26.07.2013 Views

Kirkeblad 40-4 (2) kopi.indd - Jyllinge Kirke

Kirkeblad 40-4 (2) kopi.indd - Jyllinge Kirke

Kirkeblad 40-4 (2) kopi.indd - Jyllinge Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jyllinge Sogn

Kirkenyt

40. årgang nr. 4, oktober - november 2009


2

Hvorfor går vi i kirke?

Det spørgsmål stillede jeg til en børnegudstjeneste. Jeg kunne se, at børnene tænke så det knagede, men det

var nu alligevel et stort spørgsmål sådan lige at svare på. Jeg forklarede, at vi går i kirke for at blive ”tanket

op”. Vi mennesker fungerer lidt ligesom en bil. Vi skal også have fyldt brændstof på, for at kunne udføre

dagens mange gøremål og opfylde de krav der stilles til os.

Midt i kirken stod en stor benzinstander, for at tydeliggøre budskabet. Børnene fik lov til at blive tanket

op, så de kunne mærke, hvad det gjorde ved deres krop og sind. Nu var det selvfølgelig ikke benzin men

Guds ord som vi tankede med den dag i kirken. Og det er netop grunden til at vi går i kirke, for at blive

tanket åndeligt op, for hvordan skulle vi ellers lære noget om Gud og Jesus. Ligeledes skulle vi gerne gå fra

kirken med noget at tænke over, noget som får os til at handle og som gør en forskel for os selv, og vores

medmennesker.

Nogle dage efter børnegudstjenesten, fik jeg en mail fra en mor som havde været til arrangementet med

sin datter. En morgen, da moren var på vej til skole med sin datter, så de en avis-knallert holde midt ude i

krydset. Avis-budet så de komme gående mod knallerten lidt længere væk. ”hmm”, sagde moren, ”Han har

nok glemt at tanke benzin på sin knallert, det er nok derfor han er parkeret der?”. ”Ja” sagde datteren, han

har nok også glemt at tanke sig selv op!”. ”Hvad mener du?”, sagde moren. ”Ja, han har glemt at tanke sig

selv op med Guds ord, - det er nok derfor han ser så muggen og sur ud!”, lød det forklarende fra datteren.

- Børnegudstjenesten havde skam givet datteren noget at tænke over og hun havde taget budskabet til sig.

Det viser sig også, at forældre og bedsteforældre får noget ud af børnegudstjenester, vel sagens fordi, man

så for en gang skyld kan forstå, hvad præsten siger, og at gudstjenesteformen ikke virker så indforstået.

Dermed ikke sagt, at vi skal afskaffe søndagens gudstjeneste med alle dens faste ritualer. Men det er nu

godt, at vi ikke kun driver kirke søndag morgen, men også driver kirke på så mange andre tidspunkter.

Vores konfirmander i denne sæson får lov til at opleve natkirken inde i Roskilde Domkirke. Hér får de

mulighed for at gå rundt i kirken som de har lyst, sidde eller lægge sig på bænkene. Der er mulighed for

at skrive en klage til Gud i Jobs hjørne eller tage en take-awaybøn. Det er altså kirke på en helt anderledes

måde end de fleste sikkert kender til og er vant til.

Kirke for min egen skyld og ikke for Guds skyld

Mange mennesker tror man går i kirke for Guds skyld. At Gud bliver glad for at se os i kirken. Det gør han

sikkert også, men vi skal ikke tro, at Han taber forbindelsen med os eller blive vrede på os, hvis vi ikke går

i kirke. Skal man endelig tale om, for hvis skyld man går i kirke, så er det for ens egen. Fordi man trænger

til det og ret beset slet ikke kan undvære det.

Heldigvis har kirker landet over mange tilbud, hvor vi kan blive ”tanket op”. Hvor tidspunktet er bedre for

teenageren med søvnunderskud og hvor børnefamilier med sindsro kan tage de små med. Så når nogen siger,

at kirken ikke følger med tiden, så passer det ikke. Kirken følger skam med, når det gælder om at gøre

vejen til gudstjenesten kortere

og at hjælpe med til at sænke

dørtrinnet på vej ind i kirken.

Kom og få Gud i tanken og

oplev, hvad det gør ved dig,

når du har tid og lyst. I Jyllinge

Sogn kan vi i skivende

stund tilbyde spaghetti-gudstjenester,

familiegudstjenester

og om søndagen er der gudstjeneste

i den gamle Jyllinge

kirke og i Hellig Kors Kirke.

Vel mødt!


Onsdag d. 14.oktober kl. 19.30 kommer en spændende

og levende person, overrabbiner Bent Lexner,

og holder foredrag om Det Jødiske Samfund.

Bent Lexner har ved flere lejligheder medvirket i

radioen og på TV. Efter foredraget kan der som altid

stilles spørgsmål.

Oplysninger om Det Jødiske Samfund kan man finde

på www.mosaisk.dk

Bent Lexner er født i 1946, er gift og har tre børn, der alle er bosiddende

i Israel. Efter dansk realeksamen tilbragte han et år i Israel.

Han er oprindeligt uddannet speditør i Danmark og tog sin rabbineruddannelse

i Israel ved Harry Fischel Institute fra 1971-76. Siden da

har han været ansat som rabbiner ved det Mosaiske Troessamfund. I

en lang periode fungerede han som assistent for Bent Melchior, som

han i 1996 afløste på posten som Overrabbiner.

Ud over mange artikler i fag- og dagblade er han med i Kristelig

Dagblads religionsdialog og har deltaget i udsendelsesrækken på DR

”Tal med Gud”.

Den 21. oktober vil onsdagsmødet stå i musikkens tegn. Vil vi bruge

nogle gode timer sammen, hvor vi bliver udfordret lidt på hukommelsen

– og får genopfrisket nogle af de sange og melodier, vi kender.

Her gælder det om at kunne huske de gode melodier og de rigtige

tekster. Vi vil nemlig denne gang hygge os med en musikquiz, og

vi kan forvente,at den genremæssigt vil spænde vidt – så vi kommer

lidt rundt i musikkens kroge. I løbet af quizzen vil vi sikkert komme

forbi både de gode gamle revyviser, dejlige danske sange, smukke

salmer og mange andre gode kendte melodier. Jytte Kiholm og Lars

Arrangementer

Kalender

14. oktober kl. 19.30

Foredrag i Laden

21. oktober kl. 14.30

Onsdagsmøde i Laden

27. oktober kl. 17.00

Gud og spaghetti i

Jyllinge Kirke.

29. oktober kl. 19.00

Studiekreds i Laden

Bo Jensen sidder klar ved flyglet - og vi vil med garanti både få smurt vore stemmer og dyrket lidt hjernegymnastik.

Vi mødes som sædvanligt i Laden kl. 14:30 - alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Så er studiekredsen i gang. Emnet er: ”Kampen om den rette tro.” Som vanligt mødes vi den sidste torsdag

i september, oktober og november, samt januar, februar og marts i Laden i Jyllinge Præstegård. Som noget

nyt begynder vi kl. 19. Aftenen slutter så 21.30.

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Sådan hedder det i Hebræerbrevet

i Det ny Testamente. Men hvilken sammenhæng blev den kristne tro til i? Hvad formede den og gav den

netop det indhold, den har? Og hvilke andre tilværelsestydninger bød sig til, da kristendommen opstod?

Hvad handlede trosstridighederne i oldkirken om? Hvor står kristendommen i dag. Det er nogle af de

spørgsmål, vi vil søge at få klarhed over i løbet af sæsonen.

Vi begynder d. 24/ 9, hvor overskriften er: ”Tro, videnskab og historie – hvor hører kristendommen hjemme?”

D. 29/10 er emnet: ”Bibelen – den kristne skriftsamling.” D. 26/11 drejer det sig så om ”Religionerne

på Jesu tid.” D. 28/1 ser vi på ”Den historiske Jesus.” 25/2 skal vi arbejde med ”De oldkirkelige stridigheder”,

og d. 25/3 er der fokus på ”Kirken i verden.”

Det er gratis at være med, og alle er velkomne de aftener, man kan.

Onsdag den 18. november kl. 14.30 kommer Henrik Sommer og fortæller om sin

opvækst i 1950’erne.

Henrik Sommer bor i Struer, er præst og forhenværende seminarierektor.

Han har arbejdet som instruktør på bl.a. Rosenteatret i Århus i 20 år

Herudover er han forfatter til bl.a. tre bøger om teater. Foredraget har titlen ”Mine rødder

- om en opvækst mellen det grundtvigske og det indremissionske”.

3

16. november kl. 19.30

Kirken i lokalsamfundet.

Arrangement i Jyllingehallens

selskabslokale.

18. november kl. 14.30

Onsdagsmøde i Laden

26. november kl. 19.00

Studiekreds i Laden


4

Ny fane på krigergraven

Hvert år d. 15 juni er Roskilde Domkirkes midtegang én lang flagallé, hvor fanerne fra nær og fjern står

opstillet med fanevagter. Det var i år en særlig fest for Jyllinge, da Ingrid Rossing havde ansøgt Danmarksfonden

om en ny fane til opstilling på graven, til en af soldaterne, der faldt ved slaget ved Dybbøl Mølle i

1864. Som mange ved, er den gamle lille fane ikke særlig pæn længere. Da et menighedsråd ikke kan søge

Danmarksfonden om en fane, søgte Ingrid Rossen som privatperson. Ansøgningen

blev imødekommet, og overrækkelsen foregik i Domkirken d. 15. juni i år

sammen med faner til 3 andre ansøgere. Vi fra Jyllinge var dog de eneste, der fik

hele historien med om traditionen med fanen, der ved alle kirkelige handlinger,

stilles på soldatens grav, som tak for den indsats han og de øvrige soldater ydede

for Danmark i den håbløse kamp ved Dybbøl Mølle.

Det var Ingrid Rossing og Birthe Ritslev der modtog fanen.

Der var militærorkester, politikor, Roskildegarden, salmesang og taler bl. a. med

Roskildes borgmester Poul Lindor Nielsen. Det var en rigtig flot ceremoni, der

fortsatte med opstilling udenfor på Domkirkepladsen.

Bagefter gik vi i optog – med de 2 orkestre i spidsen, så kom alle fanerne, og til

sidst en masse mennesker – ud til Rådhuset på Køgevej, hvor vi sluttede af, og

bagefter blev vi budt på lidt at spise på Rådhuset.

Kirken i lokalsamfundet.”

Birthe Ritslev & Ingrid Rossing med den nye fane til krigergraven

Et ny initiativ har set dagens lys i Jyllinge. Jyllingehallen a.m.b.a. og aftenskoler og forskellige organisationer

er gået sammen om en række offentlige debatmøder om udviklingen af den nordlige del af

Roskilde kommune set fra forskellige synsvinkler. Møderne foregår alle i Jyllingehallens selskabslokaler.

Mandage kl. 19.30. Der er gratis adgang. Også Jyllinge menighedsråd byder ind med en aften, vi har

kaldt:

Kirken i lokalsamfundet.”

Undertitlen er: ”Hvad vil vi med kirken, og hvad vil kirken med os i fremtiden?”

Vi forestiller os, at en håndfuld menighedsrådsmedlemmer fortæller kort om hver sit område af menighedsrådsarbejdet.

Derefter kunne der være debat om bl.a. følgende aktuelle emner:

Hvorfor er du medlem af Folkekirken, eller hvorfor har du meldt dig ud?

Hvorfor går du i kirke, eller hvorfor gør du ikke?

Hvad ville du gerne have mere eller mindre af i kirken?

Hvad betyder gudstjenesten for dig?

Er alle altid velkomne i kirken? Også afviste asylansøgere? Er det i orden, de fjernes af politiet?

Må præster holde politiske prædikener?

Hvad er et stiftsråd? Og er det en god ide at have sådan et?

Kan nogle udtale sig på kirkens vegne?

Enhver er velkommen til orientering og debat mandag d. 16. november 2009 kl. 19.30 i Jyllingehallens

selskabslokaler.

Kom og giv din mening til kende og hør, hvad andre mener!


Præsteboligen på Kajakvej

HVAD SKER DER ??? – sådan tænker og spørger mange Jyllingeborgere i øjeblikket, når de passerer forbi

præsteboligen på Kajakvej og med rette. Hvor er præsten, og hvad skal der ske med ejendommen? Det kan

besvares meget enkelt – sognepræst Mogens Damm bor midlertidigt i et lejet hus på Fjordager 25, og huset

på Kajakvej skal rives ned, og der skal bygges en ny embedsbolig!

Siden april måned har præsteboligen på Kajakvej stået tom, da Mogens Damm valgte at fraflytte efter

fundet af store fugtudtrækninger på væggene i studerkammeret og kælderen. Menighedsrådet har igennem

de seneste 5 år prøvet at finde en løsning på, hvad der skulle ske med embedsboligen. Mange løsninger har

været vendt, rive ned og bygge nyt, renoverer, købe en anden bolig og bygge om, købe en grund og bygge

nyt eller sælge den eksisterende bolig til sognepræsten. At skulle finde en egnet bolig i Jyllinge og omdanne

den til embedsbolig, efter de gældende regler stod hurtigt klart, at det ikke var en rentabel løsning, og

med de lave huspriser det seneste år, kunne det ikke betale sig at sælge Kajakvej, og da menighedsrådet alligevel

prøvede, var der ingen der fremkom med et bare bud der tilnærmelsesvis var acceptabelt. Forslaget

om at renovere huset blev gennemarbejdet, men løsningen ville ende op med at koste mere end 500.000kr.

mere end et nyt hus, og så stod man stadig tilbage med et Myresjöhus fra 1970. Der blev derefter afholdt et

møde med biskoppen, domprovsten og stiftets præstegårdskonsulent, som alle anså bygningen for at være

kondemneret, med andre ord var den nedrivningsmodent.

Menighedsrådet vedtog derefter på mødet i maj måned, at huset skulle nedrives, og der efterfølgende skulle

opføres en ny præsteebolig, som kan være til gavn og glæde for sognepræsten, og ikke kun den nuværende,

men også til de mange efterfølgende præstefamilier ud i fremtiden. Menighedsrådet sendte derefter byggeopgaven

ud i offentligt udbud efter gældende regler, og valget faldt på Lind og Risør A/S. Processen er

derefter gået sin gang, og vi har i skrivende stund netop færdiggjort materialevalg mv.

Tidsplanen, siger en nedrivning i løbet af en måned og en byggestart i løbet af efteråret. Det nye hus står

efter planen indflytningsklar 1. juli 2010, så indtil da må vi alle væbne os med tålmodighed både på den

ene og den anden måde.

Nicolai Pandorf

Formand for Stående udvalg.

Kristne broder- og søstrekirke i verden.

Efterår – Vinter 2009 – 2010

Et spændende samarbejde mellem kirkerne i Jyllinge, Gundsømagle og Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup.

Tag en folder i din kirke.

7. okt. kl. 19 i Sognegården Ågerup,

Ågerupvej 34, 4000 Roskilde

Foredrag “Kristne kirker i mellemøsten”

29. okt. kl. 19 i Gundsømagle kirke,

Kirkevej 3, 4000 Roskilde

Taizé gudstjeneste ved Birgitte Iversen

5. nov. kl. 19 i Sognegården Ågerup,

Ågerupvej 34, 4000 Roskilde

Foredrag “Den katolske kirke”

13. nov. kl. 17 i Gundsømagle kirke,

Kirkevej 3, 4000 Roskilde

Taizé gudstjeneste ved Birgitte Iversen

1. dec. kl. 19 i Laden,

Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, 4040 Jyllinge

Foredrag “Er baptister også kristne?”

12. jan. kl. 19 Hellig Kors Kirke,

Agerskellet 10, 4040 Jyllinge

Thommasmesse ved Birgitte Iversen, Mogens

Damm, Kristian Gylling og lægfolk.

5


6

Kirkeårets gang i tal

Dette blad er det sidste nummer i den fyrretyvende årgang, så det kunne jo være interessant at se på, hvad

dette kirkeår har rummet af begivenheder, som Jyllinge Kirke har været involveret i.

Hvad er der sket i sognet fra 1. søndag i advent 2008 til sidste søndag i kirkeåret 2009 statistisk set?

Hvad er det, der har haft indflydelse på det arbejde, som det samlede personale – 3 præster, 1 graver med

medhjælp, en kirketjener, medhjælp i køkkenet, 2 organister, 1 kirkesanger, et helt sangerlaug samt en

kordegn - har skullet udføre i det forgangne år?

Man kan roligt sige, at Jyllinge Sogn som organisation er involveret i den ganske befolkning fra vugge til

kiste med de derimellem liggende begivenheder, dåb, konfirmation og vielse.

Tallene er gældende fra december 2008 til september 2009.

Fødte:

67

Døbte:

70

Konfirmander:

135

Minikonfirmander:

90

Viede:

12

Dødsfald:

60

Der blev skævet ængsteligt mod himmelen tirsdag den 25. august....

... da tolderen Zakæus bød børn og voksne velkommen til ”Gud & Grill” i præstegårdshaven. Men da

klokken slog 17:00 og alle var bænket under den gamle blodbøg proklamerede Karen-Marie, at ”nu ville

regnen stoppe” – og hun har vidst hvad hun talte om, for Vorherre forbarmede sig og velsignede os med

opholdsvejr under resten af eftermiddagens arrangement.

Efter at børnene havde pustet tryllestøvet op ved alteret – befandt vi os allesammen i Jeriko, hvor Jesus

kom på besøg hos tolderen Zakæus. Zakæus havde ellers gemt sig i træets top, for der var ingen der kunne

lide ham – og han var ked af at blive skubbet og puffet til. Men heldigvis fik Jesus øje på den lille tykke

mand og bad om at få husly hos ham. Det blev Zakæus så glad for, at han straks inviterede Jesus ind. At få

Jesus som ven gjorde Zakæus til en lykkelig mand og han besluttede sig for at give til dem som manglede.

Undervejs i gudstjenesten sang både børn og voksne dejlige sange og salmer, og især sangen med fagter,

som handler om, at ”du er dig og du du’r” hittede hos de yngre kirkegængere. Lars Bo var som sædvanlig

frisk på tangenterne og spillede for. Til slut samledes alle børn omkring korset, for sammen med Karen-

Marie at bede Fadervor.

Efter gudstjensten var der kø ved grillen og familierne hyggede sig med pølser og kylling. Desserten bød

på snobrød med syltetøj – og derefter var der særlig stor interesse ved ”popcorns-maskinerne”. Efter et par

gode timer i dejligt selskab drog alle hjem igen – mætte i sind og mave. Endnu en hyggelig eftermiddag

med gudstjeneste og familiespisning var slut – og det bliver absolut ikke den sidste.


Sognepræst (kbf) Harry Jansen

Jyllinge Præstegård

Bygaden 23 A Tlf. 4678 8160

E-mailadresse: hja@km.dk

Træffes bedst kl. 12 - 13.

Mandag fri

Sognepræst Mogens Damm

Fjordager 25 (midlertidigt) Tlf. 4673 3352

E-mailadresse: moda@km.dk

Træffes bedst kl. 10 - 11.

Fredag fri

Sognepræst Karen-Marie Winther Olsen

C.F. Møllers Allé 10, 6. th. Tlf. 3028 2446

2300 København S

E-mailadresse: kmwolsen@gmail.com/kmwo@km.dk

Træffes bedst kl. 10 - 11.

Mandag fri

Kordegn Kit Darum

Kordegnekontoret

Bygaden 23 B Tlf. 4673 3367

4040 Jyllinge Fax 4673 2367

E-mail adresse: jyllinge.sogn@km.dk

Åbningstider: ma - fr fra 10 - 13 samt to 16 - 18

Kirketjener Sanne Christensen

Bygaden 23 Tlf. 4673 3933

E-mail adresse: sprc@km.dk

Organist Jytte Kiholm Tlf. 4673 2930

Graver Carsten Gelardi

Kirkegårdskontoret

Planetvej 31 Tlf. 4673 1573

E-mail adresse: cabg@km.dk

Menighedsrådsformand

Birthe Ritslev Tlf. 4673 4799

Kirkeværge

Poul Kortegaard Tlf. 4678 9097

E-mail adresse: pko@km.dk

Vejviseren

www.jyllingekirke.dk

7

Jyllinge Menighedsråds møder

afholdes i Præstegården, Bygaden 23.

Alle møder afholdes kl. 19.00.

En fortegnelse over sager, der

skal behandles, vil, sammen med

en udskrift af beslutningsprotokollen,

kunne ses på kordegnens

kontor.

Kirkebil:

Gangbesværede kan henvende

sig på kordegnekontoret vedr.

befordring i forbindelse med

gudstjenester og andre kirkelige

arrangementer.

KFUM spejderne i Jyllinge

Formand

Lis Engquist Tlf. 4466 3211

Gruppeleder

Jørgen Hansen Tlf. 4673 0268

Hellig Kors Kirkens Venner

Formand

Holger Bernild Tlf. 4678 9414

Jyllinge Kirke

Kirkestræde 9, 4040 Jyllinge

Hellig Kors Kirke

Agerskellet 10, 4040 Jyllinge

Laden

Jyllinge Præstegård

Bygaden 23, 4040 Jyllinge

Redaktion

Harry Jansen (ansv)

Kit Darum

Anne K. Hansen

Tryk: Buwi Grafisk ApS Tlf. 4879 6010


Gudstjenester 27. september - 29. november

Dato Dagens tekst Jyllinge Kirke Hellig Kors Kirke Bemærkninger

27. september

16. s. e. Trinitatis

4. oktober

17. s. e. Trinitatis

Luk 7, 11 - 17 9.00: HH 11.00: HH

Luk 14, 1 - 11 9.00: HJ 11.00: KMO*

11. oktober

18. s. e. Trinitatis Matt 22, 34 - 46 9.00: HJ 11.00: HJ

18. oktober

19. s. e. Trinitatis Mark 2, 1 - 12 9.00: HJ 11.00: HJ

25. oktober

20. s. e. Trinitatis Matt 22, 1 - 14 9.00: MD 11.00: MD

1. november

Alle Helgens Dag Matt 5, 1 - 12 9.00: KMO 11.00: KMO

8. november

22. s. e. Trinitatis Matt 18, 21 - 35 9.00: MD 11.00: MD

15. november

23. s. e. Trinitatis Matt 22, 15 - 22 9.00: HJ 11.00: HJ

22. november

Sidste s. i kirkeåret Matt 25, 31 - 46 9.00: MD 11.00: HJ*

29. november

1. s. i advent

*Afsked

Luk 4, 16 - 30 9.00: KMO 11.00: KMO

*Minikonfirmandgudstjeneste

*Afskedsgudstjeneste

for Harry Jansen

Sognepræst Harry Jansen har bebudet sin afsked den 1. december. Han holder sin sidste gudstjeneste

den 22. november i Hellig Kors Kirke kl. 11.00.

Kl. 13.00 er menighedsrådet vært ved en reception i Laden.

Mere ”afsked”

Dette nummer er det sidste, jeg er involveret i som teknisk redaktør af ”Jyllinge Sogn - Kirkenyt”.

Det er naturligt for mig at sige stop på et tidspunkt, hvor sognepræst Harry Jansen stopper. Vi har

haft et rigtigt godt samarbejde, begge to novicer på feltet at lave et blad. Jeg føler, at vi fik lavet en

stribe blade, som kunne danne baggrund for menighedsmedlemmernes stillingtagen til det kirkeliv i

sognet.

Det har ikke altid været let at samle stoffet, men med ”pisk & gulerod” er det da gået. Jeg siger tak

for samarbejdet hele vejen rundt og håber på menighedens overbærenhed med de fjel og magnler,

der har været undervejs.

Finn Druj

Kordegn & bladredaktør emeritus

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!