EU-UDBUD 2013/S 089-151356 - Skive.dk

skive.dk

EU-UDBUD 2013/S 089-151356 - Skive.dk

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

EU-UDBUD

2013/S 089-151356

Offentligt udbud

På levering og opbygning/indretning af

naturgasbusser

til Skive Kommune

Skive Kommune 3. maj 2013

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Indhold

1. Indledning ................................................................................................................................... 3

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet ...................................................................................... 3

1.2 Udbudsansvarlig .............................................................................................................. 3

1.3. Udbudsmaterialet ............................................................................................................ 3

1.4 Udbuddets omfang ........................................................................................................... 3

1.5 Tildeling af rammeaftaler .................................................................................................. 3

1.6 Tildeling af efterfølgende ordrer under rammeaftalerne via miniudbud ............................. 4

1.7 Aftaleindgåelse ................................................................................................................ 4

2. Udbudsbetingelser ...................................................................................................................... 5

2.1 Udbudsform ..................................................................................................................... 5

2.2 Formkrav.......................................................................................................................... 5

2.3 Sprog ............................................................................................................................... 5

2.4 Ejendomsret ..................................................................................................................... 5

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet ........................................................................................ 5

2.6 Tilbudsfrist ....................................................................................................................... 6

2.7 Åbning af de indkomne tilbud ........................................................................................... 6

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud ................................................................................................. 6

2.9 Alternative bud ................................................................................................................. 6

2.10 Konsortier ...................................................................................................................... 6

2.11 Ordregivers forbehold .................................................................................................... 6

2.12 Tilbudsgivers forbehold .................................................................................................. 7

2.13 Udvælgelseskriterier ...................................................................................................... 7

2.14 Tildelingskriterium .......................................................................................................... 8

2.15 Miniudbud .................................................................................................................... 10

3. Rammeaftale, Gasbusser ......................................................................................................... 13

Bilag 1 – Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. .................................. 22

Bilag 2 – Kravspecifikation/Tilbudsskema ..................................................................................... 24

Bilag 2A – Generel kravspecifikation ............................................................................................ 25

Bilag 2B – Tilbudsskema ............................................................................................................... 31

Bilag 3 – Vejledende tidsplan ........................................................................................................ 32

Bilag 4 – Aktindsigt ....................................................................................................................... 33

Side 2 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

1. Indledning

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører rammeaftaler på levering og opbygning/indretning af naturgasbusser (herefter

kaldet gasbusser). Skive Kommune (herefter kaldet Ordregiver) ønsker at indkøbe fabriksnye

gasbusser, som fortrinsvis skal anvendes til kørsel med ældre og handicappede. Gasbusserne

skal kunne føres af personer med lille kørekort, type B.

Det nærmere omfang af anskaffelserne fremgår af afsnit 1.4 og de specifikke krav til gasbusser og

opbygning fremgår af bilag 2A og 2B.

Der indgås rammeaftaler med alle egnede og konditionsmæssige tilbudsgivere. Disse

rammeaftaler vil danne baggrund for kommende anskaffelser i aftaleperioden. Disse anskaffelser

vil alene ske via miniudbud. Nærmere herom fremgår af afsnit 1.5 og 1.6.

1.2 Udbudsansvarlig

Udbudsansvarlig for nærværende udbud er:

Skive Kommune

Indkøbsafdelingen

Rådhuspladsen 2,

7800 Skive

Att.: HR- og Indkøbskonsulent Maria Østergaard Olesen

E-mail: indkob@skivekommune.dk

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i henhold til afsnit 2.5.

1.3. Udbudsmaterialet

Det samlede udbudsmateriale består af:

Nærværende udbudsbetingelser

Bilag 1 – Tro og loveerklæring

Bilag 2A + 2B – Kombineret ”Kravspecifikation” og ”Tilbudsliste”

Bilag 3 – Vejledende tidsplan

Bilag 4 – Aktindsigt

Tilbudsgiver opfordres til at være særligt opmærksom på, at alle dokumenter er korrekt modtaget.

1.4 Udbuddets omfang

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud.

Rammeaftale forudsættes indgået for en periode på 2 år. Ordregiver kan yderligere forlænge

rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder.

Ordregiver forventer, snarest muligt efter tildeling af rammeaftalerne, at gennemføre miniudbud på

5 gasbusser inkl. opbygning til levering senest 1. december 2013.

Herudover forventer Ordregiver at anskaffe ca. 10 gasbusser inkl. opbygning/indretning i

rammeaftalens løbetid, såfremt optionsperioderne anvendes fuldt ud.

1.5 Tildeling af rammeaftaler

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med samtlige egnede og konditionsmæssige

tilbudsgivere.

Side 3 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

1.6 Tildeling af efterfølgende ordrer under rammeaftalerne via miniudbud

Tildeling af ordrer under rammeaftalen vil alene ske ved miniudbud (fornyet

konkurrenceudsættelse), hvor de konkrete ordrer konkurrenceudsættes blandt samtlige

leverandører på rammeaftalen. Det betyder således, at enhver leverandør på aftalen har mulighed

for at vinde leverancen af kommende køb af gasbusser, såfremt pågældende leverandørs tilbud i

det konkrete miniudbud er det økonomisk mest fordelagtige.

Jævnfør rammeaftalens § 7 kan Ordregiver i forbindelse med miniudbud foretage en forudgående

teknisk afklaring med henblik på at afklare, hvilke rammeaftaleindehavere, der kan opfylde de

stillede mindstekrav til en konkret leverance, ligesom Ordregiver kan vælge at sende

miniudbudsmaterialet til alle rammeaftaleindehavere.

Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvilke specifikke mindstekrav der stilles til de ønskede

gasbusser, herunder bl.a. krav til opbygning/indretning. Mindstekravene vil være opstillet efter

samme skabelon som anvendt i nærværende udbudsmateriales Bilag 2A og 2B, dog således at en

bestemt krævet teknisk funktionalitet, der i det oprindelige udbudsmateriale var et ønske, i

forbindelse med miniudbuddet kan gøres til et mindstekrav. Det betyder samtidigt, at de i

udbudsmaterialets Bilag 2A og 2B specificerede tekniske forhold og funktionaliteter vil være

repræsentative for fremtidige anskaffelser på rammeaftalen.

Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud på de enkelte miniudbud ikke afvige negativt

fra den oprindeligt tilbudte kvalitet. Herved forstås, at der ikke kan tilbydes en gasbus eller

opbygning/indretning, der kvalitetsmæssigt er ringere end den, der blev tilbudt i forbindelse med

det initiale udbud. Er tilbudsgiver nødsaget til at substituere produkter, eksempelvis som følge af,

at disse er udgået ved producenten, skal de substituerende produkter være af minimum samme

kvalitet som de initialt tilbudte.

Tilbudsgiver har som følge af almindelig produktudvikling mulighed for at tilbyde en ”optimeret”

gasbus og/eller opbygning i forbindelse med de konkrete miniudbud. Det vil dog ikke være tilladt at

tilbyde en gasbus og/eller opbygning, der i væsentlig henseende afviger fra det oprindeligt tilbudte.

Produktudviklingens omfang er således afgrænset til de elementer i Bilag 2A og 2B, som er

angivet som ønsker, og som ikke blev tilbudt i forbindelse med det initiale udbud.

I forbindelse med de enkelte miniudbud kan de tilbudte priser ikke overstige de initialt afgivne

priser med tillæg af eventuelle indeksreguleringer, jf. rammeaftalens §§ 11 og 12.

Leverandørerne på Rammeaftalen er ikke forpligtet til at afgive tilbud i forbindelse med et

miniudbud.

Ved miniudbud vil tildelingskriteriet det ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” blive anvendt til

vurdering af de afgivne tilbud, jf. afsnit 2.15.

1.7 Aftaleindgåelse

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede gasbusser inkl. opbygning/indretning skal indgås

på grundlag af rammeaftalen angivet i dette udbudsmateriale, jf. afsnit 3.

Rammeaftalen fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i

forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af Ordregiver i tilfælde af

aftaleindgåelse.

Side 4 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

2. Udbudsbetingelser

2.1 Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af

offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og

anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved

indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige

bygge- og anlægskontrakter.

2.2 Formkrav

Tilbuddet skal være skriftligt og bedes fremsendt i 2 eksemplarer. Prislister og eventuelle

kataloger/brochurer bedes ligeledes fremsendt i 2 eksemplarer.

Det samlede tilbudsmateriale bedes desuden fremsendt i 1 eksemplar på USB eller andet læsbart

elektronisk medie. Tilbudsmateriale modtaget på e-mail accepteres ikke som fremsendelse af det

elektroniske eksemplar.

Ved uoverensstemmelse mellem det skriftlige og elektroniske eksemplar vil alene det skriftlige

blive underlagt vurdering.

Den vedlagte tilbudsliste i bilag 2B skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i

udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

2.3 Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale

af generel karakter må være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Ved bilagsmateriale af generel

karakter forstås produktblade, kataloger mv. Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver

sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for

tilbudsgivers regning.

2.4 Ejendomsret

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive

returneret eller udleveret.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille

spørgsmål til udbudsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt og rettes til den i afsnit

1.2 angivne kontaktperson pr. e-mail, med emnet: "Spørgsmål – EU-udbud på levering af

gasbusser” senest den 23. maj 2013, kl. 12.00.

Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af

tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets

karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage

inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret.

Side 5 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at

finde på Ordregivers hjemmeside på adressen:

www.skive.dk/byråd+kommune/udbud+økonomi+nøgletal/udbud

Det understreges, at svar på indkomne spørgsmål ikke udsendes direkte til eventuelle

tilbudsgivere. Det er således tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet på

hjemmesiden.

2.6 Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være mærket: ”Tilbud – EU-udbud på gasbusser” og ”Må kun åbnes af

Indkøbsafdelingen” Forsendelsen skal være lukket.

Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest den 14. juni 2013, kl. 12.00 på følgende adresse:

Skive Kommune

Indkøbsafdelingen

Rådhuspladsen 2,

7800 Skive

Att.: HR- og Indkøbskonsulent Maria Østergaard Olesen

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af

tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er.

2.7 Åbning af de indkomne tilbud

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende 3 måneder fra tilbudsfristen.

Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af

initialordre med vindende tilbudsgiver, og ophører således ikke før endelig kontrakt er

underskrevet.

2.9 Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative tilbud.

2.10 Konsortier

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

afsnit 2.13 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede

egnethed, der vurderes.

Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til

Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende

drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

2.11 Ordregivers forbehold

Det samlede behov for køb af gasbusser estimeres til ca. 15 stk. i løbet af aftaleperioden, inkl.

optionsperioden. Det understreges, at det anførte behov er skønnede mængder baseret på

forventninger til udskiftningsfrekvens af den eksisterende vognpark. Det estimerede behov er

således ikke bindende for Ordregiver.

Side 6 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Ordregiver har påbegyndt en analyse af potentialet ved en omlægning af den nuværende

tilrettelæggelse af kørslen i Skive Kommune generelt. Som en del af denne analyse indgår

muligheden for overdragelse af kørselsopgaven til kørselskoordinering via Midttrafik. Ordregiver

tager i den forbindelse forbehold for, at udbuddet samt indgåede rammeaftaler kan annulleres,

såfremt der træffes endelig beslutning om denne overdragelse, hvorved behovet for anskaffelse af

gasbusser bortfalder. Allerede afgivne ordrer vil dog ikke kunne annulleres.

2.12 Tilbudsgivers forbehold

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret

ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at

forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at

Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende

elementer i udbudsmaterialet, har Ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge

forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke

på sikker og saglig vis kan prissættes, er Ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet.

Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet,

idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at

lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.

OBS: Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold eller tilbudsgivers standard salgs- og

leveringsbetingelser, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold, og kan således medføre

afvisning af tilbuddet.

2.13 Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation bedes vedlagt tilbuddet. Såfremt den krævede

dokumentation ikke medsendes, kan eventuelt manglende oplysninger indhentes i henhold til

implementeringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011), § 12 såfremt dette, under

hensyntagen til de grundlæggende principper, er muligt.

Skønner Ordregiver, at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er

egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder Ordregiver sig retten til at afvise tilbudsgiver.

Tilbudsgivers personlige forhold

Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt,

forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj

1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. Fortrykt formular er vedlagt som

bilag 1.

Økonomisk og finansiel formåen

Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en årlig

dækningssum på minimum DKK 5 millioner.

Hvis tilbudsgiver er et konsortium, skal den ovenfor nævnte dokumentation vedlægges for alle

deltagere i konsortiet.

Side 7 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

2.14 Tildelingskriterium

Tildelingskriteriet er, for såvel tildeling af rammeaftale som efterfølgende konkrete ordrer via

miniudbud, det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Rammeaftale tildeles som tidligere nævnt alle egnede og konditionsmæssige tilbudsgivere. Det

indledende tilbud tjener således alene til at sikre den nødvendige sammenhæng mellem de

gasbusser og opbygning/indretning, der danner baggrund for tildeling af rammeaftalen og de

gasbusser og opbygning/indretning, der kan tilbydes ved efterfølgende miniudbud. Det skal

således understreges, at Ordregiver alene vil vurdere på egnethed og konditionsmæssighed i

forbindelse med selve udbuddet.

Indledningsvist må tilbudsgiver gerne tilbyde flere forskellige gasbusser. Der skal i så fald udfyldes

et bilag 2B pr. tilbudt gasbus og det skal klart fremgå af tilbuddet hvilke oplysninger, der vedrører

hvilken gasbus med opbygning/indretning. Der skal endvidere udfyldes et særskilt tilbudsskema

(bilag 2B) pr. tilbudt gasbus.

Ordregiver vil formelt i forbindelse med den indledende tilbudsevaluering og tildeling af

rammeaftaler vurdere på nedenstående under- og delkriterier:

Underkriterier Vægtning i

1. Pris

Tilbudsgiver skal i bilag 2B afgive sin nettopris ekskl. afgift og moms. Alle øvrige

omkostninger skal være indregnet i den tilbudte nettopris. Priser kan i

forbindelse med de enkelte miniudbud ikke overstige de initialt afgivne priser

med tillæg af eventuelle indeksreguleringer, jf. rammeaftalens § 12.

Vær i øvrigt opmærksom på vejledningen til udfyldelse af bilag 2B – se filens

faneblad 1.

2. Rækkevidde ved tilbudt tankkapacitet

Skive Kommune prioriterer længst mulig rækkevidde på naturgas. Tilbudsgiver

skal derfor oplyse den samlede rækkevidde på den eller de tilbudte gasbussers

naturgas-tankkapacitet.

Tilbudsgiver skal på bilag 2B, tilbudslisten anføre rækkevidde i km for den

tilbudte naturgastank beregnet ved kombineret bykørsel og landevejskørsel, jf.

det i nedenstående underkriterium 3 angivne brændstofforbrug.

Tankkapaciteten skal angives i kg. ved 200 bar.

Bemærk at det er et mindstekrav, at de tilbudte gasbusser, har en rækkevidde

på naturgas på minimum 200 km. ved kombineret by- og landevejskørsel jf.

kravspecifikationen i bilag 2A, pkt. 2.4.

Side 8 af 33

procent

50 %

20 %

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

3. Brændstofforbrug

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Tilbudsgiver skal oplyse brændstofforbruget for den eller de tilbudte

gasbus(ser).

De anførte forbrugstal skal dokumenteres ved forelæggelse af godkendt

dokumentation fra producenten. De anførte forbrugsoplysninger skal være for

de specifikt tilbudte gasbusser og skal være opgjort i overensstemmelse med

direktiv 80/1268/EØF.

Naturgas

Tilbudsgiver skal i bilag 2B, tilbudslisten anføre forbruget af naturgas i

kg/100km for blandet kørsel, dvs. kombineret bykørsel og

landevejskørsel.

Brændstofforbruget for naturgas skal opgøres med udgangspunkt i

dansk naturgas’ gennemsnitlige kvalitet i 2012, som specificeret af

Energinet.dk på:

http://energinet.dk/DA/GAS/Gasdata-og-kvalitet/Gaskvalitet/Sider/Visgaskvalitet.aspx?Visning=aarsgennemsnit

Det betyder således, at det af producenten beregnede forbrug om

nødvendigt skal omregnes til danske forhold.

Benzin

Tilbudsgiver skal i bilag 2B, tilbudslisten anføre forbruget af benzin i

l/100 km for blandet kørsel, dvs. kombineret bykørsel og

landevejskørsel.

4. Funktionalitet

Til brug for fastsættelse af den tilbudte funktionalitet, skal tilbudsgiver gennem

sit indledende tilbud belyse relevante forhold omkring:

Indretning og arbejdsmiljø

Den eller de tilbudte gasbussers hensigtsmæssige indretning set i forhold til den

primære anvendelse. Herunder en indretning velegnet til transport af ældre og

handicappede, hvor god og uhindret adgang, tilgængelighed, ergonomi og

anvendelse er i fokus, uanset om der er tale om personale, gående brugere

eller kørestolsbrugere.

Endvidere skal tilbuddet belyse de ergonomiske forhold for chaufføren,

eksempelvis forhold omkring sædet, sædets justeringsmuligheder og affjedring,

rattets justeringsmuligheder og andre forhold af betydning for chaufførens

arbejdsvilkår.

Side 9 af 33

15 %

15 %

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Tilbudsgivers besvarelse heraf vil indgå i vurderingen af funktionalitet.

Sikkerhed

Tilbudsgiver skal i sit tilbud oplyse om og i hvilket omfang der tilbydes løsninger,

der fremmer såvel chauffør som passagerers aktive og passive sikkerhed,

herunder om der tilbydes flere airbags end det i bilag 2A minimum krævede.

Tilbudsgivers besvarelse heraf vil indgå i vurderingen af funktionalitet.

Det bemærkes, at ordregiver alene kan vurdere på de afgivne tilbud. I forbindelse med

tilbudsafgivelsen skal der derfor fremsendes billeder og/eller skitsetegninger, der illustrerer den

eller de tilbudte gasbusser og den tilbudte opbygning/indretning samt anvendte materialer.

Tilbudsgiver kan endvidere supplere de fremsendte billeder/skitser med uddybende forklaringer af

relevans for ovenstående delkriterier.

Hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge generelt brochuremateriale, skal det klart fremgå hvilke dele

af brochuren, der er relevant for vurderingen af de enkelte delkriterier med specifik angivelse af

sidenr.

2.15 Miniudbud

I forbindelse med genåbning af konkurrencen ved miniudbud, vil tildelingskriteriet ligeledes være

det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter nedenstående underkriterier og anførte

vægtning.

Det enkelte miniudbud vil indeholde en nærmere specifikation af den eller de ønskede gasbusser,

herunder det primære anvendelsesformål samt mindstekrav.

Ved de konkrete miniudbud kan der IKKE tilbydes mere end én gasbus og ikke andre end de

oprindeligt tilbudte, dog med forbehold for almindelig produktudvikling jf. afsnit 1.6.

Vægtning af underkriterier ved miniudbud

Underkriterier Vægtning i

1. Pris

Tilbudsgiver skal i miniudbuddets bilag 2B afgive sin nettopris ekskl. afgift og

moms for en gasbus med opbygning/indretning, der modsvarer det krævede.

Alle øvrige omkostninger skal være indregnet i den tilbudte nettopris. Priser kan

i forbindelse med de enkelte miniudbud ikke overstige de initialt afgivne priser

med tillæg af eventuelle indeksreguleringer, jf. rammeaftalens § 12.

Der vurderes på den samlede tilbudssum for den i miniudbuddets bilag 2B

specificerede gasbus.

Tilbudsgiver skal udfylde alle poster i miniudbuddets bilag 2B.

Vær i øvrigt opmærksom på vejledningen til udfyldelse af bilag 2B – se filens

faneblad 1.

Side 10 af 33

procent

50 %

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

2. Rækkevidde ved tilbudt tankkapacitet

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Skive Kommune prioriterer længst mulig rækkevidde på naturgas. Derfor

vurderes der på den samlede rækkevidde på den tilbudte gasbus’ tankkapacitet

for naturgas. Det vægtes positivt jo længere rækkevidde der kan tilbydes.

Tilbudsgiver skal på bilag 2B, tilbudslisten anføre rækkevidde i km for den

tilbudte naturgastank beregnet ved kombineret bykørsel og landevejskørsel, jf.

det i nedenstående underkriterium 3 angivne brændstofforbrug.

Tankkapaciteten skal angives i kg. ved 200 bar.

Bemærk at det er et mindstekrav, at de tilbudte gasbusser, har en rækkevidde

på naturgas på minimum 200 km. ved kombineret by- og landevejskørsel jf.

kravspecifikationen i bilag 2A, pkt. 2.4.

Tilbudsgiver vil derfor udelukkende blive vurderet positivt, såfremt denne

tilbyder gastanke med en rækkevidde på mere end 200 km.

3. Brændstofforbrug

Det vægtes positivt jo lavere brændstofforbruget er.

De anførte forbrugstal skal dokumenteres ved forelæggelse af godkendt

dokumentation fra producenten. De anførte forbrugsoplysninger skal være for

de specifikt tilbudte gasbusser og skal være opgjort i overensstemmelse med

direktiv 80/1268/EØF.

Naturgas

Tilbudsgiver skal i bilag 2B, tilbudslisten anføre forbruget af naturgas i

kg/100km for blandet kørsel, dvs. kombineret bykørsel og

landevejskørsel.

Brændstofforbruget for naturgas skal opgøres med udgangspunkt i

dansk naturgas’ gennemsnitlige kvalitet i 2012, som specificeret af

Energinet.dk på:

http://energinet.dk/DA/GAS/Gasdata-og-kvalitet/Gaskvalitet/Sider/Visgaskvalitet.aspx?Visning=aarsgennemsnit

Det betyder således, at det af producenten beregnede forbrug om

nødvendigt skal omregnes til danske forhold.

Benzin

Tilbudsgiver skal i bilag 2B, tilbudslisten anføre forbruget af benzin i

l/100 km for blandet kørsel, dvs. kombineret bykørsel og

landevejskørsel.

Side 11 af 33

20 %

15 %

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

4. Funktionalitet

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Ved vurdering af funktionalitet indgår nedenstående delkriterier med den

angivne vægtning sammenholdt med det i miniudbuddet beskrevne formål med

den specifikke gasbus.

Indretning og arbejdsmiljø

Den tilbudte gasbus’ hensigtsmæssige indretning set i forhold til den primære

anvendelse. Herunder en indretning velegnet til transport af ældre og

handicappede, hvor god og uhindret adgang, tilgængelighed, ergonomi og

anvendelse er i fokus, uanset om der er tale om personale, gående brugere

eller kørestolsbrugere.

Endvidere skal tilbuddet belyse de ergonomiske forhold for chaufføren,

eksempelvis forhold omkring sædet, sædets justeringsmuligheder og affjedring,

rattets justeringsmuligheder og andre forhold af betydning for chaufførens

arbejdsvilkår.

Tilbudsgivers besvarelse heraf vil indgå i vurderingen af funktionalitet.

Sikkerhed

Tilbudsgiver skal i sit tilbud oplyse om og givet fald i hvilket omfang der tilbydes

løsninger, der fremmer såvel chauffør som passagerers aktive og passive

sikkerhed, herunder om der tilbydes flere airbags end det i bilag 2A minimum

krævede.

Tilbudsgivers besvarelse heraf vil indgå i vurderingen af funktionalitet.

Side 12 af 33

15 %

Det bemærkes, at ordregiver alene kan vurdere på det afgivne tilbud. I forbindelse med

tilbudsafgivelsen på et miniudbud skal der derfor fremsendes billeder og/eller skitsetegninger, der

illustrerer den tilbudte gasbus og den tilbudte indretning samt anvendte materialer.

Tilbudsgiver kan endvidere supplere de fremsendte billeder/skitser med uddybende forklaringer af

relevans for ovenstående delkriterier. Hvis der alene bydes med et produkt, der er fuldstændigt i

overensstemmelse med det produkt, der er tilbudt ved tildeling af rammeaftalen, kan tilbudsgiver

vælge at henvise til tidligere fremsendte materiale.

Hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge generelt brochuremateriale, skal det klart fremgå hvilke dele

af brochuren, der er relevant for vurderingen af de enkelte delkriterier med specifik angivelse af

sidenr.

Vurderingen i henhold til ovenstående under- og delkriterier foretages af relevante medarbejdere

ved Skive Kommune, der repræsenterer såvel økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar samt daglig

anvendelse af de udbudte gasbusser.

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

3. Rammeaftale, Gasbusser

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Rammeaftale vedr. levering af gasbusser inkl.

opbygning/indretning til Skive Kommune

§ 1 Parterne

Nærværende rammeaftale er indgået mellem

ORDREGIVER

Skive Kommune

Indkøbsafdelingen

Rådhuspladsen 2,

7800 Skive

(herefter ”Ordregiver”)

og

RAMMEAFTALEINDEHAVER

[Virksomhed]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

(herefter ”Rammeaftaleindehaver”)

§ 2 Rammeaftalegrundlag

Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr.

2013/S 089-151356.

Rammeaftalen beskriver Ordregivers og Rammeaftaleindehavers forpligtigelser og rettigheder.

Rammeaftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

A. Nærværende rammeaftale

B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar.

C. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af 3. maj 2013

D. Rammeaftaleindehavers tilbud af [dd.mm.åååå].

Rammeaftaleindehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold

til leverancer foretaget i henhold til nærværende rammeaftale.

§ 3 Rammeaftalens omfang

Rammeaftaleindehaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at levere de af Ordregiver

udbudte gasbusser, ordret fra rammeaftaleindehaver på baggrund af konkret gennemførte

miniudbud.

I forbindelse med de konkrete miniudbud kan Rammeaftaleindehaver alene byde med gasbusser

og/eller opbygning/indretning, der i det væsentlige er identisk med det oprindeligt tilbudte. Der

accepteres dog mindre tilpasninger af produktet som følge af almindelig produktudvikling.

Produktudviklingens omfang er afgrænset til de elementer i Bilag 2A og 2B, som er angivet som

ønsker, og som Rammeaftaleindehaver ikke var i stand til at tilbyde i forbindelse med det initiale

udbud. I disse tilfælde er Rammeaftaleindehaver forpligtet til at orientere Ordregiver om den

produktmæssige tilpasning jf. § 23.

Side 13 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

§ 4 Rammeaftaleperiode

Rammeaftalen er gældende fra den [dd.mm.åååå] til den [dd.mm.åååå].

Rammeaftalen er uopsigelig for Rammeaftaleindehaver i hele aftaleperioden, inkl. optionsperioden

jf. § 5.

Ordregiver kan til enhver tid opsige rammeaftalen med Rammeaftaleindehaver med et varsel på 3

måneder til den første i en måned. Opsigelse er betinget af saglig årsag og opsigelsesadgangen

omfatter ikke konkrete leverancer, der allerede er afgivet bestilling på.

Ordregiver er endvidere berettiget til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel, såfremt en

administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrence-

og Forbrugerstyrelsen, Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer

afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres eller erklæres for uden

virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den

resterende aftaleperiode. Ordregivers ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen

ankes.

§ 5 Optioner

Ordregiver kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede

aftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til Rammeaftaleindehaver senest 3 måned(er) før

aftaleudløb. I modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionsperiodens

udløb.

§ 6 Kontakt mellem parterne

Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til aftalen.

§ 7 Tildeling af konkrete ordrer

Anskaffelser på rammeaftalen vil alene ske ved miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse), hvor

de konkrete ordrer konkurrenceudsættes mellem leverandørerne på Rammeaftalen.

Forud for et konkret miniudbud kan Ordregiver vælge at foretage en teknisk afklaring blandt alle

Rammeaftaleindehavere, for derigennem at identificere om en eller flere Rammeaftaleindehavere

er ude af stand til at tilbyde en bestemt krævet teknisk funktionalitet, der i det oprindelige

udbudsmateriale var et ønske, men i forbindelse med miniudbuddet gøres til et mindstekrav. Et

sådan nyt mindstekrav skal være sagligt begrundet i forhold ved Ordregiver og den pågældende

tekniske funktionalitet skal have været en del af det oprindelige udbud.

Rammeaftaleindehavere der meddeler Ordregiver at kunne opfylde de ønskede tekniske forhold vil

modtage miniudbudsmaterialet i forbindelse med en fornyet konkurrenceudsættelse.

Ordregiver kan endvidere vælge at sende miniudbudsmaterialet til alle rammeaftaleindehavere

uden først at foretage en teknisk afklaring. I disse tilfælde meddeler Rammeaftaleindehaver

hurtigst muligt efter modtagelsen af miniudbudsmaterialet, om denne er i stand til at opfylde de

stillede mindstekrav.

Den tilbudsgiver, som i forbindelse med et konkret miniudbud, afgiver det for Ordregiver

”økonomisk mest fordelagtige tilbud” vil blive tildelt ordren på den af miniudbuddet omfattede

leverance, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.15.

Side 14 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvilket primært formål/anvendelse der gør sig gældende

for den specifikke gasbus og hvilke specifikke mindstekrav der vil blive stillet til den ønskede

gasbus, herunder bl.a. krav til opbygning/indretning. Disse mindstekrav kan dog ikke gå ud over de

i det grundlæggende udbudsmateriale specificerede ønsker og krav, ligesom den tilbudte gasbus

og/eller opbygning/indretning ikke i væsentlig henseende kan afvige fra det oprindeligt tilbudte.

§ 8 Levering og leveringsbetingelser

Rammeaftaleindehaver leverer omkostnings– og risikofrit (DDP – INCOTERMS 2012) til den af

Ordregiver anviste adresse i Skive Kommune.

Ved levering gennemgås ordren af Ordregiver i forhold til overensstemmelse med det bestilte.

Rammeaftaleindehaver skal være til stede ved gennemgangen. Såfremt Ordregiver konstaterer

afvigelser i ordren, herunder de angivne specifikationer og krav, skal Rammeaftaleindehaveren

udbedre fejlen eller manglen uden ugrundet ophold. Ovenstående gennemgang afskærer ikke

Ordregiver fra at gøre skjulte mangler, afvigelser fra mindstekrav o.lign. gældende sidenhen.

Levering anses for sket, når leverancen er gennemgået og godkendt af modtageren.

Rammeaftaleindehaver bærer risikoen, indtil Ordregiver har godkendt leverancen.

Leveringsfrist er som udgangspunkt maksimalt 120 kalenderdage regnet fra Ordregivers afgivelse

af bestilling med mindre anden leveringsdato fremgår af miniudbudsmaterialet (bestillingsdagen

eksklusiv).

§ 8.1 Bod

Rammeaftaleindehaveren for den konkrete ordre skal, ved forsinket levering, betale en bod på 0,5

% af den samlede ordreværdi pr. påbegyndt kalenderdag, dog maksimalt 25 %. Boden forfalder til

betaling efter opkrævning fra Ordregiver.

Opkrævning af bod udelukker ikke de øvrige misligholdelsesbestemmelser angivet i § 17.

§ 9 Fakturering

Der kan tidligst faktureres dagen efter godkendt levering af en konkret leverance.

I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26.

marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk

afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle

fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen

OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen

Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være

Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0.

Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse

af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Ordregiver for

en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.

Fakturaen skal indeholde:

Udstedelsesdato (fakturadato)

Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)

Leverandørens CVR/SE-nummer

Leverandørens navn og adresse samt Ordregivers navn og adresse

Art og evt mængde af de leverede produkter

Side 15 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Specificeret pris

Rekvirent hos Ordregiver

Rekvisitionsnummer

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis

ovenstående oplysninger mangler.

§ 10 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtaget korrekt faktura, jf. § 9.

§ 11 Priser, gasbusser

For leverance af gasbus(ser) efter gennemført miniudbud fra den tilbudsgiver, der har afgivet det

økonomisk mest fordelagtige tilbud ved miniudbuddet, gælder de i Rammeaftaleindehavers tilbud

af [dd.mm.åååå] angivne priser.

I forbindelse med et konkret miniudbud har Rammeaftaleindehaver dog mulighed for at tilbyde

priser, der ligger under de i udbudsmaterialets bilag 2B oprindeligt afgivne priser.

Det er derimod, ikke muligt at tilbyde priser, der ligger over de oprindeligt tilbudte – dog med

forbehold for nedenstående § 12.

§ 12 Prisregulering, gasbusser

Rammeaftaleindehaver kan regulere de oprindeligt tilbudte priser i opadgående retning 2 gange

årligt – henholdsvis pr. 1.7 og 1.1. Første gang pr. 1.1.2014.

Prisstigninger skal ubetinget kunne begrundes ved dokumentation for stigende indkøbspriser fra

fabrik eller underleverandører. Ordregiver kan vælge at afvise en anmodning om prisregulering

hvis den fremlagte dokumentation ikke findes fyldestgørende. Prisstigninger begrundet i

Rammeaftaleindehaverens interne forhold accepteres ikke.

Prisstigninger skal meddeles skriftligt til Ordregiver med 30 dages varsel forud for de angivne

reguleringstidspunkter.

Rammeaftaleindehaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og

afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået og inden endelig levering, og som

bliver pålagt Rammeaftaleindehaver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de

aftalte priser.

Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af

kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme Ordregiver til gode. Dette gælder

ligeledes for gasbusser der er bestilt, men ikke leveret.

§ 13 Bonusudbetaling til tredjemand

Omsætningen som følge af denne rammeaftale med Ordregiver må ikke blive genstand for

udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning.

§ 14 Underleverandører

Såfremt Rammeaftaleindehaver anvender underleverandører til opfyldelsen af rammeaftale,

garanterer Rammeaftaleindehaver for opfyldelsen af rammeaftalen i samme omfang, som hvis

Rammeaftaleindehaver selv havde udført leverancen.

Side 16 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

§ 15 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Rammeaftaleindehavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne rammeaftale kan hverken

helt eller delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med

Ordregiver.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger

Ordregiver til at hæve rammeaftalen.

§ 16 Tredjemandsrettigheder

Rammeaftaleindehaver indestår for, at Rammeaftaleindehavers ydelser ikke krænker andres

rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden

part skriftlig meddelelse herom. Rammeaftaleindehaver overtager herefter sagen og samtlige

hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Ordregiver skadesløs.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer Rammeaftaleindehavers opfyldelse af rammeaftalen i et

omfang, som er væsentligt for Ordregiver, er Ordregiver berettiget til skriftligt at hæve

rammeaftalen med omgående virkning, og Rammeaftaleindehaver vil herefter blive

erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiver lider som følge af denne ophævelse. Denne

bestemmelse gælder ligeledes for konkrete bestillinger.

§ 17 Forsinkelse

Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis Rammeaftaleindehaver ikke leverer til

aftalt tid, er Ordregiver berettiget til at opkræve bod, jf. § 8.1. Såfremt boden overstiger 25 % for

den enkelte ordre, er Ordregiver berettiget at hæve den afgivne ordre.

Rammeaftaleindehaver er i så fald erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af

forsinkelsen og er endvidere ikke berettiget til nogen form for betaling.

Hvis Rammeaftaleindehaver må forudse en forsinkelse i en aftalt leverance, skal

Rammeaftaleindehaver straks give meddelelse til Ordregiver herom med angivelse af såvel årsag

til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin på den

afgivne ordre kan aftales mod Ordregivers accept heraf.

§ 18 Mangler

Rammeaftaleindehaver er ansvarlig for mangler ved de af kontrakten omfattede produkter efter

dansk rets almindelige regler.

Rammeaftaleindehaver afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis

Rammeaftaleindehaver tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Ordregiver

bærer risikoen, afholder Ordregiver alle omkostninger.

Hvis Ordregiver og Rammeaftaleindehaver enes om lokal reparation i forbindelse med

Rammeaftaleindehavers afhjælpningsforpligtelse, bærer Rammeaftaleindehaver alle omkostninger

forbundet hermed.

Undlader Rammeaftaleindehaver, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine

ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er Ordregiveren berettiget til,

efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredjemand for Rammeaftaleindehavers regning, at

kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve ordren. Hæves ordren helt eller delvis, er Ordregiveren

berettiget til at foretage dækningskøb for Rammeaftaleindehavers regning.

Side 17 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning,

dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

Rammeaftaleindehaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af

mangler.

Hvis leverede varer gentagne gange er mangelfulde, eller hvis Rammeaftaleindehaver gentagne

gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, er Ordregiveren berettiget til efter

forudgående skriftligt varsel at ophæve kontrakten helt eller delvist med omgående virkning.

Rammeaftaleindehaver vil herefter være erstatningsansvarlig for de tab, Ordregiveren lider som

følge af denne ophævelse.

§ 19 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring

Rammeaftaleindehaver er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets

almindelige regler ansvarlig over for Ordregiver for den skade, som fejl og mangler ved de

leverede gasbusser eller Rammeaftaleindehaver påfører Ordregivers ejendom og/eller personale.

Rammeaftaleindehaver er pligtig til at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder

sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af

produktfejl, mangler ved leverancen eller Rammeaftaleindehavers skadevoldende adfærd.

Rammeaftaleindehaver er i hele rammeaftalens varighed forpligtet til at opretholde en sædvanlig

erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. pr.

forsikringsår. Rammeaftaleindehaver skal på Ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens

eksistens og omfang.

§ 20 Garanti

Rammeaftaleindehaver yder som minimum følgende garanti på de leverede gasbusser inkl.

opbygning/indretning:

Køretøj og opbygning/indretning: 2 år

Lak: 3 år

Rust (indefra kommende uden krav om efterbehandling): 8 år

Ved garanti forstås en 100 % garanti for alle fejl og mangler i materialer eller konstruktion, der

konstateres af ordregiver i den angivne garantiperiode. Garantiperioden er ikke

kilometerbegrænset.

§ 21 Konkurs m.v.

Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede

økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at

Rammeaftaleindehaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Ordregiver i

aftaleperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Ordregiver til

omgående at ophæve rammeaftalen.

Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal

boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil

indtræde.

§ 22 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede

og i det omfang force majeure er til hinder for Rammeaftaleindehavers opfyldelse af sine

forpligtelser.

Side 18 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig

meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i

sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive:

Årsagen til force majeure situationen

Forventet varighed af force majeure situationen

Indsats fra Rammeaftaleindehavers side for at kunne genoptage leveringen.

§ 23 Ændring af specifikationer

Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages

korrektioner/ændringer i de tilbudte gasbussers konstruktion, herunder opbygning/indretning, er

Rammeaftaleindehaver pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at

ændre bestilte, men ikke leverede, gasbusser som påkrævet.

Såfremt Rammeaftaleindehaver ved produktudvikling, eller på anden måde, forbedrer eller

substituerer de oprindeligt tilbudte gasbusser med nye, som kvalitetsmæssigt som minimum svarer

til de oprindeligt tilbudte, skal Rammeaftaleindehaver tilbyde disse ved kommende miniudbud. I

givet fald er rammeaftaleindehaver forpligtet til at orientere Ordregiver skriftligt om den foretagne

produktudvikling. Produktudviklingens omfang er afgrænset til de elementer i det oprindelige

udbudsmateriales Bilag 2A og 2B, som er angivet som ønsker, og som ikke blev tilbudt i

forbindelse med det initiale udbud.

Ordregiver medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op

til aftalens og kravspecifikationens minimumsbetingelser.

§ 24 Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen

Nærværende rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at

parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.

Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring

om aktindsigt i dele af eller hele rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller

offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt.

Udtalelser til pressen, der vedrører enten rammeaftalen eller den anden aftalepart, skal godkendes

af modparten inden udtalelsen foretages.

Rammeaftalen vil blive gjort tilgængelig for Ordregivers institutioner i Ordregivers indkøbssystem.

Rammeaftaleindehaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for

tredjemand om denne rammeaftales indhold. Dette gælder også efter rammeaftalens udløb.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning.

§ 25 Ændringer af rammeaftalen

Nærværende rammeaftale, herunder bilag til rammeaftalen, kan kun ændres ved skriftlig aftale

mellem Ordregiver og Rammeaftaleindehaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke

udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge

parter.

Side 19 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

§ 26 Lovvalg og afgørelse af tvister

Nærværende rammeaftale er undergivet dansk ret.

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens

indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed.

Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til

mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til

konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part

kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Ordregivers

retskreds.

§ 27 Offentlige påbud

Rammeaftaleindehaver er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser,

myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen som i

rammeaftaleperioden. Forpligtelsen gælder ligeledes for alle leverancer under rammeaftalen.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning.

§ 28 Miljø

Rammeaftaleindehaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende rammeaftale

opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv.

På forlangende skal Rammeaftaleindehaver fremsende dokumentation for gasbussernes

miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af disse.

Rammeaftaleindehavers udgifter til fremskaffelse af den omtalte dokumentation er Ordregiver

uvedkommende.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning.

§ 29 Etik og socialt ansvar

Ordregiver forudsætter, at Rammeaftaleindehaver og dennes underleverandører overholder

internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner:

Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)

Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)

Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til

afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)

Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155)

Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135),

inden for rammerne af gældende lovgivning samt

Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO-konvention nr. 94)

Det forudsættes endvidere, at Rammeaftaleindehaver og dennes underleverandører respekterer

grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger Ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning.

Side 20 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

§ 30 Underskrift

Nærværende rammeaftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Dato: Dato:

Ordregiver Rammeaftaleindehaver

Side 21 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Bilag 1 – Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om

opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45.

TRO OG LOVE ERKLÆRING

Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om

opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45.

I henhold til § 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver afgive en

erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses § 2, stk. 2, skatter, afgifter samt

bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor

tilbudsgiver er etableret.

Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt,

forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet, som overstiger 100.000 kr.

Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte

oplysninger ved henvendelse til de relevante inkassomyndigheder.

1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør mod hvem der er afsagt

dom om:

a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles

aktion 98/773/RIA20)

b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 21)

og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA 22)

c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske

Fællesskabers finansielle interesser 23)

d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10.

juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle

system til hvidvaskning af penge. 24)

2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har

indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en

tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning

b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på

likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling,

der er fastsat i national lovgivning

Side 22 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling,

der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed

d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de

ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret

e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale

sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret,

eller i den ordregivende myndigheds land

f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold

til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende

myndigheds land

g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan

kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.

Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier.

Virksomhedens navn og adresse:

Dato og underskrift

Side 23 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Bilag 2 – Kravspecifikation/Tilbudsskema

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Nærværende kombinerede kravspecifikation og tilbudsliste er struktureret på følgende måde:

A. Bilag 2A indeholder en oversigt over alle generelle ønsker og mindstekrav til de udbudte

gasbusser og disses mulige opbygning/indretning.

OBS: Nogle forhold er som nævnt at betragte som mindstekrav, der skal opfyldes såvel ved

det indledende udbud som ved kommende miniudbud. Disse vil være mærket ”MK”.

B. Bilag 2B (se særskilt excel-skema) indeholder et tilbudsskema til brug for tilbudsgivers

indledende tilbud på de beskrevne tekniske funktionaliteter.

Nærmere vejledning til udfyldelse af bilag 2B fremgår af filens faneblad 1.

Samme tilbudsskema og struktur vil blive anvendt for kommende miniudbud.

Bilag 2A og 2B udgør således samlet set kravspecifikationen for de udbudte gasbusser samt

disses opbygning/indretning. Alle ønsker og mindstekrav opstillet i bilagene 2A og 2B er ligeledes

de ønsker og mindstekrav, der kan stilles ved fremtidige miniudbud på rammeaftalen.

Ved konkrete miniudbud kan tekniske forhold, der oprindeligt ikke er mindstekrav, dog jf.

rammeaftalens § 7 og efter Ordregivers saglige vurdering og konkrete behov, blive gjort til

mindstekrav. Dette vil i givet fald fremgå af miniudbudsmaterialet.

Tilbudte gasbusser og/eller opbygning/indretning, der ikke opfylder et eller flere mindstekrav vil

blive afvist. Dette gælder både ved tildeling af rammeaftale og ved efterfølgende miniudbud.

Kommercielle krav og aftalevilkår fremgår af udbudsmaterialets afsnit 3, udkast til rammeaftale.

Side 24 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Bilag 2A – Generel kravspecifikation

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

1. Generelt

A. Gasbussen og alle dele anvendt til opbygning/indretning skal være fabriksnye (MK)

B. Gasbussen skal afgiftsfritages. Tilbudsgiveren skal på Skive Kommunes vegne forestå

afgiftsfritagelsen for registreringsafgift hos ”SKAT” (MK)

C. Gasbussen skal leveres køreklar og indregistreret som M1-køretøjer og skal kunne føres

med almindeligt kørekort kategori B (MK)

D. Gasbussen og opbygning/indretning skal overholde den relevante gældende lovgivning på

leveringstidspunktet samt eventuelt yderligere krav, der måtte fremgå af nærværende

udbudsmateriale (MK)

2. Gasbussen

2.1 Grundlæggende mål og dimensioner

A. Gasbussen skal have en indvendig minimumslængde i passagerkabinen på 300 cm. målt i

gulvhøjde, midt i kabinen, i en 90 graders vinkel fra adskillelsespladen bag førersædet til

bagdøren (MK)

B. Gasbussen skal kunne udstyres med sæder til i alt 9 personer inkl. fører (MK)

C. Gasbussen skal have en minimums ståhøjde alle steder i passagerkabinen på 180 cm. målt

fra gulv til loft (MK)

2.2 Sikkerhed

Gasbussen skal leveres med følgende sikkerhedsudstyr:

A. Frontairbag for fører og passager i for (MK)

B. Automatisk kørelys (for og bag) (MK)

C. ABS-bremser (MK)

D. ESP/ESC eller tilsvarende (MK)

E. Servostyring (MK)

F. 3-punkts sikkerhedsseler til alle passagerer samt chauffør (MK)

G. Et sæt kvalitets sommerdæk på stålfælge med hjulkapsler (MK)

H. Et sæt kvalitets vinterdæk på stålfælge (MK)

a. Bussen leveres med dæk monteret efter årstiden

b. Såvel sommer- som vinterdæk skal overholde følgende mærkninger jf. EU forordning

1222/2009 af 25. november 2009

i. Rullemodstand, mærke D eller bedre

ii. Vejgreb i vådt føre, mærke C eller bedre

iii. Støj, 72 dB eller bedre

I. Ét stk. reservehjul med kvalitets helårsdæk og ét stk. ekstra hjulkapsel

J. Startspærre (MK)

K. Centrallås med fjernbetjening (MK)

L. 3 nøglesæt – alle med fjernbetjening

M. Stænkklapper i for og bag

N. Dansk brugervejledning placeret i handskerummet (MK)

O. Akustisk baksensor

P. Tågeforlygter

Q. Alarm

Side 25 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

2.3 Førerkabinen/komfortudstyr

Følgende er krav til den generelle opbygning og indretning af førerkabinen:

A. Direkte og uhindret gennemgang fra førerkabine til passagerkabine. Niveauforskelle på

gulv- og lofthøjde accepteres dog. I så fald skal kanten dog være tydeligt markeret af

sikkerhedshensyn

B. Luftaffjedret og vægtfølsomt førersæde monteret med sædevarme

C. Førersædet skal være monteret med sædevarme og skal kunne reguleres i højde og

ryglænets hældning (MK)

D. Enkelt passagersæde i førerkabinen

E. Dobbelt passagersæde i førerkabinen

F. Varmereguleret enkelt passagersæde

G. Såvel passager- som førersæde skal være udstyret med højdejusterbar nakkestøtte (MK)

H. Vipbart armlæn på førersædet

I. Vipbart armlæn på passagersædet i for

J. Alle stole skal være forsynet med standard stofbetræk med en slidstyrke på min. 100.000

martindale (MK)

K. Aflåseligt handskerum (MK)

L. El-forrude

M. Varmedæmpende forrude

N. Tonede ruder i førerkabinen

O. Elektrisk rudehejs i fører- og passagerside. Skal kunne betjenes fra førersiden

P. Elektrisk indstillelige sidespejle med varme (MK)

Q. El-opvarmede ruder i bagdøre (MK)

R. Fartpilot

S. Regnsensor

T. Bagrudevisker

U. Parkerings-/kabinevarmer med ur (benzindrevet)

V. Parkerings/kabinevarmer med ur og fjernbetjening (benzindrevet)

W. Radio med CD-afspiller, AUX-indgang og blue-tooth integration for håndfri mobil. Radio

skal slukke automatisk ved afbrudt tænding. Der skal monteres et tilstrækkeligt antal

højttalere i såvel førerkabine som passagerkabine (MK)

X. Radioens antenne skal være af en type/model, der ikke skal afmonteres ved vask i bilvask

(MK)

Y. Støv- og pollenfilter (MK)

Z. Standardmåtter (MK)

Æ. Standard varme- og ventilationssystem i førerkabinen, der fungerer sammen med

passagerkabinens varme- og ventilationssystem, og der kan justeres individuelt i forhold til

førerkabinen. Systemet skal være dimensioneret til at kunne sikre en jævn og behagelig

opvarmning af hele kabinen. Varme og ventilationssystemet skal kunne betjenes fra

førersædet.

Ø. Fuldautomatisk klimaanlæg, der er i stand til selv at regulere kølingen/varmen og dermed

fastholde en bestemt temperatur. Det skal være med tilstrækkelig kapacitet til at opretholde

en ensartet temperatur i såvel fører- som passagerkabine. Klimaanlægget skal kunne

justeres individuelt i forhold til førerkabinen. Klimaanlægget skal kunne betjenes fra

førersædet.

Å. Indbygget GPS, minimum med kort over norden

AA. 12V-udtag ved førersæde (MK)

BB. Manuel P-skive (MK)

2.4 Tankkapacitet

Side 26 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Det er en væsentlig forudsætning for Skive Kommunes satsning på naturgas som drivmiddel til

egne køretøjer, at der som udgangspunkt køres på naturgas, og at der kan køres længst muligt før

overgang til kørsel på benzin.

A. Derfor skal den tilbudte gasbus have en naturgas-tankkapacitet, der rækker til mindst 200

km. kørsel opgjort ved kombineret by- og landevejskørsel som anført af tilbudsgiver i

tilbudsskema 2B (MK)

B. Tankene må ikke placeres i kabinen (MK)

C. Benzintanken skal have en minimumkapacitet på 50 liter (MK)

2.5 Motor og transmission

A. Gasbussens motor skal kunne køre på både naturgas og benzin (bi-fuel) og overholde

Euro5-normen jf. EF-forordning 715/2007 (MK)

B. Manuel gearkasse dimensioneret til gasbussen inkl. opbygning/indretning

C. Automatgear dimensioneret til gasbussen inkl. opbygning/indretning

2.6 Batteri, generator og ledningsnet

A. Ekstra batteri med skillerelæ og generator med tilstrækkelig effekt til drift af tilbehør,

eksempelvis lift og elektrisk dør mv.

B. Ledningsnettet dimensioneret til ekstra/større batteri og større generator

2.7 Farve

A. Standardfarve – oplys venligst de mulige farver i bilag 2B

B. Metallak – oplys venligst de mulige farver i bilag 2B

C. Hele gasbussen (inkl. tag) skal være lakeret i samme farve (MK)

D. Leveres uden påførte logoer – Skive Kommune monterer selv disse (MK)

2.8 Rustbeskyttelse

A. Gasbussen skal ved levering være undervogns- og hulrumsbeskyttet med anerkendt

supplerende rustbeskyttelse efter tilbudsgivers valg (MK)

2.9 Anhængertræk

A. Anhængertræk og 7-polet stik med 13-polet adapter

3. Opbygning/indretning

Følgende vedrører opbygningen/indretningen og dennes udstyr:

3.1 Sikkerhed

A. Adskillelsesplade i plexiglas bag førersæde mod passagerkabinen (MK)

B. 1 stk. stavlygte kombineret med rudehammer/selekniv monteret i passagerkabinen (MK)

C. Topmonteret bakkamera over lift forbundet til farvemonitor ved førersæde. Ved udvendig

montering skal bakkamera tåle at blive kørt igennem en bilvask. Kameraets vidvinkel skal

minimum dække bussens bredde og to meter bagud

D. 2-3 kg. pulverslukker monteret i passagerkabinen (MK)

E. Advarselstrekant monteret i passagerkabinen (MK)

F. 2 stk. refleksveste i handskerum eller andet opbevaringsrum i førerkabinen (MK)

G. 1 stk. førstehjælpskasse indeholdende almindeligt udstyr til behandling af små og store

blødninger, forstuvning, forbrænding, sår og skrammer. Monteres i fører- eller

passagerkabine efter opbyggers valg (MK)

Side 27 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

3.2 Arbejdsmiljø/adgangsforhold

A. Skydedør monteret i passagerkabinens højre side (MK)

B. Skydedøren skal kunne åbnes og lukkes både manuelt og med el-motor. Elektrisk

åbning/lukning af skydedør skal kunne ske fra førersædet

C. Skydedør skal være minimum 170 cm høj (MK)

D. Bagdøren skal være to-delt, sidehængt og kunne åbnes minimum 90 grader (MK)

E. Bagdøre skal være minimum 168 cm høje (MK)

F. Bagdørene skal være monteret med gasdæmpere for at fastholde dørenes position og

forhindre, at de blæser ind i liften, eksempelvis ved stærk blæst (MK)

G. Bagdørene monteres med dørstop (stroppe eller lign.) for at forhindre dørene i at åbne for

langt op, eksempelvis i stærk blæst (MK)

H. Såvel gasdæmper som dørstop skal være monteret i tilstrækkeligt kraftige befæstninger,

der ikke bliver løse ved normalt brug (MK)

I. Indstigningsstang fra gulv til loft ved skydedør. Indstigningsstangen skal uden besvær

kunne nås udefra og skal være monteret mindst 80 cm til venstre for B-stolpen. Ved gasbus

med indvendig trinkasse skal indstigningsstangen være monteret i trinkassen

J. Indstigningsbøjle monteret indvendigt på B-stolpen. Bøjlen skal være min. 50 cm lang, af

solid konstruktion og med en befæstelse, der er egnet til daglig brug og stor vægtmæssig

belastning (MK)

K. Indstigningsbøjle monteret indvendigt på A-stolpen i passagersiden. Bøjlen skal være af

solid konstruktion og befæstelse, der er egnet til daglig brug og stor vægtmæssig

belastning (MK)

L. Indvendigt monteret belysning i loftbeklædningen ved både bagdør og sidedør. Lyset skal

tænde/slukke individuelt, når den pågældende dør åbnes/lukkes (MK)

M. Centralt monteret belysning i passagerkabinen (MK)

N. Belysning skal kunne tændes/slukkes permanent uafhængigt af døren med betjening fra

førersæde (MK)

3.2.1 Trinbræt

A. Fast trinbræt i galvaniseret stål. Trinbrættet skal dække området under skydedøren og

passagerdøren i for. Trinbrættet skal overholde alle gældende krav og være anbragt og

udformet, så det ikke udgør unødig fare for andre trafikanter og fodgængere

B. Hvis gasbussen fra fabrikken er monteret med fast indvendigt trinkasse ved skydedør, skal

denne helt eller delvist bibeholdes, således at funktionaliteten er uhindret

C. Evt. fast indvendig trinkasse skal være belyst af sikkerhedshensyn

D. Elektrisk udskydeligt trinbræt, dybde min 30 cm. Trinbrættet skal automatisk køre ud/ind

når skydedøren åbnes/lukkes.

3.3 Gulv

A. Bunden/gulvet skal være tilstrækkeligt fastgjort til bilens karrosseri (MK)

B. Fuger mellem eftermonteret gulv og karrosseri være tætte aht støj og fugt (MK)

C. Alle gulvkanter afsluttes med kantbeskytter af eksempelvis alu eller rustfrit stål eller andet

holdbart materiale. Alle niveauforskelle skal være tydeligt markerede af sikkerheds hensyn

(MK)

D. Gulv opbygges i skridhæmmende, slidstærkt, vaskbart og rengøringsvenligt materiale.

Tæppe accepteres IKKE (MK)

E. Gulv i passagerkabinen skal være plan – eventuelle niveauforskelle/kanter mod førerkabine

og evt. integreret trinkasse accepteres dog og skal være tydeligt markeret af

sikkerhedshensyn (MK)

Side 28 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

3.3.1 Bespændinger og skinner

Følgende gælder for gasbusser med krav om monteret bespændinger og skinner:

A. Den enkelte gasbus skal leveres med det i miniudbudsmaterialets bilag 2B angivne antal

bespændingssæt til kørestole. Bespændingerne skal være 4-punkt selvspændende

retraktor kørestolsbespændinger med statisk hoftesele og højdejusterbar retraktor

skuldersele (3-punkt) (MK)

B. Kørestolene skal kunne monteres på alle pladser i passagerkabinen, hvorfor opbygningen

skal muliggøre dette (dog undtaget pladser ud for skydedøren)

C. Der monteres minimum 8 integrerede og gennemgående skinner i gulvet med henblik på

fleksibilitet og fastgørelse/-spænding af stole og kørestole. Overliggende skinner

accepteres ikke (MK)

D. Skinner skal forsynes med beskyttende gummilister, der forhindrer, at snavs samles i

skinnerne (MK)

E. Mulighed for hensigtsmæssig opbevaring af bespændingssæt i kasse eller lign., når disse

ikke er i brug

F. Mulighed for hensigtsmæssig opbevaring af bespændingssæt på skinner eller lign., når

disse ikke er i brug

3.3.2 Sæder

A. Der leveres det antal stole, som fremgår af miniudbudsmaterialet. Alle stole skal være M1godkendte

og forsynet med 3-punkt seler (MK)

B. Stole skal være flytbare/aftagelige enkeltstole – IKKE bænke (MK)

C. Alle stole være forsynet med integrerede nakkestøtter (MK)

D. Alle stole skal være forsynet med standard stofbetræk med en slidstyrke på min. 100.000

martindale (MK)

E. Enkeltstolene i passagerkabinen skal være forsynet med transporthjul

F. Enkeltstolene i passagerkabinen skal være forsynet med armlæn

G. Let vipbare ryglæn

H. Ryglæn på stole i passagerkabinen skal udstyres med støttehåndtag for den bagved

siddende passager

I. Én eller to fastmonterede dreje-/klapstole over hjulkasserne. Disse stole skal være

polstrede og med samme betræk som passagerkabinens øvrige sæder. Ønsket antal vil i

givet fald fremgå af miniudbudsmaterialet

3.4 Komfort og varme/ventilation

A. Ruder hele vejen rundt i passagerkabinen, inkl. skydedør og bagdøre (MK)

B. Én siderude i hver side af passagerkabinen skal kunne åbnes for ventilation (skyde- eller

vipperude)

C. Varme- og ventilationssystemet/klimaanlæg skal indkapsles i lakeret/perforeret plade eller

lign. eller på anden måde monteres i passagerkabinen, således systemets dele ikke

løsrives eller beskadiges ved daglig brug, herunder kørsel med kørestole i kabinen og af-

og påmontering af alm. sæder (MK)

D. Ruderne i passagerkabinen tones eller beklædes med film, således det ikke er muligt at se

ind i kabinen udefra (dog undtaget hvor lyset i kabinen er tændt). Toning/film må ikke

hindre udsyn nævneværdigt

E. Loft- og sidebeklædning i passagerkabinen. Hjulkasser skal ligeledes være beklædt (MK)

F. Hattehylde i venstre side umiddelbart bag føreradskillelsen – længde 2 meter

G. 12V-udtag i passagerkabinen (MK)

Side 29 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

3.5 Lift

Følgende gælder for gasbusser med krav om monteret lift:

A. Udvendigt monteret på en måde der forhindrer støj, klapren og kontakt til gasbussens

bagdøre, karrosseri mv. (MK)

B. Platform i perforeret galvaniseret stål eller aluminiumsplade, der i mindst muligt omfang

hindrer udsyn gennem bagruderne (MK)

C. Bæreevne min. 500 kg. (MK)

D. Afkørselskanter (MK)

E. Automatisk afrulningsstop (MK)

F. Overkørselspladen mellem lift og passagerkabine skal være solidt monteret og velegnet til

formålet. Overkørselspladen skal være med affasede kanter og afrundede hjørner (MK)

G. Overkørselspladen skal være forsynet med gasdæmper, gummiklodser eller lignende, der

forebygger vibrationer og støj ved kontakt med andre flader (MK)

H. I vandret stilling skal liften være plan med vognbunden i passagerkabinen (MK)

I. Ved førerpladsen monteres advarselslampe for nedfældet lift (MK)

J. Lift må alene kunne aktiveres ved trukket håndbremse (MK)

3.5.1 Betjeningspanel til lift

A. Udvendigt betjeningspanel placeres i umiddelbar nærhed af højre baglygte (MK)

B. Indvendigt betjeningspanel/-boks hæftes på højre bagdør og forsynes med spiralkabel, der

sikrer at betjeningsboksen kan nå til bagkant af lift i nedsænket position (MK)

C. Ved førersædet monteres synlig og let tilgængelig hovedafbryder (MK)

D. Nødudløsning af lift skal være monteret både udvendigt og indvendigt. Placering efter

opbyggers valg. Dog skal nødudløser være synlig og tydeligt markeret via farve eller lign.

(MK)

E. Betjeningsvejledning til liften skal være på dansk og være placeret i handskerummet (MK)

4. Garanti

Såvel gasbus som opbygning/indretning skal som minimum være omfattet af følgende garanti:

Køretøj og opbygning: 2 år

Lak: 3 år

Rust (indefra kommende uden krav om efterbehandling): 8 år

Ved garanti forstås en 100 % garanti for alle fejl og mangler i materialer eller konstruktion, der

konstateres af ordregiver i den angivne garantiperiode, og hvor fejlen/manglen med rimelighed må

formodes at have været til stede på leveringstidspunktet. Garantiperioden er ikke

kilometerbegrænset.

Hvis ordregiver vælger at lade service udføre ved 3. parts-værksted, opretholdes den tilbudte

garanti alene hvis ordregiver kan dokumentere, at service er udført i overensstemmelse med

producentens forskrifter.

Side 30 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Bilag 2B – Tilbudsskema

Se særskilt excel-dokument.

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Tilbudsgiver skal i bilag 2B afgive sin nettopris ekskl. afgift og ekskl. moms. Alle øvrige

afgifter/omkostninger skal være indregnet i den tilbudte nettopris.

Tilbudslisten skal udfyldes og afleveres i excel-format.

Vær i øvrigt opmærksom på vejledningen til udfyldelse af bilag 2B – se filens faneblad 1.

Side 31 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Bilag 3 – Vejledende tidsplan

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende 3. maj 2013

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål 23. maj 2013, kl. 12.00

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål 7. juni 2013

Sidste frist for modtagelse af tilbud 14. juni 2013, kl. 12.00

Forventet tilbudsvurdering / tildeling af rammeaftale uge 25 + 26, 2013

Stand still periode 10 dage

Forventet aftaleunderskrift Umiddelbart efter udløb af

stand still perioden

Miniudbud af de første 5 gasbusser forventes igangsat umiddelbart efter endelig tildeling af

rammeaftaler.

Tidspunkter for følgende miniudbud er ikke fastlagt på tidspunktet for udbudsmaterialets

udarbejdelse.

Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende senest 48 dage efter indgåelse

af kontrakt

.

Side 32 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!


PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

Bilag 4 – Aktindsigt

Skive Kommune, EU-udbud på levering af gasbusser | 3. maj 2013

I dette bilag bedes tilbudsgiver angive såfremt tilbuddet indeholder oplysninger, som bør undtages

ved en eventuel anmodning om aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse

herfor.

Bilaget afleveres sammen med tilbuddet. Såfremt bilaget ikke er vedlagt tilbuddet, kan Ordregiver

udlevere tilbuddet uden undtagelser ved anmodning om aktindsigt.

Undtages: Begrundelse:

Bemærk, at det i sidste ende er Ordregivers vurdering, hvad der udleveres i en

aktindsigt.

Side 33 af 33

PDF-XCHANGE

w w w.tracker-software.co m

Click to buy NOW!

More magazines by this user
Similar magazines