Untitled - Valhalla Warriors

warriors.dk

Untitled - Valhalla Warriors

Vindegade 52, 4. sal, 8. lejlighed, 5000 Odense C

Formand/Bladudvalg

John Smidt

27 59 63 11

smidt.john@gmail.com

Næstformand

Niels H. Andersen

20 82 61 76

niels@warriors.dk

Kasserer/Webmaster/

Bladudvalg

Michael F. Hansen

30 23 69 69

mfh30236969@gmail.com

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Mikael Rosenkilde

40 35 83 58

mikaelrosenkilde@mail.dk

Bestyrelsesmedlem / DM-udvalgsrepræsentant

Jan Nauerby

41 61 35 50

nauerby@skellerupnet.dk

Bestyrelsesmedlem

Dan Sørensen

29 61 25 41

dan131@ofir.dk

Klubbens hjemmeside: www.warriors.dk

Indlæg, artikler og forslag kan sendes til mfh30236969@gmail.com

Henvendelse vedr. annoncer bedes rettet til: FL Reklame, tlf. nr. 70 22 18 70

3


Formandens leder

Så er det tid til endnu en update

fra formanden i Valhalla Warriors

om hvad der sker og er sket siden

sidst i Fyens bedste kørestolsrugbyklub.

Vi fik i december nye stole hjem til

Jan Kongsted og Thomas Gertz,

og så har vi besluttet at bestille en

ny stol til vores nye spiller Thomas

Olsen. Vi har også langt om længe

fået et ordentligt depotrum i hallen

til alt vores materiel, så det nu ikke

er nødvendigt at slæbe sin kørestol

med hjem hver gang.

Vi sluttede året 2008 af med en

hyggelig omgang juleafslutningstræning

lige inden jul, hvor der

først blev trænet hårdt og derefter

hygget med æbleskiver, som jeg

helt selv havde købt og varmet i

ovnen.

Her den 23. marts har vi vores ordinære

generalforsamling, hvor vores

kære næstformand Niels desværre

ikke genopstiller. Han har været en

flittig arbejdskraft i bestyrelsen og

hans engagement vil blive savnet.

Så er Mikael Rosenkilde og Niels

stoppet i bladudvalget, og Michael

Frandsen og undertegnede har

overtaget jobbet.

Det betyder

dog ikke at I

slipper for at

skrive artikler.

Vi vil være

lige så strikse

og forlange, at hvert medlem skal

skrive 3 artikler i løbet af 2 år. Det

er vigtigt at artiklerne bliver skrevet,

da klubbladet giver mange

penge til vores klubkasse.

Det er i år et jubilæumsår for vores

klub. Det er ti år siden vi startede

klubben her på Fyn, og derfor tager

næsten hele klubben med til Bernd

Best i Køln i Tyskland for selvfølgelig

at spille noget seriøs rugby,

men også for at vi får noget hyggeligt

samvær i klubben udover vores

ugentlige træning.

Til slut vil jeg lige fortælle, at jeg

kan glæde jer med at jeg begynder

til træning igen, og i år vil jeg være

seriøs, komme i form og undgå at

brække flere ben. Så I kommer til

at se formanden til næsten hver

træning i dette år, i modsætning til

de to gange jeg var der sidste år.

John Smidt

4 5


Nyt fra bestyrelsen

Regler vedrørende kørselsafregning

for ”FM/DM Speedi

Cath Cup”

Der kan afregnes 1,- pr. km. Der

kan afregnes en halv handicapbrobizz

pr. spiller, dog maks. 306,-

kr. pr. bil. Kørselsafregning afleveres

med eventuelle kvitteringer

i en lukket kuvert efter sendes til:

Kasserer/Michael F. Hansen, Havevænget

3, 5500 Middelfart. Afleveringsfristen

er 3 uger efter aktiviteten.

Kørselsafregningen kan

hentes her: http://www.warriors.

dk/download/dm_koerselsafregning.doc

Indmeldelse i Foreningen af

Danske kørestolsrugbyspillere

Klubben har meldt sig ind ”Foreningen

af Danske kørestolsrugbyspillere”,

hvis formål det er

at fondraise midler til støtte af

Bredde- og Eliteaktiviteter.

Deadlines for artikler til

klubbladet

Klubbladet går i årets løb i trykken

den 23. april, 28. juli og 27. oktober.

Så husk at jeres artikler skal være

klubbladudvalget i hænde senest

14 dage før deadlines. Bladudvalget

består at John Smidt og

Michael F. Hansen.

Kalender

DM

Søndag den 22. marts hos

Falcons

DM

Søndag den 29. marts hos

Ballcrackers

DM

Søndag den 17. maj hos

Full Pull

DM, lørdag den 23. maj

hos Valhalla Warriors

Generalforsamling

mandag den 23. marts

efter træning 10 års Jubilæumsdag,

tirsdag den

12. maj

Kontingentopkrævning,

den 1. marts og 1. september

EM i Hillerød, den 11-18.

oktober

6 7


Ordinær Generalforsamling 2009

Mandag den 23. marts 2009

I Rasmus Rask hallen, Bellinge ved

Odense

Bespisning, kl. 18:30 Klubben vil stå

for bespisning i Rasmus Rask hallens

cafeteria. Husk at tilmelde jer

+ hjælpere til spisning til Formand,

John Smidt senest 16. marts.

Ordinær generalforsamling

med dagsorden iflg. § 10 i vedtægterne

1.

2.

3.

4.

5.

Valg af dirigent (ikke et medlem

af bestyrelsen) og 2 stemmetællere.

Bestyrelsens beretning fremlægges

til godkendelse

Det reviderede regnskab fremlægges

til godkendelse

Fastsættelse af kontingent.

Indkomneforslag:

Bestyrelsens forslag til handlingsplan

2009-2010 Andre

forslag

6.

7.

Valg:

Næstformand for 2 år; Niels

H. Andersen genopstiller ikke

Kasserer for 2 år, Michael F.

Hansen genopstiller 2 bestyrelsesmedlemmer

for 2 år; Jan

Nauerby og Dan Sørensen er

på valg Revisor for ét år

Eventuelt

Husk!

§ 9 - Foreningens højeste myndighed

er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling

afholdes hvert år i marts måned

og indkaldes med mindst 3 ugers

varsel ved skriftlig meddelelse til

medlemmerne. Forslag der ønskes

behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer der

ikke er i restance på dagen for generalforsamlingen

kan stemme.

Der kan stemmes ved personligt

fremmøde, samt ved fuldmagt,

dog kun én fuldmagt pr. person.

§ 11 - Generalforsamlingen vælger

sin dirigent, der ikke må være

medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens

beslutninger træffes

ved simpelt flertal. Ved lovændringer

kræves dog 2/3 flertal af

de afgivne stemmer.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

Skriftlig afstemning

skal efter ønske foretages. Der

føres protokol over vedtagne beslutninger.

8 9


Optakt til Bernd Best 2009

Af Michael F. Hansen

Efter nogle års pause har klubben

tilmeldt sig Bernd Best turneringen

i Køln, og det oven i købet

med 2 hold. Da vi manglede et

par højpointere, har vi hentet forstærkning

i den nyopstartede klub

i Århus. Således ser holdene ud:

Yellow Warriors

No. Player's Name Cl.

15 Jan Nauerby 0,5

7 Mikael Rosenkilde 0,5

11 Jesper Holm

Overgaard

0,5

6 Dan Sørensen 2,5

3 Leon Jørgen (Århus) 3,0

5 Niels Henning

Andersen

3,5

Black Warriors

No. Player's Name Cl.

10 John Smidt 0,5

2 Michael F.

Hansen

1,0

9 Mads Eriksen 1,0

8 Thomas Olsen 1,0

1 Jan Kongsted 2,0

13 Peter Danquart 2,0

4 Torben Nygaard 3,0

(Århus)

Vi har tilmeldt os Advanced League,

som første valg, og Basic League,

som andet valg. Jeg håber dog, at

vi kommer i Advanced League, da

Basic League, vil være for let for

os. I skrivende stund er intet dog

endnu afgjort. Der er tilmeldt 16

hold i Advanced League, og sammenlagt

er der i alle ligaer tilmeldt

49 hold. Hvis vi kommer i Advanced

League, er følgende hold

mulige modstandere:

Born to run 1 (Norge)

Toulouse (Frankrig)

Outlaws (Tyskland)

Copenhagen Ballcrackers

(Danmark)

Gaelic Warriors 2 (Irland)

Four Aces (Østrig)

Koblenz Speedos 2 (Tyskland)

Cologne Alligators Alaaf

(Tyskland)

Amsterdam Terminators (Holland)

Upper Austria (Østrig)

Silent Lambs (Holland)

Mainpower (Tyskland)

Rollmöpse (Tyskland)

FHI Falcons Blue (Danmark)

Tjek:

http://registration.bernd-best-turnier.de/lists/team.php

http://www.bernd-best-turnier.de

10 11


DM 2009 er skudt i gang

Af Michael F. Hansen

Søndag den 18. januar blev DM 2009

skudt i gang. Det skete i Rasmus

Rask Hallen i Odense, hvor 4 hold

i turnering mødtes for at spille mod

hinanden. Runde 1. skulle oprindelig

have været afholdt i Århus, men

da de ikke kunne få en haltid, blev

runden lagt i Odense. Det var en

lidt underlig situation, hvor vi var

oversiddere, og dermed ikke skulle

spille, selvom runden blev afholdt

hos os.

ers, Full Pull og

Falcons Hvid.

Alle kampene

var meget

ulige kampe

med Ballcrackers og Full Pull, som

klart de stærkeste hold. Jeg synes

dog at Århus Lavia, skal have ros

for deres indsat i deres første 2

kampe. Jeg tror at de med mere

spilerfaring nok skal få et godt og

solidt hold.

et angreb var kommet over midten, Tjek vores kalender på: http://www.

og der opstår et afbrud i kampen warriors.dk/kalender.htm

med under 15 sekunder tilbage, fik Tjek turneringsreglementet på:

Niels og jeg var mødt op for at

hjælpe med opstarten, og for at

Eftersom IWRF sidste år indførte

nye internationale turneringsregler,

holdet så nye 15 sekunder, og jeg

skulle nulstille uret igen. Det var

hårdt arbejde med koncentration

http://www.warriors.dk/download/

turneringsreglement08-09.doc

sidde ved dommerbordet. Per var havde dommerbordet fået den nye

og knaptrykkeriet. Specielt når jeg

også ankommet for at dømme et opgave, at skulle tage tid på den

så tænker på, at der kun blev dømt

par kampe, i øvrigt de sidste inden nye 40 sekunders-regel. Reglen

én 40 sekunders-fejl i de 3 kampe

han fra 1. februar skal ind for at af- betyder, at når et hold efter inbo-

hvor jeg sad ved dommerbordet.

tjene værnepligt.

und fra baglinjen for bolden i spil,

skal der scores inden for 40 sekun-

1. runde er nu overstået, og de

Klassifikatørerne var også ankomder. Den opgave tog jeg, for den

næste runder, hvor vi skal spille

met tidligt, da de havde et stramt måtte da være nem… det var den

i alle runderne, er på følgende

program med mange nye spillere, dog ikke.

datoer:

som skulle testes. Vores nye spiller, Desværre var der ingen ”shot-

Thomas Olsen, skulle også testes, clock”, så jeg måtte bruge et stopur,

Søndag den 22. marts hos

og han fik klassifikationen 0.5. Bal- som vi fandt i vores depotrum. Jeg

Falcons

lcrackers og Falcons havde 2 pa- måtte være hurtig på fingrene, fordi

Søndag den 29. marts hos

raplegikere, der fik klassifikationen uret skulle nulstilles hver gang der

Ballcrackers

4.0, og som dermed ikke må del- var turn-over, ved udvisninger og

Søndag den 17. maj hos Full Pull

tage ved DM.

efter scoringer. Uret skulle så ikke

Lørdag den 23. maj hos Valhalla

nulstilles, men bare stoppes ved ti-

Warriors

Kampene skulle stå mellem den meouts og ved fejl begået mod det

nye klub Århus Lavia, Ballcrack

12

boldførende hold. Hvis så et hold i

13


IWAS Wheelchair Rugby

Championship 2009

Af: Michael F. Hansen

Efter at Landsudvalget sammen

med DHIF før sommerferien søgte

om at få EM til Danmark i 2009,

besluttede IWAS, International

Wheelchair & Amputee Sports Federation

endelig her i december at

tildele EM 2009 til Danmark.

EM skal afvikles i Hillerød ved Frederiksborg

Centret, og med overnatning

på det 4 stjernede Hillerød

Hotel. Organisationsgruppen er nu

gået i gang med turneringsplanlægningen,

og det ser ud til at det

denne gang, i forhold til EM 2005

Middelfart, bliver en hel del enklere

planlægningsfase. Vi har jo allerede

erfaringen fra Middelfart, og

transporten bliver noget simplere

denne gang, i kraft af at centret og

hotellet ligger kun med en afstand

på 200 m. Desuden har DHIF ansat

en eventkonsulent, som udelukkende

arbejder med netop internationale

stævner.

Organisationsgruppen består foreløbig

af:

Mette Holstein, DHIF/eventkonsulent

Lasse Larsen, Full Pull og medlem

af Landsudvalget

Johnny Jahn,

Ballcrackers

Michael F.

Hansen, Valhalla

Warriors

Mansoor Siddiqi, IT Chef i DHIF

Jens Mortensen, IT Konsulent i

DHIF

Sisse Grynet Egeborg, IT Medarbejder

i DHIF

Og så en ny kommunikationskonsulent

der bliver ansat i marts.

Organisationsgruppen vil i forbindelse

med turneringsafvikling få

brug for en masse frivillige. Fx skal

vi bruge 18 personer til bemanding

af dommerbord, tidsstyring og

straffeboks. Vi vil også få brug for

hjælpere til det praktiske arbejde.

Så hvis du, din familie, dine venner,

din kæreste eller din personlige

hjælper har lyst til at give en hånd

med, så kan du kontakte enten:

Michael F. Hansen / mfh30236969@

gmail.com

Mette Holstein / mho@dhif.dk

I kan følge med på denne hjemmeside

fra den 27. januar:

www.ecwheelchairrugby2009.dk

14 15


Statistik og tal Emneuge om handicap

og handicapidræt

Af Michael F. Hansen

Hvem har trænet mest eller mindst

det seneste år? Ja, det kunne jo

være sjovt at vide. Her kommer det

så for perioden 7. januar 2008 – 19.

januar 2009:

Jan Nauerby 106,0 timer

Niels H. Andersen 105,0 timer

Dan Sørensen 103,5 timer

Mikael Rosenkilde 95,0 timer

Michael F. Hansen 88,5 timer

Mads Eriksen 79,0 timer

Jan Kongsted 55,5 timer

Peter Danquart 36,5 timer

(Træningspause fra januar til maj)

Thomas Gertz 34,0 timer

(Træningspause fra august pga.

uddannelse)

Thomas Olsen 31,5 timer

(Startet i oktober)

John Smidt 11,5 timer

(sygemeldt en stor del af året)

Jesper Overgaard

10,0

timer (sygemeldt

en stor

del af året)

Der har været 43 træningsmandage

med maksimaltræningsmulighed

på 109 timer. Samlet har

klubbens spillere trænet i alt 756

timer i perioden.

I gennemsnit har der været 7,3

spillere pr. træning, og 2 gange har

der i årets løb været 10 spillere til

træning.

Tillykke til Jan Nauerby med titlen

”den mest trænende spiller i klubben”,

tæt forfulgt af Niels og Dan.

Før jul havde 6.b på Nørre Aaby

Skole emneuge om handicap og

handicapidræt. Emil og Mads var

på besøg ved en mandagstræning,

hvor de tog billeder, interviewede

og var med til at træne. Vi har fået

lov til at bringe følgende artikler i

vores klubblad, som jeg synes er

blevet rigtig gode:

”Kørestolsrugby” af Mads Gydesen

og Emil Mortensen

”Dagen med handicap” af Alexander

Bundgaard

”Portræt af Michael Frandsen

Hansen” af Mads Gydesen og Emil

Mortensen

16 17


Kørestolsrugby

Af Mads Gydesen og Emil Mortensen

Kørestolsrugby er en sport, som

kun få spiller. Det er en blanding af

håndbold, basketball og ishockey.

Det er en sport for mest rygmarvsskadede

tetraplegikere, men andre

handicap kan også spille. Både

mandlige og kvindelige. Spillerne

deles op i syv pointklasser. Jo

lavere din klasse er, desto højere

er din grad for dit handicap. De

syv klasser er: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

og 3.5.

Reglerne

Målet med kørestolsrugby er at

køre bolden over modstanderens

mållinje. To hjul skal krydse mållinjen

for at der er mål. Man må køre

med den på skødet, men hvert

tiende sekund skal bolden kastes

i jorden eller afleveres. Holdene

har ti sekunder til at sætte bolden

i gang efter et spilstop eller en

scoring af modstanderne, hvoref-

ter man har 12 sekunder til at føre

den over midterlinjen. Når bolden

er ført over midterlinjen, må den

ikke spilles tilbage på egen halvdel

igen.

Man må ikke have nogen som helst

form for kropskontakt, mens kontakt

og tackling mellem kørestolene

er en del af spillet. Man tackler

ved at slå bolden ud af skødet

på modstanderen eller at de andre

laver fejl.

Man må gerne køre i vejen for

forsvarsspillerne, så de ikke kan

tackle angriberen med bolden. Det

er også tilladt, at holde i vejen for

de angrebsspillere som ikke har

bolden. Det er kun tilladt tre at forsvarsspillerne

må være i forsvarszonen

ad gangen. De offensive

spillere må kun være der i ti sekunder

ad gangen.

En kamp består af fire perioder

af 8-minutters effektiv tid. Der er

overtid, hvis kampen ender uaf-

gjort i den ordinære tid. Overtiden

afgøres ved 3-minutters perioder.

Holdene består af fire spillere på

banen og op til otte udskiftere.

Kørestolene

Der spilles i specielle kørestole,

der giver en ekstra god beskyttelse.

Kørestolene er bygget

sådan: Forrest er der en bumber.

Den beskytter dig, når du kører

ind i andre. Der er ikke den store

forskel på de offensive og de defensive

kørestole, men bomberen

er længere på forsvarsstolene, så

man låse angriberne fast. Hjulene

er solide og skrå. Det gør det lettere

at løfte bolden op, hvis den

triller. Selvom de er solide, må man

ikke køre ind i andre bagfra.

Man sidder godt fast i stolene,

og det gør ikke ondt at køre ind i

andre pga. den gode beskyttelse.

Besøg hos Valhalla Warriors

Vi var ude og se Valhalla Warriors

træne i Rasmus Rask hallen i Bellinge.

Vi fik lov til at låne kørestolene

og være med i kamp. Udefra

ligner det en voldelig sport, men

når man prøver det, er det ikke så

slemt. Selvom de havde en nedsat

håndfunktion, kunne de sagtens

køre fra os. Man spiller med handsker

for at beskytte hænderne.

Nogen spiller i fingerhandsker

og andre i noget lignende vanter.

Fordi der er god beskyttelse, slog

vi os ikke, selvom de voksne mænd

kørte ind i os.

18 19


Dagen med handicap

Af Alexander Bundgaard

Michael Hansen kom op for at

spille nogle handicapspil med os,

så vi fik en følelse af, hvordan det

er at være handicappet. Et af spillene

var Goalball, vi fik bind for

øjnene, så vi ikke kunne se. Vi spillede

med en bold, der ringede, når

den trillede. Det gjaldt om, at trille

bolden over modstanderens mållinje,

bolden måtte kun trille.

Modstanderen skal forsøge at

redde bolden, inden den passerer

mållinjen. Heidi havde fastgjort

nogle snore i gulvet, så vi vidste,

hvad vej vi skulle skyde. Hvis

bolden er ude skal man give den til

modstanderen.

For at øve os med at være blinde

skulle vi have en blindefører. Vi

skulle lede hinanden rundt i hallen

og ud på toiletterne.

Efter det skulle vi en leg med bind

for øjnene igen. Heidi prikkede en

person på skulderen, som skulle

fange de andre med bind for

øjnene. I mens råbte vores makker,

hvor vi skulle gå hen.

Så kom kørestolene. Vi skulle øve

os på at køre rundt, inden vi skulle

spille rugby. En af øvelserne var

Shark.

Det er ligesom ’alle mine kyllinger

kom hjem’, men man skal bare køre

ind i dem der prøver at køre forbi,

så de ikke kan bevæge sig.

Til sidst spillede vi kørestolsrugby.

Vi spillede ikke helt efter reglerne,

men det var sjovt.

Dagen inden så vi en film med

mennesker i kørestole, som spillede

rugby. Den handlede også

om, hvordan det var, at være kørestolsbruger.

De sagde, at lige i

starten var det hårdt, men nu er

det blevet en god oplevelse for

dem.

20 21


Portræt af Michael Frandsen Hansen

Af Mads Gydesen og Emil Mortensen

Ulykken

Året er 1989. Nogle kammerater er

gået ud af handelsskolen og holder

fest i et sommerhus ved Varberg

strand. De vil imponere pigerne og

have det sjovt, og hopper derfor ud

fra en badebro. En af dem hopper

for højt, og dykker for lige ned i

vandet. Han vil hurtigt op med

hovedet, og rammer med hagen

bunden i forsøget på at komme

op. Han opdager, at han ikke kan

bevæge sig, og bliver næsten bevidstløs.

Hans venner opdager, at

der var noget galt, fisker ham op

og tilkalder en ambulance.

kørt på Odense Sygehus. Han får at

vide, at han har brækket halsen og

fået en rygmarvsskade. Han skal

sidde i kørestol resten af livet.

Michael Frandsen Hansen er 39 år

og bor Havevænget 3 i Middelfart.

Han er gift med Heidi Lund Hansen

og sammen har de Sarah på 2 år.

Michael og Heidi har kendt hinanden

i lidt over 5 år og været gift i

4 år.

Han er slemt handicappet og er

lam i benene og hænderne. Han

fortæller, at man mister en stor del

af kroppen fysisk. Han er tetraplegiker

og har brækket halshvirvlerne

C5 og C6. Han fortæller, at

han var usikker, fortvivlet og han

kunne ikke rigtig sætte sig ind i, at

han skulle sidde i kørestol.

Familiens reaktion

Michael og hans familie har det

fint med, at han er handicappet,

og han mener, at det er en del af

ham selv. Hans forældre havde det

svært i starten med at han sad i

kørestol, men han fik fortalt dem,

at han nok skulle klare sig.

Ingen medlidenhed tak!

Michael vil helst ikke have, at folk

føler for meget medlidenhed med

ham. Man skal se ham som en ligemand,

hvilket han er.

Han har oplevet, at en kvinde kom

hen til ham og sagde, at hun var

ked af at han sad i kørestol, og

at hun synes, det var så synd for

ham.

I dag kigger mange folk, hvis der

kommer en handicappet forbi.

”Jeg kigger lidt, hvis jeg ser en

mongol eller lignende, men hvis

der kommer en kørestolsbruger

forbi, synes jeg, at han er normal”,

siger Michael. Han fortæller også,

at det er okay at kigge, hvis bare

man ikke opfører sig som damen,

der synes, det var synd for ham.

dele ved at sidde i kørestol. Til

gengæld kan han finde mange

ulemper ved det, sagde han med

smil på læben. Blandt andet er der

problemer med manglende elevatorer,

handicaptoiletter og p-pladser.

Det er også svært at komme

rundt, når der er mange trapper,

dørtrin og kantstene.

Arbejde

Da han var lille havde han ikke

rigtig nogen ide om, hvad han ville

være. Så gik der mange år, og han

gik ud af skolen. Michael startede

på handelsskole i Fredericia. Da

Michael blev færdig, havde han

bestemt sig for, at han ville være

i militæret, og derefter finde ud

af, hvad han ville lave. Michael

kom nu ikke i militæret, da han

ved afgangsfesten fra Handelsskolen

brækkede halsen, og kom

til at sidde i kørestol. Nu arbejder

Michael i DHIF (Dansk Handicap

Idræts Forbund), hvor han blandt

andet arbejder med at få EM i kørestolsrugby

til Danmark, hvor det

så skal afholdes i Hillerød.

Ulemperne

Sporten

Michael Hansen spiller nu kørestolsrugby

i Valhalla Warriors,

I Michaels liv betyder hans kone

Han har også været ude for, at han som han selv har været med til at

Heidi og hans datter Sarah meget

ikke måtte komme ind i butikker, starte. Han og Valhalla Warriors

for ham, og det er vigtigt for ham,

eller at der er butiksfolk, som ikke træner om mandagen og nogen

Den uheldige person hedder Mi- at de har et godt familieliv, og at

ville hjælpe ham.

gange i weekenden. Han spiller for

chael Frandsen Hansen. Han bliver de har masser af tid til at være

Han synes ikke, der er nogen for- at have det sjovt, for at få et godt

sammen med Sarah.

22 23


kammeratskab og fordi det er sjovt

at konkurrere med andre. Michael

startede med at svømme, ”men det

blev kedeligt”, fortalte Michael os.

En dag ringede en af hans venner,

der hed Mogens og foreslog ham

kørestolsrugby. I starten var Michael

bange for at prøve, men han

gjorde det alligevel. Michael var

fuldstændigt solgt ved første spil.

Han har nu spillet kørestolsrugby i

10 til 11 år og spiller stadig.

FAKTABOKS

Navn:

Michael Frandsen Hansen

Fødselsdato:

1969

Handicap:

Rygmarvsskadet efter badeulykke

Nummer på spilletrøje: 2

Klub: Valhalla Warriors

Kørestolsrugby-spiller siden:

juli 1999

Point: 1.0 Lavpointer

Deltaget i turneringer: EM

2003, Vallensbæk Open, Bernd

Best, Svenske Mesterskaber

og Danmarks Mesterskaberne

24 25


26

Bemærk nye

TRÆNINGSTIDER

Hver mandag 15.00 til 18.00,

i Rasmus Rask Hallen, Bellinge ved Odense.

HUSK AT MELDE AFBUD TIL TRÆNERNE!

Michael F. Hansen og Jan Nauerby

Husk at være der en 1/2 time før træningsstart

Træningen starter kl. 15.00 præcis!

Træningen starter kl. 15.00

- så vær der i god tid....

More magazines by this user
Similar magazines