Udbudsbetingelser 14. udbud 2010 281109.pdf

ethics.dk

Udbudsbetingelser 14. udbud 2010 281109.pdf

Udbud af skolebuskørsel

i Hjørring Kommune

NT’s 14. udbud

Nordjyllands Trafikselskab 2010


Indholdsfortegnelse

Oversigt over skolekørsel - 14. udbud .............................................................. 4

Indledning ......................................................................................................... 5

Udbudsform ................................................................................................... 5

Opbygning af udbudsbetingelserne .............................................................. 5

1 Udbudsvilkår ............................................................................................. 7

1.1 Den udbudte kørsel ............................................................................ 7

1.2 Kørselstype og aftaleform .................................................................. 7

1.3 Hvem kan byde? ................................................................................. 7

1.4 Aftaleperiode ....................................................................................... 8

1.5 Køreplanlægning ................................................................................ 9

1.6 Køreplansændringer ........................................................................... 9

1.7 Krav til vogntyper ............................................................................ 10

1.8 Diverse personaleforhold.................................................................. 10

1.9 Tidsfrister og tidsplan ...................................................................... 11

1.10 Henvendelser og orienteringsmøde ................................................ 11

1.11 Virksomhedsoverdragelsesloven ...................................................... 12

1.12 Aktindsigt, offentliggørelse .............................................................. 12

1.13 Udformning af tilbud ........................................................................ 12

1.14 Kriterier for valg af tilbud ................................................................ 12

1.15 Aftaleindgåelse ................................................................................. 13

2 Tilbudsform og tildelingskriterier .......................................................... 14

2.1 Tilbuddets form ................................................................................ 14

2.2 Tildelingskriterier ............................................................................ 15

3 Aftalebestemmelser ................................................................................. 17

3.1 Selskaber og foreninger .................................................................... 17

3.2 Personaleansvar ............................................................................... 17

3.3 Underentreprenør ............................................................................. 18

3.4 Diskretion ......................................................................................... 18

3.5 Kørselsomfang .................................................................................. 18

3.6 Krav til vognene ............................................................................... 18

3.7 Kørslens udførelse ............................................................................ 19

3.8 Betalingsmodellen ............................................................................ 21

3.9 Afregning .......................................................................................... 21

3.10 Erstatningsansvar ............................................................................ 21

3.11 Misligholdelse ................................................................................... 22

3.12 Ikrafttræden, udløb, opsigelse og option ......................................... 22

3.13 Voldgift .............................................................................................. 24

2


Bilag A. Elektronisk tilbudsgivning .............................................................. 24

Rekvirering af udbudsmaterialet ............................................................... 25

Tilmelding til udbuddet .............................................................................. 25

Udbudshjemmesiden ................................................................................... 26

Spørgerunde ................................................................................................ 26

Tilbudsafgivelse........................................................................................... 26

Ændring og afslutning af tilbud ................................................................. 27

Bilag B. Beskrivelse af de udbudte pakker ................................................... 29

Bilag C. Retningslinjer for kørsel til institutioner mv. ................................ 52

Bilag D. Ansøgningsskema ............................................................................ 55

Bilag E. Regulering for pris- og lønudvikling ................................................ 56

Bilag F. Aftaledokument om skolebuskørsel ................................................. 57

3


Oversigt over skolekørsel – 14. udbud

Rådighedsperiode for de enkelte pakker fremgår af bilag C

Pakke Aftale- Pakke- Aftale- Kørselsstart Antal

4

Køretimer

pr. år Min.krav til Rådighed-

nr. (ID) Form beskrivelse længde kørselsslut vogne ekskl. vogne Periode

tomkørsel

14S-Ba S Buskørsel til Bagterp skole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 700 Bus Se

med svømmekørsel Til 23.06.14 47 siddepladser Bilag B

14S-BM1 S Buskørsel til Bjergby Skole 48 mdr.. Fra 09.08.10 1 600 Bus Se

Til 23.06.14 47 siddepladser Bilag B

14S-BM2 S Buskørsel til Bjergby Skole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 360 Bus Se

med svømmekørsel Til 23.06.14 47 siddepladser Bilag B

14S-Hø S Buskørsel til Højene Skole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 400 Bus Se

samt Muldbjerg Skole Til 23.06.14 35 siddepladser Bilag B

14S-Lu S Buskørsel til Lundergårdsskole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 840 Bus Se

med diverse svømmekørsel Til 23.06.14 47 siddepladser Bilag B

14S-Si S Buskørsel til Sindal Skole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 el. 480 Bus Se

Til 23.06.14 flere 22 siddepladser Bilag B

14S-Sk S Buskørsel til Skallerup Skole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 el. 320 Bus Se

Til 23.06.14 flere 16 siddepladser Bilag B

14S-To S Buskørsel til Tornby Skole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 el. 510 Bus Se

Til 23.06.14 flere 22 siddepladser Bilag B

14S-Tå S Buskørsel til Tårs Skole 48 mdr. Fra 09.08.10 1 440 Bus Se

Til 23.06.14 35 siddepladser Bilag B

14S-VH1 S Buskørsel til 48 mdr. Fra 09.08.10 1 885 Bus Se

Vrejlev Hæstrup Skole Til 23.06.14 47 siddepladser Bilag B

14S-VH2 S Buskørsel til Vrejlev Hæstrup 48 mdr. Fra 09.08.10 1 530 Bus Se

Skole med svømmekørsel Til 23.06.14 47 siddepladser Bilag B

De fede rammer markerer bundtede pakker, jf. afsnit 2.1, pkt. 4


Indledning

Udbudsform

Dette udbud foretages som offentligt udbud i henhold til EU’s

Forsyningsvirksomhedsdirektiv (2004/17/EF af 31. marts 2004) og

vedrører indgåelse af aftaler med enkelte leverandører om skolebuskørsel.

Den udbudte kørsel har CPV-referencenr. 60130000.

Opbygning af udbudsbetingelserne

NT’s 14. udbud omfatter skolebuskørsel under Hjørring Kommune.

Kørslen udbydes som specialrutekørsel, af typen skolebuskørsel, og

administreres af Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Forrest i udbudsbetingelserne er en samlet oversigt over den udbudte

kørsel.

Udbudsbetingelserne er opbygget på følgende måde:

Afsnit 1, Udbudsvilkår, beskriver udbudsvilkårene i forbindelse med

tilbudsgivning.

Afsnit 2, Tilbudsform og tildelingskriterier, beskriver kriterier for valg af

tilbud og efterfølgende indgåelse af aftale(r) og indeholder primært

vejledninger og krav til byderen for afgivelse af tilbud.

Afsnit 3, Aftalebestemmelser, fastlægger de krav der vil være gældende

for kørslens udførelse, og angiver hvordan forholdet mellem NT og

entreprenøren reguleres.

Udbudsbetingelserne afsluttes med en række bilag med uddybende

beskrivelser og supplerende bestemmelser mv.

Der er følgende nyskabelser i forhold til tidligere udbud:

Udbuddet gennemføres som et rent elektronisk udbud hvor der

kun kan afgives tilbud via Internettet. Det betyder at det er

påkrævet at have en computer med Internetadgang til sin

rådighed for at kunne afgive tilbud, og i det hele taget have en

e-mail-konto for at kunne deltage i udbuddet (se bilag A).

5


Udbudsmaterialet er ikke længere en samlet enhed, men er nu

opdelt i nærværende udbudsbetingelser og et antal skemaer

samt en tilbudsblanket som foreligger i separate PDF-filer på

NT’s udbudshjemmeside.

Byderne slipper nu for i forbindelse med tilbudsgivningen at

indsende kopier af tilladelser, registreringsattester og attester

for køretøjer med flere udførelser. Tilladelserne (eller

alternativt et forhåndstilsagn herom) skal naturligvis fortsat

foreligge ved tilbudsgivningen, og attesterne skal ligeledes

foreligge senest ved kørselsstart (for samtlige køretøjer

omfattet af aftalen), men de skal kun indsendes hvis NT

forlanger det (jf. afsnit 2.1, pkt. 6 og i tilfælde af misligholdelse

afsnit 3.11, pkt. 3).

Tilbudspriserne (som pris pr. time) skal denne gang baseres på

selve rutekørslen, dvs. det antal køreplantimer der fremgår

under beskrivelsen af den enkelte pakke. Omkostningerne til

tomkørslen mellem bussens hjemsted og “vognstationeringen”

ved skolen samt returkørslen fra skolen til hjemstedet skal

således indregnes i omkostningerne til rutekørslen da der ikke

afregnes særskilt for nævnte tomkørsel, men kun for

køreplantimerne (jf. afsnit 2.1, pkt. 2).

Tilbudspriserne skal angives i prisniveau for september 2009

og de vil efterfølgende blive reguleret månedsvis (som ved NT’s

øvrige kontrakter på buskørsel).

Nogle af kørselspakkerne udbydes bundtet hvor det er et krav

at afgive tilbud på begge pakker i bundtet med et tilsvarende

antal vogne (jf. afsnit 2.1, pkt. 4 og afsnit 2.2, pkt. 1).

Denne gang er det muligt at afgive alternative tilbud på

kørslen, fordelt på flere mindre vogne (minibusser og taxier) (jf.

afsnit 2.1, pkt. 3).

Udbudsmaterialet omfatter nu et busoplysningsskema til brug

for de normale tilbud, med en enkelt bus pr. kørselspakke;

vognoplysningsskemaet skal alene bruges af de tilbudsgivere

der alternativt byder ind med flere mindre vogne (minibusser

og taxier) (jf. afsnit 2.1, pkt. 3-6, afsnit 2.2, pkt. 1, afsnit 3.6,

pkt. 4 og bilag A).

For alle chauffører der udfører kørsel for NT, er der nu et krav

til uniformering (jf. afsnit 3.7, pkt.7).

6


1 Udbudsvilkår

1.1 Den udbudte kørsel

Den udbudte kørsel omfatter Hjørrings Kommunes buskørsel til skoler

samt enkelte dagsinstitutioner.

Kørselsvolumenet forventes årligt at blive:

Antal køreplanstimer

Skolebuskørsel 6.065

1.2 Kørselstype og aftaleform

NT’s 14. udbud omfatter udelukkende kørsel af typen Skolebuskørsel (S)

som er en særlig form for fast kørsel, hvortil svarer aftaleformen S. Der

udbydes ruter som skolebuskørsel primært til store vogne (busser), men

der kan afgives alternative bud med flere mindre vogne (minibusser og

taxier).

Når der i udbudsbetingelserne benyttes en forkortelse for aftaleformen,

anvendes S som ovenfor.

Kørslen udbydes som 11 pakker. Pakkerne er beskrevet i bilag B hvor

køreplaner, kørselsomfang, oplysninger om fysiske forhold og materiel er

beskrevet.

Der indgås normalt kun aftale med én vogn for hver kørselspakke, dog

vil der være mulighed for alternativt at fordele kørslen på flere vogne.

Der kan med samme vogn bydes på flere forskellige pakker. Nogle

kørselspakker udbydes i bundtet hvor det er et krav at der bydes på

begge pakker i bundtet med et dertil svarende antal vogne.

1.3 Hvem kan byde?

Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab

eller en anden juridisk person.

Kørslen kan udføres af busser og - alternativt - af flere minibusser eller

taxier.

For busser og minibusser skal tilbudsgiver i det omfang det er

nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, opfylde kvalifikationskravene

i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar

2003. Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig

personbefordring efter buslovens § 1, stk. 1 (grund-

7


tilladelse) samt tilladelse for det nødvendige antal busser eller

alternativt hertil et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen.

For taxier skal tilbudsgiver i det omfang det er nødvendigt for lovligt at

kunne udføre ordren, opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel,

lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999. Der skal derfor foreligge de

nødvendige tilladelser (bevillinger) efter taxilovens § 1, stk. 1.

Dokumentation for at de nødvendige tilladelser til at udføre ordren foreligger

eller kan udstedes, skal tilbudsgiver til enhver tid fremsende hvis

NT forlanger det. Bilag D kan evt. benyttes til dette formål.

Bydernes egnethed til at udføre opgaven (udvælgelseskriterier)

bedømmes ud fra følgende materiale som - jf. afsnit 2.1 - inkluderes i

tilbuddet:

Stamoplysninger om byders virksomhed. Oplysningerne afgives på PDFskemaet

NT_Stamoplysninger.pdf som findes på NT’s udbudshjemmeside

(se bilag A).

Tro og love-erklæring i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres

muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring

af visse andre love", lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Erklæringen

afgives på PDF-skemaet NT_Tro_og_Love.pdf som findes på udbudshjemmesiden

(se bilag A).

På tilbudsblanketten skal byderen oplyse om eventuelle underentreprenører,

deres navne og omfanget af disses kørsel. (Underentreprenører

skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven

eller taxiloven skal foreligge på samme måde som for entreprenører der

selv udfører kørslen.) Byderen er eneansvarlig over for NT, dvs. byderen

har det fulde ansvar for den kørsel der udføres af eventuelle

underentreprenører.

Byderne kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om

nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter,

miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på

følgende adresser:

Oplysninger om skatter og afgifter findes på

Skats hjemmeside: www.skat.dk

Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på

Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på

Arbejdstilsynests hjemmeside: www.at.dk

1.4 Aftaleperiode

Den konkrete aftaleperiode er angivet under den enkelte pakke.

8


1.5 Køreplanlægning

NT fremlægger i samarbejde med Hjørring Kommune den endelige

køreplan når det kommende års elever kendes; køreplanen færdiggøres i

samarbejde med den enkelte skole. Den endelige køreplan vil sædvanligvis

foreligge i skolernes sommerferie, men det må forventes at de

sidste justeringer til køreplanerne med virkning efter skolernes

sommerferie først er endelig afklaret når skolerne starter efter

sommerferien. Påtænkte større ændringer af køreplan, linjeføring og

vognløb drøftes mellem NT og Hjørring Kommune.

Vognmanden modtager forud for kørselsstart en køreplan og har selv

ansvaret for mindre tilpasninger af kørslen. Mindre ændringer af

køreplan, dvs. ændringer på under 15 min., planlægger entreprenøren

med den pågældende skole og forældre alt efter hvad der er aktuelt.

Ved varige ændringer ændres den faste køreplan af NT. Hvis

vognmanden/chaufføren bliver vidende om varige ændringer, skal NT

underrettes hurtigst muligt.

På første og sidste skoledag vil der forekomme ændringer i kørslen som

entreprenøren skal imødekomme. Typisk før efterårsferie, juleferie,

vinterferie og sommerferie samt første skoledag efter sommerferien kan

køreplanen variere. På tilsvarende vis skal entreprenøren imødekomme

ændringer i køreplanen som følge af temadage og idrætsdage på

skolerne.

Der skal være mulighed for at skolerne efter nærmere aftale med

entreprenøren kan ændre afhentningstidspunkterne.

1.6 Køreplansændringer

I de tilfælde hvor den endelige køreplan først ligger fast relativt kort tid

før kørselsstart, dvs. betydeligt efter udbudsperioden, er kørslen

beskrevet ved en foreløbig køreplan. Der kan under alle omstændigheder

ske ændringer i de af udbudsbetingelserne angivne køreplaner inden

kørslen påbegyndes.

Eventuelle ændringer af køreplanerne der er afklaret inden tilbud skal

afgives, vil blive offentliggjort på NT’s udbudshjemmeside. Ændringer til

køreplanerne i udbudsbetingelserne vil ikke blive offentliggjort senere

end 14 dage før tilbudsfristens udløb.

Tilbuddet skal således baseres på køreplanerne i udbudsbetingelserne

inkl. eventuelle offentliggjorte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de

endelige køreplaner vil udløse regulering efter aftalens bestemmelser.

Der reguleres for ændret køreplantid.

9


Køreplanerne i udbudsbetingelserne inkl. eventuelle offentliggjorte/fremsendte

ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af

ændringer i kørselsomfanget. NT kan ændre antallet af køreplantimer

med op til 30 % i aftaleperioden i både opadgående og nedadgående

retning.

1.7 Krav til vogntyper

Køretøjer der benyttes, skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav

vedrørende personbefordring samt som minimum have den

lovpligtige forsikringsdækning. Køretøjer skal endvidere opfylde de krav

om indretning og færdselssikkerhed som myndighederne måtte stille

hertil.

Krav til vognstørrelse samt evt. krav om anvendelse af bestemte

vogntyper er angivet i oversigten over den udbudte kørsel forrest i

udbudsbetingelserne og under den enkelte pakke i bilag B.

Kravet til busstørrelse er angivet som den siddepladskapacitet der

mindst skal være til rådighed når der er maksimal belægning på ruten

(ekskl. føreren). Den maksimale vognalder ved kørselsstart er 15 år.

Det skal fremhæves at der ønskes tilbud med nyere vogne der

sikkerheds- og miljømæssigt lever op til moderne standarder. Derfor er

der i tildelingskriterierne beskrevet hvordan kvalitet af busmateriel

(vognstandard) indgår i beregningen af det økonomisk mest fordelagtige

tilbud (jf. afsnit 2.2).

Vogne der anvendes til kørslen, skal være røgfrie.

1.8 Diverse personaleforhold

Entreprenøren er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og

arbejdsvilkår for chauffører der findes i de pågældende kollektive

overenskomster. Det er således entreprenørens ansvar at vagtplaner for

chaufførerne overholder bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen.

Byderne opfordres til at gennemkøre ruterne for herigennem at få et

opdateret billede af vejforholdene. I forbindelse med revision af

køreplanerne vil det blive vurderet om der skal ske justeringer af

køretider på grund af ændrede vej- og trafikforhold.

Der stilles ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i udbudsbetingelserne, jf.

bekendtgørelse nr. 1109 af 17. december 2001 om pligter efter lov om

arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser.

10


1.9 Tidsfrister og tidsplan

Tilbud afgives på elektroniske blanketter og indsendes via NT’s udbudshjemmeside

på følgende Internetadresse:

https://www.ethics.dk/asp4/tender/nt_0914_20091023.nsf

Tilbud der indsendes på anden vis, vil blive afvist.

Fristen for afgivelse af tilbud er den 12. januar 2010 kl. 12.00 (dansk

tid).

Efter modtagelsen vil NT gennemgå og evaluere tilbuddene på grundlag

af de i afsnit 2 anførte tildelingskriterier, og denne proces forventes

gennemført således at beslutning om hvilke tilbud der skal vælges til

aftaleindgåelse, kan træffes på møde den 22. januar 2010 i NT's bestyrelse.

Tilbuddene skal vedstås indtil den 15. marts 2010.

1.10 Henvendelser og orienteringsmøde

Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelsen af

udbudsmaterialet eller vedrørende proceduren skal rettes skriftligt til

NT via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål.

Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i

udbudsbetingelserne kan rettes telefonisk.

Der vil blive afholdt et orienteringsmøde med det formål at præsentere

hovedelementerne i udbudsmaterialet samt fremgangsmåden ved den

elektroniske tilbudsgivning. Mødet finder sted:

Torsdag den 10. december 2009 kl. 18.30 - ca. 21.30 på Skydepavillonen,

Sdr. Skovvej 30, 9000 Aalborg.

Bemærk at mødet er tiltænkt tilbudsgivere og deres kontaktpersoner (og

dvs. maks. 2 personer fra hvert firma). Det må understreges at det ikke

er et chaufførmøde som behandler spørgsmål vedr. den daglige drift.

Tilmelding senest torsdag den 3. december 2009 på mail-adressen:

LSL@NTmail.dk med angivelse af hvem der kommer.

Spørgsmål stillet på orienteringsmødet eller i forbindelse med

telefoniske henvendelser som NT vurderer kan have interesse for øvrige

tilbudsgivere, besvares – ligesom de skriftlige spørgsmål – på

udbudshjemmesiden. Her vil alle spørgsmål (i anonymiseret form) og

svar blive offentliggjort under menupunktet Spørgsmål og Svar. Byderne

vil bliver orienteret herom via e-mail.

11


Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende og senest onsdag den

6. januar 2010 kl. 12.00. Fristen for fremsendelse af spørgsmål er lørdag

den 2. januar 2010 kl. 12.00.

Det samlede udbudsmateriale inkl. eventuelle rettelser og tilføjelser er

tilgængeligt for alle interesserede på NT’s udbudshjemmeside (jf. Internetadressen

i afsnit 1.9).

1.11 Virksomhedsoverdragelsesloven

Der vil efter NT’s opfattelse ikke være tale om virksomhedsoverdragelse

i forbindelse med udbuddet, men særlig overtagelse af materiel og/eller

personale kan bringe forholdet ind under virksomhedsoverdragelsesloven.

1.12 Aktindsigt, offentliggørelse

Efter udløbet af tilbudsfristen vil NT udarbejde en oversigt over: hvem

der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddet omfatter, tilbudspriser

og eventuelle forbehold. Dette svarer til oplysningerne på tilbudsblanketten.

Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der

kan ikke, fx ved forbehold, kræves indskrænkning i det nævnte

oplysningsomfang.

1.13 Udformning af tilbud

Ved afgivelse af tilbud benyttes tilbudsblanketten samt diverse skemaer

(jf. afsnit 2.1, pkt. 1 og 6).

Opmærksomheden henledes på at EU har vedtaget en ændring af

momssystemdirektivet som indebærer at leveringsstedet for

erhvervsmæssig leasing af transportmidler fra den 1. januar 2010 er i

kundens land. Dette betyder at en dansk erhvervsvirksomhed der leaser

et transportmiddel, fra 1. januar 2010 altid skal betale moms af denne

leasingydelse i Danmark.

Tilbudsgiver skal i sin prisangivelse allerede i forbindelse med tilbudsgivningen

tage højde for ovennævnte. Der vil derfor ikke i aftaleperioden

blive mulighed for en regulering af prisen med den begrundelse at der

skal betales moms af ovennævnte leasingydelse i Danmark.

1.14 Kriterier for valg af tilbud

Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv

2004/17/EF af 31. marts 2004.

Der vil blive set bort fra urealistiske bud.

12


Aftale vil blive indgået med den byder der har afgivet det økonomisk

mest fordelagtige tilbud. NT vil i den forbindelse lægge de i afsnit 2

angivne kriterier til grund ved tilbudsvurderingen.

1.15 Aftaleindgåelse

Der indgås aftale ved at det i bilag F viste dokument udfyldes og

underskrives af parterne. Den samlede aftale udgøres af bilag F

sammen med udbudsmaterialets udbudsbetingelser samt

aftalebestemmelser.

13


2 Tilbudsform og tildelingskriterier

2.1 Tilbuddets form

1 Tilbuddet afgives på tilbudsblanketten som downloades fra NT’s

udbudshjemmeside, udfyldes og indsendes igen via udbudshjemmesiden

(se bilag A).

2 Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner. Tilbudspriserne skal

omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel i prisniveau

for september 2009 specificeret som pris pr. time. Den tilbudte timepris

som indeksreguleres månedsvist (jf. bilag E), danner grundlag for den

løbende afregning. Tilbudsprisen skal baseres på det antal køreplantimer

der fremgår under den enkelte pakke.

3 Det er muligt - alternativt - at afgive tilbud på at udføre kørslen fordelt

på flere mindre vogne (minibusser og taxier). Ved et sådant tilbud skal

de vogne kørslen skal fordeles imellem, stå anført på én og samme

tilbudsblanket, og der skal udfyldes et tilsvarende antal vognoplysningsskemaer

i stedet for et enkelt busoplysningsskema. Tilbudsprisen skal

omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel for samtlige

vogne under ét i prisniveau for september 2009 specificeret som pris pr.

time. Det er entreprenørens ansvar at fordele den løbende afregning -

baseret på den tilbudte timepris - mellem de anvendte vogne. (Timetallet

der afregnes for, er således det samme uanset om kørslen udføres af en

bus eller flere mindre vogne.)

4 For de pakker der i udbuddet er bundtet, skal der afgives tilbud på begge

pakker i bundtet med et tilsvarende antal busser, dvs. for hver

kørselspakke i bundtet skal der udfyldes en tilbudsblanket (tilbudsblanket

3) for den bus der tilbydes til den konkrete pakke. Der kan

tilbydes samme timepris eller forskellige timepriser i forbindelse med

tilbud på bundtede pakker. Det er angivet under beskrivelsen af de

enkelte pakker i bilag C om pakken er en del af et pakkebundt og hvilke

anden pakke den i så fald er bundtet med. Pakkebundter er markeret

med en fed ramme (om de enkelte pakker i bundtet) i oversigten over

udbudte pakker forrest i udbudsbetingelserne.

5 Køreplan og ønskede vognstørrelse er angivet i beskrivelsen af den

enkelte pakke. Ønskede oplysninger om vogn, udstyr, mv. fremgår af

tilbudsblanketten og busoplysningsskemaet (ved alternativt bud med

flere vogne: vognoplysningsskemaet).

6 Sammen med tilbuddet på tilbudsblanketten (inkl. busoplysningsskema)

indsendes:

14


Stamoplysninger om byders virksomhed. (Alle oplysninger skal

her indgives så NT får mulighed for at ajourføre og efterkontrollere

disse data.)

Tro og love-erklæring

Ovenanførte to dokumenter, med oplysninger om byder, som ikke er

knyttet til et bestemt tilbud/en bestemt bus, behøver kun at blive

indsendt én gang pr. byder. Ved afgivelse af flere tilbud for samme bus

behøver busoplysningsskemaet kun at blive indsendt én gang.

For busser og minibusser skal der endvidere indhentes en tilladelse til

specialrutekørsel som skal fremsendes til NT på forlangende.

7 Tilbuddet skal udformes således at alle oplysninger fremgår af tilbudsmaterialet.

Eventuelle forbehold skal anføres på tilbudsblanketten.

Forbehold der strider imod grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne,

vil bevirke at tilbuddet ikke kan tages i betragtning.

8 Tilbuddet indsendes via NT’s udbudshjemmeside (se afsnit 1.9 og bilag

A).

2.2 Tildelingskriterier

1 Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter

følgende delkriterier:

pris

vognstandard

Prisen er den i tilbuddet angivne timepris.

Vægtningen af vognstandard i forhold til pris vil ske på den måde at

vogne der opfylder visse betingelser, som anført i det nedenstående, vil

få et fradrag i timeprisen (som nærmere præciseret i det nedenstående).

Det tilbud der giver den laveste pga. vognstandarden korrigerede timepris,

vælges som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Vognstandard:

Vægtningen af vognstandard vil ske ud fra følgende delkriterier:

Miljøstandard

Sikkerhedsseler

Alder

Miljøstandard indgår således at vogne der er forsynet med partikelfilter

vil få et fradrag i timeprisen på 10 kr. Partikelfiltret skal opfylde de krav

der er udarbejdet af Færdselsstyrelsen, jf. ”Principgodkendelsesordning

for partikelfiltre, kravspecifikation, Færdselsstyrelsen/Teknologisk

15


Institut 17.12.2002”. Der gives samme fradrag i timeprisen hvis EURO 4

normerne kan opfyldes uden montering af partikelfilter.

Byderen skal, hvis NT forlanger det, fremsende en kopi af motorens

typegodkendelsescertifikat som dokumentation for hvilken miljøstandard

bussen lever op til, samt angive dette i busoplysningsskemaet.

I hele aftaleperioden er entreprenøren forpligtet til årligt at foretage

miljøsyn på bussen som fradraget gøres gældende for, samt indsende

dokumentation for det gennemførte syn.

Sikkerhedsseler indgår således at vogne der er udstyret med sikkerhedsseler

til det i pakken anførte passagerantal, vil få et fradrag i timeprisen

på 5 kr. Det skal fremgå af busoplysningsskemaet om vognen er udstyret

med sikkerhedsseler til alle passagerer.

Alder indgår således at vogne der maksimalt er 10 år (ved kørselsstart),

vil få et fradrag i timeprisen på 10 kr. Byderen skal, hvis NT forlanger

det, indsende en kopi af registreringsattesten.

I forbindelse med bundtede pakker (jf. afsnit 2.1, pkt. 4) summeres den

beregnede kørselsudgift for hver af pakkerne i bundtet, og den byders

tilbud der giver den laveste udgift pr. uge for det samlede pakkebundt,

vælges som de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

2 I det særtilfælde at nøjagtig samme, laveste timepris tilbydes af mere

end én tilbudsgiver, tildeles kørselspakken til den vogn med den største

kapacitet hvad angår antal siddepladser til øvrige passagerer. Giver

dette ingen afklaring, tildeles kørselspakken til den vogn der er under 10

år (for så vidt de andre er over 10 år), før der gribes til lodtrækning.

16


3 Aftalebestemmelser

3.1 Selskaber og foreninger

1 Aftale kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden

juridisk person.

2 For aktie- og anpartsselskaber skal NT i forbindelse med aftaleindgåelsen

have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i

aktie- eller anpartsselskaber i løbet af aftaleperioden skal skriftligt

meddeles NT. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/

anpartskapitalen skal dog ikke oplyses medmindre en sådan aktiepost

giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal

på eget initiativ indsende regnskaber til NT med en detaljeringsgrad og

informationsværdi svarende til kravene i selskabsloven senest 14 dage

efter regnskabernes underskrivelse.

3 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har NT stedse krav

på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenterede oplysninger

om foreningens kapitalgrundlag og drift, fx i form af seneste regnskab

revideret af registreret eller statsautoriseret revisor samt budgettet for

indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. Senest en måned

efter at der foreligger revideret regnskab, skal NT have fremsendt

regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan

NT kræve at de vognmænd der er medlemmer af foreningen, og som

deltager i kørslen under nærværende aftale, skal hæfte direkte over for

NT for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen

kørsel.

4 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til

bestemmende dele af kapitalen, er NT berettiget til at opsige aftalen

med 3 måneders varsel hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal

i givet fald ske senest én måned efter NT har modtaget meddelelse om

ændring i selskabet.

5 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening og denne opløses, er

NT berettiget til at ophæve aftalen.

3.2 Personaleansvar

1 Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert

personaleanliggende afgøres af entreprenøren. Entreprenøren forventes

dog at være opmærksom på den enkelte kommunes politik hvad angår

sociale klausuler.

2 Hvis en chauffør giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, er NT

berettiget til at kræve at den pågældende chauffør fjernes fra den af

aftalen omfattede kørsel.

17


3.3 Underentreprenør

1 Anvendelse af underentreprenør skal oplyses til NT.

2 Entreprenøren (byderen) har det fulde ansvar over for NT for den kørsel

der udføres af underentreprenører.

3.4 Diskretion

1 Entreprenøren og NT er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger

om hinandens forretningsforhold, samt om andre forhold hvorom der

med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt.

2 For brugere af kørselsordninger der er tilknyttet institutioner, er entreprenøren

og chaufførerne undergivet samme tavshedspligt som

personalet på de pågældende institutioner og må som følge heraf ikke

drøfte personlige forhold vedr. brugerne med udenforstående.

3 Pligterne i henhold til pkt. 1 og 2 består også efter at aftalen er bragt til

ophør, og uanset årsagen hertil.

3.5 Kørselsomfang

1 Omfanget af den faste kørsel, opgjort i timer pr. år, kan i aftaleperioden

ændres af NT med 30 % i såvel op- som nedadgående retning med

uændrede timepriser. Hvis kørslen reduceres med mere end 30 %, kan

entreprenøren vælge at fortsætte kørslen til uændrede timepriser eller

udtræde af aftalen.

3.6 Krav til vognene

1 De vogne der indsættes fra kørselsstart, skal opfylde kravene i udbudsbetingelserne

og de krav der er angivet under de enkelte pakker i bilag

B.

2 Vogne der indsættes i aftaleperioden, skal mindst være af den standard

der er angivet i tilbuddet for de vogne de afløser.

3 Vogne der anvendes lejlighedsvis (reservevogne), kan afvige fra den

angivne standard hvis NT kan acceptere afvigelserne.

4 Entreprenøren skal give meddelelse om hvilke vogne der anvendes til

kørslen. For de vogne der vil blive indsat fra kørselsstart, anføres

oplysninger om køretøjet på busoplysningsskemaet (ved alternativt bud

med flere vogne: vognoplysningsskemaet). Indsættes der nye vogne, eller

er der ændringer til vognene i øvrigt, udfyldes et nyt bus-/vognoplysningsskema

(som fås af NT).

5 De anvendte vogne skal være forsynet med destinationsskilte.

18


6 De anvendte vogne skal have en rimelig vedligeholdelsesstandard og

være rengjorte.

7 Vogne der udfører kørsel på tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring,

skal på vognens sider have påskrevet ID-nummer samt

firmanavn i overensstemmelse med EP-tilladelsen. Entreprenøren skal

sikre at anvendte køretøjer overholder gældende lovgivning og at der på

det enkelte køretøj er påmonteret det lovpligtige skilt til markering af

skolekørsel.

8 NT kan kræve at en mindre vogn erstattes med en større vogn hvis

antallet af passagerer gør det nødvendigt. Entreprenøren har i så fald

krav på regulering af betalingen. Reguleringen fastlægges gennem

forhandling mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed, kan NT

opsige aftalen i henhold til afsnit 3.12, pkt. 8.

3.7 Kørslens udførelse

1 Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse

medmindre udefra kommende begivenheder entreprenøren ikke kan

afværge eller afhjælpe, hindrer dette.

2 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte

reservevogn, reservechauffør eller træffe aftale med anden vognmand om

kørslens gennemførelse.

3 Kørslen planlægges af NT i samarbejde med Hjørring Kommune.

Entreprenøren får tilsendt en fast køreplan. Sygemeldinger og andre

meldinger om mindre, løbende afvigelser sker til entreprenøren/

chaufføren som selv foretager de nødvendige ændringer i kørslen.

Entreprenøren skal derfor gøre det muligt løbende at komme i telefonisk

kontakt med enten entreprenøren selv eller chaufføren. Den faste

køreplan ændres hvis der falder brugere bort, kommer nye brugere til,

sker permanent ændring i kørselsmønstret, kørselsperioden ændres eller

kørslen med fordel kan tilrettelægges på en anden måde. Entreprenøren

vil i en sådan situation få tilsendt en ny fast køreplan. Hvis entreprenøren/chaufføren

bliver vidende om varige ændringer, skal NT

underrettes hurtigst muligt.

4 Ekstrakørsel for institutionen ud over den faste køreplan aftales med

Hjørring kommune eller NT.

5 Entreprenøren har ansvaret for driftsafviklingen for egne vogne, og de

driftsmæssige dispositioner foretages principielt af entreprenøren eller

en repræsentant for denne.

6 Entreprenøren har ansvaret for at de til enhver tid gældende

arbejdsmiljøregler overholdes.

19


7 Chauffører der udfører kørsel for NT, skal være præsentable og iført en

firmauniform der som minimum består af en - for virksomheden fælles -

overdel samt valgfrie, matchende benklæder/nederdel. Chaufførerne skal

på et synligt sted bære et ID-kort med billede. For de der ikke er ansat i

et selskab med eget ID-kort, fås kortet ved henvendelse til NT.

8 Entreprenøren er ansvarlig for at de chauffører der anvendes til kørslen,

ved uddannelse eller instruktion er i stand til at betjene det udstyr der

findes i vognen, og kender reglerne for transport af handicappede mv.

Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for at chaufførerne har det

nødvendige geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort.

Vejledningsmateriale udarbejdet af NT til brug for chaufførerne skal

være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Chaufførerne skal være

velsoignerede, optræde venligt og kunne tale og forstå dansk samt være i

stand til at hjælpe passagererne i tilstrækkeligt omfang.

9 Specialklasseelever udstyres generelt ikke med legitimationskort, men

befordres alene ud fra køreplaner med befordringsberettigede elever. NT

kan dog kræve at chaufføren skal opkræve betaling og kontrollere

billetter og kort hos brugerne i overensstemmelse med de af NT fastlagte

retningslinjer.

10 Elever kan anvises faste møde-/stoppesteder hvor på- og afstigning skal

finde sted. Annoncering af stoppesteder sker efter de retningslinjer der

fastsættes af NT.

11 Entreprenøren og chaufførerne skal i øvrigt følge de retningslinjer for

kørslen som NT fastlægger. Retningslinjer for kørsel til institutioner mv.

fremgår af bilag C.

12 Entreprenøren udpeger en kørselsleder som NT eller kommunen i

driftstiden altid kan komme i kontakt med. Nødvendigt udstyr anskaffes

og betales af entreprenøren. Entreprenøren er forpligtet til omgående at

underette NT og skolen om indstilling henholdsvis genoptagelse af

kørslen samt i øvrigt at indberette enhver forsinkelse over 10 minutter.

13 Entreprenøren skal medvirke til at gennemføre tællinger og andre

undersøgelser som NT måtte ønske.

14 NT lægger vægt på at entreprenøren selv kan dokumentere at de stillede

kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem NT

og entreprenøren. Fra NT's side vil der blive fulgt op på kvalitetskravene

ved brugerundersøgelser, klagebehandling og stikprøvekontrol. NT

forbeholder sig i den forbindelse ret til at foretage inspektion i de af

entreprenøren til kørslen benyttede vogne.

15 Entreprenøren er forpligtet til at fremsende kopi af al korrespondance

der udveksles med arbejdstilsynet, herunder tilsynsrapporter, påtaler,

20


forbud mv. vedr. arbejdsmiljøet for ansatte der udfører arbejdsopgaver i

relation til nærværende aftale.

3.8 Betalingsmodellen

1 Entreprenørens betaling for kørslen beregnes som anvendte minutter

gange 1/60 af den sats pr. time der er angivet i tilbuddet (afrundet til 2

decimaler). Den anvendte tid opgøres ud fra den faste køreplan under

medregning af servicetid og tvungen ventetid. NT disponerer over

vognen i den tid der ydes betaling, dvs. under udførelse af ruten. Aftalt

ekstrakørsel betales efter tilsvarende model.

2 Alle indtægter ved kørslen tilfalder NT.

3 Tilbudspriserne på fast kørsel vil blive reguleret hver måned efter et

indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark hvis nuværende

sammensætning fremgår af bilag E. Trafikselskaberne i Danmark kan i

samarbejde med de forhandlingsberettigede organisationer ændre

indekset hvis forudsætningerne ændres.

4 Køretiden justeres for ekstra kørsel og ikke udført kørsel.

3.9 Afregning

1 Senest den 10. bankdag i måneden fremsender NT en opgørelse af betalingen

for kørsel udført i den foregående måned, fratrukket evt.

passagerindtægter fra brugerne som entreprenøren måtte have modtaget.

Samtidig med kørselsopgørelsen modtager entreprenøren et a

conto-beløb svarende til den opgjorte betaling for måneden. Entreprenøren

har herefter en frist på 7 hverdage til at fremkomme med

bemærkninger til opgørelsen. Bemærkninger der indberettes til NT efter

den forannævnte frist, vil ikke blive taget i betragtning. Regulering vil

ske i forbindelse med næste afregning den 10. bankdag i den efterfølgende

måned.

2 Det kan alternativt aftales at entreprenøren månedsvis bagud

fremsender elektronisk faktura på kørslen til NT. Betalingen sker senest

20 bankdage efter modtaget faktura. Der må ikke opkræves fakturagebyr.

3.10 Erstatningsansvar

1 Hvis entreprenøren under udførelse af sine pligter i henhold til aftalen

ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller

gods entreprenøren transporterer, eller tredjemands person eller gods, er

alene entreprenøren ansvarlig for sådanne skader. Eventuelle omkostninger,

herunder sagsomkostninger, renter mv., som måtte blive påført

NT i forbindelse hermed, skal entreprenøren friholde NT for.

21


2 Entreprenøren er over for NT ansvarlig for dokumenterede økonomiske

tab forårsaget af misligholdelse af aftalen, medmindre denne misligholdelse

skyldes vejrlig man ikke med rimelighed kan kræve at entreprenøren

overvinder, eller force majeure. Ved force majeure forstås

ekstraordinære begivenheder som hindrer opfyldelse af aftalen, og som

opstår uden entreprenørens skyld ved forhold over hvilke han ikke er

herre, og som han ikke burde have forudset.

3.11 Misligholdelse

1 Såfremt entreprenøren væsentlig misligholder sine forpligtelser i

henhold til aftalen, er NT berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. det forhold at

entreprenøren trods skriftlig advarsel tilsidesætter centrale

aftalemæssige pligter. En misligholdelse kan dog også have en sådan

grovhed at NT kan ophæve aftalen uden forudgående advarsel.

2 Såfremt entreprenørens tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

tilbagekaldes af Færdselsstyrelsen, eller i tilfælde af taxitilladelse af

kommunalbestyrelsen, ophæves aftalen i sin helhed uden varsel.

3 Hvis ikke entreprenøren til enhver tid - på NT’s forlangende - kan

fremsende kopier af Bus-, EP- eller taxitilladelse, tilladelse til specialrutekørsel,

registreringsattest samt evt. attest for køretøj med flere

udførelser (SB) for samtlige vogne der er omfattet af aftalen, ophæves

aftalen for de vogne hvor den krævede dokumentation ikke leveres.

4 En ophævelse af aftalen er ikke til hinder for at NT tillige kræver erstatning

efter afsnit 3.10, pkt. 2.

3.12 Ikrafttræden, udløb, opsigelse og option

1 Kørslen starter som anført under den enkelte pakke, jf. bilag B.

2 Aftalens udløb er ligeledes angivet under den enkelte pakke.

3 NT kan forlænge aftaleperioden med op til et år på uændrede vilkår.

4 Aftalen er fra entreprenørens side uopsigelig i aftaleperioden.

5 I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan NT

ophæve aftalen hvis entreprenøren går konkurs, standser betalingerne,

hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller hvis entreprenørens

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således at denne må

antages at være ude af stand til at opfylde aftalen. Hvis entreprenøren

driver en personlig enkeltmandsvirksomhed og afgår ved døden, og hans

bo behandles som gældsfragåelsesbo, gælder det samme som anført

ovenfor. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurs-

22


lovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5

arbejdsdage give meddelelse om hvorvidt det vil indtræde.

5 Ægtefælle eller børn kan indtræde i kørselsaftalen i stedet for entreprenøren.

Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til

tredjemand hvis NT godkender den nye entreprenør.

6 NT har ikke pligt til at overtage kørselsmateriellet ved udløbet af

aftalen.

8 Aftalen kan af NT opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned

hvis elev-/brugergrundlag ændres op eller ned og/eller ved ruteomlægninger

hvorved kørslen kan udføres med færre vogne, eventuelt

med større vogne, og behovet for entreprenørens ydelse derfor bliver

overflødig, samt hvis der ikke kan opnås enighed om betingelserne for

indsættelse af anden egnet vogntype.

9 Ændring af elev-/brugergrundlag opgøres i forhold til det der var

grundlaget for NT’s fastlæggelse af rutestruktur og vognstørrelse ved

udarbejdelsen af udbudsbetingelserne. Opsigelse efter denne

bestemmelse sker uden økonomisk kompensation til entreprenøren.

10 NT kan endvidere opsige aftalen helt eller delvist med 4 ugers varsel

hvis entreprenøren gør sig skyldig i forhold som giver grund til at antage

at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde.

11 Hvis misligholdelsen ikke er af en sådan karakter at opsigelse af aftalen

kan komme på tale, men den manglende overholdelse af kørselsaftalens

enkelte punkter alligevel er til gene for passagererne eller medvirkende

til at den forudsatte standard for kørslen ikke overholdes, har NT ret til

at bringe nedennævnte sanktioner i anvendelse.

12 NT kan foretage økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist

konstateret af NT's kontrollører ved kontrol i eller uden for busserne

eller i øvrigt dokumenterede kvalitetsbrist.

I følgende situationer har NT ret til at modregne op til 500 kr. pr.

konstateret tilfælde, modregningen fordobles ved gentagne

konstateringer af samme fejl:

Manglende overholdelse af afgangs- og korrespondancetider.

Anvendelse af vogn der ikke har tilstrækkelig siddepladskapacitet

eller er af en rimelig standard

I følgende situationer har NT ret til at modregne op til 1000 kr. pr.

konstateret tilfælde, modregningen fordobles ved gentagne

konstateringer af samme fejl:

23


Forkert eller mangelfuld destinationsskiltning

Uacceptabel ud- eller indvendig rengøring af vogn

Uacceptabel vedligeholdelse af vogn

Overskridelse af chaufførens rygeforbud og overtrædelse af de i

bilag C angivne retningslinjer

I følgende situation har NT ret til at modregne op til 2000 kr. pr.

konstateret tilfælde, modregningen fordobles ved gentagne

konstateringer af samme fejl:

Manglende rettidig afgivelse af melding ved driftsuregelmæssigheder.

I gentagelsestilfælde er NT desuden - efter skriftlig advarsel - berettiget

til at ophæve aftalen efter afsnit 3.12, pkt. 10.

13 Entreprenøren er forpligtet til at refundere udgifter til alternativ

transport for kunder på grund af manglende eller forsinket transport

hvis forholdet skyldes fejl hos entreprenøren eller dennes personale.

3.13 Voldgift

1 Uoverensstemmelser mellem parterne der ikke kan bilægges ved

forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter

dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for parterne.

2 Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på

begæring af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret. Hver af

parterne udpeger en voldgiftsmand.

3 Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14

dage efter at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke,

vælger formanden voldgiftsmanden.

4 Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den

enkelte sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12

uger efter rettens nedsættelse.

5 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne

sagkyndige erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og

tager stilling til hvordan dette skal fordeles mellem parterne.

Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den anden

parts omkostninger.

24


Bilag A. Elektronisk tilbudsgivning

Fra og med efteråret 2009 gennemfører NT udbud som elektronisk

udbud hvor der kun kan afgives tilbud elektronisk. Det betyder at det er

påkrævet at have en computer med Internetadgang til sin rådighed for

at (1.) rekvirere udbudsbetingelserne og information om eventuelle

rettelser, (2.) stille spørgsmål til udbudsmaterialet eller tilbudsgivningen,

(3.) blive orienteret om svarene på egne og andre byderes

spørgsmål samt ikke mindst (4.) afgive tilbud på den udbudte kørsel.

Fordelen ved et rent elektronisk udbud med elektronisk tilbudsgivning

er stor. Byderne behøver hverken bruge tid og penge på at hente papirblanketter

hos NT eller printe dem ud selv, eller efterfølgende aflevere

tilbudskuverten hos NT eller indsende den som anbefalet brev; nu kan

de i stedet udfylde elektroniske tilbudsblanketter, og de kan indsendes

via NT’s udbudshjemmeside når som helst på døgnet.

I modsætning til papirblanketter er e-blanketter endvidere dynamiske

hvilket betyder at de selv kan udføre en vis kontrol af de data der indtastes

så muligheden for fejlindtastninger reduceres. De kan endvidere

vise advarsler hvis der er krævede felter der mangler at blive udfyldt.

Endelig gør den elektroniske teknologi simpelthen tilbudsgivningen

mere entydig så risikoen for at aflevere et uklart tilbud bliver mindre.

Hensigten med nedenstående er at give et samlet overblik over den

elektroniske tilbudsgivning; overalt på udbudshjemmesiden finder man

konkrete vejledninger til den enkelte situation.

Rekvirering af udbudsmaterialet

På NT’s sædvanlige hjemmeside www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

(under menupunktet: Specialkørsel Udbud – specialkørsel) findes et

link der fører direkte til den aktuelle udbudshjemmeside hvor man

præsenteres for den udbudsbekendtgørelse der er offentliggjort i EU-

Tidende. Her kan man i menuen, i venstre side (oven over angivelsen af

den aktuelle tid, spørge- og tilbudsfrist), finde menupunktet Udbudsmateriale.

Via dette menupunkt har alle interesserede adgang til det

samlede udbudsmateriale: udbudsbetingelserne og diverse skemaer,

tilbudsblanketter mv.

Tilmelding til udbuddet

For at deltage i udbuddet og afgive tilbud mv., er det imidlertid påkrævet

at tilmelde sig og blive oprettet som bruger på NT’s udbudshjemmeside.

Man tilmelder sig ved at udfylde skemaet under menupunktet

Tilmelding hvor man anfører virksomhedens navn og adresse samt ens

personlige navn, e-mail og telefonnummer. Hver tilmelding må kun

25


omfatte én person. Hvis flere personer fra samme firma ønskes tilmeldt,

skal alle tilmeldes som individuelle brugere på udbudshjemmesiden, dog

skal kun den underskriftsberettigede som alene kan underskrive

virksomhedens tilbud, markeres som sådan. Efter indtastning af et

selvvalgt password afsendes anmodningen om at blive oprettet som

bruger ved at klikke på Send Tilmelding. Anmodningen behandles

manuelt af NT så der kan gå op til 24 timer før man er oprettet som

bruger. Når dette har fundet sted, bliver man orienteret herom via en email

(med en vedhæftet digital signatur - til installation på computeren -

dersom man er underskriftsberettiget).

Af ovenstående fremgår det at det er nødvendigt at have en e-mail-konto

samt at tilmelde sig i god tid.

Udbudshjemmesiden

Som bruger på NT’s udbudshjemmeside får man (via menupunktetet

Login) – ud over adgangen til det samlede Udbudsmateriale – mulighed

for at deltage i Spørgerunden samt i Tilbudsafgivelsen.

Udbudsmaterialet består af en række PDF-filer med henholdsvis:

(1.) Udbudsbetingelserne samt eventuelle rettelser og tilføjelser,

(2.) skemaer til indsendelse af virksomhedsoplysninger, (3.) tilbudsblanketten

og (4.) busoplysningsskemaet/vognoplysningsskemaet.

Det gratis program Adobe Reader® (version 9.0 eller nyere) skal være

installeret på computeren for at man kan læse og udskrive PDF-filerne.

Spørgerunde

Inden for spørgefristen (som er angivet under menuen, i venstre side)

kan man stille spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet

eller vedrørende proceduren. Spørgsmål rettes til NT via menupunktet

Send Spørgsmål.

Spørgsmålene vil blive besvaret så hurtigt som muligt. Alle spørgsmål (i

anonymiseret form) og svar vil blive offentliggjort under menupunktet

Spørgsmål og Svar. Brugerne vil løbende blive orienteret herom via

e-mail.

Det er ikke muligt at stille spørgsmål efter spørgefristens udløb.

Tilbudsafgivelse

For at afgive et gyldigt tilbud er det et uomgængeligt krav at tilbudsgiver

indsender såvel Stamoplysninger om byders virksomhed som en

Tro og love-erklæring (vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige).

De to skemaer skal downloades fra udbudshjemmesiden og udfyldes.

Tro og love-erklæringen skal efter udfyldning signeres med en

digital signatur (enten én der er udstedt af DanID, eller den der er

26


modtaget pr. e-mail). Endelig skal begge skemaer indsendes, dvs.

uploades til udbudshjemmesiden, sammen med tilbudsblanketter og

øvrige skemaer og eventuelle bilag.

Ved afgivelse af et konkret tilbud skal der anvendes den relevante

elektroniske tilbudsblanket (sammen med busoplysningsskemaet) som

findes på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale.

E-blanketterne downloades, udfyldes og gemmes på computeren (under

et sigende navn) for til sidst at blive indsendt via menupunktet Send

Dokumenter.

Det er vigtigt at være omhyggelig med at få udfyldt alle oplysningsfelter

i blanketterne korrekt.

Ved afgivelse af flere tilbud med anvendelse af samme PDF-blanket eller

-skema gemmes de udfyldte blanketter hhv. skemaer under forskellige

filnavne inden de sendes/uploades (man kan med fordel inkludere fx

reg.nr., bus-ID eller pakke-ID i filnavnet).

Læs mere om tilbuddets form i afsnit 2.1.

De dokumenter (skemaer, tilbudsblanketter mv.) der skal sendes til NT

som en del af tilbuddet, kan indsendes et ad gangen, eller de kan samles

og komprimeres i en zip-fil og uploades på én gang.

Ændring og afslutning af tilbud

Så længe tilbudsfristen ikke er udløbet, vil det være muligt at ændre

tilbuddet. Det eneste der kræves, er at man sender/uploader yderligere

dokumenter som erstatter allerede sendte dokumenter. Man kan således

fx ændre den tilbudte pris i en allerede indsendt tilbudsblanket ved at

sende tilbudsblanketten på ny, med alle tidligere oplysninger samt den

ændrede pris.

Under menupunktet Afleveringsstatus kan brugeren få et overblik over

hvilke dokumenter der indtil videre er fremsendt til NT.

Når alle dokumenter er indsendt/uploadet, skal tilbudsgiver færdiggøre

tilbuddet ved afslutningsvist at fremsende et elektronisk signeret følgebrev

som genereres fra menupunktet Afslut tilbud. I dette følgebrev er

samtlige indsendte dokumenter angivet i den rækkefølge de er blevet

uploadet. Her er det muligt at fjerne fluebenet fra de dokumenter der

ikke skal indgå i byders samlede tilbud, idet det kun er de afkrydsede

dokumenter der tæller med.

Hvis det samme dokument er indsendt mere end én gang, fx i forskellige

versioner, uden at fluebenet er blevet fjernet i følgebrevet, er det kun det

sidst uploadede dokument der tæller som en del af tilbuddet.

27


For de følgende dokumenter tæller kun det sidst uploadede dokument

(såfremt flere uploads er afkrydset i følgebrevet):

Stamoplysninger om byders virksomhed

Tro og love-erklæring

tilbudsblanketter hvor de indledende Grundoplysninger er

identiske

busoplysningsskemaer/vognoplysningsskemaer hvor de

indledende Grundoplysninger er identiske

det signerede følgebrev

Selvom tilbudsgiver har afsluttet tilbuddet ved fremsendelse af et

elektronisk signeret følgebrev, er det dog stadig muligt – så længe

tilbudsfristen ikke er udløbet – at ændre tilbuddet ved indsendelse af et

eller flere yderligere dokumenter, blot skal man huske at færdiggøre

tilbuddet på ny ved at fremsende et nyt signeret følgebrev til erstatning

af det forrige.

28


Bilag B. Beskrivelse af de udbudte pakker

Aftaleform S

Pakke 14-Ba

Buskørsel til Bagterp skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

Kørselstype: Skolerute med 1 indkørsel morgen og 1-2 hjemkørsler pr dag.

Herudover køres skolens svømmekørsel i pakken. 2-3

formiddage samt svømmekørsel samordnet med returkørsel –

se ruteskitse.

Skolekørslen i bus har start omkring Ilbro om morgenen med

standard slut om eftermiddagen på Halvorsmindevej.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 700

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser 47 Siddepladser

Vognstationering Bagterp Skole, Fuglsigvej 1, 9800 Hjørring

Forventet Køreplan: Ruteskitse vedlagt

Svømmekørsel

3-4 dage om ugen

Aftalens løbetid: 9.8.2010 – 23.6.2014

29

3 Formiddage – kørsel fortsætter efter

indkørsel for skoleruten ca. 8.00

1-2 Eftermiddage – kørselsstart 12.00


Pakke 14-Ba - Ruteskitse – som den køres i dag:

30


Aftaleform S

Pakke 14-BM1

Buskørsel til Bjergby Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

For at give tilbud på denne pakke skal der ligeledes bydes på pakke 14-BM2

Kørselstype: Fast skolekørsel for 1 bus med start Rødemøllevej

1 indkørsel om morgenen samt 2-3 runder af returkørsel om

eftermiddagen,

Kontraktperiode 4 skoleår.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 600

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser 47 siddepladser

Forventet Køreplan Ruteskitse vedlagt

Vognstationering Bjergby Mygdal Skole, Asdalvej 14, Bjergby, 9800 Hjørring

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 23.6.2014

31


Aftaleform S

Pakke 14-BM2

Buskørsel til Bjergby Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

For at give tilbud på denne pakke skal der ligeledes bydes på pakke 14-BM1

Kørselstype: Fast skolekørsel for 1 bus med start Skagen Landevej, samt

enkelte svømmekørsler.

1 indkørsel om morgenen samt 1 runde af returkørsel om

eftermiddagen,

Kontraktperiode 4 skoleår.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel):

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser 47 siddepladser

240 Timer Skole

120 Timer

Svømmekørsel

360 Timer i alt

Forventet Køreplan Ruteskitse vedlagt

Svømmekørsel 2 afgange svømmekørsel om ugen

32

Dog kan bussen gradueres efter

behov og aftale med NT – således

hvor det giver mening kan ruten i

perioden eller perioder køres af en

mindre bus (eks. 20 personers).

Vognstationering Bjergby Mygdal Skole, Asdalvej 14, Bjergby, 9800 Hjørring

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 23.6.2014


Svømmekørsel skema:

33


Pakke 14-BM1 & 14-BM2

Ruteskitse (ruten vil variere i forhold til børn og deres skema):

34


Aftaleform S

Pakke 14-HØ

Buskørsel til Højene Skole samt Muldbjerg Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

Kørselstype: Fast lukket skolebusrute startende dækkende Højene og

Muldbjerg skoler herunder kørsel til og fra

daginstitutionen Ferdinand.

Der skal bruges 1 bus; pakken indeholder 1 kørsel om

morgenen og 1 om eftermiddagen.

2 år kontraktperiode.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 400

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser 35 siddepladser

Forventet køreplan Ruteskitse vedlagt

Vognstationering Højene Skole, Vellingshøjvej 368, 9800 Hjørring

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 23.6.2014

35


Pakke 14-Hø/Mu

Ruteskitse (ruten vil variere i forhold til børn og deres skema):

36


Aftaleform S

Pakke 14-Lu

Lundergårdsskole med diverse svømmekørsel

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

Kørselstype: Lukket skolerute med 1 indkørsel om morgenen til

Lundergårdsskolen fra Bagterp N, samt svømmekørsel

4-5 dage om ugen med varierende længde. Dog med

fleste start på Lundergårdsskolen i forlængelse af

indkørsel, og slut samme sted eller andre Hjørring

Skoler

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslået antal timer pr. år, (i

alt incl. Tomkørsel) 840

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser 47 siddepladser

Forventet Køreplan Se ruteskitse

Svømning

4 dage om ugen

37

Tider varierer pr dag

Vognstationering Lundergårdsskolen, Nordens Alle 15, 9800 Hjørring

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 23.6.2014


Pakke 14-Lu

Rute skitse (ruten vil variere i forhold til børn og deres skema):

Svømmekørsel:

38


Aftaleform S

Pakke 14-Si

Buskørsel Sindal Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

Kørselstype:

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 480

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser min. 22 siddepladser

Forventet Køreplan Se ruteskitse for bus

39

Kan bydes på ruten med flere

mindre biler

Vognstationering Sindal Skole, Islandsgade 23, 9800 Hjørring

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 23.6.2014


Pakke 14-Si - Ruteskitse (ruten vil variere i forhold til børn og deres skema):

40


Aftaleform S

Pakke 14-Sk

Buskørsel til Skallerup Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

Kørselstype: Fast skolekørsel i bus med 1 indkørsel om morgenen og en

hjemkørsel om eftermiddagen (2 runder enkelte dage).

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 320

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser

min. 16

Forventet Køreplan Se ruteskitse

41

Kan bydes på ruten med flere mindre

biler

Vognstationering Skallerup Skole, Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 23.6.2014


Pakke 14-Sk - Ruteskitse (ruten vil variere i forhold til børn og deres skema):

42


Aftaleform S

Pakke 14-To

Buskørsel til Tornby-Vidstrup Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

Kørselstype: Fast skolekørsel i bus startende på Hovedvejen udenfor

Hirtshals. Der er tale om 1 indkørsel samt op til 3 rundture på

returruten om eftermiddagen.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 510

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser min. 22 siddepladser

Forventet Køreplan Se ruteskitse

43

Kan bydes på ruten med flere mindre

biler

Vognstationering Tornby-Vidstrup Skole, Hovedgaden 35, Tornby, 9850 Hirtshals

Aftalens løbetid: 9.8.2010 – 23.6.2014


Pakke 14-To - Ruteskitse (ruten vil variere i forhold til børn og deres skema):

44


Aftaleform S

Pakke 14-Tå

Buskørsel Tårs Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

Kørselstype: Fast Skolekørsel i bus med start om morgenen og slut

eftermiddag i Terpet, Tårs. Der er en indkørsel morgen samt 1

hjemkørsel eftermiddage pr dag + ekstra 3 dage med en senere

hjemkørsel.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 440

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser

min. 35

siddepladser

Forventet Køreplan Se ruteskitse

Vognstationering Tårs Skole, Vrejlev Klostervej 8, 98.. Tårs

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 23.6.2014

45


Pakke 14-Tå - Ruteskitse (ruten vil variere i forhold til børn og deres skema):

46


Aftaleform S

Pakke 14-VH1

Buskørsel til Vrejlev Hæstrup Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

For at give tilbud på denne pakke skal der ligeledes bydes på pakke 14-VH2

Kørselstype: Fast Skolekørsel i bus - 1 rute med morgenkørsel, samt flere

eftermiddagskørsler pr dag.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel): 885

Minimumskrav til Bilen

Siddepladser 47 siddepladser

Forventet Køreplan

Vognstationering Vrejlev Hæstrup Skole, Poulstrup Skolevej 3

Aftalens løbetid: 9.8.2010 – 27.6.2014

47


Aftaleform FS

Pakke 14-VH2

Buskørsel til Vrejlev Hæstrup Skole

Hertil benyttes Tilbudsblanketten

For at give tilbud på denne pakke skal der ligeledes bydes på pakke 14-VH1

Kørselstype: Fast Skolekørsel i bus - 1 rute med morgenkørsel, samt 1-2

eftermiddagskørsler pr dag.

Anslåede kørselsdage pr. år: 200

Antal vogne: 1

Anslåede antal timer pr. år,

(incl. tomkørsel):

Minimumskrav til Bilen

390 Skolekørsel

140 Svømmekørsel

530 Timer i alt

Siddepladser 47 siddepladser

Forventet Køreplan

Vognstationering Vrejlev Hæstrup Skole, Poulstrup Skolevej 3,

Aftalens løbetid: 9.8.2010 - 27.6.2014

Svømmekørsel på ruten

48


Pakke 14-VH1 & 2 – Ruteskitse (ruten vil variere i forh. til børn og deres skema):

49


Pakke 14-VH1&2 – Ruteskitse (ruten vil variere i forh. til børn og deres skema):

50


Pakke 14-VH1&2 – Ruteskitse (ruten vil variere i forh. til børn og deres skema):

51


Bilag C. Retningslinjer for kørsel til

institutioner mv.

1. Rute og køreplan fastlægges af NT og de institutioner der udføres

kørsel for. Rute- og køreplan udformes som vognløb over personer

der skal befordres, med oplysning om hvor opsamling og afsætning

skal ske, samt tidspunkter.

2. Køreplanerne for ruterne revideres løbende som følge af

indvundne erfaringer om køretider i forbindelse med til- eller

afgang af personer, brugere eller lignende. Køretiderne revideres i

øvrigt hvis andre forhold gør det nødvendigt for institutionerne at

ændre på kørslen.

3. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige

gennemførelse medmindre udefra kommende begivenheder

entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette.

4. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte

reservevogn, reservechauffør eller træffe aftale med anden

vognmand om kørslens gennemførelse.

5. Kørslen skal altid udføres med den samme chauffør medmindre

sygdom o.lign. gør det nødvendigt at indsætte en reservechauffør.

Derfor er entreprenøren forpligtet til at sætte fast(e) chauffør(er)

på kørslen i vagtplanen og benytte fast(e) afløser(e) ved sygdom,

ferie, frihed til uddannelse mv. Entreprenøren har pligt til at give

oplysning om navn og adresse på de chauffører der benyttes. Ved

indsættelse af reservechauffør skal NT altid orienteres hurtigst

muligt.

6. Omplacering af elever/brugere må kun finde sted på skole-/

institutionsområder og ikke for kørestolsbrugere (medmindre der

er aftalt andet på forhånd).

7. Kørslen mellem de enkelte opsamling- og afsætningssteder skal

gennemføres ad korteste rute og hurtigst muligt.

8. Såfremt en vogn bliver indblandet i et færdselsuheld der medfører

personskade eller skade på materiellet i et sådant omfang at

kørslen ikke umiddelbart kan fortsætte, er chaufføren/

entreprenøren forpligtet til så hurtigt som muligt at underrette

både institutioner og NT. I tilfælde hvor færdselsuheldet medfører

personskade, skal der optages politirapport.

52


9. Entreprenøren afgør efter en kritisk vurdering af situationen om

det er forsvarligt at gennemføre kørslen i tilfælde af dårligt vejr

(snestorm, dårligt føre o.lign.). Kan en kørsel ikke gennemføres,

kontaktes både institution og NT. Hvis vejrlig eller lignende

medfører at børn ikke kan afleveres, skal chaufføren sikre at børn

køres tilbage på skolen/institutionen medmindre der arrangeres

anden modtagelse. NT kontaktes altid i sådanne tilfælde. Børn der

ikke kan klare sig selv, må ikke efterlades alene.

10. Fysisk og psykisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form

for nedværdigende behandling af passagerne må ikke finde sted.

11. Chauffører skal være villige til at tage de fornødne hensyn og yde

den hjælp der er nødvendig, for at kørslen kan udføres på bedst

mulig måde for den enkelte.

12. Hvis der er ledige pladser i en vogn, disponerer NT over disse.

Chaufføren må under ingen omstændigheder tage initiativ til at

der befordres fremmede personer med vognen(e) uden forudgående

at have indhentet tilladelse af NT.

13. Der må ikke befordres flere passagerer end vognen er godkendt

til.

14. For kørsel til institutioner kan det være nødvendigt med særlige

kvalifikationer, eksempelvis tegnsprog. Kræves særlige

kvalifikationer, kan chaufføren blive pålagt undervisning. Den

medgående tid til undervisningen honoreres altid med timeprisen

for vognens faste kørsel. Chaufførerne er forpligtet til at deltage i

denne undervisning.

15. Entreprenøren har pligt til at sikre sig at personer der har været

straffet for forbrydelser mod børn og unge, ikke benyttes som

chauffører på den af aftalen omfattede kørsel. Entreprenøren skal

indhente såvel straffe- som børneattest på alle chauffører der

benyttes til kørslen.

16. Entreprenøren er forpligtet til at sende chaufføren til spirituskontrol

på politistationen eller på sygehuset hvis der er mistanke

om at chaufføren er spirituspåvirket.

17. NT lægger vægt på at entreprenøren selv kan dokumentere at de

stillede kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt

dialog mellem entreprenøren, institutioner samt NT. NT

forbeholder sig i den forbindelse ret til at foretage inspektion af de

af entreprenøren til kørslen benyttede vogne.

53


18. Hvis en chauffør giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik,

er NT berettiget til at kræve at den pågældende chauffør fjernes

fra den af aftalen omfattede kørsel.

19. Retningslinjer for kørslens udførelse kan løbende blive revideret

og ajourført. Entreprenøren og chaufførerne er forpligtet til at

følge de retningslinier der udarbejdes af institutionerne.

54


Bilag D. Ansøgningsskema

Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen

Udfyldes af byderen (kun i ét eksemplar - ikke for hver pakke)

Indsendes til Færdselsstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K

Byderens navn og adresse:

_______________________________________________________________________________

_________________________________________

Der afgives tilbud til Nordjyllands Trafikselskab

Sæt X

Byderen har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring

EP nr.:____________________gyldig indtil:_________________________

Ansvarlig leder:________________________________________________

Antal tilladelser:_______________________________________________

Herudover søges der om yderligere __________tilladelser.

Sæt X

Byderen har ikke tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring.

Der søges om godkendelse af ___________________________________

som ansvarlig leder.

Der søges om ________________tilladelser.

Byderen vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen.

Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen.

Hvis byderen allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der

påregnes 2 ugers ekspeditionstid. Hvis byderen ikke har en tilladelse til

erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid.

Færdselsstyrelsen returnerer et skema med oplysninger om det godkendte antal

tilladelser.

____________________________________________________

Byderens underskrift

55


Bilag E. Regulering for pris- og lønudvikling

Reguleringen sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for

buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af

Trafikselskaberne i Danmark og offentliggøres på

www.trafikselskaberne.dk

Det fælles omkostningsindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende

indeks fra Danmarks Statistik, idet de anførte vægte løbende justeres

efter den relative udvikling i de enkelte indeks:

Lønindekset for den private sektor (ILON2 – Total –

Sæsonkorrigeret), 60 % i januar 2008

Forbrugerprisindekset i alt (PRIS6 - I alt), 8 % i januar 2008

Forbrugerprisindekset for dieselolie (PRIS6 – Diesel og smøreolie), 17

% i januar 2008

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10 – Maskiner og

værktøjer – I alt), 9 % i januar 2008

Obligationsrentegennemsnittet (MPK3 – Samtlige serier), 6 % i

januar 2008

Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af

delindeksene to måneder tidligere – dog lønindekset 6 måneder tidligere.

Eksempelvis er omkostningsindekset for maj 2009 beregnet til 99,9 på

basis af delindeksene for marts 2009 – dog lønindekset for november

2008 som gælder for 4. kvartal 2008. Omkostningsindekset afrundes

efter 4/5-reglen til 1 decimal. Omkostningsindekset for januar 2008 er

fastsat til 100.

Betalingssatserne reguleres hver måned efter udviklingen i det fælles

omkostningsindeks for den pågældende måned i forhold til

omkostningsindekset for januar 2010.

56


Bilag F.

Aftaledokument om skolebuskørsel i Hjørring

Kommune

mellem

________________________________________________________________

(entreprenør)

og Nordjyllands Trafikselskab

1 Aftalevilkårene fremgår af NT’s udbudsbetingelser for skolebuskørsel

i Hjørring Kommune (inkl. eventuelle rettelser og tilføjelser),

14. udbud 2010

2 Aftalen omfatter de i vedhæftede skema angivne vogne. Kørselstype,

rådighedsperioder, kørselsomfang, tilbudspriser, dato for

kørselsstart og dato for aftalens udløb er som angivet.

___________________________________ den / 2010

Entreprenøren

___________________________________ den / 2010

Nordjyllands Trafikselskab

57

More magazines by this user
Similar magazines