26.07.2013 Views

Lokalplan 97-1

Lokalplan 97-1

Lokalplan 97-1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Lokalplan</strong> <strong>97</strong>-1<br />

Erhvervsområde ved Tøndervej 7<br />

i Arnitlund<br />

ENDELIGT VEDTAGET D.26.02.2009<br />

1


<strong>Lokalplan</strong> nr. <strong>97</strong>-1<br />

Udarbejdet af Haderslev Kommune<br />

Vedtaget den 26.02.2009<br />

Tryk: Haderslev Kommune<br />

Kort: copyright Haderslev Kommune - COWI - KMS<br />

Nærmere oplysninger kan fås i normal åbningstid ved henvendelse til:<br />

Haderslev Kommune<br />

Teknik- og Miljøservice<br />

Plan og Arkitektur<br />

Rådhuscentret 7<br />

6500 Vojens<br />

tlf. 74 34 20 00<br />

2


LOKALPLAN <strong>97</strong>-7<br />

ERHVERVSOMRÅDE VED TØNDERVEJ 7<br />

I ARNITLUND<br />

<strong>Lokalplan</strong>områdets beliggenhed<br />

INDHOLD SIDE<br />

BAGGRUND OG FORMÅL 4<br />

EKSISTERENDE FORHOLD 5<br />

LOKALPLANENS INDHOLD 7<br />

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 9<br />

MILJØVURDERING 12<br />

TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE<br />

MYNDIGHEDER 13<br />

LOKALPLANBESTEMMELSER 14<br />

KORTBILAG 1 21<br />

KORTBILAG 2 23<br />

3


BAGGRUND OG FORMÅL<br />

<strong>Lokalplan</strong> nr. <strong>97</strong>-1 omfatter et areal i Arnitlund, afgrænset af Tøndervej,<br />

Bregnehøjvej og det åbne land mod nord.<br />

<strong>Lokalplan</strong>området har hidtil ikke været omfattet af en lokalplan og<br />

udbygning af virksomheden er sket på baggrund af landzonetilladelser.<br />

I forbindelse med en større om- og udbygning af virksomheden er<br />

det vurderet, at de planlagte aktiviteter har et omfang der i henhold<br />

til planloven forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan. Byrådet<br />

har på den baggrund besluttet at tilvejebringe en lokalplan for området,<br />

der muliggør en udbygning af virksomheden.<br />

Det overordnede formål med lokalplan <strong>97</strong>-1 er, at udlægge området<br />

til erhvervsformål i landszone. Formålet er endvidere at give mulighed<br />

for at anlægge nye produktionsbygninger, at fastsætte de planmæssige<br />

rammer for virksomhedens miljøpåvirkning og fastlægge<br />

bestemmelser for beplantningsbælter mod omgivelserne og udformning<br />

af facader mod Tøndervej.<br />

Offentlighedsperiode<br />

Forslaget til lokalplan <strong>97</strong>-1 blev offentliggjort i 8 uger fra den 16.09.2008.<br />

Haderslev Kommune<br />

Teknik- og Miljøservice<br />

Plan og Arkitektur<br />

Rådhuscentret 7<br />

6500 Vojens<br />

Eller som e-post til:<br />

post@haderslev.dk<br />

4


<strong>Lokalplan</strong>områdets<br />

eksisterende forhold<br />

EKSISTERENDE FORHOLD<br />

<strong>Lokalplan</strong>området omfatter matr. nr. 62, Arnitlund, Vedsted og har et<br />

areal på ca. 46.500 m2.<br />

Ejendommen anvendes til erhvervsformål, som produktionsvirksomhed<br />

indenfor jern og metal samt salg og service af entreprenørmateriel.<br />

Den eksisterende bebyggelse har et samlet bebygget areal på ca.<br />

9.100 m2, med et samlet etageareal på ca. 9.900 m2.<br />

Der er to adgange til ejendommen fra Tøndervej og to adgange fra<br />

Bregnehøjvej.<br />

<strong>Lokalplan</strong>området ligger i niveau med Tøndervej og Bregnehøjvej.<br />

Eksisterende byggeri er placeret med front mod Tøndervej.<br />

Arealet mellem fronten og vejarealet benyttes til gangsti og til parkering<br />

og er herudover tilsået med græs.<br />

5


Mod Bregnehøjvej anvendes arealet mellem facaden og vejarealet til<br />

parkering. Til tider parkeres der delvist på vejen med deraf følgende<br />

trafikale gener. Virksomhedens udendørs arbejdsområde afgrænses<br />

mod Bregnehøjvej af en afskærmende vold på ca. 3m.<br />

Mod de højere liggende arealer nord for lokalplanområdet afgrænses<br />

området af et spring i terrænet på ca. 3m. Terrænspringet er<br />

dækket af et bredt beplantningsbælte.<br />

Mod øst og vest afgrænses området mod naboejendommen af en<br />

beplantet jordvold.<br />

<strong>Lokalplan</strong>området ligger i landszone og udgør en væsentlig del af<br />

Arnitlund, der er en bebyggelse omfattende 12 ejendomme.<br />

6<br />

Virksomheden i<br />

lokalplanområdet set<br />

fra Bregnehøjvej


LOKALPLANENS INDHOLD<br />

Område og anvendelse<br />

<strong>Lokalplan</strong>en omfatter et område, der mod nord hovedsagligt afgrænses<br />

af det åbne land og mod syd hovedsagligt af Tøndervej.<br />

Mod øst afgrænser gårdbebyggelse og beplantning lokalplanområdet<br />

og mod vest Bregnehøjvej og dennes bebyggelser.<br />

<strong>Lokalplan</strong>området kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 4-5,<br />

dvs. erhvervsformål, som produktionsvirksomhed indenfor jern og<br />

metal, samt salg og service af entreprenørmateriel eller lignende<br />

virksomhed.<br />

Trafikale forhold<br />

<strong>Lokalplan</strong>området vejbetjenes fra Tøndervej og Bregnehøjvej. Området<br />

har 4 overkørsler, 2 pr. vej, og forventes fremover ikke at få<br />

behov for yderligere overkørsler eller adgangsveje.<br />

Ud over parkering langs Bregnehøjvej og langs Tøndervej er der stor<br />

mulighed for at anlægge parkeringspladser udenfor de udlagte byggefelter.<br />

Der rådes ligeledes over et antal parkeringspladser udenfor<br />

lokalplanområdet, hvorved det påkrævede antal p-pladser opfyldes.<br />

Bebyggelsens omfang, placering og udformning<br />

Virksomhedens fremtidige udvidelse og udvikling kan sikres ved<br />

mulighed for opførelse af bebyggelse inden for de nærmere afgrænsede<br />

byggefelter. Langs Tøndervej er byggefeltet afgrænset<br />

således, der friholdes et areal til parkering og forareal med solitære<br />

træer.<br />

Der er fastsat bestemmelse om, at det bebyggede areal ikke må<br />

overstige 40 % af ejendommens grundareal.<br />

Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden<br />

indenfor byggefelt 1, der udgør den forrest placerede bebyggelse,<br />

må ikke overstige 8,5 m. Indenfor byggefelt 2 kan bebyggelse<br />

tillades opført i op til 11 m, med henblik på at tilgodese større<br />

halbyggerier, da dette er bagved liggende bebyggelse uden særlig<br />

synlighed.<br />

Bebyggelsen udformes, så der opnås en arkitektonisk helhedsvirkning<br />

i lokalplanområdet. Mod Tøndervej skal facader på lager- og<br />

produktionshaller udføres i mørkegrå eller sorte metalplader.<br />

Skilte må udføres som facadeplanskilte og som fritstående skilte.<br />

Fritstående skilte skal opstilles i forarealet, mod Tøndervej. Belysning<br />

af skilte må udføres som intern belysning eller som afskærmede<br />

spots.<br />

7


Ubebyggede arealer og beplantning<br />

Mod nord, nordvest, øst og sydøst udlægges et 10m bredt bælte til<br />

afskærmning mod omgivelserne og for etablering af voldanlæg og<br />

beplantning.<br />

Muligheden for at udbygge voldanlægget i lokalplanområdets nordvestlige<br />

hjørne ved Bregnehøjvej kan påvirke den nordlige nabobabyggelse.<br />

Der sættes derfor krav om en maksimal højde af udbygningen<br />

og beplantning skal udføres med lave plantearter for at<br />

nabobebyggelsen uhindret kan modtage sollys.<br />

Nedenfor ses en visualisering af den maksimale mulige udbygning,<br />

med lav beplantning på toppen af volden. Set før og efter.<br />

FØR udbygning af støjvold EFTER udbygning af støjvold<br />

Langs Tøndervej udlægges et 3 m bredt forareal bestående af græs<br />

og solitære træer, som i tilknytning til vejarealets grønne rabat danner<br />

et sammenhængende element, der kan medvirke til at styrke<br />

helhedsvirkningen, men samtidigt giver mulighed for at opretholde<br />

indblik til virksomheden.<br />

Arealer til udendørs oplag, parkering og interne veje må udføres<br />

med fast belægning. Andre ubebyggede arealer skal have et grønt<br />

præg, f.eks. græsbevoksning eller buske og blomsterbede m.v.<br />

8


FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG<br />

LOVGIVNING<br />

Regionplan 2005-2016<br />

(Landsplandirektiv, pr. 1.januar 2007)<br />

Der er i regionplanen fastsat retningslinier om følgende forhold med<br />

særlig relevans for lokalplanen:<br />

- Grundvand, herunder beskyttelse af drikkevandsinteresser i<br />

kommune- og lokalplanlægning<br />

- Bebyggelse i landdistrikter<br />

- Værdifulde landskaber<br />

- Flysikkerhedszone<br />

<strong>Lokalplan</strong>en er i overensstemmelse med retningslinierne.<br />

I et efterfølgende afsnit om naturforhold redegøres nærmere for lokalplanens<br />

forhold til retningslinierne for grundvand.<br />

Kommuneplan<br />

Som grundlag for lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.<br />

Kommuneplantillæg nr.: 8-08<br />

<strong>Lokalplan</strong>er<br />

Området har ikke tidligere været omfattet af lokalplan. Områdets<br />

anvendelse til erhvervsformål er fastlagt i zonetilladelser af 6. november<br />

2007 og 7. april 2008.<br />

Servitutter<br />

Følgende deklarationer er ifølge tingbogen tinglyst på ejendommen<br />

matr. Nr. 62, Arnitlund, Vedsted:<br />

Matr. nr.: Lysningsdato: Emne:<br />

62 18.11.1930 Dok. om byggelinier mv.<br />

62 15.08.1964 Dok. om luftfartshindringer mv.<br />

62 27.10.1964 Dok om råstofindvinding og<br />

betingelser herfor.<br />

62 14.03.1<strong>97</strong>4 Dok. om oversigt mv.<br />

De tinglyste servitutter er forenelige med lokalplanens bestemmelser,<br />

og der er ikke grundlag for at optage bestemmelse i lokalplanen<br />

om aflysning eller ændring af servitutter.<br />

NATURFORHOLD<br />

Grundvand<br />

<strong>Lokalplan</strong>området er i henhold til Regionplan 2005-2016 beliggende<br />

i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Det betyder, at<br />

det er et område, hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig<br />

til sikring af drikkevandsinteresserne.<br />

I henhold til regionplanens retningslinier skal etablering af anlæg<br />

eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening,<br />

så vidt muligt undgås.<br />

9


Den fremtidige udnyttelse af arealet til virksomhedens drift indebærer<br />

ikke aktiviteter, der giver anledning til risiko for forurening af<br />

grundvandet.<br />

Risikoen for forurening af grundvandet begrænses ved, at overfladevand<br />

fra befæstede arealer, der kunne give anledning til forurening,<br />

som f.eks. vand fra udendørs oplags-, fremstillngs- og vaskepladser,<br />

ledes til en kloakledning via sandfang og<br />

olieudskiller. Overfladevand fra tage og arealer, der ikke er omfattet<br />

af aktiviteter, der kan give anledning til forurening, påregnes afledt<br />

til nedsivningsanlæg eller til nedsivning i grøfter.<br />

Sanitetsspildevand afledes til den kommunale kloakledning, med forbindelse<br />

til rensningsanlæg.<br />

KULTURMILJØ<br />

Jordfaste fortidsminder<br />

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk<br />

kontrol af lokalplanområdet. På denne baggrund mener museet<br />

ikke, at der inden for området findes væsentlige bevaringsværdier<br />

i form af jordfaste fortidsminder, der vil blive berørt af eventuelle<br />

anlægsarbejder.<br />

Museet oplyser med henvisning til museumslovens § 27, at bygherre<br />

dog skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde alligevel<br />

påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske<br />

anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang fortidsmindet<br />

berøres og at Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev,<br />

skal adviseres.<br />

Gravhøj<br />

Ny bebyggelse inden for naturbeskyttelseslinjen fra gravhøjen, som<br />

vist på kortbilag 2, kræver ny dispensation.<br />

Dispensation af 16. januar 2008 vedrører udelukkende flytning af<br />

eksisterende stålhal, som anført i dispensationen gældende til 16.<br />

januar 2011.<br />

MILJØ<br />

I det omfang det kræves, skal virksomhedens aktiviteter godkendes<br />

i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.<br />

Jordforurening<br />

Hvis der under bygge- og jordarbejder konstateres en forurening,<br />

skal arbejdet standses, og der skal ske anmeldelse til Haderslev<br />

Kommune, som vurderer om forureningen er omfattet af jordforureningsloven,<br />

og dermed kræver tilladelse i henhold til loven inden<br />

bygge- eller anlægsarbejdet fortsætter.<br />

Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse,<br />

kræver byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse<br />

særlig tilladelse fra Haderslev Kommune, der bl.a. vurderer<br />

10


om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for sundhed eller<br />

miljø. Kommunen skal i den forbindelse indhente en udtalelse fra<br />

Region Syddanmark, som kommunen skal følge.<br />

Støj og luftforurening fra virksomheder<br />

<strong>Lokalplan</strong>området må anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 4-5,<br />

jf. Håndbog om miljø og planlægning.<br />

Virksomheders støjniveau må i naboskel ikke overstige Miljøstyrelsens<br />

vejledende grænseværdier for bebyggelse i det åbne land.<br />

<strong>Lokalplan</strong>området ligger i landszone og i henhold til virksomhedens<br />

miljøgodkendelse må virksomhedens bidrag – målt udendørs til det<br />

ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt uden for<br />

virksomhedens egne arealer overstige støjgrænserne (55/45/40).<br />

Virksomheder inden for lokalplanområdet skal godkendes i henhold<br />

til reglerne i Lov om miljøbeskyttelse.<br />

TEKNISKE SEKTORPLANER<br />

Varmeforsyning<br />

<strong>Lokalplan</strong>området er i henhold til Varmeplan for Haderslev Kommune<br />

beliggende i energidistrikt 33, der er udlagt til individuel naturgasforsyning.<br />

Ved individuel naturgasforsyning forstås en forsyning,<br />

hvor hver ejendom har sin egen kedel.<br />

Vandforsyning<br />

<strong>Lokalplan</strong>området er beliggende i forsyningsområdet for Haderslev<br />

Vandforsyning.<br />

Spildevand<br />

<strong>Lokalplan</strong>området er delvist omfattet af spildevandsplanen for<br />

Haderslev Kommune.<br />

Området er i dag kloakeret med separatledninger for overflade- og<br />

spildevand.<br />

Overflade vand bortskaffes på lodsejerens foranledning. Hertil skal<br />

der indhentes en tilladelse hos Haderslev Kommune.<br />

Affald<br />

<strong>Lokalplan</strong>området er omfattet af affaldsplanen og affaldsregulativet<br />

for Haderslev Kommune.<br />

Veje<br />

<strong>Lokalplan</strong>området skal som hidtil vejbetjenes fra kommunevejene<br />

Tøndervej og Bregnehøjvej.<br />

11


MILJØVURDERING<br />

I henhold til § 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer,<br />

skal der udarbejdes en miljøvurdering af:<br />

1. Planer og programmer inden for bl.a. fysisk planlægning, som fastlægger<br />

rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er<br />

omfattet af lovens bilag 3 og 4.<br />

2. Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt<br />

naturbeskyttelsesområde væsentligt.<br />

3. Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for<br />

fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer<br />

kan få væsentlig indvirkning på miljøet.<br />

Hvis planer og programmer, som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger<br />

anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder<br />

mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der i henhold<br />

til § 3, stk. 2 kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages<br />

at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.<br />

<strong>Lokalplan</strong> <strong>97</strong>-1 er ikke omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1 og 2.<br />

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 3 er der derfor foretaget en screening af<br />

planens miljøpåvirkning for at afgøre, om den i øvrigt fastlægger rammer<br />

for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig<br />

indvirkning på miljøet. I henhold til § 4, stk. 2 er der ved afgørelsen<br />

taget hensyn til kriterierne i lovens bilag 2.<br />

Screeningen er beskrevet i notat af 25.07.2008: ”Screening i henhold<br />

til lov om miljøvurdering af planer og programmer af lokalplan <strong>97</strong>-1,<br />

Erhvervsområde ved Tøndervej 7 i Arnitlund”.<br />

Screeningsresultat<br />

Det er vurderet, at det projekt, som lokalplanen og kommuneplantillægget<br />

fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlig indvirkning på<br />

miljøet.<br />

Begrundelsen er, at indvirkningen er af begrænset størrelsesorden, og at<br />

indvirkningens rumlige udstrækning er begrænset til lokalplanområdet<br />

og de nærmeste omgivelser. Det er herunder vurderet, at de negative<br />

påvirkninger ikke er væsentlige.<br />

Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages en<br />

miljøvurdering af lokalplan <strong>97</strong>-1. Beslutningen er offentliggjort den<br />

16.09.2008.<br />

12


TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE<br />

MYNDIGHEDER<br />

Museumsloven<br />

Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder,<br />

f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af<br />

arbejdet, der berører fortidsmindet, i henhold til museumslovens §<br />

27 straks indstilles, og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev<br />

kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen,<br />

hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om<br />

byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af<br />

bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturarvsstyrelsen, hvis det<br />

lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt,<br />

at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet.<br />

I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates udgifter<br />

til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger.<br />

Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske<br />

undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens<br />

bestemmelser.<br />

Gravhøj<br />

Det er en forudsætning for ny bebyggelse at der kan opnås ny dispensation<br />

for beskyttelseslinjen af fortidsminder.<br />

13


LOKALPLANBESTEMMELSER<br />

<strong>Lokalplan</strong> <strong>97</strong>-1<br />

Erhvervsområde ved Tøndervej 7 i Arnitlund<br />

Med hjemmel i Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 813 af 21.<br />

juni 2007) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2<br />

beskrevne område.<br />

§ 1 <strong>Lokalplan</strong>ens formål<br />

1.1 Det er lokalplanens formål:<br />

14<br />

at udlægge området til erhvervsformål i landzone, med hen-<br />

blik på om- og udbygning af eksisterende virksomhed<br />

at fastlægge bestemmelser for placering og omfang af be-<br />

byggelse og skilte, og<br />

at sikre afskærmning i forhold til omgivelserne, ved etable-<br />

ring af voldanlæg og udbygning af eksisterende randbeplant-<br />

ning.<br />

§ 2 <strong>Lokalplan</strong>ens område og zonestatus<br />

2.1 <strong>Lokalplan</strong>området er afgrænset som vist på kortbilag 1<br />

Området omfatter følgende matrikler:<br />

Ejerlav: Arnitlund, Vedsted<br />

Matrikel nr.: 62<br />

<strong>Lokalplan</strong>området omfatter alle parceller, der efter den<br />

28.08.2008 udstykkes fra nævnte ejendom indenfor lokalplanens<br />

område.<br />

2.2 <strong>Lokalplan</strong>området skal forblive i landzone.<br />

§ 3 Områdets anvendelse<br />

3.1 <strong>Lokalplan</strong>området må kun anvendes til erhvervsformål, der i<br />

Håndbog om Miljø og Planlægning er klassificeret i miljøklas-<br />

se 4-5 med tilknyttet salg og service.<br />

§ 4 Udstykning<br />

4.1 Ejendommen må ikke udstykkes til støjfølsom anvendelse,<br />

som beboelse eller liberale erhverv.<br />

§ 5 Trafikale forhold<br />

5.1 <strong>Lokalplan</strong>området vejbetjenes fra Tøndervej og Bregnehøj-<br />

vej.<br />

Der må etableres 2 overkørsler, til hver af de nævnte veje.<br />

Placering som vist på kortbilag 2.


5.2 Det skal godtgøres, at der i forbindelse med virksomheden<br />

er et parkeringsareal svarende til 1 p-plads pr. 75 m2 eta-<br />

geareal.<br />

§ 6 Tekniske anlæg<br />

6.1 Elledninger, herunder til udendørs belysning, må kun etab-<br />

leres eller omlægges i form af jordkabler.<br />

6.2 Der må kun opsættes udvendige antenneanlæg, hvis det er<br />

absolut nødvendigt for en virksomheds drift.<br />

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering<br />

7.1 Det bebyggede areal må ikke overstige 40 % af ejendom-<br />

mens grundareal.<br />

7.2 Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 2 viste<br />

byggefelter.<br />

7.3 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager.<br />

Bygningshøjden i byggefelt 1 må ikke overstige 8,5m.<br />

Bygningshøjden i byggefelt 2 må ikke overstige 11m.<br />

7.4 Ny bebyggelse i byggefelt 2 der ønskes placeret inden for<br />

naturbeskyttelseslinjen fra gravhøjen, som vist på kortbilag<br />

2, kræver ny dispensation.<br />

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden<br />

8.1 Bebyggelse må kun udføres, ombygges og vedligeholdes så<br />

ledes, at der med hensyn til materialer og farver opnås en<br />

arkitektonisk helhedsvirkning i lokalplanområdet.<br />

Facader på administrationsbygninger, med front mod Tøn-<br />

dervej eller Bregnehøjvej, skal udføres som blank mur, pud-<br />

set eller vandskuret murværk.<br />

Facader på produktionsbygninger, lager m.v. med front mod<br />

Tøndervej eller Bregnehøjvej, kan udføres med facade-<br />

beklædning i sorte eller mørkegrå metalplader<br />

Solafskærmning og op til 20 % af en facades beklædning kan<br />

udføres i andre materialer, som galvaniseret stål, zink eller<br />

ubehandlet træ.<br />

8.2 Skilte må kun udføres som facadeplanskilte og fritstående<br />

Note til 5.4: Dispensation af 16. januar 2008 vedrører udelukkende flyt-<br />

ning af eksisterende stålhal som anført i dispensationen, gældende til<br />

16. januar 2011.<br />

15


16<br />

skilte, og kun med Haderslev Kommunes tilladelse i hvert en<br />

kelt tilfælde.<br />

Facadeplanskilte skal tilpasses bygningens størrelse og arki-<br />

tektur. Sammenhængende vandrette bånd i virksomheds<br />

farve tillades, dog med en maksimal højde på 1m. Skilte må<br />

ikke placeres højere end skæring mellem facade og tagflade.<br />

Der kan opstilles 1 fritstående skilt i forarealet mod Tønder-<br />

vej med en maksimal højde på 8 m og en maksimal bred de<br />

på 2 m. Placeringen skal respektere eventuelle oversigts-<br />

linjer.<br />

Belysning af skilte må udføres som intern belysning eller som<br />

afskærmede spots.<br />

Ved intern belysning må kun bogstaver og symboler være<br />

gennemskinnelige og oplyste. Ved løse bogstaver kan der i<br />

princippet komme lys enten gennem fronten, fra siderne el-<br />

ler bagfra.<br />

8.3 Der må på den enkelte ejendom ikke opstilles mere end 3<br />

flagstænger. Flagstængerne må kun opstilles på linie eller i<br />

gruppe med en indbyrdes afstand på højst 10 m.<br />

Ved særlige lejligheder som åbent hus, gæstebesøg og lig-<br />

nende kan midlertidige flagstænger, opsat til lejligheden,<br />

tillades.<br />

§ 9 Ubebyggede arealer og beplantning<br />

9.1 Langs Tøndervej udlægges det på kortbilag 2 viste forareal,<br />

bestående af en 3 m bred græsbund med solitære træer.<br />

9.2 Langs naboskel udlægges det på kortbilag 2 viste beplant-<br />

ningsbælte i en bredde af 10m. Beplantningen skal bestå af<br />

løvfældende træer og buske.<br />

9.3 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m må kun foretages<br />

med kommunens tilladelse, og kun hvis det er påkrævet for<br />

byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med lokal-<br />

planens bestemmelser.<br />

9.4 Eksisterende støjvold placeret mod det nordvestlige skel kan<br />

udbygges på egen grund, indenfor det på kortbilag 2 viste<br />

felt.<br />

Udformningen skal være i overensstemmelse med princippet<br />

vist på efterfølgende skitse med en maksimal højde på 5 m.<br />

Beplantning skal etableres som lave buske, således nabobebyggelse<br />

kan modtage sollys uhindret.<br />

Note: Der er ikke så mange egnstypiske arter der over tid forbliver lave,<br />

derfor kan hegnet etableres af arter som falder naturligt ind i områdets<br />

vegetation såsom;<br />

- Hunderose Rosa canina samt<br />

- Surbær Aronia melanocarpa<br />

- Bærmispel Amelanchier spicata og enkelte højere arter som<br />

- Slåen Prunus spinosa og<br />

- Tørstetræ Frangula alnus


Skitse over støjvoldens<br />

principielle opbygning,<br />

med lav beplantning.<br />

Jf. § 9.4<br />

Skel<br />

Lav beplantning<br />

Ny vold<br />

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse og<br />

ændret anvendelse af ubebygget areal<br />

10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal de i afsnit 9 nævnte be-<br />

plantningsbælter være etablerede.<br />

10.2 Ny bebyggelse skal være i overensstemmelse med gældende<br />

varmeplan.<br />

<strong>Lokalplan</strong>forslagets midlertidige retsvirkninger<br />

I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet<br />

har vedtaget lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfat<br />

tet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indhol<br />

det af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens § 17,<br />

-<br />

stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring<br />

-<br />

af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen<br />

kan fortsætte som hidtil.<br />

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er ud<br />

løbet, kan der i henhold til planlovens § 17, stk. 2 under visse forud<br />

sætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejen<br />

-<br />

dom i overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt<br />

-<br />

er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om<br />

-<br />

påbegyndelse et større byggearbejde m.v.<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt<br />

vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets<br />

offentliggørelse.<br />

17


<strong>Lokalplan</strong>ens retsvirkninger<br />

1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen-<br />

domme, der er omfattet af lokalplanen ifølge planlovens § 18, kun<br />

udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse<br />

med planens bestemmelser.<br />

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte<br />

som hidtil. <strong>Lokalplan</strong>en medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre<br />

de anlæg, der er indeholdt i planen.<br />

2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,<br />

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.<br />

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved<br />

tilvejebringelse af en ny lokalplan.<br />

3. I henhold til planlovens § 19, stk. 4 skal kommunen dispensere<br />

fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg<br />

som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen<br />

opføres som lavenergibygninger.<br />

4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige<br />

med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18.<br />

5. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige<br />

bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.<br />

Vedtagelsespåtegning<br />

<strong>Lokalplan</strong> nr. <strong>97</strong>-1 er vedtaget af Haderslev Byråd den 26.02.2009.<br />

Pbv<br />

H. P. Geil / Poul Erik Graversen<br />

Borgmester Kommunaldirektør<br />

Offentliggørelse<br />

<strong>Lokalplan</strong>en er offentliggjort den 11.03.2009.<br />

18


Om lOkalplaner<br />

Hvem laver lokalplaner ?<br />

Bestemmelserne om lokalplaner står i Lov om<br />

Planlægning fra 2004 med efterfølgende ændringer.<br />

Byrådet skal ifølge loven lave lokalplaner,<br />

når det skønnes nødvendigt.<br />

Der skal laves en lokalplan, før der udføres større<br />

an lægs opgaver, eller når det er nødvendigt for at<br />

sikre kommuneplanens gennemførelse.<br />

Byrådet kan lave lokalplaner, når det skønnes<br />

nød vendigt af andre hensyn.<br />

Offentlig fremlæggelse<br />

Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan,<br />

skal forslaget fremlægges offentligt, ligesom der<br />

skal sendes besked herom til alle ejere, lejere<br />

og brugere indenfor det område, der berøres af<br />

planen.<br />

Interesserede lokale foreninger og lignende<br />

kan bede om at få skriftlig underretning om de<br />

lokalplanforslag, som kommunen fremlægger.<br />

Kommunen holder undertiden et borgermøde om<br />

lokalplansagen, men har ikke pligt til det.<br />

Det påhviler byrådet at sende lokalplanforslaget<br />

til øvrige myndigheder, som kan have særlige<br />

interesser i planen.<br />

Amtsrådet får forslaget tilsendt og skal påse, at<br />

det overholder de retningslinier, der er i regionplanen<br />

og andre forskrifter.<br />

Borgerne kan være med til at påvirke indholdet<br />

og kvaliteten af den endelige plan. Byrådet kan<br />

beslutte at ændre planen som følge af de indsigelser<br />

og ændringsforslag, der fremkommer<br />

inden fristens udløb. Indsigelser og ændringsforslag<br />

medfører, at den endelige vedtagelse skal<br />

udsættes mindst en måned.<br />

Hvis en ændring på væsentlig måde berører<br />

andre end dem, der har foreslået ændringen,<br />

kan byrådet ikke vedtage planen endeligt før de<br />

berørte er blevet hørt om ændringen.<br />

Efter vedtagelsen skal byrådet bekendtgøre<br />

lokal pla nen offentligt, samtidig med, at de foreninger,<br />

myndigheder og ejere, der har fremsendt<br />

indsigelser, får skriftlig underretning om<br />

vedtagelsen.<br />

Hvad skal en lokalplan indeholde ?<br />

En lokalplan skal indeholde alle emner af byplanmæssig<br />

betydning. Derimod er der ingen lovmæssige<br />

bestemmelser for, hvordan de enkelte<br />

emner skal behandles.<br />

Loven nævner nogle emner, der kan beskrives i<br />

en lokalplan. F.eks. overførsel af arealer til byzone<br />

eller sommerhusområde, områdets anvendelse,<br />

ejendommens størrelse og afgrænsning, vej­ og<br />

stiforhold, bebyggelsers beliggenhed, omfang og<br />

udformning samt anvendelse, bevaring af bebyggelse<br />

og beplantning, fællesanlæg m.m.<br />

Sammen med den egentlige lokalplans tekst og<br />

kortbilag skal der være en beskrivelse af, hvad<br />

byrådet vil opnå med forslaget, hvordan forslaget<br />

hænger sammen med de overordnede planer for<br />

området, samt en beskrivelse af lokalplanens<br />

retsvirkninger.<br />

Hvilke retsvirkninger har lokalplanen ?<br />

Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør eventuelle<br />

forslag til lokalplaner, må der ikke foretages<br />

ud styk ninger eller udføres bebyggelse i området,<br />

der foregriber den endelige plan.<br />

Den endelige lokalplan tinglyses på de enkelte<br />

ejendomme, der er omfattet af planen, og der må<br />

herefter ikke foretages ændringer, som er i strid<br />

med planen.<br />

Byrådet kan nedlægge forbud mod ændringer,<br />

som kan hindres ved en lokalplan. Denne bestemmelse<br />

findes i Lov om planlægning § 14.<br />

Forbudet kan gæl de ét år.<br />

Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det er<br />

af væsentlig betydning for planens gennemførelse.<br />

Byrådet kan give tilladelse til mindre betydende<br />

lem pelser i forhold til lokalplanen og Planlovens<br />

be stem melser om regulering af bebyggelsen.<br />

Haderslev Kommune<br />

Teknik- Haderslev og Miljøservice Kommune<br />

Rådhuscentret Teknik 7 & Miljø<br />

6500 Vojens Gåskærgade 28<br />

Telefon 74 6100 34 34 Haderslev 34<br />

www.haderslev.dk<br />

Tlf. 74 34 20 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!