Nr. 25. Marts - april - maj 2013 - Kildebrønde Sogn

hundigekirke.dk

Nr. 25. Marts - april - maj 2013 - Kildebrønde Sogn

Marts - April - Maj 2013

Bordet er dækket til Påske!

Konfirmationer i 2014

Indskrivning og undervisning - Se side 2


Kildebrønde Sogns nyvalgte Menighedsråd

Det nye menighedsråd i Kildebrønde Sogn tiltrådte deres 4 årige funktionsperiode den 1. søndag i advent sidste år.

Vi bringer her et billeder af medlemmerne i det nye råd: I forreste række fra venstre ses: Sognepræst Rikke Marsch-

ner, Janne Rannes, Lise Lotte Jørgensen, Kirsten Beck, Jarl Andersen, Kai Nielsen, Maria Trebbien Popp, Sognepræst Nyn-

ne Lange Reddersen, Provst Anne Bredsdorff. Bageste række fra venstre: Inge Ploug, Peter Blach Hjorth, Niels Haarbo,

Sven Gadegaard, Ib Olsen, Lilly Gjelstrup, Allan Henriksen, Sognepræsterne Knud Erik Braüner og Bo B. Gravesen.

Ikke til stede: Jørgen Kjeldsen og Lene Dinesen. Velkommen til de nye rådsmedlemmer!

Indskrivning til konfirmation og konfirmationsforberedelse i 2014 finder sted

ved følgende tre indskrivningsmøder i Hundige Kirke.

Børn, der gennemfører konfirmationsforberedelsen i undervisningsåret

2013/2014 vil kunne konfirmeres i år 2014 eller senere.

Husk at medbringe barnets dåbs- eller navneattest - ikke i kopi.

Indskrivning kan kun ske ved personligt fremmøde i Hundige Kirke.

Man kan ikke skrives op til en konfirmationsdato før ved indskrivningsmødet.

Tjørnelyskolen

og Hundige Lille Skole:

Torsdag 2. maj 2013 kl. 19

Udgivet af:

Kildebrønde Menighedsråd

Blad nr. 25

Redaktion: Jarl Andersen, Nynne L.

Reddersen og Lise Lotte Jørgensen

Ansvarshavende redaktør:

Preben Vive

INDSKRIVNINGSMØDER:

Greve privatskole, Arenaskolen

og de, der går i skole andet sted:

Tirsdag 7. maj 2013 kl. 19

Konfirmationer i 2014

Krogårdskolen:

Onsdag 15. maj 2013 kl. 19

Har du nogen spørgsmål så kontakt venligst: Kateket Tine Gundelach Rannes

på tgr@kildebr.dk eller på tlf. 43 56 53 13.

Oplag: 9000

Næste nummer:

24. maj, 2013

Deadline: 15. april 2013.

Produktion: Fila Offset,

Hovedgaden 9

2

Forsidefoto :

Nynne L. Reddersen

KONFIRMATIONER I 2014:

26. april Hundige Kirke:

Greve Privatskole, Arenaskolen

og andre skoler.

27. april Kildebrønde Kirke:

Greve Privatskole, Arenaskolen

og andre skoler

10. maj Hundige Kirke:

Hundige Lille Skole

11. maj Kildebrønde Kirke:

Tjørnelyskolen og Hundige Lille Skole

16. maj Hundige Kirke:

Tjørnelyskolen

24. maj Hundige Kirke:

Krogårdskolen ( primært A kl.)

25. maj Kildebrønde Kirke:

Krogårdskolen

29. maj Hundige Kirke:

Krogårdskolen ( primært B&C-kl.)


Af Knud Erik Braüner

Hvordan skal vi vurdere den aktuelle

kirkelige situation i dag?

Svarene vil – afhængig af hvem

man spørger – variere fra, at det

aldrig er gået bedre til at det ikke

kan blive værre!

Virkeligheden ligger dog et sted midt

imellem. Sagen er den, at der lokalt er

meget at glæde sig over, når det drejer

sig om kirkens kontakt med børn og

unge, voksne og ældre. Samtidig kommer

vi heller ikke udenom, at generationen

80 + har oplevet tilbagegang

gennem alle årtier.

Afkristning og sekularisering

Selv om det danske folk er præget af

afkristningen efter anden verdenskrig

og sekulariseringen efter ungdomsoprøret,

må vi dog glæde os over, at

kirken fortsat har solid forankring i

befolkningen.

Enkeltpersoners betydning

Men kirken består af enkelt-personer.

De har altid udgjort grundstammen i

den kristne kirke. Der, hvor ildsjælene

brænder, er der altid lokale lyspunkter.

Derfor er der forventning til lokale

menigheder og til kirkelige organisationer,

og der er forventning til evangeliets

magt til at skabe tro og fornyelse.

Kirkens opgave og mulighed

Der peges på, at kirken skal gøre en

aktiv indsats for at få mere kontakt

med befolkningen. Der opstår en alliance

mellem aktivister og de gamle

kirkelige organisationer, så betydningen

af lægfolks engagement, diakoni,

børnearbejde og undervisning bliver

understreget.

”Aktivitet og engagement

er ikke tilstrækkeligt.

Det skal blive til et møde

med Kristus”

Aktivitet og engagement er dog ikke

tilstrækkeligt. Det skal blive til et møde

med Kristus. Lad mig pege på et

vigtigt område i menigheden.

Menighedens opgave

Forkyndelse og undervisning, samtale

og formidling af Guds ord i menigheden

skal prioriteres. Bønnen om fornyelse

og engagement må være levende

i menigheden. Menighedens og den

enkelte kristnes liv må leves i følgeskab

med vores med-mennesker. Vi

må lære at skelne mellem det nødvendige

og det vigtige. Aktiviteter er vigtige,

men evangeliet er nødvendigt.

Konkrete eksempler

Tænk på nogle af de lignelser, Jesus

fortalte. F.eks. lignelsen om de fire

slags sædejord, lignelsen om Guds ord.

Den skildrer ikke blot en bonde, der

sår, men en mand, der sår uden at

tage hensyn til, hvor kornet falder.

Det var unaturligt, men Jesus understreger

betydningen af, at der bliver

sået overalt.

Lignelsen om arbejderne i vingården

er også alt andet end naturlig. I Guds

rige lønnes der ikke efter indsats, men

efter nåde.

3

På samme måde er det med lignelsen

om kongesønnens bryllup. Det naturlige

ville være, at en konge spørger efter

rang, værdighed og stilling i samfundet,

fortjeneste og meget andet,

når det drejer sig om at indbyde til

bryllup ved hoffet.

Men sådan er det ikke i Guds rige.

Der sendes indbydelserne ud til alle

uden hensyn til, hvem de er, hvad de

har udrettet eller hvor de kommer fra.

Det drejer sig udelukkende om at høre

og modtage indbydelsen. Det er

ikke naturligt, men nødvendigt.

Formidling

Evangeliet finder nye mødesteder i

vores tid. Menighedens liv bliver en

del af formidlingen. Ligesom forkynderen

enten bliver en overstregning eller

en understregning af budskabet, sådan

er menigheden også med til at understrege

budskabet med det, den gør.

Relationer til andre og det diakonale

arbejde understreger betydningen af

ordene: at kende, at elske og at tjene.

”Menigheden er et

inkluderende fællesskab,

hvor Kristus forkyndes”

Mødesteder

Mission er ikke blot den enkeltes sag.

Menigheden er et inkluderende fællesskab,

hvor Kristus forkyndes. Der må

skabes mødesteder for ikke-kristne og

søgende. Livets overgange ved dåb,

konfirmation, bryllup og begravelse er

også mødesteder, der kræver følgeskab

over længere tid.

Engagement

Hele menigheden må engageres. Der

er grundlæggende nådegaver. Der er

den enkeltes vigtige opgaver og tjenester.

Det betyder et ja til oplæring, til

uddelegering af opgaver og til lederskab.

Velkommen i kirken!

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP SAMLER IND:

Giv en hånd med ! Søndag den 10. marts mellem kl. 10-15.30

Vi deltager i Folkekirkens Nødhjælps store indsamling. I år gælder det bekæmpelsen af sult hos verdens fattigste og bestræbelserne

på at forhindre at sultkatastroferne kommer igen.

Indsamlingen foregår fra konfirmandfløjen, indgang ved stien til Eriksmindecentret. Indsamlingsbøsser udleveres mellem

kl. 10.00 til kl. 13.00. Indsamlingen afsluttes senest kl 15.30. Der er varm suppe, boller og kakao ved hjemkomst.

Tilmelding til: Lise Lotte Jørgensen tlf. 22 42 50 26 eller lljorgensen@gmail.com eller Hanne Hummelshøj hh@kildebr.dk


Lad os sætte fokus på det indre liv:

Af Preben Vive

Kildebrønde Sogn fejrer Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag.

”… jeg havde betænkt at

celebrere min Geburtsdag

med noget Nyt, jeg aldrig

før har smagt, americansk

Olie”.

S. Kierkegaard i et humoristisk tilbageblik

på sin 39-års fødselsdag 5. maj 1852.

Tid til eftertanke

Måske det også er på tide at prøve

noget nyt – om end ikke amerikansk

olie, så dog at benytte Søren Kierkegaards

200-års-fødselsdag til for én

gangs skyld at standse op et øjeblik og

sætte fokus på Kierkegaards filosofiske

og teologiske tanker med fokus på det

KILDEN - er et mødested

for voksne med lyst

til samvær og nye udfordringer.

Vi mødes i Hundige

Kirke onsdag formiddage fra

10-12, hvis vi ikke er på tur!

6. En personlig hilsen.

marts Vi laver kort.

13.

marts

20.

marts

27.

marts

Næste program forude:

Kom med dine gode ideer.

Historisk træhåndværk.

Besøg på et 100 år gammelt

værksted i Køge, som laver

gammel og ny kirkekunst.

Mødested: Hundige Station.

Påskefrokost

Gerne tilmelding. Pris 40 kr.

eksistentielle og med en øget opmærksom

på det indre liv.

Aktuel

Men er Kierkegaards tanker stadig

aktuelle her 200 år efter? Og er Kierkegaards

forfatterskab ikke kun for de

særligt indviede?

Til det kan der kort svares: Ja og Nej!

Ja, fordi hans tanker i dag stadig er

særdeles aktuelle. Prøv blot at tænke

på, hvor ofte substans erstattes af

overflade i vores omgang med andre

og i vores tilgang til skrevne og elektroniske

medier. Måske der er for

meget selvdyrkelse og X faktor i vores

tilgang til livet med øget fokus på

”mig” i stedet for ”hiin Enkelte” som

Kierkegaard udtrykker det. ”Hiin Enkelte”,

som netop fokuserer på den

dybere tænkning om livet hos den

enkelte.

Vi er kristne, ja – men for nogen er

det blevet til et religiøst supermarked,

hvor det drejer sig om at tage lidt her

og lidt der fra forskellige åndelige

strømninger og finde det, der passer

en selv bedst, gerne krydret med lidt

numerologi, ammestuesnak og østens

mystik. Det at være kristen, og tro på

Jesus Kristus, er for Kierkegaard noget

helt andet. Kierkegaard tager afsæt i

en dybere tænkning om livet hos den

enkelte og i samværet med andre.

Derfor er hans tanker nødvendige i

tiden.

Aktiviteter i marts

4

Og nej, Kierkegaard er ikke kun for

særligt indviede. At læse hans forfatterskab

kræver dog, at man giver sig

tid og måske også gør sig nogle anstrengelser

for at besidde nogle

forkundskaber som gør, at man som

læser får mere ud af at fordybe sig i

forfatterskabet.

Kierkegaard er ikke en forfatter som

stræber efter at blive forstået af

”mængden”. Kierkegaard har skrevet

om livet, og hvordan det leves. Om

glæde og sorg. Om tro, håb og kærlighed.

Om livets bestanddele og facetter.

Om at være menneske. Ikke på et

teoretisk plan, men på et plan, hvor

jeg som læser selv bliver ansporet til

at finde svar for mig selv.

Vær med til at fejre Kierkegaard

Er du nysgerrig på livet? Har du lyst til

at snuse til Kierkegaards filosofi og

teologi? Eller har du måske lyst til at

fordybe dig i hans forfatterskab?

Så kom til et eller begge de foredrag,

som holdes den 21. marts med fokus

på værket Kjerlighedens Gjerninger og/

eller den 4. april med særlig fokus på

Kierkegaards opfattelse af altergangen

med udgangspunkt i hans altergangstaler

og med indblik i værket Christelige

Taler. Denne aften afsluttes med en

andagt med altergang ved sognepræst

Knud Erik Braüner.

GRATIS ADGANG

Hyggeligt Samvær

Hundige Kirke 12. marts kl. 14.00

”Med hovedet i skyerne – eller under armen!”

Sognepræst Nynne Lange Reddersen fortæller om én af

åndskæmpen Grundtvigs mere ukendte sider.

Grundtvig havde et helt særligt syn på kirkehistoriens gang, hans egen rolle i

den – såvel som vores! Har man først stiftet bekendtskab med den, bliver

Grundtvig aldrig helt den samme igen.

Den Gl. Skole i Kildebrønde

Torsdag 21. marts kl. 19.00 - 21.00

” Det arabiske forår ”

Et genhør med Poul Thorsøe-Jacobsen fra Greve.

Han vil give os et kendskab til et konfliktområde, der

pludselig viser ny udvikling.

Pris 15 kr.


Torsdag 21. marts, kl. 19-21

Hundige Kirke

Foredrag om

Søren Kierkegaard

v. Preben Vive

En letforståelig introduktion og appetitvækker

på Søren Kierkegaards værker

med udgangspunkt i Kjerlighedens

Gjerninger med udblik til både Begrebet

Angst og Sygdommen til Døden.

Kom og bliv klogere på Kierkegaard

og måske - dig selv!

Søndag 17. marts, kl. 16.00

Hundige Kirke

Mariæ Bebudelse

En liturgisk musik-gudstjeneste med

Jomfru Maria som omdrejningspunkt.

Gennem tekster, korsang og fællessang

fortælles om glæden og smerten

ved at være mor til Jesus Kristus.

Medvirkende:

Tune Kirkes Ungdomskor og

Kildebrønde Sogns Pigekor.

Torsdag 4. april, kl. 19-21

Hundige Kirke

Til altergang med

Søren Kierkegaard

Foredrag v. Preben Vive

På sporet af Søren Kierkegaards menneske-

og kristendomsforståelse, som

den kommer til udtryk i Christelige

Taler. Alter og nadver står meget centralt

for ham. Hvad betyder det for os

i dag? Vi afslutter med en kort altergangsandagt

i kirken.

Aktiviteter i marts fortsat...

Aktiviteter i april

3.

april

10.

april

17.

april

24.

april

Påsken 2013 for store og små

Palmesøndag 24. marts

9.00 i Kildebrønde Kirke

11.00 Hundige Kirke.

Skærtorsdag 28. marts

11.00 Hundige Kirke m. frokost.

Vi samles omkring et veldækket bord .

Der serveres lam, men med mulighed

for pølser til de yngste. Derefter er

der kaffe med ”æg” til den søde tand.

Pris 75 kr. for voksne, 30 kr. for børn,

- og en samlet familiepris på 175 kr.

Tilmelding på tlf. 43 90 55 77

- senest den 22. marts.

Langfredag 29. marts

11.00 i Kildebrønde

19.30 i Hundige Kirke:

”Påskens Stemmer”

Liturgisk gudstjeneste.

Megen udtryksfuld musik, mange digte,

bibelske læsninger, salmer, meditationer

og monologer knytter sig til denne

dystre dag i kirkeåret. Igennem

oplæsning, musik, og sang vil vi eftertænksomt

følge Jesus på vejen til korset

på Golgata.

Lokale læsere og Kildebrønde Sogns

Pigekor medvirker.

KILDEN - er et mødested for voksne med lyst til samvær

og nye udfordringer. Vi mødes i Hundige Kirke onsdag formiddage

fra 10-12, hvis vi ikke er på tur!

Hjælp til døden eller til livet?

Sygeplejerske Pia Steinaa fortæller om aktiv og passiv dødshjælp.

Hvorfor invitere til religionsmøde?

Provstiets fælles indsamling går til Mødestedet på Vesterbro: En ”dagligstue”

for mennesker af forskellig tro og nationalitet. Hvorfor skal kirken

stå bag det? Mødested: Hundige Station. Gerne madpakke.

Menneske hvor er du? Danske Kirkedage 2013.

Hanne Hummelshøj uddyber dette års tema for Danske Kirkedage.

Bryllup i mange farver.

Deltagerne fra sprogskolen kommer på besøg. Vi snakker om forskellige

kulturers bryllupsskikke, så tag gerne tøj eller dine billeder med.

5

Påskedag 31. marts

9.00 i Hundige Kirke

11.00 i Kildebrønde Kirke.

2. Påskedag 1. april

11.00 Kildebrønde Kirke

16.30 - 18.00 Hundige:

Gud og Spaghetti

En kort gudstjeneste, hvor vi når hele

påsken igennem: Fra indtoget i Jerusalem

til Jesu Opstandelse på 30 min.

Gudstjenesten er tilrettelagt for børn

og deres voksne.

Tilmeld til spisning hos kateket

Tine Rannes: tgr@kildebr.dk

- senest 26. marts kl. 12.

Pris: Voksne 20 kr. Børn - gratis.


Hyggeligt Samvær

Hundige Kirke, 9. april kl. 14.00

”Kunst

og Livsglæde”

Sognepræst Anne-

Mette Gravgaard

fortæller, hvordan hun,

efter en alvorlig trafikulykke, blev bevidst

om, at psykisk lidelse er værre

end fysisk lidelse.

- - -

Vi åbner salget af billetter til Skovturen

11. jun. max. 100 deltagere. Pris 240 kr.

KILDEN - er et

mødested for voksne

med lyst til samvær

og nye udfordringer.

Vi mødes i Hundige Kirke onsdag

formiddage fra 10-12, hvis vi ikke

er på tur!

1.

maj

8.

maj

15.

maj

22.

maj

29.

maj

5.

juni

Lys i mørket

– mit liv som blind.

Sognepræst Eva Melhoff fortæller

om liv og arbejde.

Vallensbæk Kirker

På besøg i både den gamle og

den nye kirke i Vallensbæk.

Mødested: Hundige Kirke.

Fælles transport.

En lyttende kirke

Præst Ole Skjerbæk Madsen

fortæller om mange års arbejde

med brobygning mellem

kirken og den nye åndelighed.

Hvad laver de i kirken?

Menighedsrådsformand Niels

Haarbo fortæller om kirkens

arbejde.

Kildebrønde Kirkegård

Kirkegårdsleder Carsten Pedersen

viser rundt og fortæller

om kirkegård og gravsteder.

Mødested: Den gamle

skole. Kirkebil kan bestilles.

Grundloven

– den fælles og vore egne.

Hvad er det for ”grundlove”

du lever efter? Oplæg ved

Hanne Hummelshøj.

Aktiviteter Aktiviteter i april i fortsat maj ...

Aktiviteter i maj

Den Gl. Skole

i Kildebrønde

Torsdag 2. maj

kl. 19.00

SANGAFTEN

Ruth Kristensen synger for og Agnete

Rytter akkompagnere. Det er næsten

sommer, så kan vi synge om den lyse

tid, foruden andre gamle sange, som

alle kan synge med på. Måske nogle

sømandssange og enkelte nyere viser."

DAVID

Torsdag 11. april kl. 19.00 i Hundige Kirke

Den røde tråd gennem Bibelen

v. Knud Erik Braüner

Bibelforedrag over 2. – 5. Mosebog. Med vægtlægning på:

Gud befrier sit folk, Pagten på Sinaj og Den Lange Vandring.

Pris 15 kr.

6

GRATIS ADGANG

KONCERT i Hundige Kirke

Tirsdag 30. april kl. 20.00

Svestar

Anne Roed Refshauge sang, Marie Sønderby klaver og Kirstine

Sand på violin fortolker den danske sangskat i spændingsfeltet

mellem folkemusik og klassisk. De kendte sange

og viser får nye farver i Svestars stemningsfulde arrangementer:

Indlevet, inderligt og nærværende.

Hyggeligt Samvær

Hundige Kirke, 14. maj kl. 14.00

”Illegal flygtning”

Foredrag ved Luciano Scaglione, der

fortæller om, hvordan han kom til

Danmark fra Sardinien efter 2. verdenskrig

og opholdt sig illegalt i landet

i 2 år.

To torsdage i maj kl. 19.00 i Hundige Kirke

Den røde tråd gennem Bibelen

v. Knud Erik Braüner

2. maj : Foredrag over emnet Israel : Landet indtages, Kongeriget, Det evige

Kongerige og Det delte Kongerige.

23. maj: Foredrag over emnet Profeterne i Det gamle Testamente: De store og de

små profeter. Esajas, Herrens lidende tjener, Eksil, Hjemkomst og genopbygning.

PINSE PÅ HERRENS MARK

- Op på mærkerne

Fælles friluftsgudstjeneste på Mosede Fort

2. pinsedag, 20. maj kl. 11.00

I Pinsen sendes Helligånden til jorden og i 2. Korintherbrev

skriver Paulus, at vi hver især skal være som et Kristusbrev -

skrevet med den Levende Guds Ånd.

Med temaet Op på mærkerne spilles der på den dobbelte betydning; at kirken skal

være oppe på mærkerne – altså fremme i skoene - og at når kristne motiver ofte

sættes på frimærker, så mindes vi om, at vi alle er sendt af Gud. Vi inviterer til

familievenlig gudstjeneste med indlagt vandring mellem opstillede kirketelte, hvor

store som små kan få sig nogle gode og måske overraskende oplevelser.

Skulle det stik mod alle forventninger regne den 20. maj, så rykkes gudstjenesten

indendørs. For yderligere information se www.provstiet.dk


Kildebrønde sogn er den del af Greve

Kommune, der ligger nord for Olsbækken,

Ryttervej og C. E. Carlsensvej (de to veje

hører med til sognet).

Kildebrønde Kirke og kirkegård:

Ligger i Kildebrønde landsby.

Kirkegårdskontoret er beliggende over

for Kildebrønde Kirke, Byvejen 2,

2670 Greve. 43 61 02 62.

Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 11-12.

Kirkegårdsleder ved

Kildebrønde Kirkegård:

Carsten Pedersen. Kirkegårdskontoret,

Byvejen 2, Kildebrønde. Træffes på tlf.

43 61 02 62, mandag - fredag kl. 11-12.

cp@kildebr.dk

Kildebrønde Gl. Skole ligger også på

Byvejen 2-8, 2670 Greve, overfor kirken.

Hundige Kirke:

Eriksmindevej 20, 2670 Greve.

Kirkekontoret er beliggende i Hundige

Kirke, Eriksmindevej 20, 2670 Greve.

Åbningstid: Man. til fre. kl. 10 -13.

Torsdag indtil kl.18.00. Lørdag efter aftale.

Telefon: 43 90 55 77.

Telefax : 43 56 53 29.

Kordegne:

Ole Ryhl Olsson og Hanne E. Kristensen

43 90 55 77. kordegn@kildebr.dk

Kirkebil:

- bestilles igennem Kirkekontoret

på 43 90 55 77 - senest dagen før.

Kontakt

Præster:

Provst: Anne Bredsdorff.

Byvejen 5, 2670 Greve. 20 46 80 38

Træffes på provstikontoret i Hundige

Kirke. Desuden efter aftale.

Fridag: Fredag. anbd@km.dk

Knud Erik Braüner. (kbf)

Stolpeager 47, 2670 Greve. 43 69 01 70.

Træffes på kirkekontoret efter aftale

tirsdag kl. 16-18, hjemme onsdag og

torsdag kl. 17-18. Desuden efter aftale.

Fridag: Mandag. keb@kildebr.dk

Bo B. Gravesen. Sandbakken 12,

2680 Solrød Strand, 56 14 61 57.

Træffes også på kirkekontoret tirsdage

kl. 10-11. Fridag: Mandag.

bbg@kildebr.dk

Nynne L. Reddersen. Hundigevænget 11,

2670 Greve, 43 90 29 39. Træffes hjemme

og efter aftale. Læg evt. besked - der

ringes tilbage. Fridag: Mandag.

nlr@kildebr.dk

Rikke Marschner. Andreas Bjørnsgade 4,

4. tv, 1428 København K. 24 98 83 23.

Kontor: Hundige Kirke og i Den gl. skole,

Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde.

Træffes bedst formiddage. Fridag: Mandag.

rikke@marschner.as

En af sognets præster kan desuden

træffes i beboerhuset Mælkebøtten

i Gersagerparken fredage m. 10-11.

Formand for Menighedsrådet:

Niels Haarbo, Tværager 11, 2670 Greve,

43 90 32 24.

nh@kildebr.dk

Kildebrønde Sogns hjemmesider: hundigekirke.dk - kildebroendesogn.dk

ØVRIGE KIRKELIGE AKTIVITETER:

( - få mange flere oplysninger på sognets hjemmesider)

Kildebrønde Sogns Legestue - fra 0 år : Hundige kirke, ti. - fre. fra kl. 10-12.

Hundige Kirkes Juniorklub (10-13 år): Hver onsdag fra kl. 18.30-20.00.

- kontakt sognepræst Knud Erik Braüner.

FDF Hundige: Kontakt kredsleder Thomas Dalsgaard 24 48 98 37.

”Nål, tråd og garn”: Hundige kirke, torsdage fra kl. 14 -17. Sæsonen slutter 1. maj.

Læseklubben: Vi mødes tirsdage i Hundige Kirke kl. 19.30 : 2. apr. - 7. maj og 11. juni.

Filmklubben MOSAIK. Hundige kirke, onsdage kl. 19.00: 6. marts - 20. marts.

Kildebrønde Sogns Besøgstjeneste: Vil du besøge eller besøges?

- kontakt sognediakon Hanne Hummelshøj.

Sorggrupper i Greve-Solrød Provsti: Kontakt Sognepræst Rikke Marschner.

Kildebrønde Sogns Børnekor (8-12 år): Hundige kirke hver onsdag kl. 15.00.

www.hundigekirke.dk/boernekor

Kildebrønde Sogns Pigekor: www.pigekor.dk

Hundigekoret: Herre og damekor: Vi øver i Hundige kirke.

Hver mandag kl. 19-21.30. www.hundigekoret.dk

Menighedsrådsmøder i Kildebrønde Sogn: Hver 3. tirsdag i måneden kl. 19.00:

19. mar. (Hundige Kirke) - 16. april (Kildebrønde Gl. Skole) - 21. maj (Hundige Kirke).

Møder i Provstiudvalget : 7. marts kl. 8.30 - 11. apr. og 16. maj kl. 9.00.

Alle møder finder sted på provstikontoret i Hundige Kirke.

7

Kateket:

Tine Gundelach Rannes, 43 56 53 13.

Privat: 22 66 64 53. Fridag: Mandag.

tgr@kildebr.dk

Sognediakon:

Hanne Hummelshøj,

43 56 53 20. Træffes bedst onsdag -

fredag fra kl. 9-10 og torsdag fra 16-18,

hh@kildebr.dk.

Organister:

Organist og korleder Henrik Colding-

Jørgensen, Gersagerparken 52, 3.mf.,

2670 Greve. 43 69 32 85.

hc-j@hundigekirke.dk

Organist Ivan Gross, 50 48 85 05.

vngrss@gmail.com

Kirketjenere ved Hundige Kirke:

ktj@kildebr.dk

Margrethe Petersen, 51 16 97 47.

Fridag: Mandag.

Susanne Eghave, 21 17 68 80.

Fridag: Mandag.

Kirketjener ved Kildebrønde Kirke:

Lisbeth Nørbach Jensen, 40 94 92 61.

lnj@kildebr.dk Fridag: Mandag.

Administrationschef:

Preben Vive 43 56 53 18.

Mobil 21 45 58 60.

pv@kildebr.dk

Regnskabsfører:

Anne-Lise Nielsen, 24 25 11 51.

kirkekassen@gmail.com

Stillegudstjenester

3 tirsdage i Foråret

5. marts - 2. april - 7. maj

Kirken er åben fra kl. 19.30

Meditationer

med

Kristuskransen

- - - - - - - - - - -

Gudstjenester på

Strandcenteret:

Hver den 1. onsdag

i måneden kl. 13.30

Alle er velkommen.


Gudstjenester i Kildebrønde Sogn

Marts

Kildebrønde Kirke

Hundige Kirke

Søndag 3. 3. Søn. i fasten

9.00 Knud Erik Braüner

11.00 Nynne L. Reddersen

Tirsdag 5. 20.00 Rikke Marschner

Stillegudstjeneste

Søndag 10.

Søndag

Søndag

Torsdag

Fredag

Søndag

April

17.

24.

28.

Midfaste søndag

Mariæ bebudelses dag

Palmesøndag

Skærtorsdag

9.00

11.00

Bo B. Gravesen

Bo B. Gravesen

29. Langfredag

11.00 Bo B. Gravesen

31.

Påskedag

9.00

Knud Erik Braüner

11.00

16.00

11.00

11.00

19.30

Nynne L. Reddersen 9.00

Tirsdag 2.

20.00

Rikke Marschner

Ungdomskor medvirker

Nynne L. Reddersen

Knud Erik Braüner

Spisning af Påskelam

Nynne L. Reddersen

Liturgisk Musikgudstjeneste

Knud Erik Braüner

Mandag 1. 2. påskedag

11.00 Anne Bredsdorff

16.30 Bo B. Gravesen

Gud og spaghetti

Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag

Lørdag

6.

7.

Søndag 14.

20.

21.

5.

1. Søn. e. påske

3. Søn. e. påske

Fredag 26. Bededag

Maj

4.

11.00

2. Søn. e. påske 9.00

11.00

10.00

12.00

Nynne L. Reddersen

Rikke Marschner Konfirmation

Rikke Marschner Konfirmation

Tirsdag 7. 20.00 Nynne L. Reddersen

Stillegudstjeneste

10.00

12.00

9.00

11.00

11.00

Nynne L. Reddersen

Stillegudstjeneste

Anne Bredsdorff Konfirmation

Anne Bredsdorff Konfirmation

Knud Erik Braüner

Bo B. Gravesen

Knud Erik Braüner Konfirmation

9.00 Knud Erik Braüner

Søndag 28. 4. Søn. e. påske 11.00 Knud Erik Braüner 9.00 Bo B. Gravesen

Lørdag

Søndag

Torsdag

9.

Søndag 12.

18.

5. Søn. e. påske

Kristi himmelfartsdag

9.00

9.00

10.00

12.00

11.00 Rikke Marschner Konfirmation

10.00

12.00

Anne Bredsdorff 11.00

Søndag 19. Pinsedag

11.00 Anne Bredsdorff

9.00

Mandag

Juni

20.

6. Søn. e. påske

2. Pinsedag

11.00

Rikke Marschner

Anne Bredsdorff

Bo B. Gravesen

Nynne L. Reddersen Konfirmation

Nynne L. Reddersen Konfirmation

Bo B. Gravesen Konfirmation

Bo B. Gravesen Konfirmation

Knud Erik Braüner

Knud Erik Braüner

Søndag 2.

9.00 Knud Erik Braüner 11.00 Bo B. Gravesen

11.00

11.00 Friluftsgudstjeneste På Mosede Fort : PINSE PÅ HERRENS MARK

Kirkekaffe =

Våbenhuskaffe =

Kirkefrokost =

Nynne L. Reddersen

Sogneindsamling

Bo B. Gravesen Konfirmation

Søndag 26. Trinitatis søndag 11.00 Knud Erik Braüner 9.00 Nynne L. Reddersen

More magazines by this user
Similar magazines