Jeg glreder mig i denne tid - Brande Historie

brandehistorie.dk

Jeg glreder mig i denne tid - Brande Historie

Jeg glreder mig i denne tid ...

"Jeg glreder mig i denne tid.

Nu falder julesneen hvid

sa yed jeg julen kommer.

Min far hYer dag i byen gar

og, nar han kommer hjem, jeg star

og ser hans store lommer".

Sa mermer tiden ig igen, hvor vi

aile syne vi rna srette tempoet

lidt op for at ml det hele inden

jul. En travlhed, som vi nok klager

lidt over, men dog alligevel

ik e kan undvrere.

Alle vore bestrrebelser gar jo ud

pa at g0re noget for hinanden i

juletiden. Vi k0ber gayer og laver

ek tra god mad, som vi kan

nyde i frelles selskab.

Peters l uI afJ. Krohn, som ovenfor

citeret, var i min barndom en

af juleos vigtigste traditioner.

Ogsa deo omhandler megen

lravlhed i forbindelse med juleforberedelserne.

Men den fremhrever

en anden oak vigtigere

ting ikk blot i forbindelse med

julen, og det er, at vi skal vrere

gode ved binanden.

Bed temor fortreller om den

gamJe jul, som gar igennem staden.

"Ved husets der han stille star og lytler

meget lamge.

Han vide ma fer ind han gar,

om der er slemme drenge.

Og herer han, at far er vred

imens han treeel teender,

han rokker straks ad trappen ned

og ud pa gaden render.

Men herer han at far og mor

er glad for deres drenge,

imens de pynte julebord

og /ys i treeet heenge .

da ler den gamLe julefar

og ind i stuen smutter".

Med habet om, at vi i vor travlhed

ikke ma glemme dette, 0nsker

jeg aUe rigtig glredeJigjul og

et lykkebringende oytar.

Lise H ve/plllnd

Borgmesler


Brande Hande sstandsforening

fejrede sit 50-irs jubilreum

En Iivskraftig forening, der har vreret med

til at forme Brandes udvikling.

For 50 ar iden tog en kreds af

driftige forretningsfolk i Brande

initiativ til at stifte Brand Handelsstandsforening.

Den stiftende generalforsamling

fandt sted den 17. februar 1941

pa Brande Hotel.

Til m0det var udfrerdiget forslag

til vedtregter, som blev forelagt

og godkendt af forsamlingen.

Kontingentet blev fastsat til 10

kroner arligt, hvoraf 5 kroner

kulle indsrettes i en hjrelpefond,

hvis midler ikke matte anvendes

f0f efter 1951.

Til foreningens mrste bestyrel e

valgtes: K0bmand H. L. Aatrup

som formand ot0j hand­

Ier H. Volstedlund som nrestformand,

manufakturhandler aj

J0rgensen som forretningsf.0rer,

ekviperingshandler M. Dinesen

om kas erer og i enkrremmer

L. Willemsen som sekretrer.

Som suppleant valgtes fabrikant

Aage Petersen.

Foreningen fik god op bakning

fra begynd lsen, salede kunne

man pa bestyrel esm0del den 2.

marts samme ar m0n tre 52

medlemmer.

Oprettelsen af Br nde Handelsstandsforening

bliver i den f0rte

protokol begrundet swedes:

"Gennem lange tider har Brande

vreret en plads med en ret betydelig

handelsstand, men til nogen

stedlig organisation at handelsstanden

havde man ikke

kendt. Enhver matte klare sig

bedst muligt.

Etter anlreggelsen af byens fire

jembaner er handel standen

imidlertid blevet endnu mere

betydelig end f0T, og mand og

mand imellem er der blevet tall

om nytten at en handeJsstands-

Bran e Jul ide

forening".

I den f rbindelse kan det nrevnes,

at den endon reldr handvrerkerforening

gennem mange

ar varetog handelsstandens interesser.

Stiftef i

besrettelsestidens

skygge

Brande Handelsstandsforening

er stiftet i skyggen af besrettelsestiden.

Og stiftelsen skal nok

ses i den sammenhreng.Tiden

var utryg, ikkemindst for de forretningsdriv

nde, der havde behoy

for at sta sammen i en forening,

isrer nar det drejede sig m

at skaffe yarer gennem Varedirektoratet.

AI foreningens protokoller

fremgar det, at en af de mr te

handlinger var t rette henvendel

e til Jysk Telef n med klage

over urimelig lang ventetid for

udenbys samtaler. Man 0gte

endvidere om at fa en telefonmont0r

stationeret i byen. Et

0n ke, d r senere blev lID0dekommct.

Men eilers var det krigsarene

vanskeligheder, der prregede de

mrste ar af foreningens historie.

Foreningen henvendte sig tilroinisteriet

for at opoa st0rre tildeling

af f. eks. kartoffelmel, ukker,

tobak, arbejdst0j, cykclslang

r og bildrek. Del skele

med henvisning til, at der pa

grund at 1 r tilfIytning at brunkulsarbejdere

var sket en stor

stigning i byens indbyggertal.

Men 0n keme blev ikke im0dekommet,

sk0nt davrerende

landsting mand, tidlig re kirkemini

ter Job . Hansen pavi te

det rimeli e iforeningens 0nske.

I krigens tid advarede bestyrelsen

foreningens medlemmer

mod, at man k0bte surogatvarer

i aIt for store mrengder, selv om

de gay god omsretning og pren

fortjeneste.

For at modvirke besrettelsestroppemes

bamstringsk0b og pa

grund af, at varelagrene i manufaktur-

og b rreekviperingsbranchen

var blevet sma, foreslog

et medlem afbestyrelsen, at

der ved opslag pa dansk og tysk i

forretning me meddeltes, at der

kun solgtes yarer stykvis ller

parvis til bver kunde.

Under de urolige forhold i efteraret

1944 var foreningen med til

at tarte et lokalt vagtvrem, og

en del at forening os m dlemmer

mcldte sig sammen m d andre

af byens borgere til vagtvrernet,

der drog omsorg for om aft

nen at opretbolde ro og orden i

byeo.

Af foreningens protokol fremgar

det og. a, at der i lutningen

af 1944 blev indfIDi restriktioner

vedr0rende elektricitetsforbruget.

Saledes simile lysene i aile

kontorer og forretninger slukke

1. 16.30. Manmatt sa klar

sig med stearinly og carbidlamper.

Af kommunen, der havde

oparbejdet et beredskabslager,

tildeltes hver forretning oogle

re ker stearinlys.

Lysere tider for

handel standen

Efter kapilulationen begyndt

dct lang omt at lysne for handelslivet,

men det varede dog

flere ar, inden man vendte tilbage

til normale forhol . aledes

varede det adskillige iu, inden

man kom af med ratione ringsmrerkcme

og de problemer,

om fulgte henned.

Efter krigen og dens eftervirk­

Dinger var slut, tog Brande

Handelsstandsforenjng man e


:Brande Handelsstandsforening f0rste bestyr I 194 I

K obm. 1-1 . L Aastrup Kobm. H . Vobtcdlund

Formand -"«!St formand

for kclligc sp0rgsmaI op til dr0ftelse

og gik pa mange mader aktivt

ind i byens udvikling. Foreningen

var Medes med i arbejdet

for at bevare Brande Sygehus.

Ligesom man var srerdeles

aktiv i bestrrebelserne for en reguJering

og asfaltering af Storegade.

Det skete j 1959, hvorimod

det jo ikk lykk de at beyare

Brande Sygehus.

.Julebelysning,

Brande Marked

og Brande Jul

Som nrevnt har Brande H andelsstand

forening pa mange

milder gennem arene gjort et

stort stykke arbejde for byen. I

mange ar har foreningen staet i

spidsen for julebelysningen og

gadepyntningen, ligesom foreningen

ogsa star for udsendelsen

af Brande Jul, som det er sket

gennem det me t af den tid

forrningen har eksisteret.

I 1953 var foreningen n at de

drivende krrefter ved gennemf'nelsen

at det store Brande

Marked. Etmarked, som blev en

tor succes, og som gay genlyd

ud over bele Jandet.

Det er da ogsa Brande Handelsstand

foren-ing, som idag er den

store drivkIaft bag Brande Marked.

Lige fra foreningens stiflel e bar

den vreret trerkt engageret i byens

liv og udvikling i stort og

smilt. Det stnekker sig lige fra

opsretning af den i0rste telefonboks

til bygning af Brande Hal­

Ierne, indretning af friluftsbadet,

ligesom debatten om gavl-

K aj Jorge nsen K"bm. :\.1. Dincsc n l.cnkr. L . Will emsell

Forrctningsforcr

Kasserer SckreliC r

malerieme i sin tid ogsa optog

foreningens medlemmer. En

sag, der delte byen g dermed

og a forening ns med1emmer i

to lejre. Men pa en efterf0lgende

generalforsamling er man dog

enige om, at gavlmalerierne har

giv t byen god PR og trnkkel

mange turi ter til. En situ tion,

der jo stadig ger sig greldende.

Brande Revy,

byens forskennelse

og krisetider

I slutningen af 1970'erne gik

bandeisstandsforeningen aktivt

ind i byens forsk0nnelse. Her

trenkes isrer pa indretning af

Torvet til gmnt omrade med

planter, spriogvand og trreer.

I begyndelsen at 1980 erne gik

Brande Handel standsforening

sammen m ed Brande Handvrerker-

og Borgerforening, Brande

Turistforening og Brande-Thyregod

Landboforening om at arrangere

Brande Revy. Det bLev

en stor ucces, som siden er blevel

fulgt op hvert eneste ar.

I forening os protokoller fremgar

det, at formrendenes beretninger

med jrevne mellemrum har

indeholdt omtale og bekJagelse

over regeringsindgreb, der har

vreret generende for handelslivet.

Beretningen j april maned 1987

var da heller ingen undtagelse.

Denne gang var det "Kartoffelkuren",

om blev indf0rt i efteraret

1986. En kur, som forretningslivet

kom til at mrerke de

C01gende ar.

Men til trods for kuren og nedgang

i hand len, er del helttyde-

ligt, at Brande Handelsstandsforening

gennem sit 50-arige

virke har betydet meget for byens

image som handelsby. Et

image, der understreges af byens

blomstrende forretningsliv, som

ogsa i jubilreumsaret kan opvise

nye initiativer til gavn for Brandes

gode navn og rygte.

Brande Revyen korte

bare pa skinner

Aktiviteterne omkring Brande

gamle DSB-remise har pa flere

mader sat sig tydelige spori arets

10b.

Allerede i begyndelsen at marts

blev tonen slaet af, da den gamle

remise for en kort stund var flytt

t til Hotel Dalgas for at dann

kulisse for arets Brande Rcvy.

Med et par morsomme jernbane-port0rer,

i kikkeJ er af Erik

Lorentzen og Vagn B. Pedersen,

til at binde de enkeJte numre

sammen og K. G. Stuckert ved

klavere[ var revyen k0rtistilling.

Og man kunne atter konstatere,

at de medvirkend akt0rer ydede

en flot prrestation og serverede

det ene morsomme nummer

efter det andet uden sling r i valsen.

Foruden de all r de nrevnte

medvirkede Stine Knudsen,

Sonja Niels n, Eli abetb Hansen,

Mona Andersen, Elin Fritsen,

Maja Thorsted J Ricki Kristiansen,

J0rgen Laurid


Brande Handelsstandsforening

blev stiftet for at

skabe sammenhold

For 50 ill" sideD gik direkter Aage

Pedersen, Brandtex, meget

aktivt ind i stiftelsen af Brande

Handelsstandsiorening. Han

var fra mrste frerd gennem bestyrelsesarbejde

og siden som

Lormand med til at prrege foreningens

arbejde i en lang irrrrekke.

-Tanken om at stifte Brande

Handelsstandsforening kal esi

lyset af Danmarks besrettelse,

der resulterede i nogle voldsomme

omvreltninger og specielle

problemer for bandelsstanden.

Konkurrence-momentet var sat

ud af spillet og forboldene for

den enkelte forretningsdrivende

var meget vanskelige, hvorfor

det gjaldt om at vrere medvirkende

til en sit retfrerdig fordeling

af ressourcerne som muligt.

1 rer drejede det sig om den

overordnede fordeling gennem

staten og Varedirektoratet. I

den forbindelse var det af stor

betydning,at byens handlende

var sluttet sammen i en forening,

der kunne henvende sig til myodighederne

pa alles vegne. Dette

blev understreget flere gange

under besrettelsen, bVor henvendelser

til Varedirektoratet

kun blev bebandlet, hvis de var

pategnet af handelsstandsforeningen,

fortreller Aage Petersen.

Ran bavde selv fA ar fminden

srartet et en gros-firma indenfor

t0jbranchen. Gennem dette arbejde

blev Aage Petersen burtig

kLar over betydniogen af at fa

stiftet en handelsstandsfore­

Ding, sam de forretningsdrivende

kunne st0tte sig til. Han nakkede

derfor med nogle af de erbvervsdrivende

og forretningsfolk

i byen. De var meget positive

overfor tanken. Der blev indkaldt

til en tiftende generalforsamling

den 17. februar 1941.

Her blev valgt en bestyrelse be­

staende afkebmand H. L. Aastrup

om formand, skotejshandlerH.Volstedlundsomnrestformand,

manufaktumandJer Kaj

r0rgensen som forretningsfurer,

ekviperingsbandler M. Dinesen

sam kasserer og isenkrremmer

L. Willemsen som sekretrer.

Aage Petersen blev valgt som

suppleant, men var med ved aIle

bestyrelsesmederne og i 1944

afi0ste ban k0bmand H. L.

Aastrup pa formandsposlen.

Handelsskolen til

stor gavn

for byens ungdom

-Noger at det, der glredede mig

mest i foreningen , var, atdetlykkedes

os at fa oprettet en bandelsskole.

Tidligere bavde de

unge mennesker mulighed for at

f01ge et bogferingslrursus pa teknisk

skole; men det var utilfredsstillende,

at def ikke var en

bandelsskole i byen.

Gennem frivillige bidrag bos

foreningens medlemmer lykkedes

det at skaffe kapital til en

bandelsskole, og med en dygtig

forstander og nogle dygtige

medarbejdere file vi eu handelsskole

med en standard fuld pa

h0jde med andre byer,iortreller

Aage Pedersen.

Ryddede op efler

be I£ttelsesmagten

Noget af del sidste Aage Petersen

var med til som aktivt medlem

at bandeisstandsforeningen

var at deltage i oprydningen efter

besrettelsesmagten.

Sammen med Viggo Niels n

blev han gennem bandelsstandsforeningen

bedt om at realiser

de tyske efterladenskaber, der III

spredt rundt pa kommunens

forskellige institutioner.

-Vi gik meget op i dette arbejde

-og det blev da og a til en del

peng ; men de deekkede kun en

br0kdel af det, som tyskeme

havde taget af den danske statskasse.

Som tak for veludfurt gerning

m dtog vi begge et prent

takkebrev og en cbeck pa kr.

200.

-Dette bcwb svarer til, bvad

man i dag skal betale for at bave

sin bil staende pa veerksted en time.

Det fortreller mere end

mange ord., bvilken udvik.ling vi

har vreret igennem de sidstc 50

iII", iger Aage Petersen.

Brande ligger

desvl£rre yderst

i amlet

Da Brande Handelsstandsforening

blev stiftet, vaT det ikke blot

et p0rgsmal am at fa en fore­

Ding for de forretDingsdrivende.

Det drejede sig derimod om at

etablere en forening til gavn for

hele byens ve og vel. En intention

foreningen bar arbejdet ud

fra i samtlige 50 iII".

-Selvom man lokalt bar arbejdet

hardt for at udvikle byen, er udvikliogen

pa mange mader blevet

vanskeliggjort. Her teenker

jeg ikke mindst pa, at byens placering

yderst i amtet -f0rst i Vej­

Ie Amt og nu j Ringk0bing Arnthar

beemmet mulighederne, siger

Aage Petersen.

Han benviser til nedJregg lsen af

teknisk skole, handelsskolen og

sidst Plejebjemsas istentskolen

til trods for det store arbejde, der

er gjort her.

-Det er helt tydeligt, at amtsgreenseme

Here gange har bragt

Brande i klemme, sajeg vi] greede

t0rre tarer, den dag amtsradet

bliver oedlagt slutter Aage

Petersen.

Han mener dog, at Brande pa

trods af disse forbold bar formaet

at skabe en god og smuk by,

ikke mindst takket vrere et start

arbejde fra handelsstandsforeningens

side.

Brande Jul side 7


Brande Han.delmand5forellingem beslyrelse bestod i jl/bilreulnslire( iI.fbagest fra venstre Boie Jensen, Kre ten Dal!lln, Klal/S

Jorgen Crbnhoj og Kllud Erik Hamen.

Forrest fra Vellstre ses Paul Henning Jergensen, jormolldell A IIno Grelhe Ludvigsen og Verner Sorensen.

Brandes navn har en god k1ang

- nsr det drejer sig om handel!

Kigger man lidt i Brande Handeisstandsforenings

f0rste protokoJ,

tOOer maD pa k0bmand

H. L. Aastrups navn.

Han var en af initiativtageme til

stiftelsen af Brande Handel ­

stand forening den 17. februar

1941 og han blev foreningeDs

f0rste formand. SideD fulgte

00nen Jens Aastrup i faderens

fodspor bade som k0bmand og

om aktiv i bandelsstandsforeningens

bestyrelse. Man kan

nre ten ige, al ringen nu er slutlet,

for i 50-aret for foreningen

stifteJse sidder Jens Aa trups

datter, Anna Grethe Ludvigsen,

iformandsstolen. Hun er i0vrigt

den f0r te J,:vindelige (ormand i

foreningens hi torie -og alt a

regte brandit.

Brande Jul "id.: R

Gennem tiden har Brande Handeisstandc;forening

vreret strerkt

engageret j byens udvikliog ogsci.

pa omrader, der ikke umidd 1bart

bavde noget med handel at

g0re. Denne linie har reodret sig

i nyere tid, og i dag indgar bandelsstandsioreDingen

i b0jer

grad i et frugtbart samarbejde

med byeo andre foreninger til

gavn for hel Brande.

-Jeg mener, det er srerdeJes vigtigl,

at alJe foreninger i frellesskab

med Brande Kommune arbejder

ammen, sa Brande fortsat

kan vrere en god og spreodende

by til gavn for os selv og

byeos grester.

-Her m' vi som handelsstand

bestrrebe 0 paat vrere med hell

fremme, sa byen bliver 00jagtig

sa preodende om vi alJe 00sker,

siger Anna Grethe Ludvigsen.

-De sen ere Ar har Brande vreret

inde i en god udvikling. En udvikling,

der bar vreret medvirkeode

til, at byen aJdrig bar baft sa

mange sprendeode butikker,

om nctop i jubilreumsaret. Om

det er foreningen fortjeneste eller

Brandes navn, der skaJ have

reren for del, t0r jeg ikke sige.

Men det er min Idare opfattelsc,

at Brandes navn har en god

klang, nar det drejer sig om handel,

iger formanden.

Hun udtrykker desuden sin glrede

over, at der stadig kommer

nye speciaJbutikker til byeo, og

at der hele tideD er nogen, der

har lyst og mod til at komme


Sjreldent billede fra det gamle Brande

Dette billede stammer fra et gammelt postkort fundet af Peder Poulsen pa en frimlEI"keudstilling i Kebenbavns

Forum i november 1990.

Kortet er afsendt fra Brande den 1. august 1906 og Iwbt i Brande Boghandel amme dag. Kortet er adresseret til

eo gardmaod i Sander Knolde, Skallerup pr. Hj0rring og er frankerel med et 5 mes Chr. IX himrerke.

Motivet pa kortet viser Storegade omkring Arbundredeskiftet med Brande Kro og den gamIe rejsestald (nedrevet

i 1936). Storegade med vejtrreer pa bcgge sider af gaden og etplans buse sa lanp' man kan se ud mod Vejlevej.

Medens motivet viser, hvorlede Brande by sa ud den gang, fortreJler t ksten pa bagsiden en del om, hvorledes

det sa ud i sognet uden for byen pa den tid. Teksten lyder:

Onsdag kl. 6 eftm.

SaUing ogjeg bar i dag gaet ca. 3 mil gennem den mest gyselige bede. Her er vi j Brande, en by omtrent som Vraa.

Bliver ber i nat, i morgen vider til Vejle om ad JeUing.

Meget strerkt tordenvejr; men vi kom t0rre i bus.

KtETlig IJilsen Hans.

Vi In,/t,r .r, /tuntl,r ,n gl.tlelig jul,.,!

JEM Y S 0 My. Sko

Brande Ju\ side 10

. RIG TI G E SKO TIL H ELE FAMILfEN·

HE RRE ' 0 10 BO R NET O J

TORVET. 7330 BRAN DE . TLF 9 7180303


Biblioteket har

mange gode sider

. de fleste

laner vi ud!


Profa Farver

Centrum

Storegade 23 ' 7330 Brande

m. 97 18 04 00

KONT0 18

Erdu under 18,

erKonto 18 noget for dig.

Du far et smart hrevekort

og h0jere rente.

Ung og pa vej ...

@ Bikuben

Bikuben i Brande

Storegade 11, Brande

TIf. 97 18 15 33

Brande Jul side 11


»At komme til verdeo«

Atsogneprrest Inge Marie Mols

Benny Andersen har i sin digtsamling

»Himmelp!re5t - eller

kunsten at komme til verden" et

digt, som han kalder "Alt". Jeg

citerer noget fra det:

Findes der smukkere udtryk pd jord

At k omme til verden

A t Komme Til Verden

Der findes andre smukke udtryk

At elske

A t vrere lykkelig

A t gere Iykkelig

At g/rede sig ved live!

Men hvad var de vrerd

hvis man ikke kom til verden.

Ikke blev BRA G T til verden

SAT; verden

eller pd anden mdde tvungeet ind i noget

m en kom slentrende ude fra rummet

Iza vde masser aftid og ikke noget srer/igt andet at lave

og fik eje pd verden

og trenke

Aha

Der er noget der

der kunne jeg trenke mig at sid mig ned

og se dagens lys.

H vi/ken tillid der ligger i de par ord

At komme til verden

Det er alt, hvad det drejer sig om.

Ja, det er virkelig, hvad det hele

drejer sig om -og ogsa denne julat

Gud lod sin S0n komme til

verden og g0re sig til eet med

denne v rdens sma mennesker,

stille sig ved deres side, dem,

som andre vender ryggen, og vise

dem Guds me rvrer, tiende et

lys ideres m0rkeog skabevarme

i de kolde sind.

At tille sig uden for verden og

sige, at den er for vremmelig g

ond -jeg vilikke have moo den at

g0re -det kan enhver finde ud af.

Men at komme til verden og

vrelge sjg denne verden s m det

sted, hvor Guds krerlighed skaI

abenbares, det himmelske Iys

trendes, -det var Jesu gerning.

Han valgte deone verden. Det er

Brande Jul side U

evangeliets fortrelling om, hvad

julen cr.

Men den ervel ogsa sa meget andet.

Den er en hel masse traditioner,

der langsomt rendres og

aItid har gjort det i takt med

samfundets rendring. Julen er

ogsa alt det, vi selv g0r den til

-med familiesammenkomster,

gaver, pynt, osv. Og ikke et ondt

ord om det. Det er godt for os

som mennesker at beuge bade

tid og energi pa noget, der ikke

er spor rationelt, men g0re det

for vor egen skyld og hinandens

skyld. -Alting kan som bekendt

overdrives, sa det til sidst bliver

en plage. Men enhver ma jo g0re

sig sinjul, som man nu finder det

godt og rimeligt.

Der er blot det ved det, at den

jul, som vi selv laver, aItid er noget

truet. Den kan -narsomhelstslits

helt i stykker p.g.a. sygdom,

ulykke, d0d, savn eller noget andet

tragisk. Det er en almindelig

og udbredt opfattelse, at hvis et

eller andet tragisk sker eller er

sket, sa kan det ikke blive rigtig

jul. Og sa vrelger man maske slet

ikke at holde jul. Nogle isolerer

sig eller rejser til udlandet, -man

flygter med andre ord bort fra

julen. Man flygter bort fra det,

som man engang har vreret med

i, har vreret med til at arrangere,

men som nu ikke mere kan forega

pa samme made, fordi der er

sket noget i mellemtiden. Maske

0nsker man at komme sa langt

vrek, at der intet er, der blot minder

een om jul.

Jeg tror, det er den darligste 10sning,

man kan vrelge. Et menneske

kan nu engang ikke flygte

bort fra sig selv og sin egen smerteo

Alt menneskevrerk kan faIde

sammen, og derunder h0rer natueligvis

ogsa det, vi g0r j ulen til.

Men vi har dog som mennesker

ogsa den mulighed at fors0ge at

bygge op igen, at skabe nye traditioner

dee, hvor nogle af de

gamle gik i stykker.

Og den del af julen, som vi ikke

selv har fundet pa, den del, som

vi ikke selv kan g0re os -dette, at

der var een, der kom til verden

og valgte sig denne verden som

d t sted, hvor Guds Iys skaI

trendes og skinne for dem, der

siddcr i m0rket og d0dens skygge

-den del afjulen kan heldigvis

aldrig 0delregges -hverken af al

for megen juleri eller af nogen

menneskelig tragedie. Den del

er der stadig, og den er der ogsa

som grundlaget for alt det andet.


Drantom fejrede

sommerfest med

vandgang

og hojt humor

En varm wrdag i juli var omkring

200 mennesker med til at

fejre sommerfest i Drantum. Et

af dageDs bojdepunkter var

"vandcykeldysteD" mellem forsamJingshusets

bestyrelse og et

udvalgt hold fra byeD. Her skul1e

de to bold parvis dyste om, bvem

del' bedst og burtigst kunne cyk­

Ie over Dogie planker, der var

lagt ud over et opstillet bassin.

DysteD 10b ov r fem omgange

ogtrak selvsagtmange tilskuere,

der morede sig kosteligt, bver

gang en cykel med rytter bavnede

i bassinet, hvilket naturligvis

skete op til tlere gange. Det ud­ der n0d at plaske i det varme Om afteDen samledes omkring

valgte hold fra byeD vandt dys­ vand. 125 med madkurv og n0d den

ten 4-l. Eftermiddagen b0d ogslt pa fa­ sk0nne sommeraften, der blev

Efter cykeldysten gjorde bassi­ mllierundbold, hundeopvisning krydret at en lille revy om livets

net Iykke bos de mange b0rn, og bindbold.

gang i Drantum.

Blede pakker der

luner, Sa ind til

Specialvrerksl ed for graveudstyr

Jyllandsvej 1 - 7330 Brande

leleton 9718 06 86

'

Udstyret var i orden IlOs de dyslende cykJister ved sommerlesten i DranlUm. Men

selv med tungen Jige I munden kan del vcere svcer( at holde balancen -og de mange

publikummer ved bassinkanten blev do heller ikke skuffede j deres ! orvt ntninger.

RUGLYKKE

STOREGADE 33 - 7330 BRANDE

TElEFON 97 18 15 17

• TIL JUL I RANDE MED

RUTEa.LERNE

Viggo Hansen & S0n lIS

7330 Brande

Telefon 97 180292

'IYIntie lIutotl'tllls/IS

Fynsvej 5

7330 Brande. 97 18 05 99

Brande lui side 13


Ved aTm BI F-CUP leb BIF selv med nog/e afpokaJernt. HerhilT klubbtns /il/eput-hold med Dennis Lundstrem ispidsen neeop

faee overrake pokal lOT 2. -pladsen af B1E's lormand, Krisrian Sommer. 2. -plads og selvmedalJer blev der ogsa iii klubbens

dame junior.

BIF -CUP - et m9dested for alver ens ungdom

at Ole Berg Mortensen

Som det uu er blevet tradition,

bed sommeren i Brande igen pa

international ungdomsfodbold,

da Brande Idrret forening i dagene

27-30. JUDi afvi.klede den

11. BlF-CUP.

Pigeme bar for alvor holdt sit

indtog ved BlF-CUP, idet der

nn afvikles to pigerrekker, og det

er blevet srerdeles popnlrert. Ikke

mindst blandt de mange deltagende

drenge.

199] bed pa en stigning i antallet

at deJtagende hold til 145

-hvilket giver et deltagerantal pa

ca. 2.600 -i 1990 var 110 hold

med. Cup-ndvalget er rerdel

godt tilfreds med, at der no igen

er fremgang i deltagerantallet,

og man haber at kunne fastholde

dette antal, de! er det maksima­

Ie, der kan indkvarteres.

Selve programmet er nresten ogsa

bl vet en tradition med modtagelse

paTorvet, abning pa Stadion,

Japan-Quiz, diskotek,

faldskrennsudspring, lederkamp,

BMX-cyk1ing O.s.v. -der­

til ogsa Qlasser af fodboldkampe,

bvor Preben Elkjrer gay boldendetfurstesparkikampnr.

1.

Ialt blev der afvildet 363 kampe,

inden de! kunne overnekke

pokaler, medaljer og andre prremier

til de vindende hold i lebet

af sendagen. Felgende klubber

kunne mykke sig med guldmedaljer;

II< Start, Norge (junior),

Kolding B drenge), Lundtofte

B (Jilleput) Osnabrucker SC,

Tyskland (miniput), FC Horsens

(damejunior) og Sprint Jeley,

Norg (piger).

IK Start, Norge, blev bedste

kJub -ievrigt for 3. ar i trrek, og

klobben fik den nye vandrepokal

fra Brande Handelsstandsfor

ning.

Arets BIF-CUP bed pa deltagelse

fra N rge Sverige, Ty kland,

Itallen, Finland, USA g

selvfelgelig Danmark, sa en dejlig

international atmosfrere

prregede de fire dage i byen.

En nyskabelse var det ogsa, at

BIF i ar selv s0rgede for bespis­

niogen af de mange deltagere,

hvilket blev en star succes, om

gay star ras til 'spiseholdet" .

Det hej re deltagerantal bevirkede

d soden ogsa et meg t fornemt

ekonomisk resultat Der

blev et nettooverskud til BIF pa

ikke mindre end kr. 3U.500 og

det er nu cup-udvalget bab, at

der kan pAbegyndes en form for

fond, bvor der arligt skal indsrettes

et beleb, sa man ogsa i arene

fremover kan have et afkasl fra

BIF-CUP. Fra cup'ens start i

1981 og til nu er det blevet til et

fantastisk flot overskud pa ialt

kr. 1.740.000!

Cup-udvalget er igen trukket i

arb jdstejet, og sa snarl juledagene

er overstaet, udsendes ca.

3.000 indbydelser rondt til forbindelser

verd n over. Oer bar

allerede i eftera!ets le b vreret

adskillige benvendelser, sa der

er al mulig grund til at tra pa en

gentagelse af dette ars succes.

Brande luI side 15


DenflotdekoruedeHT-bus, sam billedkunsmeren Ib GUrlsen er mester for, salte sit festlige prregpa indvielsen af Ku/tursmedien.

Den farvesudlellde bus udgjorde /igeledes en del afKulturkaravenen, Som ijuli maned gtestetk (Jsreuropa.

Kulturremisen er med til at gore

Brande storre pa landkortet

AIE. Rubech Rasmussen

Den 17. 11. 1989 dumpede et

brev fra radhusbetjent Poul Ole

Justesen ind ad brevsprrekken til

en hfmdfuld Brande-borgere

samt til en rrekke kulturpersonligheder

ud over landet. ldeen

var at leje/ erhverve Martensens

Fabriks bygning pa Storegade

og indrette den til udstillinger,

galleri, musik, teater, folkeuniversitet,

vrerksteder og forlagsvirksombed.

Gruppen bag ideen ansegte byradet

om startkapital, og i december

1989 bevilgedes kr.

50.000 til drekningafrejser, m0der

og ekspertbjrelp. Groppens

bensigt og mal var at gere prikken

Brande pa landkortet meget

steere.

Brande l uI side 18

Gruppen gikigangijanuar 1990

og har siden holdt 50 meder

-mindst. Meget burtigt stad det

klart, at Martensen bygninger

ville blive Cor dyr for os, og i stedet

kastedes blikket pa den gamle

remise. ldeer var der nok af,

ook ogsa for mange. Vi indbed

til en konference i efteraret

1990, hvor vi fik hjrelp til at

strukturere og prioritere yore

tanker. Samtidig fertes forhandlinger

med DSB, om efter den

feme overraskelse viste sig meget

positive. Vi ville geme hIDe/

leje alle 2.000 kvadratmeter,

men DSB har selv bIUg for det

meste et par ar endnu.

Vi segte fiere midler, bI. a. bos

EF, m n uden resultat. Vi matte

derfor bede kommunen om en

oy bevilling, og vi fik igen

50.000 kr. for 1991.

Indvielse af

Kultursmedien og

Kulturkaravanen afgang

Den 1. 6. 1991 indviede vi sa

Kultursmedien. Vi bar selv sat

den i tand med reogering og

maling, men vi er stor tak skyldig

til en lang rrekke firmaer, sam

bjalp med materialer og penge.

Samme dag fik vi overdraget

kulturbus en af HT og maleren

lb Geertsen, og vi abnede Peter

Romers lysskulpturudstilling.

Siden har medieo vreret brugt

til fiere ud tillinger meo g dt b ­

seg.


Et folk i bablos ed

Atjournalist

Mette Swartz Andersen

1ndJryk fra Set. Petersborg (tidlige- min afsluuende hovedopgave til

re Leningrad) samlet under et 14 journalisthfJjskolen.

dages besfJg, hvor jeg skulle lave legkoncentreredemigomdesociale

Brande J ul side 20

problemer og kirkens begyndende

nfJdhjfRlpsarbejde derovre.

leg fulgtes med 10 andre danskere.

De skulle aflevere noget dansk medicin

i Set. Peters borg. Da de tog

hjem efter et par dage, blev jeg der og

"nassede" mig ind privat hos forskellige

mennesker jeg mfJdte.

Stank en er ulidelig. En blanding af

urin, stegt medister, medicin og

sved. Men vinduet ma ikke abnes,

selv om varmen et ved at tage kvrelertag

pa mig. Endnu en af de utalIige

regler russerne gar ind for. Sadan

noget russerpjat, trenker jeg.

Det er ligesom reglen med sutskoene.

Da jeg skulle ind pa afdelingen

for hjerneskadede bern pa sygehuset

i Set. Petersborg, skulle jeg skifte

mine travesko ud med sutsko -for

renligbedens skyld, hed det. En regel

er en regel, ogsa selv om gulvet,

sengene og sengetejet er mere beskidt

end mine travesko.

I det fjerneste hjerne pa ottemandsstuen

ligger 15-arige Oksana. Dagen

fer jul sidste ar blev hun kert

ned, nu ligger hun fuldstrendig ubevrege1ig

i hospitalets jemtremme­

:;eng pa en stiv hemadras. Der er ikke

meget andet end skind og ben tilbage

pa hende, efter hun har tabt 35

kilo. Pa lagenet, hun bar over sig,

sidder der sterknede blodpletter,

som vidner om liggesar forskellige

steder pa kroppen. Tre fIuer svrermer

bele tiden omkring hendes ejne,ogsrettersigog

. ouog da. Hendes

ellers lange har er blevet Taget

af. Hendes tomme blik ser, men ser

alligevel ikk , og trendeme er allerede

ved at radne op.

Oksana en stakkelligesom de 46

andre be rn, der er pa afdeliogeo.

Men heldigvis Iysner det efter kommunismens

fald. Selv om del endn u

ikke er trrengt indentor hospitaJets

vregge. Her er regleme og dagene,

som de a1tid har vreret.

Det er ogsa nemmere. Udenfor hospitalet

har kommunismens fald,

nemlig indtil videre kun givet kaos.

Ingen ved, hvad der vil ske, og bvordan,

og bvor hurtigt tingene vii ske.

Der er sa ufatteligt meget, der skal

[ettes op pa.

Og Mblesheden pinte mig de ferste

dage, jeg var i Sc . Petersborg. Jeg

grred om aftenen, nar jeg var kommet

i seng. Jeg var kommet til et

folk, der i den grad var omsprendt af

bcibleshed.

Kloaksystemet, som byens fern mil­

)joner mennesker benytter, fungerer

darligt, og de fIeste at byens befolkning

ved aId rig, hvomilr de har

FortsfRues side 22


v\ARTEN S E N S F A B RIKA/s

DK-7330 Brande . Danmark . Tlf. 97 18 11 00 . Fax 97 18 22 20

Brande lui side 21


Ringe boligforhold, varmemangel og en pension pa 30kr. om maneden - sa man er

ilde stedt som gamm el i Rusland.

varme i deres lejIigheder eller varmt

vand i han en. De tre forskellige steder

jeg boede, var der !run varrnt

vand den f0rste morgen, det f0rste

sted jeg var. Man kunne aid rig vide

sig sikker, og man kunne slet ikke

vide,hvomar det blev lavel, hvis det

broo sammen.

l eg boede blandt andet hos en 80arig

kvinde, h vor varmen var gaet i

stykker. HUD fms og jeg fms, selv

om det kun var september. Hvordan

har hun det nu, omkringjuletid,

hvis varmen endnu ikke er blevet lavet.

H un kremper for at holde varmen,

men ogsa for a t fa bmd pa bordet.

For man er ilde stedt som gammel

i Ru land. En pension pa 30

kroner slar ikke engang til til mad,

og slet ikke DU, hvoralt er steget bade

to og tre gange.

Brande Jul side 22

De er stuvet sam men i lejlighederne.

10 personer i en to-vrereises lejlighed

er ikke unormalt. Eller som

min nabo pa det studenterkoHegiurn,

hvor jeg ogsa boede. Familien

bestod af far, mor og to bern pa tre

og et ar. De fire mennesker delte et

vrerelse, hvor de soy, spiste, lreste

og opholdt sig. Ingen vaskemaskine

eHer k01eskab havde de. Hverdagsling

for en dansk husmor med sma

b0m, men luksus, nar det er i Rusland.

Hver dag tilbragte nabokonen

mindst et par timer i k0 foran butikkeme

for at skaffe mad. Nar arbejdsdagen

var slut blev fritiden

brugt i en k0, og selv om det var k0en

til at k0be toiletpapir, og man

egentlig ikke manglede det, sa blev

det k0bt alligevel. For det f0rste var

I

det ikke sikkert, toiletpapir var til at

skaffe den dag, man beh0vede det,

og for det andet kunne man altid

bytte det vrek for noget andet, f. eks.

kaffeb0nner eHer juice, som var virkelig

svrert at fa fat pa.

Men hvad der prentede sig fast pa

min nethinde var billedet af en d0ende

mand. En fuld mand var gaet

ud pa k0rebanen uden at se sig for.

En bil ramte ham, og han la livl0s

tilbage. Ingen reagerede, kun den

danske lrege, som jeg fulgtes med.

Han gay kunstigt andedrret. Endelig

efter et kvarter kom ambulancen.

Men reddeme havde ikke mere

travlt, end hvis de var pa vej hjem fra

arbejde. De gay sig virkelig god tid.

De mrerkede ikke pa pulsen, og da

politiet kom, stillede de ingen

sp0fgsmM. Manden d0de -og konen

grred.

Et forarmet folk, hvis fremtid er

usikker. Det var mit indtryk efter

fjorten dage og mange kassetteband

med interviews rigere. Men man

klandre befolkningen for deres situation

i dag. De har ligget under for

et system, og har vreret passive i mere

end 70 i1r.

Og mil man beder de unge om at tage

stilling til, hvilket system de vii

bygge op, ved de det ikke. "Det skal

bare vrere helt vores eget system",

svarede nogle 0konomistuderende,

som jeg snakkede med pa universitete!.

Men hvordan skuHe de ogsa

vide det nar de indtil nu kun har

lrert om kommunismens fem-ars

planer.

Problemerne tamer sig op. Flere og

flere lever pa gaden, og har naet fattigdomsgrrensen.

Antallet af narkomaner

og alkoholikere er kraftigt

stigende. De fleste skal have druknet

hverdagens mange problemer,

og sa er vodka biide billigere og

nemmere at fii fat pa end mrelk.

Sort, ja, det Iyder sort og trist, om

tilstandene er i Set. Petersborg. Men

facts er facts. leg havde set det i

fjernsynet og lrest om det. Men der

kom det ikke sa tret pa. Virkeligheden

var langt mere barsk.

Men russeme n0d deres frihed. l eg

m0dte mange grestfrie, abne og rer­

Jige mennesker, sam var ivrige efter

at fortrelle om fortiden og hiibede

for fremtiden. For de fleste handlede

fremtiden ikke om materiel rigdom,

men om frit at kunne trenke og

mene, hvad man ville. De hungrede

efter andelige oplevelser, som de

kunne leve resten af deres liv pa.


Brande Jul side 24

Juletrceet

tcendes pa

Torvet

i Brande ...

Fredag den 29. november kl. 16.00 holder julen

sit indtog i Brande. Det markeres pll festljg vis

med juletrffistamding samt tffinding af byens juleudsmykning.

Desuden bydes der pll sang og

musik pll Torvet -og naturligvis kommer julemanden

ogsll til Brande den dag. .

Efte'rmiddagens program

former sig saledes:

KI. 16.00: Aile byens b0rn opfordres til at

m0de julemanden pll N. I. M01lers

Plads og f01ges med ham til

Torvet. Her spiller Kibffikgarden.

KI. 16.10: Juletrffiet tffindes.

KI. 16.15: Omdeling at nummerede sange.

Herefter synger vi aile julen ind i

Brande til akkompagnement af

Kibffikgarden. Her bliver desuden

mulighed for at vinde masser

af gavekort. Udtrffikningen

foretages af julemanden og

hans hjffilpere. Vinderne offentligg0res

med det samme og de

heldige vindere fllr gavekort til

byens butikker.

KI. 16.45: Kibffikgarden spiller julemusik

pc'! Torvet.

KI. 17.00: Afslutning ved julemanden.

Kom og Vffir med til at give julemllneden en

festlig optakt i Brande.


L0RDAG DEN 30. NOVEMBER

Festlig optakt

til julemaneden

i Brande

Juletrreet og julebelysningen er trendt

og julehyggen er kommet til Brande.

Det fejrer byens butikker med en rrekke

aktiviteter og konkurrencer.

Handel til kl. 14

og vind en

juleand og rBdvin

PlI denne 10rdag er der mulighed for at

handle til kl. 14, og hvis du ikke allerede

har k0bt juleanden og r0dvinen, kan du

mllske vinde den i Brande.

SlI lrenge butikkerne har lIben deltager

du i konkurrencen om at vinde and og

r0dvin i hver butik. Du skal blot udfylde

en kupon med navn og adresse, og kl.

14 bliver der i hver enkelt butik trukket

lod. Vinderne vii fll direkte besked fra

forretningerne.

Der er slliedes lagt op til, at 10rdagen bliver

den helt store indk0bsdag. Der er

som nrevnt mulighed for at handle til kl.

14 og en rrekke butikker har fundet nog­

Ie super-jule-tilbud frem, som det er

vrerd at k0re langt efter.

L0rdag den 30. november srenker julehyggen

sig over byen. Fra "jE Spiker

KlIrner" spilles der julemusik, og juleman

den kommer pll bes0g.

PlI gensyn til en hyggelig jul i Brande.

Brande luI side 25


Brande lui side 26

S0NDAG DEN 22.

DECEMBER:

Stort

juleopto

gennem

Brande ...,

S0ndag den 22. december holder Brande en af sine

gode juletraditioner i hrevd. Pa denne sidste

s0ndag inden juleaften kommer det store juleoptog

gennem byen.

Optoget starter kl. 13.00 fra Falck pa Brandlundvej

og, med julemanden og Koldinggarden i spidsen

for en stor flok nisseb0rn, bevreger optoget

sig mod byen.

Juleoptoget far desuden deltagelse af pony- og

hflstevogne befolket med masser af nisseb0rn.

Pa ruten vii juleoptoget g0re holdt ved reldrecentret

Brandlundparken, hvor Koldinggarden spiller

julemusik. Herefter fortsrettes mod Torvet,

hvor garden giver koncert. Her uddeles godteposer

t'il b0rnene og der serveres varm suppe.

Efter koncerten pa Torvet bevreger hele j uleoptoget

sig til amtsplejehjemmet 0rbreklund, hvor

Koldinggarden spiller julemusik.

Abningstider i ugen op til' jul:

Onsdag-10rdag .................................. aben til kl. 19.00

S0ndag den 22. december ...... aben kl. 13.00-19.00

Mandag den 23. december ............ aben til kl. 19.00

Tirsdag den 24. december ........ aben kl. 9.00-12.00


Borgmester Lise Hvelplund holder traditionen i hrevd og abner Brande Marked

med en kanonsalut.

Brande Marked med sol,

sommer og mange grester

Det skete igen! Vejrgudeme

snod atter meteorologeme. De

havde lovet regn og overskyet

lordag den 25. maj; man hvad

vagnede branditteme op til lordag

morgen -straIende sol. Det

havde selvfolgelig en naturlig

forldaring -det var nemlig datoen

for arets Brande Marked.

Sa da borgmester Lise Hvelplund

havde ahnet markedet med

en salut ira "Kristians Kanon",

og sAledes vrekket byen pa beh0rig

vis, var gadens kaffeborde

befolket med morgenfriske

branditter, der var parate til at

fejre Brande Marked.

Og det blev et virkeligt godt

marked med mange grester og

m ange aktiviteter dagen igennem.

Byens grester og borgere

hyggede sig med hinanden. Der

var musik i gaden, lystig handel i

bader og forretninger, ligesom

der var god S0gning i teltet bag

H otel Brande, hvor der blev festet

videre til midt pa eitermiddagen,

hvor man lob tor for 01.

Sa her var der ingen problemer

med at overholde lukketiden.

Dagen sluttede af med en srerdeles

festlig Brande Parade tret

besat af pyntede biler, vogne og

Brande Jul side 30

folk, der havde ladet fantasien fa

frit spit

Her sas den trehjulede iscykel

ira Dogneren, veteranbil ira

Brandtex, en flot udsmykket

trailer med en rullende lejrplads

ira Det Danske Spejderkorps'

Brande Gruppe, Monsterbagerens

hestetrukne bagervogn,

lastbiler i lange baner -og endelig

ikke at forglemme lastbilen

ira Brande A nlregsgartner tret

befolket med "pyntede" G rarup-folk

ogmed E rling Mathiassen

hojt svrevende i sit bur -udsat

for al folkets tilrab.

D et blev da ogsa denne vogn,

def lob med priscn for paradens

bedste indslag, hvilket indbragte

vandrepokalen, som var skrenket

af guldsmed Frank.

Hele optoget sluttede af med en

flot pyntet blomstervogn ira

Balles Blomster tret fuigt af politiet,

der sorgede for, at det hele

gik eiter planen.

H ermed kan man konstatere, at

arets Brande Marked atter blev

en stor succes -ikke mindst takket

vrere de venligt indstillede

vejrguder, som abenbart har et

godt oje til Brande i slutningen

af maj maned hvert ar.

Villaer og ejendomme

KGb/ulg, kontakt venligst

for en uforpligtende hussnak.

Diskret salg af boligen.

Ejendomsformidlingen

Siirid Mortensen . Chr Bergsvej 19

Brande . leleton 9718 02 48

Ghedelig Jul

ensker

Brande Oste/ager ApS

Erik Winther Rasmussen

Jyllandsvej 5, 7330 Brande

Telf. 97180790 & 97182695

Brande

Autoopretning

Industrivei 11 . Brande

Telefo" 97180643

Brande

Badminton Club

VVS CENITIEIR

Herningvej 64, 7330 Brande

97 18 01 23


Bang &OlufSen tror ikke pavanens magt.

Det ger vi heller ikke.

TOREGADE28

v. UIbrichsen

Dere Bang & Olufsen Center

¢nsker Deln en gl{edelig iul og godt nytllr

More magazines by this user
Similar magazines