Danske Revisorer - Revisor-Team A/S

revisor.team.dk

Danske Revisorer - Revisor-Team A/S

22

ye retni

Dækningsafgift


Danske Revisorer 2-2009

fornuftigt ud efter forholdene .

Revisortilsynet signerer aftalen

digitalt i Revireg .

5. Gennemførelse af

kvalitetskontrollen.

Det er nu udtrykkeligt bestemt i

bekendtgørelsen, at den stikprøvevise

udtagelse af konkrete sager

til kontrol skal tage udgangspunkt

i en risikobaseret tilgang

og i aktiviteternes art og omfang

i revisionsvirksomheden .

Generelt er der vedrørende selve

gennemførelsen af kvalitetskontrollen

tale om mindre ændringer

.

En ændring er, at en revisionsvirksomhed

nu kan være pålagt

en delvis fornyet kontrol . Det vil

fremgå af Revisortilsynets afgørelse,

om der er tale om en delvis

eller en fuld fornyet kontrol . En

delvis fornyet kontrol vil være

pålagt i tilfælde, hvor det er et

klart afgrænset problemfelt, der

er påtalt af Revisortilsynet . I

kvalitetskontrollen for 2008 er

der pålagt delvis fornyet kontrol

ca . fem sager .

En anden ændring er, at hvis der

kun er udtaget en sag til kontrol

for en given revisor, og der konstateres

fejl i denne sag, så skal

der udtages mindst to sager til

for denne revisor . Konstateres

yderligere fejl i disse sager, skal

der udtages yderligere sager .

En tredje ændring består i, at

det skal kontrolleres, om revisionsvirksomhedenskvalitetsstyringssystem

har de fornødne

procedurer omkring hvidvask

og rapportering af økonomiske

forbrydelser .

Erklæring om den udførte kvalitetskontrol

skal indsendes senest

den 15 . november til Revisortilsynet

. Indsendelse af

erklæringen sker med digital

signatur i Revireg

6. Ekstra krav for

revisionsvirksomheder, der

reviderer virksomheder af

offentlig interesse

Ved kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder,

der reviderer

virksomheder af offentlighedens

interesse (kunder omfattet

af revisorlovens § 21, stk . 3),

skal en række yderligere forhold

kontrolleres i revisionsvirksomhedens

kvalitetsstyringssystem .

Det drejer sig blandt andet om

regler vedrørende rotationspligt,

særlige uafhængighedsregler

og retningslinjer for intern

viden og handel med værdipapirer

.

Endvidere skal kvalitetskontrollanten

foretage en vurdering af

revisionsvirksomhedens gennemsigtighedsrapport

.

Endelig skal kontrollanten, foruden

den erklæring om den udførte

kvalitetskontrol som afgives

ved alle kvalitetskontroller,

udfærdige en rapport med et

bestemt indhold, som er beskrevet

nærmere i retningslinjerne .

Rapporten skal indsendes samtidig

med erklæringen om kvalitetskontrollen

.

7. Betalingsforhold

Det er nu Revisortilsynet, der

opkræver betaling for kvalitetskontrollen

hos den kontrollerede

revisionsvirksomhed og

Revisortilsynet, der betaler kvalitetskontrollanten

for det udførte

arbejde .

Revisortilsynet har fastsat regler

om den timepris, som en kontrollant

må kræve for udførelsen

af kvalitetskontrollen .

En kontrollant (såvel registreret

som statsautoriseret revisor) må

opkræve en timepris, der er på

niveau med den timepris, som

den pågældende sædvanligvis

tager, når vedkommende udfører

erklæringsopgaver i henhold

til § 1, stk . 2, forudsat at kontrollanten

er i stand til at fremlægge

behørig dokumentation for, at

denne timepris er opkrævet hos

et passende antal kunder . Timeprisen

kan dog ikke overstige

1400 kr . Kontrolleres virksomheder,

der reviderer virksomheder

af offentlig interesse i henhold

til revisorloven, kan timeprisen

ikke overstige 2000 kr .

Kan kontrollanten ikke fremlægge

behørig dokumentation

for, at denne timepris opkræves

hos et passende antal kunder,

kan kontrollanten maksimalt

tage en timepris på 900 kr .

Kontrollanten sender regningen

som E-faktura til Revisortilsynet

samtidig med erklæringen .

Hvis antallet af forbrugte timer

på regningen overstiger antallet

More magazines by this user
Similar magazines