26.07.2013 Views

Hent pdf - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hent pdf - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hent pdf - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ackstage på hospitalet<br />

teknisk afdeling inviterer dig indenfor i hospitalets maskinrum side 4<br />

Meget mere under overfladen<br />

lægesekretærer udforsker deres kompetencer<br />

og høster guld side 10-11<br />

Kvartalets Kollega<br />

Hvem fik flest stemmer? Få svaret på side 12<br />

akutafdeling med X-faktor<br />

Holder akutkonceptet? akutafdelingen er til debat side 13<br />

Under<strong>Vest</strong>en | Oktober 2010 | nr. 03<br />

Medarbejderblad | <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

3


02<br />

redaKtiOn:<br />

Kommunikationschef<br />

Finn Møller<br />

finn.moeller@vest.rm.dk<br />

driftschef<br />

Jens Peter Østergaard<br />

jens.peter.oestergaard@vest.rm.dk<br />

Kvartermester<br />

Svend Erik Andersen<br />

svend.erik.andersen@vest.rm.dk<br />

sekretær<br />

Birgit Brun<br />

birgit.brun@vest.rm.dk<br />

Kommunikationsmedarbejder<br />

Merete Friis Jeppesen (red.)<br />

merete.friis@vest.rm.dk<br />

ansVarsHaVende redaKtør:<br />

Hospitalsdirektør Henning <strong>Vest</strong>ergaard<br />

KOntaKt Under <strong>Vest</strong>en:<br />

Tlf. 9927 2713 / undervesten@vest.rm.dk<br />

Forsidefoto:<br />

Vibeke Pedersen<br />

Oplag:<br />

5.000 stk.<br />

leder<br />

Udgivelse:<br />

Fire gange årligt<br />

næste nummer:<br />

December 2010<br />

sidste frist for indlevering af materiale<br />

Mandag den 22. november 2010<br />

Grafisk design:<br />

Sanne Dahl Andersen<br />

ReklameTryk Herning<br />

tryk:<br />

ReklameTryk Herning<br />

Artikler og indhold i Under <strong>Vest</strong>en er ikke nødvendigvis<br />

i overensstemmelse med hospitalsledelsens<br />

eller redaktionens holdning. Alle bidrag til bladet er<br />

velkomne, når de holder sig inde for bladets formålsbeskrivelse<br />

og opfylder de almindelige presseetiske<br />

og juridiske principper. Redaktionen forbeholder sig<br />

ret til at indhente svar på indlæg og vil af hensyn til<br />

omfang og bladformat beskære artikler og indlæg.<br />

akutafdelingen er<br />

fremtid, kultur og hårdt arbejde<br />

Forandringer er blevet hverdagens omdrejningspunkt. Sådan er det, og<br />

Akutafdelingen og arbejdet med det nye akutkoncept er et vidnesbyrd om,<br />

hvordan vi møder fremtiden med forskellige krav og forventninger. Nogle<br />

har øje for, hvad vi risikerer at miste af gennemprøvede rutiner og arbejdsgange,<br />

andre har tunet ind på, hvad gevinsten er på sigt. Og så er der lige det<br />

der med pengene. For selv om forventningen fra regionen er, at afdeling-<br />

en vil skabe en besparelse, har det – og vil i et stykke tid fremover – koste<br />

såvel penge som omstillingsparathed at implementere, drive og samarbejde<br />

med Akutafdelingen.<br />

Men hvad skal vi så mene og tro om den nye akutafdeling?<br />

Udgangspunktet er, at vi tror så meget på akutkonceptet, at vi bygger vores<br />

nye storhospital, DNV-Gødstrup, op omkring en slagkraftig akutafdeling.<br />

Derfor må vi selvfølgelig også have en køreplan for, hvordan vi udvikler<br />

og udbygger Akutafdelingen, så vi om 6 år har det fundament, som DNV-<br />

Gødstrup skal bygges op omkring.<br />

Forbilledet har vi fra Boston, hvor vi har gode kontakter og ved selvsyn har<br />

kunnet konstatere, at akutkonceptet virker.<br />

Men selv med billedet af morgendagens akutmodtagelse på plads, skal vi i<br />

en startfase kunne håndtere, at det er svært for den nye afdeling ”at levere<br />

varen”. Afdelingen er under opbygning, uddannelsen til akutmediciner findes<br />

ikke som udgangspunkt i Danmark og relationerne til stamafdelingerne<br />

er nye, ligesom formuleringen af en klar mission og en klar vision knapt er<br />

på plads.<br />

Det betyder, at vi lige nu er i en fase, hvor der er forskellige og måske uklare<br />

gensidige forventninger til afdelingen og dens personale. Det kræver et<br />

stykke hårdt ledelsesarbejde i hele organisationen at få disse forhold på<br />

plads.<br />

Næste og afgørende skridt bliver rapporten fra den tværgående arbejdsgruppe,<br />

der senest 1. december skal aflevere et eller flere bud på en mission<br />

og vision samt en model for drift og finansiering af Akutafdelingen.<br />

Men uanset indholdet af rapporten. og hvad vi som hospitalsledelse beslutter,<br />

så vil der være behov for, at stamafdelingerne kender, anerkender og til<br />

fulde udnytter akutafdelingens formåen. Det er et stykke kulturelt arbejde,<br />

der kræver sin plads.<br />

Debatten her i bladet er et velkomment skridt<br />

i den retning.<br />

Hospitalsdirektør<br />

Henning <strong>Vest</strong>ergaard


Hvem sidder der bag skærmen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

da sygehusdirektøren fik vasket bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Meget mere under overfladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Kvartalets Kollega blev… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

akutafdeling med X-faktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Mad på 4 hjul 365 dage om året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

MidtePj skal være vores ePj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

internt survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

jubilæer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Opskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

Hvad f… er det? se bagsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

4<br />

20<br />

indHOld<br />

7<br />

14<br />

3


04<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

Hvem sidder der bag skærmen?<br />

Nej, det er ikke Jens Vejmand, du her skal møde. En roadie sætter udstyr, højttalere<br />

og instrumenter op på en scene, og tjekker, at mikrofonerne virker. Vi har vores egne<br />

roadies i Teknisk Afdeling. Døgnet rundt sørger håndværkere, elektrikere og medicoteknikere<br />

bl.a. for, at al ”indmad” fungerer: de store tekniske anlæg, som giver frisk<br />

luft, varme og strøm samt VVS og hospitalsudstyr. Under <strong>Vest</strong>en fik backstagepass,<br />

og fulgte to teknikere på arbejde.<br />

Velkommen backstage på hospitalet! Nærmere bestemt<br />

er vi helt inde i hospitalets maskinrum i Teknisk Afdeling<br />

med de medarbejdere, som nok kommer længst omkring<br />

af alle ansatte på hospitalsmatriklerne. Ventilationssystemer<br />

og hospitalsudstyr, døre, vinduer og tage<br />

skal passes og vedligeholdes året rundt. Hertil kommer<br />

overvågning af hospitalsenhedens alarmsystemer, planlægning<br />

og udførelse af små og store byggeprojekter og<br />

akutte reparationsopgaver. Visse opgaver er udliciteret<br />

til eksterne firmaer: have-, murer- og malerarbejde.<br />

selVstændiGe PrObleMKnUsere<br />

OG saMarbejdsPartnere<br />

Ser man Teknisk Afdelings organisationsdiagram, er afdelingen<br />

delt op i to fagblokke: et teknisk afsnit med 35<br />

medarbejdere i fem teams med ansvar for elevatorer, el,<br />

bygninger, VVS og administration og et medicoteknisk<br />

afsnit med 12 ansatte, der har ansvar for hospitalsudstyret.<br />

Medicoteknikerne er, ud over det gængse udstyr,<br />

delt op inden for hovedområderne dialyse, overvågning,<br />

billeddiagnostik og stråleterapi, laboratorier, operation,<br />

intensiv og anæstesi.<br />

Den daglige ledelse af de to afsnit varetages af teknisk<br />

chef Bjørn Barbre Pedersen og medicoteknisk chef René<br />

Edslev. De refererer til teknisk afdelingsleder Thorkil<br />

Vandborg, som sidder med den overordnede, strategiske<br />

lederkasket. Teknisk Afdeling har desuden en stabsfunktion<br />

med en byggeteknisk enhed, der tager sig af plan/<br />

byggestyring, økonomi, apparaturbudget og ansøgninger.<br />

Enheden har et tæt, rådgivende samarbejde med<br />

projektorganisationen bag DNV-Gødstrup.<br />

I princippet er der en skarp opdeling i to forskellige<br />

hovedområder. Det skaber dog ingen problemer i dagligdagen.<br />

Teknikerne møder mange tværfaglige opgaver,<br />

og bruger aktivt, ud over sine egne kompetencer og<br />

kvalifikationer, de muligheder som den samlede afdeling<br />

kan byde ind med. Det betyder, at Teknisk Afdeling praktiserer<br />

et fagfællesskab for at sikre optimale, holdbare<br />

løsninger for helhedens bedste.<br />

dyrebar tid Må iKKe Gå til sPilde<br />

Medarbejderne strækker sig langt for at servicere ho-<br />

spitalsafdelingerne bedst og hurtigst muligt, Patientsikkerhed<br />

er nemlig en af afdelingens kerneværdier:<br />

– Vores medarbejdere er rigtig gode til at samarbejde<br />

om at finde en hurtig, kompetent løsning, og træder<br />

altid til, når hjælpen er nødvendig. Så kan det godt<br />

være, det ikke er den helt rigtige person, der står på<br />

pletten med det samme, men en hurtig respons viser,<br />

at problemet er taget alvorligt – også selv om det i første<br />

omgang kan være en medarbejder med svupper i<br />

hånden, der kommer ud for at lokalisere fejlen, siger<br />

Thorkil Vandborg.<br />

– Så snart problemstillingen er identificeret af en<br />

medarbejder i Teknisk Afdeling, trækkes der med det<br />

samme på den nærmeste person, som besidder kvalifikationerne<br />

til opgaven uafhængigt af, hvilke matrikler<br />

medarbejderne er på, siger Bjørn Barbre Pedersen.<br />

”Vi Kan GOdt lide at blande Os”<br />

Projektledelse, drift, energioptimering, patientsikkerhed<br />

og rådgivning: Teknisk Afdeling fungerer både<br />

som rådgivnings- og samarbejdspartner på lokale,<br />

regionale og nationale projekter. Afdelingen er bl.a.<br />

repræsenteret i Dansk Medicoteknisk Selskab og Hospitalsteknisk<br />

Råd i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

– Der er mange, der bliver overraskede, når de hører,<br />

hvor bredt et samarbejde vi har med andre faggrupper<br />

og partnere, både i <strong>Vest</strong> og uden for murene.<br />

Vi kan godt lide at blande os og være med til at præge<br />

dagsordenen og udviklingen inden for det tekniske<br />

fagområde, for vi har kompetencerne i afdelingen til<br />

at kunne byde ind med kvalificeret rådgivning, siger<br />

René Edslev.<br />

det Handler OM at Være På FOrKant<br />

Og visionerne for fremtidens tekniske afdeling?<br />

– Afdelingen skal fortsat være en aktiv samarbejdspartner<br />

for hospitalsledelsen og afdelingerne og bidrage<br />

til helheden med de rigtige tekniske løsninger. Det<br />

kræver selvfølgelig, at vi altid er bevidste om at udvikle<br />

os i trit med den teknologiske udvikling, så vi kan opfylde<br />

hospitalsenhedens fremtidige behov, siger Thorkil<br />

Vandborg.


MedicOteKniK = aPParatUr + strøM, Vand,<br />

Viden OG saMarbejde<br />

I bygning 3 indgang L i Holstebro på 1. sal har Henrik Thygesen<br />

fast plads sammen med fire andre medicoteknikere<br />

og en medicoteknikerlærling. Det er i bygningen ved<br />

indgang L, der produceres varme i kedler, som bruger naturgas<br />

– bl.a. til at forsyne hospitalet med damp – og det<br />

er også herfra, der kommer hjælp, hvis teknikken svigter<br />

i hospitalsudstyret.<br />

Hospitalsudstyret i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> kører dog<br />

ikke på damp, men på strøm:<br />

– Uden strøm, ilt eller vand går hospitalet jo helt i stå,<br />

siger Henrik Thygesen, og påpeger dermed, hvor vigtigt<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

Altid beredt – også når<br />

respiratoren svigter<br />

Henrik Thygesen vedligeholder og reparerer respiratorer, røntgenudstyr, CT-, og ultralydsscannere<br />

og udstyr til brystkræftscreening. Han er medicotekniker i Medicoteknisk<br />

Afsnit – en af de 12 medarbejdere i Herning og Holstebro, der får hospitalsudstyret til<br />

at virke, som det skal i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

Henrik Thygesen<br />

samarbejdet er med teknikerne, som sørger for, at hospitalerne<br />

altid har strøm, varme, ilt og rent vand.<br />

Samarbejde er i det hele taget en kerneværdi, da meget<br />

af arbejdet foregår på tværs af hospitalerne i <strong>Vest</strong><br />

sammen med teknikerne og klinikerne på operationsstuerne,<br />

ambulatorierne, laboratorierne og sengeafdelingerne.<br />

en HUrtiG løsninG,<br />

når resPiratOren sViGter<br />

Som alle teknikerne i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> har<br />

Henrik Thygesen det sådan, at værktøjet skal være<br />

i orden, og det skal evnen til at kunne samarbejde<br />

også være:<br />

– Vi kommer ud til akutte opgaver, som kræver<br />

øjeblikkelig handling og sparring på mulige løsninger<br />

med de klinikere, der skal have løst et teknisk problem.<br />

Hvis en respirator f.eks. skal tages væk til reparation,<br />

og patienten skal flyttes, så må vi tænke anderledes:<br />

er der en ekstra respirator på afsnittet, har<br />

personalet en idé til en løsning, eller er der andre,<br />

der kan hjælpe? Det kan være, der er brug for eksem-<br />

Værkstedet i Medicoteknisk Afsnit,<br />

L-bygningen i Holstebro<br />

5


06<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

Sprøjtepumpe til infusion af medicin.<br />

pelvis en elektriker, hvis det drejer sig om et defekt<br />

strømstik eller en smed, hvis det drejer sig om defekter<br />

ved ilt- eller luftforsyning. Vi lærer alle sammen<br />

noget nyt hver dag. Personalet lærer, hvordan de selv<br />

kan justere mindre tekniske fejl, og jeg erfarer, hvordan<br />

jeg yder den bedst mulige hjælp, fortæller han.<br />

KValiteten sKal Være i Orden<br />

Selvom Henrik Thygesen er en erfaren medicotekniker<br />

på 7. år, føles to arbejdsdage aldrig ens. Hans daglige vagt<br />

varer fra kl. 07.00-15.00, men reelt kan dagen godt blive<br />

længere. Mandag kan der pludselig være en respirator<br />

med en monitoreringsfejl, han skal genjustere, fordi iltmålingen<br />

daler. Tirsdag kan der være færre akutte opgaver<br />

og dermed flere vedligeholdelsesopgaver. Onsdag er<br />

der – måske igen – mange akutte opkald.<br />

Ud over akutte reparationer udgør periodisk vedligehold<br />

af hospitalsapparatur en stor del af arbejdet for<br />

Henrik Thygesen og hans kolleger i Medicoteknisk Afsnit,<br />

fordi velfungerende hospitalsudstyr er med til at øge patientsikkerheden.<br />

Alt medicoteknisk udstyr skulle gerne<br />

Komponenter til reparation<br />

og vedligeholdelse af hospitalsudstyr.<br />

fungere problemfrit, siger Henrik Thygesen. For hver<br />

type hospitalsudstyr findes der desuden back-up mulighed<br />

i form af ekstra udstyr.<br />

FejlFinder OG sPecialist<br />

i MedicinsK teKnOlOGi<br />

I <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> dækker det medicotekniske<br />

område reparation og vedligehold af<br />

en bred vifte af udstyr: alt fra laboratorie-, operations-<br />

og røntgenudstyr til meget komplekst<br />

apparatur som f.eks. dialysemaskiner, som medicoteknikerne<br />

skal have et særligt certifikat<br />

til at varetage. Medicoteknikere har typisk en<br />

baggrund inden for elektronik: f.eks. som elektronikteknikere<br />

eller ingeniører. Uddannelsen til<br />

medicotekniker er en efteruddannelse, som tager<br />

2 år. Herudover kommer oplæring i særligt<br />

hospitalsudstyr og videreuddannelse i takt med<br />

den medicotekniske udvikling.<br />

Dialysemaskinen er et komplekst apparatur, som medicoteknikerne skal have et særligt certifikat til at vedligeholde.


De ældre portører havde faste pladser i pauserummet,<br />

og der satte man sig ikke som ung portør. Der blev slidt<br />

og slæbt uden hjælpemidler, og portører og plejepersonale<br />

skulle være bomstærke i fysikken og have nerver af<br />

stål. Fredag og lørdag var der ofte ballade i Modtagelsen<br />

på grund af berusede festfolk.<br />

For 40 år siden arbejdede man rigtig meget, og arbejdet<br />

var fysisk hårdt, men der var også plads til at have<br />

en del sjov på arbejdet, husker portør Egon <strong>Vest</strong>ergaard<br />

Nielsen og hans kone Anne Marie <strong>Vest</strong>ergaard Nielsen.<br />

Det var en portøropgave at hente avisen til sygehusdirektøren,<br />

vaske hans bil, smøre madpakke til hans hund<br />

og fodre den. Den lader vi lige stå et øjeblik til eftertanke.<br />

– Men bilvasken fik så ende den dag en af mine portørkolleger<br />

af vanvare kom til at vaske bilen, mens bil-<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

I henholdsvis 44 og 46 år arbejdede portør Egon <strong>Vest</strong>ergaard Nielsen og hans kone,<br />

afdelingssygeplejerske Anne Marie <strong>Vest</strong>ergaard Nielsen, som to ”jern” på hospitalet i Holstebro<br />

indtil deres fratrædelse denne september. De har været lykkeligt gift siden 1968.<br />

Da sygehusdirektøren fik vasket bil<br />

Mange ting foregik anderledes i midten af 1960’erne på sygehuset og der var mere<br />

kæft, trit og retning. Når overlægen gik stuegang, blev gangene ryddet, og personalet<br />

skulle stå klar ved døren til at modtage overlægen. Det skulle ske med militærpræcision,<br />

og et fast hierarki på sygehuset betød, at overlæger og afdelingssygeplejersker<br />

havde den suveræne magt på afdelingerne.<br />

vinduet var rullet lidt ned. Førersædet var drivvådt, og<br />

ingen havde opdaget det, indtil sygehusdirektøren satte<br />

sig ind i bilen. Så var det slut med bilvask, ler Egon.<br />

Anne Marie blev også udsat for spas, da hun var sygeplejeelev<br />

i Holstebro: – Jeg fik en metalkop udleveret<br />

med låg af en kollega, og fik at vide, at jeg skulle gå hen<br />

på laboratoriet og bede om flatus til koppen. Men flatus<br />

er på jævnt dansk en fjært, og det blev laboranterne<br />

selvfølgelig forgrinte over. Men det var jo bare en kærlig<br />

spøg, fortæller hun.<br />

Egon og Anne Marie blev gift i 1968, og fik to børn.<br />

Godt nok fandtes der hverken omsorgsdage eller barnets<br />

1. sygedag den gang, men til gengæld havde sygehuset<br />

en deltidsordning med børnepasning. Og så var<br />

der et godt kammeratskab med kollegerne.<br />

Fortsættes på side 8<br />

7


08<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

I september 2010 kunne de begynde deres otium med<br />

en rejse til Canada 14 dage i september, som bød på<br />

masser af frisk luft og vandreture i bjergene, for begge er<br />

naturmennesker og glade for sport og udendørsliv. Egon<br />

glæder sig især til at læse sine aviser – Jyllands-Posten,<br />

BT og Børsen hver dag – og gå på jagt. Og så er han lidt<br />

af en aktiehaj, og repræsenterer sin pensionskasse i den<br />

lokale bank. Som kollegerne sagde i afskedstalen: ”man<br />

Hospitalsminder...<br />

Egon startede som portørafløser i 1966,<br />

men fik hurtigt mere ansvar.<br />

Egon fik i 1966 arbejde som portørafløser på Holstebro<br />

Centralsygehus, og da overportøren så, den unge<br />

Egon var kvik, fik han lov til at afløse som nattevagt.<br />

Nattevagten havde bl.a. ansvar for at låse døren ind<br />

til sygeplejeelevernes gang kl. 22.00. – Man var jo ikke<br />

interesseret i natteroderi med mandlige besøgende, så<br />

moralen var lidt anderledes den gang, siger han med et<br />

glimt i øjet.<br />

Det, der skulle have været en midlertidig ansættelse<br />

for Egon, blev til 7 år som portørafløser og siden en fast<br />

portørstilling i Ergoterapien fra 1973. Der var flere ting,<br />

der drog ved sygehuset, ikke mindst en sød sygeplejeelev<br />

ved navn Anne Marie, som han fik øjenkontakt<br />

med på Børneafdelingen.<br />

Anne Marie blev sygeplejeelev på Holstebro Centralsygehus<br />

i 1964, og blev afdelingssygeplejerske på Me-<br />

kan bare spørge Egon, hvis man skal vide, hvordan dagens<br />

aktiekurser står.” Anne Marie har et kreativt gen, og<br />

har gennem mange år syet smarte bælter til dialysepatienterne<br />

på Nyremedicinsk Dagafsnit. Det vil hun blive<br />

ved med.<br />

Sammen ejer de et hus to etager på 208 kvm i Holstebro.<br />

De købte grunden, og byggede de selv i 1971, og her<br />

bliver de boende, til de ikke kan tage trapperne mere.<br />

Anne Marie blev sygeplejeelev i 1964.<br />

I 1975 kunne hun kalde sig selv afdelingssygeplejerske.<br />

dicinsk Afdeling (i dag Nyremedicinsk Dagafsnit) i 1975.<br />

En af Anne Maries store interesser har altid været at få<br />

kreative ideer og sy. Sammen med en dialysepatient fik<br />

hun i 1991 idéen til at konstruere et smart bælte, som<br />

dialyseslangen kan lægges ind i, så patienten slipper for<br />

at bruge plaster til at holde slangen fast. Patienterne har<br />

nemlig en slange indopereret til filtrering af affaldsstoffer.<br />

Slangen stikker ud gennem maven, og holdes fast<br />

med et stykke plaster, som kan give hudirritation, når<br />

det rives af og på i forbindelse med dialysebehandlingen.<br />

Bælterne syr hun i elastik efter patientens mål i hvid<br />

og sort – med blonde som et tilbud til de kvindelige patienter.<br />

Når bæltet er på, ligner det til forveksling den<br />

øverste kant af underbukserne eller trusserne, og er<br />

derfor diskret at gå med. Materialer til dialysebælterne<br />

finansieres af Nyremedicinsk Dagafsnit i Holstebro.


InDe veD HospItAlets<br />

centrAlnervesystem<br />

Her kan du komme med bag hospitalets<br />

mure sammen med VVS-reparatør<br />

og smed Søren Woge Sørensen i Herning.<br />

Han åbner døren ind til hospitalets<br />

centralnervesystem: et sindrigt netværk af<br />

alarmer, rørsystemer, køle- og luftanlæg,<br />

nødgeneratorer – og batterier.<br />

Elektrikerteamet tager sig af alt, der kører på el: lys og kaldeanlæg<br />

over telefoner, hvidevarer, ventilationsanlæg,<br />

CTS-alarmsystemer og operationsstuer. På bare én OP-stue kan<br />

der være op til 80 strømstik at efterse.<br />

Hver dag har en ny i Teknisk Afsnit dagens vagtrunde. Vagten<br />

er skemalagt med lovmæssige eftersyn. <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> står aldrig stille, og derfor er der døgnet rundt<br />

en teknisk tilkaldevagt, som understøttes af de tekniske<br />

ledere til at reagere hurtigt på akutte opkald.<br />

”jeG elsKer HOsPitalets MinisaMFUnd”<br />

Søren Woge Sørensen er en del af VVS-teamet i Herning,<br />

men han hjælper også sine kolleger i de andre tekniske<br />

teams på tværs af Teknisk Afdeling.<br />

I dag begynder hans ugentlige vagtrunde med et dagligt,<br />

lovpligtigt eftersyn på en autoklave i hospitalets Sterilcentral.<br />

Autoklaven ligner et stort stålkøleskab, men er<br />

i virkeligheden en stor dampkedel, der steriliserer operationsinstrumenter.<br />

Mens Søren foretager et kontrolef-<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

tersyn på vandstand og kedeltryk, taler vi om, hvad der<br />

har motiveret ham som tekniker til at søge arbejde på et<br />

hospital. Han blev portør i 1994, og året efter søgte og fik<br />

han en stilling i Teknisk Afdeling.<br />

– Jeg elsker at være en del af det minisamfund, som et hospital<br />

er, med personale og patienter, og jeg kan godt lide,<br />

at mine arbejdsdage varierer med en blanding af rutineopgaver<br />

og akutte reparationer, fortæller han. Som smed<br />

reparerer han alt, der kører på hjul i afsnittets svejserum<br />

– f.eks. hospitalssenge, madvogne og borde til operationsudstyr.<br />

VVS-opgaverne omfatter reparation og vedligehold<br />

af vandrør, håndvaske og toiletter.<br />

I Snedkerværkstedet ordner tømrere alt fra døre og karme til<br />

skilte og udstedelse af ID-kort.<br />

Fortsættes på side 10<br />

9


10<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen<br />

KOntrOl aF HOsPitalets indre OrGaner<br />

Søren Woge Sørensen skal på en bestemt kontrolrute<br />

i løbet af vagten. I kælderen findes hospitalets<br />

mange teknikrum, og de skal alle inspiceres i løbet af<br />

ugens vagtrunder. Hvert teknikrum åbner op til en<br />

ny verden: brandsikringsanlæg, bagsiden af en elevator,<br />

transportbånd til unimater og hospitalets mange<br />

ventilationsanlæg. Her står også hospitalets køleanlæg.<br />

Bare ét køleanlæg kan dække det meste af en<br />

bygnings behov for afkøling af f.eks. medicinrum.<br />

Kronjuvelerne i Teknisk Afdeling er dog hospitalsenhedens<br />

nødgeneratorer og de store batterisystemer:<br />

– Vi kontroller, at nødgeneratorerne kan gå i gang,<br />

som de skal den første tirsdag hver måned. De skal<br />

altid fungere i tilfælde af, der opstår strømsvigt på<br />

Tekst: brian borg andersen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

I løbet af to måneder havde en gruppe lægesekretærer<br />

vendt den normale forståelse af kompetenceudvikling<br />

på hovedet. I stedet for at samle nye kompetencer op,<br />

har de fokuseret på at få et overblik over og forstå, hvad<br />

det egentlig er, de allerede kan, og hvordan det kan udnyttes<br />

bedre i deres hverdag.<br />

Fire grupper brugte hver fire arbejdsdage på at arbejde<br />

intenst med at kortlægge lægesekretærernes kompetencer<br />

og give bud på, hvordan de kompetencer kan udnyttes<br />

bedre i det daglige arbejdet ude på afdelingerne.<br />

Med i publikummet til fremlægningen af de fire projekter<br />

var også HR-Chef Lasse Plougstrup Hansen:<br />

– Jeg synes projekterne har været virkelig relevante, og<br />

de viser klart, at der er behov for både at optimere og ko-<br />

Ved strømsvigt overtager batterianlæg i hospitalernes teknikrum<br />

den direkte elforsyning til de følsomme, elektriske systemer, som<br />

bl.a. styrer hospitalsapparatur, der ikke må gå ”i sort”. Hvert batterianlæg<br />

er koblet på et ladeapparat, der konstant forsyner batterierne<br />

med strøm. Batterierne kan levere strøm i 15-20 minutter.<br />

lægesekretærer står frem med nye styrker<br />

I august stod 20 lægesekretærer foran en forsamling af ledende lægesekretærer og<br />

præsenterede resultatet af to måneders hårdt arbejde med kompetenceudvikling.<br />

meget mere under overfladen<br />

ordinere kompetenceudviklingen af lægesekretærerne.<br />

Der er nemlig en masse opgaver, som kompetenceudviklingen<br />

kan være med til at optimere ude i hverdagen på<br />

afdelingerne, siger han.<br />

Han synes derfor, at det giver rigtig god mening at sætte<br />

lægesekretærerne til at afdække egne kompetencer.<br />

– Det forløb lægesekretærerne har været igennem,<br />

har lægesekretærerne personligt fået noget fagligt ud af<br />

samtidig med, at de afdelinger, som kan bruge projekternes<br />

udkomme, også får noget ud af det.<br />

– Det handler om at målrette forløbet, så det giver mening<br />

for deltagerne og organisationen. De næste hold<br />

sætter eksempelvis fokus på EPJ og Den Danske Kvalitetsmodel,<br />

fortæller Lasse Plougstrup Hansen.<br />

To af deltagerne i kompetenceudviklings-forløbet har oplevet det som en decideret<br />

øjenåbner at dykke ned i og udforske egne kompetencer. Nye spændende opgaver er<br />

allerede blevet en del af deres hverdag.<br />

– Vi glemmer tit, at vi kan byde ind på andre funktioner.<br />

Ofte glemmer vi at præsentere os i andre sammenhænge<br />

og komme mere i samspil med andre faggrupper. Vi kunne<br />

godt byde ind på opgaver omkring effektivitetsstyring og<br />

DRG-registrering, for det har vi nogle ret gode forudsætninger<br />

for. Der er bare ikke nok af vores kolleger fra andre<br />

faggrupper, som ved det, og vi får ikke gjort opmærksom<br />

på det selv, siger Birte Kej Nielsen, læge-sekretær i Onkologisk<br />

Afdeling.<br />

Og hun bør vide, hvad hun taler om efter at have deltaget<br />

i det kompetenceudviklingsforløb, som satte lægesekretærernes<br />

evner og roller på spil.


hospitalet. De bliver testet for fejl via et styrepanel,<br />

som er tilkoblet hver enkelt generator. Svigter generatoren,<br />

kører hospitalet videre på vores store batterianlæg,<br />

fortæller Søren.<br />

Hver 7. dag og hver 7. weekend har han tilkaldevagt,<br />

og rykker ud til akutte reparations- og rådgivningsopgaver<br />

på hospitalsafdelingerne, f.eks. når en<br />

teknisk alarm går via hospitalsenhedens CTS-system.<br />

Derfor er hans vigtigste ”værktøj” på arbejde hans<br />

mobiltelefon:<br />

– Den højeste prioritet i Teknisk Afsnit er at sørge<br />

for, at forsyningssikkerheden er tip-top på hospitalet,<br />

og det kræver, at vi kan reagere hurtigt på et problem.<br />

Derfor er jeg virkelig glad for, vi er udstyret<br />

med mobiltelefoner, så personalet kan kontakte os<br />

direkte, fastslår Søren.<br />

En plakat med et isbjerg, hvor kun toppen er synlig over<br />

vandet, mens langt størstedelen gemmer sig under overfladen,<br />

illustrerer projektets pointe.<br />

– Klimaforandringer blev titlen på det projekt, min gruppe<br />

arbejdede med. Vi synes, det er et godt og rammende<br />

ord at bruge om den måde, vi skal se på vores faglighed på,<br />

fordi der er rigtig mange muligheder for at udvikle arbejdsopgaverne<br />

indenfor faggruppen i de kommende år – ikke<br />

mindst i forbindelse med indførelsen af EPJ, siger Birte.<br />

Efter at Birte Kej Nielsen var med i forløbet, har hun således<br />

budt sig selv til i den gruppe, som skal medvirke til<br />

udrulningen af EPJ på hendes afdeling.<br />

En anden gruppe arbejdede med at forbedre introduktionen<br />

af nye læger på afdelingerne, og især hvordan lægesekretærerne<br />

kunne danne en bedre ramme om introduktionen.<br />

– Neurologisk Afdeling har gennem længere tid arbejdet<br />

med en skabelon for, hvordan man tager imod, og<br />

introducerer nye læger til afdelingen. Den har vi videreudviklet,<br />

så den er et brugbart værktøj for de afdelinger,<br />

som gerne vil forbedre sig på dette område, fortæller<br />

Astrid Hougaard Laursen, lægesekretær i Kirurgisk<br />

Afdeling.<br />

Hun mærker nu, hvordan det er til gavn for hendes afdeling,<br />

at hun bruger de ressourcer, som kom op til overfla-<br />

Birte Kej Nielsen,<br />

Onkologisk<br />

Afdeling,<br />

gik på jagt efter<br />

de kompetencer,<br />

der gemte sig<br />

under overfladen.<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

Udover batterianlæggene står 12 nødgeneratorer i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> klar til at overtage forsyningen af el i tilfælde af længerevarende<br />

strømsvigt. Hver nødgenerator kører på en 12-cylinders<br />

dieselmotor. Brændstoffet kommer fra en såkaldt dagtank, der<br />

er placeret ved siden af nødgeneratoren, på ca. 200 l. Dagtanken<br />

henter sit diesel fra jordtanken, som rummer 30.000 l diesel.<br />

den under forløbet. Især omkring introduktion til IT er der<br />

nemlig ressourcer at spare for afdelingen. Ofte kan det<br />

tage nye læger det meste af en arbejdsdag at blive oprettet<br />

i de mange forskellige IT-systemer.<br />

– Vi lægesekretærer har det i fingrene, og vi har styr på<br />

hvilke knapper, der skal trykkes på, og hvilke man skal holde<br />

sig fra. På den måde kan vi komme igennem det hele<br />

på to timer i stedet for fire eller fem. Det sparer penge,<br />

det skaber tryghed hos de nye medarbejdere, og det skaber<br />

en god relation mellem lægesekretærerne og de andre<br />

faggrupper i afdelingen – det gør os synlige, fortæller<br />

Astrid.<br />

De forskellige initiativer i den nye skabelon, som gruppen<br />

lavede, er ved at blive rullet ud til flere afdelinger i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, og der er også stor interesse fra andre<br />

hospitaler i regionen. Således er der kommet en forespørgsel<br />

fra rådet for ledende lægesekretærer i <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

De vil gerne udbrede ideerne til andre hospitaler i<br />

regionen.<br />

– Det er en enorm succesoplevelse at være med til at<br />

lave noget, der hjælper og kan bruges så hurtigt. Der har<br />

også været en enorm opbakning fra min ledende lægesekretær<br />

og den uddannelsesansvarlige overlæge i afdelingen,<br />

slutter Astrid Hougaard Laursen.<br />

Astrid Hougaard<br />

Laursen,<br />

Neurologisk<br />

Afdeling, skaber<br />

trygge rammer<br />

for nye læger<br />

på sin afdeling.<br />

1


12<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen | Foto: Vibeke Pedersen<br />

Hej sUsanne,<br />

HVad siGer dU til, dU både bleV nOMineret<br />

OG Vandt titlen sOM KVartalets KOlleGa?<br />

– Det kommer godt nok bag på mig! Jeg synes jo bare, jeg<br />

passer mit arbejde lige som alle andre. Jeg er ikke så god<br />

til al den opmærksomhed, siger hun.<br />

At hun blev nomineret og desuden vandt titlen som<br />

Kvartalets Kollega havde hun derfor ikke selv regnet<br />

med.<br />

– En kollega havde fortalt mig, at jeg var blevet nomineret,<br />

men, helt ærligt, så tænkte jeg først, det lød ret fjollet<br />

med en nominering af mig. Når det så er sagt, så varmer<br />

det da bestemt om hjertet, at kollegerne har stemt på mig<br />

– ingen tvivl om det, siger hun med smil i stemmen.<br />

Kvartalets<br />

kollega blev...<br />

Sekretær Susanne Hjannung, Staben,<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>!<br />

”Har styr på alt og finder altid en<br />

løsning på tingene” – ”spreder en<br />

god stemning i hverdagen med smil<br />

og godt humør” – ”serviceminded ud<br />

over alle grænser”<br />

blå bOG<br />

Sekretær Susanne Hjannung har været ansat<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> siden 1983. Det startede<br />

med en ansættelse på Hjælpemiddelcentralen i<br />

Lemvig, sundhedsområdet på Amtsgården og<br />

i 2005 Administrationen, <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Holstebro.<br />

Interesser: Susanne er en ivrig løber og har lige<br />

løbet sin første marathon. Hun er desuden meget<br />

glad for sin køkkenhave, hvor hun høster mange<br />

gode ting, og hun nyder at slappe af med en god<br />

bog, strikketøj og bagværk.<br />

HVOrdan nOMinerer jeG Min KOlleGa?<br />

Du kan nominere en kollega, som du mener, gør en positiv forskel på jobbet, og som er med til at gøre din arbejdsplads<br />

til et rart sted at være. Det kan f.eks. være, at din kollega altid giver et ekstra nap med, når der er travlt, er en<br />

fantastisk fagperson, eller bare altid er glad og fuld af overskud.<br />

Skriv din begrundelse og send den med angivelse af kollegaens navn, titel og afd./afsnit til<br />

undervesten@vest.rm.dk eller i en intern kuvert til Merete Friis Jeppesen i Kommunikation. Titelvinderen modtager<br />

en lille gevinst – en buket blomster og et diplom – og portrætteres i bladet med begrundelse for nomineringen.<br />

Redaktionen skal vide, hvem de nominerede er senest den 15. november 2010.


”Pas godt på vores akutafdeling”! Sådan lød de formanende<br />

sidste ord fra afgående cheflæge Per Østergaard<br />

Jensen, da han takkede af for godt 3 måneder siden. I<br />

dag er Akutafdelingen i Herning klar til at tage mod patienterne<br />

i nyombyggede lokaler. I front står et hold af<br />

9 akutlæger, der sammen med KBU-læger, erfarne sygeplejersker<br />

og sosu-assistenter, er klar til at tage imod patienterne<br />

i den nye fælles akutmodtagelse. I maskinrummet<br />

har afdelingen brugt det meste af et år på at udvikle<br />

og afprøve en akutjournal og triageringsmanual til udredning<br />

af patienterne. Et pionerarbejde uden fortilfælde<br />

i Danmark og på samme tid øretævernes holdeplads.<br />

For endnu er der mange ubekendte i det akutkoncept,<br />

der om føje år skal være selve den bærende konstruktion<br />

for det nye akuthospital DNV i Gødstrup.<br />

eFter sVensK MOdel, HVOrdan OG HVOrnår?<br />

Afdelingens nye ledende overlæge, akutmediciner Tommy<br />

Andersson har så at sige taget manualen med fra<br />

Sverige, hvor man i en årrække har opbygget og anvendt<br />

et koncept, der modtager alle patienterne til hospitalet<br />

via en akutafdeling med fælles akutmodtagelse. Herfra<br />

bliver patienterne så sendt videre til operation og færdigbehandling<br />

på en af hospitalets stamafdelinger, eller<br />

bliver udskrevet direkte fra Akutafdelingen. En vision og<br />

en model der i en eller anden form også er på vej til at<br />

blive rullet ud i Danmark og i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>. Det<br />

er alle enige om. Men skal det være i dag, i morgen eller<br />

om to, ti eller 15 år, sådan som Sundhedsstyrelsen oprindeligt<br />

spillede ud med i deres anbefaling for de nye akuthospitaler?<br />

Og hvem skal tage imod de akutte patienter?<br />

Skal det være speciallæger fra stamafdelingerne? Skal<br />

det være akutlæger eller en læge med speciale i akutmedicin,<br />

– som endnu ikke er en formaliseret uddannelse<br />

i Danmark? Og hvem skal betale gildet? Det er der stor<br />

uenighed om – også i <strong>Vest</strong>.<br />

KritiK Fra dsi OG læGeFOreninGen<br />

For nylig gjorde Dansk Sundhedsinstitut, DSI, status på<br />

seks hospitalers forsøg med at indkøre fælles akutmodtagelser<br />

(FAM). Rapporten fra DSI medførte en sønderlemmende<br />

kritik af de forskellige forsøg med akutmod-<br />

Tekst: Finn Møller | Foto: Vibeke Pedersen<br />

Akutafdeling med X-faktor<br />

Diskussionen om de nye akutafdelinger raser landet over - også her i vest. For konceptet<br />

med fælles akutmodtagelser rusker op i faste rutiner og samarbejdet om<br />

patienten. Helt centralt står en række uafklarede spørgsmål om bemanding, finansiering<br />

og afdelingens snitflader til de øvrige afdelinger på hospitalet.<br />

tagelser fra især Overlægeforeningen. ”Hvis man lader<br />

planen for den akutte behandling afhænge af lokale, og<br />

nemme løsninger, så får vi en ny EPJ-skandale,” lød det<br />

fra foreningens formand Erik Kristensen. Skåret til benet<br />

opstilles følgende dilemmaer: Det duer ikke at ansætte<br />

nyuddannede læger i front uden supervision og kalde<br />

det for en fælles akutmodtagelse. Og det duer heller ikke<br />

at tømme stamafdelingerne for læger og flytte dem til<br />

Akutafdelingen, for så hænger vagtlag og arbejdsgange<br />

ikke sammen i stamafdelingen. En af de løsninger som<br />

DSI-rapporten peger på, er blandt andet at tilstedeværelsen<br />

af speciallæger i FAM kan sikres ved at oprette et<br />

speciale i akutmedicin – dette er bare endnu ikke sat i<br />

system i Danmark.<br />

til eKsaMen i <strong>Vest</strong><br />

Konceptet for Akutafdelingen og den nye akutmodtagelse<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> var af uransagelige årsager<br />

ikke til eksamen i DSI-rapporten. Men problemerne<br />

er genkendelige og lidt mere end det. For her i <strong>Vest</strong> er<br />

vi gået så langt, at der er ansat egne akutlæger i Akutafdelingen.<br />

To af dem er specialuddannede akutmedicinere<br />

med erfaring fra Sverige. De øvrige akutlæger er<br />

erfarne læger, som fra november 2010 supplerer deres<br />

lægefaglige bagage med et toårigt uddannelsesforløb<br />

i akutmedicin. Samarbejdet mellem stamafdelingerne<br />

og Akutafdelingen er altså prøvet af, alt imens flytterod,<br />

bemanding og kompetencer har skullet afklares.<br />

Næppe den mest ønskværdige situation, men helt i<br />

tråd med regionens akutplan og målsætningen heri for<br />

<strong>Vest</strong>.<br />

I september måned indkaldte kredsen af læger på<br />

hospitalet så til et stormøde for at drøfte de nævnte<br />

problematikker. Og det står klart, at langt fra alle læger<br />

deler begejstringen for den nye akutafdeling. På samme<br />

tid har hospitalsledelsen nedsat en arbejdsgruppe,<br />

der har fået i opdrag at give nogle bud på Akutafdelingens<br />

forsatte virke, bemanding og finansiering. Arbejdet<br />

skal være afsluttet 1. december. Under <strong>Vest</strong>en<br />

har bedt nogle af de centrale aktører give hver deres<br />

bud på, hvordan Akutafdelingen kan blive en succes.<br />

For fremtiden med en fælles akutmodtagelse er ikke til<br />

diskussion. Kun vejen derhen.<br />

3


14<br />

Tekst: Finn Møller<br />

Akutafdelingen til<br />

DebAt<br />

Tommy Andersson<br />

Ledende overlæge<br />

i Akutafdelingen<br />

Hvordan er stemningen på afdelingen?<br />

Jeg synes, der er en accept af, at meget er nyt. Vi er ved<br />

at vænne os til at kigge på løsninger i stedet for at hænge<br />

fast i de problemer og den usikkerhed, som følger med<br />

opstarten af så stor en omvæltning, som Akutafdelingen<br />

vitterlig er.<br />

Hvad skal der til for, at samarbejdet om patienten<br />

mellem Akutafdelingen og stamafdelingerne kan<br />

fungere optimalt?<br />

Jeg tror, det er af afgørende betydning, at man ved, hvilken<br />

kompetence og funktion akutlægen har. Uden et udbredt<br />

kendskab til dette kan samarbejdet ikke fungere.<br />

Og så er det afgørende, at vi i opstarten får støtte fra<br />

stamafdelingerne til hurtigst muligt at komme ind i rutiner<br />

og praksis.<br />

Dialog og en fælles forståelse er et absolut krav fra<br />

alle parter. At kunne få øje på gevinsten for patienten<br />

vil komme i takt med, at konceptet bliver etableret. Det<br />

koncept vi bygger på i Herning, tager både højde for danske<br />

forhold og det, som fungerer internationalt.<br />

Hvad skal der til for, at Akutafdelingen skaber<br />

større værdi for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

allerede i morgen?<br />

Det at vi fra 1. oktober har kunnet gå i fuld drift døgnet<br />

rundt med akutlæger gør, at vi nu for alvor kan tage fat<br />

på at løfte opgaven med de akutte patienter. Akutlægen<br />

vil være på skadestue/ akutmodtagelse og arbejde med<br />

akutte patienter. Det har afgørende betydning, at vi nu<br />

kan vise, at akutlægerne medfører en aflastning for kirurger,<br />

ortopædkirurger og medicinere i udredningen af<br />

den akutte patient.<br />

Hans-Jørgen Bøge<br />

Frederiksen,<br />

Ledende overlæge,<br />

Kirurgisk Afdeling<br />

Hvordan er stemningen på afdelingen omkring<br />

samarbejdet med Akutafdelingen?<br />

Stemningen blandt læger og plejepersonale er positiv i<br />

relation til samlingen af de akutte patienter et sted. Det<br />

giver mulighed for overblik for lægerne og ro for plejepersonalet<br />

i relation til de indlagte patienter. I relation til<br />

Akutafdelingen og akutlæger er stemningen noget mere<br />

skeptisk for at sige det pænt.<br />

Hvad skal der til for at samarbejdet<br />

mellem Akutafdelingen og stamafdelingen kan<br />

fungere optimalt?<br />

Det er nødvendigt at skelne mellem Akutafdelingen som<br />

et sted, hvor akutte patienter samles, og Akutafdelingen<br />

som et koncept involverende akutlæger. Akutafdelingen<br />

fungerer godt i egenskab af at være stedet, hvor akutte<br />

patienter indlægges. Det giver ro i de stationære afsnit,<br />

hvor man kan koncentrere sig om at pleje de indlagte patienter.<br />

Der er et godt samarbejde mellem plejepersonalet<br />

i Kirurgisk afdeling og i Akutafdelingen. Rent lægeligt<br />

fungerer det også godt ved, at den kirurgiske bagvagt<br />

dagligt kl. 9 gennemgår de indlagte patienter allokeret til<br />

Kirurgisk Afdeling, og beslutter, om de kan udskrives, eller<br />

skal indlægges i stationært afsnit. Samtidig kan tvivlsspørgsmål<br />

mellem specialerne afklares med det samme.<br />

Konceptet med akutlæger er i højere grad problematisk.<br />

De aktuelt ansatte akutlæger er næsten alle primært<br />

interne medicinere og kendskabet til det kirurgiske speciale<br />

derefter. Vi har ikke aktuelt hjælp af akutlægerne<br />

til diagnostik og behandling af kirurgiske patienter, men<br />

selvfølgelig kan de sikre de vitale funktioner hos patienterne.<br />

Inden indlæggelsen er der sket en grovsortering,<br />

idet den indlæggende læge, vagtlæge eller praktiserende<br />

læge, har set en foreløbig ”etiket” diagnose på patienten,


og den er i 90-95 % af tilfældene korrekt. Dette betyder,<br />

at den formodede kirurgiske patient hurtigt kan blive allokeret<br />

til Kirurgisk Afdeling og specialeudredningen der.<br />

Hvad skal der til for, at Akutafdelingen skaber<br />

større værdi for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

allerede i morgen?<br />

Akutafdelingen er allerede af stor værdi for <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> i kraft af, at alle akut indlagte patienter<br />

indenfor de store specialer samles der. Vedrørende<br />

konceptet med akutlæger kan det ikke udelukkes, at<br />

det med tiden bliver værdifuldt, men aktuelt tror jeg, at<br />

ambitionsniveauet har været for højt, og man bør vente<br />

med at udbygge konceptet eller stille det på stand by,<br />

indtil lægerne er uddannede til akutlæger, og økonomien<br />

tillader det.<br />

Carsten Byrjalsen<br />

Ledende overlæge,<br />

Gynækologisk-Obstetrisk<br />

Afdeling,<br />

Formand for<br />

akut-arbejdsgruppen<br />

Hvordan er stemningen i arbejdsgruppen?<br />

Fin. Endnu er vi kun midtvejs og i fuld gang med at interviewe<br />

læger fra de involverede afdelinger og afdelingssygeplejerskerne<br />

fra Akutafdelingen, så vi kan få gode<br />

ideer til forbedringer. Vi mangler helt afgørende at få<br />

løst den gordiske knude med finansieringen af akutlægerne<br />

og bemandingssituationen på afdelingen i Holstebro.<br />

Det er bestemt en udfordring, men jeg er optimist.<br />

Hvad skal der til for, at samarbejdet<br />

mellem Akutafdelingen og stamafdelingen kan<br />

fungere optimalt?<br />

Vi er det hospital i Danmark, der er længst fremme med<br />

at etablere en akutafdeling med egne akutlæger. Men<br />

uden at vi endnu har fået samarbejdet og logistikken<br />

til at fungere optimalt. Derfor er det til at forstå, at vi<br />

nu oplever skepsis og modstand fra især stamafdelingerne.<br />

Derfor er det fornuftigt at vi i arbejdsgruppen ser<br />

på, hvad der kan gøres for at optimere samarbejdet om<br />

de akutte patienter. Og hvem ved, måske kan der tilvejebringes<br />

en model i <strong>Vest</strong>, som regionen og andre hospitaler<br />

muligvis kan se fornuften af at investere i. Der<br />

kræver en klar vision og mission, som ikke bare er for<br />

Akutafdelingen, men skal gælde for hele hospitalet. Forudsætningen<br />

er medejerskab og commitment til det nye<br />

akutkoncept hele vejen rundt på hospitalet. Det ta´r tid,<br />

og kræver dialog!<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

Hvad skal der til for, at Akutafdelingen skaber<br />

større værdi for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

allerede i morgen?<br />

Commitment og samarbejde! Det kræver, at vi ude på<br />

stamafdelingerne er imødekommende, og hjælper til.<br />

Vi skal have samarbejdsaftalerne endeligt på plads, og<br />

vi skal acceptere, at det tager tid at løfte akutlægernes<br />

kompetencer. Dette løft kommer gradvist via det daglige<br />

samarbejde og via den nye akutuddannelse. Vi når først<br />

målet, når stamafdelingerne oplever, at Akutafdelingen<br />

fagligt kan løfte opgaven.<br />

Jesper Nørgaard Bech,<br />

Overlæge, Medicinsk<br />

Afdeling, Holstebro,<br />

Formand for lægerådet,<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

Hvordan er stemningen blandt lægerne,<br />

når der tales om Akutafdelingen?<br />

Lunken! De fleste læger på stamafdelingerne har en følelse<br />

af, at Akutafdelingen ikke leverer varen på nuværende<br />

tidspunkt.<br />

Hvad skal der til for at samarbejdet<br />

mellem Akutafdelingen og stamafdelingen kan<br />

fungere optimalt?<br />

Der skal bruges langt mere tid på at definere akutlægens<br />

rolle. Før kan man ikke forvente, at der kan skabes gensidige<br />

og realistiske forventninger til arbejdsopgaven, uddannelsesindsatsen<br />

og til brugen af ressourcer.<br />

Hvad skal der til, for at Akutafdelingen skaber<br />

større værdi for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

allerede i morgen?<br />

Helt banalt kræves der to ting. For det første skal der<br />

være et tilstrækkeligt antal læger til stede i afdelingen.<br />

Foreløbig er vi nu godt på vej i Herning, mens der ingen<br />

er i Holstebro. Men selv 9 akutlæger i Herning forekommer<br />

mig at være et meget lille og skrøbeligt antal læger,<br />

hvis idéen er, at samtlige akutte patienter skal ind forbi<br />

Akutafdelingen. Holdet af speciallæger skal nemlig ikke<br />

bare tage sig af patienterne men også sikre den fornødne<br />

supervision af de yngre læger. Og det har jeg vanskeligt<br />

ved at se, kan løses inden for de nuværende rammer.<br />

For det andet må vi øve os på at tale mere realistisk<br />

om Akutafdelingen. Annoncer, der med et tryllesalg lover<br />

uddannelse til akutmedicin i Herning, sætter forventningerne<br />

alt for højt, ligesom vi må have en mere realistisk<br />

tidsfaktor for den proces, der kræves for at have<br />

5


16<br />

Tekst: Finn Møller<br />

en velfungerende akutafdeling. Det er nemlig ikke kun<br />

et spørgsmål om at have tilstrækkeligt med læger, men<br />

også et spørgsmål om at have gennemarbejdede instrukser<br />

og andet materiale på plads, før samarbejdet om patienten<br />

kan fungere tilfredsstillende.<br />

Rikke Agesen<br />

KBU-læge,<br />

Akutafdelingen<br />

Hvordan er stemningen på afdelingen/blandt<br />

kollegaerne, når der tales om Akutafdelingen?<br />

Generelt har stemningen været anstrengt, siden jeg startede<br />

1. august. Fra dag 1 fik jeg frustrerede kommentarer<br />

fra ældre basislæger om: arbejdspresset, uklare arbejdsgange<br />

i afdelingen og usikkerhed om, hvor supervisionen<br />

skal komme fra og hvornår. Selv fik jeg hurtigt en følelse<br />

af manglende tilhørsforhold. Flere akutlæger kendte<br />

ikke vores (KBU-lægernes) arbejdstider, og akutlægerne<br />

kendte ikke til vores aktuelle funktion. Nu har vi fået en<br />

fælles morgenkonference, og det har hjulpet gevaldigt<br />

på tilhørsforholdet og overblikket over de respektive lægers<br />

funktion.<br />

Selvfølgelig er vi yngre læger også meget påvirkede<br />

af stemningen omkring afdelingen fra de øvrige afdelinger.<br />

Jeg føler måske nok, at akutlægerne er underlagt en<br />

mobbekampagne, og vi er flere, der er ved at miste tilliden<br />

til vores ældre kollegaer, fordi kritikken af dem er så<br />

skarp fra de øvrige kollegaer i huset.<br />

Hvad skal der til for, at samarbejdet<br />

mellem Akutafdelingen og stamafdelingen kan<br />

fungere optimalt?<br />

Vi har som nogle af de nyeste i faget brug for klare retningslinjer<br />

og klarhed omkring, hvor vi kan søge hjælp,<br />

når vi har brug for det. Jeg er klar over, at der ikke kan<br />

sættes to streger under alt, men det er et problem at<br />

arbejde i en afdeling, hvor de ældre kollegaer arbejder<br />

efter hver deres instruks. For at samarbejdet mellem<br />

Akutafdelingen og stamafdelingerne bliver optimalt, skal<br />

der udarbejdes fælles instrukser og behandlingspakker,<br />

som alle uanset ansættelse i Akutafdelingen eller på<br />

stamafdelingen følger. Som basislæge bliver jeg usikker,<br />

når instruksen omkring den samme problemstilling er<br />

forskellig afhængig af, hvem jeg spørger. Desuden er det<br />

afgørende for samarbejdet mellem afdelingerne, at vi<br />

kommer mobningen/kritikken af akutlægerne til livs. Vi<br />

bliver nødt til at tænke konstruktivt, for Akutafdelingen<br />

er kommet for at blive.<br />

Hvad skal der til, for at Akutafdelingen skaber<br />

større værdi for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

allerede i morgen?<br />

Samarbejdet mellem akutlægerne og basislægerne skal<br />

styrkes. Der skal foreligge klarere retningslinjer omkring<br />

arbejdsgangene i afdelingen. Triageringen skal videregives<br />

systematisk og ensartet, og overleveringen skal være<br />

tilstrækkelig. Kommandoerne skal være klare og forståelige.<br />

Og så mangler vi generelt feedback, både positiv og<br />

negativ, for at kunne udvikle os som læger. Jeg har skrevet<br />

op mod 100 journaler siden min start 1. august, og<br />

har ikke modtaget en eneste kommentar for mit arbejde.<br />

For at rykke os fagligt vil vi gerne have konstruktiv kritik.<br />

Mette Norup Frøjk<br />

Afdelingssygeplejerske,<br />

Akutafdelingen<br />

Hvordan er stemningen blandt kollegaerne i<br />

Akutafdelingen, og hvordan opleves samarbejdet<br />

med de øvrige afdelinger?<br />

Generelt er stemningen god og på vej til at blive bedre.<br />

Samarbejdet på sygeplejesiden er generelt kendetegnet<br />

ved en god og konstruktiv dialog. Ved undrende eller afklarende<br />

spørgsmål er det kulturen, at vi kontakter hinanden<br />

for at få redt trådene ud, inden småtingene ændrer<br />

sig, og vokser sig større. Samtidig er der en voksende fællesskabsfølelse,<br />

så en eventuel overbelægning i Akutafdelingen<br />

bliver et fælles problem for hospitalet, som alle skal<br />

hjælpe med at løse. Der er også velvillighed i forhold til at<br />

hjælpe med kompetenceudvikling inden for de specialer,<br />

hvor personalet i ASA endnu ikke er så drevne.<br />

Omvendt oplever vi også, at nogle af lægerne fra de<br />

andre specialer er fagbureaukrater med stolte traditioner<br />

for eget speciale, og derfor stiller spørgsmålstegn<br />

ved akutlægernes arbejde og om ”specialet får nok for<br />

pengene”. Den attitude er ikke altid motiverende for et<br />

godt samarbejde.<br />

Hvad skal der til for, at samarbejdet<br />

mellem Akutafdelingen og stamafdelingen kan<br />

fungere optimalt?<br />

En erkendelse fra resten af organisationen af, at Akutafdelingen<br />

er kommet for at blive. At sætte sig tilbage med<br />

lukkede øjne får ikke Akutafdelingen til at forsvinde. Organisationen<br />

skal opdage og acceptere, at Akutafdelingen er<br />

ALLES og ikke udelukkende DE ANDRES. Hvis denne ejerskabsfølelse<br />

kunne fremelskes ville kulturen og arbejdsgangene<br />

automatisk følge efter. Det er jeg overbevist om!


Hvad skal der til for, at Akutafdelingen skaber<br />

større værdi for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

allerede i morgen?<br />

Med en beslutning om at ville være længst fremme på<br />

akutområdet følger et ansvar og en erkendelse af, at det<br />

er en investering, der først giver afkast, når afdelingen<br />

er ordentligt etableret og integreret i hele organisatio-<br />

ledelse<br />

November 2008: Ansættelse af afdelingsledelse.<br />

2009: Overførsel af personale og økonomi fra<br />

de samarbejdende stamafdelinger. Aktuelt er<br />

der overført kapacitet og bemanding fra Medicinsk,<br />

Ortopædkirurgisk og Kirurgisk Afdeling på<br />

plejeområdet, sekretærområdet og lægeområdet<br />

eksklusiv speciallæger.<br />

Desuden er der nedsat et driftsråd, hvor af<br />

delingsledelserne fra de samarbejdende stamafdelinger,<br />

lægepraksiskoordinatorer, distriktspsykiatrien<br />

og hospitalsledelsen mødes for at sikre<br />

den praktiske koordinering af akutafdelingens drift.<br />

beMandinG<br />

På regionshospitalet Herning er der på nuværende<br />

tidspunkt ansat 7 speciallæger i Akutafdelingen. Der<br />

er ved at blive rekrutteret yderligere speciallæger,<br />

så bemandingen i løbet af oktober måned forventes<br />

at være 9 speciallæger samt den ledende overlæge.<br />

Dertil kommer 16 basislæger.<br />

På <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro er der ikke ansat<br />

speciallæger i Akutafdelingen. De 8 basislæger hører<br />

organisatorisk under Medicinsk Afdeling, mens<br />

plejepersonalet er ansat i Akutafdelingen. Ortopædkirurgisk<br />

Afdeling er lægefaglig back-up i forhold<br />

til Skadestue/modtagelse.<br />

nen – det er den absolut ikke endnu. I det lys ville det<br />

klæde hospitalsledelsen og andre at bidrage til et mere<br />

realistisk billede af, hvad der reelt kan lade sig gøre så<br />

tidligt i en organisationsopbygning. Og jeg håber meget,<br />

at lægerne i højere grad kan lære af sygeplejerskerne,<br />

så der samarbejdes om patientforløb og nyorganisering<br />

frem for ensidigt at fokusere på eget speciale.<br />

FAKtA<br />

om Akutafdelingens bemanding,<br />

økonomi og organisering<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

På den økonomiske front er det en udfordring, at<br />

speciallægerne ikke er finansierede, og samtidig er<br />

det ikke klart, hvor mange der i alt bliver brug for.<br />

Herunder er varetagelsen af den lægefaglige backup<br />

i skadestuen i Holstebro fra 1. januar 2011 uafklaret.<br />

øKOnOMi<br />

Ved udgangen af 2010 forventer Akutafdelingen et<br />

merforbrug på 0,8 mio. kr. på månedsbasis. Samlet<br />

er det forventningen, at der vil være et problem i<br />

størrelsesordenen 7 mio. kr. i forhold til at få Akutafdelingens<br />

budget til at hænge sammen i 2011.<br />

Herudover skal der i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> findes<br />

finansiering på 10,6 mio. kr. til finansiering af de allerede<br />

ansatte speciallæger i Akutafdelingen.<br />

aKUt arbejdsGrUPPe<br />

Hospitalsledelsen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe,<br />

som skal beskrive mission/vision, drift<br />

og finansiering af Akutafdelingen. Arbejdsgruppen<br />

skal rapportere til hospitalsledelsen senest 1.<br />

december 2010. Arbejdsgruppen består af den ledende<br />

overlæge fra hver af de samarbejdende afdelinger,<br />

to oversygeplejersker, formanden for lægerådet<br />

i vest samt HR-chefen og en repræsentant<br />

for yngre læger.<br />

7


18<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen<br />

maden smager af succes<br />

Fra et menukort på 50 retter til en stordriftsløsning. 1. april 2009 kom patient- og<br />

kantinemaden til Lemvig og Ringkøbing på fire hjul, og konceptet fungerer rigtig godt<br />

takket være medarbejdernes indsats.<br />

I slutningen af 2008 blev cheføkonoma Birgit Drost<br />

spurgt af driftsledelsen, om hun kunne tænke sig at<br />

overtage driften af køkkenerne i Lemvig og Ringkøbing.<br />

En udfordring stod for døren med besparelser på køkken-<br />

og kantineområdet, og hospitalerne i Ringkøbing,<br />

Lemvig og Tarm havde en á la carte madordning med et<br />

overvældende udbud af knap 50 retter at vælge i mellem<br />

og en stor køkkenbemanding.<br />

arbejdsGrUPPer Var Med På ideen<br />

Birgit Drost tog udfordringen op sammen med kostkonsulent<br />

Hanne Sahl, og i samarbejde med ledelsen af<br />

Driftsafdelingen blev der nedsat arbejdsgrupper med ansatte<br />

fra Holstebro, Lemvig og Ringkøbing. Birgit Drost og<br />

Hanne Sahl sad som primus motor ved bordenden for at<br />

hjælpe medarbejderne med at løfte opgaven.<br />

– Vi kom godt fra start med planlægningen, fordi alle,<br />

både køkkenpersonalet i Holstebro, Lemvig og Ringkøbing<br />

bidrog positivt til opgaven, og vi mødte kun stor<br />

forståelse for, at det var nødvendigt at sadle om. Og så<br />

var – og er - det guld værd for det videre arbejde, at vi fik<br />

lavet nogle gode og holdbare aftaler, siger Birgit Drost.<br />

større, neMMere OG billiGere<br />

Hanne Sahl fortæller, at maden til de tre hospitaler i dag<br />

tilberedes i et forskudt 24-timers rul, hvor frokosten laves<br />

i køkkenet i Holstebro en dag i forvejen, køles ned og<br />

køres ud sammen med dagens aftensmad. For at kunne<br />

køre stordrift skulle køkkenerne bl.a. have nye varmeovne,<br />

køleskabe til opbevaring og anretterborde. Og så<br />

blev der fundet en smartere løsning på logistik og bestilling.<br />

For eksempel bestiller køkkenpersonalet i Lemvig<br />

og Ringkøbing selv kaffe, mælk, frugt og grønt og frostvarer<br />

et par gange om ugen fra faste leverandører, som<br />

leverer direkte til de 2 køkkener.<br />

– Vi har kun behøvet at ansætte en ekstra person i køkkenet<br />

i Holstebro for at kunne opretholde stordriftsfordelene<br />

- til gengæld er der så færre køkkenansatte i Lemvig<br />

og Ringkøbing i dag, fordi den generelle håndtering<br />

af maden med opvarmning og anretning osv. er blevet<br />

meget enklere at håndtere, siger Hanne Sahl og Birgit<br />

Drost, som er tilfredse med, at budgettet for 2009 blev<br />

overholdt som planlagt.<br />

enGaGeMent er den ViGtiGste inGrediens<br />

Den vigtigste ingrediens i succesen er dog medarbejdernes<br />

engagement:<br />

– Takket være vores 48 medarbejderes effektivitet og<br />

dygtige planlægning i køkkenet og Restoen i Holstebro har<br />

vi kunnet stable madordningen hurtigt på benene. Det tog<br />

kun et halvt år, fra vi traf beslutningerne i arbejdsgrupperne,<br />

til vi havde premiere på det nye madkoncept i april<br />

2009. Det skyldtes, at vi altid har haft en kultur, hvor hver<br />

enkelt tager ansvar. Jeg uddelegerer opgaverne, og har tillid<br />

til, at de bliver løst, siger Birgit Drost.<br />

Samme omhu præger køkkenerne i Lemvig og Ringkøbing.<br />

Hanne Sahl er fast tovholder på madordningen<br />

og kontaktperson for ernæringsassistenterne og kantinemedhjælperne<br />

på hospitalerne. Hver måned holder<br />

hun et månedsmøde med køkkenpersonalet i Lemvig og<br />

Ringkøbing for at følge op på, hvordan driften kører:<br />

– Vores køkkenpersonale går virkelig op i opgaven med<br />

at få madordningen til altid at køre gnidningsfrit på grund<br />

af deres omsorg for patienterne og en særlig ærekærhed<br />

ved at udføre deres arbejde godt, siger Hanne Sahl.<br />

FaKta<br />

– HOsPitalsMad På Fire HjUl<br />

Årets 365 dage, fra kl. 06.30 om morgenen i<br />

Centralkøkkenet i Holstebro, tilberedes der varm<br />

mad i stor stil til patienter og personale<br />

i Holstebro, Lemvig og Ringkøbing.<br />

De tre hospitaler modtager den samme<br />

ugemenu. I menuplanen er der taget særligt<br />

hensyn til diabetikere og småtspisende<br />

patienter. Maden bliver tilberedt i et forskudt<br />

24-timers rul: frokosten laves i Centralkøkkenet<br />

dagen i forvejen, køles ned og køres ud sammen<br />

med dagens aftensmad i fire stålkølevogne.<br />

Maden ruller af sted med taxa kl. 13.00 med<br />

dagens bestillinger af frisk brød og kage fra<br />

bageren på <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro.


Ernæringsassistent Inger-Lis Lai Munk har det daglige ansvar<br />

for maden til patienter og personale i Lemvig.<br />

"menuen frister mere<br />

end madpakken"<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

– Jeg kan konstatere, at de ansatte lige skal tjekke menuen, inden de finder madpakken frem. Og ofte bliver den<br />

ikke pakket ud, fordi menuen frister mere end madpakken, siger ernæringsassistent Inger-Lis Lai Munk, der også<br />

kan klare ekstra bestillinger fra de pårørende på hospitalet:<br />

– Vi kan sagtens imødekomme bestillinger, for vi får altid tilsendt ekstra mad hver dag, vi kan sælge. Kommer<br />

der særligt mange besøgende, så klarer vi også det – vi skal blot have at vide dagen før, hvor mange ekstra besøgende,<br />

der kommer, så der kan bestilles ekstra mad, siger hun.<br />

De pårørende kommer ofte langvejs fra for at besøge en indlagt patient, så det er vigtigt, at de føler sig hjemme,<br />

og her er maden en vigtig del af trivslen, mener Inger-Lis Lai Munk. Derfor har de pårørende mulighed for at<br />

overnatte og bestille mad på hospitalet, så de kan spise alle måltider sammen med patienten.<br />

Hospitals- og serviceassistent Lillian Tonnesen er ansvarlig<br />

for maden i Ringkøbing til patienter og personale.<br />

"pizza sælger godt<br />

i ringkøbing"<br />

– Jeg sælger en del pizza til kollegerne i Ringkøbing, når det er på menuen. Personalet skal bestille senest kl.<br />

09.00 samme dag, hvad de vil have til frokost. Aftenvagterne kan købe det, der er tilovers fra frokost og eftermiddagskaffen,<br />

og nattevagterne plejer selv at have mad med, siger Lillian Tonnesen.<br />

Frokost- og aftensmadsbestilling til patienterne tager aftenvagterne sig af hver dag, fordi de kender de indlagte<br />

patienters særlige behov. Det kan f.eks. være beriget kartoffelmos, proteinberiget saft fra patientkøkkenet<br />

i Holstebro og flødeskum på øllebrøden til de småtspisende samt mad og proteindrik uden sukker til diabetikerne.<br />

9


20<br />

1 Fire køleskabe med frisklavet frokost og<br />

3<br />

5<br />

mad på 4 hjul – 365 dage om året<br />

aftensmad er klar til dagens kørsel kl. 13.00.<br />

Temperaturen i køleskabene må ikke<br />

overstige fem grader. Ved leveringen noterer<br />

køkkenpersonalet dagens temperatur på et<br />

skema til hygiejnekontrol.<br />

Taxaen er specialbygget til madtransport. Ekstraudstyr: lift,<br />

udstyr til fastspænding, stik og et strømforsyningssystem på 220 volt<br />

til at holde køleskabene kolde under kørslen<br />

2<br />

Holstebro Taxa kører den daglige madtransport fra Holstebro.<br />

To køleskabe med mad skal leveres, først til Lemvig og dernæst<br />

til Ringkøbing. En tur på i alt 133 km.<br />

Ernæringsassistent Inger-Lis Lai Munk<br />

i Lemvig inspicerer dagens<br />

forsyninger af frisk kage og brød<br />

fra <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Holstebros bageri.<br />

4


6<br />

Sidste stop: To køleskabe ankommer til Ringkøbing<br />

sammen med forsyninger af brød, kage og frisk mælk.<br />

7<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

Hospitalsassistent Lillian Tonnesen i Ringkøbing<br />

stiller mælk og proteindrik på plads.<br />

1


22<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen<br />

midtepJ skal være vores epJ<br />

MidtEPJ skal være vores fælles elektroniske patientjournal i 2011. Det forberedende<br />

arbejde er skudt i gang på EPJ-kontoret i <strong>Vest</strong>, så alle afdelinger kan være helt køreklar<br />

til de tre udrulningsbølger fra marts 2011 og fremefter.<br />

ePj-KOntOret Har sMøGet ærMerne OP<br />

Fra nu af er det vores eget EPJ-kontor, man skal snakke med,<br />

hvis man har spørgsmål til den fælles, elektroniske journal<br />

MidtEPJ. EPJ-kontoret har nemlig det daglige ansvar for at<br />

klæde organisationen på til EPJ-udrulningen og understøtte<br />

implementeringen på tværs af <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

4. oktober flyttede 16 af i alt 22 EPJ-ansvarlige i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> ind under samme tag med projektledelsen<br />

i Overgade 22 ved <strong>Region</strong>shospitalet Herning.<br />

– De EPJ-ansvarlige repræsenterer de involverede afdelinger<br />

i <strong>Vest</strong> på en bred vifte af kliniske fagområder.<br />

Dermed har de – udover indgående kendskab til processerne<br />

i egen afdeling – også hver deres faglige spidskompetence<br />

med i rygsækken, hvilket er særdeles vigtigt, når<br />

vi skal have udviklet standarderne i journalen. På den<br />

måde sikrer vi bedst muligt, at MidtEPJ bliver et værktøj,<br />

som alle kan se fornuften i at bruge i <strong>Vest</strong>, fortæller EPJprojektleder<br />

Ole Zielke.<br />

Efteråret byder på et undervisningsforløb for nogle af<br />

de EPJ-ansvarlige, der endnu ikke er blevet uddannede i<br />

MidtEPJ.<br />

HVad sKal jOUrnalen indeHOlde?<br />

Førstkommende større opgave for EPJ-kontoret bliver, i<br />

løbet af efteråret, at videreudvikle journalens centrale<br />

indhold – SundhedsFagligt Indhold (SFI). SFI dækker over<br />

de skabeloner, der kan puttes indhold i: f.eks. journalstruktur,<br />

dokumentationsskemaer, kliniske oversigter og<br />

standardplaner med oversigt over aktiviteter.<br />

Det sker med input fra de involverede afdelinger<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

Kort om MidtEPJ<br />

Med MidtEPJ vil hospitalets ansatte kunne<br />

varetage størstedelen af de kliniske, planlægningsmæssige<br />

og patientadministrative<br />

registreringer i én samlet it-løsning.<br />

Udvikling sker løbende<br />

Der sker hele tiden en tilretning og opdatering<br />

af det fælles journalsystem. I efteråret<br />

2010 bliver røntgensystemet på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Randers og Grenaa integreret i det<br />

fælles EPJ-system.<br />

Til årsskiftet udvides MidtEPJ med en funktion,<br />

så papirdokumenter kan skannes ind.<br />

EPJ-udrulning og ansvar<br />

EPJ-udrulningen har fuld ledelsesmæssig<br />

opbakning og understøttes af styregruppen<br />

med repræsentanter fra hospitalsledelsen,<br />

afdelingsledelseskredsen og Psykiatrien.<br />

EPJ-styregruppen har det overordnede<br />

ansvar for EPJ-implementeringen i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>.<br />

HVad Kan GenbrUGes – OG HVad<br />

sKal UdViKles?<br />

– Klinikere på <strong>Region</strong>shospitalet Randers og Grenå har<br />

allerede udviklet SundhedsFagligt Indhold (SFI) til Midt-<br />

EPJ, hvoraf en stor del vil kunne genbruges, vurderer EPJkoordinator<br />

Jeanette Dent.<br />

– Der, hvor vi i EPJ-kontoret og afdelingerne står over<br />

for et større udviklingsarbejde, er i forhold til de af vores<br />

specialer, der endnu ikke findes SFI til i<br />

MidtEPJ, siger hun.<br />

bliVer VOre arbejdsGanGe PaPirløse?<br />

– Vi bliver ikke papirløse, men det, der skal dokumenteres,<br />

vil blive dokumenteret elektronisk i MidtEPJ.<br />

Journalen vil være under løbende udvikling, og et af<br />

fokus¬områderne er at få gjort indberetninger til f.eks.<br />

NIP og specialespecifikke databaser automatiske via EPJ,<br />

så data lægges ind her, fortæller Ole Zielke.<br />

HVOrnår Kan Vi se MidtePj?<br />

Der vil i løbet af efteråret blive arrangeret generelle<br />

fremvisninger af MidtEPJ, hvor alle har mulighed for at<br />

se, hvordan journalen ser ud, og kommer til at fungere.<br />

Der vil desuden være lokale fremvisninger på f.eks. afdelingsmøder<br />

og andre møder i de enkelte afsnit.Ved<br />

yderligere spørgsmål kan du kontakte EPJ-kontorets projektledelse:<br />

· Projektleder Ole Zielke · Ole.Zielke@vest.rm.dk<br />

· ePj-koordinator Jeanette Dent<br />

Jeanette.Dent@stab.rm.dk<br />

Find flere EPJ-fakta<br />

Hvordan organiseres EPJ-udrulningen, og<br />

hvornår skal vi udrulle på min afdeling?<br />

Følg med på denne side, som dækker<br />

EPJ-udrulningen i <strong>Vest</strong>:<br />

www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/epj<br />

Følg desuden med i udrulningen af MidtEPJ<br />

i resten af <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> her:<br />

www.epj.rm.dk, hvor du også kan læse<br />

regionens EPJ-nyhedsbrev.


Hvad er dine<br />

det bliver…<br />

– dejliGt at Få tinGene saMlet ét sted<br />

Anna Marie Stensgaard Nielsen, lægesekretær i Anæstesiologisk<br />

Afdeling, Herning – ingen tidligere erfaring med<br />

MidtEPJ:<br />

– Jeg ser virkelig frem til, at vi får MidtEPJ – det skal<br />

nok blive godt, når systemet først er oppe at køre. Jeg<br />

glæder mig til at få hele patientjournalen samlet ét sted.<br />

Dermed håber jeg, vi slipper for fax og papirsnoter, som<br />

i dag er nødvendige, fordi vores patientsystemer ikke taler<br />

sammen. Jeg har dog ikke nogen forventning om, at vi<br />

slipper for printet papir de første mange år. Jeg tror, det<br />

bliver et spørgsmål om gradvis tilvænning, før man vil gå<br />

over til kun at bruge patientjournalen elektronisk.<br />

– en FOrenKlinG aF arbejdsGanGe<br />

OG neMMere at saMarbejde På tVærs<br />

Lene Nissen Møller Schmidt, sygeplejerske, Medicinsk<br />

Sengeafsnit M, Ringkøbing – ingen tidligere erfaring med<br />

MidtEPJ:<br />

– Jeg håber, det både bliver nemmere at samarbejde<br />

om patientforløbene via MidtEPJ, fordi vi kommer til at<br />

bruge det samme system. Dermed får vi også et fælles<br />

sprog, hvor tingene hedder det samme, og det må kunne<br />

forenkle nogle arbejdsgange. Jeg tror så også, det kan<br />

blive en udfordring, at valgmulighederne bliver mere<br />

begrænsede, fordi indholdet skal passe i nogle forudbestemte<br />

emnefelter i journalen, der ikke nødvendigvis<br />

stemmer overens med, hvordan man normalt selv ville<br />

kategorisere indholdet.<br />

– lettere at læse OG OPrette nOtater,<br />

Men Flere læGebeHOV bør tilGOdeses<br />

Ole Bredahl Rasmussen, overlæge i Gynækologisk-Obstetrisk<br />

Afdeling, Herning. Har erfaring med MidtEPJ fra<br />

sin ansættelse på <strong>Region</strong>shospitalet Randers:<br />

– Jeg har arbejdet med MidtEPJ på Gynækologisk-Obstetrisk<br />

afdeling i Randers, og dér oplevede jeg bl.a. det<br />

positive i, at man brugte et meget synligt supportteam,<br />

der kunne yde hjælp til brugerne af journalen. Der var<br />

desuden fokus på at få tankegangen omkring journalskrivning<br />

flyttet fra papir til elektronik. I den forbindelse<br />

er der jo mange gode tanker og ideer – f.eks. at man ikke<br />

skal være afhængig af svært læselige journalnotater – ja,<br />

i det hele taget af at skulle finde en fysisk journal.<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

forventninger til midtepJ?<br />

Visse potentielle fordele er dog ikke inddraget i journalen<br />

endnu – i hvert fald ikke i den udgave, som jeg har<br />

set. Specielt for fødegangens vedkommende tænker jeg<br />

på, at der i MidtEPJ ikke er integreret det såkaldte partogram,<br />

som er et værdifuldt diagram over fødslens fremgang,<br />

og som langt tydeligere illustreres med en graf end<br />

med mange notater.<br />

En anden facilitet, som vist desværre ikke er implementeret,<br />

er muligheden for hurtigt, nemt og lokalt at<br />

udtrække statistikker og tal for diverse hændelser og<br />

indgreb i fødslerne. Uden dén funktion er vi i afdelingen<br />

afhængige af at skulle hente vores egne data fra Sundhedsstyrelsen<br />

med mindst 1-1½ års forsinkelse og mod<br />

betaling, såfremt vi ønsker data med en vis detaljeringsgrad.<br />

Man kunne godt ønske sig, at ovenstående funktioner<br />

blev integreret i MidtEPJ, da jeg som læge ikke<br />

mener, en elektronisk patientjournal er fuldt etableret<br />

og klar til brug, før brugerne selv kan udtrække relevant<br />

data.<br />

Vi bliver ikke papirløse, men det, der skal dokumenteres,<br />

vil blive dokumenteret i MidtEPJ.<br />

3


24<br />

Tekst: brian borg andersen | Foto: region <strong>Midtjylland</strong><br />

lægesekretær<br />

lægger hovedet på bloggen<br />

”Party i provinsen”, ”Hvor ligger Udkantsdanmark?”,<br />

”Om Dr. Død, og hvorfor Herning er mere spændende end Rom.”<br />

Det ovenstående kunne lyde som titlerne på tre skæve<br />

top 100 hits, men rent faktisk er det, hvad man får, når<br />

kaffebordsnakken, spørgsmål fra folk man møder og lidt<br />

inspiration fra DR’s tekst-tv bliver blandet sammen til en<br />

blog fra ledende lægesekretær Berit Korsbæk.<br />

– Når jeg bevæger mig rundt uden for huset, og jeg præsenterer<br />

mig selv som en, der kommer herudefra, så får<br />

jeg ofte et lidt skævt smil og kommentarer om det nye sygehus,<br />

motorveje og politiske slåskampe. Der foregår en<br />

masse ting herude, som er værd at fortælle om, og som<br />

det ville være synd at lade drukne i en fastlåst debat, siger<br />

Berit Korsbæk, ledende lægesekretær på Gynækologisk-<br />

Obstetrisk Afdeling og fortsætter:<br />

– Tingene kan altid ses fra mere end én side. Nogen af<br />

de ting jeg skriver, vender læserne jo med den baggrund,<br />

de har, og nogen svarer med en helt anden forståelse af<br />

emnet, end jeg selv har. Det synes jeg er skidesjovt og<br />

spændende, siger Berit Korsbæk.<br />

Der ligger en hel del eftertænksomhed bag, når Berit<br />

sætter sig ved tasterne, og prøver at samle ord om det, vi<br />

ikke kan undgå at tale om ved kaffebordet.<br />

– Der sker noget, når man får samtaler lidt på afstand.<br />

Så er ting ikke så sort/hvide, som de kan være, når man<br />

taler om det. Sådan er det også, når man får dem på<br />

skrift. Man ser lidt flere vinkler på tingene. Derfor er det<br />

også vigtigt, at man sørger for at tænke sig om, inden<br />

man trykker på ”enter”-knappen og sender en blog af<br />

sted, fortæller Berit Korsbæk.<br />

Den 1. september trykkede hun selv på enter-knappen<br />

for første gang, og sendte sin første blog ud til omverdenen<br />

gennem regionens intranet. Bloggen er blevet kommenteret<br />

livligt, og det glæder Berit Korsbæk:<br />

– Det er jo bare et lille pip jeg sender ud til omverdenen.<br />

I 99 ud af 100 gange falder sådan nogle oplæg til<br />

diskussion på stengrund. Men tænk, hvis man den ene<br />

gang ud af 100 fik startet en god diskussion. Inden for<br />

vores egne vægge kommer vi tit i gang med den, men vi<br />

får den sjældent ført til ende. Måske fordi vi er bange og<br />

hæmmede, eller fordi vi allerede sidder i systemet. Der<br />

kan det være interessant at løfte den ud af huset, siger<br />

Berit Korsbæk.<br />

Du kan læse Berit Korsbæks blog på denne side:<br />

http://intrablog.rm.dk/beritkorsbaek


sekretær søges til personaleforeningen i Herning<br />

Da vores sekretær i personaleforeningen<br />

har valgt at stoppe pr 1. maj 2011, søger vi hermed en ny sekretær,<br />

som har lyst til foreningsarbejde.<br />

Det er et lønnet arbejde, og brænder du for foreningsarbejde,<br />

så kom ud af busken og meld dig hos Dorthe Hvisthule,<br />

formand for personaleforeningen.<br />

Med venlig hilsen Dorthe Hvisthule<br />

bestyrelsesmedlemmer søges til personaleforeningen i Herning<br />

Personaleforeningen i Herning søger nye medlemmer til bestyrelsen.<br />

Personaleforeningen holder møde 1 gang om måneden undtagen i juli måned.<br />

Medlemmerne har deres eget ansvarsområde. Det er en aktiv bestyrelse.<br />

Har du lyst til at prøve kræfter med foreningsarbejde er du velkommen til<br />

at kontakte formanden for personaleforeningen, Dorthe Hvisthule,<br />

samt møde op til vores generalforsamling den 28. oktober 2010,<br />

så du kan blive valgt ind efter personaleforeningens vedtægter.<br />

Med venlig hilsen Dorthe Hvisthule<br />

er du blevet forfalden?<br />

Håndsprit til privat brug sælges<br />

DAX håndsprit 70% sælges til private.<br />

150 ml. i lommeflaske med kliklåg: 30 kr.<br />

600 ml. i pumpeflaske: 50 kr.<br />

(priser inkl. moms)<br />

Henvendelse til ian Gottlieb, lokal 5011.<br />

5


26<br />

Tekst: Kvalitetskonsulent og akkrediteringskoordinator Henriette Fyhn jensen<br />

Internt survey<br />

– gør vi det vi siger,<br />

og siger vi det, vi gør?<br />

den dansKe KValitetsMOdel stiller KraVene<br />

Standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel udgør de krav<br />

vi skal opfylde. Sagt på en anden måde: hvis akkrediteringen<br />

er en slags eksamen i patientforløb af høj kvalitet,<br />

så er standarderne vores pensum.<br />

arbejdet Med standarderne<br />

Vi har nu arbejdet med standarderne i godt og vel<br />

et år. På afdelingerne har arbejdet bestået i først at<br />

nærlæse indholdet: ”Har vi en instruks, som beskriver,<br />

hvordan vi bedst løser denne opgave?” Hvis svaret var<br />

ja, så var opgaven at få lagt instruksen i e-Dok. Men<br />

hvis opgaven endnu ikke var beskrevet, så skulle dette<br />

klares først. Næste trin var at sikre, at alle medarbejdere<br />

både kendte og fulgte instrukserne i deres daglige<br />

arbejde.<br />

HVOr lanGt er Vi nået?<br />

Afdelingsledelserne og afdelingernes kvalitetsudvalg har<br />

gennem 2010 nøje fulgt udviklingen fra instruks til daglig<br />

praksis. Deres fokus har været på afdelingens egne fremskridt.<br />

Men nu nærmer tiden sig, og sommerfuglene i<br />

maven tager til. Har vi styr på vores patientforløb? Er vi<br />

klar til at blive akkrediteret?<br />

internt sUrVey: HVad Går GOdt<br />

OG HVad Kan Vi bliVe bedre til?<br />

I uge 45 undersøger vi sagen. Hele <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> deltager. Vi hjælper hinanden på tværs af afdelinger<br />

og matrikler. Hjælpen består i, at to ”lokale iagttagere”<br />

fra nabo-afdelingen (interne surveyors) kommer på besøg<br />

(internt survey).<br />

De interne surveyors vil se på afdelingen med nye fri-<br />

ske øjne. De vil spørge, lytte, iagttage og notere det, de<br />

oplever. De har forberedt sig, bl.a. ved at læse på afdelingens<br />

retningslinjer og instrukser. Med udgangspunkt i<br />

det, afdelingen har beskrevet, interviewes og iagttages<br />

ledere og medarbejdere.<br />

Resultatet bliver en række observationer og anbefalinger.<br />

Det vil give afdelingen et godt overblik over, hvad<br />

der går godt, og hvad afdelingen skal blive bedre til inden<br />

28. marts 2011.<br />

internt sUrVey, Men HVOrdan?<br />

Alle afdelinger får uddannet interne surveyors. Det sker<br />

27. oktober i Aulum Fritidscenter. Afdelingsledelser og<br />

kvalitetsudvalg inviteres til at deltage i uddannelsen.<br />

Værktøjerne kan bagefter bruges i det daglige arbejde<br />

med kvalitetsudvikling i afdelingen, f.eks. når nye arbejdsgange,<br />

processer eller udstyr tages i brug.<br />

På hjemmesiden under:<br />

For ansatte/Kvalitet/Akkreditering/Internt survey kan du<br />

finde den samlede plan for internt survey i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>.<br />

De lokale kvalitetsudvalg vil informere medarbejderne<br />

om internt survey på afdelingen. Hvad der skal ske hvornår,<br />

og om hvilke spørgsmål, man måske får stillet osv.<br />

eFter internt sUrVey<br />

Når internt survey er afsluttet, og resultaterne ligger klar,<br />

skal afdelingerne til at arbejde med det, der kan blive<br />

bedre. For at nå det hele inden akkrediteringen, laver afdelingen<br />

lokale handleplaner. Kvalitetsrådet i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> laver handleplaner for de opgaver, som<br />

går på tværs af flere afdelinger. Alle kræfter skal sættes<br />

ind, for den 28. marts 2011 skal opgaverne være løst, så<br />

vi er klar, og flaget kan gå til tops.


Foto: Kommunikation<br />

skal du deltage i internt survey?<br />

Alle medarbejdere, som er på arbejde i dagtiden i uge 45, kan blive involveret i<br />

internt survey. Det er op til afdelingen at afgøre, om alle skal have mulighed for<br />

at være med, eller om man skal udvælges på forhånd.<br />

Bliver du involveret, skal du måske:<br />

• Fortælle om det, du er i færd med • Vise, hvordan du gør rent praktisk<br />

Man kan ikke svare forkert på noget, og svaret ”det ved jeg ikke” kan være det<br />

mest rigtige svar. Brug din sunde fornuft og besvar spørgsmålene så, godt du kan.<br />

Hvad betyder det på...?<br />

Kvalitetssprog jævnt jysk<br />

Intern surveyor Lokal iagttager,<br />

en gæst fra naboafdelingen<br />

Internt survey Besøg af en gæst fra naboafdelingen<br />

Ekstern surveyor Faglig ekspert fra et andet hospital<br />

Eksternt survey Besøg af et hold faglige eksperter<br />

fra andre hospitaler<br />

Akkrediteret Blåt stempel på, at vi gør,<br />

som vi siger, og siger det, vi gør<br />

survey og akkreditering – hvornår?<br />

27. oktober 2010: kursus i internt survey<br />

Uge 45: internt survey i <strong>Vest</strong><br />

30. november 2010: resultater af survey og 3. journalaudit<br />

15. december 2010: kvalitetsrådsmøde: handlingsplan<br />

3. marts 2011: temadag om eksternt survey<br />

Uge 13 2011: eksternt survey<br />

31. maj 2011: 4. journalaudit<br />

2. kvartal 2011: akkreditering og offentliggørelse<br />

7


28<br />

Tekst: Merete Friis jeppesen<br />

Holdet bag udrulningen af IMPAX: Fra venstre: systemadministrator Karina Wirenfeldt Nørby – Holstebro og Lemvig,<br />

it-projektleder Søren Madsen, SundhedsIT, systemadministrator Lene Sandholm Corns – Herning, Ringkøbing og Tarm<br />

samt afdelingssygeplejerske og projektleder Birgith Sig Pedersen, Røntgenafdelingen Ringkøbing/Tarm.<br />

Klassens duks hedder ImpAX<br />

Det nye IMPAX-system leverer røntgenbilleder på få sekunder til alle kliniske<br />

afdelinger i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>. Man kan godt knibe sig i armen,<br />

men det er stadigt sandt. En stor del af succesen skyldes IMPAX-supportteamet,<br />

som dagligt sørger for, at systemet kører, som det skal, og som rykker ud,<br />

så snart du har brug for hjælp.<br />

– Hej, kan du hjælpe mig? Nu er Web 1000 altså gået ned<br />

igen, og jeg skal bruge røntgenbillederne nu.<br />

Den slags opkald fik systemadministrator Lene Sandholm<br />

Corns og Karina Wirenfeldt Nørby op til flere gange<br />

dagligt, før IMPAX blev udrullet i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

i juni 2010.<br />

Det nu hedengangne røntgenbilledsystem, Web 1000,<br />

blev et problembarn i 2005, da samtlige sygehuse i Ringkøbing<br />

Amt blev koblet på det elektroniske system. Der<br />

blev problemer med at se billederne, de var af dårlig kvalitet,<br />

og systemet kørte langsomt, fordi det ikke kunne<br />

håndtere så mange brugere på en gang.<br />

Ved udgangen af 2010 er Web 1000 en saga blot, mens<br />

IMPAX, det nye røntgenbilledsystem i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, hurtigt er blevet klassens nye duks.<br />

IMPAX får således ros for at være et hurtigt, fleksibelt<br />

og pålideligt system, som leverer røntgenbilleder af høj<br />

kvalitet.<br />

– Flere af de kliniske afdelinger havde givet udtryk for,<br />

de gerne ville have installeret IMPAX, så snart det blev<br />

muligt, så der har været stor interesse for at få systemet<br />

fra starten, fortæller afdelingssygeplejerske Birgith Sig<br />

Pedersen, Røntgenafdelingen i Ringkøbing/Tarm. Hun er<br />

projektleder på IMPAX-implementeringen, systemadministrator<br />

i røntgensystemet RIS, og har været med til at<br />

udarbejde projektbeskrivelsen og begrundelsen for udrulningen<br />

af IMPAX sammen med de ledende legesekretærer<br />

i Røntgenafdelingen Nora Boni Jakobsen i Herning<br />

og Lene Kragh i Holstebro.<br />

Den daglige tekniske support varetages af it-projektleder<br />

Søren Madsen, SundhedsIT, der har stået for den ittekniske<br />

udrulning af IMPAX i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>, og<br />

brugersupport varetages af systemadministrator Lene<br />

Sandholm Corns i Herning, Ringkøbing og Tarm og Karina<br />

Wirenfeldt Nørby i Holstebro og Lemvig. Men i virkeligheden<br />

går supporten meget på tværs af matriklerne:<br />

– Vi har et tæt samarbejde om at supportere brugere


på tværs af geografi, fordi vi også er hinandens stedfortrædere,<br />

fortæller de to systemadministratorer.<br />

Sammen har de udviklet undervisningsmaterialet til<br />

brugerne og kørt alle undervisningsforløb i IMPAX i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>. De har begge fast base i Røntgenafdelingen,<br />

hvorfra de rykker ud til IMPAX-brugerne, så<br />

snart der er brug for hjælp.<br />

Og det er netop en væsentlig del af succesen med IM-<br />

PAX: at systemadministratorerne er fleksible og hurtige<br />

til at hjælpe ud fra en holdning til, at der skal ydes en<br />

ekstra indsats for at få IMPAX til at køre gnidningsfrit for<br />

afdelingerne. Det, og så en grundig forberedelse.<br />

Forberedelsesfasen løb fra starten af 2010 og flere<br />

måneder frem. Først fungerede Røntgenafdelingen som<br />

testpilot på IMPAX uden problemer.<br />

Der blev oprettet en testarbejdsstation på Røntgenafdelingen<br />

i både Herning og Holstebro, som fik undervisning<br />

i IMPAX, og fik testet systemet igennem af systemadministratorerne.<br />

Røntgenafdelingen oplevede en<br />

gnidningsfri overgang fra Web 1000 til IMPAX, og, derefter<br />

blev systemet udrullet på alle kliniske afdelinger i<br />

løbet af juni.<br />

Selve antallet af brugere afspejler i sig selv en sand succeshistorie.<br />

I dag tæller systemet over 1800 registrerede<br />

brugere, og mindst 900 har allerede været aktive brugere,<br />

siden IMPAX blev implementeret. Til sammenligning<br />

havde Web 1000 kun 400-500 brugere i hele sin levetid.<br />

It-projektleder Søren Madsen og de to systemadministratorer<br />

Lene Sandholm Corns og Karina Vihrenfeldt<br />

Nørby har også lidt svært ved at få armene ned, for listen<br />

af fordele er lang:<br />

• Afdelingerne kan se røntgenbilleder i samme kvalitet<br />

som Røntgenafdelingen, fordi de nu anvender et<br />

og samme system.<br />

• Systemet kører stabilt, selv når mange brugere logger<br />

på ad gangen.<br />

• Som bruger kan man selv redigere i røntgenbillederne<br />

– f.eks. ændre lysstyrke, forstørre billedet og<br />

Foto: Vibeke Pedersen<br />

måle vinklen på en knoglefraktur, akkurat som<br />

radiologerne kan.<br />

• Desuden kan man hente ældre røntgenundersøgelser<br />

frem til sammenligning med nyere røntgenbilleder, og<br />

sende røntgenbilleder elektronisk via IMPAX til<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Viborg og Århus<br />

Universitetshospital.<br />

Skal en undersøgelse sendes til andre steder i landet,<br />

f.eks. Patientforsikringen, kan systemadministratorerne<br />

brænde CDer eller DVDer med røntgenbillederne direkte<br />

fra IMPAX.Det eneste de kliniske afdelinger ikke kan i<br />

IMPAX, er at gemme og slette røntgenbilleder af sikkerhedsmæssige<br />

hensyn.<br />

iMPaX<br />

– røntGenbilleder På Få seKUnder<br />

• I IMPAX kan man hente røntgenbilleder<br />

fra nye og gamle undersøgelser, lave billedredigering<br />

og beskrivelser af en røntgenundersøgelse<br />

i en og samme arbejdsgang.<br />

• Man kan logge på systemet i ambulatorier,<br />

på operationsstuer, arbejdsstationer eller<br />

via hjemmeopkobling og være logget på flere<br />

PCere på én gang.<br />

• Det tager ca. 30 minutter at lære at bruge<br />

IMPAX.<br />

• IMPAX har p.t. over 1800 registrerede brugere<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>, hvoraf mindst 900<br />

har brugt systemet siden juni 2010.<br />

Har du spørgsmål vedrørende IMPAX, kan du<br />

kontakte it-projektleder Søren Madsen,<br />

systemadministrator Lene Sandholm Corns eller<br />

systemadministrator Karina Wirenfeldt Nørby<br />

i Røntgenafdelingen.<br />

9


30<br />

1. tjeK På tUnGe løFt<br />

OG HjælPeMidler<br />

Hele uge 23 i juni afholdt forflytningsvejlederne<br />

på A1 og A2, Kirurgisk<br />

Afdeling, Herning, en fælles<br />

kampagne bl.a. med skilte og infoplakater<br />

på afdelingen med gode<br />

råd om forflytningsteknik.<br />

2. FeM trin<br />

OG siKKer KirUrGi<br />

I selvsamme uge stillede Dagkirurgien,<br />

OP og Anæstesiologisk afdeling i<br />

Holstebro skarpt på ”Sikker kirurgi.”<br />

Kampagnen kørte i uge 23, fordi<br />

”Sikker kirurgi” netop blev oversat<br />

til en gældende instruks i forbindelse<br />

med hospitalets og afdelingernes<br />

akkrediteringsarbejde.<br />

3. 60 år – tillid GiVer<br />

resUltater<br />

Torsdag den 19. august fyldte hospitalsdirektør<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, Henning <strong>Vest</strong>ergaard, 60 år.<br />

Den tidligere handelsskoleøkonom<br />

med en Cand. merc. fra Aalborg<br />

Universitet og chef for Grenå og<br />

Silkeborg Centralsygehus har i de<br />

sidste knap fire år stået i spidsen for<br />

en fortsat samling af hospitalerne i<br />

det vestjyske.<br />

4. tillyKKe til VOres<br />

nye læGeseKretæreleVer<br />

i <strong>Vest</strong><br />

Et stort tillykke til vores to hold<br />

lægesekretærelever i <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong>, som blev færdige<br />

31. august!<br />

4(1): De nyuddannede lægesekretærelever<br />

i Herning er fra venstre:<br />

Lene Graversgaard Aronsson, Bettina<br />

Christensen-Dahlby, Rubi Bang<br />

Frederiksen, Anne Sofie Damgaard<br />

Frost, Helle Ledgaard, Susanne Enggrob<br />

Eybye og Helle Næsby Espersen.<br />

Fraværende: Anja Sand Bjerre.<br />

4(2): De nyuddannede lægesekretærelever<br />

i Holstebro er fra venstre:<br />

Dorte Bøjgård Nowack, Camilla<br />

Brødbæk Thomsen, Jonna Rasmussen,<br />

Karen Marie Nordestgaard Esager,<br />

Mette Lindgren Christensen,<br />

(undertegnede), Ditte Sørensen,<br />

Hanne Birthe Andersen, Sofie Kiilerich,<br />

Anette Solveig Larsen.<br />

5. atter et VelbesøGt<br />

åbent HUs i HOlstebrO<br />

4. september skinnede solen udenfor,<br />

og indenfor blev de mange gæster<br />

på hospitalet i Holstebro budt<br />

velkommen af et personale, der var<br />

rykket ud i forhallen og på gangene<br />

for at møde gæsterne med tilbud<br />

om tjek af blodtryk, nervebaner,<br />

blodsukker, kondital og lungekapacitet<br />

og meget mere.<br />

6. sUcces Med<br />

brUGer-bOrGertOPMøde<br />

OM GødstrUP<br />

Der var gang i deltagerne ved det<br />

første borger- og brugertopmøde<br />

8. september. Konsulenter fra Kvalitet<br />

og Udvikling hjalp deltagerne<br />

gennem aftenen og laver en rapport<br />

om dagens resultater – læs mere på<br />

www.vest.rm.dk/dnv-gødstrup.<br />

7. sF-FOrMand<br />

Villy søVndal rUndt På<br />

HOsPitalet<br />

SF-formand Villy Søvndal var 13.<br />

september på to timers visit på<br />

hospitalet i Herning. Her fik han at<br />

se, hvordan stråleterapien og den<br />

medicinske behandling af kræftpatienterne<br />

er indrettet i det nye Onkologihus.<br />

Bagefter blev det til en<br />

tur i den nye akutmodtagelse, hvor<br />

ledende oversygeplejerske Karen<br />

Vilsgaard fortalte om hospitalets<br />

nye akutkoncept.<br />

8. FOrsKninG Kaster lys<br />

OVer UtilsiGtede<br />

Hændelser<br />

Hvorfor sker der utilsigtede hændelser<br />

på hospitalsafdelinger – og<br />

hvordan forbedrer vi sikkerheden?<br />

Trygfonden har bevilget knap 1 mio.<br />

kr. til et nyt forskningsprojekt, der<br />

skal udføres af Arbejdsmedicinsk<br />

Klinik, <strong>Region</strong>shospitalet Herning og<br />

Herlev Hospital og søge at besvare<br />

ovenstående spørgsmål. Lokalt omfatter<br />

projektet Akutafdelingen i<br />

Herning.<br />

9. selVstyret<br />

blOdFOrtyndende<br />

beHandlinG er GOdt nyt<br />

Et nyt 3-årigt projektsamarbejde<br />

mellem Medicinsk Dagafsnit i Herning<br />

og Klinisk Biokemisk Afdeling<br />

kan gøre mange patienter fri for<br />

fremover at skulle til egen læge for<br />

at få foretaget blodprøveanalyser<br />

og få doseret medicin.<br />

10. den røde tråd<br />

150 deltagere fra hospital og kommuner<br />

i vest tilbragte i uge 39 to<br />

dage på en fælles skolebænk, og fik<br />

øvet sig i at anvende de indgåede<br />

sundhedsaftaler om forebyggelse,<br />

indlæggelse, udskrivning og genoptræning<br />

af patienter i optageområdet<br />

for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.


1<br />

42<br />

52<br />

7<br />

2 3<br />

41<br />

53<br />

8<br />

51<br />

6<br />

9 10<br />

1


32<br />

Personaletilbud | Personaleforeningen i Herning<br />

HerninG aUtO teXtyl:<br />

Neksøvej 6 i Herning giver 10% rabat på undervognsbehandling<br />

af din bil, dog kun ved direkte henvendelse.<br />

Vis kort.<br />

HenninG jørGensen cyKler:<br />

Tjelevej 48 i Tjørring giver 10% rabat på alt i butikken,<br />

undtaget tilbudsvarer. Vis Kort.<br />

tOPdanMarK:<br />

Få op til 18% i rabat på dine forsikringer i TopDanmark.<br />

Der kan også opnås bedre rabatter ved at oplyse, man er<br />

medlem af personaleforeningen, selvom du i forvejen er<br />

forsikret der.<br />

Læs mere og bestil på www.topdanmark.dk/herningsygehus<br />

eller kontakt kundeservice på 70 13 7-9-13 alle hverdage<br />

mellem kl. 8 og 18 – husk at oplyse om, at du er medlem<br />

af personaleforeningen på Herning sygehus.<br />

Garant:<br />

Industrivej Syd 1, Herning, giver 10% rabat på alle varer i<br />

butikken undtaget specielle udsalgsvarer. Vis kort.<br />

KUMO Møbler a/s:<br />

Gartnerivej 46-50 i Holstebro – tlf. 96 11 11 11. KUMO<br />

Møbler giver 10-20% rabat på skiltepriser, undtagen på<br />

udsalgsvarer. Vis kort.<br />

bUtiK sanne:<br />

HerningCentret giver 10% på alle varer – undtaget nedsatte<br />

varer. Vis kort.<br />

FlüGGer:<br />

Sakskøbingvej 1A i Herning giver 15% rabat på alle varer,<br />

undtaget tilbudsvarer. Vis kort.<br />

HjUlcentret:<br />

Silkeborgvej 42 og Lillelundvej 34, der gives rabat på<br />

dæk, udstyr, og tilknyttet service, se rabatten på opslag<br />

om personaleaftale med Hjulcentret. Ved henvendelse<br />

informer om medlemskab af personaleforeningen. Ved<br />

betaling – vis kort.<br />

becK & jørGensen:<br />

Orebygårdvej 8, Tjørring. Man kan købe maling, redskaber<br />

samt alt andet tilbehør til, når man skal male til engrospris<br />

+ moms. Vis kort.<br />

Prisliste kan lånes i Receptionen.<br />

Malericentralen:<br />

Snejbjerg Hovedgade 28, Snejbjerg giver 10% rabat på<br />

alle ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

HerninG sVøMMeHal:<br />

Personaleforeningen har indkøbt billetter til Herning<br />

Svømmehal. Billet til SVØM eller MOTION eller SOL, for<br />

voksne 16 kr. pr. billet. Billet til SVØMNING /SAUNA for<br />

børn 10 kr. pr billet. Kan købes i Receptionen.<br />

Galleri bOnne:<br />

Silkeborgvej 6C, Herning. Giver 10% rabat på alle varer,<br />

også udsalgsvarer. Vis kort.<br />

FalcK redninGsKOrPs<br />

Personaleforeningen har indgået en samarbejdsaftale.<br />

Aftale med Falck indebærer, at du som medlem kan få en<br />

række fordele og rabatter på dit abonnement. Tegningsskema<br />

hentes i Receptionen.<br />

Se også http://www.falck.dk<br />

sUnds FarVeHandel:<br />

Nørrevang 4, Sunds giver 20% rabat på alle varer, dog<br />

ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

KrOnbOrG Flise OG Pejsecenter aPs:<br />

Orebygårdvej 22, Herning giver 10% rabat på fliser og<br />

pejse, dog ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

VinsPecialisten:<br />

HerningCentret, giver 10% rabat på ikke nedsatte vine.<br />

Vis kort.<br />

HerninG PlæneKliPPer serVice:<br />

Fyrrevej 14 Herning, giver 10% rabat, på ikke nedsatte<br />

varer. Vis kort.<br />

blOOM. K:<br />

Blomsterdekoratør Karen Lauridsen Fonnesbechsgade<br />

16, Herning. Giver 10% rabat ved køb af varer, gælder<br />

ikke tilbudsvarer. Vis kort.<br />

FOreVer liVinG PrOdUcts:<br />

Forhandler af Aloe Vera produkter fra Forever Living<br />

Products, Anita Døfler, giver medlemmer af personaleforeningen<br />

mulighed for at opnå en bonus i form af et<br />

gratis produkt.<br />

Se produkter og priser på www.aloeveraforalle.dk, og<br />

bestil på tlf. 97 11 82 76 eller mobil 23 31 11 82 alle hverdage<br />

efter kl. 16, eller på mail ak@aloeveraforalle.dk.<br />

claire:<br />

Torvet 1A, Herning. Der laves 2-3 gange årligt en indkøbsaften,<br />

hvor der gives rabatter til medlemmer af personaleforeningen.<br />

MidtjysK FOdbOldGOlF:<br />

Medlemmer af personaleforeningen får 30% rabat på<br />

alle faciliteter på Midtjydsk Fodboldgolf, dvs. 70 kr. for<br />

alle faciliteter pr. dag. Børn under 16 år: 35 kr.<br />

Medlemmerne må invitere venner og familie med til<br />

samme pris.<br />

På kuverten med betaling skrives medlemsnummer.<br />

Munklindevej 39,<br />

Munklinde<br />

7441 Bording<br />

www.midtjydskfodboldgolf.dk


KajaKsalG.dK:<br />

Kæret 25, 7400 Herning, http://kajaksalg.dk<br />

giver ved fremvisning af kort 10% på kajakker og udstyr<br />

hertil, dog ikke på nedsatte varer.<br />

dUbUy. dK:<br />

http://www.dubuy.dk – Er en internetbutik med fokus på<br />

brugskunst, interiør, tekstiler og livsstilsprodukter. Ved<br />

at taste rabatkoden: 0209hos på vej gennem kassen, gives<br />

der automatisk 10% rabat. Rabatten gælder ikke på<br />

auktionsvarer eller i forvejen nedsatte varer.<br />

cHanGe i HerninG centret:<br />

Meld dig ind i Club Change og opnå 10% på alle varer der<br />

ikke er nedsatte varer. Der gives 50% på alle bh'er, der købes<br />

i 2010. Du skal tilmelde dig inde i Change i Herning Centret.<br />

braVO tOUrs:<br />

Personaleforeningens medlemmer vil have mulighed for<br />

at benytte sig af Bravo Tours firma tilbud. Der vil 3-8 gange<br />

om året blive sendt tilbud ud, og bestyrelsen vil formidle<br />

tilbuddene ud til medlemmerne af personaleforeningen.<br />

aGerFeld Gl. sKOle:<br />

Toftvej 15, Agerfeld, 7500 Holstebro, tlf. 97 43 88 50,<br />

giver 10% rabat på ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

http://www.agerfeld-gl-skole.dk<br />

MidtjysK FarVecenter/siGMa serVice center:<br />

Hammershusvej 2A, 7400 Herning, tlf. 97 21 15 44, giver<br />

30% rabat på alt sigma maling, samt mellem 20-30% på<br />

de resterende varer (ruller, pensler mm). Vis kort.<br />

din bilPartner:<br />

Din bilpartner Granvænget 12 Herning,<br />

Din bilpartner Virkelyst 92, Gjellerup<br />

Shell/Din bil partner Hammerum hovedgade 132,<br />

Hammerum tilbyder følgende: 10% på alle reservedele.<br />

I forvejen billigere reservedele.<br />

<strong>Hent</strong>er bilen på sygehuset om morgenen, og leverer den<br />

tilbage, når den er færdig senere på dagen.<br />

Lånebil til 100,00 pr. dag + benzin, når bilen er på værksted.<br />

De får levering af reservedele 4 gange om dagen<br />

– så de kan for det meste altid skaffe de reservedele, der<br />

skal bruges samme dag.<br />

Billigere timepris i forhold til mærkevareværksteder.<br />

3 afdelinger, som gør, at de altid har tid til dig.<br />

Hos Shell i Hammerum tilbydes der billigere vaskekort:<br />

Vaskekort værdi 500 kr – Tilbydes til 350 kr.<br />

Lak og luksus værdi 100 kr – 75 kr.<br />

Betalingsbetingelser: LB. Måned 10 dage netto<br />

Jannik brogaard Falkenberg – tlf. 20 97 00 10<br />

Værksted Herning: tlf. 97 22 01 10<br />

Værksted Gjellerup: tlf. 97 11 85 03<br />

Værksted Hammerum: tlf. 97 11 65 93<br />

FalcK laUridsen rejser:<br />

Vi har lavet en aftale med Falk Lauridsen rejser, hvor<br />

personaleforeningen modtager gode attraktive rejsetilbud<br />

1-3 måneder før afrejse. Tilbuddene vil blive sat på<br />

hjemmesiden, og derefter skal man bare følge følgende<br />

procedure for at bestille:<br />

1. Rejserne kan kun bestilles gennem<br />

Falk Lauridsen rejser på tlf. 70 10 26 88<br />

2. Rejsetilbuddene gælder kun ansatte og deres familie<br />

i husstanden.<br />

3. De tilsendte tilbud kan ikke kombineres<br />

med andre rabattyper.<br />

4. For at få opnå rabatterne skal man oplyse<br />

vores medlemsnummer, når rejsen bestilles.<br />

Medlemsnummer: 900548.<br />

Herning aktivitetskalender 2010<br />

12. oktober: Team teatret “Rain Man”<br />

30. oktober: Tur til København i Folketinget,<br />

samt Nørrebro Teater<br />

17. november: Tur til Englehuset i Ansager<br />

musik med Helge Engelbrecht<br />

23. november: Julemarked i “Restoen”<br />

3. december: Julefrokost i Teaterkælderen<br />

19. december: Afhentning af årets juletræ<br />

Læs mere om personaleforeningen i Herning<br />

på www.perhe.dk<br />

PeHOc aktivitetskalender 2010<br />

Holstebro<br />

29. september Biograftur med spisning<br />

13. oktober Besøg på TV Midt <strong>Vest</strong><br />

6. november: <strong>Vest</strong>jysk halvmaraton<br />

27. november: Juletræsfældning og<br />

indsamling af pyntegrønt<br />

5. december: Juletræsfest for PEHOCs<br />

medlemmers børn<br />

med ledsager<br />

10. december: Julefrokost<br />

2011<br />

2.-5. juni Vintur til Mosel<br />

3


34<br />

Velkommen i Personaleforeningens<br />

seniorafdeling i Herning<br />

Har du besluttet at gå på efterløn eller pension, så meld<br />

dig ind i Seniorafdelingen. Her kan du bevare en vis tilknytning<br />

til din gamle arbejdsplads og til gamle kolleger,<br />

ligesom du har mulighed for fortsat at deltage i personaleforeningens<br />

arrangementer, samt benytte dig af indkøbsafdelingens<br />

rabattilbud.<br />

Kontingentet er 200 kr. årligt.<br />

Seniorafdelingen har i øjeblikket 130 medlemmer.<br />

Vi holder møde i Restoen den sidste tirsdag i måneden kl<br />

14.30-16, dog undtaget maj, juni, juli og august.<br />

aktivitetskalender for<br />

seniormedlemmer i Herning 2010-2011<br />

Alle møder foregår i Restoen kl. 14.30 – 16.00.<br />

Bemærk dog ændringer i oktober og november på grund<br />

af lokaleproblemer.<br />

28. september 2010: Foredrag ved sygeplejerske<br />

Merete Engell fra<br />

”Læger uden Grænser”.<br />

25. oktober 2010: Psykolog Inge Damsø<br />

fra Onkologisk Afdeling fortæller<br />

om sit arbejde<br />

kl. 15.00 i Auditoriet indgang N 1<br />

i kælderen.<br />

29. november 2010: Anæstesisygeplejerske Tine Birch,<br />

tidligere alkoholiker, fortæller om<br />

sit misbrug og om den svære vej<br />

ud af det.<br />

7. december 2010: Vores julemøde med julefrokost,<br />

snaps, julesange, julehygge og<br />

pakkespil. Husk at medbringe en<br />

gave til ca. 20 kr. Pris 50 kr.<br />

Bindende tilmelding<br />

senest 1. december.<br />

25. januar 2011: En repræsentant fra Palliativt<br />

team fortæller om arbejdet, og<br />

hvordan det har udviklet sig,<br />

siden vi hørte om det første gang.<br />

aKtiVitetsUdValGet består aF<br />

Formand: Henning Pedersen tlf. 9722 1784<br />

Kasserer: Lykke Refshammer tlf. 2712 2553<br />

Bodil Lund tlf. 9726 7322<br />

Ellinor Bach Jørgensen tlf. 9712 9008<br />

Jenny Riis tlf. 9712 4496<br />

Vel mødt. Vi glæder os til at se dig!<br />

Sæsonprogrammet for efterår 2010 er udkommet i september<br />

2010.<br />

22. februar 2011: Sygehuspræst Svend Erik Søgaard<br />

fortæller om sit arbejde og sine<br />

oplevelser.<br />

29. marts 2011: Hvad laver de på Arbejdsmedicinsk<br />

klinik, og kommer der<br />

noget ud af det? Det fortæller en<br />

repræsentant fra klinikken om.<br />

26. april 2011: Sæsonafslutning med god mad og<br />

vin, forårssange og forårsstemning.<br />

Bindende tilmelding senest<br />

mandag den 18. april.<br />

Til møderne serveres kaffe med brød, ost og pålæg til<br />

30 kr. pr. person. Til jule- og forårsmødet dog 50 kr. pr.<br />

person.<br />

sPørGsMål OG KOMMentarer<br />

Kan sKe til aKtiVitetsUdValGet:<br />

Formand: Henning Pedersen tlf. 9722 1784<br />

Kasserer: Lykke Refshammer tlf. 2712 2553<br />

Bodil Lund tlf. 9726 7322<br />

Ellinor Bach Jørgensen tlf. 9712 9008<br />

Jenny Riis tlf. 9712 4496


Jubilæer<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> vest<br />

Økonomimedarbejder Lisbeth Buus Lerche, Staben, Holstebro, har haft 40 års jubilæum<br />

1. juli 2010. Jubilæet blev markeret samme dag i Stabens frokoststue og mødelokale på<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Holstebro.<br />

Ledende lægesekretær Marianne Knudsen, Akutafdelingen, Herning,<br />

har haft 25 års jubilæum 1. juli 2010. Jubilæet blev markeret samme<br />

dag i Udvalgsværelse 1 og 2 på <strong>Region</strong>shospitalet Herning.<br />

Sygeplejerske Merri Krogshede Poulsen, Øjenafdelingen, Holstebro,<br />

har haft 25 års jubilæum 16. juli 2010. Jubilæet blev markeret 25.<br />

august 2010 i Øjenafdelingen på <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro.<br />

Sygeplejerske Anna-Grethe Aas Wejlstrup, Brystkirurgisk Afdeling,<br />

Holstebro, har haft 40 års jubilæum 1. august 2010.<br />

Jubilæet blev markeret 20. august 2010 i møde- og<br />

undervisningslokalerne ved A1 på <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro.<br />

Bioanalytiker Maren Kjær, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herning,<br />

har haft 40 års jubilæum 1. august 2010. Jubilæet blev markeret<br />

9. august 2010 i personalerummet på Klinisk Biokemisk Afdeling<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet Herning.<br />

Udviklingssygeplejerske Ulla Kloster Pedersen, Medicinsk Afdeling, B2<br />

Herning, har haft 25 års jubilæum 1. oktober 2010.<br />

Jubilæet blev markeret samme dag i Medicinsk Konferencerum<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet Herning.<br />

Sygeplejerske Dagny Svejstrup Christensen, Medicinsk Afdeling,<br />

B5 Herning, har haft 25 års jubilæum 1. oktober 2010.<br />

Jubilæet blev markeret samme dag i Udvalgsværelse 1 og 2<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet Herning.<br />

Kemiker Tove Rask Søndergaard, Klinisk Biokemisk Afdeling,<br />

Holstebro, har 25 års jubilæum 27. oktober.<br />

Jubilæet bliver markeret 12. november 2010 i konferencerummet i<br />

Klinisk Biokemisk Afdeling på <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro.<br />

5


36<br />

rabataftaler i PeHOc<br />

Her er nogle af grundene til,<br />

at mere end 1580 medarbejdere<br />

på regionshospitalet Holstebro<br />

er aktive medlemmer af<br />

personaleforeningen PeHOc<br />

Q8<br />

att. Chr. Pilgaard, Herningvej 75,<br />

7500 Holstebro<br />

Rabat på brændstof over hele landet<br />

samt 50% rabat på vask i Holstebro og<br />

Herning. Trækkes via lønnen. Fyringsolie<br />

med rabat ved henvendelse til Ian<br />

Gottlieb.<br />

Rabat på benzin og diesel bliver afregnet<br />

på samme måde. Dvs. hvis der er<br />

priskrig på stationen, vil købet blive afregnet<br />

enten til vejledende udsalgspris<br />

minus den aftalte rabat eller til den lokale<br />

pumpepris – afhængig af hvilken af<br />

de to priser der er mest fordelagtig for<br />

kunden.<br />

HOlstebrO PaVa center<br />

Joachim Wellersvej 20,<br />

7500 Holstebro, tlf. 97 42 75 80,<br />

www.pava-holstebro.dk<br />

15% rabat på undervognsbehandling<br />

plus miljø-afgift og moms.<br />

Oplys om medlemskab ved bestilling.<br />

PrOFilOPtiK<br />

Østergade 6, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 03 69,<br />

Mail: holstebro@profiloptik.dk,<br />

www.profiloptik.dk<br />

Kom ind til Profiloptik og se de mange<br />

spændende briller og solbriller – alle<br />

Pehoc medlemmer får 10% rabat på<br />

køb af briller, kontaktlinser og solbriller,<br />

ved fremvisning af Pehoc-kort.<br />

KitcHn HOlstebrO<br />

Gartnerivej 2, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 40 54 53,<br />

Email: holstebro@kitchn.dk,<br />

www.kitchn.dk<br />

15% rabat på køkken, bad, garderobe<br />

og hvidevarer. Kan dog ikke kombineres<br />

med øvrige kampagner og tilbud.<br />

aGerFeld Gl. sKOle<br />

v/ Birthe Thorup, Toftvej 15,<br />

Agerfeld, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 43 88 50<br />

eller på tlf. 28 74 00 91<br />

Der ydes 10% på køb af tøj.<br />

HOlstebrO badeland<br />

Jeppe Schous Gade 14, 7500 Holstebro,<br />

www.holstebro-badeland.dk<br />

Rabataftale ved besøg i svømmehallen.<br />

10 og 20 turs kort købes i omstillingen.<br />

Pris: 400 kr./550 kr. Gælder<br />

3 år. Rabat på Badeland, voksne 50 kr.,<br />

børn 35 kr.Firmaaftale med Holstebro<br />

badeland. Få 25 min. Massage for<br />

150 kr. på alle hverdage. Entre til badeland/<br />

svømmehal er inkl. i prisen og<br />

gælder på massage dagen.<br />

nettO dæK<br />

Fabriksvej 36, 7600 Struer,<br />

Tlf. 218 00 238, www.nettodaek.dk<br />

Ring og få en fordelagtig pris!<br />

strUer UnderVOGnscenter<br />

Fabriksvej 11, 7600 Struer,<br />

tlf. 97 85 05 05, www.tektrol.dk<br />

10% rabat på undervognsbehandling<br />

PlUs OFFice<br />

Lægårdvej 91, 7500 Holstebro<br />

10% rabat på alt undtagen tilbudsvarer<br />

og IT-produkter. Vis PEHOC kort<br />

ved kassen.<br />

bjarne’s Frø OG Planter<br />

Bjarne Højlund, Nørlundvej 52,<br />

7500 Holstebro, tlf. 21 49 99 13,<br />

www.barney.dk<br />

Pehoc medlemmer får 10% rabat ved<br />

køb af frø og planter. Varerne bestilles<br />

på www.barney.dk. Under betaling<br />

indtastes koden ”PEHOC2008” og rabatten<br />

fratrækkes automatisk.<br />

aUtOcentret a/s – bilUdlejninG<br />

· Biludlejning<br />

· Dækcenter<br />

· Trailercenter<br />

Fabersvej 110, 7500 Holstebro,<br />

Tlf. 97 42 13 43,<br />

mail@autocentret-biludlejning.dk<br />

www.autocentret-as.dk<br />

Der gives 7% rabat på leje af bil.<br />

Vis Pehoc-kort<br />

lP taGdæKninG<br />

v/ Lars Peter Nygaard, tlf. 22 44 57 00<br />

Alt i tagpap, listedækning, tagdækning<br />

og tageftersyn. Renovering og nybyggeri<br />

foretages.<br />

Ring og få et uforpligtigende fordelagtigt<br />

PEHOC prisoverslag på dit tagarbejde.<br />

starK<br />

Hjermvej 1, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 96 10 88 00,<br />

www.stark.dk/holstebro<br />

Personaleaftale med STARK.<br />

Med en personaleaftale hos STARK<br />

kan der opnås mange fordele:<br />

· 10% rabat på alle varer, dog er<br />

tilbudsvarer undtaget, ligesom køb<br />

under 280 kr. incl. moms pr.<br />

debitering, ikke udløser rabat.<br />

· Kontoaftale med rentefri kredit,<br />

løbende måned + 15 dage.<br />

· Mulighed for kontant betaling over<br />

kontoaftalen.<br />

· Mulighed for gratis levering ved køb<br />

over 2.500 kr. incl. moms.<br />

· Specielle tilbud i løbet af året.<br />

· Mulighed for tilmelding til<br />

ByggePartner.<br />

· Mulighed for personlig kundekort.<br />

· Mulighed for faktura og<br />

kontoudtog til din mailadresse.<br />

For at komme med på aftalen skal<br />

der oprettes en konto hos STARK. Evt.<br />

spørgsmål til ovenstående kontakt<br />

Jens Klidsbjerg eller Solveig Hollænder.<br />

For de medarbejdere der har konto i<br />

forvejen hos STARK ændres denne til<br />

ovenstående ordning.<br />

tOPdanMarK<br />

att. Jørgen Nielsen, Enghaven 1,<br />

7500 Holstebro, tlf. 70 13 79 13<br />

18% rabat og ekstra fordele. Jo højere<br />

tilslutningsprocent, jo højere Pehocrabat.<br />

Ring til assurandør Jens Jørgen<br />

Nielsen.<br />

HG data OG eleKtrOniK<br />

Strandbjerggårdparken 25,<br />

7600 Struer, tlf. 97 85 22 75,<br />

www.hgdata.dk<br />

Spørg om pris og opgiv derefter Pehoc<br />

– medlemskab, så du opnår en fordelagtig<br />

pris.<br />

KUMO Møbler<br />

Gartnerivej 46-50, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 96 11 11 11, www.kumo.dk<br />

DanBO 10-20%. rabat på ikke nedsatte<br />

varer. Vis Pehoc-kort.


GUnnars Glas<br />

Bülowsvej 12, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 41 05 85<br />

15% rabat på indramning.<br />

sKala FarVeHandel<br />

Lavhedevej 26, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 02 50<br />

10% rabat. Vis dit medlemskort.<br />

Malerarbejde – spørg om Pehoc-pris i<br />

forretningen.<br />

Garant MOrten Gardiner<br />

Nordvang 11, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 24 44, Mobil nr. 22 36 08 19<br />

15% på solafskærmning og gardiner.<br />

10% på alle varer i butikken.<br />

nørrePOrt estate<br />

Wine & beer Paradise<br />

Poul Hancock, Nørregade 54,<br />

7500 Holstebro, tlf. 97 40 54 54,<br />

www.estatewine.dk<br />

Der ydes 10% rabat på køb hos Nørreport<br />

Estate Wine & Beer Paradise.<br />

Kig ind til Nørreport Estate Wine – for all<br />

occasions. Beer Paradise – Byens største<br />

udvalg i øl. 200 forskellige øl i Gågadens<br />

hyggeligste kælder.<br />

scala biOGraFen<br />

Ved Hallen 15, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 60 60, www.scala-holstebro.dk<br />

Firmakupon à 65 kr. købes i omstillingen.<br />

Ved telefonbestilling oplyses,<br />

at det drejer sig om firmakupon. Film<br />

med forhøjet billetpris tillægges gebyr.<br />

lOOP cirKeltræninG, HOlstebrO<br />

Magnus Kjærs gade 4, Enghaven,<br />

7500 Holstebro<br />

lOOP cirKeltræninG, iKast<br />

Saturnvej 4, 7430 Ikast, tlf. 44 324 324<br />

www.loopcirkeltræning.dk<br />

”Den hurtigste vej til en sundere krop.”<br />

Hos os tager en træning kun 24 min.<br />

og den starte når du har tid.<br />

Kom og få en gratis prøvetime! 169 kr.<br />

pr. måned. 1 kr. i indmeldelsesgebyr<br />

og absolut ingen binding.<br />

FleX Fitness<br />

Gl. Struervej 7, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 41 27 22, www.flex-holstebro.dk<br />

Ca. 20% på alle medlemskaber.<br />

Læs mere på deres hjemmeside.<br />

sPOrtsMaster<br />

Nørregade 20, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 40 64 88, www.sportsmaster.dk<br />

Alle Pehoc medlemmer kan få 10% rabat<br />

på ikke nedsatte varer hos Sportmaster,<br />

Holstebro mod fremvisning af<br />

PEHOC kort.<br />

GardineKsPerten bOteX<br />

Nørregade 3, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 97 42 54 55<br />

15% på solafskærmning og gardiner.<br />

10% på alle varer i butikken.<br />

intersPOrt strUer<br />

v/ Søren Mortensen, Østergade 25,<br />

7600 Struer, tlf. 97 85 34 42<br />

MBT: Træn muskler, forbrænd kalorier<br />

og beskyt dine led... mens du laver<br />

noget andet. Under indkøb, på kontoret<br />

og hjemme. MBT-skoene fungerer<br />

som et træningsredskab – for hvert<br />

skridt du tager. Køb MBT-sko hos Intersport<br />

Struer til -20%<br />

”KrOP & cOacH”<br />

v/Ellen Kastberg Hinrichsen,<br />

Mysundevej 19, 1. sal, 7500 Holstebro,<br />

tlf. 41 10 94 16 eller pr. mail:<br />

ellen.kastberghinrichsen@gmail.com<br />

www.kropogcoach.dk<br />

Mindfulness – kursusforløb<br />

Træning i at være til stede i nuet med<br />

fuld opmærksomhed. Mindfulnessmeditation<br />

og rolige kropslige aktiviteter,<br />

bl.a. afspænding.<br />

· hjælper dig til at stresse af og<br />

forebygge stress<br />

· giver dig redskaber til at bringe<br />

krop og sind i ro – og opbygge<br />

psykisk overskud<br />

· giver dig redskaber til<br />

koncentration, opmærksomt<br />

nærvær og overblik i hverdagen<br />

· hjælper dig til at skille væsentligt fra<br />

uvæsentligt<br />

Kursusforløb: 8 gange á 2 timer,<br />

4-6 deltagere<br />

Tid: (oftest) torsdage kl. 15.45-17.45<br />

Sted: Krop & Coach, Mysundevej 19,<br />

1. sal, 7500 Holstebro<br />

(bemærk ændret adresse!)<br />

Pris: 275 kr. pr gang. Medlemmer af<br />

PEHOC får 10% rabat<br />

Tilmelding til:<br />

Ellen Kastberg Hinrichsen, Krop &<br />

Coach, tlf. 41 10 94 16 eller pr. mail:<br />

rabataftaler i PeHOc<br />

ellen.kastberghinrichsen@gmail.com<br />

Næstkommende kursusforløb: start<br />

torsdag den 4. marts 2010. Herefter<br />

– ring og hør nærmere om kursusstart.<br />

Oftest vil der være et kursusforløb<br />

forår og et efterår.<br />

Læs mere på www.kropogcoach.dk<br />

tHOMsen treatMent<br />

Niels Ebbesensvej 8, 7500 Holstebro<br />

Tlf. 21 35 94 95,<br />

www.thomsentreatment.dk<br />

20% på ansigtsbehandlingerne<br />

”Den lille luxus” samt<br />

”Den komplette luxus”.<br />

10% på AINHOA hudplejeprodukter og<br />

make-up.<br />

Fremvisning af PEHOC kort nødvendig.<br />

dynaMic HOtels<br />

Hotel Fjordgården, <strong>Vest</strong>er Kær 28,<br />

6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 14 00,<br />

www.hotelfjordgaarden.dk<br />

HOtel lynGHeden<br />

Hedemarken 22, 7200 Grindsted,<br />

Tlf. 75 31 01 55, www.lyngheden.dk<br />

I 2010 gives 10% på følgende ophold<br />

for medlemmer af personaleforeningen<br />

PEHOC, <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>.<br />

· Weekendophold.<br />

· Golfophold<br />

· Wellness ophold<br />

(Kun muligt på Hotel Fjordgården)<br />

· Miniferie<br />

· Nytårsophold<br />

· Pinseophold<br />

Private fester:<br />

Ved booking af festpakker på Hotel<br />

Lyngheden og Hotel Fjordgården giver<br />

vi velkomstdrinken.<br />

Bestillingsbetingelser:<br />

Rabatsatsen gælder ikke i kombination<br />

med andre tilbud.<br />

Ved bestilling skal angives medarbejdernummer,<br />

samt kode: PEHOC.<br />

Der tages forbehold for<br />

prisændringer og ændringer<br />

i aftalerne.<br />

Hold dig orienteret på<br />

www.pehoc.dk<br />

7


38<br />

Tekst: Kostkonsulent Hanne Vennevold sahl, restoen<br />

Inspiration til en lækker frokostmenu: Gourmetsalat med tilbehør af ristet<br />

kålrabieroe med tranebær og til dessert en trifli med søde bær. Velbekomme!<br />

Frokostret: Gourmetsalat<br />

6 PersOner:<br />

300g. rejer<br />

50 g. konkylier (pasta, ukogt)<br />

20 g. løg<br />

70 g. rød peberfrugt<br />

80 g. fine ærter<br />

1 spsk. frisksnittet dild (kan bruges fra frost)<br />

50 g. rapsolie<br />

15 g. vand<br />

10 g. hvidvinseddike<br />

Lidt salt<br />

125g. æbler (søde, sprøde og faste)<br />

Pasta koges dagen før i vand tilsat salt og evt. grøntsagsbouillon,<br />

marineres med noget af marinaden.<br />

Løg og rød peber skæres i små tern.<br />

Dild skylles og snittes.<br />

Ærter tages fra frost overhældes med kogende vand,<br />

som hurtigt hældes fra.<br />

Æbler skæres i ikke for små tern.<br />

Marinade:<br />

Olie, vand, eddike, løg i tern, dild og salt blandes og smages<br />

til efter behag. Alle ingredienser blandes forsigtigt.<br />

Serveres med lækkert, lunt flute – f.eks. hjemmebagt.<br />

tilbeHør:<br />

Ristet kålrabieroe med tranebær<br />

6 PersOner:<br />

600 g. kålrabieroe i stave<br />

35 g. rapsolie<br />

100 g. friske eller frosne tranebær<br />

4 g. frisk chili eller efter behag<br />

20 g. brunt muscovadosukker brun<br />

½ dl. snittet ramsløg, forårsløg eller purløg<br />

Lidt groftkværnet peber<br />

Et drys groft salt<br />

Tranebær dampes i ovn med muscovadosukker 5-7 min.<br />

Frisk chili hakkes fint, blandes i de syltede tranebær når<br />

de tages ud af ovnen. Det hele vendes godt rundt og afkøles.<br />

Kålrabi skæres i stave, gnides med olie, salt og lidt peber.<br />

Ristes i ovn ca. 30 min ved 175°, til stavene er gyldne.<br />

Lige før servering pyntes der med de syltede tranebær<br />

og snittet ramsløg.<br />

dessert:<br />

Trifli med søde bær<br />

6 PersOner<br />

500 g. skovbærmix (frost)<br />

120 g. sukker<br />

150 g. makrondrys<br />

500g. græsk yoghurt<br />

3 dl. piskefløde (til skum)<br />

2 tsk. vaniliesukker<br />

90 g. sukker<br />

Skovbær tages op fra frost, og gives et opkog med sukker<br />

(der skal ikke tilsættes vand eller jævning). Afkøles.<br />

Græsk yoghurt røres sammen med sukker og vaniljesukker.<br />

Flødeskum vendes i, og der smages til. Frugtmix<br />

fordeles i 6 portionsglas. Makrondrys fordeles over bærrene.<br />

Øverst fordeles yoghurtcremen.<br />

Der kan anvendes alle former for bær, friske eller frosne.


TIME OUT ...<br />

jOUrnalbøFFer Går aldriG aF MOde ...<br />

Patienten<br />

var ikke i stand til<br />

at tage på sig selv<br />

og sine ejendele.<br />

Har klaret sig<br />

uden ilt i sidste døgn.<br />

En del mundvand,<br />

som han ikke kan synke<br />

i denne vagt. Pt. indlagt<br />

via egen telefon.<br />

Anfaldet svandt<br />

efter stesolidbehandling<br />

af tilkaldt læge.<br />

Mater har ved<br />

to foregående fødsler fået<br />

foretaget sectio på grund af<br />

tværleje i henholdsvis<br />

Bangkok og Jerusalem.<br />

I følge mater skulle der ikke<br />

hos egen læge være fundet tegn<br />

på rifter i rectum.<br />

Født efter ukompliceret<br />

svangerskab af rhesus positiv<br />

mater med navlesnor<br />

en gang om halsen.<br />

Sund udseende pige<br />

i fuld pubertet<br />

(øjenmakeup, øreringe).<br />

9


Tekst: brian borg andersen<br />

Hængerøv<br />

stjæler<br />

løftebuks?<br />

Hvis medarbejderne på Intensiv Afdeling ser ud som om,<br />

de har fået det forkerte ben ud af sengen for tiden, kan<br />

det skyldes, at afdelingens løftebuks er bortkommet –<br />

formodet stjålet. En intensiv jagt er indledt, så afdelingen<br />

kan rejse sig oven på chokket.<br />

Således udsendte afdelingen et råb om hjælp via mail<br />

til alle ansatte i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> – se ovenfor.<br />

Sådan ser løftebuksen<br />

ud – Jo, seriøst.<br />

Sådan ser den altså ud!<br />

Foto: AP Botved.<br />

Mange kunne ikke styre<br />

deres nysgerrighed<br />

og måtte vide, om den<br />

afbildede løftebuks var<br />

et torturinstrument til<br />

genstridige mandlige<br />

patienter, eller om den<br />

kunne bruges til mere<br />

private intime adspredelser<br />

– det kunne jo<br />

være, at nogen havde<br />

taget den med hjem<br />

for at prøve af, om det<br />

var, det den var bedst<br />

egnet til.<br />

Faktisk var der også flere,<br />

som mente at have<br />

set den i brug et eller<br />

andet sted.<br />

Dette forslag viste sig at<br />

være en blindgyde, da<br />

den afbildede mistænkte<br />

var død – og længe savnet<br />

– på det formodede<br />

gerningstidspunkt.<br />

Foto: Revymuseet.<br />

Alligevel vil Intensiv Afdeling<br />

gerne takke for den store<br />

deltagelse i eftersøgningen<br />

– om ikke andet, så fordi<br />

de mange svar på e-mailen<br />

har trukket mundvigene i<br />

den rigtige retning.<br />

jaGten FOrtsætter<br />

Da løftebuksen endnu ikke er blevet fremskaffet, kan man<br />

kun gisne om hvilke veje eftersøgningen nu vil tage. Skal<br />

man udspørge alle de hængerøve på hospitalet, som kunne<br />

tænkes at have brug for en løftebuks, eller skal man lede<br />

blandt dem, der på det seneste har været en anelse højrøvede?<br />

Begge kategorier er desværre så omfattende, at Under<br />

<strong>Vest</strong>en ikke kan kaste alle sine ressourcer ind i at hjælpe<br />

med at finde løftebuksen. Men vi stiller gerne vores sider<br />

til rådighed for en lille jagt på det noget aparte stykke grej.<br />

Hvor mange løftebukser kan du finde i dette nummer<br />

af Under <strong>Vest</strong>en – og på hvilke sider? Indsend dit svar<br />

senest den 1. november til undervesten@vest.rm.dk<br />

eller via intern post til Kommunikation, og deltag i lodtrækningen<br />

om dvd-perler fra den danske filmskat med<br />

Dirch Passer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!