilh. Kunstneren.

845 Texiere, Wulff, 1761 —1855. Pastel af Liepmann

Fraenkel ca. 1840. Tilh. Fru F. Texiere.

846 T homsen, Ada Sara,f. Adler, f. 1878. Oliemaleri af

G. Thomsen. Tilh. Hr. Gross. B. Adler.

847 Trier, Meyer Seligmann, Gross. 1770—1837. Malet

af Friedlånder.

848 do. Ester, f. Lazarus, ovennævntes Hustru, 1780 —

1857. Malet af D. Monies. Tilh. Enkefru S. Trier.

849 do. S el ig ma nn Mey er, Etatsraad, Dr. med. 1800

1863. Oliemaleri af Monies. Tilh. Hr. cand.

mag. C. A. Trier.

850 do. Frederik Jacob, Prof., Dr. med., 1831 — 1898.

Oliemaleri af Friedlånder. Tilh. Hr. cand. mag.

C. A. Trier.


Sol

852

853

854

855

85«

847

848

849

850

851

852

853

854

56

Trier, L eb Seiigmann, Grosserer, f. 1773, d. 1823,

malet af Bech. Tilh. Frk. B. Trier.

To Brødre Trier. Ubekendt Maler i Hamburg. Tilh.

Figurmaler Luplau-Jansen.

Trier, Relche, Oliemaleri. Tilh. Hr. AlfredHeymann.

Wallich, Lazarus, 1726—1822. Tilh. Søskende Goldschmidt.

do. Esperance, født Wessely 1746—1825. (L.

W.s 3die Hustru, med hvem han holdt Guldbryllup.)

Tilh. Søskende Goldschmidt.

do. Mendel. 1779—1853. Oliemaleri. Tilh. Hr.

Etatsraad./. S. Salomonsen.

Warburg, Isaac Moses, Kjøbmd., Skoleforstander, f.

1777 Løpentin, d. 1868, Assens. Tilh. Frk.

Fr. Warburg.

do. Betty f. Jacobsen, fornævntes Hustru, f. 1781

Rendsborg, d. 1866. Assens. Tilh. Frk. Fr.

Warburg.

Weel, Adolph, Broncebuste af Siegfrid Wagner.

do. Isak, Guldtrækker. 1726—1815. Tilh. Hr. Soph.

I. Levin.

Wolff, A braham Alexander, Dr. phil., Prof. Overrabbiner

i K. f. Darmstadt 1801, d. K. 1891.

Oliemaleri af Monies. Tilh. M. T

do. Samme, Oliemaleri af .1 Rosenbaum. Tilh.

M. T.

do. Samme, Miniatur. Tilh. Hr. O. Bendix.

do. Samme, malet af Fru B. Levison. Tilh. Hr.

Grosserer G. Simonsen.


57

855 W olff, Michael (Søn af Ovennævnte), 1828—91, som

Barn, malet af Friedlænder. Tilh. Hof-Blomsterhandler

B. G. Wolff.

856 Wulff, Israel Carl, Medstifter af Menigheden i Randers

1804. Lille Maleri.

857 do. Figga, f. Davidsen, fornævntes Hustru, malet

af Prof. Holm 1810. Tilh. Hr. C. Metz i Randers.

858 do. J. C/s to Søn ner. Tegn. af Prof. Geskel Salomon.

Tilh. Hr. C. A. Metz i Randers.

859 do. Carl Joseph. Garver f. Horsens 1801, d.

Randers 1857. Miniaturportræt. Tilh. Frk. Em.

Wulff.

860 do. Therese f. Nathan (Salomon) fornævntes Hustru,

f. Fredericia 1804. d. Randers 1881. Miniatur.

Tilh. Frk. Em. Wulff

861—62 do. De tvende Sidstnævnte. Oliemalerier af Monies.

Tilh. Frk. E. Wulff.

DANSKE JØDISKE KUNSTNERE.

863 Abrahamson, Florence. Portrætstudie. Tilh. Kunstnerinden.

864 do Interiør, Lampelys. Tilh. Samme.

865 do. Læsende Dreng, Lampelys. Tilh.

Samme.

866 do. Fra det gamle Køkken. Tilh. Samme.


58

867 Ballin, Joel. Synagogen, Procession paa Glædesfesten

over Thoraen. 1841. Tilh. Prof. D. Simonsen.

868 do. Hoved af en fransk Bonde. Skitse i Olie. Tilh.

Hr. William Berendsen.

869 do. Edwin Long, Danserinden. Kobberstik.

870 do. Edwin Long, Pool of Bethesda. Kobberstik.

870—4 Fraenkel, Liepmann. 5 Malerier paa Elfenben.

Tilh. Hr. R. Frænkel.

875 Friedlænder J u lius. En saaret Dragon i Fængsel.

Tilh. Fru M. Nielsen.

876 do. En fattig Pige ved en lukket Dør. Tilh.

Søsk. Goldschmidt.

877 do.

878 do.

879 do.

880 do.

881 do.

882 do.

883 do.

884 do.

885 do.

886 do.

En lille Pige, vuggende sin Søster.

Tilh. Hr. M. Melchior.

Tallotteriet trækkes, Tilh. Hr. Robert

Frænckel.

Hjem fra Dyrehavsbakken. Tilh. Hr.

Chr. Larsen, Kunsthandler.

Parti fra Skovshoved. Tilh. Samme.

Matrosens Afsked. Tilh. Fru .lette

Heckscher.

Marinemaler Emanuel Larsen, Portræt.

Tilh. Fam. West.

En Fiskerpige, Genrebillede. Tilh. Hr.

Etatsraad M. Heyman.

Besøg hos Bedsteforældrene. Oliemaleri.

Tilh. Fru Sophie Levy.

Champagnedrikkeren. Tilh. Fru Elatsraadinde

./. Goldschmidt.

En Dragon, der sliber sin Sabel. Tilh.

Samme.


59

887 Friedlænder, En lille Pige. Akvarel. Tilh. Samme.

888 Goldschmidt, Ernst, Liseleje. Oliemaleri. Tilh.

Kunstneren.

889 do. Samme. Ung Pige med hvid Kjole.

Oliemaleri. Tilh. Kunstneren.

890 do. Samme. Dame med rødt Sjal. Oliemaleri.

Tilh. Kunstneren.

891 do. Samme. Portræt. Oliemaleri. Tilh.

Kunstneren.

892 do. Samme. Fragment. Oliemaleri. Tilh.

Kunstneren.

893 do. Samme. Udsigl fra mit Vindue i

Paris. Tilh. Kunstneren.

894 Gottschalck, Albert. Fra det gamle Kalkbrænderi.

1883. Tilh. Fru L. Gottschalck.

895 do. Samme. Vejen forbi Store Godthaab.

1884. Tilh. Hr. Kammerherre R.Krag.

896 do. Samme. Vinterdag ved Utterslev.

1887. Tilh. Hr. Osf. ./. Hartvigson.

897 do. Samme. Allé i Søndermarken. 1889.

Tilh. Samme.

898 do. Samme. Parti fra Havnen. 1892.

Tilh. Samme.

899 do. Samme. Teglhængte Udhuse i Graavejr.

1894. Tilh. Hr. M. Gottschalck.

900 do. Samme. En Bondegaard i Køge.

1895. Tilh. Hr. Osf../. Hartvigson.

9


HO

903 Gottschalck, Samme. Sommerdag ved Nivaa.

1903. Tilh. Samme.

904 do. Samme. Udsigt fra St. Olai Kirke

over Sundet og den svenske Kyst.

1904. Tilh. Hr. Osf. ./. Hartvigson.

905 do. Samme. Kronborg, set fra Volden.

1904. Tilh. Samme.

906 do. Samme. Baggade i Hillerød. 1884.

Tilh. Samme.

907 do. Samme. Vinterdag ved Utterslev.

1887. Oliemaleri. Tilh. Hr. Overretssagfører

J. Hartvigson.

908 Henriq ues, Sam., Christiansborg Slot (Skitse), Fr.

VII. Formæling. Tilh. Hr. R. Fraenckel.

909 do. (?) Tegning af Hertuginde Louise Augusta

af Augustenborg. Tilh. Fru R.

Michelsen.

910 Jacobsen, David. En Snigpatrouille. Tilh. Fru Jette

Heckschcr.

911 do. Samme. En Pige fra Fanø beundrende

Blomster. Maleri. Tilh. Samme.

912 do. Samme. En Pige xued en Kattekilling.

Maleri. Tilh. Samme.

913 do. Samme. Kortspillerne. Tilh. Hr. Prof.

Israel-Rosenthal.

914 do. Samme. Katten. Maleri,

915 do. Samme. Knælende Dame. der læser.

Maleri.

916 do. Samme. Havnemotiv. Maleri.


61

917 Jacobsen, Samme. Fra Cairo. Maleri.

918 do. Samme. Selvportræt. Maleri.

919 do. S a m m e. Tegnende Dame. Maleri.

920 do. Samme. Høstscene. Maleri.

921 do. Samme.

Maleri.

En Dame, der læser et Brev

922 do. Samme. Ung Moder. Maleri.

923 do. Samme. To Studier. Maleri.

924 do. Samme. Skitse fra Pyrenæerne. Maleri

914—24 tilh. Fru Jacobsen.

925 do. Samme. En Dame i Atelieret. Maleri.

Tilh. Etatsraadinde Heyman.

926 do. Samme. Brevduen afsendes. Oliemaleri.

(1864.) Tilh. Frk. E. Halberstadt.

927 Levison, Birgitte, f. Neumann. Scene i et Bryghus.

Oliemaleri. Tilhører Hr. Cand. Berling.

928

929

930

931

932

933

do. Samme. Børn som bygger Korthuse. Oliemaleri,

tilh. Hr. Mos. Melchior.

do. Samme. Studie af en gammel Kone, tilh.

Hr. Aug. Salomon.

do. Samme. Studiehoved, tilh. Fru Dickmann.

do. Samme. Studiehoved, tilh. Fru Edelsten.

do. Samme. 3 mindre Portræter, tilh. Læge

Levison.

do. Samme. Portrættegninger, en Samling ud

af en Skitsebog indsat i en Ramme. Tilh.

Kunstnerinden.


62

934 Levison, Samme. 2 Kultegninger. Tilh. Samme.

935 do. Samme. En Dame, mindre Tegning. Tilh.

Samme.

936 do. Samme. 7 Sommerstudier: Møllerens Ænder,

Interiør fra en gi. Gaard, Maries Høns,

Udsigt gj. en Port, Clausholm, Udsigt fra

Kullen, Udsigt fra et Bryggers. Tilh. Samme.

937 do. Samme. En Moder med sit Barn. Oliemaleri

1906. Tilh. Samme.

938 do. Herman. 2 udskaarne Hoveder. Egetræ

1872 (prisbelønnet). Tilh. Fru Biry. Levison.

939 do. Dorothea, f. Melchior. Landskab. Pastelmaleri.

Tilh. Frk. Jacob.

940 Levy, Frederik L. Planer til Stiftelsen i Ny Kongensgade.

Tilh. M. T.

941 Mannheimer, Charlotte, f. Abraham son. Portræt.

Tilh. Kunstnerinden.

942 do. Sam me. Fransk Model. Tilh. Samme.

943 do. Samme. En gammel Jødinde. Tilh.

Samme.

954 Meyer, Ernst, To Venner. Maleri. Olevano 1846.

955 do. Fiskeren paa sit Leje. Maleri.

956 do. Studiehoved af en gammel Kone. Maleri.

957 do. Theatro Marcello i Rom. Maleri.

958 do. Italiensk Genrebillede. Maleri. 965—8 tilh.

den Hirschsprungske Samling.

959 do. Legende Børn, Oliemaleri. Tilh. Frk. E. Halberstadl.

960 do. Italienerinde med Haandten. Oliemaleri. Tilh.

Hr. Grosell.


63

961 Meyer, Lille Dreng (Studie til Galleribillede). Oliemaleri.

Tilh. Samme.

962 do. Bjærglandskab (Akvarel). Tilh. Hr. Overretssagfører

Viggo Lachmann.

963 do. Hovedet af en Bøffel. Maleri. Tilh. Fru Jette

Heckscher.

964 do. En italiensk Fisker staaende ved en Baad.

Maleri. Tilh. Samme.

965 do. En sovende Dreng. Studie til Kunstnerens

Billede »De to Venner*. Tilh. Samme.

966 do. Landstigning ved Capri, Oliemaleri. Tilh. Fru

Frederikke Lachmann.

967 do. Tivoli ved Rom. Oliemaleri. Tilh. Samme.

968 do. En ung Kvinde, Akvarel. Tilh. Samme.

969 do. Læsende Abbate, Akvarel. Tilh. Samme.

970 do. Et Kvindehoved. Maleri. Tilh. Fru Prof.

Hartmann.

970a do. En Akvarel. Tilh. Samme.

970b do. To Tegninger. Tilh. Samme.

971 do. Italiensk ung Pige med Tamburin. Tilh. Fru

Sofie Trier.

972 do. Studie. Blyant. Tilh. Samme.

973 Monies, David, Portræt af Skuespiller Lindgren.

974 do. Portræt af Skuespiller Frydendahl.

974a do. Postbudets Værelse. Tilh. Hr. W. Heckscher.

974b do. Brystbillede af en ung Pige. Oliemaleri.

Tilh. Hr. P. C. Hansen.

975 do. En Ubekendt. (?) Oliemaleri. Tilh. Frk. M.

Koppel. 6


64

976 Monies, Kalisch, Arkitekt. Oliemaleri. Tilh. Hr.

Groseli

977 do. Violinspilleren paa Dyrehavsbakken(Levin).

Oliemaleri. Tilh. Frk. E. Wulff.

978 do. d'Auchamp, F. C. F., Lands-Overretsprokurator.

Maleri. Tilh. Hr. Læge d'Auchamp.

Sammes Hustru, f. Frederikke Harboe. Maleri.

Tih. Hr. Læge d'Auchamp.

979 do. En Italienerinde. Oliemaleri. Tilh. Hr. Siegfried

Meyer.

980—1 do. To Genrebilleder. Tilh. Fru Clara Heckscher.

982 do. Udført Studie til Maleriet, der findes i Thorv.

Musæum. Tilh. Fru Jette Heckscher.

983 do. En Dreng med Riskviste. Maleri. Tilh.

Samme.

984 do. En Køkkenscene. Tilh. Etatsraad Martin

Heyman.

985 do. Dannemand, Lehnsgreve. Oliemaleri. Tilh.

Hr. Louis Hartvig.

986 do. En Vinsmager. Tilh. Fru Thora Salomonsen.

987 do. En gammel Spillemand (Levin). Tilh.

Samme.

988 do. En Bedstemoder med Børnebørn. Tilh.

Samme.

989 do. En Fødselsdag i Skoven. Tilh. Samme.

990 do. En Vartovskone. Tilh. Hr. S. Monies.

991 do. Det tilsmudsede Rulletøj. Tilh. Samme.

992 do. Den tabte Krukke. Tilh. Samme.

993 do. En Scene fra Skovløberhuset. Tilh. Samme.


65

994 N athan, Max, Interiør fra Prof. Haslunds Hjem. Tilh.

Kunstneren.

995 do. Fra Villa d'Este. Tilh. Samme.

996 do. Portræt af Karen S. Tilh. Samme.

997 do. Fra Villa d'Este. Tilh. Samme.

998 do. Genrebillede. Tilh. Samme.

999 do. Interiør fra Frk. Anrichs Hjem i Laxegade.

Tilh. Samme.

1000 do. Aftenselskab. Oliemaleri. Tilh. Hr. Holger

Meyer.

1001 Philipsen, Sally N., Ragna Larsen (12 Aar). Portrætmaleri.

Tilh. Hr. Skuespiller Em.

Larsen.

1002 do. 2 Selvportrætter. Tilh. Kunstneren.

1003 do. 4 Studiehoveder fra en Fattiggaard i Assisi.

Tilh. Samme.

1004 do. 4 Studiehoveder fra Fattiggaarden i Assisi.

Maleri. Tilh. Samme.

1005 do. Lille Portræt. Tilh. Samme.

1006 do. Portræt. Tilh. Samme.

1007 do. Portrætgruppe. Tilh. Samme.

1008 do. Dyvekes Gaard paa Amager. Oliemaleri

1905. Tilh. Hr. Læge Arthur Polack.

1009 do. Landskab med Arkitektur fra Assisi 1907.

Oliemaleri. Tilh. Samme.

1010 S. N. Philipsen. Landskab med Møller. Kook an der

laan. Oliemaleri. Tilh. samme.

1011 Pissarro, Ca ni i Ile (St. Thomas 1830—Paris 1903).

Udsigt over Paris (Mønten seet fra Seine-

Øen.) Oliemaleri. Tilh. Dr. F. Muller, Charlottenburg.

6*


66

1012 Pissaro, »Foraar«. Tilh. H. Paul Cassirer, Berlin.

1013 do. »Efteraar«. Tilh. Samme.

1014 do. »Sommer«. Tilh. Samme.

1015 do. »Vinter«. Tilh. Samme.

1016 do. Pige med græssende Ko. Maleri.

1017 do. Landskab. Malejri.

1018 do. Fladlandskab. Maleri. Tilh. Fru Jacobsen.

1019 Salomon (Saloman), Geskel. En Model. Oliemaleri.

Tilh. Hr. Claudius,

1020 do. Louis Benecke. Gøteborg. Tilh. Hr. S. Friedlånder.

1021 do. Jenny Benecke, f. Colin. Tilh. samme.

1022 do. Barneportræt (Fru Agnes Philipsen i 2'/2

Aars Alderen). Tilh. Fru F. Rubenson, Gøteborg.

1023 do. Dameportræt. (Fru F. Rubenson). Tilh.

Samme.

1024 do. Offerceremoni i Algier. Tilh. samme.

1025 do. Fiirstenberg Rosa, f. Warburg. Oliemaleri.

Tilh. Fru Jeanna Henriques.

1026 do. Landskab. Tilh. Frk. Saloman, Stockholm.

Samme.

1027 do. Talmudstudier. Tilh. Hr. O. Hirsch, Stockholm.

1028 do. Kaffetaaren. Tilh. Samme.

1029 do. Lovsigelser over Sabbathlysene. Tilh.

Samme.

1030 do. Lovsigelsen over Sabbathlysene. Lystryk.

Tilh. M. T.

1031 do. Tegning af Synagogen i K. Tilh. Samme.


67

1032 Unna, Moritz, Haandværkssvendens Farvel. Oliemaleri.

Tilh. Hr. Groseli.

1033 do. Studiehoved: lille Pige. Oliemaleri. Tilhører

Samme.

1034 W agner, Siegfried, Kvindehoved. Marmor.

1035 do. Ung Jødinde. Buste i Bronce, ægte forgyldt.

1036 do. Monumentalt Kvindehoved med Mahognisokkel.

FREMMEDE JØDISKE KUNSTNERE. JØDISKE

SUJETTER.

1038 Bonnier, Eva, Stockholm, Portræt af M. Zadig. Tilhører

Hr. Ph. Zadig, Malmø.

1039 Conrad, Louis, London, »Hør Israel«! Oliemaleri.

1040 Coschell, M., Berlin, Studiehoved. Oliemaleri.

1041 Fabian, M., Berlin, Udvandrerne. Oliemaleri. Tilh.

Fru Seemann, Hamburg.

1042 do. Portræt af Dr. Jutrosinsky. Oliemaleri. Tilh.

Reichenheims Waisenhaus, Berlin.

1043 do. En Talmudist. Oliemaleri.

1044 Gentz, Sabbatheftermiddag i Jødekvarteret. Lystryk.

Tilh. M. T.

1045 Goldberg, Richard, Paris. Forsoningsdag. Oliemaleri.

1046 Hirschenberg, Samuel, Jerusalem. Spinoza. Oliemaleri.


68

1047 Hirschenberg, Jeschibah (Talmudskole). Lystryk.

Tilh. M. T.

1048 do. I Landflygtighed. Lystryk. Tilhører

Samme.

1049 do. Frokost-Søvn om Sabbathen. Lystryk.

Tilh. M. T.

1050 I sraels, Jozef, Amsterdam. En Samling Raderinger.

Tilh. Hr. Herman Struck, Berlin.

1051 do. Thoraskriveren. Lystryk. Tilh. M. T.

1052 J oseph son, Ernst, Skizze.

1053 Kaufmann, Isidor. Wien. Sorg over en Død. Oliemaleri.

1054 do. Tvivleren. Oliemaleri.

1055 Liebermann, Max, Berlin: »Samson og Dalila«.

1056 » Papegøjemanden. Oliemal. Tilh.

Dr. F. Miiller, Charlottenburg.

1057 » Kunstnerens Forældre. Oliemaleri.

Tilh. Kunstneren.

1058 » »Rytter ved Stranden«.

1059 » »Staaende Pige«.

1060 » »Interiør«.

1061 » »Barn med Æble«.

1062 » »Svinesti«.

1063 » »Allé«.

1064 » »Strand ved Scheveningen«.

1065 » »Landskab«.

Udstillede af Hr. Paul Cassirer, Berlin.

1066 Liebermann, Max, Tegninger og Akvareller:

» »Hyrdestudie«.

» »Fladt Landskab«.

» »Landsbyhjørne«.

» »Landsbygaard«.


69

1066 Liebermann, Max, »Kone dei- stopper.

»Kone med Bønnebog«.

»Gaard fra Edam«.

»Netbøderske«.

»Forstue«.

»Kurvefietter«.

»Ravn«.

»Storm«.

»KartoffelsøgendftBonde«.

»Hørspinderen«,

».lødegade i Amsterdam«.

»Efter Stormen«.

»Portræt«.

»Syende Barn«.

»Mand foran Huset«.

»Landsbygade«.

»Barn i Gyngestol«.

»Landsbystræde«.

»Landsbygade«.

»Kartoffelhøst«.

»Skomageren«.

»Syende Barn«.

»Siddende Kone«.

»Skrivende Kone«.

»Hus ved Au de Finck«.

»Syende Barn«.

»Kaj i Amsterdam«.

»Staaende Barn«.

»Staaende Bondekone«.

»Hvilende Kone«.

»Blegeplads«.

»Landsbystræde«.

»Bondehus«.

»Aarsmarked«.

»Fiskerhuse i Noordwick«


1066 Liebermann, Max, »Bondehus«.

» »Gadebillede«

» »Kanalen«.

» »Vandløb i Holland«.

» »Vandløb med Bro«.

» »Synagoge«.

» »Studie til Netbødersker«.

Udstilllede ved Hr. Paul Cassirer, Berlin.

1067—73 En Samling Raderinger.

1074 Liebermann, Max, En Samling Raderinger. Udstillede

ved Paul Cassirer, Berlin.

1075 Markowicz, Arthur, Krakau. Processionen med

Thorarullen. Oliemaleri.

1076 Minkowski, Maurycy, Warschau. Efter Pogromen.

Oliemaleri.

1077 Neumann, A. Zakopane (Galizien). Et Vinterlandskab.

1078 Pasternak, Leonid, Moskau, Musikanterne, Tegn.

1079 do. Alvor. Lystryk. Tilh. M. T.

1080 Pilichowski, L., Paris. Undervejs. Oliemaleri.

1081 do. Løvsalsfesten. Oliemaleri.

1082 Plesner,Jac., Berlin:

Italienske Tiggerkvinder. Statuetter i Gibs 38

X 24 Cm.

1083 Rosenberg, Lazar:

Talmudstudier. Oliemaleri.

1084 Russo, Alfred, Berlin:

Kunstnerens Fader. Oliemaleri.

1085 Strigovsky:

Jødisk Bryllu p i Galizien. Lystryk. Tilh. M. T.

Struck, Hermann, Berlin:

1086 Selvportræt. Kultegning. Tilh. Hr. W. Heckscher.


Struck, H.:

71

1087 Henrik Ibsen. Radering.

1088 Ruben Brain in, Forfatter. Radering.

1089 En galizisk Jøde. Radering.

1090 Jøde med Pelshue. Radering.

1091 En russisk Rabbiner. Radering.

1092 Palmeallé i Kolonien Ricshon Lezion. Rad.

1093 Ved Jaffa. Radering.

1094 Gammel Jøde fra Jaffa. Radering.

1095 En polsk Rabbiner. Radering.

1096 En p olsk jøde. Radering.

1097 En gammel Mand med hvidt Skæg. Radering.

1098 »En Søn af det gamle Folk« efter Joseph Israels.

Radering.

1099 Theodor Herzl. Radering.

1100 45 Raderinger (mest jødisk Sujet).

Tilh. Kunstneren.

1101 Galizisk Rabbiner. Radering. Rammen skaaret i

Læder som en Arbakanfoth. Tilh. Hr. Louis Fraenkel.

1102 Ury, Lesser, Berlin:

To Søskende. Oliemaleri.

Zadig, William, Berlin:

1103 Gammel Kone. Buste i Gibs.

1104 Ung Mand. Buste i Gibs.

1105 Efter Arbejdet. Gruppe i Gibs. Tilh. Kunstneren.

1106 Weinles, Jak o b, Warschau.

Paa Forsoningsdagen. Oliemaleri.

1107 Wolmark, Alfred, London:

Paa Forsoningsdagen. Oliemaleri.


72

1108 Jos. Israels og hans Kunst. (50Fot.)Tilh.ffierseman/i.

1109 Oliemaleri af en Forstander for Hamborgmenigheheden.

Slutning af det 18de Aarh. Tilhører Hr. /. //.

Wagner, Berlin..

1110 Billede af Rabbiner Hirsch S amosch i Altona.

malet paa Pergament. Tilh. Samme.

1111 Schiott, A., Klagemuren i Jerusalem. Tilh. Prof. D.

Simonsen.

1112 Lysestage, Malm. 7-armet (efter Relieffet paa Titusbuen).

Tilh. Hr. B. Adler.

1113 F arrvefotografi af Tempelmuren i Jerusalem. Tilh.

Hr. Louis Frænkel.

1114 Det Indre af Synagogen i Kjø benhavn malet af

J. Th. Hansen. Tilh. Fru Jette Heckscher.

1115 Litografi af Synagogen i K. Tilh M. T.

1116 Synagogens Drengekor. Fotografi (1855). Tilh. Hr.

Alb. Meyer.

1117 Album m. Fotografi af Synagoge i Berlin, Rykestr.

Tilh. M. T.

1118 Synagogen i Cassel. Lithografi. Tilh. Hr. M. A.

Meyer.

1119 Facade å Grundplan af »Das Steinerne Haus« i den

gamle Jødegade i Frankfurt a. M.

1120 Det Indre af det israelitiske Religionsselskabs Synagoge.

Tilh. Firmaet Kuli & Co. i Frankfurt a. M.

1121 Synagogen i F redericia, Amatør-Fotografi af Thoraskabet.

Tilh. Hr. Alfr. Heymann, Hellerup.

1122 T o Trætavler fra den gamle Synagoge i Grætz (Posen).

18. Aarh. Tilh. ./. M. H.

1223—24 Synagogen i H orsens (nu Stiftelse)

2 Fot. Tilh. Frk. D. Heckscher.


73

1125 Jepsen: Altnenschul i Prag (ældste bevarede Synagoge

i Europa) Oliemaleri. Tilh. Hr. Christensen og Zahrtmann.

1126 A rk i te ktoni ske Tegni nger (til Synagoger) af Arkitekt

L. Baumhorn, Budapest. Tilh. Kunstneren.

1127 22 Fotografier fra Synagogen i Szegedin. Tilh.

Overrabb. ./. Løw.

1128 Indvielse af Synagogen i Szegedin (ungarsk ill.

Værk) 1830. Tilh. samme.

1129 »I Synagogen«, Litografi efter russisk Maleri. Tilh.

Hr. Louis Frænket.

1130 Jøder i Ordskifte med en vandrende Polak i

en Synagoge. Oliemaleri. Tilh. Dansk Folkemuseum.

1131 Model af en Løvsal. Tilh. Fru Fl. Abrahamsen.

1132 Fotografier af Stiftelsen i Ny Kongensgade. Fot.

Elfeldt. Tilh. M. T.

1133 Repræsentanternes Forsamlingslokale i Ny-

Kongensgade. Fot. Elfeldt. Tilh. Samme.

1134 Kirkegaard en i Aarhus. Amatør-Fotografi. Tilh. Hr.

Alfr. Heymann, Hellerup.

1135 Sa bbath h vi le. Lystryk. Tilh. M. T.

1136 Seks Kobbere af Novelli (efter Picarts Værk, stukne

af Baratti): I. Tboraens Oprulning før Oplæsningen;

II. Paaske; III. Løvsalfest; IV. Omskærelse; V. Bryllup;

VI. Begravelse. Tilh. ./. M. H.

1137 25 Fotografier af jødiske Kultusgenstande i Musée

de Cluny, Paris (Collection hebraique). Tilh. Samme.

1138 5 F o t og ra f ie r fraBayersk Nationalmuseum i Munchen.

1 do. fra Museet for Kunst og Haandværk i

Hamborg. Tilhører Samme.


74

1139 Fotografier af moderne Billedhuggerarbejder, specielt

jødiske Gravstene, Marmorarbejder til Synagoger

etc., 30 Blade.

1140 Fotografier af gamle Gravstene fra den gamle jødidiske

Kirkegaard i Frankfurt a. M. 11 Blade.

1141 1 Album med Prospekter fra Kirkegaarden i Prag.

1142 Bøger med Gravstene fra Worms og portugisiske Gravsteder.

Tilh. Firmaet S. Hollånder i Frankfurt a. M.

HAANDSKRIFTER, TRYKTE RØGER. ROGRIND.

1144 Synagogebønnebog, skreven paa Pergament af Josef

Sofer fra Lissa. Fredericia 1780, Folio. Tilh. M. T.

1145 Haandskrift til Synagogebrug. M. Hartig 1856.

Tilh. M. T.

1146 B ø n n e b o g for hele Aaret, skreven paa Pergament, Miniaturformat.

Italien 1491. Tilh. Overrabbiner Elias

Hazan, Alexandria.

1147 Sange og Læsning til Sabbathen; skrevet paa Pergament.

Tilh. Fru E. Berendsen.

1148 Bønnebog for Sabbaten; skrevet paa Pergament.

16. Berlin (1687?). Tilh. M. T.

1149 Bønnebog (Lovsigelser, Sange); skrevet paa Pergament

(1741 Hamburg) af Jacob b. Jehuda fra Berlin.

Tilh. Frk. /?. Berendsen.

1150 Manuskript (fra 1744).

1151 Manuskript (fra 1819 Modena). Tilh. Hr. K. W.

Hiersemann, Leipzig.

1152 Haggada, skrevet paa Pergament (af Juda Lob Cohen

fra Lissa, Kjøbenhavn 1775). Tilh.


75

1153 Haggada, .skrevet paa Pergament. Tilh. Hr. N. Warburg.

1154 H agg ada, skrevet (1840. M. Hartig til sin Brud). Tilh.

Hr. H~ Margolinsky.

1155 Haggada, skrevet 1842 af M. Hartig. Tilk. Hr. L.

Nathan.

1156 Haggada, skrevet paa Pergament, Illustrationer, Jakob

b. Jehuda fra Berlin, i Hamburg 1741.

1157 Haggada, skrevet paa Pergament. Med Figg. 1741.

Tilh. M. T.

1158 Haggada, skrevet og ill. Tilh. Hr. H. Levy.

1159 Haggada, skrevet. Altona ca. 1760. Tilh. Hr. J. Ruben.

1160 Bønnerne for Dagen før Nymaanedsdag. Haandskrift

paa Papir med Pennetegninger. Tilh. Hr. J. H. Wagner,

Berlin.

1161 Lov sige Ise ved Synet af den nye Maane. Skrevet som

Diptychon. Tilh M. T.

1162 Kohanimbog, skrevet paa Pergament.(PhøbusSofer,

1793.) Tilh. Hr. Alfr. Heymann, Hellerup.

1163 Kohanimbog, skrevet paa Pergament. Tilh. Hr.

E. Cohn.

1164 Hebraisk Almanak (skrevet af M. Schermeister).

Tilh. Prof. D. Simonsen.

1165 Esters Bog i Bogform, fotolithogr. Tilh. Fru J. Levysohn.

1166 Bønner for Omskærelsesfe s ten. Haandskrift paa

Pergament med Illustrationer. Tilh. Hr. I. H. Wagner.

Berlin.

1167 Jonah-Bogen (med Jalkut) skrevet i Form af et Skib

af Moses Eliah Goldstein. 1897. Tilh. ./. M. H.


76

1168 Bønner til Begrave] sesbrug, skrevne af L. Hartvig

1806.

1169 Bønner for Afdøde, skrevne paa Pergament. Oliventræsbind.

Moderne. Tilh. M. T.

1170 Kvittering til Jacob W. Behrens for 5 Par Tefilin.

Amsterdam 1834. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1171 Hebraisk Digt, kalligraferet (til Prof. A.A.Wolff

1871, ved hans 70 Aars Fødselsdag). Tilh. M. T.

1172 Statuter for S elskabet »Kjærlighed til Næsten«

1784, udst. af Hr. Ad. J. Levin.

1173 F em Pergamentblade i Folio, Haandskrifter med

kunstfærdige Initialer. Tilh. Hr. M. Goldschmidt, Frankfurt

a. M.

1174 Ægteskabskon trakt 1821 i Lugo.

1175 do. 1755 i Cinto.

1176 do. 1758 i Mantua.

1177 do. 1875 i Lugo.

1178 do. 1715 i Ferrara.

1179 do. 1765 i Massa di Carrara

1180 do. 1724 i Reggio.

1181 do. 1732 i Mantua.

1182 do. 1702 i Ancona.

1183 do. 1747 i Ancona.

Tilh. Hr. K. W. Hierscmann, Leipzig.

1186 Ketuba (Vielsesbevis), Hamborg 1707. Tilh.J.M.H.

1187 do. Scandiano, 1719. Samme.

1188 do. Ancona, 1803. Samme.

1189 Ketuba, (Vielsesdokument) for Jacob W. Behrens,

skrevet paa Pergament 1829. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1190 Pergamenthaandskrift af Jad Hachasaka af Rabbi

Mose ben Maimon, illustreret (Noter om Salg i Slutn.

af Haandskriftet, den ældste dateret Avignon 1351).

Tilh. Hr. Hermann Kramer, Frankfurt a. M.


77

1191 Bibel i Folio, skreven paa Pergament af Isac Franco

i San Felices i Castilien 1462.

1192 do. i Kvart, skreven paa Pergament, af spansk Oprindelse.

1193 Ez Chajim (kabbal. Skrift) 1749. Papir, elegant cursiv

Skrift.

1194 Bi belhaa nd skri ft, i Folio, skrevet paa Pergament

1290.

1195 Maimonides, More Nebuchim, Haandskrift paa Pergament,

illustreret, Levi b. Isac Figocaro, Barcellona

1348.

1196 Bønnebog, skreven paa Pergament, illustreret, Nicolsburg

1728.

1197 Vielseskontrakt, skreven, K. 1726.

Nr. 1191—97 tilh. det st. kyl. Bibliothek.

1198 Haandbog for den pa velige Censor til at censurere

hebraiske Værker. Haandskrift.

1199 Bønnebog efter romersk Bitus. Haandskrift paa

Pergament.

1200 Bøn nebog med Miniaturer. Haandskrift.

1201 J osefs Fortællinger, historisk Værk. Haandskrift.

1202 Bønnebog, trykt paa Pergament, Casal maggiore 1486.

1198—1202 tilh. Alliance israélite universelle, Paris.

1203 J oseph Albo, Ikkarim. Soncino 1485. Fol.

1204 Bind af Talmud. Bomberg, Venedig 1520.

1205 do. , trykt paa Pergament.

Nr. 1203—5 tilh. det st. kyl. Bibliothek.

1206 Bønnebog trykt paa Pergament, Sulzbach 1712. Tilh.

Hr. A. Perlstein.

1207 Facsimile, af de sidste Profeter, efter et Haandskrift

i St. Petersburg. Fol. Indbundet i Fløjl med


78

Guldbeslag. (Skjænket Prof. A. A. Wolff 1878 ved hans

50 Aars Embedsjubilæum). Tilh. M. T.

1208 De fem Mosebøger, hebraisk med dansk Oversættelse

af A. A. Wolff. Udgivet af Religionskolen 1891.

Tilh. M. T.

1209 Haftaroth (Profetafsnit). 1893. Tilh. M. T.

1210 Responsa af Maimonides, indb. i Faareskindspergament.

Haandmalet af Siegfr. Wagner. Udst. ved

Petersen & Petersen.

1211 Haggada, indb. i Gedeskind efter Tegning af Siegfr.

Wagner. Udst. ved Samme.

1212 Esters Bog, indb. i Kalveskindspergament efter Tegning

af Siegfr. Wagner. Udst. ved Samme.

1213 Goldschmidt: Ravnen, indb. i Ruslæder efter Tegning

af Siegfr. Wagner. Tilh. Hr. Siegfr. Wagner.

1214 Mosebøgerne med Tillæg, trykt 1700 i Amsterdam

af J. Athias. Bind af rødt Maroquin med Sølvbeslag,

hvis Stil har en langt højere Alder end Bogens Indskrift:

Jehuda Najam. Tilh. det danske Kunstindustrimuseum.

1215 Bibel i Sølvbind. (1877). Tilh. Overrabbiner I. Løw,

Szegedin.

1216 Bibel i Sølvbind (Overrabb. Løw, Papa 1850, af

jødisk Selskab) Tilh. Arkitekt M. Løiv, Wien

1217 Bønnebog med Sølvbeslag. Tilh. Hr. Antikvitetshandler

J. Nachemsohn.

1218 Bønnebog, Fløjl med Sølvbeslag. Tilh. Hr. L. Nathan.

1219 Bønnebog i Sølvbind ca. 1700. Tilh. Hr. A. Oppenheimer,

Crefeld.

1220 Bønnebog, sølvbeslaaet. Tilh. Fru Fromma Meyer.


79

1221 Bordbønnen, skreven paa Pergament, i Sølvbind.

Tilh. Fru J. Schur, Wien.

1222 Bønnebog, Sølvbind. Tilh. Hr. B. Adler.

1223 Bønnebog, Messingbeslag. Tilh. M. T.

1224 Bønebog, Amsterdam 1702, Skildpadde med Sølvbeslag.

Tilh. det st. kgl. Bibliothek.

1225 B ønnebog i Sølvbind, drevet holl. Arbejde fra Slutningen

af det 17de Aarh.

1226 do., Filigranarbejde lagt paa Messing. Tilh. Hr. K. W.

Hiersemann, Leipzig.

1227 Bønnebog, Amsterdam 1687, ejendommeligt Bind.

Tilh. Hr. I. H. Wagner, Berlin.

1228 Bønnebog, Amsterdam 1730. Fløjelsbind med Sølvbeslag.

Tilh. Hr. Herman Slruck, Berlin.

1229 Bønner for Sabbat hen. Amsterdam 1783. Smukt

Bind. Tilh. Hr. I. H. Wagner, Berlin.

1230 7 Bøger i rødt Læderbind, tilh. Hr. Fred. L. Grun.

1231 Margaliot Toba, trykt paa blaat Papir. Amst. 1721.

1232 Største rabbinske Bi bel. Amsterdam 1724. Fol.

1233 Elim, med Tegninger. Amst. 1629 4°.

1234 I sak P ragi s Bind. 4°. Italien. 16. Aarh.

Nr. 1231- 4 tilh. Universitetsbibliotheket.

1235 Aruch ed. Rom (?) før 1483. Fol. Tilh. Professor D.

Simonsen.

1236 Mischna ed. Neapel 1492. Fol. Tilh. Samme.

1237 Maimonides Mischne Thora ed. Athias. Amsterdam

1702. Fol. Tilh. Samme.

1238 Bind af moderne russisk Talmududgave. (24 Bd. Fol.)

d. Romm, Wilna. Tilh. Samme.


80

1239 Mortera Providencia de D ios skrevet af Abr.

Fidanque (Amsterdam) 1710. Pennetegning.

1240 Omskærelsesbog. Manuskript paa Pergament af

Mose Juda ben Wolf Broda fra Trebitsch 1713. 111.

1241 Bechai: Pentateuchkommentar. Neapel 1492. Fol.

Træsnit af Moses B. Isac.

1242 Tysk Bibel. Cremona 1560. Fol. Træskaarne Initialer

af David Laudi.

1243 L eon Te m pi o, forskellige spanske Skrifter. Amsterdam

1650. 4. Kolorerede Træsnit.

1244 Leon Templo, hollandske Skrifter. Amsterdam 1647.

Portræt af Forf. af Salom Italia.

1245 Menasse B. Israel: Nischmath Chajim. Amsterdam

1651. 4 °. Forfatterens Portræt af Salom Italia.

1246 Pesakim. Haandskrift med Pennetegninger af B.

G[odinesj. Amsterdam 1682. 4°.

1247 Laguna: Espejo fiel. London 1720. 4°. Med Kobber

af Abr. Lopes d'Oliveyra.

1248 Mendoza: Dinim. London 1733. Med Kobberstik

tegnede af Forfatteren. Nr. 1235—48 tilh. Bibliotheca

Rosenthaliana, Amsterdam.

1249 J. Rosenfeld, Cantor, Schir Israel, Synagoge-Partitur

I—II. Tekst dels med hebraiske, dels med

danske Bogstaver, tilh. det st. kgl. Bibliothek.

1250 Respo n s eme v ed Gudstjenesten, samlet af E. I

Gumpert 1836 (Ziffersystem). Tilh. H. Alb. Meyer.

1250a Melodier til Sabbathgudstjenesten, samlede

af Alb. Meyer 1892. Tilh. Hr. Alb. Meyer.


81

MØNTER, MEDAILLER, PLAKETTER,

SIGNETER.

JØDISKE MØNTER.

1251

1 Simon Makkabæus. Sølvschekel. Forside: »Israels

Schekel Aar 2«. Kalk. Bagside: »Det helligeJerusalem«.

Liliestængel.

2 Simon Makkabæus. Halvschekel. Samme Indskrifter

og Typer.

3 J o hannes Hyr kanos, Broncemønt. Forside: »Ypperstepræsten

Jochanan og Jødernes Raad«. Bagside: Valmuefrugt

mellem to Overflødighedshorn.

4 Alexander Jannæus. Broncemønt. Forside: »Kong

Jonathan« mellem Straalerne af en Stjerne. Bagside:

»Kong Alexander«. Anker.

5 Herodes Archelaus. Broncemønt. Forside: »Herodes«.

Drueklasse. Bagside: »Etnarken«. Hjælm.

6—7 Herodes Agrippa. Broncemønter. Forside: »Kong

Agrippa«. Solskærm. Bagside: »Aar 6«. Tre Aks.

8 Opstanden Aar 66 — 7 0. Broncemønt. Forside:

»Aar2«. Vase. Bagside: »Zions Befrielse«. Vindrueblad.

9 do. Broncemønt. Forside: »Zions Befrielse«. Bæger.

Bagside: »Aar 4«. Lulab og Esrog.

10 Romersk Sejrsmønt efter Aar 70. Forside: Kejser

Titus' Hoved. Bagside: »Det overvundne Judæa«.

Nike skrivende paa et Skjold.

11 Lignende.

12 Mønt fra Ælia Capitolina (Jerusalem som romersk

Koloni). Forside: »Antoninus Pius' Hoved«. Bagside:

Kejseren mellem Dioskurerne.

13 Opstanden under Hadrian. Bar Kochba. Sølvtetradrachme.

Forside: Simon. Jerusalems Tempel.

Bagside: »Jerusalems Befrielse«. Lulab og Esrog.

14 do. Drachme. Forside: »S. Indskrift«. Krans. Bag­


82

side: S. Indskrift. Kande og Palme. (Tydelige Spor

af Overprægning).

15 do. do. Samme Indskrift. Drueklase. Bagside: Lyre.

16 do. do. Samme Indskrift. Forside: Drueklasse. Bagside

: To Schofan.

17 do. do. Samme Forside. Bagside: »2det Aar af Jerusalems

Befrielse«. Palmegren.

18 do. Broncemønt. Forside: »Simon«. Dadelpalmetræ.

Bagside: »Jerusalems Befrielse«. Vinblad.

19 do. do. Samme Indskrifter. Forside: Lyre. Bagside:

Palmegren.

20 do. do. Forside: »Simon«. Dadelpalme. Bagside:

»2det Aar af Jerusalems Befrielse«. Vinblad.

Tilh. Hr. Raadmand G. Philipsen.

1252

1 Johan Hyrcan, 2 smaa Broncemønter.

2 Judas Aristobul, do. 1 Stk.

3 Alexander Jannaeus, do. 2 » med 2

Overflødighedshorn og Indskrift i Form af Krans.

4 do. Anker. Rv. Solskærm 3 Stk.

5 Alexander Jannaeus II, do., 4 »

6 Antigonus Matithjahu do., Overflødighedshorn.

7 Herodes Archelaus, Ethnarchos.

8 Herodes Agrippa I, 2 Ekspl.

9 Herodes Agrippa II, under Vespasian, stor Broncemønt.

10 Schekel Aar I, præget under Kampen mod Vespasian.

11 Lille Kobbermønt fra det andet Belejringsaar.

12 Seirsmønt (Denar), præget under Titus.

13 do. , Bronce.

14 Ophævelsen af Jødeskatten, stor Broncemønt.

15 Schekel fra Jødernes 2. Revolution (under Bar-Kochba)

mod Hadrian.

16 Denar (V4 Schekel) do.

17 do. med tydelige Spor af Overprægning.

18—20 3 falske Schekler.

21 Fantasi-Schekel, David—Salomon.


83

JØDISKE MEDAILLER AF KULTURHISTORISK

BETYDNING.

22 Tyskland: Bayern (15. Aarhundrede). Under Forfølgelserne

under Albrecht III.

23 Frankfurt a. M. Brand i Judengasse.

24 » Hessen. Lykønskningsmedaille fra Jøderne i

Anledning af Ludvig X Regeringstiltrædelse.

25—26 » (fælles) Medailler med Jødehoved og hebraisk

Indskrift. Anvendt ved Jødedaab.

27 » (fælles) Spottemedaille over Jødedaaben ved

Chr. Wermuth.

28 do. over Kornjøderne.

29 do. over Fjerjøderne.

30 Østrig: Bøhmen. Medaille om Tilbagetageisen afUdvisningsbefalingen

mod de bøhmiske Jøder under

Maria Theresia.

31 » Medaille over Joseph II.'s Tolerancedikt.

32 » Lignende Tinmedalje.

33 Frankrig: Oprettelsen af Sanhedrin under Napoleon.

34 Italien: Jødernes Emancipation 1848.

35 Rusland: Skægkopek. Jødernes Afgift for at faa Tilladelse

til at bære Skæg.

JØDISKE INSTITUTIONER ETC.

36 Amsterdam: Kommission for Jødernes Anliggender, Præmiemedaille.

37 » Vajsenhusindvielse.

38 Køln: Synagoge (præget af den israelitiske Gravør J.

39 Wiener).

39 Breslau: Den jødiske Wilhelmsskole 1791.

MEDAILLER AF BERØMTE JØDER.

40 Bernays, Isaak, Rabbiner i Hamburg.

41 Brody, Eleasar, Rabbiner i Amsterdam.

42 Heine, Salomon, Filantrop, Hamburg.


84

43—44 Heine, Salomon, 2 mindre Medaljer i Bronce og Tin.

45 Herz, Markus, Læge i Berlin (udført af den jødiske Gravør

Abrahamson).

46 Lasalle, Ferdinand.

47 Mannheimer, Dr. J. N., Præst i Wien.

48—49 Montefiore, Sir Moses, engelsk Filantrop, 2 Tinmedaljer.

50 Pollak, Bjærgværksejer i Prag.

51 Riesser, Dr. Gabriel, Jurist, Politiker i Hamburg.

52 Strauss, Sigismund, Købmand i Frankfurt.

53 Wertheimer, Joseph, Filantrop, Wien.

54 Wilmersdorffer, Max Ritter v., Bankier i Munchen.

54a Oppenheimer, Hirsch Berend, Filantrop i Hamburg.

ARBEJDER AF JØDISKE MEDAILLØRER.

55 SaakaldteJ øde medai Iler, udførte af en jødisk Guldsmed

i Prag i det 17. Aarhundrede: Kejser Maximiliax

og Maria af Østrig.

56 do. Karl den Store.

57 do. Constantin den Store.

58 A brahams, Jacob, Medaillør i Berlin, født i Strelitz

1722, død i Berlin 1800: Medaille af Samuel Formey.

59 do.: Medaille af Potemkin.

60 A bramson, Abraham, Søn af ovennævnte, født i Potsdam

1757, død i Berlin 1811: Medaille af Correji.

61 do. Medaille af Hast.

62 Oppenheim, H.,født i Hanau, lever i Frankfurt a. M.:

Guld medaille af Gotlie.

63 Wappenstein, Ascher, Wiener Medaillør fra Begyndelsen

af det 19. Aarh. Medaille i Anledning af Pariserfreden

1814.

64 Wiener, Leopold, Medaillør i Briissel, født i Aachen:

Medaille af F.J. Fetis.


85

FORSKELLIGT.

65 Sølvmedaille af Moses.

66 Broncemedaille af Moses.

67 Slagtemærke for smaat Fjerkræ.

68 Hebraisk Amulet.

1253

69 Kamea, Omskærelsesamulet, Tin.

70 Medaille af Moses Mendelssohn, (graveret af Abramson).

71 Denar af Wurzburger-Biskoppen Otto v. Lobdenburg,

1207—1223, med den jødiske Møntmester Jecheils Navn

under de 3 Taarne paa Bagsiden.

Nr. 69—71 tilh. Hr. Paul Joseph i Frankfurt a. M.

72 Siegmund Rosenbaum — Dora Hamburger,

Bryllupsmedaille.

73 E mmy Moses — Joseph Hamburger, Bryllupsmedaille

(Forside efter Thorvaldsen).

Nr. 1—68 og 72—73 tilh. Hr. Jos. Hamburger i Frankfurt a. M.

1254

JØDISKE FRANKFURTER MEDAILLER.

1 Den israelitiske Menigheds Synagoge, Tinmedaille

1882.

2 Detisraelitiske Religionsselsk. Synagoge, Sølv 1852.

3 » » » , Korpræm.

4 » » » , Gave til

Baron Wilhelm Carl v. Rotschild i Anledning af hans

Sølvbryllup. 1899.

5 Hayum Goldschmidt, Astronom.


86

6 S. M. F riherre v. Rotschild, Sølv.

7 Nathan M ayer v. Rotschild, Bronce.

8 Leopold Sonnemann, Journalist, Ejer af Frankfurter

Zeitung.

9 Siegmund Strauss, Frankfurter Købmand.

10 Bryllupsmedaille, Mayer-Koppel.

Nr. 1254, 1—10 tilh. Hr. E. Lejeune i Frankfurt a. M.

1255

MØNTER OG MEDAILLER.

1—2 T o ungarske Denarer (Andreas II. 1205—1235)

med den jødiske Møntmesters Tegn (Alef).

3 Ungarsk Denar Bela IV. (1235—1270) med den jødiske

Møntmesters Tegn (Pe).

4 MeissenskBracteat med antaget hebraisk Indskrift

(13. Aarhundrede).

5 Jøde hovedgroschen, Frederik II. (1428—1464),

Meissen.

6a Rica Delates, Immanuel D'sHustru. 1552. Rom. Afstøbning.

6b Elia Delates (Immanuels Søn). 1552. Rom. Afstøbning.

7 Grazia Nasi. 1556. Afstøbning af Pastorinos (Pomedello's?)

Original i Museet for schlesiske Antikviteter

i Breslau.

8 Kobberjeton, fremtillende den foregivne Hostievanhelligelse

i Brussel (1370). 1670.

9 Kor nj ø d e m e da il le. 1694.

10 Medaille over døbte Jøders Tilbagefald ca. 1700.

11 Medaille over Rabbiner Eleasar ben Samuels Embedstiltrædelse

i Amsterdam 1735.

12 Tinmedaille. Den jødiske Minister Siiss Oppenheimers

Henrettelse. 1738.


87

13 Moses Mendelssohn (J. Abraham & F.) ca. 1775.

14 Tinmedaille over Joseph II.s Toleranceedikt. (Oexlein).

1781.

15 Tinmedaille til Minde om, at Protestanterne og Jøderne

fik Religionsfrihed (Reich). 1782.

16 Medaille til Minde om den jødiske Wilhelmsskoles (i

Breslau) Indstiftelse. 1791.

17 Thaschlich Bøn (Aaron Kohn). 1817.

18 Av. Rejsebøn, Rev. Thaschlich. I Hornkapsel (Aaron

Kohn) ca. 1817.

19 J ubilæum over den foregivne Hostievanhelligelse i

Brussel (1370) 1820.

20 Prismedailleaf Hofkommissionen for de israelitiske

Anliggender i Holland (Stein og Schonberg) 1830.

21 Medaille over den jødiske Sangerinde Giuditta Pasta

(Putinati) 1830.

22 Gabriel Riesser-Medai 11 e. Hamborg (Loos og

Held) 1836.

23 Medaille over Læge Johann Stieglitz's Doktorjubilæum.

(Brandt.) 1839.

24 Medai Ile over Indvielsen af Synagogen i Maastricht

(Wiener.) 1841.

25 Medaille over Indvielsen af det israelitiske Alderdomshjem

i Haag. (Wiener.) 1841.

26 Medaille, som blev overrakt til Moses Montefiore og

Lady Montefiore. (Hamborg.) 1841.

27 Jeton af Betty Heine-Hospitalet og dets Stifter Salomon

Heine. Hamborg. (Alsing.) 1841.

28 Jeton af Betty Heine, lille Udgave 1841.

29 Medaille over det israelitiske Laaneinstituts Jubilæum.

Hamborg. (Alsing.) 1841.

30 Medaille over Ægteparret Levysohns Guldbryllup.

(Wiener.) 1842.

31 Medaille over den første israelitiske Konfirmation i

Warschau. (Eichel.) 1843.

32 I saac Bernays-Medaille. Hamborg 1847.


88

33 Jeton over Crémieux's Valg som Jusitsminister. 1848.

34 T inmedaille over det bayerske Folks tilkæmpede

Resultater »den 6. Marts 1848«. (Drentwett.)

35 Medaille over, at de østrigske Jøder fik Lov til at erhverve

Jordejendom. (Desaide, Ragulay.) 1860.

36 Med aille over Samson Oberndoerffers 70. Fødselsdag.

(Drentwettz Sebald.) 1861.

37 Medaille over Præsten, Dr. Mannheimers70.Fødselsdag.

1863.

38 Ferdinand Lasalle. 1825—1864.

39 W aisenhus i Amsterdam. (J. Elion). 1865.

40 Medaille over H. B. Oppenheimer-Stiftelsen. Hamborg.

(Lorenz.) 1868.

41 J eton afis. Ad. Crémieux som Loiie- og Toursarméens

Organisator. 1870

42 Medaille af det kgl. belgiske numismatiske Selskab

til Minde om Adolplie Meyers Valg som Medlem. 1871.

43 T inmedaille over Indvielsen af Synagogen i Pribram.

1875.

44 Forsølvet Broncemedaille over den kejserl.

kgl. Hofskuespiller Sonnenthals Kunstnerjubilæum

(Schwerdtner.) 1881.

45 T inmedaille over Indvielsen af Synagogen i Teplitz.

1882.

46 Montefiore-Medaille. 1884.

47 Medaille over Brødrene Pollaks Antimonium- og

Guldbjergværksdrift i Proutkrovice. (Stransky.) 1886.

48 Medaille over Indvielsen af den ny Synagoge i Munchen.

(Drentwett og Gube). 1887.

49 Medaille af Overrabbiner i Kjøbenhavn Abr. Alex.

Wolff. (Schmalfeld og Christensen). 1888.

50 E rindringsmønt til Minde om at Finanserne i den

tysk-israelitiske Menighed i Hamborg blev ordnede.

(A. Denolh.) 1890.

51 Medaille for Emin Pascha. (1840—1893).


89

52 Medaille for Overrabbiner Dr. Adolph Jellinek i

Wien. 1893.

53 Medaille for Eduard Forchheimer. (Pawlik.) 1803.

54 J. A. Lewy. 1816—1894.

55 M eda i 11 e af Signi. Hasenfeld. 1895.

56 Medaille over Synagogens Jubilæum i Galatz. 1896.

57 Bryllupsmedaille: Moses Schnerb — Clara Weiskopf.

1896.

58 Medaille over den Kovno'ske Rabbiner Isaak Elchanan

Spektors Død. 1896.

59 Medaille over Jubilæet af Firmaet Herz & Ehrlich i

Breslau. 1896.

60 Bryllupsmedaille: Sigmund Rosenbaum — Dora

Hamburger. 1898.

61 Medaille lil Minde om Festen i den øverste Klasse af

den israelitiske Realskole i Frankfurt a. M. (Jørgum&

Trefz). 1899.

62 Aluminium-Medaille over Indvielsen af den forstørrede

Synagoge i Frankfurt a. M. (Wilhelm Posen.)

1901.

63 Medaille overNumismatiker H. S.Rosenbergs70.Fødselsdag.

1001.

64 Sam lerm e dai 1 le fra det tysk-israelitiskeRigswaisenhus

i Limburg. Ca. 1901.

65 Medaille over Indvielsen af Frankfurterlogens Hjem.

(R. Oppenheim.) 1902.

66 Medaille over Indvielsen af Synagogen i Szegedin.

(Haffner.) 1903.

67 Medaille over 250 Aars Jubilæum af Jødernes Indvandring

i de Forenede Stater. (Isidore Konti.) 1905.

68 Medaille for Joseph Michaelsen (Lindahl) 1906.

69 Abraham s mønt. Sølv.

70 David-Salomo-Mønt. Sølv.

71 Salomo-Mønt.

72 Schekel-Falsum. Sølv.


90

73 Kabbalistisk Medaille med Navnene paa de 12

Stammer, Billederne af Himmeltegnene m. fl.

74 Jødisk Amulet. Av. et Gudsnavn, Rev. Moses.

75 Jesusmedaille.

76—77 — 78 Kristologisk Amulet i tre Varianter.

79 Kjøds kattemærke fra Mattersdorf.

80 Signet. Indskrift: Issachar b. Naftali.

81. Signet. Indskrift: Seeb b. Zadok Kohen.

Nr. 1255, 1—81. Tilh. J. M. H.

1256

MEDAILLER AF SALOMON AHRON JACOBSON.

1 Akademiets mindre Guldmedaille (i Forening med

Arbien).

2 De Masmanske Søndagsskolers Præmie.

3 Andreas Peter Bernstorff, Greve, Statsminister.

4 Borch, Olaus, Prof., Dr. med. (Borchs Collegium).

5 Generalmajor Classen.

6 Georg Cuvier.

7 Generalmajor Kreber.

MEDAILLE AF ALBERT JACOBSON.

8 Kong Frederik VI's Helbredelse.

ANDRE MEDAILLER.

9 Præ mie medaille for den mos. Ungdom.

10 Medaille over Præsten Isak Noah Mannheimer.

11 Medaille over fhv. Postmester Jos. Michaelsen.

12 Medaille over A. A. Wolff, Prof., Dr. phil.

13 Medaille over fhv. Finansraad Carl Aug. Struense,

af Ab ra m (Berlin).

14 Plaquette af den ny Synagoge i Frankfurt a. M.

1256, 1—14, tilh. Hr. Geh. Etatsraad Is. Gluckstadt.


1257

91

MEDAILLER AF S. A. JACOBSON.

1 Medaille i Anledning af Raad- og Domhusets Opførelse,

Tin. 1805.

2 Medaille over Henrik Callisen, Sølv, 1805.

3 Medaille for det kgl. norske Selskab, Trondhjem,

Sølv.

4 M e dai 1 le fra det forenede Understøttelses Selskab, Tin.

5 Medaille over P. E. Blumenbach, Kobber.

MEDAILLER OVER JØDER.

6 Medaille, graveret. En (Levits) Haand gyder Vand i

et Vandfad af en Kande, Sølv, Indskrift.

7 Medaille: Sara, født De Castro og Daniel Abensur, f.

6. Jjar 5513, Sølv, Allona.

8 Medaille over Benny Levin Frænckel 19. Maj 1891,

Bronce.

9 Medaille over Pauline og Martin Heyman 21. Juni

1893, Tin, massiv. Unicum.

1257, 1—9 tilh. Hr. L. E. Bruun.

1258 E n Ramme med 10 Plaketter i Sølv og Bronce, af

Leo Horovitz, Frankfurt a. M.

1259—60 T o Rammer med Aftryk af Arbejder af S. A. Jacobson

og A. Jacobson. Tilh. Kunstakademiet.

1261 Medaille i Sølv, præget for Prof. A. A. W olff ved

hans 60aarige Jubilæum som Overrabbiner i Kjøbenhavn

8 /10 1888. Tilh. M. T.

1262 Medaille af Josef Michaelsen, fhv. Postmester. Fra

Postvæsenet; skaaren af Lindahl. Tilh. Hr. Josef Michaelsen.


92

1263 Cobden-Medaille, Sølv, for Jos. Michaelsen, fhv.

Postmester. Tilh. Samme.

1264 Medaille i Sølv præget for I s. Gluckstadt. (1906).

Tilh. M. T.

1265 Medaille i Bronce for Stadsfuldmægtig-Sekretær M.

Rubenson (1804). Tilh. Hr. W. Heckscher.

1266 Tinmedaille: Overrabbiner Salomon Hirschel, London

(i Anledning af hans Død 1842). Tilh. Fru Birg.

Salomon.

1267 Bronce-Medaille af A. Fischhoff, Politiker.

1268 B ronce - M edaiIle af L. A. Frankl, Digter.

1269 Bronce-Medaille af K. Goldmark, Componist.

1267—9 tilh. »Jødisk Musæum« i Wien.

1270 Sølvmedaille slaaet i Anledning af Synagogeindvielsen

i Szegedin. Tilh. Overrabb. J. Løw.

1271 Medaille, Bronce, 2 Expl., præget 1898 til Minde om

den 1. Zionistkongres i Basel 1897. Tilh. John og Henrg

Frænkel.

1272 Medaille. Indskr. 5601. Tilh. Hr. J. Warisch.

1273 Medaille. Tilh. Frk. C. Salomonsen.

1276 Signet fra den jødiske Skifteret i Helsingør.

Hebr. Indskrift: »Skalfer den Faderløse Ret, fører Enkens

Trætte« (Jesaja Kap.). Tilh. M. T.

1275 Signet med (de velsignende) Præstehænder (L. S.

Cohen). Tilh. Hr. Cand. H. Griin.

1276 Signetplade af en Signetring. Agat. S.W. B. og Kohanimhænder.

(Har tilhørt Salomon W. Behrens.) Tilh.

Hr. Louis Frænkel.

1277 Signeter til Mærkning af Kød. Tilh. Hr. A. M.

Heckscher.


93

1278 2 Sølvsigneter, gi. (Italiaender og Moresco). Tilh.

Hr. H. C. Moresco.

1179 Signet, gi., til Forsegling af Koscher Vin paa Fad.

Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1280 Signet (D. Simonsen) skaaret af M. Bloch, K. 1890.

Tilh. Prof. I). Simonsen.

1281 Signet. Tilh. Hr. M. A. Meyer.

1282 Ring med udskaaren Sten. Bekendelsesordene: »Hør

Israel« elc. Tilh. Prof. D. Simonsen.

1283 Signet af Jern: Kela b. Jakob Cantor. Tilh. Hr. J.

Abrahamson.

1284 Signetring, A. A.Wolff, Thorarulle og Indskrift. Tilh.

Hof-Blomsterhandler li. S. Wolf}'.

1285 Ovalt Signetstempel (Jacob ben Aron Mordechai).

Tilh. Hr. Hamburger, Frankfurt a. M.

FORSKELLIGT.

1286 UDVALG AF BILLEDER AF BERØMTE JØDER.

1 Ab ram son. J. Rosenberg del. 1802. S. Halle sculps.

2 L. Bendavid. M. S. Lowe ad vivuin del. et sc. 1806.

3 Isaac Ber nav s, Præst ved den tysk-israel. Menighed

i Hamburg.

4 Ludvig Børne, malet af Moritz Oppenheim, Litografi.

5 Adolph Crémieux. Stohl 1840, Litografi.

6 Joseph Dérembourg. E. Hostiker 1880.

7 Jacob Eger. Overlandsrabbiner i Posen.

8 Jonathan Eibeszytz. Polsk Kobberstik.

9 Rabbiner Eliasz T yn Saalamona z. Wilna (d.

1797). J. G. Rysonat 1802.


94

10 Charlotte Embden (A. Heines Søster).

11 J acob (Aron) Et ti inge r, Altona, tegnet af M. Cassler

i Hannover.

12 J acob (Aron) Ettlinger, tegnetpaaSten afHeyland.

13 Z acharias Frankel.

14 Ludvig August Frankl. T. Meyerhofer 1880.

15 Abraham Furtado, Formand for den jødiske Notabel-Forsamling

i Paris 1806. A. Maurin 1834.

16 Dr. A. M. G oldschmidt (Rabbiner i Leipzig). Litografi.

Merseburger.

17 Prof. Dr. H. Grætz, Stik af A. og Th.Weger, Leipzig.

18 J oseph Hahn. Første Underrabbiner for den jødiske

Menighed i Altona, Hamburg og Wandsbeck 1799.

Haandtegning (af J. Nathan?) 1820.

19 H. Heine. Nyt Konversations-Leksikon No. 125.

20 S alomon Heine. Fr. Kuhner sc.

21 Salomon Herxheimer.

22 Henriette Herz, malet af Anton Graf, stukket af Alb.

Teichel 1850.

23 Marcus Herz, tegnet af Schadow, stukket af Rick.

24 Dr. Marcus Herz, Chodoviecki del. Freder. Grogory

sculp. 1784.

25 J acobi (Kønigsbergeren). N. Alinger sc.

26 Dr. AdolphJellinek. W. Schmid.

27 Dr. M(anuel) Joel, Rabbiner i Breslau. Udk. af A. B.

Perlmann.

28 J acob Kimchi 1760—1820 i Konstantinopel. Butterworth

sc.

29 A braham Kohn, Overrabbiner i Hohenems; Lipschulz

f. 1834.

30 Eduard Lasker. Tydsk Politiker.

31 Mano Lattes. Turin 1854. Litografi.

32 Moritz Lazarus. W. Krauskopf rad. 1881.

33 Dr. M. Letteris. Heinr. Meyer sculps.

34 O vercantor Asher Lion. W. Lerch.


95

35 Philosse no Luzzato, Pliilolog Sargato 1854. Padua.

Litografi.

36 Moses Maimonides, (Fantasi). Slik og Tryk af A.

og Th. Weger, Leipzig.

37 Dr. W. A. M eis el, Overrabbiner i Pest. Litografi.

38 Moses Mendelssohn. Anton Graff pinx. J.F. Bause

sculps. Lips. 1772.

39 Den samme efter J. C. Frisch og J. G. Muller.

40 J. Moscheles, Komponist, 1827. Boltsc.

41 Den samme. C. O. Berger fec. 59.

42 May er R. Randegger, Maurizio M. Jung dis. Litogr.

43 Den samme uden Betegnelse.

44 S alomon L. Rapoport, Ign. Porgespinx,1841. Litogr.

45 Dr. Gabriel Riesser. Malet af Prof. Oppenheim.

46 S chneer Sal man (fra Liadi). Warschau.

47 Dr. G o tt hold Salomon, Præst ved isr. Tempel i

Hamborg, malet af M. Gasler 1820.

48 L. V. Sa ra va 1, A. de Castro 1851. Litogr.

49 E dmund Singer. A. Weiger sc. Leipzig.

50 Benedictus de Spi noza, Amstelodamensis.

51 Isak Spitz, Kreds- og Overrabbiner i Jungbunzlau.

S. Avgolse del.

52 Babbi N ehemias Trebitsch. 1779—1842.

53 Samuel Wehly. Prag 1849.

54 Hartwig Wessely. Hebraisk Digter og Theolog

(af dansk Familie). Lewedel. del. Berger sc. 1791.

55 Rabbi Meyer Simon Weyl, Vice-Over-Land-Rabbiner

i Berlin.

56 Overrabb. A.A.Wolff. J. W Tegner lit. 1887.

57 Zunz, tegnet af Jul. Muhr. Litogr. af Rohrbach.

Tilh. J. M. H.

1287 Orientalske Tæpper. Elevarbejder fra den nyoprettede

Kunstskole »Bezalel« i Jerusalem. Tilh. Prof.

Otto Warburg, Berlin.


96

1288 Fotografier af Mønstre fra Kunstskolen »Bezalel«,

af Prof. Boris Schatz, Jerusalem. Tilh. Samme.

Fotografier fra o vennævnte Kunstskole, Arbejder

o, s. v. Tilh. Samme.

1288a Fotografi af en Sølvnøgle, skjænket Ferdinand

III af Jøden i Sevilla ca. 1250. I Kammen: »Gud lukker

op, Kongen træder ind«. Tilh. Prof. D. Simonsen. (Den

anden Nøgle skjænkedes af Maurerne).

1289 T avle til hebraiske Læseøvelser. (Foroven Lærerens

Kone givende Undervisning og holdende Riset

(Læreren ude i andre Embedsforretninger). (Fredericia.)

Tilh. M. T.

1290 3 litogr. Stene, graverede, Aftryk samt Tegning i

Farver. Tilh. H. J. Krogmann.

1291 D rej eternin g til Selskab sspil f. E. i Chanukka.

Ben. Tilh. Hr. A. Samson.

1292 Blækhus, Sølv. Motiver fra Synagogen (af P. Hertz).

Tilh. Hr. Geli.Etatsraad J. Gluckstadl.

1293 Pennestativ og Penneskaft. Sølv. Indskrift.

(Skjænket Prof. A. A. Wolff 1879). Tilh. M. T.

1294 Kamea, 1814, Sølv. Tilh. Hr. Fr. E. Salomon.

1295 Kamea, Sølv, Gudsnavn, i Hjerte.(England). Tilh.Frk.

A. Heckscher.

1296 Kamea, Papir. Tilh. Fru Katzenstein.

1297 Kamea, Sølv forgyldt. Tilh. Fru F. Eichel.

1298 Kamea af Sølv; stærkt ornamenteret, Slutning af 17.

Aarh. Tilh. J. M. W.

1299 Kamea (Bogstav), Sølv. Tilh. Af. T.

1300 Kamea, i Sølvfutteralet skrevet Patriarken Jakobs Velsignelse

over Josephs Sønner. Tilh. Cand. mag. C. A.


97

1301 Kamea, Sølv. Præstehænder. Tilh. Hr. H. B. Cohen.

1302 Kamea (for en Førstefødt, der er født efter Faders

Død). Tilh. Hr. N. Warburg.

1303 Kamea, Silkepose med indsyet Brød, Salt og Sølvmynt.

Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1304 Kamea, Sølv. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1305 Kamea. Tilh. Hr. W. Salomonsen.

1306 Kamea i Kjæde. Sølv. Tilh. Fru Ad. Goldschmidt.

1307 Kamea (udskaaret) Tilh. Fru F. Abrahamsen.

1308 Et Par Kopper, Billede af Drengefriskolen (Kateket

Dr. phil. Levison fra Medlærere ved Jubilæum 1872).

Tilh. Enkefru I. Levison.

1309 Et Par Kopper, med Billede af Synagogen. Tilh.

Prof. D. Simonsen.

1310 E t P ar Kopper, Fiirstenbergporcellæn. Indskrift

(S. Kaikar). Tilh. Dansk Folkemusænm.

1311 2 Kopper, Porcellæn B. & G. Blomsterdekoration og

Indskrift. 1866. (Brudegave.) Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1312 Kop. Porcellæn. Indskrift. Tilh. Fru Sara Eichel.

1313 Et Par Kopper, Indskrift. Tilh. Hr. Alfr. Heymann.

1314 2 Kopper. Tilh. H. Fred. L. Grån.

1315 Kop, Indskrift. Tilh. Hr. J. Ruben.

1316 Et Par Kopper med Indskrift (Pr. 128,3). Tilh. Hr.

C. Levysohn.

1317 1 Par Kopper med Indskrift (L. M. Melchior). Tilh.

Hr. Moritz Melchior.

1318 1 Par Kopper med Indskrift (Fru Rose Melchior).

Tilh. Hr. Moritz Melchior.


98

1319 Et Par Kopper med Indskrift (Jok. S. Jacob). Tilh.

Frk. Jacob.

1320 Kop med Indskrift (W. Texiere). Tilh. Hr. /?. Jacebsen.

1321 Messingskaal. (Damaskus). Indskrift: Jakobs Velsignelse.

Tilh. Frk. Marie Calmer.

1322 Tintallerken med Fremstilling afElieserved Brønden

med Rachel; Indskrift: I. Moseb. 14, 18. Tilh.

J. M. H.

1323 Tallerken og Bæger, Basalt. Indskrift og Billede af

Tempelmuren. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1324 Tallerken. Tilh. H. Fred. L. Grån.

1325 Porcellænstallerken, malet med Emblem for 15

Schebat (Midvinter), Træernes Nytaar. Tilh. Frk. Israel.

1326 Porcellænstallerken for Nisanmaaneden. Tilh. Fru

B. Frænkel.

1327 Porcellænstallerken for Adarmaaneden. Tilh. Hr.

C. Levi/sohn.

1328 Lommeuhr, Sølv, Indskrift. Tilh.Frk. Melchior og Fru

Seuftenberg.

1329 Kageskaal, Sølv, Indskrift forn. Tilh. Samme.

1330 Krystal fl a sk e Indskrift, (Cantor Wolff Berendsen,

London 1828). Tilh. Hr. Jos. Levy.

1331 Snustobaksdaase, Guld med Emaille, Indlagt Skrift

indvendig. (Skjænket L. M. Melchior 1853 til hans 70

Aars Fødselsdag). Tilh. Hr. Axel Abrahamsen.

1332 Snustobaksdaase, Skildpadde med Guldplade. Indskiift.

Tilh. Hr. Al/r. Heymann, Hellerup.

1333 En Brevpresser. Tilh Hr. Fabrikant RobertFrænckel.

1334 Secretær, udskaaret Oliventræ (Palæstina). Tilh. Hr.

Louis Frænkel.


99

1335 Pibehoved, Porcellæn. Indskrift og Kohanimhænder.

Wolff Hannover, 72 Aars Fødselsdag. Tilh. Hr. Louis

Frænkel.

1336 Vase. Indskrift. Tilh. Hr. Ad. Heymann.

1337 Vase. Indskrift. Tilh. Hr. Fred. L. Griin.

1338 Stænkebøsse til Rosenvand, samtidig Lugtebøsse,

Sølv, Ostindien. Tilh. .J. M. H.

1339 Spejl. Indskrift. Tilh. Hr. Jos. Philip.

1340 Bryllu ps s an g, Akrostikon. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1341 7 Ex libris. Tilh. Fru Emmy Polack.

1342 Notitsbog med indklistret Billede af en fornem Jøde

med Underskrift. Vandmandens Hiinmeltegn; paa det

kronede Hjerteskjold er en Brønd fremstillet. Efter

Opgivende et Billede af Mordechai Marcus Meisel

(1528—1601) i Prag. Tilh. J. M. H.

1343 Dronni ng Esther, der beder Kong Ahasverus

skaane Jøderne. Antikt Farvebroderi. Tilh. Frk.

B. C. Nielsen.

1344 Forsoningsdagen foran Metz (1870). Soldatertørklæde

efter Maleri. Tilh. Frk. E. Halberstadt.

1345 En Børsforsamlingi 1814 af F. L. Bernth. Herpaa

sees Stadsmægler M. Wessely og andre jød. Købmænd.

Farvelagt Tegning. Tilh. Dansk Folkemuseum.

1246 Farvelagt Tegning. Kbhvn, Jantzen: Figurerne

danner Bogstaver, der tilsammen udgør Navnene:

Brendel, Salom, Trier. Tilh. Dansk Folkemuseum.

1347 Esters Bog, Lithografi. Skrevet saaledes at Bogstaverne

fremstille Billede af Ester (1867, Josef Sofer).

Tilh. Frk. E. Halberstadt.

1348 Brevkort, mikrograferede, 14 Stkr. med Billeder af

bekendte Personer, hvis Biografi paa hebraisk danner


100

Billederne. Originalen udført af Jacob Sofer, Paris

Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1349 T o Breve fra Sir Moses Montefiore.

1350 T o Kalendere.

a) fra Aaret 5524 (1763/64) med bibelske Mærkedage

og kongelige Personers Fødselsdage, derimellem

Frederik V og Kronprinds Christian (VII).

b) fra 5506 (1805/6) med Angivelse af Navnene paa

Maanederne fra de franske Revolutionsaar. Tilh. Hr.

M. Goldschmidt, Frankfurt a. M.

1351 Tilsigelse til F unktioner i Synagogen for en

Brudgom (1854). Tilh. Hr. L. Hirsch, Hamburg.

1252 Pergamentrulle (som Thorarullen). V. Mb. 6,24.

Tilh. Hr. S. J. Levin.

1353 Fotografi af Rabbiner i Tiberias. Tilh. Hr. Løuis

Frænkel.

1354 Zionistica. Mindeblad af »gyldne Bog«, indrammet.

1355 Kvitteringsblad for Oliventrægave.

1356 Telegramblanket til Fordel for >det jød. Nationalfond

(østrigsk Udg. og dansk Udg.)

1357 N at ion al fond s mærker. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1358 Medaillons, Naale og Broscher, zionistiske, Sølv

og Emaille. Tilh. Hr. Louis Frænkel.

1359 Flag, zionistisk. Tilh. Dansk Zionistforening.

1360 Billede a f T oyn bee hal I en i Kbhvn. Tilh Hr.

Louis Frænkel.

1361 Armbaand med syv Medaillons (Rafael,Dante m.fl.),

som er udskaarne af neap. Lava. Tilh. J. M. H.

1362 Skakbog, udg. af J. J. Offenburg (K. 1838). Tilh.Hr.N.

Warburg.


101

1363 Jødisk Almanak fra 1864 (Vilh.Warburg) med Tegninger.

Tilh. Hr. N. Warburg.

1364 Protokol fra Menigheden i Viborg fra 1800. Tilh. Hr.

C. A. Metz i Randers.

1365 En Samling fraLondon (Malerier, Cultussager, Haandskrifter

o. s. v).

Listen fremkom for sent, til at den kunde optages i første

Udgave af Katalogen.

Af Udstillingsgenstandene er til Salgs — foruden Arbej-

. der, tilhørende danske Udstillere — den største Del

af de af fremmede Kunstnere udstillede Værker, endvidere

den største Del af det, der er udstillet af Firmaerne:

P. Cassirer, Berlin, Jos. Hamburger, Fel. Horovitz, L. Posens

Enke i Frankfurt a. Main, Karl W. Hiersemann i Leipzig.

— Industriforeningens Secretær, Hr. R. Berg, er villig til

at give nærmere Oplysninger.

More magazines by this user
Similar magazines