STAMDATA register for vindmøller nu klar - oversigt over skrotning dt !

emd.dk

STAMDATA register for vindmøller nu klar - oversigt over skrotning dt !

INDHOLD:

Vindenergi

side 2

Vindkraft

side3

Vindmøllers

energiproduktion

side 4

El & Naturgas

side 5

Olie, kul og

Biobrændsler

side 6

Graddøgn,

udetemperatur og

Solenergi

side 7

EMD

www.emd.dk

ENERGI- OG MILJØDATA

AKTUELLE DATA OVER ENERGIUDVIKLINGEN I DANMARK · 3. KVARTAL 2002

600

500

400

300

200

100

0

1978

1979

1980

1981

1982

1983

STAMDATA register for vindmøller nu klar

- oversigt over skrotning

På Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk,

kan man nu finde en liste over vindkraftstatus

pr. august 2002. Med disse oplysninger, der

hvad mølleantal og effekt angår må forventes

at være meget præcise, kan man nu ved at

sammenholde med VINDSTAT databasen ved

EMD, hvor alle opstillede møller siden 1976 er

registreret, danne et meget præcist billede af

skrotningsordningens omfang. Til gengæld

kniber det i Stamdata registeret meget med

møllekoordinaterne. Mange mangler koordinater,

og endnu flere er inddateret med forskellige

koordinatsystem definitioner - dette

vil forhåbentlig blive forbedret.

antal opstillet

antal nedtaget (%)

effekt nedtaget (%)

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Næsten 2/3 dele af alle møller (64%) opstillet

frem til og med 1984 er ryddet pr. august

2002 - og mange flere kommer til de kommende

måneder. Pr. 28 oktober var 638

møller skrottet med skrotbevis. Så de første 7

årgange af nyere dansk vindkraftudbygning,

der aldersmæssigt nærmer sig de 20 år vil formodentlig

stort set være væk ved udgangen

af 2002. For den næste 7 års periode, møller

opstillet 1985-1991 er 21% ryddet (15% af

effekten). Disse møller er gennemsnitligt 14

år gamle. Til gengæld for de mange skrottede

møller forventes omkring 200-250 MW ny

mølleeffekt, hvilket med dagens møllestørrelse

nok vil svare til 200-250 møller. Skrotningsordningen

må med andre ord siges at være

en succes..


Vindenergi 2002 4 KVARTAL

Det blev meget udsædvanlig vindkvartal, hvor den langt overvejende vindretning var fra øst. Vindindekset

baseret på de få DMI-målestationer tilbage, som vi oprindeligt har anvendt, viste et vindindeks på kun 78%

mod Naturlig Energi's 94%. De få målestationer kombineret med at detaljerede produktionsdata for samtlige

møller fremover er tilgængelige, betyder at vi er igang med at omlægge vor opgørelses metode. Et grundigt

foranalyse arbejde er igangsat, og der kan fremover forventes væsentlig bedre data samt nye spændende

præsentationer.

Vindenergi indeks (%)

500

400

300

200

100

0

Retningsfordeling af energi

Vest

vnv

vsv

Vindenergi

V

Ø

V Ø

V

S

N

Ø Ø

Ø

Ø

Ø

ØØ

Ø

Ø N

Ø

V S Ø

SV

V

V

Ø

S

V

Ø

S

Ø

Ø

V

V

S

V

S

V

V

Ø

Ø S

S Ø

Ø V

S Ø

Ø Ø

S

Ø Ø Ø

S Ø

S

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø Ø ØØ

Ø Ø

Ø Ø

S

ØØ ØØ

Ø

Ø

Ø

V V

Ø

Ø

V S

Ø

Ø

S V

ØV Ø

N

Ø

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

nnv

ssv

Nord

0,3

0,2

0,1

0

Syd

nnø

ssø

ønø

øsø

Øst

VINDATLAS Målt 4 kvartal 2002

E-index Vmiddel

Oktober November December

Vindindex Okt Nov Dec GNS

Nordjylland - - - -

Vestjylland 104 80 89 91

Østjylland - - - -

Sønderjylland 45 69 89 68

Fyn 77 64 88 76

Sjælland 77 61 100 79

Bornholm - - - -

Hele landet 75 69 92 78

EMD-ref. år 104 98 119 107

Aktuel/ref.år 73% 70% 77% 73%

NE-index 103 78 102 94

SIDE 2 Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø , tel: 9635 4444, fax: 9635 4446, email: emd@emd.dk, web: www.emd.dk

15

12

9

6

3

0

V_middel, 10 m over

terræn (m/s)

Figur 1. Vindenergiindex og -hastighed døgn for døgn med angivelse af hovedvindretning.

Figuren viser hvor meget vindenergi der hvert døgn har været til rådighed for vindmøllerne som landsgennemsnit. Værdierne er beregnet ud

fra målte vindhastigheder og er korrigeret med en typisk vindmølles effektkurve. Med label er hovedvindretning vist - fx. betyder V at vinden

overvejende er kommet fra vest det døgn. Retningsangivelserne er opdelt i 4 hovedvindretninger.

Figur 2 Vindretning, energifordeling.

Figuren viser det aktuelle kvartals vindenergi- retningsfordeling.

Desuden er vist fordelingen som anvendes ved VINDATLAS

beregninger (Danmark’92 = Beldringe).

Tabel 1 Vindenergiindex efter landsdel pr. mnd.

Tabellen viser de af EMD beregnede vindenergiindex baseret på

vindhastighedsmålinger. Vindenergiindex benyttes til at korrigere en

eller flere måneders produktion til et normalår, hvorved man på et

tidligt tidspunkt kan afsløre om en given vindmølle opfylder den

beregnede produktion, samt følge eventuelle ændringer i en

vindmølles produktionsevne med tiden.


Vindkraft - status for udbygningen 2002 4 KVARTAL

En rekord stor udbygning i årets sidste 2 måneder betød ialt næsten 500 MW nye effekt i Danmark i 2002, hvor

lidt over 100 MW blev taget ned, så netto knap 400 MW tilgang. I figurerne nedenfor mangler ca. 45 MW, som

endnu ikke er med i Energistyrelsens Stamdata register, som oplysningerne baseres på - dog er det forventede

slutresultat medtaget i tabellen, som hvad angår antal nedtagne er fordelt på grove skøn. En mangel i stamdata

registret er de mere detaljerede ejer oplysninger, hvorfor disse nok fremover vil blive reduceret i tabellen.

Procentuelt oplevede Bornholm den største netto tilgang i 2002, med hele 151% fremgang i installeret effekt.

Figur 3 Månedlig udbygning

Figuren viser, hvor mange møller og MW

vindkraft der er opstillet netto (dvs. nedtaget

effekt fratrukket) de seneste 15 måneder i

Danmark. Desuden ses udviklingen i den

samlede akkumulerede installerede effekt.

Måltallet i energiplan 21 er 1500 MW på land i

år 2005 - dette er nået i 2. kvartal 1999.

Måltallet for VE totalt er, at 20 % af

elforbruget skal dækkes af VE i år 2003 .

Figur 4 Status og seneste års

udbygning opdelt på amter

Figuren viser dels hvor mange MW vindkraft,

der er installeret i de enkelte amter ved

udgangen af dette kvartal (samlet

søjlelængde), dels hvor stor en andel, der er

installeret de seneste år (den højre del af

søjlerne), samt hvor meget dette udgjorde i

procent af hvad der var installeret for eet år

siden (tallet ud for søjlerne).

Tilgang (Antal , MW)

300

200

100

0

-100

-200

-300

0102

Nordjylland

Viborg

Århus

Ringkøbing

Vejle

Ribe

Sønderjylland

Fyn

Bornholm

Storstrøm

Vestsjælland

Roskilde

Frederiksborg

København

Månedlig tilvækst og status

Brutto Anden/ukendt Enkelt/industri Fælles/laug Elværk TOTAL

opstillet Antal Effekt(kW) Antal Effekt(kW) Antal Effekt(kW) Antal Effekt(kW) Antal Effekt(kW) Gns.(kW)

før 90 74 5,936 933 59,776 1,382 151,233 230 42,013 2,619 258,958 99

1990 -

- 81 12,394 203 37,467 106 32,925 390 82,786 212

1991 2 300 83 15,517 242 44,149 46 14,245 373 74,211 199

1992 1 150 31 4,979 130 24,750 52 14,700 214 44,579 208

1993 2 599 33 7,635 80 18,495 29 10,195 144 36,924 256

1994 1 37 48 15,491 49 14,500 38 18,600 136 48,628 358

1995 -

- 78 35,907 28 9,985 85 46,125 191 92,017 482

1996 -

- 334 173,268 29 13,370 41 21,125 404 207,763 514

1997 47 15,825 416 244,977 35 19,550 39 20,600 537 300,952 560

1998 1 750 326 219,685 96 64,590 39 27,450 462 312,475 676

1999 5 2,460 308 231,209 56 40,151 50 38,090 419 311,910 744

2000 5 1,665 445 377,886 149 140,390 85 80,960 684 600,901 879

2001 -

- 52 46,800 83 70,780 13 10,920 148 128,500 868

2002 -

- 300 298,200 -

- 100 198,800 400 497,000 1,243

TOTAL 138 27,722 3,468 1,743,724 2,562 649,410 953 576,748 7,121 2,997,604 421

Ophørte 18 1,286 677 71,647 503 11,455 314 32,833 1,512 117,221 78

Netto 120 26,436 2,791 1,672,077 2,059 637,955 639 543,915 5,609 2,880,383 514

Fordeling 2.1% 0.9% 49.8% 58.1% 36.7% 22.1% 11.4% 18.9% 100.0% 100.0%

Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, t el: 9635 4444, fax: 9635 4446, email: emd@emd.dk, web: www.emd.dk SIDE 3

0202

0302

0402

0502

0602

0702

0802

0902

1002

1102

1202

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

Tilgang antal Tilgang effekt (MW) Akkumuleret (MW)

Effekt pr. amt samt vækst trend

Tilgang seneste år: 350 MW = 14.0%

151.3%

-10.5%

-3.1% -0.4%

-0.2%

-0.2%

14.5%

15.4%

22.1%

93.5%

2.3%

2.6%

13.3%

3.1%

- 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0

Status for 1 år siden Tilgang seneste år

Tabel 2 Status og tilgang fordelt på ejerform

Status i tal, opdelt på ejerform. Nederst ses status før og efter de nedtagne møller er fratrukket. Der er dog især usikkerhed på tallet for

nedtaget effekt, da denne ikke systematisk rapporteres.

Samlet effekt (MW)


Vindmølle produktion 2002 4 KVARTAL

13,5% af elforbruget incl. nettab fra vindmøller dette kvartal - som er det første med næsten præcise oplysninger.

Der mangler kun Elkraft data for oktober + novmember, ellers er alle data baseret på Energistyrelsens nye

detaljerede produktionsdata oplysninger for hver enkelt mølle, og dermed er tallene for hvert enkelt amt præcise.

Tilsvarende for data omkring mølleantal på amter, dog er Stamdata ikke helt opdateret endnu. Iflg. Eltra er der

således 45 MW mere installeret effekt end Stamdata viser, hvor bl.a. en del af Horns Rev mangler. Ribe amt er

med Horns Rev naturligvis "topscorer" i tilgang. Sønderjylland fører når det gælder dækning af elforbrug.

4kvt.2002 Status ultimo kvt. Tilgang i kvt. Produktion i kvartalet , MWh Forbrug Rapport Faktisk el-

Amt Antal MW Antal MW okt-02 nov-02 dec-02 SUM GWh procent dækning

Nordjylland 936 425 (100) 14 73.882 52.143 65.500 191.525 881 100% 21,7%

Viborg 639 290 (100) 36 53.396 37.950 52.344 143.690 535 100% 26,9%

Århus 387 252 (57) 37 40.677 30.919 41.282 112.879 894 100% 12,6%

Ringkøbing 851 373 (61) 41 57.407 42.983 59.298 159.688 602 100% 26,5%

Vejle 187 93 (22) (0) 14.333 11.267 17.529 43.129 679 100% 6,4%

Ribe 384 328 50 122 29.116 31.836 57.653 118.605 457 100% 25,9%

Sønderjylland 486 302 (16) 2 43.138 39.737 62.988 145.863 518 100% 28,2%

Fyn 373 208 (11) 24 29.565 23.830 39.552 92.947 819 100% 11,3%

Bornholm 49 23 8 10 1.230 929 1.074 3.233 138 100% 2,3%

Storstrøm 594 296 (17) 8 51.827 39.155 45.267 136.249 618 100% 22,0%

Vestsjælland 363 160 (10) (1) 20.630 15.586 18.019 54.234 788 100% 6,9%

Roskilde 64 23 (4) (0) 3.014 2.277 2.633 7.924 368 100% 2,2%

Frederiksborg 59 18 (3) (0) 2.466 1.863 2.154 6.482 626 100% 1,0%

København 57 53 (1) (0) 14.417 10.892 12.592 37.902 1.348 100% 2,8%

SUM 5.429 2.844 (344) 293 435.098 341.367 477.884 1.254.350 9.272 100% 13,5%

Tabel 3. Energiproduktion samt tilgang i vindmøller

Ovenstående tabel viser, hvorledes den månedlige energiproduktion dette kvartal er fordelt på amter. Kilden er Energistyrelsens Stamdata

register samt tilhørende produktionsdata. Amternes elforbrug er skønnet ud fra Energistyrelsens ENERGIDATA, hvor en række oplysninger

for hver enkelt kommune fører frem til det beregnede elforbrug, som efterfølgende skaleres til hele landets elforbrug, pt. knap 35.000 GWh/år

incl. nettab. Forbruget er opdelt på måneder ud fra Eltra og Eltras faktiske forbrugsopgørelser tilgængelige på Internettet.

Produktion (GWh)

800

700

600

500

400

300

200

100

-

Månedlig elproduktion seneste 15 mdr.

0110

0111

0112

0201

0202

0203

0204

15,2%

16,3%

15,8%

15,8%

16,0%

15,7%

14,5%

13,9%

14,6%

14,3%

15,6%

15,7%

15,9%

16,0%

17,4%

Produktion ØST Produktion VEST

Vindindeks-normeret prod.

0205

0206

0207

Figur 5 Energiproduktion og dækning af elforbrug

Her ses udviklingen i energiproduktion, baseret på Elkraft samt Eltras datagrundlag, der er tilgængeligt på Internettet. Den vindindeks

normerede produktion er faktisk produktion korrigeret med vindindex, her gns. af NE og EMD/DMI vindindeks. Denne giver et løbende billede

af hvor stor en del af årsmiddel elforbruget, der dækkes med vindkraft ved normale vindforhold (tallet på kurven). Variationerne i dette tal

skyldes at vindindeks ikke korrigerer "korrekt", når samtlige møller i Danmark korrigeres. Databasen med detaljerede oplysninger om hver

enkelt vindmølle er tilgængelig, dels som PC-program, hvor bl.a. alle møllernes koordinater er registreret, dels via internet (begrænset

adgang).

SIDE 4 Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, tel: 9635 4444, fax: 9635 4446, email: emd@emd.dk, web: www.emd.dk

0208

0209

0210

0211

0212


El og Naturgas 2002 4. KVARTAL

Elsalgspriserne for decentral kraftvarmeproduktion følger den faldende tendens der har været hele det sidste år.

Som det fremgår af tabel 4 med fald i afregningspriserne kvartal for kvartal udviser for såvel 4 kvartal 2002 som

første kvartal 2003 faldende priser for begge kraftværksområder i alle tre tarifperioder.

Naturgaspriserne har ikke udvist samme faldende tendens i slutningen af året. Set under et var 4. kvartal i 2003

det dyreste kvartal i året. Sammenlignet med naturgasprisen i 2001 er den gennemsnitlige månedspris faldet 2-4%

afhængigt af tariftypen.

Vest for Storebælt

Øst for Storebælt

[kr/MWh-el] Spidslast Højlast Lavlast Spidslast Højlast Lavlast

1. kvt 2002 559 444 209 574 433 209

2. kvt 2002 565 449 213 580 438 213

3. kvt 2002 565 447 208 580 436 208

4. kvt 2002 545 428 190 560 417 190

1. kvt 2003 543 425 186 557 414 186

Vest for Storebælt

Øst for Storebælt

[timer] Spidslast Højlast Lavlast Spidslast Højlast Lavlast

Okt '02 138,0 195,5 410,5 138,0 207,0 399,0

Nov '02 126,0 178,5 415,5 126,0 189,0 405,0

Dec '02 120,0 170,0 454,0 108,0 162,0 474,0

Jan '03 138,0 195,5 410,5 138,0 207,0 399,0

Feb '03 126,0 178,5 415,5 126,0 189,0 405,0

Mar '03 120,0 170,0 454,0 108,0 162,0 474,0

Figur 6 og Tabel 6. Naturgaspriser

De viste naturgaspriser er angivet ved et

forbrug på 10.000 MWh-natur-gas, idet

der er taget hensyn til pris-strukturen,

der giver en reduktion i prisen ved større

indkøb. Der er ikke medtaget øvrige

rabatter. Prisen “El-Prissikring” dækker

maksimalprisen under den 2-årige

prissikringsaftale. Alle priser er ekskl.

moms, priserne for forbruger- og

fjernvarme-tarif er inkl. afgift. Kilde:

DONG.

kr/Nm3

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

1992

År

1994

1996

Naturgaspriser

(Excl. Moms, incl. Afgift)

Forbruger Fjernvarme Erhverv El

Tarif Tarif Tarif Tarif

Okt '02 (kr/m3) 5,07 4,16 2,05 1,89

Nov '02 (kr/m3) 5,21 4,17 2,03 2,05

Dec '02 (kr/m3) 5,08 4,04 1,87 1,89

Gns. (kr/m3) 5,12 4,12 1,98 1,94

Gns. (kr/MWh) 465 375 180 176

Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, tel: 9635 4444, fax: 9635 4446, email: emd@emd.dk, web: www.emd.dk SIDE 5

1998

2000

200204

200206

Tabel 4. Elsalgspriser for

decentral kraftvarmeproduktion

Betaling for el fra de decentrale værker

er fastsat som de lang-sigtede

marginalomkostninger ved at

producere electricitet på et natur-gasfyr

combined cycle reference-værk inkl.

sparet netudbygning og sparet nettab

ved decentral place-ring (jvf. Bek. 786

af 21.08.2000). De angivne priser er an

10 kV-net.

Kilde: Eltra og Elkraft-system.

Tabel 5. Antal tariftimer øst og vest for Storebælt

I tabellen er angivet antallet af spids-, høj- og lavlasttimer for begge sider af Bæltet. Forskellen på antal tariftimer imellem de enkelte måneder

på det samme sted skyldes bl.a. placeringen af weekender og helligdage i måneden. Antallet af timer er beregnet ved hjælp af EMD’s program

energyPRO. Kilde: Eltra og Elkraft system.

200208

200207

200209

200211

År-Måned

500

400

300

200

100

Forbruger Fjernvarme Erhverv El-Prissikring El

0

kr/MWh


Olie, kul og biobrændsler 2002 4. KVARTAL

2002 er bl.a. kendetegnet ved at energi- og miljøafgifterne på energiområdet ikke er blevet ændret i årets løb.

Priserne på olieprodukterne ender 2002 på et niveau, som ligger noget over niveauet ved indgangen til året.

På biobrændsels området er den mest markante iagttagelse, at prisen på specielt træpiller er markant stigende i

den betragtede periode, mens prisen på de øvrige biobrændsler udviser en vigende tendens. Den kan

bemærkes, at gennemsnitsrækkerne i tabel 8 i årets løb fra at vise alm. gennemsnit til at vise vægtede

gennemsnit.

Energi Energi CO2 Pris

Fyringsolie pris afgift afgift i alt

Okt '02 2,58 1,83 0,27 4,68

Nov '02 2,39 1,83 0,27 4,49

Dec '02 2,55 1,83 0,27 4,65

Gns. (kr/l) 2,51 1,83 0,27 4,61

Gns. (kr/MWh) 251 183 27 461

Energi Energi CO2 Pris

Fuelolie pris afgift afgift i alt

Okt '02 1,06 2,10 0,33 3,49

Nov´02 0,91 2,10 0,33 3,33

Dec´02 0,97 2,10 0,33 3,40

Gns. (kr/l) 0,98 2,10 0,33 3,41

Gns. (kr/MWh) 90 193 30 313

Energi Energi CO2 Pris

Kul (3. kvt 2002) pris afgift afgift i alt

Gns. (kr/t) 261 1350 242 1853

Gns. (kr/MWh) 35 182 33 250

Pr 1. Okt 2002 Halm Træflis Træpiller Biogas

Max-pris (kr/GJ) 36,60 41,57 60,80 83,33

Min-pris (kr/GJ) 19,38 13,09 22,73 43,74

Gns (kr/GJ) 26,73 31,54 47,39 64,46

Gns (kr/MWh) 96,15 113,45 170,47 231,87

600

500

400

300

200

100

Fyringsolie, Fuelolie og Kul

(excl. moms, incl. afgift)

SIDE 6 Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, tel: 9635 4444, fax: 9635 4446, email: emd@emd.dk, web: www.emd.dk

1992

År

1994

1996

1998

2000

200201

200203

200205

200207

200209

Kul Fyringsolie Fuelolie

Figur 7 og Tabel 7. Priser for Fuelolie, Fyringsolie og Kul

De viste priser er forbrugerpriser ekskl. moms og inkl. afgift. Kulprisen er baseret på importprisen tillagt afgifter og er såle-des

uden distribution og avance. Kilder: Energistyrelsen og Konkurrencestyrelsen.

Figur 8 og Tabel 8. Bio-Brændsler

Priserne for biobrændsler stammer fra DFF’s kvartalsvise

statistik, der bygger på indberetninger fra

medlemsværkerne og er således kun dækkende for

indkøb i større mængder og dækker derfor ikke

privat forbrug. Priserne er ekskl. moms.

Kilde: DFF.

kr/GJ

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1990

År

1992

1994

Bio-Brændselspriser

(excl. moms)

1996

1998

2000

2002-01

200211

Måned

Kvartal

2002-03

Halm Træflis

Træpiller Biogas

600

500

400

300

200

100

250

200

150

100

50

0

kr/MWh

kr/MWh


Graddøgn, udetemperatur og solenergi 2002 4 KVARTAL

Året 2003 sluttede med et gennemsnitligt graddøgnstal for landet som helhed på 3019. Dette er ikke mindre end

hele 23 % under normalårets. Dette selvom 4. kvartal, som det fremgår af tabel 9, indeholder 8% flere graddøgn

end normalårets.

Årets modtagne solenergi målt som globalståling er målt til at ligge knap 4 % over normalårets.

EMD's Normalår Målte værdier Afvigelse

Okt Nov Dec Sum Okt Nov Dec Sum Målt-Normal

NORDJYLLAND 279,8 402,5 482,8 1.165,0 329,9 402,3 539,0 1.271,2 9,1%

VESTJYLLAND 261,7 378,2 451,5 1.091,4 309,9 395,2 529,2 1.234,3 13,1%

ØST-MIDTJYLLAND 269,8 396,3 474,4 1.140,5 314,4 377,7 511,7 1.203,8 5,5%

SØNDERJYLLAND 241,2 376,2 461,2 1.078,6 300,5 377,6 513,1 1.191,2 10,4%

FYN 259,4 387,6 470,7 1.117,7 300,3 371,9 515,9 1.188,1 6,3%

SJÆLLAND 260,6 389,8 473,0 1.123,3 310,5 389,7 534,7 1.234,9 9,9%

BORNHOLM 233,6 365,5 449,4 1.048,5 248,8 347,4 500,6 1.096,8 4,6%

HELE LANDET 258,0 385,1 466,2 1.109,3 302,0 380,3 520,6 1.202,9 8,4%

Tabel 9. Graddøgn

Her ses skyggegraddøgn opgjort for hver landsdel samt kvartalets afvigelse fra EMD’s normalår 1987-1998. På EMD-online vises desuden

sol- og vindkorrigerede graddøgn for hver landsdel.

15,0

10,0

5,0

0,0

-5,0

-10,0

Døgnmiddeltemperatur

Udetemperatur Gns Normal

Oktober November December

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Gns: 07 Norm: 09 Gns: 04 Norm: 04 Gns: 00 Norm: 02

Figur 9. Døgnmiddeltemperatur

Figuren viser udsvingene i kvartalets døgnmiddeltemperatur, her udregnet som et gennemsnit fra 7 geografisk jævnt fordelte DMImålestationer.

De vandrette streger viser døgnmiddeltemperaturen midlet over måneden, hhv. Gns og Normal, hvor Normal stammer fra

EMD’s normalår 1987-1998.

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Solenergi

Globalsstråling Gns Normal

Oktober November December

Gns: 1384 Norm: 1391 Gns: 492 Norm: 592 Gns: 272 Norm: 330

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Figur 10. Solenergi

Figuren viser globalstrålingen på vandret flade døgn for døgn i dette kvartal, målt som en middelværdi for 7 geografisk jævnt fordelte DMImålestationer.

De vandrette streger viser indstrålingen pr. døgn midlet over måneden, hhv. Gns og Normal, hvor Normal stammer fra EMD’s

normalår 1987-1998.

Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, tel: 9635 4444, fax: 9635 4446, email: emd@emd.dk, web: www.emd.dk SIDE 7


Kvartalsskriftet

ENERGI- OG MILJØDATA

Udgives af den selvejende institution

ENERGI- OG MILJØDATA (EMD)

Niels Jernesvej 10

DK-9220 Aalborg Ø

tlf: +45 9635 4444

fax: +45 9635 4446

e-mail: emd@emd.dk

http://www.emd.dk

Oplag:

Ca. 400 eksemplarer

Pris:

Årsabonnement : 300 kr + moms.

Medlemmer af EMD får bladet gratis.

Redaktion:

Per Nielsen, Ansvarshavende redaktør

Anders N. Andersen

Grafisk tilrettelæggelse og lay-out:

Ivan Jacobsen og Susan W. Baastrup

Den selvejende institution

ENERGI- OG MILJØDATA (EMD)

er en medlemsforening, hvor medlemmer

kan få adgang til at benytte EMD’s energi-

og miljørelevante EDB-beregningsprogrammer,

deltage i EMD’s kurser eller få

udført klientopgaver i relation til foreningens

arbejdsområder.

EMD’s bestyrelse består af 8 medlemmer

udpeget af hhv.:

- Vindmølleindustrien

- Dansk Biomasseforening

- Videncentrene, der er medlem af EMD

- Foreningen af Rådg. Ingeniører (FRI)

- Danmarks Vindmølleforening og OVE

- Forsyningsvirksomhederne, der er med

lem af EMD

- Branceforeningen for Decentral Kraft

varme

- Et medlem med tilknytning til bevilli

gende myndig heder på energiområ

det udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bladets indhold kan frit citeres med angivelse

af kilde, dog må vejrdataoplysninger

fra DMI ikke publiseres uden forudgående

aftale.

ISSN 0905-7919

Tryk: Hobro Offset og Bogtryk

Flyv hen over et virtuelt landskab og se dit vindmølleprojekt fra luften med WindPRO 3D Animator!

Ny WindPRO version 2.3 udsendt !

Et langt sejt træk ligger bag den nyeste WindPRO version. Med denne version

er vi for alvor gået ind i den professionelle softwareliga, som bl.a. indebærer en

meget lang testperiode.

Vi er da også godt tilfredse med den udvikling salget af WindPRO har taget

gennem de seneste år. Uden at kende vore konkurrenters salgstal, mener vi

med ret stor sikkerhed at kunne betegne vort produkt WindPRO som absolut

førende på verdensplan.

Der er denne gang 2 nye moduler med i "pakken", nemlig:

3D Animator, som giver brugeren mulighed for at opbygge en kunstig landskabsmodel

på PC’eren, dels for at kunne analysere de landskabelige virkninger,

dels kontrollere det datagrundlag, der eksempelvis anvendes i en energiberegning

og endelig at kunne præsentere et projektforslag for investorer, myndigheder,

naboer osv. for en mere seriøs dialog omkring projektet.

WindSim interface er et modul, der gør det muligt at anvende avanceret CFD

beregning til særligt komplekse vindmølleplaceringer. Modulet samler de

nødvendige data sammen til en beregning, der køres på en super computer i

Norge. Resultatet af beregningen, der er en stor "speed-up-matrix", returneres

til WindPRO, hvor WindSim modulet efterfølgende anvendes til analyser, sammenligninger

og konkrete møllepark beregninger.

Men de måske største nyheder ligger i forbedring af de mange grundfunktioner,

som WindPRO er kendt for:

• Korthåndtering er stærkt forbedret.

• Fotomontage (visualisering) i et helt nyt og meget mere brugervenligt design.

• Nu kan fotomontage også visualisere "hvad som helst", ikke kun vindmøller.

Et eksempel kan ses på www.emd.dk/WindPRO/Vilsted/VilstedEIA.htm, hvor

Nordjyllands kommende største sø syd for Løgstør er visualiseret.

• GIS-data import/eksport – mange data, der ellers er tidskrævende at lægge

ind, hentes nu elegant fra Internettet, hvor stort set alle projektrelevante informationer

kan hentes.

• Og hertil et stort antal forbedringer, der er rettet mod at tilfredstille vores

mange hundrede brugeres "små ønsker" - således at softwaren er endnu rarere

at arbejde med.

Vi er selv meget tilfredse med den nye version, og har heldigvis tilsvarende tilkendegivelser

fra de mange, der har været behjælpelige gennem en lang testfase

– tak for det!

More magazines by this user
Similar magazines