Oktober 2012 - LandboThy

landbothy.dk

Oktober 2012 - LandboThy

SIDE 5

Styr på forventningerne

SIDE 12

Hjemmeside med dig i centrum

SIDE 15

Sparring ved vindmølleprojekter

NYT fra LandboThy

#5

OKTOBER 2012

NYT

fra LandboThy

1


velkommen

2

Indhold

Hektisk efterår 2

Kontroller i landbruget 3

Landbruget kan ikke tåle flere økonomiske øretæver 4

Styr på forventningerne til 2013 5

Har DINE medarbejdere en ansættelseskontrakt? 7

Forventet indkomst / resultat for regnskabsåret 2012 8

Regninger over 10.000 kr. skal betales digitalt! 9

Beskatning af ulovlige aktionærlån 10

Servicefradrag bortfalder 11

En hjemmeside med dig i centrum 12

Sparring ved etablering af vindmølleprojekt 15

Ny kvægbrugskonsulent i LandboThy 17

Er du og din bedrift 2015 klar? 17

Foreløbige kornanalyser 18

Ny prognose 18

Spaltelukning 18

Majs som alternativ til hvede 19

Fulde stalde 2 19

Poltebehov efter 1. januar 20

Udnyttelse af slagtesvinestalde 20

Proteinniveauer 20

Organisation 22

Mødekalender 24

NYT fra LandboThy udgives af

Silstruppparken 2

7700 Thisted

Ansvarshavende bladredaktør:

Bodil Errebo Nielsen, ben@landbothy

Oplag 6.200

Næste nummer udsendes 12. december 2012

Hektisk efterår

Vi har oplevet et særdeles travlt og hektisk efterår,

både med en sen og omkostningstung høst og en

vanskelig og langt fra optimal etableringsfase af vintersæden.

På den politiske front har vi dog oplevet

en vis imødekommenhed med Natur- og Landbrugskommissionens

udmeldinger omkring den fremtidige

miljøregulering. Det er glædeligt, at man erkender,

at de senere års generelle reguleringer har været

forfejlede, og at der fremover bør satses på målrettede

tiltag, som sikrer bevarelse af produktionen samtidig

med, at vi tilgodeser miljøet. På baggrund af at

kommissionen direkte efterspørger løsningsforslag,

har LandboThy sammen med vore naboforeninger

taget initiativ til at inddrage Ålborg Universitet i et

samarbejde om pilotprojekter i og omkring Limfjorden

for bl.a. at underbygge vore drænvandsundersøgelser.

Vi er overbeviste om, at vi dermed kan dokumentere,

at generelle randzoner og efterafgrøder

ikke er det rigtige værktøj. Målet er helt klart, at vi

med faglig dokumentation og konsekvensberegninger

skal have politikerne til at erkende, at forfejlet

lovgivning kan tages op til fornyet revision, nøjagtigt

som vi nu oplever med fedtafgiften.

Ministerbesøg

September måned har budt på besøg af både fødevareminister

og miljøminister. Miljøministeren var i

spidsen for en delegation, som gerne ville se, hvorledes

Thy har tacklet udfordringen med at få skabt

en nationalpark i forening med landbruget og andre

interesseorganisationer. - Fødevareministeren var

bl.a. på rundvisning på Tican, hvor vi fik vist, hvad

vi kan tilbyde af unik og forædlet fødevareproduktion,

som i den grad bidrager til lokal beskæftigelse

og fælles samfundsøkonomi. Temaet i hele forløbet

har været, at vi er særdeles sårbare, hvis ikke råvaregrundlaget

er til stede. - Det er mit klare indtryk,

at besøget fungerede rigtig godt i forlængelse af de

mange indspil og konsekvensberegninger,

som vi har bidraget med her fra

landsdelen. - Forhåbentlig vil ministeren

efterhånden forstå alvoren!

Morten Yde

Formand LandboThy

NYT fra LandboThy


Kontroller i landbruget

AF KRISTOFFER KAPPEL, NæSTFORMAND LANDBOTHy

Vi er bevidste om, at Fødevarestyrelsens kontroller

af landbruget har fyldt meget hos vore medlemmer.

- Det er en ringe trøst, at en randzoneproblematik

har trængt emnet lidt i baggrunden.

Ønske om dialog

Vi har i LandboThy intenst arbejdet på at få sat et

møde op med veterinærdirektør Per Henriksen gennem

hele den forløbne del af 2012.

Vores ønske er at påvirke det fremtidige kontrolarbejde

i dansk landbrug.

Vi må desværre erfare, at man fra Fødevarestyrelsen

ikke har ønsket at tage en dialog med primærproducenterne.

De seneste 3 måneder er der for alvor gået politik

i tingene, da det nært forestående Veterinærforlig II

skal lanceres.

NYT fra LandboThy

landbothy

I forløbet har vi som forening været sat lidt på sidelinjen,

idet dialogen til landbruget har været ført

fra centralt hold gennem brancheforeningen VSP og

Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Medlemsmøde

Når vi kender omfanget af Veterinærforlig II, vil vi

igen forsøge at få sat et medlemsmøde i stand, hvor

vi kan orientere om indholdet af forliget og de parametre,

der er lagt vægt på.

Det er min forventning, at der er sat fokus på KOkontroller,

hvor vi som landbrug ikke længere kan

tåle, at der ikke er noget minimumgrænse for udløsning

af KO-sanktioner.

Er der guldkorn i sigte?

Deltag i det regionale møde om planteproduktion, hvor der bl.a. er fokus

på reformen af EU´s landbrugspolitik, prisudviklingen og vandplaner.

15. november 2012 kl. 19.00-22.00

Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted

På programmet er:

De store politiske udfordringer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplanerne og fremtidig kvælstofregulering

Gdr. Torben Hansen, formand Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion

Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen

Direktør Carl Åge Pedersen, Videncentret for Landbrug

Reformen af EU´s landbrugspolitik, pesticider og retssager mod staten

v/Landbrug & Fødevarer

Debat

Stil spørgsmål, deltag i debatten og kom frem med dine gode ideer. Hvordan fremmer vi samspillet med den

regionale og lokale indsats?

Deltagelse er gratis. - Tilmelding senest 12. november 2012 på tlf. 9618 5700 eller www.landbothy.dk.

3


mors-thy familielandbrug

Landbruget kan ikke tåle flere økonomiske øretæver

AF JENS OLE KRISTENSEN, FORMAND MORS-THy FAMILIELANDBRUg Og

POUL MARTIN ANDERSEN, NæSTFORMAND MORS-THy FAMILIELANDBRUg

Før 2007 så vi ikke de store bevægelser på foderpriserne,

selvom det dengang var verdensmarkedet,

der hovedsagelig bestemte prisniveauet.

Det har ændret sig. Som følge af større købekraft

rundt om i verden, faldende lagre og større udsving i

høstudbytterne er markedet blevet mere nervøst, og

bedrifter med en høj selvforsyningsgrad har væsentlig

bedre forudsætninger for at klare sig end bedrifter

med lav selvforsyningsgrad.

Samtidig ser vi, at den finansielle sektor sætter

tommelskruerne på landbruget ved at hæve bidragssatser

og rentemarginaler til urimelige satser.

4

Det giver voldsomme konsekvenser for rigtig

mange landbrugsbedrifter, da mange landmænd er

økonomiske pressede efter en række meget svære år.

Den finansielle sektor risikerer dermed at skyde

sig selv i foden, hvis de hæver satserne yderligere.

Kreditinstitutterne bør derfor nøje overveje, hvad

der er den optimale beslutning.

Landbruget kan ikke tåle flere økonomiske øretæver

nu.

DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab

Din totalleverandør til landbruget ligger i:

• Hillerslev

• Østerild

• Stagstrup

• Nykøbing Mors

• Hvidbjerg

Limfjord • Tlf. 33 68 70 10 • www.dlg.dk

NYT fra LandboThy


Styr på forventningerne til 2013

AF HENRIK HARDBOE gALSgAARD, DIREKTøR LANDBOTHy

Aktuelt er det tiden for offentliggørelse af prognoser

og prisforventninger for 2013.

I store træk forventes en forbedring af driftsresultaterne

for alle bedriftstyper – men især svinebedrifter

og mink skiller sig ud.

Mælkeproducenternes indtjening er fortsat utilfredsstillende,

mens planteavlerne har en mindre

tilbagegang.

Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift

ventes at blive på 550.000-600.000 kr. i 2012 og

2013.

Omkring 140 medlemmer og kunder i LandboThy

har fået udarbejdet et budget i 2012 og har fået lavet

en budgetopfølgning pr. 30. september 2012.

Efter nogle utilfredsstillende år for landbruget er

der klare forbedringer at spore i budgetopfølgningerne

for især svinebedrifterne.

Afsætningspriserne på svinekød er blevet forbedret

i perioden, og renten er stadig på et lavt niveau.

I skrivende stund vækker de høje foderpriser dog

bekymring hos mange mælke- og svineproducenter.

Stigende priser på avlen er imidlertid til glæde for

planteavlerne, men vi mangler stadig at se stigende

mælkepriser, som er på et alt for lavt niveau i forhold

til omkostningerne på mælkebedrifterne.

NYT fra LandboThy

landbothy

Flere eksperter – herunder blandt andet det internationale

finanshus RaboBank og AgroMarkets,

forudser stigende mælkepriser i 4. kvartal 2012 og i

2013.

Nødvendigt styringsværktøj

For enhver driftsleder vil det være oplagt og et nødvendigt

styringsværktøj at få lavet et budget for det

forventede resultat og likviditetsudviklingen for

2013.

Jeg vil derfor opfordre til, at I tager fat i en rådgiver

for at få aftalt arbejdsgangene i de næste måneder.

Forventninger til LandboThys resultat

LandboThys budgetopfølgning for de første 9 måneder

er tilfredsstillende.

Der er for 2012 budgetteret med et resultat på ca.

508.000 kr.

Perioderegnskabet for de første 9 måneder er en

anelse bedre end budgetteret for perioden.

Baggrunden herfor er en god styring af omkostningerne,

som sammenholdt med effektivitetsforbedringer

og rationaliseringsgevinster via samling

af medarbejderne har påvirket budgetopfølgningen

5


kort&godt

6

KvægCafé

18. december kl. 19-22

Der serveres masser af kaffe, sødt og

sundt, der er plads til sna(c)k og et oplæg

om Kvægnøglen - nøglen til hvad?

Vi slutter med en godnathistorie.

Pris kr. 75,00

HOT SPOT

Se de seneste myheder på WWW.LANDBOTHY.DK

v/ Calle Hilligsø

21. november 2012 kl. 19

på Morsø Landbrugsskole

• Foderforbrug søer, smågrise og slagtesvin

• økonomi 2013

• Silo-kontrol

• Toksiner

• Leje af stalde

• Fravænnet pr fravænning

• Salmonella

Der er forskelligt program

for soholdere og slagtesvineproducenter.

gratis adgang!

Er du medlem af LandboThy eller Mors-Thy

Familielandbrug og under 60 år?

Hvis du ikke allerede har Gruppeliv, så stop

lige op! - Vi har et godt tilbud, hvor ægtefællen

også er dækket.

Kontakt LandboThy på tlf. 9618 5700 for

yderligere oplysninger.

Salg af Proseed

tørresiloer

Service og

reparation på

korn/foder anlæg

Køb og salg

af nyt og brugt

udstyr

Ginnerupvej 17 • 7760 Hurup Thy

Tlf. 9795 9125 • Mobil 2498 2552

NYT fra LandboThy


Har DINE medarbejdere en ansættelseskontrakt?

Jf. ansættelsesbevisloven har enhver arbejdsgiver

pligt til senest inden for 1 måned efter ansættelsen

at give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige

vilkår for ansættelsesforholdet - når ansættelsesforholdet

har varighed af mere end en måned, og

den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger

8 timer.

Manglende ansættelseskontrakt

Hvis arbejdsgiveren undlader at overholde sine forpligtelser

efter ansættelsesbevisloven, kan lønmodtageren

få tilkendt en godtgørelse ved domstolene.

godtgørelsen kan være på op til 13 ugers løn og

fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder,

herunder om manglen betyder noget konkret

for lønmodtageren. godtgørelsen kan i særlige tilfælde

forhøjes til 20 ugers løn.

Professionel rådgivning

med stor nytteværdi

Uvildig forsikringsrådgivning til

dansk landbrug der gi´r bedre dækning

- ofte til lavere præmie.

NYT fra LandboThy

Kontakt forsikringsmæglerne

Steve M. Madsen

mobil 24 34 34 00

Arne Winther

mobil 20 89 29 63

Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV


landbothy

Ny domspraksis viser godtgørelser på 10.000 kr.

pr. manglende kontrakt + op til 13 ugers løn!!!!! -

Man får ingen advarsel - boden falder omgående

ved kontrol.

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Det anbefales, at arbejdsområder/arbejdsopgaver

og ansvarsområder defineres i kontrakten.

Man kan med fordel også lade en konkret arbejdsplan

indgå i ansættelseskontrakten med arbejdstider

osv. og derved afværge fremtidige problematikker

ved at have afstemt forventninger og ønsker forud.

Undgå at risikere godtgørelse til dine medarbejdere

ved ikke at have fået lavet kontrakterne - henvend

dig til LandboThy for juridisk bistand ved udarbejdelse

af ansættelseskontrakter.
7


økonomi & jura

Forventet indkomst / resultat for regnskabsåret 2012

AF JENS OVERgAARD, øKONOMIKONSULENT

Få et hurtigt overblik over økonomien i 2012

Så snart bogføringen for en periode er afsluttet, kan

vi trække en Råbalance for perioden.

Råbalancen er en opgørelse af den likviditetsmæssige

udvikling – evt. sammenlignet med samme periode

sidste år.

11 måneders opgørelse

- og vurdering af den skattemæssige indkomst

En råbalanceopgørelse efter 11 måneder er især aktuel,

hvis der er behov for en vurdering af den skattepligtige

indkomst.

Der er således mulighed for at disponere inden

årsskiftet med henblik på at optimere den skattepligtige

indkomst og evt. indbetale a conto skat for

at undgå rentetillæg.

Opgørelsen kan trækkes, så snart bogføring for november

er afsluttet.

8

Foreløbigt driftsresultat for 2012

Suppleres råbalancen for hele året med oplysning

om besætning og beholdninger m.m. på opgørelsesdagen,

får man et foreløbigt bud på årets resultat.

Råbalancen er derfor et rigtig godt værktøj til at

give et hurtigt overblik over udviklingen i virksomhedens

økonomi. Det kan være relevant både for virksomhedslederen

og pengeinstituttet.

Opgørelsen kan laves, så snart bogføring for december

er afsluttet, og de nødvendige statusoplysninger

indsendt.

Såfremt du har interesse i at få udarbejdet en råbalance,

skal du kontakte din økonomikonsulent.

Overvågning af gyllebeholdere

Vær klar med en gyllealarm

Alarm på overløb

Alarm på pludseligt fald i beholderen

Strømforsyning til tryktransmitter

Kan drives af solceller

Gemmer hændelser i en log til dokumentation

Ingen investering i dyrt specialudstyr

INGEN BINDING til abonnementer eller licenser

Se gylle niveau i tanken på internettet

eller via sms

Vi kan hjælp dig med den bedste løsning.

Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom:

* Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper *

NYT fra LandboThy


Regninger over 10.000 kr. skal betales digitalt!

AF SVEND SUNESEN, øKONOMIKONSULENT

Du skal betale regninger på over 10.000 kr. inklusiv

moms digitalt (f.eks. med dankort, via netbank,

på posthuset eller i banken) - ellers kan du komme

til at skulle betale, hvis sælgeren snyder med skat og

moms.

Reglerne gælder fra 1. juli 2012 og blev nærmere

omtalt i sidste udgave af NyT fra LandboThy.

Har du betalt kontant, kan du dog ved på en mail

at oplyse SKAT om dit køb stadig slippe for at betale,

hvis sælgeren snyder med moms eller skat.

Mailen til SKAT om købet skal sendes via SKATs

hjemmeside www.skat.dk.

Her skal der indberettes oplysninger om det foretagne

køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt

identificerer leverandøren og betalingen af

købet.

Indberetningen skal foretages senest 14 dage efter

betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens

modtagelse.

Sådan sender du mail om kontanthandel til SKAT:

1. Log på Tast Selv Erhverv

2. Vælg Kommunikation (du skal være tilmeldt denne

funktion i Tast Selv Erhverv)

3. Vælg Send besked til SKAT

4. Vælg et af emnerne:

a. Moms, Lønsum og EU-salg uden moms

b. Skatteforhold – selvstændig og erhvervsdrivende

c. Skatteforhold – selskaber og foreninger

5. Vælg Indberet kontanthandel

6. Vælg mail

TILMELD DIG LANDBOTHYS

ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL

PÅ WWW.LANDBOTHY.DK

NYT fra LandboThy

økonomi & jura

Har du betalt kontant, kan du dog

ved på en mail at oplyse SKAT om

dit køb stadig slippe for at betale,

hvis sælgeren snyder med moms

eller skat.

Snak med din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl

om indberetning af kontanthandel eller reglerne om

digital betaling.

En god og sikker handelspartner

for landbruget...

• Køb og salg af afgrøder

• Gødning, planteværn og såsæd

• Mineraler, råvarer og foderblandinger

Afdelinger i Thy og Thyholm

Kontakt os allerede i dag på tlf. 9794 1844

Nordvest Foder A/SN F

... alt til landbrug, have og hobby ...

Vestervig 9794 1844 . Hvidbjerg 9787 2400 www.nordvestfoder.dk

9


økonomi & jura

Beskatning af ulovlige aktionærlån

AF KARSTEN KNUDSEN, cHEFKONSULENT SKAT

Personer, der har bestemmende indflydelse på

et selskab (ejer mere end 50% af selskabskapitalen

eller råder over mere end 50% af stemmerne, samt

nærtstående til disse personer, dvs. ægtefæller, forældre,

bedsteforældre, børn, børnebørn og disses

ægtefæller) er omfattet af en lovændring, hvor man

bliver beskattet af ulovlige aktionærlån.

Rent praktisk foregår det ved, at hovedaktionær/

anpartshaver bliver beskattet på udbetalingstidspunktet

enten i form af yderligere løn eller udbytte.

Hvad er ulovligt aktionærlån?

Udgangspunktet er, at alle hævninger i selskabet

bliver betragtet som ulovlige aktionærlån og dermed

løn/udbytte.

10

Lån billigt hos

Mors, Thy og Hanherreds

Indkøbsforening

- lige nu til 4,95 procent i rente

Der ydes lån til

maskiner og løsøre.

- vil du vide mere - så kontakt:

Mors, Thy og Hanherreds

Indkøbsforening

v/driftsleder Birthe Jensen,

Silstrupparken 2, 7700 Thisted

Tlf. 9618 5714

Kun lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig

disposition, er ikke omfattet.

Derfor er det blevet endnu vigtigere at have en

skarp opdeling mellem ens egen økonomi samt selskabets

økonomi.

Loven har virkning for lån, der ydes, for sikkerheder

der stilles, og midler der stilles til rådighed fra og

med den 14. august 2012.

- vi sætter pris

på din ejendom

Tlf. 9618 5800

www.landbothymaeglerne.dk

NYT fra LandboThy


Servicefradrag bortfalder

AF SVEND SUNESEN, øKONOMIKONSULENT

Servicefradrag (håndværkerfradrag) bortfalder

med udgangen af 2012.

Fradraget for arbejdsløn til service og istandsættelse

i hjemmet ophører pr. 31.12.2012.

Det er derfor ved at være sidste udkald for at gøre

brug af fradraget.

NYT fra LandboThy

Korn

Foderstoffer

Gødninger

Kemikalier

Diesel- og fyringsolie

Leverandør til fremtidens landmænd

Tlf: 97 74 43 11 · www.mollerup.dk

www.jensengrafi k.dk


Vi har

erhvervskunder

indenfor alle

erhverv. Det er

en af vore

styrker.


Ole Andersen

Afdelingsdirektør

Hurup

økonomi & jura

Fradraget er maksimalt 15.000 kr. pr. person pr. år. -

Da der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, er skattebesparelsen

maksimalt ca. 5.000 kr.

For at få fradrag i 2012 skal arbejdet være udført

inden udgangen af 2012, og fakturaen skal være

betalt senest den 28. februar 2013.

OBS!

Det er en betingelse for fradrag, at betalingen

sker digitalt.

11


udvikling

En hjemmeside med dig i centrum

AF MARK BUSKBJERg, UDVIKLINgSMDARBEJDER

Du har måske været forbi vores hjemmeside landbothy.dk

for nylig.

I så fald har du nok også lagt mærke til, at vi har

fået et helt nyt design på siden. Vi har også tilladt

os at flytte lidt rundt på vore sider, så det er endnu

lettere for dig fremover hurtigere at finde relevante

oplysninger.

12

Vores tre kundegrupper har fået hver deres afdeling på

hjemmesiden, så du også hurtigere kan finde de oplysninger,

der er relevante for dig.

I LandboThy vil vi gøre en forskel for dig. Det gælder

både i vores rådgivning, hvis du som ny kunde

kommer forbi hjemmesiden for første gang, eller

hvis du besøger siden dagligt.

Vi har allerede lavet en række ændringer, der gør

det lettere for dig at finde den rigtige information -

hurtigt.

Kan du huske den her? Landbothy.dk har fået nyt

look. Det nye design fokuserer på at skabe overblik,

enkelhed og ro på hjemmesiden.

En af de mest markante ændringer er vores forside.

Nu er det blevet lettere for dig hurtigt at finde

relevante oplysninger.

NYT fra LandboThy


NYT fra LandboThy

Savnede du menuen til venstre da du besøgte vores nye

forside? Den har stadig fast plads på alle vores andre

sider, så du hele tiden bevarer det forkromede overblik.

Vi vil i løbet af efteråret gennemarbejde hjemmesidens

indhold og fylde mere på, så du får en bedre

oplevelse som kunde - uanset om du er fuldtidslandmand,

deltidslandmand eller er en af den cirka femtedel

af vore kunder, der driver et håndværks- eller

serviceerhverv.

De mange ændringer i hjemmesidens struktur

bakkes op af et lækkert nyt design, der er lavet ud fra

nøgleordene: overblik, ro og enkelhed.

Vores tre kundegrupper har fået hver deres afdeling

på hjemmesiden, så du også hurtigere kan finde de

oplysninger der er relevante for dig.

udvikling

Det nærmest neutrale design vil også give plads til

at sætte mere fokus på det væsentlige, nemlig alle

de informationer vi har til dig på vores hjemmeside.

Vi håber, du vil tage godt imod det nye design,

og vi er sikre på, at du også bliver glad for den nye

struktur.

For uddybende spørgsmål omkring arbejdet med

hjemmesiden, kontakt venligst udviklingschef Pernille

Hjortkjær.

Nederst på alle side får du overblik over seneste nyt og

vore arrangementer. Vil du gerne have informationerne

direkte i din mailboks, så kan du altid tilmelde dig vores

nyhedsbrev på hjemmesiden.

13


planter & miljø

14

Kernemajsdag

Tirsdag 6. november

Kl. 10.00-14.00

I/S Brunshøjgaard, Oddesundvej 350, 7760 Hurup

Kom, se og hør om:

• Forskellige majssorter til dyrkning af

kernemajs og biogas

• Dyrkning af kernemajs

• Vådfodring af kernemajs til søer, smågrise og slagtesvin

• Mejetærsker og løsninger til efterbehandling

Arrangementet er gratis

Arrangørerne er vært ved helstegt pattegris.

NYT fra LandboThy


Sparring ved etablering af vindmølleprojekt

NYT fra LandboThy

planter & miljø

AF MORTEN LINNEMANN MADSEN, MILJøKONSULENT, cAND. gEOM., Og KJELD KUDSK, øKONOMI- Og SPEcIALKONSULENT

LandboThy har gennem årene opnået stor erfaring

med rådgivning ved etablering af vindmølleprojekter

- både med sparring før, under og efter

- senest ved et projekt i Nørager.

Hvad er gået forud

I 2004 bistår rådgiver fra LandboThy med rådgivning/sparring

over for en gruppe nordjyske landmænd

i forbindelse med erhvervelse af vindmøller

i Tyskland.

Alle gruppens deltagere køber herefter hver 1

vindmølle i Tyskland.

Vindmølle på egen jord

En af disse landmænd – Jens Iversen fra Nørager -

vælger efterfølgende at fortsætte sparringen med

LandboThy i forhold til egne jordtilliggender.

Dette munder efterfølgende ud i et konkret projektforslag,

der tilgår Rebild Kommune vedrørende

opstilling af vindmøller i Brorstrup Mose ved Nørager.

Projektet ønskes af landmand Jens Iversen udbredt

således, at flere omkringboende kan involveres som

medejere i projektet.

I 2010 gives der tilladelse til opstilling af 3 stk. 3,6

MW Siemens møller med 149,9 meter i totalhøjde

(pt. størst mulig landbaserede mølletype).

8 måneder senere gives der tilladelse efter projektansøgning

udfærdiget af LandboThy på vegne

af gitte og Jens Iversen til yderligere 2 stk. møller af

samme type og dimension som tidligere nævnte.

Disse to møller bliver idriftsat i oktober 2011, efter

at der er solgt 20% mølleandele til omkringboende

naboer.

Rådgivningen

LandboThy har ved gennemførelsen af ovennævnte

projekt bistået med totalrådgivning omkring følgende:

Møller ved brorstrup Mose

• Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Rebild

Kommune

• Budgettering

• Nabohøring, udbud af anparter og erstatning i

forhold til VE-loven

• Udarbejdelse af prospektmateriale, herunder annoncering

efter køberetsloven

• Anmeldelse af luftfartshindring

• Forhandling af 15-årig service, overvågning og

garantiaftale

• Stiftelse af vindmøllelauget

• Indhentning af tilbud til udførelse af anlægsopgaven,

og forhandlinger heraf

• Indhentning af finansieringstilbud og forhandlinger

heraf

• Bistand af bygherre ved byggestyring

• m.m.

15


kvæg

16

Træf dit valg og følg det!

Kursus for mælkeproducenter

Torsdag 22. november 2012

9.30–10.00 Kaffe og velkomst

v/kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen, LandboThy

10.00–11.00 Muligheder i avlen, herunder brug af kønssorteret sæd og kødkvægsæd

belyst ved SIM Herd-beregninger.

v/avlsrådgiver Palle Larsen, Viking Genetics, og kvægbrugskonsulent Anette Østergaard, LandboThy

11.00-12.00: Grovfoder - hvad tegner sig med de aktuelle forhold for mælkeproduktion?

Skal vi avle protein, energi, fordøjelig NDF, struktur?

Interessante eksempler på grovfodermidler

Udbytte/potentiale, dyrkningskrav og –omkostninger

v/planteavlskonsulent Erik Fjendbo Jørgensen, LandboThy

12.00–13.00 Middag

Svind, opbevaringsomkostninger samt værdi til mælkeproduktion

belyst ved NorFor-beregninger.

v/kvægbrugskonsulent Helle Sievertsen, LandboThy

13.00–14.00 Sundhedsstrategi

Herunder vaccination, behandlingstrategi for yverbetændelse, goldkobehandling og

PCR-prøver, smittebeskyttelse/forebyggelse

v/dyrlæge Helle Sloth, Dyrlægegruppen Thy

14.00–14.45 Lov om hold af kvæg og planer for bedriften

v/kvægbrugs- og bygningskonsulent Robert Pedersen, LandboThy

14.45-15.00 Kaffe og evaluering

Pris pr. deltager inkl. forplejning:

700 kr. excl. moms - 50 % rabat til medarbejdere, der deltager sammen med arbejdsgiver

De lokale raceavlsforeninger har ydet et tilskud til kursusdagen.

Tilmelding :

Senest fredag den 16. november på tlf. 96185700 eller på www.landbothy.dk

NYT fra LandboThy


.

Ny kvægbrugskonsulent i LandboThy

AF ROBERT PEDERSEN, KVægBRUgS- Og BygINgSKONSULENT

Her en lille præsentation af mig selv.

Jeg blev færdig som agronom i 1983 og har siden

da arbejdet som kvægbrugskonsulent først på Mors

og senest i Landbo Limfjord i Skive.

De sidste ca. 12 år har jeg også arbejdet med indretning

af staldanlæg til kvæg, både malkekvæg og

ammekvæg.

Byggerådgivning

En god indretning og opbygning af staldanlægget er

vigtig for at kunne opnå nogle gode produktionsresultater

med et begrænset ressourceforbrug, herunder

arbejdsforbrug.

Det gælder også, når eksisterende bygninger

anvendes. Byggerådgivningen har fyldt en stor del af

min tid i de seneste år.

Siden 1. juni 2012 har jeg været lejet ud 2-3 dage

om ugen til Bygningskontoret NORD A/S i Aalborg,

hvilket fortsætter i min ansættelse i LandboThy.

”Nye øjne” på kvægbedrifter

Ud over at skulle overtage nogle af de arbejdsopgaver,

som de øvrige ansatte på LandboThy Kvæg har,

så er alle mine arbejdsopgaver ikke fuldt ud fastlagt

endnu.

Jeg forestiller mig, at jeg kan blive ”et par nye

øjne” på de kvægbedrifter, der er interesseret i at få

set på deres kvægbedrift med ”nye øjne”.

Jeg tror på, at jo bedre man som kvægbruger kan

udnytte alle de muligheder, der er på ejendommen,

jo bedre resultater og bundlinje kan man opnå.

En af mine store interesser er desuden grovfoderproduktion,

der repræsenterer store værdier i

kvægbruget, ind imellem også store udfordringer,

som f.eks. lige nu.

NYT fra LandboThy

Kvægproduktionen er en spændende

produktionsgren - for mig

at se den produktionsgren, der er

flest forskelligartede muligheder

indenfor.

Hvad der er ”det rigtige” for den

ene kvægbruger, kan være ”det

forkerte” hos den anden. Det gør det interessant at

være kvægbruger og spændende at være rådgiver.

Jeg ser frem til mange besætningsbesøg hos LandboThys

kvægbrugere.

Mit mobilnummer er 23 64 40 36.

Er du og din bedrift

2015 klar?

AF KAJ E. KRISTENSEN, KVægBRUgSRÅDgIVER

I 2015 forsvinder mælkekvoten. Hvad giver det af

muligheder på din bedrift? - Hvad er målet for din

bedrift, og hvad eller hvor er mulighederne? - Skal

produktionen udvides, eller skal ydelsen optimeres

eller både og ........

Mulighederne og begrænsningerne men også ønskerne

er forskellige fra bedrift til bedrift.

Det er nu, målene skal sættes. Miljøansøgninger

og udvidelse af kvieopdræt tager tid.

Sæt fokus på din bedrift sammen med dine rådgivere

i den kommende tid.

ydelse pr. ko vil få ny fokus, men også indtjening

og tidsforbrug pr. kg produceret mælk.

kvæg

17


midtjysk svinerådgivning i/s

Foreløbige kornanalyser

AF SøREN S. THUESEN, SVINERÅDgIVER

De foreløbige landsanalyser er nået lidt videre, men

tallene flytter sig ikke meget. Analyserne siger p.t. (tal

i parentes er 2011-tal):

18

Vinterbyg 8,1% protein (9,1)

Vårbyg 8,3% protein (8,9)

Hvede 8,7% protein (9,1)

Fosfor er for alle kornsorter efterhånden nede på 2,7

g/kg.

Ny prognose

Prognosen er opdateret af L&F her i september. -

Forventningerne til 2013 er hævet med 62 øre, så

der nu regnes med 12 kr. + efterbetaling.

Smågrisene forventes at koste 425 kr. ved beregnet

notering (konv.) og omkring 420 kr. i puljemarkedet.

Den sidste forventer jeg dog personligt kan

ende noget højere, måske endda omkring 450kr.,

hvis priserne går, som analytikerne spår.

Det lyder jo meget godt, men livet er jo ikke lutter

indtægter. Foderet er dyrt, og det forventes, at det

nuværende niveau holder frem til og med 2. kvartal

2013, hvorefter priserne normaliseres.

For 2014 regnes med samme slagtesvinenotering

som i 2013, men med lavere foderpriser og deraf dyrere

smågrise.

Vi vil som udgangspunkt bruge disse prognoser til

budgetlægning, men jeg tror, det er vigtigere end nogensinde

før at være klar på, hvilken holdning man

har til ovenstående.

De af vore kunder, som har fået lavet analyser på

deres korn, har ligget spredt på både den ene og den

anden side af disse værdier.

Har du ekstra indhold af f.eks. protein i kornet, er

der penge at hente.

En procent ekstra protein i forhold til landsværdierne

kan spare dig for 2% sojaskrå. Med en prisdifference

på 150 kr. (lavt sat måske) giver det 3 kr. pr.

100 kg foder eller 5-6 kr. pr. slagtesvin.

Spaltelukning

Kravet om at lukke nogle spalteåbninger til i slagtesvinestalde

står vist efterhånden klart for de fleste.

Der er flere produkter på hylderne - plastikskinner,

epoxy og cementprodukter.

Der er igennem det sidste år lavet en erfaringsindsamling

på de ovennævnte løsninger, og ingen af

dem falder uheldigt ud.

Alle løsningerne koster sjovt nok ca. det samme. I

en sti med 20 grise skal man regne med godt 1.000

kr.

Det er stort set samme pris som for at skifte spalterne

til den drænede model.

Så har du mulighed for at pille spalteelementer op

uden at skulle skrue for meget inventar fra hinanden,

så vil jeg anbefale dette.

www.midtsvin.dk

NYT fra LandboThy


Majs som alternativ til hvede

AF SøREN B. THUESE, SVINERÅDgIVER

Enkelte producenter bliver tilbudt kernemajs fra Frankrig som alternativ

til hvede.

Jeg har prøvet at optimere det ind i en diegivningsblanding og en smågriseblanding.

Kravet til prisforskel er ca. 10kr hvorved du ikke tjener

hverken mere eller mindre.

Søger du en gevinst skal prisforskellen altså være noget større end 10kr.

Fulde stalde 2

AF SøREN S. THUESEN, SVINERÅDgIVER

Ordningen, hvor en ældre miljøgodkendelse revurderes

efter nye standarder for kvælstof- og fosforudskillelse,

får for grise over 25 kg (altså slagtesvin) lov

til at køre et par år mere.

Samtidig med forlængelsen af den første anmeldeordning

kommer en ny og mere generel ordning

”Fulde stalde 2” for tilladelser givet efter 1. januar

2007. Op mod halvdelen af alle svineproducenter

har en miljøgodkendelse dateret efter 2007.

Siden grundlaget for beregning af én dyreenhed

senest blev justeret i 2009, er udskillelsen af kvælstof

faldet 8-10 pct. i både smågrise- og slagtesvineholdet.

”Det bliver muligt at udvide både smågrise- og

slagtesvinehold i et omfang svarende til grundlaget

for udskilt kg kvælstof og fosfor ab dyr på godkendelsestidspunktet.

Dog kan en landmands relative

udvidelse ikke være større end grundlaget i normtal

2008/09.

NYT fra LandboThy

midtjysk svinerådgivning i/s

Derfor er det muligt at udvide

produktionen med op til

8-10%”, siger Bent Ib Hansen

fra L&F.

Der kan accepteres øget

udskillelse af fosfor, når BAT

kravet for fosfor er overholdt

inklusiv overholdelse af en

række begrænsninger på ud- Bent Ib Hansen

bringning af husdyrgødning på

arealer i fosforklasse 1-3. Ordningen udløber med

udgangen af 2017.

Snak med miljøafdelingen i LandboThy, om hvordan

dette kan hjælpe dig.

19


midtjysk svinerådgivning

i/s

Poltebehov efter 1. januar

Har du taget en beslutning om at ændre drægtighedsstaldene

for at efterkomme reglerne om løsgående

drægtige søer, så skal du være klar med ekstra

polte.

Der vil være søer, som ikke kan holde til systemet,

og der vil være søer, der bare ikke kan finde ud af

omstillingen. Derfor vil du måske opleve et behov

for flere polte.

Hvis du laver dem selv, så er det på høje tid at øge

avlsløbningerne. Hvis du normalvis har skiftet 50-

55% af søerne om året, så skal du nok regne med at

øge behovet med 30%. Hvis du ikke skal blive tvunget

til at udvælge flere polte end nu fra samme kuld,

så er du nødt til at lave flere avlsløbninger.

Ring evt. til Søren på tlf. 2163 4675, hvis du er i

tvivl om, hvor mange avlsløbninger du præcist har

behov for. For mange og for få er for dyrt!

Udnyttelse af slagtesvinestalde

Med de nuværende foderpriser kan det være

svært at forestille sig en fornuftig økonomi i slagtesvin.

Men selv med de høje foderpriser kan der såmænd

godt være en idé i at producere grise.

Med en forventet gennemsnitlig smågrisepris i

dette høstår på 425 kr. + transport og tillæg (25 kr.)

og med en notering på 11,43 kr. + efterbetaling kan

man med gennemsnitlige produktionsresultater

lave et dækningsbidrag på omkring 80 kr.

20

Proteinniveauer

Leverer du slagtesvin til Danish crown, kan der

være gode penge i at sænke råproteinniveauet til

120 gram. Aminosyrerne skal fastholdes på VSP´s

norm.

Dermed er besparelsen på foderet større end tabet

på ekstra fradrag for lidt lavere kødprocent.

Dette gælder IKKE, hvis du leverer englandsgrise

og/eller leverer til Tican eller Jutland Meat. Her kommer

fradraget til at overstige besparelsen.

Husk at gøre din foder- eller mineralleverandør

opmærksom på, hvem du leverer grise til. Vi oplever

flere gange misforståelser på netop dette område.

Ring til Kristian Jensen på tlf. 4050 7740 og hør om

dine muligheder.

Så er der betalt 167 kr. for kornet og kontraktpriser

på proteindelen.

Købes færdigblandet foder, falder DB med 30kr.

Der er altså penge til at betale for husleje og arbejdsløn.

Har man selv smågrisene, og har man en tom slagtesvinestald,

så er der fornuftig økonomi i at fede

grisene op nu.

NYT fra LandboThy


Hjemmepleje / praktisk hjælp

Med en ny lov som grundlag, kan du nu selv bestemme,

om du ønsker kommunens tilbud om hjemmehjælp eller

vil bruge et privat firma.

Nordthy HjemmeService er godkendt som leverandør af

praktisk hjælp i din kommune. Det vil sige, at vi kan udføre

rengøring og tøjvask, som du er visiteret til af kommunen.

Tilkøbsydelser

Nordthy HjemmeService kan tilbyde andre ydelser, som du kan bestille hos os ud over de ydelser, som du

allerede er visiteret til. Tilkøbsydelser skal du selv betale.

• Hverdagsrengøring.

• Hovedrengøring.

• Bagning, madlavning og opvask.

• Vask og strygning.

• Indkøb af dagligvarer.

• Almindelig havearbejde, inkl. klipning af hæk.

• Bortkørsel af haveaffaldet i forbindelse med arbejdet.

• Fældning af træer.

• Rensning af tagrender.

Vi spreder kalk

med GPS...

NYT fra LandboThy

Nordthy Hjemmeservice

Henvendelse på

tlf. 9618 5700

...og er klar til høst og efterårsarbejdet

21


organisation

22

Jubilæer

Birthe M. Jensen, sekretær

og driftsleder i Indkøbsforeningen

for Thy, Mors og Hanherred,

havde 1. oktober

2012 været ansat i 40 år. – Jubilæet

markeres på et senere

tidspunkt.

Helle N. Jørgensen, revisorassistent,

havde 21. september

2012 været ansat i 25 år. Ansættelse

Fratrædelser

Robert Pedersen, tiltrådte 1.

oktober en stilling som kvægbrugsrådgiver

i LandboThy.

Se omtale af Robert Pedersen

andetsteds i bladet.

Trine N. Nørgaard, økonomikonsulent,

fratræder sin stilling i LandboThy den 31. oktober

2012.

Sidse Hilligsø, sekretær/sagsbehandler,

fratræder sin stilling i LandboThy Mæglerne

den 31. oktober 2012.

NYT fra LandboThy


BESTYRELSEN I LANDBOTHY

Morten yde, formand Stenbjergvej 48 7752 Snedsted Tlf. 2325 7158

Kristoffer Kappel, næstformand Bjerregårdsvej 5, Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf. 5174 2300

Lars Henrik callesen Lunden 2 7990 øster Assels Tlf. 2033 4537

Niels Eriksen Hurupvej 5 7760 Hurup Thy Tlf. 2344 0074

Bjarne S. gravesen Holmevej 3 7700 Thisted Tlf. 2014 7176

Leif gravesen Klatmøllevej 27 7700 Thisted Tlf. 2020 7636

Kim Jørgensen Lavbjergvej 2, Serup 7790 Thyholm Tlf. 2019 2035

Kristian Kappel ydbyvej 119 7760 Hurup Thy Tlf. 2042 9055

Niels Jørgen Pedersen Sundbyvej 4 7752 Snedsted Tlf. 4093 1718

Karl chr. Thøgersen Hjardemålvej 185 7700 Thisted Tlf. 2092 5055

ØVRIGE

Bygningskontoret Nord Hobrovej 437 9200 Aalborg SV Tlf. 9634 5250

Midtjysk Svinerådgivning I/S Resenvej 85 7800 Skive Tlf. 9615 3020

Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 9618 5726

Nordvestjydsk Vikarservice Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 2028 0085

Nordthy Hjemmeservice Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 9618 5700

VikingDanmark Asmildklostervej 11 8800 Viborg Tlf. 8728 2000

øremærkebestilling (kvæg, får og geder) Tlf. 7015 1333

cHR-afdelingen – RyK MIDT/VEST Nupark g, Nupark 47 7500 Holstebro Tlf. 9740 4000

Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted v/Kirsten Poulsen Tlf. 9793 1024

Landmandens Indkøbsklub v/Bent Frostholm Tlf. 9793 1098

Region Viborg LandboUngdom & 4H Tlf. 8728 1840

Sydthy-Thyholm Husholdningsforening v/Sussi Lousdal Tlf. 9795 6212

Morsø 4H v/Henrik Nielsen Tlf. 9772 4286

Nordthy 4H v/Annette Møller Tlf. 2345 4005

Sydthy-Thyholm 4H v/Lene christensen Tlf. 9795 6169

Morsø LandboUngdom v/christian Juul Mark Tlf. 6174 4276

Thy LandboUngdom v/Karl Kristian Iversen Tlf. 2486 6675

Åbent Landbrug Thy Nord v/Manna Bollesen Hansen Tlf. 9793 4831

Åbent Landbrug Thy Syd v/Birte Aarup Tlf. 9795 1192

BESTYRELSEN I MORS-THY FAMILIELANDBRUG

Jens Ole Kristensen, formand Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Tlf. 51740426

Poul Martin Andersen, næstformand Dover Møllevej 14, Dover, 7760 Hurup Tlf. 21496553

Per Damsgård Kløv Møllevej 13, Kløv, 7700 Thisted Tlf. 40355128

Lars gravesen Hanstholmvej 56, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf. 40176492

Ejvind Furbo Efterskolevej 13, galtrup, 7950 Erslev Tlf. 20319573

Aksel Dissing Bjørndrupvej 18, 7900 Nykøbing Tlf. 28692791

Børge Jacobsen Skinnerup Skråvej 19, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf. 40872013

Jan Nielsen Skarntydevej 21, 7980 Vils Tlf. 21663522

Bente Andersen Vanggårdsvej 6, Tødsø, 7900 Nykøbing Tlf. 27890690

gert Vestergård Vilsgårds Mark 1, 7980 Vils Tlf. 40358438

Niels Møller Damsgårdvej 3, Sønderhå, 7752 Snedsted Tlf. 31779111

NYT fra LandboThy

økonomi & jura

23


mødekalender

24

HVORNÅR HVAD OG HVOR HVEM

6. november 10.00 Kernemajsdag landboThy i samarbejde med

Brungshøjgård I/S, oddesundvej 350, hurup leverandører til landbruget

12. november 19.00 Julearrangement Familie & Samfund

hedy’s Blomster, Gisselbækvej 12, hørsted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted

14. november 18.30 Regionsmøde - Viking danmark Viking danmark

I/S højlund, Tinggaardsvej 6, Skyum og hotel Vildsund Strand

19. november 18.30 Julestue Familie & Samfund

Syrenvej 16, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted

21. november 19.00 hot-Spot Midtjysk Svinerådgivning I/S

Morsø landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, nykøbing

22. november 9.30 Træf dit valg og følg det landboThy Kvæg

Videncenter Thy-Mors, SIlstupparken 2, Thisted

Realkredit

DLR Kredit yder realkreditfinansiering

til alle landbrugsformål

Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte

Område 77 og 79

Henrik Gregersen

Kærupvej 105

7741 Frøstrup

Tlf. 70 24 34 79

Fax: 70 24 35 79

E-mail: hg@dlr.dk

Ved vurdering af

ejendomme med

stor svineproduktion

medvirker desuden

Karl Damsgaard

»Vibsig«, Vibsigvej 25

9700 Brønderslev

Tlf. 70 24 34 26

Fax: 70 24 35 26

E-mail: kd@dlr.dk

vi gør en forskel for dig

30. november 16.00 ”Vi hader København” Familie & Samfund

Teatertur til Aalborg Skjoldborg-Sjørring-Tilsted / loF

10. december 18.30 Smag på nationalpark Thy Familie & Samfund

v/Søren og Kerstin, Vorupør Slagter Skjoldborg-Sjørring-Tilsted

18. december 19.00 Kvægcafé landboThy Kvæg

Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted

er realkredit

Nyropsgade 21 · 1780 København V

Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00

www.dlr.dk · dlr@dlr.dk

NYT fra LandboThy

More magazines by this user
Similar magazines