Hent Nyhedsbrevet her - LandboSyd

landbosyd.dk

Hent Nyhedsbrevet her - LandboSyd

Orientering om økologi-arbejdet hos Videncentret for Landbrug og Landbrug & Fødevarer

Afgræsningsprognosen bliver økologisk

Videncentret for Landbrug lancerer her til foråret en version af Afgræsningsprognosen, som kan

anvendes på økologiske bedrifter. Med Afgræsningsprognosen kan man følge græssets forventede

vækst, samt indholdet af energi, protein og sukker, i netop den lokalitet man befinder sig på. Da de

økologiske græsmarker ofte har en lidt fladere vækstkurve, og et andet forhold mellem græs og

kløver, end man finder i konventionelt dyrkede græsmarker, har den nuværende

Afgræsningsprognose givet et lidt skævt billede af væksten. Den økologiske version af

Afgræsningsprognosen forventes at være klar til udbinding, så man kan komme godt i gang med

planlægningen af afgræsningssæsonen. I samme omgang bliver prognosen også ændret, så den nu

viser væksten svarende til energivurderingen i NorFor.

Kontaktperson: Kirstine Flintholm Jørgensen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Forårsarbejdet

En stor del af den økologiske vårsæd er blevet sået i det gode forårsvejr slutningen af marts og

starten af april. I det tørre og stabile vejr er der blevet lavet et godt såbed som er forudsætningen

for en vellykket afgrøde. Med det kolde vejr i begyndelsen af april er jordtemperaturen dog fortsat

lav og fremspiringen af både korn og bælgsæd tager længere tid. Der er derfor ekstra risiko for, at

fremspirende ukrudt kommer til at genere afgrøden. Der er størst effekt på ukrudtet og mindst

skade på afgrøden ved at ukrudtsharve inden fremspiring.

Kontaktperson: Lars Egelund Olsen, Videnscentret for Landbrug, Økologi

Gulrust i økologisk vintertriticale

Før påske blev der fundet gulrust i en lang række marker med vintertriticale. Gulrust er en meget

tabsvoldende sygdom, og i økologisk planteavl kan man ikke bekæmpe sygdommen, der er således

ikke noget at gøre, hvis en resistensen i sorten først er nedbrudt. Særligt i marker med sorterne

Tulus og Gringo, har der været kraftige angreb, men der er fundet gulrust i alle de sorter, der dyrkes

i dette forår. Erfaringerne fra 2009, hvor der sidst var et tidligt og meget kraftigt angreb med

gulrust, og hvor udbyttet i de fleste marker blev tæt på nul kg kerne pr. ha, betyder at det i en lang

række tilfælde vil være en økonomisk fordel at pløje angrebne marker og i stedet for så vårsæd. Det

undersøges pt. hvilken type gulrust, der er skyld i de kraftige angreb og om den kan smitte til

vårhvede og vårtriticale.

Kontaktperson: Peter Mejnertsen, Videncentret for Landbrug, Økologi

CAP-reform betyder ændringer af øko-tilskud

Sammen med ændringerne af enkeltbetalingen fra 2014 – eller 2015 arbejdes der på et nyt

landdistriktsprogram. Den 1-årige ordning ekstensivt landbrug, som de seneste år har været det

økologiske driftstilskud, falder væk, og økologisk drift og omlægning skal fremover støttes i

landdistriktsprogrammet. Her har det indtil nu været et krav, at ordningerne havde en

forpligtigelsesperiode på mindst 5 år, så mulighederne for at søge støtte til økologisk drift for et år

ad gangen ser ud til at falde væk og blive erstattet af 5-årige tilsagn. Videncentret for Landbrug,


Økologi og Landbrug & Fødevarer presser på for at det kommende landdistriktsprogram giver

mulighed for 1-årige støtteordninger.

Kontaktperson: Birgit Ingvorsen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Både kompost og biogas i fremtiden

Økologi på Videncentret for Landbrug havde inviteret gartner Frank van Beek, Aarstiderne, til at

holde oplæg på en temadag under titlen ”Hvad er fremtiden for dansk landbrug og økologi? Frank

mente blandt andet, at vi højere grad skulle tale om, hvad vi selv ønsker os af fremtidens landbrug;

for vi er i høj grad selv skabere af fremtiden. Han mente også, at trends i samfundet udløser trends i

den modsatrettede retning. Han nævnte trenden med en hastig livsstil med brug af alverdens

kommunikationsteknologi og den modsatrettede trend med Bonderøvens gammeldags og

langsomme livsstil. I sit oplæg fortalte han også, at han gerne ville se mindre landbrug og flere folk

og liv på landet. Han mente også, at der i fremtiden bliver to stærke strømninger med brug af både

biogasteknologi og øget brug af kompost i landbruget. Oplægget blev holdt på et internt

medarbejderseminar den 21. marts 2012.

Kontaktperson: Ole Bloch Engellyst, Videncentret for Landbrug, Økologi

Energiforlig til gavn for økologisk biogas

Regeringen indgik i marts et bredt energiforlig, der hæver afregningsprisen for biogas til 1,15

kr./kWh. Samtidig sikrede energiaftalen, at der bliver ligestilling mellem økologisk biogas baseret på

planter og biogas produceret på gylle fra dyr. Landbrug & Fødevarer håber, at energiaftalen vil

bevirke etablering af ti økologiske biogasanlæg i Danmark. DLBR Biogasrådgivning vil kunne hjælpe

med alle de spørgsmål, som kommer i planlægningsprocessen af biogasanlæg.

Kontaktperson: Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer og Erik Fog, Videncentret for Landbrug,

Økologi

Køerne på græs

Søndag den 22. april 2012 holdes Økodag på en lang række landbrug landet over. Kl. 12 slippes

køerne på græs. Landbrugene holder åbent fra kl. 11.00 – 14.00. Økodag er et samarbejde mellem

de økologiske mejerier Arla, Thise, Naturmælk, Øllingegaard, Osted og Producentsammenslutningen

Økosalg & Oplysning. Læs mere om Økodag på www.økodag.dk. Økodag finder sted for 8. gang i år.

Sidste år deltog over 100.000 danskere.

Kontaktperson: Tomas Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi

Økologiske markforsøg 2012

En ny sæson med økologiske markforsøg er på vej. Vi kan i sommeren 2012 se frem til en større

økologisk sortsafprøvning med korn, end der har været de foregående år, hvor alle relevante arter

undtagen rug er repræsenteret. Endvidere bliver der sortsforsøg med hamp. Et andet meget stort

indsatsområde i de kommende år er dyrkning af dansk protein, og i den anledning gennemføres

dyrkningsforsøg med soja, hestebønner, lupiner samt en spændende screening med helt nye ideer,

som lahtyrus og hvid raps m.m. Der vil også fortsat være fokus på afprøvning og udvikling af nye

næringsstofkilder, og der laves forsøg med kompost, ensilage og recirkulering.

Kontaktperson: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Stærkt forbedret økonomi for økologiske mælkeproducenter i 2011

2011 gav økonomisk fremgang for de økologiske mælkeproducenter. Videncentret skønner på

baggrund af de første regnskaber, at en gennemsnitsbedrift forbedrer driftsresultatet med cirka

500.000 kroner i forhold til 2010. Gennemsnitligt driftsresultat forventes at lande på 550.000 -


650.000 kroner. Se også Foreløbige driftsresultater for regnskabsåret 2011

Kontaktperson: William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug

Internationale øko-kursister på vej til Danmark

Videncentret for Landbrug gennemfører sidst i april et tre-ugers internationalt kursus i økologisk

produktion. Der er 20 kursister tilmeldt. De er alle indbudt via Danidas Fellowship Program og

kommer fra Butan, Kenya, Mozambique, Nepal, Uganda og Zambia. Videncentret for Landbrug,

Økologi og International afdeling står for kurset.

Kontaktperson: Erik Fog, Videncentret for Landbrug, Økologi

Internationalt samarbejde om bæredygtighedsvurderinger

I projekt MultiTrust skal der udvikles et system til vurdering af bæredygtigheden af økologisk

produktion. Vi vil samarbejde med økologirådgivningen i Tyskland og Schweiz, der er i gang med at

udvikle redskaber til bæredygtighedsvurdering. Der er også etableret kontakt til Arla, der tilsvarende

er i gang med at definere krav til bæredygtighed i Arla-Gården-standarderne. Projektet er

medarrangør af en international konference i Århus den 2.-4. juli 2012.

Kontaktperson: Erik Fog, Videncentret for Landbrug, Økologi

Fintuning af det økologiske rådgivningsarbejde

Under titlen ”Større slagkraft og en bedre arbejdsplads” holdt Økologi medarbejderseminar, 20.-21.

marts 2012 på Den Holistiske Højskole, Gram. Vi talte blandt andet om fokus på kunden, værdierne

bag vores arbejde og et stærkt samarbejde med lokalrådgivningen. Vi vendte hvordan vi kan være

på forkant med og dermed også styrke et moderne og livskraftigt dansk økologisk landbrug. Dagene

sluttede man at finde frem til afdelingens helt særlige pejlemærke for sit arbejde.

Kontaktperson: Ole Bloch Engellyst, Videncentret for Landbrug, Økologi

Biogrow

Arla tillader ikke, at foder til mælkeproduktion under Arlagården er gødet med Biogrow (kød- og

benmel). De afventer, at der bliver taget stilling til det etiske og markedsmæssige i situationen – og

der er pt. ingen tidshorisont for denne proces. Biogrow er nu godkendt/registreret som en

handelsgødning og må generelt benyttes i den økologiske produktion. Mejeriforeningen har på vegne

af Arla taget stilling til fødevaresikkerheden ved brug af produktet og har godkendt det, men Arla

har endnu ikke taget stilling til det etiske og markedsmæssige aspekt i at benytte kød- og benmel.

Derfor meddeler Arla, at de indtil videre ikke vil anerkende produktet i Arlagården. Dette er meddelt

DAKA, som orienterer Danish Agro, der forhandler Biogrow.

Kontaktperson: Birgit Ingvorsen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Prince Charles besøgte økogods

Som det sidste punkt i det fire dage lange besøg, prins Charles af Wales og hertuginde Camilla af

Cornwall gennemførte i Danmark, besøgte det britiske tronfølgerpar det økologiske landbrug

Barritskov, der ejes af Thomas Harttung. På Barritskov overværede prinsen og hertuginden bl.a.

pakningen af Aarstidernes økologiske grøntsagskasser. I 1986 besluttede Prince Charles at

omlægge sit eget landbrug til økologiske drift. På Duchy Home Farm er der i dag en

abonnementsordning med lokalt indkøbte og friske økologiske produkter til mere end 140 familier i

området.

Kontaktperson: Tomas Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi

Hjælp til Tast selv-service - udvidet åbningstid i kundekontaktcentret

For bedre at kunne hjælpe de landmænd og konsulenter, som arbejder eftermiddag og aften, har

NaturErhvervstyrelsen udvidet telefontiden hos Kundekontaktcentret. Åbningstiderne er følgende:

Hverdage: kl. 8.00 til 18.00, torsdage dog til kl. 20.00

Lørdage: kl. 10.00 til 15.00

Kundekontaktcentret, Center for Arealtilskud, tlf.: 33 95 80 00, e-mail: tastselv@naturerhverv.dk.

Kontaktperson: Birgit Ingvorsen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2011-2013

Ny prognose viser det opnåede driftsresultat i 2010 på økologiske kvægbedrifter omkring

gennemsnitsstørrelsen (80-160 køer) samt forventningen til driftsresultatet på disse bedrifter i 2011,

2012 og 2013. Forventningerne til resultatet i 2011 er delvist baseret på de allerede opgjorte


egnskaber for 2011. Prognosen fremhæver at der må forventes lavere driftsresultater i de næste år,

som følge af generelle forventninger til faldende mælkepriser i størrelsesorden 11 øre pr. kg mælk i

2012, samt stigende styk- og kapacitetsomkostninger. En analyse blandt den bedste tredjedel

tydeliggør den store spredning bland mælkeproducenterne. I bedste tredjedel er driftsresultater i

omegnene af 900-1.000.000 kr. således ikke et særsyn i 2012 og 2013.

Kontaktperson: William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug

Mulighed for at opsige MB/OM tilsagn

På grund af de nye krydsoverensstemmelseskrav i miljø- og økologiordningerne om håndtering af

plantebeskyttelsesmidler er det nu muligt uden krav om tilbagebetaling at opsige tilsagn om

miljøbetinget tilskud, tilsagn om tilskud til omlægning til økologi og en række miljøtilsagn fra

perioden 2007-11. Der skal indsendes en erklæring til NaturErhvervstyrelsen inden den 30. april om,

at de nye KO-betingelser ikke kan accepteres. Erklæring og vejledning findes på

www.LandbrugsInfo.dk eller på www.NaturErhverv.dk. Opsigelsen har virkning fra den 1. september

2011, derfor er det muligt at søge en af de 1-årige støtteordninger ekstensivt landbrug eller pleje af

EB-støtteberettigede græsarealer i 2012 i stedet for det opsagte tilsagn. Hvis man vil søge det 5årige

tilsagn om pleje af græs og naturarealer – fx fordi arealerne ikke længere er EBstøtteberettigede,

skal man være opmærksom på, at man mister et år tilskud, fordi det nye 5-årige

tilsagn først starter fra den 1. september 2012. Man kan kun opsige et helt tilsagn, det vil sige

marker med samme tilsagnstype og udløbsår, og ikke enkeltmarker.

Kontaktperson: Birgit Ingvorsen, Videncentret for Landbrug, Økologi

Øko-kontrol af malkekvæg

50 økologiske malkekvægsbedrifter får i de kommende måneder uanmeldt besøg af

Fødevarestyrelsens Veterinærerejsehold, som vil se nærmere på behandlingen af syge og

tilskadekomne dyr. Baggrunden for kontrolbesøgene er, at Veterinærrejseholdet tidligere har

gennemført stikprøvekontroller hos økologiske landmand. Her har kontrollen primært handlet om

medicinanvendelsen i besætningerne, men det har samtidig vist sig, at syge dyr i flere tilfælde ikke

har været behandlet tilfredsstillende.

Kontaktperson: Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Temadag om økologisk planteproduktion med og uden konventionel husdyrgødning

To innovative økologiske planteavlere vil præsentere tanker og planer for deres planteavlsbedrifter

både med og uden mulighederne for at anvende konventionel husdyrgødning på temamøde den 26.

september 2012 på Koldkærgård Konferencecenter. Formanden for Økologisektionen i Landbrug &

Fødevarer vil give en status for den politiske proces omkring udfasning af konventionel

husdyrgødning. Medarbejdere fra Videncentret for Landbrug, Økologi vil fortælle om håndtag,

strategier og økonomi i planteavlen med og uden brug af konventionel husdyrgødning.

Kontaktperson: Margrethe Askegaard, Videncentret for Landbrug, Økologi

Tre nye artikler på LandbrugsInfo om økologisk planteavl

Som oplæg til den faglige temadag om økologisk planteproduktion med og uden konventionel

husdyrgødning har vi skrevet tre lidt større artikler om hhv. sædskifter, husdyrgødning og

efterafgrøder. Økologisk planteproduktion skal bygge på omtanke og langsigtede strategier. I

artiklerne giver vi konkrete bud på strategier i planteavlen. Artiklerne er udarbejdet som en del af

projektet ”Forsøgsbaseret vidensgrundlag til udfasning af konventionel husdyrgødning” finansieret

under Innovationsloven.


Kontaktperson: Margrethe Askegaard, Videncentret for Landbrug, Økologi

ARTIKLER I ØKOLOGISK NYHEDSBREV......

Dagsorden: Harvning, såning og blindstrigling

Lige så snart der står marts i kalenderen, så kribler det i enhver landmand for at komme ud og

starte traktoren og tjekke om arealerne er tjenelige, og om markerne kan bære. Nu hvor det er

april, så har alle givet efter for trangen og er i fuld gang med forårsarbejdet ude på markerne. Vi

giver gode råd om dyrkning af økologisk majs om vigtigheden af at forårstjekke græsmarken og om

at bruge gødningen rigtigt. Det har nemlig stor betydning for det økonomiske udbytte i marken, at

du fordeler den mængde du har til rådighed til de afgrøder og marker, hvor den vil give den største

værdi.

I aprilnummeret af Økologisk Nyhedsbrev kan du læse flere artikler om ny og moderne maskinteknik

til ukrudtsbekæmpelse. Det er spændende hvad fremtiden bringer på dette område, da

ukrudtsbekæmpelse er en af de større udfordringer ved at drive økologisk markbrug. Vi hører nyt fra

grovvareselskaberne, der melder, at de meget gerne vil skifte importerede økologiske

proteinafgrøder ud med dansk avlede. Efterspørgsel på både rene og blandede afgrøder.

Læs disse artikler i Økologisk Nyhedsbrev, april 2012. Nyhedsbrevet udgives af en rådgivningscentre

i Dansk Landbrugsrådgivning i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og udkommer 10 gange om

året med aktuelt nyt om markedet, regler og alle faggrene. 20 sider smækfyldt med nye og relevant

viden for den økologiske landmand. Nyhedsbrevet skrives af økologikonsulenter fra hele landet, der

har støvlerne på og ved, hvad økologiske landmænd har brug for at vide. Ring til din lokale

økologikonsulent, til Henning Hervik på 57 86 53 32 eller brug dette link, hvis du ønsker at bestille

et abonnement.

Ansvarlig for nyhedsbrevet:

Informationskonsulent Tomas Fibiger Nørfelt

Videncentret for Landbrug, Økologi

E-mail: tfn@vfl.dk