Lokalplan 97-1

soap.plansystem.dk

Lokalplan 97-1

Lokalplan 97-1

Erhvervsområde ved Tøndervej 7

i Arnitlund

ENDELIGT VEDTAGET D.26.02.2009

1


Lokalplan nr. 97-1

Udarbejdet af Haderslev Kommune

Vedtaget den 26.02.2009

Tryk: Haderslev Kommune

Kort: copyright Haderslev Kommune - COWI - KMS

Nærmere oplysninger kan fås i normal åbningstid ved henvendelse til:

Haderslev Kommune

Teknik- og Miljøservice

Plan og Arkitektur

Rådhuscentret 7

6500 Vojens

tlf. 74 34 20 00

2


LOKALPLAN 97-7

ERHVERVSOMRÅDE VED TØNDERVEJ 7

I ARNITLUND

Lokalplanområdets beliggenhed

INDHOLD SIDE

BAGGRUND OG FORMÅL 4

EKSISTERENDE FORHOLD 5

LOKALPLANENS INDHOLD 7

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 9

MILJØVURDERING 12

TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE

MYNDIGHEDER 13

LOKALPLANBESTEMMELSER 14

KORTBILAG 1 21

KORTBILAG 2 23

3


BAGGRUND OG FORMÅL

Lokalplan nr. 97-1 omfatter et areal i Arnitlund, afgrænset af Tøndervej,

Bregnehøjvej og det åbne land mod nord.

Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af en lokalplan og

udbygning af virksomheden er sket på baggrund af landzonetilladelser.

I forbindelse med en større om- og udbygning af virksomheden er

det vurderet, at de planlagte aktiviteter har et omfang der i henhold

til planloven forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan. Byrådet

har på den baggrund besluttet at tilvejebringe en lokalplan for området,

der muliggør en udbygning af virksomheden.

Det overordnede formål med lokalplan 97-1 er, at udlægge området

til erhvervsformål i landszone. Formålet er endvidere at give mulighed

for at anlægge nye produktionsbygninger, at fastsætte de planmæssige

rammer for virksomhedens miljøpåvirkning og fastlægge

bestemmelser for beplantningsbælter mod omgivelserne og udformning

af facader mod Tøndervej.

Offentlighedsperiode

Forslaget til lokalplan 97-1 blev offentliggjort i 8 uger fra den 16.09.2008.

Haderslev Kommune

Teknik- og Miljøservice

Plan og Arkitektur

Rådhuscentret 7

6500 Vojens

Eller som e-post til:

post@haderslev.dk

4


Lokalplanområdets

eksisterende forhold

EKSISTERENDE FORHOLD

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 62, Arnitlund, Vedsted og har et

areal på ca. 46.500 m2.

Ejendommen anvendes til erhvervsformål, som produktionsvirksomhed

indenfor jern og metal samt salg og service af entreprenørmateriel.

Den eksisterende bebyggelse har et samlet bebygget areal på ca.

9.100 m2, med et samlet etageareal på ca. 9.900 m2.

Der er to adgange til ejendommen fra Tøndervej og to adgange fra

Bregnehøjvej.

Lokalplanområdet ligger i niveau med Tøndervej og Bregnehøjvej.

Eksisterende byggeri er placeret med front mod Tøndervej.

Arealet mellem fronten og vejarealet benyttes til gangsti og til parkering

og er herudover tilsået med græs.

5


Mod Bregnehøjvej anvendes arealet mellem facaden og vejarealet til

parkering. Til tider parkeres der delvist på vejen med deraf følgende

trafikale gener. Virksomhedens udendørs arbejdsområde afgrænses

mod Bregnehøjvej af en afskærmende vold på ca. 3m.

Mod de højere liggende arealer nord for lokalplanområdet afgrænses

området af et spring i terrænet på ca. 3m. Terrænspringet er

dækket af et bredt beplantningsbælte.

Mod øst og vest afgrænses området mod naboejendommen af en

beplantet jordvold.

Lokalplanområdet ligger i landszone og udgør en væsentlig del af

Arnitlund, der er en bebyggelse omfattende 12 ejendomme.

6

Virksomheden i

lokalplanområdet set

fra Bregnehøjvej


LOKALPLANENS INDHOLD

Område og anvendelse

Lokalplanen omfatter et område, der mod nord hovedsagligt afgrænses

af det åbne land og mod syd hovedsagligt af Tøndervej.

Mod øst afgrænser gårdbebyggelse og beplantning lokalplanområdet

og mod vest Bregnehøjvej og dennes bebyggelser.

Lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 4-5,

dvs. erhvervsformål, som produktionsvirksomhed indenfor jern og

metal, samt salg og service af entreprenørmateriel eller lignende

virksomhed.

Trafikale forhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tøndervej og Bregnehøjvej. Området

har 4 overkørsler, 2 pr. vej, og forventes fremover ikke at få

behov for yderligere overkørsler eller adgangsveje.

Ud over parkering langs Bregnehøjvej og langs Tøndervej er der stor

mulighed for at anlægge parkeringspladser udenfor de udlagte byggefelter.

Der rådes ligeledes over et antal parkeringspladser udenfor

lokalplanområdet, hvorved det påkrævede antal p-pladser opfyldes.

Bebyggelsens omfang, placering og udformning

Virksomhedens fremtidige udvidelse og udvikling kan sikres ved

mulighed for opførelse af bebyggelse inden for de nærmere afgrænsede

byggefelter. Langs Tøndervej er byggefeltet afgrænset

således, der friholdes et areal til parkering og forareal med solitære

træer.

Der er fastsat bestemmelse om, at det bebyggede areal ikke må

overstige 40 % af ejendommens grundareal.

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden

indenfor byggefelt 1, der udgør den forrest placerede bebyggelse,

må ikke overstige 8,5 m. Indenfor byggefelt 2 kan bebyggelse

tillades opført i op til 11 m, med henblik på at tilgodese større

halbyggerier, da dette er bagved liggende bebyggelse uden særlig

synlighed.

Bebyggelsen udformes, så der opnås en arkitektonisk helhedsvirkning

i lokalplanområdet. Mod Tøndervej skal facader på lager- og

produktionshaller udføres i mørkegrå eller sorte metalplader.

Skilte må udføres som facadeplanskilte og som fritstående skilte.

Fritstående skilte skal opstilles i forarealet, mod Tøndervej. Belysning

af skilte må udføres som intern belysning eller som afskærmede

spots.

7


Ubebyggede arealer og beplantning

Mod nord, nordvest, øst og sydøst udlægges et 10m bredt bælte til

afskærmning mod omgivelserne og for etablering af voldanlæg og

beplantning.

Muligheden for at udbygge voldanlægget i lokalplanområdets nordvestlige

hjørne ved Bregnehøjvej kan påvirke den nordlige nabobabyggelse.

Der sættes derfor krav om en maksimal højde af udbygningen

og beplantning skal udføres med lave plantearter for at

nabobebyggelsen uhindret kan modtage sollys.

Nedenfor ses en visualisering af den maksimale mulige udbygning,

med lav beplantning på toppen af volden. Set før og efter.

FØR udbygning af støjvold EFTER udbygning af støjvold

Langs Tøndervej udlægges et 3 m bredt forareal bestående af græs

og solitære træer, som i tilknytning til vejarealets grønne rabat danner

et sammenhængende element, der kan medvirke til at styrke

helhedsvirkningen, men samtidigt giver mulighed for at opretholde

indblik til virksomheden.

Arealer til udendørs oplag, parkering og interne veje må udføres

med fast belægning. Andre ubebyggede arealer skal have et grønt

præg, f.eks. græsbevoksning eller buske og blomsterbede m.v.

8


FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG

LOVGIVNING

Regionplan 2005-2016

(Landsplandirektiv, pr. 1.januar 2007)

Der er i regionplanen fastsat retningslinier om følgende forhold med

særlig relevans for lokalplanen:

- Grundvand, herunder beskyttelse af drikkevandsinteresser i

kommune- og lokalplanlægning

- Bebyggelse i landdistrikter

- Værdifulde landskaber

- Flysikkerhedszone

Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinierne.

I et efterfølgende afsnit om naturforhold redegøres nærmere for lokalplanens

forhold til retningslinierne for grundvand.

Kommuneplan

Som grundlag for lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplantillæg nr.: 8-08

Lokalplaner

Området har ikke tidligere været omfattet af lokalplan. Områdets

anvendelse til erhvervsformål er fastlagt i zonetilladelser af 6. november

2007 og 7. april 2008.

Servitutter

Følgende deklarationer er ifølge tingbogen tinglyst på ejendommen

matr. Nr. 62, Arnitlund, Vedsted:

Matr. nr.: Lysningsdato: Emne:

62 18.11.1930 Dok. om byggelinier mv.

62 15.08.1964 Dok. om luftfartshindringer mv.

62 27.10.1964 Dok om råstofindvinding og

betingelser herfor.

62 14.03.1974 Dok. om oversigt mv.

De tinglyste servitutter er forenelige med lokalplanens bestemmelser,

og der er ikke grundlag for at optage bestemmelse i lokalplanen

om aflysning eller ændring af servitutter.

NATURFORHOLD

Grundvand

Lokalplanområdet er i henhold til Regionplan 2005-2016 beliggende

i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Det betyder, at

det er et område, hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig

til sikring af drikkevandsinteresserne.

I henhold til regionplanens retningslinier skal etablering af anlæg

eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening,

så vidt muligt undgås.

9


Den fremtidige udnyttelse af arealet til virksomhedens drift indebærer

ikke aktiviteter, der giver anledning til risiko for forurening af

grundvandet.

Risikoen for forurening af grundvandet begrænses ved, at overfladevand

fra befæstede arealer, der kunne give anledning til forurening,

som f.eks. vand fra udendørs oplags-, fremstillngs- og vaskepladser,

ledes til en kloakledning via sandfang og

olieudskiller. Overfladevand fra tage og arealer, der ikke er omfattet

af aktiviteter, der kan give anledning til forurening, påregnes afledt

til nedsivningsanlæg eller til nedsivning i grøfter.

Sanitetsspildevand afledes til den kommunale kloakledning, med forbindelse

til rensningsanlæg.

KULTURMILJØ

Jordfaste fortidsminder

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk

kontrol af lokalplanområdet. På denne baggrund mener museet

ikke, at der inden for området findes væsentlige bevaringsværdier

i form af jordfaste fortidsminder, der vil blive berørt af eventuelle

anlægsarbejder.

Museet oplyser med henvisning til museumslovens § 27, at bygherre

dog skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde alligevel

påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske

anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet

berøres og at Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev,

skal adviseres.

Gravhøj

Ny bebyggelse inden for naturbeskyttelseslinjen fra gravhøjen, som

vist på kortbilag 2, kræver ny dispensation.

Dispensation af 16. januar 2008 vedrører udelukkende flytning af

eksisterende stålhal, som anført i dispensationen gældende til 16.

januar 2011.

MILJØ

I det omfang det kræves, skal virksomhedens aktiviteter godkendes

i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Jordforurening

Hvis der under bygge- og jordarbejder konstateres en forurening,

skal arbejdet standses, og der skal ske anmeldelse til Haderslev

Kommune, som vurderer om forureningen er omfattet af jordforureningsloven,

og dermed kræver tilladelse i henhold til loven inden

bygge- eller anlægsarbejdet fortsætter.

Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse,

kræver byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse

særlig tilladelse fra Haderslev Kommune, der bl.a. vurderer

10


om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for sundhed eller

miljø. Kommunen skal i den forbindelse indhente en udtalelse fra

Region Syddanmark, som kommunen skal følge.

Støj og luftforurening fra virksomheder

Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 4-5,

jf. Håndbog om miljø og planlægning.

Virksomheders støjniveau må i naboskel ikke overstige Miljøstyrelsens

vejledende grænseværdier for bebyggelse i det åbne land.

Lokalplanområdet ligger i landszone og i henhold til virksomhedens

miljøgodkendelse må virksomhedens bidrag – målt udendørs til det

ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt uden for

virksomhedens egne arealer overstige støjgrænserne (55/45/40).

Virksomheder inden for lokalplanområdet skal godkendes i henhold

til reglerne i Lov om miljøbeskyttelse.

TEKNISKE SEKTORPLANER

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er i henhold til Varmeplan for Haderslev Kommune

beliggende i energidistrikt 33, der er udlagt til individuel naturgasforsyning.

Ved individuel naturgasforsyning forstås en forsyning,

hvor hver ejendom har sin egen kedel.

Vandforsyning

Lokalplanområdet er beliggende i forsyningsområdet for Haderslev

Vandforsyning.

Spildevand

Lokalplanområdet er delvist omfattet af spildevandsplanen for

Haderslev Kommune.

Området er i dag kloakeret med separatledninger for overflade- og

spildevand.

Overflade vand bortskaffes på lodsejerens foranledning. Hertil skal

der indhentes en tilladelse hos Haderslev Kommune.

Affald

Lokalplanområdet er omfattet af affaldsplanen og affaldsregulativet

for Haderslev Kommune.

Veje

Lokalplanområdet skal som hidtil vejbetjenes fra kommunevejene

Tøndervej og Bregnehøjvej.

11


MILJØVURDERING

I henhold til § 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Planer og programmer inden for bl.a. fysisk planlægning, som fastlægger

rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er

omfattet af lovens bilag 3 og 4.

2. Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt

naturbeskyttelsesområde væsentligt.

3. Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for

fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer

kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis planer og programmer, som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger

anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder

mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der i henhold

til § 3, stk. 2 kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages

at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplan 97-1 er ikke omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1 og 2.

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 3 er der derfor foretaget en screening af

planens miljøpåvirkning for at afgøre, om den i øvrigt fastlægger rammer

for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig

indvirkning på miljøet. I henhold til § 4, stk. 2 er der ved afgørelsen

taget hensyn til kriterierne i lovens bilag 2.

Screeningen er beskrevet i notat af 25.07.2008: ”Screening i henhold

til lov om miljøvurdering af planer og programmer af lokalplan 97-1,

Erhvervsområde ved Tøndervej 7 i Arnitlund”.

Screeningsresultat

Det er vurderet, at det projekt, som lokalplanen og kommuneplantillægget

fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlig indvirkning på

miljøet.

Begrundelsen er, at indvirkningen er af begrænset størrelsesorden, og at

indvirkningens rumlige udstrækning er begrænset til lokalplanområdet

og de nærmeste omgivelser. Det er herunder vurderet, at de negative

påvirkninger ikke er væsentlige.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages en

miljøvurdering af lokalplan 97-1. Beslutningen er offentliggjort den

16.09.2008.

12


TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE

MYNDIGHEDER

Museumsloven

Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder,

f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af

arbejdet, der berører fortidsmindet, i henhold til museumslovens §

27 straks indstilles, og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen,

hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om

byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af

bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturarvsstyrelsen, hvis det

lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt,

at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet.

I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates udgifter

til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger.

Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske

undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens

bestemmelser.

Gravhøj

Det er en forudsætning for ny bebyggelse at der kan opnås ny dispensation

for beskyttelseslinjen af fortidsminder.

13


LOKALPLANBESTEMMELSER

Lokalplan 97-1

Erhvervsområde ved Tøndervej 7 i Arnitlund

Med hjemmel i Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 813 af 21.

juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2

beskrevne område.

§ 1 Lokalplanens formål

1.1 Det er lokalplanens formål:

14

at udlægge området til erhvervsformål i landzone, med hen-

blik på om- og udbygning af eksisterende virksomhed

at fastlægge bestemmelser for placering og omfang af be-

byggelse og skilte, og

at sikre afskærmning i forhold til omgivelserne, ved etable-

ring af voldanlæg og udbygning af eksisterende randbeplant-

ning.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1

Området omfatter følgende matrikler:

Ejerlav: Arnitlund, Vedsted

Matrikel nr.: 62

Lokalplanområdet omfatter alle parceller, der efter den

28.08.2008 udstykkes fra nævnte ejendom indenfor lokalplanens

område.

2.2 Lokalplanområdet skal forblive i landzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål, der i

Håndbog om Miljø og Planlægning er klassificeret i miljøklas-

se 4-5 med tilknyttet salg og service.

§ 4 Udstykning

4.1 Ejendommen må ikke udstykkes til støjfølsom anvendelse,

som beboelse eller liberale erhverv.

§ 5 Trafikale forhold

5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Tøndervej og Bregnehøj-

vej.

Der må etableres 2 overkørsler, til hver af de nævnte veje.

Placering som vist på kortbilag 2.


5.2 Det skal godtgøres, at der i forbindelse med virksomheden

er et parkeringsareal svarende til 1 p-plads pr. 75 m2 eta-

geareal.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1 Elledninger, herunder til udendørs belysning, må kun etab-

leres eller omlægges i form af jordkabler.

6.2 Der må kun opsættes udvendige antenneanlæg, hvis det er

absolut nødvendigt for en virksomheds drift.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Det bebyggede areal må ikke overstige 40 % af ejendom-

mens grundareal.

7.2 Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 2 viste

byggefelter.

7.3 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager.

Bygningshøjden i byggefelt 1 må ikke overstige 8,5m.

Bygningshøjden i byggefelt 2 må ikke overstige 11m.

7.4 Ny bebyggelse i byggefelt 2 der ønskes placeret inden for

naturbeskyttelseslinjen fra gravhøjen, som vist på kortbilag

2, kræver ny dispensation.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Bebyggelse må kun udføres, ombygges og vedligeholdes så

ledes, at der med hensyn til materialer og farver opnås en

arkitektonisk helhedsvirkning i lokalplanområdet.

Facader på administrationsbygninger, med front mod Tøn-

dervej eller Bregnehøjvej, skal udføres som blank mur, pud-

set eller vandskuret murværk.

Facader på produktionsbygninger, lager m.v. med front mod

Tøndervej eller Bregnehøjvej, kan udføres med facade-

beklædning i sorte eller mørkegrå metalplader

Solafskærmning og op til 20 % af en facades beklædning kan

udføres i andre materialer, som galvaniseret stål, zink eller

ubehandlet træ.

8.2 Skilte må kun udføres som facadeplanskilte og fritstående

Note til 5.4: Dispensation af 16. januar 2008 vedrører udelukkende flyt-

ning af eksisterende stålhal som anført i dispensationen, gældende til

16. januar 2011.

15


16

skilte, og kun med Haderslev Kommunes tilladelse i hvert en

kelt tilfælde.

Facadeplanskilte skal tilpasses bygningens størrelse og arki-

tektur. Sammenhængende vandrette bånd i virksomheds

farve tillades, dog med en maksimal højde på 1m. Skilte må

ikke placeres højere end skæring mellem facade og tagflade.

Der kan opstilles 1 fritstående skilt i forarealet mod Tønder-

vej med en maksimal højde på 8 m og en maksimal bred de

på 2 m. Placeringen skal respektere eventuelle oversigts-

linjer.

Belysning af skilte må udføres som intern belysning eller som

afskærmede spots.

Ved intern belysning må kun bogstaver og symboler være

gennemskinnelige og oplyste. Ved løse bogstaver kan der i

princippet komme lys enten gennem fronten, fra siderne el-

ler bagfra.

8.3 Der må på den enkelte ejendom ikke opstilles mere end 3

flagstænger. Flagstængerne må kun opstilles på linie eller i

gruppe med en indbyrdes afstand på højst 10 m.

Ved særlige lejligheder som åbent hus, gæstebesøg og lig-

nende kan midlertidige flagstænger, opsat til lejligheden,

tillades.

§ 9 Ubebyggede arealer og beplantning

9.1 Langs Tøndervej udlægges det på kortbilag 2 viste forareal,

bestående af en 3 m bred græsbund med solitære træer.

9.2 Langs naboskel udlægges det på kortbilag 2 viste beplant-

ningsbælte i en bredde af 10m. Beplantningen skal bestå af

løvfældende træer og buske.

9.3 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m må kun foretages

med kommunens tilladelse, og kun hvis det er påkrævet for

byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med lokal-

planens bestemmelser.

9.4 Eksisterende støjvold placeret mod det nordvestlige skel kan

udbygges på egen grund, indenfor det på kortbilag 2 viste

felt.

Udformningen skal være i overensstemmelse med princippet

vist på efterfølgende skitse med en maksimal højde på 5 m.

Beplantning skal etableres som lave buske, således nabobebyggelse

kan modtage sollys uhindret.

Note: Der er ikke så mange egnstypiske arter der over tid forbliver lave,

derfor kan hegnet etableres af arter som falder naturligt ind i områdets

vegetation såsom;

- Hunderose Rosa canina samt

- Surbær Aronia melanocarpa

- Bærmispel Amelanchier spicata og enkelte højere arter som

- Slåen Prunus spinosa og

- Tørstetræ Frangula alnus


Skitse over støjvoldens

principielle opbygning,

med lav beplantning.

Jf. § 9.4

Skel

Lav beplantning

Ny vold

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse og

ændret anvendelse af ubebygget areal

10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal de i afsnit 9 nævnte be-

plantningsbælter være etablerede.

10.2 Ny bebyggelse skal være i overensstemmelse med gældende

varmeplan.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet

har vedtaget lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfat

tet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indhol

det af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17,

-

stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring

-

af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen

kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er ud

løbet, kan der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forud

sætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejen

-

dom i overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt

-

er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om

-

påbegyndelse et større byggearbejde m.v.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt

vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets

offentliggørelse.

17


Lokalplanens retsvirkninger

1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-

domme, der er omfattet af lokalplanen ifølge planlovens § 18, kun

udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse

med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte

som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre

de anlæg, der er indeholdt i planen.

2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved

tilvejebringelse af en ny lokalplan.

3. I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere

fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg

som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen

opføres som lavenergibygninger.

4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige

med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18.

5. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige

bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.

Vedtagelsespåtegning

Lokalplan nr. 97-1 er vedtaget af Haderslev Byråd den 26.02.2009.

Pbv

H. P. Geil / Poul Erik Graversen

Borgmester Kommunaldirektør

Offentliggørelse

Lokalplanen er offentliggjort den 11.03.2009.

18


Om lOkalplaner

Hvem laver lokalplaner ?

Bestemmelserne om lokalplaner står i Lov om

Planlægning fra 2004 med efterfølgende ændringer.

Byrådet skal ifølge loven lave lokalplaner,

når det skønnes nødvendigt.

Der skal laves en lokalplan, før der udføres større

an lægs opgaver, eller når det er nødvendigt for at

sikre kommuneplanens gennemførelse.

Byrådet kan lave lokalplaner, når det skønnes

nød vendigt af andre hensyn.

Offentlig fremlæggelse

Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan,

skal forslaget fremlægges offentligt, ligesom der

skal sendes besked herom til alle ejere, lejere

og brugere indenfor det område, der berøres af

planen.

Interesserede lokale foreninger og lignende

kan bede om at få skriftlig underretning om de

lokalplanforslag, som kommunen fremlægger.

Kommunen holder undertiden et borgermøde om

lokalplansagen, men har ikke pligt til det.

Det påhviler byrådet at sende lokalplanforslaget

til øvrige myndigheder, som kan have særlige

interesser i planen.

Amtsrådet får forslaget tilsendt og skal påse, at

det overholder de retningslinier, der er i regionplanen

og andre forskrifter.

Borgerne kan være med til at påvirke indholdet

og kvaliteten af den endelige plan. Byrådet kan

beslutte at ændre planen som følge af de indsigelser

og ændringsforslag, der fremkommer

inden fristens udløb. Indsigelser og ændringsforslag

medfører, at den endelige vedtagelse skal

udsættes mindst en måned.

Hvis en ændring på væsentlig måde berører

andre end dem, der har foreslået ændringen,

kan byrådet ikke vedtage planen endeligt før de

berørte er blevet hørt om ændringen.

Efter vedtagelsen skal byrådet bekendtgøre

lokal pla nen offentligt, samtidig med, at de foreninger,

myndigheder og ejere, der har fremsendt

indsigelser, får skriftlig underretning om

vedtagelsen.

Hvad skal en lokalplan indeholde ?

En lokalplan skal indeholde alle emner af byplanmæssig

betydning. Derimod er der ingen lovmæssige

bestemmelser for, hvordan de enkelte

emner skal behandles.

Loven nævner nogle emner, der kan beskrives i

en lokalplan. F.eks. overførsel af arealer til byzone

eller sommerhusområde, områdets anvendelse,

ejendommens størrelse og afgrænsning, vej­ og

stiforhold, bebyggelsers beliggenhed, omfang og

udformning samt anvendelse, bevaring af bebyggelse

og beplantning, fællesanlæg m.m.

Sammen med den egentlige lokalplans tekst og

kortbilag skal der være en beskrivelse af, hvad

byrådet vil opnå med forslaget, hvordan forslaget

hænger sammen med de overordnede planer for

området, samt en beskrivelse af lokalplanens

retsvirkninger.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanen ?

Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør eventuelle

forslag til lokalplaner, må der ikke foretages

ud styk ninger eller udføres bebyggelse i området,

der foregriber den endelige plan.

Den endelige lokalplan tinglyses på de enkelte

ejendomme, der er omfattet af planen, og der må

herefter ikke foretages ændringer, som er i strid

med planen.

Byrådet kan nedlægge forbud mod ændringer,

som kan hindres ved en lokalplan. Denne bestemmelse

findes i Lov om planlægning § 14.

Forbudet kan gæl de ét år.

Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det er

af væsentlig betydning for planens gennemførelse.

Byrådet kan give tilladelse til mindre betydende

lem pelser i forhold til lokalplanen og Planlovens

be stem melser om regulering af bebyggelsen.

Haderslev Kommune

Teknik- Haderslev og Miljøservice Kommune

Rådhuscentret Teknik 7 & Miljø

6500 Vojens Gåskærgade 28

Telefon 74 6100 34 34 Haderslev 34

www.haderslev.dk

Tlf. 74 34 20 00

More magazines by this user
Similar magazines