Nørå dambrug - AquaCircle

aquacircle.org

Nørå dambrug - AquaCircle

2

0 Sammenfatning

De samlede miljømæssige fordele ved modeldambrug er mangetallige,

som blandt andet oplistet vedrørende især uhindret faunapassage i

Dambrugsudvalgets rapport:

Vandløbet Dambruget

Fordele:

”Død å”-strækning fjernes

Øget vandføring i dambrugenes omløb

Påvirkning af opstemning opstrøms reduceres,

fjernes evt. helt

Naturlige variationer i vandløbets vandføring

opretholdes i omløbene

Indtrængen af naturlig fauna i dambrugene

reduceres

Passageproblemer ved dambrugenes

opstemninger og vandindtag, herunder

afgitring, indretning af faunapassage

(både op- og nedstrøms), opstemning

m.v. løses langt nemmere

Udledning af medicin og hjælpestoffer

reduceres

Maksimumskoncentrationer af medicin

og hjælpestoffer i vandløbene formindskes

Fald i vandløbets iltindhold nedstrøms

reduceres/undgås

Ulemper:

Ingen

Fordele:

Stabile produktionsforhold

Påvirkninger fra variationer i indløbsvandets

kvalitet reduceres eller elimineres

Øget effekt af renseforanstaltninger

Ved brug af drænvand/grundvand kan

opnås højere vandtemperaturer om vinteren

og lavere om sommeren

Bedre muligheder for styring af management

og produktionsmiljøet

Reduceret smittepres

Reduceret behov for anvendelse af medicin

og hjælpestoffer, herunder kalkning

Bedre arbejdsmiljø

Ulemper:

Højere energiforbrug pr. kilo produceret

fisk

Øget udledning af CO 2

Risiko for opbygning af skadelige ammoniakkoncentrationer

Øget behov for overvågning og styring af

driftsforholdene

Øget behov for backup-systemer: strøm,

iltforsyning, pumper m.v.

I denne statusrapport for Nørå Dambrugs første driftsår som modeldambrug,

beskrives de opnåede resultater fra moniteringsprojektets måle- og

dokumentationsprogram, der har til formål at fremskaffe dokumentation

for dambrugenes rensning og udledning af næringsstoffer og organisk

stof. Konklusionerne er foreløbige og endelige konklusioner kan først

drages når begge måleårs resultater er behandlet.

Produktionsforhold

Nørå Dambrug har i perioden 06. september 2005 til 05. september 2006

anvendt 269,5 tons foder med en beregnet produktion på 342,4 tons fisk

(inkl. døde), hvilket giver en foderkvotient på 0,866.

Der har på anlægget været visse indkøringsvanskeligheder, fordeling af

vandflow, tillæring til ny produktionsform, ny teknologi og nye problemstillinger

vedr. drift og sygdomme. Dette medførte, at der efter nogle

måneder blev ændret på det interne vandflow, så dette ikke længere

var adskilt mellem selve produktionsanlægget og sættefiskeanlæg plus

leveredamme. Dambruget har således ikke udnyttet sin fulde foderkvote

More magazines by this user
Similar magazines