Download nyhedsbrevet som pdf - Plesner

plesner.com

Download nyhedsbrevet som pdf - Plesner

Nr. 1 | April 2010

Indhold

Forslag til nye fusionskontrolregler


Forslag til nye fusionskontrolregler

Af advokat Gitte Holtsø og advokat Snorre Welling

Den 27. januar 2010 fremsatte økonomi- og erhvervsministeren

i Folketinget forslag til en ny konkurrencepakke.

Forslaget indeholder en række ændringer af konkurrenceloven,

en ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne og tekniske

ændringer til benzinforhandlerkontraktloven. Dette

nyhedsbrev omhandler forslagets ændringer af de gældende

fusionskontrolregler, som forventes at træde i kraft 1. oktober

2010.

I en redegørelse fra 2007 konkluderede Konkurrencestyrelsen,

at tærskelværdierne for, hvornår en fusion er

omfattet af fusionskontrolreglerne i konkurrenceloven,

er for høje, med deraf følgende risiko for, at der ikke er

tilstrækkelig kontrol med potentielt konkurrenceskadelige

fusioner. Herefter nedsatte regeringen i januar 2008

et fusionsudvalg. Fusionsudvalgets opgave var at undersøge,

om konkurrencelovens fusionskontrolregler er lige

så effektive som i de lande, Danmark normalt sammenligner

sig med.

Fusionsudvalget anbefalede i sin rapport fra december

2008 enstemmigt at nedsætte tærsklerne. Fusionsudvalgets

rapport fulgte dermed Konkurrencestyrelsens anbefaling

om lavere tærskelværdier.

Konsekvenser af forslaget

Forslaget forventes i sin nuværende form at øge antallet

af anmeldelser til Konkurrencestyrelsen fra ca.

10 årlige anmeldelser til omkring 40 til 60 årlige anmeldelser.

De samfundsmæssige gevinster forventes at udgøre

ca. 400 millioner kroner årligt, og Konkurrencestyrelsen

forventes at skulle bruge omkring 14 ekstra årsværk

til at håndtere det øgede antal fusionsanmeldelser.

Af de ca. 30-50 ekstra årlige anmeldelsespligtige

fusioner forventes kun 10 % af disse at kunne betegnes

som problematiske fusioner, der enten skal forbydes,

eller godkendes under forudsætning om afgivelse

af tilsagn.

Nr. 1 | April 2010

Udover nedsættelsen af tærskelværdierne indeholder

lovforslaget endvidere en forenklet anmeldelsesprocedure

og en forlængelse af sagsbehandlingsfristerne.

Nedsættelse af tærskelværdierne

De gældende regler opererer med to betingelser, der

hver især kan udløse pligt til at anmelde en fusion og

krav om konkurrencemyndighedernes forudgående

godkendelse heraf. De nuværende regler kræver således

enten (i) at de deltagende virksomheder tilsammen har

en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8

milliarder kroner, og at mindst to af de deltagende virksomheder

hver især har en samlet årlig omsætning i

Danmark på mindst 300 millioner kroner, eller (ii) at

mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet

årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 milliarder

kroner, og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder

har en samlet årlig omsætning på verdensplan på

mindst 3,8 milliarder kroner.

Lovforslaget omhandler alene tærsklerne i betingelse (i),

der foreslås nedsat således, at der indtræder anmeldelsespligt,

hvis de deltagende virksomheder har en samlet

årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner

kroner, og mindst to af de deltagende virksomheder har

en samlet årlig omsætning i Danmark på 100 millioner

kroner.

Forslaget er en skærpelse af Konkurrencestyrelsens forslag

i konkurrenceredegørelsen fra 2007. Her foreslog

styrelsen, at man i betingelse (i) sænkede tærskelværdierne

fra henholdsvis 3,8 milliarder kroner og 300 millioner

kroner til 1 milliard kroner og 150 millioner kroner.

Lovforslaget stemmer imidlertid overens med anbefalingen

fra regeringens fusionsudvalg.

Forslaget ændrer ikke på betingelse (ii), og ændringerne i

tærskelværdierne sigter dermed alene til fusioner, hvor

mindst to af de deltagende virksomheder har en anseelig

omsætning i Danmark.

Forslaget fastslår endvidere, at i tilfælde, hvor Europa-

Kommissionen henviser en sag til Konkurrencerådet, har

Rådet altid kompetence til at behandle sagen, desuagtet


de deltagende virksomheder måtte have en omsætning,

der ligger under tærskelværdierne i konkurrenceloven.

Forenklet anmeldelsesprocedure for uproblematiske

fusioner

Eftersom lavere tærskler også indebærer en stigning i

antallet af anmeldelsespligtige fusioner, som vil være

uproblematiske, er det ganske væsentligt, at lovforslaget

også indebærer mulighed for en forenklet anmeldelsesform

svarende til Europa-Kommissionens såkaldte "short

form". En forenklet anmeldelsesprocedure indebærer

selvsagt, at omfanget og detaljeringsgraden af information,

som de deltagende virksomheder skal afgive til

Konkurrencestyrelsen, reduceres, men også at Konkurrencestyrelsens

sagsbehandling skal være forenklet.

Det fremgår ikke af forslaget eller bemærkningerne

hertil, hvad der forstås ved en uproblematisk fusion.

Økonomi- og erhvervsministeren vil senere udstede

regler om, hvilke kriterier der vil blive lagt til grund i

vurderingen af, om en fusion kan anses for uproblematisk.

Det må dog forventes, at man lader sig inspirere af

Europa-Kommissionens retningslinjer for anvendelse af

short form-anmeldelsesproceduren.

Selvom forslaget forudsætter, at Konkurrencestyrelsens

behandling af fusioner efter den forenklede anmeldelsesprocedure

skal være forenklet, er der ikke forudsat, at

sagsbehandlingen vil gå hurtigere end ved almindelige

anmeldelser.

Hvilke typer fusioner kan anmeldes på short form

Short form-anmeldelse omhandler følgende fusioner:

(i) Etablering af et joint venture, der ikke eller kun i

meget begrænset omfang har aktiviteter inden for

EU; (ii) de deltagende virksomheder er ikke aktive på

de samme markeder; (iii) de deltagende virksomheder

har tilsammen en markedsandel på under 15 % på

de relevante markeder; (iv) de deltagende virksomheder

har i tilfælde af vertikal integration ikke en markedsandel

på nogen niveauer på over 25 %, og (v) en

virksomhed overtager kontrollen med en virksomhed,

som den i forvejen kontrollerer sammen med en

eller flere virksomheder

Nye frister for behandling af fusioner

Nr. 1 | April 2010

Med det nye forslag foreslås der næsten identiske frister

med dem, der gælder for behandling af fusioner hos

Europa-Kommissionen. Det nuværende toleddede system

med en fase I- og en fase II-behandling af sagerne

bevares, men fristerne forlænges fra henholdsvis 4 uger

og 3 måneder til 25 hverdage og 90 hverdage.

Fusionssager skal dermed fremover afgøres inden for 25

hverdage i fase I, medmindre der inden fristens udløb

træffes afgørelse om, at fusionen skal overgå til en fase

II-undersøgelse. I så fald skal sagsbehandlingen være

afsluttet inden for 90 hverdage. Fristerne beregnes som

hidtil fra modtagelse af "fuldstændig anmeldelse".

Der er i fase II mulighed for at forlænge sagsbehandlingstiden

med op til 20 hverdage, hvis en eller flere af de

deltagende virksomheder foreslår nye eller reviderede

tilsagn for fusionens godkendelse, dog forudsat, at der

resterer mindre end 20 hverdage af fristen på de 90

hverdage. Endvidere er der mulighed for at forlænge

fristen på 90 hverdage med op til 20 hverdage enten

efter de anmeldende virksomheders anmodning eller

efter beslutning fra Konkurrencerådet med de anmeldende

virksomheders samtykke.

Der er imidlertid ikke, som det er tilfældet i henhold til

EU's fusionskontrolregler, mulighed for en fristforlængelse

i fase I.

Ved behandling af fusioner hos Europa-Kommissionen er

det således muligt i tilfælde af forslag om tilsagn fra

parterne at forlænge fristen for fase I med 10 hverdage.

Det kan indebære, at fusionen ikke i unødigt omfang

overgår til fase II, med deraf følgende usikkerhed om

tidspunktet for fusionens godkendelse.

Ikrafttræden

Forslaget er som nævnt fremsat i Folketinget den 27.

januar 2010, og de nye regler om fusionskontrol forventes

at træde i kraft den 1. oktober 2010.

Fusioner anmeldt til Konkurrencestyrelsen inden 1. oktober

2010, vil blive behandlet efter de gældende regler.

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorvidt det er fusionsaftalens

indgåelse eller implementering (closing), som er

afgørende for, om en transaktions anmeldelsespligt skal

bedømmes efter de gældende eller de nye tærskelværdier.

Ifølge uformelle udmeldinger fra Konkurrencestyrelsen

vil det være fusionsaftalens indgåelse, der er afgørende.


Kontakt

Christian Karhula Lauridsen

advokat, partner

ckl@plesner.com

Jacob Borum

advokat

jab@plesner.com

Snorre Welling

advokat

snw@plesner.com

Christopher Kjølby Jensen

advokat

ckj@plesner.com

De nævnte advokater kan også kontaktes på telefon 33 12 11 33.

Gitte Holtsø

advokat, partner

gho@plesner.com

Nr. 1 | April 2010

Martin Andreas Gravengaard

advokat

mag@plesner.com

Thomas Herping Nielsen

advokat

thn@plesner.com

OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet stab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige

områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning."

Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

More magazines by this user
Similar magazines