Afgørelse efter §19c, Udvidelse af stalde p.g.a. ... - Struer kommune

wss.struer.dk

Afgørelse efter §19c, Udvidelse af stalde p.g.a. ... - Struer kommune

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09

7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg

p.g.a. krav til dyrevelfærd efter § 19c

Barslevvej 43, 7790 Thyholm

den 5. oktober 2011

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8


Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udvidelse af antal minkhaller på

grund af krav til dyrevelfærd på minkfarmen, Barslevvej 43, 7790 Thyholm

Afgørelse

Struer Kommune meddeler afgørelse om, at der på minkfarmen kan etableres en 2-rækket, åben

minkhal uden, at det udløser krav om miljøgodkendelse. Vurdering af det anmeldte fremgår af afgørelsens

bilag 1.

Afgørelsen er truffet i medfør af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 § 19c, og den er betinget af,

at der ikke fortages ændringer af dyrehold eller staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse

efter Husdyrgodkendelseslovens 2 §§ 10-12.

Minkhallen må først opføres, når der er meddelt byggetilladelse.

Anmeldelse

Lars Peter Kristensen, ejer af minkfarmen på Barslevvej 43, har den 2. september 2011 søgt om

udvidelse af staldanlægget efter anmeldeordningens § 19c.

En 2-rækket, åben minkhal på 216 m 2 etableres i tilknytning til eksisterende minkhaller med baggrund

i kravet om forøget plads til opstaldning af mink.

Der foretages ingen ændringer i antallet af avlstæver eller ejendommens gødningsopbevaringsanlæg.

Situationsplan over ejendommens anlæg, med placering af den ekstra minkhal, fremgår af afgørelsens

bilag 2.

Høring

Inden kommunen kan træffe en afgørelse efter bekendtgørelsens § 19c, skal naboer være gjort

skriftligt bekendt med afgørelsen og have mulighed for at udtale sig inden en frist på to uger.

Udkast til afgørelse har været sendt i høring i perioden fra den 9. september 2011 til den 30. september

2011 hos ansøger og følgende naboer 3 :

− Ea Lykke Elsborg, Rødkildevej 22, 2400 København NV (nabo, ejer af Kappelvej 3)

− Jane og Leo Jepsen, Mellemvej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

− Majken og Frank Miller, Barslevvej 22, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

− Carsten Kraack, Barslevvej 41, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

− Birgitte B. Sørensen og Michael S. Laursen, Barslevvej 45, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

Der er ikke indkommet bemærkninger.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres i Ugeavisen Struer den 5. oktober 2011 og kan påklages til Natur- og

Miljøklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden onsdag den 2. november

2011, kl. 15.30.

1

Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, med senere ændring i

bek. nr. 291 af 6. april 2011.

2

LBK nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

3

Naboer er ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den matrikel, hvorpå anlægget er beliggende.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 8


Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljøministeren, klageberettigede myndigheder og organisationer,

samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jvf. Husdyrgodkendelseslovens

§§ 84-87.

En eventuel klage over afgørelsen skal indgives skriftligt til Struer Kommune, Østergade 11-15,

7600 Struer, eller på mail til teknisk@struer.dk, og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej

8, 2400 København NV. Struer Kommune videresender klagen, sammen med sagens akter

og de bemærkninger, klagen giver anledning til.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et

gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000

kr. for alle andre, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder 4 . Man modtager

en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Betales gebyret ikke

på den anviste måde indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

− klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

− klageren får helt eller delvist medhold i klagen,

− klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Søgsmål kan, inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen, anlægges for domstolene i henhold til § 90 i

Husdyrgodkendelsesloven.

Afgørelsen med bilag er sendt til:

− Lars Peter Kristensen, Barslevvej 43, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (ejer)

− Ea Lykke Elsborg, Rødkildevej 22, 2400 København NV (nabo, ejer af Kappelvej 3)

− Jane og Leo Jepsen, Mellemvej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

− Majken og Frank Miller, Barslevvej 22, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

− Carsten Kraack, Barslevvej 41, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

− Birgitte B. Sørensen og Michael S. Laursen, Barslevvej 45, Hvidbjerg, 7790 Thyholm (nabo)

− Miljøministeriet, Naturstyrelsen Vestjylland, ves@nst.dk

− Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Struer Kommunes vegne

Karin Stavnskær Kurt Vanggaard

Miljømedarbejder Natur og Miljøchef

4 Klagegebyret er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1673 af 22. december 2010, om gebyr for indbringelse af klager

for Natur- og Miljøklagenævnet

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 8


Bilag 1 – Vurdering af anmeldelsen

I henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19c skal følgende betingelser være opfyldt for,

at anmeldeordningen kan anvendes, og der kan ske afgørelse om ikke godkendelsespligt.

1) Anmeldelsen kan kun ske på baggrund af dyrevelfærdsmæssige krav som følge af en af nedennævnte

lovgivninger

- Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte

- Lov om hold af heste

- Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

- Lov om hold af slagtekyllinger

- Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr

- Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner

Der er dog en undtagelse for pelsdyr, idet anmeldeordningen også må bruges ved ændring eller

udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug, hvor der produceres kødædende pelsdyr, til opfyldelse af §

23, § 24, stk. 3 og § 26 i bekendtgørelse nr. 1734 af 22. december 2006 om beskyttelse af pelsdyr

med senere ændringer.

Betingelse opfyldt

Anmeldelsen er sket med baggrund i opfyldelse af velfærdskrav i Bekendtgørelse om beskyttelse af

pelsdyr, hvortil det anmeldte byggeri er nødvendigt.

2) Der må ikke ske renovering af det øvrige staldanlæg.

Betingelse opfyldt

Det anmeldte indeholder udelukkende opførelse af en ekstra minkhal.

3) Såfremt det eksisterende anlæg ligger mindre end 100 meter fra nærmeste nabobeboelse uden

landbrugspligt, skal udvidelsen ske væk fra nærmeste nabo.

Betingelse opfyldt

Afstanden fra minkhallen til nærmeste nabo uden landbrugspligt er 230 meter.

4) Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning skal være den samme før og efter ændringen.

Betingelse opfyldt

Det tilladte dyrehold er uændret 530 minktæver svarende til 15,6 DE efter de på tidspunktet for

anmeldelsen gældende dyreenhedsberegninger.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 8


5) Ændring eller udvidelse skal ske uden væsentlige ændringer i eksisterende terræn.

Betingelse opfyldt

Det er oplyst i ansøgningen, at betingelsen om ændringer i eksisterende terræn er opfyldt.

6) Bygningsudvidelsen skal foretages ved udelukkende at foretage tilbygning til eksisterende staldanlæg

eller ved opførelse af nyt staldanlæg i tilknytning til eksisterende staldanlæg.

Betingelse opfyldt

Det er oplyst i ansøgningen, at der bygges i tilknytning til eksisterende staldanlæg, se bilag 2.

7) Ændringen eller udvidelsen skal fremstå i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg,

herunder ydre byggematerialer, farver og taghældning.

Betingelse opfyldt

Det er oplyst i ansøgningen, at betingelsen er opfyldt. Den ekstra minkhal bliver opført i samme

materialer, som de eksisterende bygninger, i tilsvarende farver og med tilsvarende taghældning.

8) Bredden af tilbygningen eller det nye staldanlæg må ikke blive større end det eksisterende staldanlægs

bredde + 5%, dog maksimalt 2 meter bredere.

Betingelse opfyldt

Bredden på den nye minkhal er i ansøgningen oplyst til at blive 4 meter. Denne bredde er den samme

som bredden på de eksisterende 2-rækkede haller.

9) Bygningshøjden, herunder taghøjden må maksimalt blive 1,5 meter højere end det eksisterende

staldanlægs højde.

Betingelse opfyldt

Højden på minkhallen er i ansøgningen oplyst til at blive 2,5 meter. Det svarer til højden af de øvrige

2-rækkede minkhaller på ejendommen.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 8


10) Placering af ventilationsafkast på tilbygningen eller det nye staldanlæg skal enten bevares

uændret eller flyttes i retning væk fra nedennævnte relevante naturområde, såfremt afstanden til

disse er 300 meter eller mindre, jvf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19c.

Område Afstandskrav Aktuel afstand

Naturområder omfattet af § 7, stk. 1 i Husdyrgodkendelsesloven. 300 m 1.200 m

Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget

for internationale naturbeskyttelsesområder.

300 m 1.200 m

Heder, mose og overdrev, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 300 m 490 m

Ammoniakfølsom skov, jvf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, nr. 3. 300 m > 1.000 m

Betingelse opfyldt

Samtlige afstandskrav er overholdt, som det fremgår af ovenstående tabel.

11) Tilbygningen eller det nye staldanlæg skal overholde en række afstandskrav, fastlagt i Husdyrgodkendelseslovens

§ 8.

Område Afstandskrav Aktuel afstand

Korteste afstand fra ændret staldanlæg til naboskel 5 m 74 m

Korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til beboelse på egen ejendom 15 m 43

Korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til enkelt vandindvindingsanlæg

Korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til almene vandindvindingsanlæg

Korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til vandløb (herunder dræn)

og søer

Korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til offentlig vej og privat

fællesvej

25 m 600 m

50 m 2.700 m

15 m > 15 m

15 m 65 m

Korteste afstand fra det ændrede staldanlæg til levnedsmiddelvirksomhed 25 m > 25 m

Betingelse opfyldt

Samtlige afstandskrav er overholdt, som det fremgår af ovenstående tabel.

Der er 245 meter til det nærmeste vandløb.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 8


Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer, at med ovenstående er kravene i § 19c opfyldt, og at udvidelsen af det

samlede staldanlæg kan ske uden forudgående miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens §

11.

Derudover er det kommunens vurdering, at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fredede

områder, bygge- og beskyttelseslinjer, eller områder, der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige

værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske

interesseområder.

Der gøres endvidere opmærksom på, at afgørelsen efter § 19c ikke fritager ansøger fra krav om

tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 8


Bilag 2 – Situationsplan

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 8

More magazines by this user
Similar magazines