DANSK POLITIHUNDEFORENING - Hosting by Talk Active

web181303.ta49.talkactive.net

DANSK POLITIHUNDEFORENING - Hosting by Talk Active

DANSK

POLITIHUNDEFORENING

Område 5 v/områdeleder Helle Bejrholm, Åderupvej 127, 4700 Næstved

Tlf.nr. 25 47 28 72 – Email: hjbejrholm@email.dk

Man.-Fre. Kl. 9-15: Tlf.nr. 55 75 45 34 – Email: hbe@diba.dk

Område 5 hjemmeside: www.ph-omraade5.dk

Slagelse den 27. januar 2012

Referat af formandsmøde tirsdag den 17. januar 2012 i Næstved PH’s klubhus på

Fasanvej i Næstved.

Tilstede:

Alle områdets lokalforeninger var repræsenteret. Fra områdebestyrelsen deltog områdeleder

Helle Bejrholm og områderepræsentant Laila Rømer.

DAGSORDENEN var som følger:

1. Oversigt over antal hunde, der kan forventes at stille op i de officielle konkurrencer i

de enkelte klasser.

2. De officielle konkurrencer, samt overdommere i område 6+7.

3. Kontingent og startpenge til områdets konkurrencer.

4. Orientering fra området og fra foreningerne, herunder temadage..

5. Eventuelt.

Områdeleder Helle Bejrholm bød velkommen.

1. Oversigt over hunde der kan forventes at stille op i officielle konkurrencer

Blev gennemgået og tilrettet. Antal hunde fordeler sig således:

Unghunde Patruljehunde Kriminalhunde Vinderhunde

Sektion I 2 4 2 3

Sektion II 42 24 16 11

I alt 44 28 18 14

2. De officielle konkurrencer, samt emner til overdommere i område 6 og 7

Områdebestyrelsen har udarbejdet en oversigt ud fra indkomne ønsker fra lokalforeningerne.

Dette blev gennemgået og justeret.

Der mangler stadig emner til overdommere til unghundeoprykningerne i Slagelse og

Østsjælland, søndag d. 25 marts 2012.

Lokalforeningerne melder tilbage til Helle, hvilke medlemmer der vil påtage sig opgaven.

3. Kontingent og startpenge til områdets konkurrencer

Områdebestyrelsen foreslår uændret kontingent og startpenge.


4. Orientering fra området og fra lokalforeningerne

Fra Området

Træningsweekenden i marts 2012 bliver desværre aflyst, da det ikke har været

muligt, at finde instruktører.

Vordingborg har meldt sig til, at afholde en temadag d. 17.03.12, hvor emnet

bliver SPOR/Næsearbejde.

Områdebestyrelsen opfordrer til, at lokalforeningerne melder ind i forhold til, at

arrangere og afholde temadage.

Der er indkøbt apportbukke til brug ved unghundeoprykningskonkurrencerne.

Disse kan beholdes af de afholdende foreninger.

Områdebestyrelsen har besluttet, at indkøbe projektor, videokamera og bærbar

pc’er til brug for dommervedligeholdelseskurser, dommer-, figurant-, lydigheds-

og områdeinstruktører samt udlån til lokalforeningerne.

Der opfordres til, at huske at fremsende bestyrelseslister til Helle - mail:

hjbejrholm@email.dk - efter afholdelse af generalforsamling i lokalforeningerne.

Lokalkassererne bedes fremsende medlemsliste til Helle – mail: hjbejrholm@email.dk

– samtidig med kontingentindbetaling.

Figurant og dommerkartoteket skal opdateres – lokalforeningerne bedes via

mail fremsende liste til Mads og CC til Helle.

Der afholdes lydighedsinstruktørkursus til efteråret – der fremsendes kursusplan.

Der har i 2011 været 45 hunde/hf til kåring i området – deraf har 23 bestået.

Området har landets højeste dumpeprocent – på knap 45 %

Bøn fra Helle om at tilbagemeldingsfristerne overholdes. Hvis der er en forening,

der af en ganske særlig årsag ikke er i stand til at overholde tidsfristen,

bedes der gives besked til Helle.

Fra Lokalforeningerne - der blev taget en runde, hvor den enkelte forening havde mulighed

for at komme frem med, hvad der rør sig.

Størstedelen af foreningerne har endnu ikke afholdt generalforsamling – der

forventes en del ændringer i bestyrelsessammensætningerne, bl.a. er der ikke

mindre end 4 af områdets lokalformænd der går af.

I flere lokalforeninger opleves det at medlemmerne har svært ved at finde tid

til træning, samt deltagelse i aktiviteter. Dette gælder for både sek.1 og 2

medlemmer.

Flere lokalforeninger oplever, at der er stor konkurrence med at få deltagere til

lydighedshold p.g.a. de mange andre udbydere og derved er det også svært

at hverve nye medlemmer.

Enkelte foreninger er hårdt trængt økonomisk, der fremkom flere forslag fra de

øvrige foreninger til hvordan der evt. kan være mulighed for at forbedre økonomien,

ex. ved legatansøgninger, udleje af klubhus, afholdelse af lydighedshold

for børnefamilier, temadage for børn og unge med hund mm.

Enkelte lokalforeninger oplever, at det bliver tiltagende svært, at få arealer til

den daglige træning da lodsejerne i stigende grad udlejer arealerne til jagt.


5. Eventuelt

Ulf fra Slagelse spørger ind til muligheden for fælles indkøb af pokaler for at kunne

opnå rabatter.

Dette er der ikke umiddelbart stemning for, da der er forskellige ønsker til udformning

mm.

Områdebestyrelsen bestiller deres pokaler på nettet hos Deki i Rødovre, hvor man

får en god pris/internetrabat. – www.deki.dk

Der er en generel idéudveksling og vidensdeling i forhold til, hvordan man som lokalforening

kan tiltrække kursister til lydighedsholdene.

Ulf fra Slagelse rejser spørgsmålet om hvordan man stiller sig til i forhold til henvendelser

om parallelmedlemsskab.

Helle oplyser, at det er en individuel beslutning for hver lokalforening.

Det er forskelligt hvordan de enkelte lokalforeninger griber det an. De fleste kontakter

primær foreningen ifht. ansøgers egnethed inden dennes ansøgning godkendes.

Til sidst mindes om afholdelsen af Ordinært Områdemøde den 21. februar

2012 kl. 19.30, der foregår i Gl. Ridehus – Grønnegades kaserne i Næstved.

Referent: Laila D. Rømer

Similar magazines