HUN SEJREDE OVER CHEFENS CHIKANE - HK

hk.dk

HUN SEJREDE OVER CHEFENS CHIKANE - HK

HK BLADET for ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder | 06 | 30. marts 2007

Læs Ledige HK’s indstik stillinger kursustilbud fra Kommunal fra side side 37København

11

Hun sejrede

over cHefens

cHikane

Gitte Fiirgaard kan se lyset for enden af

tunnelen. Hun har nemlig fået medhold

i, at hendes tidligere chef i Kalundborg

Kommune chikanerede hende så voldsomt,

at hun var ved at gå ned psykisk.

Oveni har hun fået en stor erstatning.

Kom med et bud!

Det er nu, du skal komme med dine krav til den nye

overenskomst. Stort tema om OK ’08.

PLUS: HVERt FJERDE JOBCENtER MANGLER FOLK • ADVARSEL tIL tILLIDSREPRÆSENtANt tRUKKEt tILBAGE •

KONtANtHJÆLP SKAL FORENKLES • HK-LEDERE ER VILDE MED UDDANNELSE • HOLDÅND HOLDER HULLERNE VÆK


xxx | xxx

UDGIVER

HK/Kommunal i samarbejde med HK/Danmark

Weidekampsgade 8

0900 København C

telefon 33 30 43 43

telefax 33 30 44 49

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

JOBANNONCER

epost@dgmedia.dk

ANNONCER

DG media as, tlf. 70 27 11 55

kOmmUNIkAtIONstEAm

telefon 33 30 49 00

Henrik Munksgaard, ansv. redaktør

44hmu@hk.dk

Fie Jessien Klarlund, redaktionssekretær

44fk@hk.dk

Mogens Jepsen, journalist

44mje@hk.dk

Morten Thomsen, journalist

44mt@hk.dk

Lia Ellehuus, webredaktør

44le@hk.dk

May Pedersen, bladsekretær

44mpe@hk.dk

Marie Begtrup, informationsmedarbejder

44mb@hk.dk

Taus Bøytler, journalistpraktikant

44tab@hk.dk

Hk/DANmARks REDAktION

Niels Møller Madsen

44nmm@hk.dk

Lene Søborg

44les@hk.dk

Nicolai Bender Monggaard

44nbm@hk.dk

GRAfIsk tIlREttElæGGElsE

[di:zain], www.di-zain.dk

PRODUktION

Datagraf Auning AS

tRYk

Colorprint

læsERtAl

179.000

kONtROllEREt OPlAG

66.540

(Perioden 01.07.05-30.06.06)

ISSN: 1901-2209

Næste nummer udkommer 20. april 2007.

Annoncer til dette nummer skal være DG Media

i hænde senest 11. april 2007, kl. 12.

Adresseændringer skal meddeles i afdelingerne.

Forside:

Læs side 8

Foto:

HK kommunalbladet I 30. marts 2007

Per Gudmann

leder


En af vores ambitioner er, at vores medlemmer

skal have optimale muligheder for at give borgerne

den bedste service og den gode behandling.

Ja til kvalitet

For bare tre måneder siden satte vi de nye kommuner og regioner i gang, efter et

langt, langt forarbejde. Nu kommer så (måske) endnu en reform – denne gang en

“ kvalitetsreform”.

Med det forgangne år in mente kan det være svært at kapere tanken om endnu

en reform, men det er også svært at være imod kvalitet. Hvor banalt det end må

lyde, så prøver HK/Kommunal at arbejde for, at Danmark skal

have den mest effektive offentlige sektor med den højeste

kvalitet og de dygtigste medarbejdere. Vi er enten direkte

eller indirekte med stort set alle de steder, hvor der

arbejdes med kvalitetsreformen, og en af vores ambitioner

er, at vores medlemmer skal have optimale muligheder

for at give borgerne den bedste service og den gode

behandling. Det kræver dygtige opdaterede

medarbejdere, gode vilkår, dygtige chefer og

klare politiske mål og forventninger.

Men kan der sættes formler og

paragraffer på kvalitet? Det er i hvert fald

vigtigt at sikre, at det som ministre,

fagforeningsfolk, patientforeninger,

arbejdsgivere, politiske partier og

alle mulige andre mener om kvalitet,

tænker og udvikler af kvalitetsreformer,

målingsinstrumenter, ledelsesfilosofier,

personalepolitiske værktøjer faktisk virker

i virkeligheden. En kvalitetsreform skal

give forbedringer for borgerne/brugerne og

opleves som forbedret kvalitet i de ansattes

arbejdsliv og ikke give en dårlig eftersmag

af endnu en tung arbejdsbyrde, der kun er til

besvær.

Læren af kommunalreformen er helt sikkert,

at en kvalitetsreform skal gennemføres af et

bredt flertal i folketinget. Politikerne må heller

ikke glemme, at kvalitet koster. Vi kan ikke løbe

endnu stærkere, politikerne skal være parate til

at betale for mere og bedre kvalitet. Og så skal

en kvalitetsreform besluttes og gennemføres i

et tæt samarbejde med personaleorganisationer

og de kommunale/regionale arbejdsgivere.

Medarbejderne er nøglen til at forbedre den

offentlige kvalitet.

Så vi er klar, og det håber jeg også, du er.

kIm sImONsEN

FOrMAND FOr HK/KOMMuNAL

INDHOLD

04 HVERt fJERDE JOBCENtER

mANGlER fOlk

05 ADVARsEl tIl tIllIDsREPRæsENtANt

tRUkkEt tIlBAGE

06 kONtANtHJælP skAl fORENklEs

08 CHEfENs CHIkANE UDløsER stOR

ERstAtNING

1 Hk-lEDERE ER VIlDE mED UDDAN-

NElsE

14 sEND VENlIGst VEllIGNENDE fOtO

16 stORt tEmA Om OVERENskOmst 08

6 DU kAN BlIVER HJælPER

8 00 tImERs REGlEN kAN tVINGE

INDVANDRERfAmIlIER På GADEN

0 HOlDåND HOlDER HUllERNE Væk

mOBNING ER tIllADt I DANmARk

6 Hk I sAmARBEJDE mED s Om

VElfæRD

7 stIllINGsANNONCER

6 lEDER

tEAm-tANDPlEJE

fORHINDRER HUllER

Ved at omlægge til teamtandpleje

og systematisk arbejde med

forebyggelse har Horsens

Kommune fået en mere effektiv

kommunal tandpleje, og

tandsundheden er forbedret.

8

5

ADVARsEl tRUkkEt tIlBAGE

Kalundborg Kommune

erkender, at advarslen mod HKfællestillidsrepræsentant

Hanne

Olesen var uberettiget, så nu

eksisterer den ikke længere.

00 tImERs REGEl kAN

sENDE fOlk På GADEN

Det går især ud over indvandrerfamilier,

når visse kontanthjælpsmodtagere fra

1. april ikke længere kan få penge fra det

offentlige.

16 tEmA:

HVA’ VIl DU HA’: løN, PENsION, fRYNs?

Det er nu snakken om Ny Løn, fryns, pensioner, ferie og alle de

andre ønsker til næste års overenskomst skal fyge hen over

frokostbordet.

For over den næste måned er det op til klubber, kredse og

afdelinger at komme med ønsker til og bud på, hvordan en

god overenskomst skal lyde. Har du et bud? Stort tema om

ny overenskomst.

0

indhold

HK kommunalbladet I 30. marts 2007


nyheder

xxx XXX | xxx | XXXX

Få kommunale nyheder i din indbakke.

tilmeld dig nyhedsbrevet:

xxx | xxx

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

TEKST MOrten thOMsen / 44mt@hk.dk

Hvert fjerde jobcenter

mangler arbejdskraft

Landets jobcentre har især

svært ved at skaffe social-

formidlere og socialrådgivere.

Der er eksempler på, at nogle kommuner og regioner forsøger at

bruge pengene til Ny Løn på engangstillæg. Det bekymrer formanden

for HK/Kommunal, Kim Simonsen.

– Jeg vil gerne understrege, at det aldrig har været meningen,

at Ny Løn skulle bruges på engangstillæg. Andre faggrupper får

jo varige anciennitetstillæg, og hvis man ikke er parat til rigtige

lønforhandlinger, så kan man ligeså godt give et trin til alle i stedet

for engangstillæg. Det er en varig lønforbedring, ligesom andre

får, siger Kim Simonsen.

Problemet med engangstillæg er ifølge Kim Simonsen, at

medlemmerne simpelthen går glip af en varig lønudvikling, når

løn uddeles på den måde.

Sagsmapper hober sig op, mens HK’ere

lægger sig syge. Konsekvenserne kan være

alvorlige nok, hvis landets jobcentre ikke

får den nødvendige arbejdskraft. Men en

rundspørge, som Kommunalbladet har

foretaget, viser, at det meget vel kan blive

virkeligheden på centrene.

Ud af i alt 91 jobcentre har 40 svaret,

og heraf har 12 svært ved at skaffe arbejdskraft

– eller mere end hver fjerde af

de adspurgte. De fleste svarer, at det er

socialformidlere eller socialrådgivere, de

ikke kan skaffe.

Professor Asbjørn Sonne Nørgaard,

Syddansk Universitets Center for Velfærdsforskning,

mener, at det er for mange

regler og for lidt albuerum til at hjælpe

den enkelte til at få arbejde, der går ud

over arbejdsglæden for socialformidlere

og socialrådgivere. Og når der er mange

muligheder for job, er det lettere at skifte.

– Når man i offentlige job ikke har

meget konkurrence på løn, vil konkurrencen

gå på indhold og arbejdsvilkår. På

jobcentrene har man ikke de bedste betingelser,

og det kan få folk til at spørge sig

selv, om de har en fremtid her. Det bliver

så accentueret af, at folk nu bliver flyttet

rundt, siger Asbjørn Sonne Nørgaard og

fortsætter:

– Som fagperson er de sat i verden

for at tage udgangspunkt i folk, men

med mange regler er der ikke handlemuligheder

nok. Jobcentrene er derfor i

risikozonen for at miste arbejdskraft, for

jeg kan sagtens forestille mig, at mange

socialrådgivere synes, det er et mindre attraktivt

område at være i, siger han.

Forkert at bruge Ny Løn til engangstillæg

HK kommunalbladet I 30. marts 2007

Argumentet i kommunerne har været, at man vil afvente, at lønpolitik

og forhåndsaftaler bliver harmoniseret. Men det må aldrig

blive døråbneren for engangstillæg, mener Kim Simonsen.

Han hæfter sig i stedet ved, at HK/Kommunal har haft et møde

med KL, hvor det blev oplyst, at formanden for KL’s lønudvalg,

Mads Lebech, vil opfordre kommunerne til at komme hurtigt i

gang med forhandlingerne, så tillæggene kan udbetales allerede

med lønnen for maj eller juni. (mje)

Læs mere om Ny Løn side 18.

TEKST Marie begtrup / 44mb@hk.dk / og MOrten thOMsen / 44mt@hk.dk / FoTo MOrten nilssOn

– Det er rigtig godt. Jeg er glad for udviklingen og har fået papir

på, at de har trukket advarslen tilbage.

Sådan siger fællestillidsrepræsentant i Kalundborg Kommune,

Hanne Olesen, efter at hendes kommune har erkendt, at en skriftlig

advarsel om illoyalitet var uberettiget.

Sagen startede, efter at hun i november sidste år udtalte sig i to

tilfælde til pressen om blandt andet kollegers overarbejde.

Men fordi kommunen mente, at udtalelserne var illoyale og

uheldige for samarbejdet, fik hun 1. december advarslen.

En række medier tog så sagen op i starten af marts, og nu har

HK/Kommunal og Kalundborg Kommune så indgået forlig, der

betyder, at fællestillidsrepræsentant Hanne Olesen ikke længere

har en advarsel hængende over hovedet.

en del aF arbejdet

Her håber Hanne Olesen, at hun kan få en forklaring på at blive

kaldt illoyal.

– Jeg håber at få at vide, hvad der ligger bag. Og håber, at der bliver

sagt de ting, der skal, og dermed trukket en streg i sandet, siger hun.

Selvom Hanne Olesen de seneste måneder er blevet kaldt

illoyal af sin arbejdsplads gennem 34 år, og hun er kommet ind

www.hkkOMMunal.dk/nyhedsbrev

Tillidsrepræsentant Hanne olesen er glad for at

advarslen er trukket tilbage, og hun vil bruge sin

ytringsfrihed igen, hvis det bliver nødvendigt.

Kalundborg Kommune erkender, at advarslen

mod HK-fællestillidsrepræsentant Hanne Olesen

var uberettiget, og den eksisterer ikke længere.

AdvArsel

til tillidsrepræsentant trukket tilbage

i tv-stuerne i hele Danmark gennem blandt andet DR og TV2’s

dækning af sagen, har det ikke betydet, at hun vil gå mere på

listefødder en anden gang.

– Jeg ville gøre det igen, hvis det var nødvendigt. Jeg anser

det for mit arbejde. Selvfølgelig vil jeg først forsøge at klare det

hjemme, men jeg synes, det er forkert ikke at gøre folk opmærksomme

på det, siger hun.

ret til at ytre sig

I HK/Kommunal er man glade for forliget. Næstformand Bodil

Otto mener, at advarslen blev givet med det formål at indskrænke

Hanne Olesens ytringsfrihed, og det vil hun ikke acceptere.

– Det er glædeligt, at kommunen er kommet frem til, at samarbejde

er vejen frem. Det har ikke været rart for Hanne Olesen at

have en advarsel hængende over hovedet – og slet ikke, når man

som tillidsrepræsentant ind imellem har den rolle at være uenig

med ledelsen. Det kan jo være svært, hvis man ikke ved, hvornår

fælden klapper. Men nu kan alle parter lægge sagen bag sig og

starte på en frisk, siger Bodil Otto.

HK kommunalbladet I 30. marts 2007


nyheder

xxx XXX | xxx | XXXX

Få kommunale nyheder i din indbakke.

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

xxx | xxx

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

TEKST morTen Thomsen / 44mt@hk.dk / TEgningEr claus riis

Kontanthjælpen

sKal forenKles

medarbejdere, der sidder med

kontanthjælpsområdet, skal

have bedre arbejdsbetingelser,

mener ministerier og KL.

Lovene skal være overskuelige, og kontrollen

skal give mening.

Det er nogle af de bedste veje at gå, hvis

man skal afbureaukratisere jobcentrenes

arbejde på kontanthjælpsområdet.

Det kom frem under det første møde,

som HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening

holdt den 19. marts. Anledningen

var, at en række ministerier og KL

vil lette arbejdet for netop de medarbejdere

jobcentrene.

Grunden til, at projektet skydes i

gang, er en erkendelse af, at jobcentrenes

arbejde på kontanthjælpsområdet bliver

tynget af love og regler samt andre foranstaltninger,

og derfor skal arbejdet nu

forenkles.

Det finder Per Støve, der er formand for

socialt udvalg i HK/Kommunal og selv til

dagligt arbejder som socialformidler, god

logik i.

– Det er positivt, at beskæftigelsesministeren

langt om længe lytter til kritikken.

Han og KL har en stor opgave foran sig.

Skriv dine forSlag her

Sidder du selv og er ved at drukne i bureaukrati?

gå ind på: www.hkkommunal.dk/afbureaukratisering

og skriv dit forslag til, hvordan man kan gøre området

mindre bureaukratisk.

HK kommunalbladet I 30. marts 2007

Vi forventer, at der bliver gjort noget ved

det, ellers har ministeren et stort problem,

siger han.

mindsT Tid på klienTerne

At der er behov for den form for afbureaukratisering,

viser blandt andet en undersøgelse,

som Dansk Socialrådgiverforening

har lavet. 12 socialrådgivere har selv skulle

skrive ned, hvad de har brugt tiden på, og

den viser, at de bruger 1½ time på klienterne

og resten på rapporteringer og indberette.

Et andet fingerpeg om bureaukrati giver

det såkaldte kommunekontaktråd

under KL.

Ifølge rådets sjællandske

afdeling sendte FolketingetsArbejdsmarkedsudvalg

et brev med 101 nye

regler ud 28. februar i år.

Det skete kl. 17.17, og

nogle af reglerne trådte i

kraft dagen efter.

Quick hiTs

Derfor diskuterede HK/Kommunal og

Dansk Socialrådgiverforening også fire

punkter på mødet, som er i vejen med

sagsbehandlingen:

IT-systemerne snakker ikke sammen,

lovgivningen er uoverskuelig, kontrollen

giver nogle gange ingen mening, og hver

gang man laver en regel, skal man smide

en anden ud.

Ifølge den oprindelige plan er projektet

inddelt i to faser. I første fase kan medarbejderne

blandt andet komme med forslag

– og hvor de mindre forslag kan gennemføres

med det samme. Og i anden fase

vil man tage fat i de mere tidskrævende

forslag som eksempelvis at afskaffe nogle

love og regler. Det er beskæftigelses-, indenrigs-,

finans- og integrationsministerierne,

der sammen med KL står bag. De har

hyret Deloitte til blandt andet at arrangere

to konferencer for en række medarbejdere

i jobcentrene.

Konferencerne holdes i midten af april.

Jobcenter – nu også på kommunom

Medarbejdere i kommunerne får nu mulighed

for at opbygge en karrierevej inden for

beskæftigelsesområdet.

Til august lancerer COK og kommunom-uddannelsen

nemlig en ny jobcenterlinie,

som bl.a. HK/Kommunal og Aalborg

Kommune har været med til at udvikle.

Linien består af specialefagene ”jobcentret”

som er på niveau 1, mens ”jobcentret

– borgeren i centrum” er på niveau 2.

Dermed tegner der sig et billede af,

hvordan karrierevejen ser ud for medarbejdere,

som vil arbejde med beskæftigelse.

Udviklingskonsulent Jens Steenberg

fortæller, at indholdet i COK-fagene netop

er tilrettelagt, så den naturlige forlængelse

kan ske på Forvaltningshøjskolen, som for

nylig lancerede en Diplom i beskæftigelse.

At nyde turen

- hele livet

Mette Stoense Johansson er 32 år og

har sin pensionsordning i sampension.

Hun arbejder på kontoret i Bispebjergs

hjemmepleje og nyder at leve et aktivt liv.

Det indeholder jobcenter-uddannelsen:

• Baggrund for etablering af jobcentre

• Love, rammer, strategier og udviklingstendenser

• interessenter (det politiske system,

arbejdsmarkedets parter, a-kasser mfl.)

• Jobcentret i den kommunale organisation

• Særlige indsatsområder, fx det rummelige

arbejdsmarked, ungeindsats,

integration

• Virksomhedsservice

• Match mellem virksomhedens behov og

borgerens

• Dokumentation og evaluering

Læs mere på www.cok.dk under specialefag

på kommunomuddannelsen.

(mje)

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe I lever?

Læs om dine muligheder på www.sampension.dk

I sampension har vi ansvar for 260.000 kunders pensionsordninger i Kommunernes

Pensionsforsikring, StK:Pension og Grafisk Pension

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

www.hkkommunal.dk/nyhedsbrev

Så gør dog noget

”Gør Noget” hedder en LO-kampagne,

der skal samle penge til seks forskellige

velgørenhedsprojekter i seks forskellige

lande. Kampagnen startede 12. marts

og kulminerer 1. maj. ”Gør Noget” er en

landsdækkende kampagne, hvor alle LOregioner

og LO Ungdom hver har valgt

et projekt, som de vil samle penge ind

til. Man kan være med til at sørge for, at

børnearbejdere i Nicaragua kommer i

skole, kommer til lægen og får arrangeret

en meningsfuld fritid. Det er også muligt

at give penge til kvinder i Burma, der er

tvunget ud i prostitution.

Læs mere om ”Gør Noget projektet” på

www.gornoget.dk.

HK kommunalbladet I 30. marts 2007

Mette i bil- 183x116.indd 1 30/09/06 18.10.48


chikane | erstatning

TEKST marie begtrup / 44mb@hk.dk / taus bøytler / 44tab@hk.dk / foTo per gudmann

CHefens CHikane

udløser stor

erstatning

Gitte Fiirgaard får erstatning på 70.000 kr.

for dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lørdag den 17. marts kunne Gitte

Fiirgaard ånde lettet op. Med et forlig

med HK/Kommunal gav hendes tidligere

arbejdsgiver, Kalundborg Kommune,

hende medhold i, at det var en uacceptabel

behandling, hun havde været udsat for af

kommunens personalechef. Og tilmed får

hun en erstatning på 70.000 kroner.

– Jeg er utrolig lettet over, at sagen nu

er afsluttet. Jeg har haft det ganske dårligt

under forløbet. Kommunen har slet ikke

lyttet til mig, og det har været meget

ubehageligt. Det har været som at løbe

panden mod en mur, siger Gitte Fiirgaard.

Sagen, der handler om chikane og

dårligt psykisk arbejdsmiljø, kulminerede

i august sidste år, da personalechefen

overfusede Gitte Fiirgaard så voldsomt,

at hun endte med at få krisehjælp og sige

sit job op, hvorefter HK/Kommunal stævnede

Kalundborg Kommune med et krav

om 75.000 kroner i erstatning.

– Når forliget ender på 70.000 kroner,

betyder det, at kommunen erkender, at

personalechefen gik over stregen, siger

Søg hjælp

Hvis du ligesom Gitte fiirgaard bliver

dårligt behandlet på din arbejdsplads,

så er det en god idé at snakke med din

tillids- eller sikkerhedsrepræsentant. Du

kan også kontakte din lokale HK-afdeling

og bede om hjælp.

Pia Lund Jeppesen, faglig sekretær i

HK/Kommunal.

Forliget mellem Kalundborg Kommune

og HK/Kommunal er indgået med

KL som konsulent, men KL ønsker ikke

at udtale sig til Kommunalbladet om

sagen.

streg i sandet

I HK/Kommunal mener arbejdsmiljøkonsulent

Niels Jakobsen, at der nu er trukket

en streg i sandet:

– Vi har fået slået fast, at vi ikke tolererer,

at folk bliver chikaneret på deres

arbejdspladser. Sagen vil blive adfærdsregulerende,

blandt andet fordi den har fået

så meget omtale i medierne. Det betyder,

at arbejdsgiverne fremover forhåbentlig

vil tænke mere over, hvordan de behandler

deres ansatte, fordi de ved, hvad det

koster, hvis de træder ved siden af, siger

Niels Jakobsen.

Personalechefen i Kalundborg Kommune

blev fritaget fra tjeneste den 5.

marts. •

læS meRe

læs om den anden

kalundborg-sag, hvor der

også er indgået forlig.

Side 5.

Gitte fiirgaard føler sig utrolig lettet

over, at sagen nu er afsluttet.

– Jeg har haft det dårligt under forløbet.

Kommunen har slet ikke lyttet til mig,

og det har været meget ubehageligt,

siger hun.

TEKST mette mørk / redaktionen@kommunalbladet.dk

erstatning | chikane

Hun blev

kaldt

et udslidt

trækdyr

Først kaldte han personalet for udslidte

trækdyr. siden sagde personalechefen i

Kalundborg, at det var ”klynk”, da Gitte

Fiirgaard ikke straks parerede ordre om

at flytte og skifte arbejdsopgaver – og så

råbte han, så hun endte med en langvarig

sygemelding.

Hver morgen kører Gitte Fiirgaard de knap 15

km. fra parcelhuset i den lille vestsjællandske by

Bregninge til løn- og personalekontoret i Kalundborg.

Det har hun gjort siden efteråret 2005, hvor de fem

kommuner i Ny Kalundborg tager forskud på reformen

og samler løn- og personalemedarbejderne i Kalundborg.

Hun kommer fra den lille kommune Bjergsted,

hvor hun har været ansat i 18 år.

– Det var en god arbejdsplads, hvor jeg hele tiden fik

nye udfordringer og gode muligheder for efteruddannelse.

Fagligt trives hun også i jobbet i den nye storkommune,

selv om arbejdspresset vokser, efterhånden som

reformen nærmer sig. Men hun har svært ved at finde

ud af personalechefen, som er hendes nærmeste leder.

– Vores kemi var ikke god. Fx var jeg fra Bjergsted

vant til snak og debat på personalemøderne. Men i Kalundborg

er der ingen, der siger noget. På nær mig, og

jeg får en fornemmelse af, at han er irriteret over mine

kommentarer, siger Gitte Fiirgaard.

”duft af gylle”

Hun får ikke nemmere ved at greje ham, da han i maj

2006 sender en mail til sine medarbejdere i forbindelse

mere om mobning på side

32-34 •

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 HK kommunalbladet I 30. marts 2007


chikane | erstatning erstatning | chikane


med, at de er blevet orienteret om, at de efter reformen skal blive

i løn- og personaleafdelingen i den nye kommune:

”Kære medarbejdere i Løn og Personaleenheden

[…]Mange af jer havde jo ønsket et andet arbejdssted fjernt fra

løn- og personaleopgaver, som bedst kan karakteriseres ved deres

umiskendelige duft af gylle – selv havde jeg håbet på en virkelig

fornyelse blandt den udslidte flok af trækdyr.

Men nuvel, kompetencewebben har talt, og det har ikke været

mig muligt at udskifte belgiere med arabere. Det må vi alle leve

med og sætte tempoet i plovfuren ned i slæbegear[…]”

Da Gitte Fiirgaard læser den, føler hun sig i dén grad trådt på:

– Vi har alle sammen knoklet for at passe vores opgaver, mens

vi også bruger en masse i kræfter i projekter for at forberede

reformen. Så jeg er vred, men beslutter mig for at forbigå den i

tavshed. Jeg orker ikke at gøre noget.

”Mange af jer havde jo ønsket et andet arbejdssted

fjernt fra løn- og personaleopgaver, som bedst kan

karakteriseres ved deres umiskendelige duft af gylle

– selv havde jeg håbet på en virkelig fornyelse

blandt den udslidte flok af trækdyr.”

Personalechefen i mail til medarbejderne.

Mailen ender hos hendes øverste chef, kommunaldirektøren i

Bjergsted, der tager skarpt afstand fra tonen. Og personalechefen

får, med sine egne ord, én over næsen. Senere samme dag kalder

han Gitte Fiirgaard ind på kontoret.

– ”Er det dig, der har sladret?, spørger han.” Jeg sagde, at det var

det ikke, men jeg tror ikke helt, han troede på det. Det var en rigtig

ubehagelig situation.

Personalechefens behandling

af Gitte fiirgaard var så slem,

at hun fik brug for krisehjælp.

I dag er hun ovenpå igen og

trives i sit nye job.

rystet over vred ordre

I løbet af foråret og sommeren 2006 presser reformen på, og arbejdsopgaverne

hober sig op. I Gitte Fiirgaards gruppe har de samtidig

i en periode været tre mand om at klare fire mands arbejde,

fordi en kollega var langtidssygemeldt.

– Jeg arbejdede meget, og arbejdet fyldte også i fritiden. Så i

forbindelse med sommerferien sørgede jeg også for at afspadsere

nogle af mine omkring 100 timer på fleks’en, siger Gitte Fiirgaard.

Tirsdag den 22. august 2006 har hun været på arbejde nogle

uger efter ferien. Selvom hun har haft fri, føler hun sig stadig

træt. Hun sidder sammen med kollegerne fra Bjergsted, for endnu

sørger løn- og personalemedarbejderne for deres ”gamle”

kommuner. Men kollegerne fra Gørlev har fået problemer med

at nå deres bunker, da en medarbejder har valgt at sige op.

Det fortæller personalechefen, da han kl. 11.45 kommer ind

på kontoret. Han har bestemt, at en af Gittes kolleger skal flyttes

over til kollegerne fra Gørlev.

” Og jeg gider ikke høre på noget fra jer. Jeg har clearet det af

med kommunaldirektøren og jeres vicekommunaldirektør fra

Bjergsted,” siger personalechefen og går.

– Han virker vred, og vi er lidt rystede over ordren, der kommer

helt uden varsel. Vi er vant til at blive taget med på råd og have

indflydelse på vores arbejde, siger Gitte Fiirgaard.

knalder hånd i bordet

Gittes kollega vil ikke flytte gruppe, og de diskuterer frem og

tilbage, hvad de skal gøre. Den anden kollega tilbyder at tage

opgaven og går ind for at fortælle personalechefen det.

Den løsning accepterer han ikke. Han kommer tilbage, går

hen til Gittes bord og meddeler, at valget nu i stedet er faldet på

hende. Hun svarer, at hun ikke er vant til at blive behandlet på

den måde, og at hun lige har brug for at gøre sige nogle overvejelser.

– Nu gider jeg fan´me ikke høre mere på jer, og nu bliver det,

som jeg siger, råber han, mens han rød i hovedet af vrede knalder

hånden hårdt ned i bordet. Han peger på Gitte Fiirgaard, der nu

sidder fysisk trængt op i en krog mellem bordet, væggen og et

arkivskab. Så går han.

”Nu gider jeg fan´me ikke høre mere på jer, og nu

bliver det, som jeg siger.”

Personalechefen mundtligt til medarbejderne

I en redegørelse skriver personalechefen selv senere om

sagen:

[…] Herefter var min tålmodighed opbrugt. Jeg anbragte min

hånd med en rask, om end bestemt bevægelse på kanten af Gittes

skrivebord, og gjorde med utvetydig stemmeføring det klart, at

jeg ikke orkede at høre mere klynkeri fra Bjergsted [...]

De medarbejdere, der overværer episoden, er dybt chokerede,

og flere græder. De kontakter deres tillidsrepræsentant, der samme

dag laver en orientering til direktionen om det, der er sket.

Gitte Fiirgaard er så rystet, at hun græder næsten konstant de

næste tre dage.

græder hele tiden

”Skønt det er forbandet, skal man være dannet”. Strofen fra juleklassikeren

Nøddebo Præstegaard blev tit citeret i Gitte Fiirgaards barndomshjem.

Hun er opdraget til, at man skal opføre sig ordentligt.

Efter sammenstødet med personalechefen ved hun hverken

ud eller ind. Er det hendes skyld? Kunne hun have gjort noget

anderledes?

– I dagene efter sover jeg stort set ikke. Jeg

græder hele tiden, og mine tanker kan ikke

slippe det, der skete. Det kører rundt i hovedet

på mig, og jeg kan ikke kende mig selv.

Sådan har jeg aldrig haft det før.

Hendes kommunaldirektør i Bjergsted

får hende til krisehjælp, og langsomt kommer

hun ovenpå. En ting ved hun:

– Jeg kan mærke på mig selv, at det slet

ikke vil gå, hvis jeg skal tilbage og arbejde

under personalechefen. Bare tanken om det,

får det hele til at vende tilbage.

Hun beder om at blive forflyttet, og det

er Bjergsteds kommunaldirektør enig med

hende i.

Men ikke personalechefen. Han skriver i

en mail til kommunaldirektøren:

”…dels fordi hendes erfaring og arbejdskraft

er overordentlig ønskelig i L&P […]

Vil du være socialformidler vikar?

Hartmanns søger erfarne socialrådgivere og socialformidlere til vikariater i hele landet.

Vi tilbyder dig:

• Spændende vikarjob inden for dit

felt

• Nye gode kolleger og et fagligt

fællesskab

• Afveksling og velafgrænset

opgaver

• Højere løn og pension fra dag 1.

• Ansættelse i et firma med socialt

ansvar i højsæde

”Herefter var min tålmodighed opbrugt. Jeg anbragte min hånd

med en rask, om end bestemt bevægelse på kanten af Gittes skrivebord,

og gjorde med utvetydig stemmeføring det klart, at jeg ikke

orkede at høre mere klynkeri fra Bjergsted”

dels fordi vi i L&P ofte håndterer sager om

arbejdsvægring i andre grene af organisationen

[…] hvorfor denne positive særbehandling

af en vrangvillig medarbejder i L&P?”

Kommunaldirektøren svarer bl.a.:

”Jeg er ked af, at du sammenligner Gittes

fravær og reaktion med arbejdsvægring. Det

er min oplevelse, at Gitte er meget berørt af

situationen...”

18. september får Gitte Fiirgaard afslag

på at blive forflyttet.

HK forhandler med kommunen, men

den 23. oktober ender forhandlingen med,

at kommunen beder om en speciallægeerklæring

fra en psykiater.

Det bliver dråben for Gitte Fiirgaard.

– Jeg føler mig så svigtet, og ja, jeg er

bitter. Bitter over, at man ikke lytter og har

mere tillid til mig.

Hartmanns er et vikar-, rekrutterings og jobformidlingsfirma, vi har 10 års erfaring med at arbejde med mennesker og job.

Hartmanns har i dag 85 medarbejdere og er landsdækkende med 7 afdelinger fordelt i hele landet. Læs mere på www.

Vi forventer, at du:

• Er uddannet socialrådgiver eller

socialformidler

• Er fagligt velfunderet inden for

dit felt

• Har lyst til at koncentrere dig

om de faglige opgaver

• Er fleksibel og omstillingsparat

• Har lyst til at gøre en forskel

for dig selv, dine kolleger og

dit fag

Har du lyst til at høre mere, så ring til

Lisa Engelbrecht eller Hanne Nyström på tlf. 7020 0383

Personalechefen i redegørelse

“Den, som bevæger sig,

kommer frem”

Kort efter får hun nyt job i konkurrence

med 285 andre ansøgere, og den 30. oktober

skriver hun en opsigelse til Bjergsted

Kommune.

Den 19. marts i år, tre dage efter at sagen

er afsluttet, er Gitte Fiirgaard utrolig

lettet:

– Man bliver ramt hårdt personligt af

sådan en sag, og mange tør slet ikke tage

kampen op. Men det er vigtigt, at man

søger professionel hjælp, for man kan

ikke klare det hele alene. HK har været en

kæmpe hjælp. Både i forhold til at holde

mig oppe gennem hele forløbet og til at

føre min sag, siger Gitte Fiirgaard. •

Send din ansøgning vedhæftet CV

på e-mail til

lisa.engelbrecht@hartmanns.dk

eller

hanne.nystroem@hartmanns.dk

mærket ”SOCIALRÅDGIVER” eller

“SOCIALFORMIDLER” i emnefeltet.

Vi vil på baggrund af din ansøgning

indkalde dig til et personligt interview

i en af vores afdelinger tættest

på dig.

Læs mere på www.hartmanns.dk

10 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 11


uddannelse | ledere

12 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK-ledere i kommuner og regioner

uddanner sig i stor stil. 59 pct. af

lederne har således gået på interne efteruddannelseskurser,

mens 57 pct. har taget

eksterne som eksempelvis diplomuddannelser,

der svarer til at blive bachelor på

et universitet. Det viser en undersøgelse,

som HK/Kommunal har gennemført

Det er især diplomuddannelser inden

for ledelse, der hitter blandt HK-lederne.

Ledelseskonsulent i HK/Kommunal, Mette

Marie Langenge, vurderer således, at

omkring halvdelen af lederne har taget en

diplomuddannelse i ledelse.

TEKST Morten thoMsen / 44mt@hk.dk / foTo polfoto

HK-ledere er vilde med uddannelse

Over halvdelen af HK-ledere

har taget en diplomuddannelse,

og det er især leder-

uddannelser, der hitter.

Når den ledelsesteoretiske baggrund er i

orden, er det nemmere at gribe tingene an

på en strategisk og hensigtsmæssig måde.

HK’erne er glade for deres lederuddannelser.

At have den ledelsesteoretiske

baggrund i orden betyder, at man langt

bedre kan identificere, hvad der er på

spil i kritiske ledelsessituationer og gribe

tingene strategisk og hensigtsmæssigt an,

siger Mette Marie Langenge.

netværk i sidegevinst

Ifølge Mette Marie Langenge skyldes

HK’ernes iver efter skolebænken, at

mange kommuner forventer og opmuntrer

lederne til at uddanne sig.

– Som leder er man ofte meget alene

om problemerne. Men hvis man tager

en lederuddannelse, får man redskaber,

man kan bruge til at identificere problemstillingerne

med. Og uddannelsen

kan ikke mindst give et godt netværk,

siger hun.

Desuden har de enkelte ledere også

mere og mere fokus på at tilrettelægge

egne karriereveje og sørge for at uddanne

sig, så det matcher jobønskerne.

Derfor er HK’erne samfundsmæssigt

gode investeringer, mener Mette Marie

Langenge. Deres uddannelse er nemlig

ofte mere målrettet det, de faktisk arbejder

med, sammenlignet med den uddannelse

som akademikerne kommer med fra

universitetet.

– Det, der jo kendetegner HK’erne,

er, at de allerede som 35-årige har 15 års

solid arbejdserfaring, og når den bliver

udbygget med en god lederuddannelse

undervejs, så står de rigtig stærkt, siger

Mette Marie Langenge.

HK/Kommunal gennemførte den

personalepolitiske undersøgelse i efteråret

2006. •
Holder du sommerferie i Danmark hos os, kommer du til en

verden med masser af tid, plads og eventyr for dig og din familie.


14 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 15


Faglig koordinator karen bach,

Ikast-brande kommune, ser gerne, at

der bliver lagt vægt på kompetenceudvikling.

Vi har spurgt hende og

syv af hendes kolleger om, hvad de

vægter ved de kommende overenskomstforhandlinger.

mød dem på de Følgende sIder >>

16 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

TEKST MOGENS jEPSEN / 44mje@hk.dk / foTo clAUS SjöDiN

TEKST MOGENS JEPSEN / 44mje@hk.dk / foTo PER GUDMANN

Hva’ vil

du Ha’?

Det er nu snakken om ny løn, fryns, pensioner,

ferie og alle de andre ønsker til

næste års overenskomst skal fyge hen

over frokostbordet.

For over den næste måned er det op til

klubber, kredse og afdelinger at komme

med ønsker til og bud på, hvordan en

god overenskomst skal lyde. Fra efteråret

foregår snakken nemlig over de bonede

forhandlingsborde.

Derfor lyder opfordringen fra HK/Kommunal:

tænk over forslag. Få din tillidsrepræsentant

på banen. Hvad synes du,

der skal tages op?

xxx | xxx

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 17


xxx | xxx TEKST MOGENS JEPSEN / 44mje@hk.dk / foTo jOhNNy wichMANN

xxx | xxx

Karen Bach, 40 år. Faglig koordinator

i Ledelsessekretariatet,

Ikast-Brande Kommune

Skal Ny Løn afskaffes?

Ny Løn er et godt redskab,

hvis det bliver brugt rigtigt.

Også gerne flere penge til Ny

Løn, hvis ledelsen forstår, hvordan

den skal bruge dem.

Hvad skal HK/Kommunal lægge mest

vægt på ved OK-forhandlingerne?

Mulighed for kompetenceudvikling

er ekstremt vigtigt.

Det er en motivationsfaktor for

medarbejdere.

Hvordan vil du rangere følgende

krav – løn, pension, penge til efteruddannelse,

ferie, seniorordninger?

Efteruddannelse, pension,

ferie, løn og senior.

Er det i orden, hvis arbejdsgiverne til

gengæld kræver mere fleksibilitet?

Helt i orden, at vi skal være

fleksible og kan rykkes rundt, men

der skal stadig være nogle rammer

omkring arbejdstid.

I orden at belønne IndIvIduelt

Tal i procent

18 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

Ny Løn deler

vandene

2006 har været et dårligt år for Ny Løn. men et knebent flertal blandt

HK/Kommunals medlemmer ser stadig positivt på ideen bag den individuelle

lønform. Dog er der også mange, som ikke kan lide den, viser en

undersøgelse.

HK’ere i kommuner og regioner er

stadig positive over for ideen med

Ny Løn. Et stort flertal synes, det er i orden

at aflønne på en mere individuel måde,

men lutter lykke er det bestemt heller ikke.

En undersøgelse, som Epinion A/S

har foretaget for HK/Kommunal blandt

næsten 600 medlemmer, viser, at Ny Løn

deler vandene.

De fleste er stadig positive, men der er fx

dødt løb, om hvorvidt Ny Løn skal udgøre

en større del af lønnen.

På den positive side har de fleste det

fint med individuel aflønning og mener,

at dem, der får tillæggene har ydet en stor

arbejdsindsats eller på anden måde har

kvalificeret sig til et tillæg.

På plussiden tæller også, at tillæg ikke

opfattes som en stressfaktor eller som en

måde at kontrollere medarbejderne på.

SvæRt At GENNEMSkUE Ny løN

Omvendt viser undersøgelsen, at ca. hver

fjerde medarbejder aldrig taler tillæg

eller Ny Løn med sin leder. Og så har

et stort flertal svært ved at gennemskue

Ny Løn eller har svært ved at se tillidsrepræsentantens

aftryk på løndannelsen.

Måske derfor oplever 53 procent af de

adspurgte, at Ny Løn-tillæg er behæftet

med fedteri eller, at det mest er chefens

darlings, der får dem.

Steen V. Kristensen, forhandlingsleder

i HK/Kommunal, er glad for den grundlæggende

opbakning til Ny Løn. Samtidig

må han konstatere, at begejstringen for

Ny Løn har været sat på prøve.

hk’ERNE ER bAGUD

Lønudviklingen taler sit tydelige sprog.

Medlemmer af HK/Kommunal har haft en

Ja nej

det er forkert at give individuelle belønninger 16 62

Jeg så gerne, at ny løn udgør en større del af min samlede løn 32 31

ny løn belønner dem, som gør en god arbejdsindsats 47 25

det er kun dem, som indordner sig ledelsen, der får ordentlige ny løn-tillæg 21 42

tillæg bliver oftere givet til chefens foretrukne medarbejdere frem for dem, som fortjener det 32 38

det er svært at gennemskue, hvad der skal til for at få et større ny løn-tillæg 64 17

ledelsen holder dens løfter om ny løn-tillæg 36 17

drøfter du mindst en gang om året ny løn-tillæg med din leder? 53 40

tillidsrepræsentanten har været med til at formulere lønpolitikken 41 20

Kilde: Undersøgelsen er baseret på 583 gennemførte webinterviews foretaget af Epinion A/S for HK/Kommunal i december 2006.

Forskellen mellem ja og nej udgøres af ”ved ikke” svar.

dårligere lønudvikling end dem, der ikke har haft afsat

penge til Ny Løn i 2006.

Løntillæggene er kommet næsten et halvt år for sent,

og store grupper af HK’ere halter stadig bagefter. Lægesekretærer

ligger således 0,7 pct. under det forudsatte,

mens kontorpersonale i kommunerne er 0,4 pct. under

ifølge tallene fra november 2006, mens kommunerne

har givet grupperne uden Ny Løn en bedre lønudvikling.

Procenterne lyder ikke så voldsomt, men alene for

lægesekretærer drejer det sig om 15 mio. kr.

– Det er tankevækkende, at lønudviklingen næsten et

halvt år efter fristen i juni sidste år stadig ikke er i orden.

Det er i hvert fald ikke et udtryk for, at man i 2006 har

brugt Ny Løn efter hensigten, siger HK/Kommunals

formand, Kim Simonsen og fortsætter:

– Mange kommuner og amter har forsøgt sig med

engangstillæg i stedet for en konkret vurdering af den

enkeltes funktioner og kvalifikationer. Det er ærgerligt,

at kommuner og amter ikke leverede varen i 2006, når

medlemmerne er med på ideen med, at løn aftales bedst

lokalt.

Ud fra tallene kan Kim Simonsen ligeledes se, at de

penge, som er blevet til overs, når en kollega med mange

tillæg stopper (de såkaldte tilbageløbsmidler) ikke i

tilstrækkelig grad er blevet brugt til Ny Løn. De penge er

måske gået i de slukne kommunekasser i stedet. •

Reallønnen under pres

”Alle kommunalt ansatte får lønstigninger, der som mindstemål matcher prisstigningerne.”

Sådan lød løftet, da overenskomsten kom i hus i februar 2005.

Men helt så godt er det ikke gået. Enkelte medlemmer af HK/Kommunal kan

nemlig risikere et lille reallønsfald.

Ifølge regnestykket fra februar 2005 var der generelle lønstigninger i vente

til alle frem til 2008 på minimum 5,6 procent. Lige netop det beløb matcher de

prisstigninger, som de økonomiske vismænd forventede i samme periode.

Det er dog ikke galopperende prisstigninger, men derimod lønmæssigt

mådehold fra de privatansatte, som har været med til at udhule reallønnen

for enkelte af de ansatte i kommuner og regioner.

Den såkaldte reguleringsordning sikrer, at de offentlige lønninger efterfølgende

stiger, når de privatansatte har fået mere i lønningsposen. I vinteren

2005 var forventningen, at reguleringsordningen i løbet af den tre-årige

overenskomstperiode ville udløse lønstigninger på næsten to procent. Men

lønudviklingen på det private arbejdsmarked har været mere afdæmpet, og

som konsekvens kaster reguleringsordningen mindre af sig.

At regnestykket ikke holder helt, er dog ikke ensbetydende med, at den

gennemsnitlige realløn for alle kommunale HK’ere har udviklet sig negativt.

oveni de generelle lønstigninger, som alle er garanteret, er der en lang

række grupper, som fik et særligt lønløft med 2005-overenskomsten. På

samme måde skal man lægge alt, hvad der er givet i Ny Løn oveni, før den

gennemsnitlige lønudvikling kan beregnes. og så viser regnestykket en

positiv udvikling i reallønnen. (hmu)

GODE BILISTER

KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD

Christina Geertsen

- medlem af GF

Bonuscheck på 9,2 mio. kr. til

medlemmerne af GF Kommunal ®

Ring 39 10 11 56

eller besøg www.gf-k.dk

GF Kommunal ® · Strandvejen 59 · 2100 København Ø · gfk@gf-forsikring.dk

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 19


xxx | xxx

MasseR

af ideeR

til debat

Der mangler ikke temaer til den nye overenskomst.

HK/Kommunals bestyrelse har netop prioriteret en

lang liste med overvejelser omkring hvilke temaer til

forhandlingerne, der er de vigtigste, når overenskomsten

skal fornyes næste gang.

Ole Nielsen, 42 år.

Fuldmægtig i Borgerservice,

Ikast-Brande Kommune

Skal Ny Løn afskaffes?

Nej. Hvis vi skal konkurrere om

arbejdskraften med det private og

honorere dygtige medarbejdere, så

skal vi have Ny Løn, men den samlede

del skal ikke være større.

Hvad skal HK/Kommunal lægge mest

vægt på ved OK-forhandlingerne?

Mere i løn og fryns. Frynsegoder

vil gøre os mere attraktive.

Hvordan vil du rangere følgende krav

– løn, pension, penge til efteruddannelse,

ferie, seniorordninger?

Løn, pension, ferie, senior og

efteruddannelse.

Er det i orden, hvis arbejdsgiverne til

gengæld kræver mere fleksibilitet?

Ja, men vi skal stadig tænke på

de gode arbejdsforhold.

20 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

Vigtige datoeR

• realløn

Hvordan sikres reallønnen, og hvordan kan vi sikre,

at vi ikke sakker bagud sammenlignet med de privatansatte?

• ny løn i nye klæder

Skal der afsættes mere eller mindre til Ny Løn, og skal

vi have mere automatik i lønforløbet?

• mænd tjener mere end kvinder!

Mændene har oftere job med en højere løn. Kan vi gøre

noget for, at flere kvinder også får det?

• Ferie nok?

Ferie kan man næsten ikke få nok af, men når vi skal

prioritere, er det så løn, pension og fx seniorrettigheder,

vi skal fokusere på?

• ordentlige vilkår til fleksjobbere

Fleksjobbere, der fx før har arbejdet med samme opgave

i kommunen, er ikke sikret den samme løn som

før. Er der behov for at sikre bedre lønmuligheder?

• Fryns

Frynsgoder spiller en større og større rolle på det

private arbejdsmarked. Skal vi arbejde for, at det

indgår i vores lønregulering, så vi ikke halter bagud?

Her er forløbet i overenskomst 08

april: klubmøder om ok-08

11. maj: sidste frist for klubber og kredse til indsendelse

af forslag til krav

12. juni: Hk/kommunals bestyrelse udtager krav

3. september: dkk’s forretningsudvalg udtager generelle kto-krav

2. oktober: kto udtager generelle krav

oktober: udveksling af kto og Hk/kommunal krav

oktober: Hk/kommunal forhandlinger og ”koalitions”forhandlinger

indledes

medio november: kto-forhandlinger indledes

16.-18. januar 08: Hk/kommunal kongres

medio februar 08: kto-forhandlinger afsluttes

slut februar 08: Hk/kommunal afslutter senest forhandlinger

marts 2008: kredsmøder og urafstemning

kompetenceudvikling

Udviklingsplanen skal sikre, at alle medlemmer kommer på dagsordnen

hos den enkeltes leder! Hvad skal der til for, at alle spiller positivt

med?

• er pensionen god nok?

Vi vil gerne fortsætte vores levestandard i et aktivt liv som pensionister.

Uanset om vi er tjenestemænd eller overenskomstansatte.

• Fra seniorpolitik til fastholdelse

Hvordan sikrer vi gode rammer for, at medarbejdere får lyst til blive

længere på arbejdsmarkedet?

Joan Nielsen, 38 år.

Personalekonsulent i Personale-

og organisationsafdelingen,

Ikast-Brande Kommune

Skal Ny Løn afskaffes?

Nej. Det skal ikke kun være anciennitet.

Hvad skal HK/Kommunal lægge mest vægt på ved overenskomstforhandlingerne?

Det er vigtigt, at vi får sparet op – så pension.

• mere barsel til mænd? Kurser-2 20/01/05 15:35 Side 35 Hvordan vil du rangere følgende krav – løn, pension, penge til

Vi har altid været i front med gode vilkår for børnefamilier. Skal vi lige- efteruddannelse, ferie, seniorordninger?

som på det private område sikre mere tid til mændene?

Pension, løn, efteruddannelse, senior, ferie.

• skal der være frit valg?

HK/Kommunal har altid prioriteret fælles forbedringer ved OK-forhandlingerne.

Er det vigtigt selv at kunne vælge, fx mellem ekstra

pension eller ferietillæg?

• skal din faggruppe løftes?

Når vi står sammen, er det muligt at gøre noget særligt for enkelte

faggrupper. Er det din faggruppe, der skal i fokus?

• er der styr på arbejdstiden?

Der er pres på arbejdet i de nye kommuner og regioner, og vi er meget

fleksible. Skal vi have bedre regler og mere styr på vores overarbejde?

• et bedre arbejdsmiljø

44 pct. af HK/kommunals medlemmer har inden for det sidste år

oplevet psykiske arbejdsproblemer i form af for højt arbejdstempo

eller stress. Hvad kan vi gøre for at sikre et bedre psykisk og fysisk

arbejdsmiljø?

• tjek på video-overvågning

Der bliver mere videoovervågning af arbejdspladser med klientkontakt.

Det kan give tryghed. Skal vi have regler for, hvordan det sker, og

hvad optagelser må bruges til?

• tryghed for tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanten sikrer kontakten til ledelsen om løn og det

daglige samarbejde. Er tillidsrepræsentanternes vilkår gode og trygge

nok, til at de kan få det bedst mulige resultat for medlemmerne?

• der er brug for flere elever!

Også for at holde trit med aldersudviklingen. Er vikårene gode nok

– og kan vi få regioner og kommuner til at sætte mere fokus på flere

elever?

• sundhed på jobbet

Sundhed er på dagsordnen på mange arbejdspladser. Det gælder fx

tilbud om fysioterapi eller motion. Er der behov for at gøre det til en

del af overenskomsten?

Er det i orden, hvis arbejdsgiverne til gengæld kræver mere fleksibilitet?

Jeg er fleksibel og vil også gerne være det. Hvis der er

brug for det, så bliver jeg et par timer ekstra, så det kan

næsten ikke blive mere.

FAMILIEBEHANDLING

Børns problemer skal løses i familien

Viden om og erfaring med

Familier og gravide med sociale, psykiske eller

misbrugsproblemer.

Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom

og senabstinenser.

Spiseforstyrrelser, voldelig adfærd, chok-traumer.

Vi tilbyder

Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,

75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

xxx | xxx

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 21


Birgitte Velling, 45 år. Socialformidler

i Dagpengeafdelingen,

Ikast-Brande Kommune

Skal Ny Løn afskaffes?

Nej. Ny Løn er en af de strenge, vi kan bruge for at

rekruttere medarbejdere. Og der må gerne komme flere

penge til det.

Hvad skal HK/Kommunal lægge mest vægt på ved overenskomstforhandlingerne?

De skal have fokus på, at vi har nogle velfungerende arbejdspladser

i forhold til løn, arbejdsmiljø og fleksibilitet.

Hvordan vil du rangere følgende krav – løn, pension, penge til

efteruddannelse, ferie, seniorordninger?

Løn, efteruddannelse, pension, senior og ferie.

Er det i orden, hvis arbejdsgiverne til gengæld kræver mere fleksibilitet?

Mere fleksibilitet er i orden med mig.

Ole Jensen, 36 år.

Overassistent i Ydelseskontoret,

Ikast-Brande Kommune

Skal Ny Løn afskaffes?

I princippet er Ny Løn i orden, men der skal forbedringer

i systemet. Måske sammensættes på en ny måde.

Hvis det fungerer, vil det også være i orden med en endnu

større del til Ny Løn.

Hvad skal HK/Kommunal lægge mest vægt på ved overenskomstforhandlingerne?

Arbejdsmiljø er vigtigt. Kunne man lave en slags velfærdspulje,

så medarbejderne fx kunne komme på kursus

i stresshåndtering o.l.

Hvordan vil du rangere følgende krav – løn, pension, penge til

efteruddannelse, ferie, seniorordninger?

Løn, ferie, efteruddannelse, pension og senior.

Er det i orden, hvis arbejdsgiverne til gengæld kræver mere fleksibilitet?

Det vil ikke genere mig at være mere fleksibel, men

behovet skal være der.

Hellere fastholdelse

end fratrædelse

Er det ikke på tide at skille sig af med begrebet seniorpolitik

og erstatte det med fastholdelse, spørger HK/

Kommunals bestyrelse.

– Vi kan forudse, at kommunerne i de kommende år får

brug for at fastholde de ældre medarbejdere. Derfor må det

være nu, vi skal se på, hvad der kan gøre det attraktivt for de

lidt ældre medarbejdere at blive nogle ekstra år, lyder det fra

jurist Lene Kastaniegaard, der arbejder med seniorpolitik i

HK/Kommunal:

Det store spørgsmål er, om seniorer skal begynde at have

særlige rettigheder skrevet ind i overenskomsten fx i form af

nedsat arbejdstid, ekstra ferie eller lignende.

HK/Kommunal mener, at den gældende rammeaftale om

seniorpolitik ikke er kommet de mange menige seniorer til

gavn.

– Den er mest blevet brugt til at fastholde chefer og

finde løsninger i konkrete afskedigelsessager. Der er ikke

mange eksempler på, at de lokale seniorpolitikker giver

de menige medarbejdere egentlige rettigheder, siger Lene

Kastaniegaard. •

NæStEN hvER ANDEN hk’ER hAR RUNDEt 50

Udvalgte faggrupper

Antal

i alt

50-60 år

Over

60 år

chefer 2.563 51 pct. 16 pct.

kontor-og edb-personale 48.306 34 pct. 9 pct.

lægesekretærer 7.664 26 pct. 9 pct.

tandklinikassistenter 2.166 42 pct. 6 pct.

Kilde: FLD – oktober 2006.

TEKST MOGENS JEPSEN / 44mje@hk.dk / foTo PER GUDMANN

Skal penge

til uddannelse

komme fra Ok?

Det var med stolthed og rank ryg, at HK/Kommunal kom

hjem fra overenskomstforhandlingerne i 2005 med en

aftale om kompetence-udviklingsplaner til hver enkelt HK’er.

Desværre viser undersøgelser, at kun hver sjette har fået en

udviklingsplan. Og det er alt for lidt.

– Ellers bliver det svært at sikre en god lønudvikling, og svært

for vores medlemmer at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet,

lyder det fra Bodil Otto, næstformand i HK/Kommunal.

Derfor er det store hovedbrud for politikere og forhandlere,

hvordan man får aftalen til at virke i praksis, for udviklingsplaner

er ikke noget, man kan vælge til og fra. Det er en del af overenskomsten.

Skal man begynde at rejse sager mod de kommuner og regioner,

som ikke lever op til aftalen?

I foråret 2007 gennemfører HK/Kommunal, KL og Danske Regioner

en undersøgelse af, hvor mange der har udviklingsplaner

nu, hvor man er kommet på den anden side af reformen. •

mere om ok’ 08

læs mere på Hk kommunals hjemmeside

www.hkkommunal.dk/ok08

Her finder du:

• nyheder om ok ’08

• bestyrelsens debatoplæg

Pia Hausted, 48 år.

Økonomimedarbejder

i Økonomiafdelingen,

Ikast-Brande Kommune

Skal Ny Løn afskaffes?

Nej. Det er i orden med individuel aflønning. Og der

er brug for flere penge, så man har penge til at honorere

efteruddannelse for HK’erne.

Hvad skal HK/Kommunal lægge mest vægt på ved overenskomstforhandlingerne?

Pension og en tvungen pulje til uddannelse. Så kan

arbejdsgiverne få det signal, at det skal de også gøre.

Hvordan vil du rangere følgende krav – løn, pension, penge til

efteruddannelse, ferie, seniorordninger?

Senior, efteruddannelse, pension, løn og ferie.

Er det i orden, hvis arbejdsgiverne til gengæld kræver mere fleksibilitet?

Ok med mere fleksibilitet. Jeg vil da gerne møde kl. 14

og gå hen på aftenen.

Kavaleriet

Socialrådgiverens vikarbureau

Fast job

!

på en

ny måde

Kavaleriets team af socialrådgivere har dit drømmejob!

Stop op – grib chancen og bliv vikar i Danmarks største vikarbureau

forbeholdt socialrådgivere og socialformidlere.

Som vikar i Kavaleriet får du:

• Job i dit lokalområde

• Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver

• Opdatering af faglig kompetence

• Din egen faste personlige konsulent

• Et psykisk godt arbejdsmiljø

• Gode arbejdsvilkår

• Nye faglige netværk

• God løn

Ring til Kavaleriet på telefon 39 30 96 03 og få en uformel

snak om livet som vikar.

Kavaleriet . Hollandsvej 12, 2. sal . 2800 Lyngby

Tel. 39 30 96 03 . kavaleriet@kavaleriet.dk . www.kavaleriet.dk

22 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 23


xxx | xxx

Konferencens omdrejningspunkter

bliver dit fag – dine opgaver, metoder,

funktioner, specialer og fagets udvikling

de næste 5-10 år.

Læs mere og tilmeld dig på

Fem skarpe tIl Formanden

HK/Kommunals formand Kim simonsen satser på at levere blandt andet

reallønsfremgang, forbedret pension og efteruddannelse til medlemmerne.

hvad er hk/kommunals styrke

ved overenskomstforhandlingerne?

Vi er en stor organisation, der er spredt på flere sek-

En tand bedre

TandklinikassisTenTkonference

24. - 25. augusT 2007

på hoTel munkebjerg i vejle

www.hkkommunal.dk/tandklinik

torer. Vi er stærke overfor KL og Danske Regioner.

og vores medlemmer er kommunernes

nøglemedarbejdere, og er de glade og

tilfredse, så leverer de en god service

overfor borgerne.

hvad står øverst

på din ønskeseddel?

At det lykkes at lave en

overenskomst som medlemmerne

er tilfredse med, og

som de vil stemme ja til. De

skal føle, at deres fagforening har

gjort noget for dem, og at det er en

overenskomst, de vil få glæde af.

Er Ny løn død og begravet,

når overenskomsten er forhandlet på plads?

NIX. I al den tid jeg kan huske, har HK/Kommunal altid

haft et decentralt løn-element, og det vil vi fortsat have.

Men det er ikke sikkert, det hedder Ny Løn – barnets

navn er ligegyldigt!

hvad kan medlemmerne forvente sig af resultater?

En lønudvikling som forbedrer reallønsudviklingen. Lidt

mere på pensionsopsparingen og en aftale, der forpligter

arbejdsgiverne til at bakke op om efteruddannelse/at

have fokus på efteruddannelse.

hvor tror du, forhindringerne bliver?

Den kommunale økonomi. Der skal findes et balancepunkt

og prioriteres, hvad der er vigtigst. Er der nogle

grupper, der er vigtigere end andre. Man kan frygte, at

man skal råbe højt for at blive særligt belønnet.

Peder Dahl, 40 år.

IT-medarbejder i IT-afdelingen,

Ikast-Brande Kommune

Skal Ny Løn afskaffes?

Nej. Det er et godt redskab for ledelsen. Og Ny Løn må

gerne udgøre en større del, hvis man er opmærksom på

de mange medarbejdere, som bare udfører et godt stykke

arbejde, og som måske ikke får del i puljen.

Hvad skal HK/Kommunal lægge mest vægt på ved overenskomstforhandlingerne?

Løn er det vigtigste.

Hvordan vil du rangere følgende krav – løn, pension, penge til

efteruddannelse, ferie, seniorordninger?

Løn, ferie, efteruddannelse, pension og senior.

Er det i orden, hvis arbejdsgiverne til gengæld kræver mere fleksibilitet?

Helt i orden, for os IT-folk vil det ikke gøre den store

forskel.

Så er det tid til faglig fordybelse – og kollegialt samvær

24 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 25


26 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 27


”300-timers reglen” rammer

flygtninge- og indvandrerfamilier

hårdest, viser tal fra en undersøgelse, som

HK/Kommunalbladet har foretaget blandt

landets kommuner.

I Aalborg Kommune har man endnu

ikke et klart overblik over, hvor mange

ægtepar, der bliver ramt af 300-timers

reglen, der betyder, at begge ægtefæller

hver skal have 150 arbejdstimer inden

for 12 måneder. Ellers mister parret den

enes kontanthjælp fra 1. april. Men i den

nordjyske storkommune kan 423 ægtepar

blive ramt, og heraf er to ud af tre af anden

etnisk herkomst end dansk.

Socialrådmand Mai-Britt Iversen (S) er

stærkt bekymret for konsekvenserne.

– Jeg frygter, at nogle familier vil ende

på gaden, fordi vi er tvunget til at tage

forsørgelsesgrundlaget fra dem. Jeg er

begyndt at få breve fra skolelederne, der er

meget bekymrede for, at det vil gå ud over

nogle af deres elever, siger hun.

Kommunalbladet har forsøgt at få tal

fra alle landets jobcentre på, hvor mange

der bliver ramt. Men reglerne er komplicerede,

og mange har stadig ikke et komplet

overblik. Kun 13 jobcentre har meldt

tilbage med præcise tal, og her er i alt 815

ægtepar varslet om bortfald af den enes

Det går især ud over indvandrerfamilier,

når visse

kontanthjælpsmodtagere

fra 1. april ikke længere

kan få penge fra det offentlige.

Kritikerne frygter,

at det får voldsomme konsekvenser

og taler ligefrem

om ”anti-integration”.

300 timers reglen kan tvinge

indvandrerfamilier på gaden

kontanthjælp pr. 1. april. Københavns

Kommune har ikke deltaget i undersøgelsen,

men tidligere udmeldinger har lydt

på, at omkring 500 ægtepar i hovedstaden

kan miste den enes kontanthjælp pr. 1.

april, yderligere 1.000 hen over sommeren

og efteråret. Beskæftigelsesministeriets

egne skøn lyder på, at omkring 1.200 ægtepar

på landsplan vil blive ramt.

SendeS ud i fattigdom

Kritikken af reglen er markant, og den

går især på, at man sender en gruppe

borgere ud i fattigdom. I Aalborg har

man lavet beregninger, der viser, at

TEKST larS friiS og mette mørk / redaktionen@hk.dk / foTo Scanpix

mens et ægtepar på starthjælp får 12.566

kr. om måneden, så får et ægtepar

efter bortfald af den enes kontanthjælp

10.400 kr. at leve for om måneden.

Det vil føre til afsavn i familierne,

mener lektor Morten Ejrnæs fra Institut

for Sociologi på Aalborg Universitet.

– Det er svært at sige, hvor galt det

vil gå, for vi har ikke set noget lignende

i Danmark før. Men vi ved, at det vil

føre til en række markante afsavn for

familierne. De skal måske ændre deres

måde at spise på, de dropper tandlægen

og reparationer i hjemmet, siger Morten

Ejrnæs, der har specialiseret sig i flygtninges

forhold på arbejdsmarkedet.

En stor del af de ramte familier har

børn, viser Kommunalbladets rundspørge.

Her kommer det for alvor til at

koste dyrt på integrationssiden, mener

Susanne Lyngsø, der er redaktør på P1’s

sociale brevkasse ”Ret og Pligt”.

– Det er anti-integration, der vil

noget. De fleste forældre har erfaret, at

børn er en vigtig vej til nye fællesskaber,

men de her familier får sandsynligvis

ikke engang råd til fastelavnsudstyr,

børnefødselsdage osv. Så man marginaliserer

en gruppe borgere endnu mere,

mener hun.

Hun har undret sig over, hvor let reglen

kom igennem Folketinget:

– Det er måske fordi, den primært rammer

borgere, der ikke er født i Danmark?

matchgruppe langt

fra arbejdSmarkedet

For Susanne Lyngsø ”knækker filmen”,

fordi reglen rammer borgere i matchgruppe

4.

– I matchgruppe 4 er der tale om

borgere, der har meget store barrierer

i forhold til at komme i arbejde: De

har sociale problemer, store sprogvanskeligheder

og er måske syge. Og

arbejdsgiverne vil ikke have dem. Det er

undersøgt, siger hun.

Samme melding kommer fra fællestilidsrepræsentant

Christian Grønnemark

i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats:

– Vis mig de arbejdsgivere, der vil tage

dem i arbejde, for vi har ikke fundet

dem endnu, siger han.

– Det er klart, at Johnny og Fatima

i matchgruppe 1, 2 eller 3 skal på arbejdsmarkedet

i en højkonjunktur som

nu. Men i gruppe 4 er problemerne så

markante, at kun en ekstraordinær indsats

med vejledning og kompetenceløft

hjælper. Den her lov forekommer både

hjerteløs og kynisk, siger Christian

Grønnemark.

I Aalborg kender de heller ingen

hurtige løsninger, der kan få matchgruppe

4-borgerne i job.

– Det groteske er, at det jo ikke

handler om borgere, der ikke vil bestille

noget. Dem har vi allerede sorteret

fra, fordi vi er meget kontante. De,

der er tilbage, har massive problemer,

Mange faMilier Med børn raMMes

28 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 29

Jobcenter

antal ægtepar,

der har fået varsling

om bortfald af den

enes kontanthjælp

pr. 1. april

bortfald | kontanthjælp

og deres vej til arbejdsmarkedet er ret

lang. Problemet er, at alle vores tiltag

over for disse mennesker ikke kan

forhindre dem i at falde for 300-timersreglen,

siger socialrådmand Mai-Britt

Iversen.

afSkaffet Socialpolitikken

300-times reglen sender socialpolitikken

ud på et sidespor, mener lektor

Morten Ejrnæs.

– Tiltaget er mest af alt et principielt

signal om, at vi lever i et samfund,

hvor det kan betale sig at arbejde. Og

med reglen har man mere eller mindre

afskaffet socialpolitikken, som jo har

været rettet mod de svageste. Ideen om,

at alle skal arbejde, sejrer over tanken

om, at alle skal kunne leve et anstændigt

liv, siger Aalborg-lektoren. •

anslået andel

af anden

etnisk herkomst

end dansk

anslået procent-

andel, der er

børnefamilier

odense 500 81-90 81-90

svendborg 160 91-100 41-50

fredensborg 39 81-90 71-80

fredericia 35 81-90 61-70

rødovre 25 51-60 31-40

Høje-taastrup 17 81-90 81-90

skanderborg 10 61-70 ?

thisted 7 21-30 ?

rebild 7 31-40 31-40

gribskov 5 91-100 61-70

odder 4 81-90 61-70

Hedensted 4 91-100 31-40

lemvig 2 41-50 91-100

Kilde: HK/Kommunals rundspørge til samtlige 91 jobcentre i perioden 8.-16. marts 2007. Mange har ikke svaret, og

mange manglede overblikket, da der blev spurgt. En del kommuner har desuden varslet bortfald på et senere

tidspunkt end 1. april 2007.


xxx | xxx

To dage om ugen har klinikassistent Jette Jensen sine egne patienter, som hun blandt andet instruerer i at børste tænder.

Holdånd Holder Hullerne væk

Ved at omlægge til teamtandpleje

og systematisk arbejde

med forebyggelse har Horsens

Kommune fået en mere effektiv

kommunal tandpleje, og

tandsundheden er forbedret.

samtidigt skaber arbejdsformen

spændende og udfordrende job

til klinikassistenterne.

11-årige Anna Louise har netop taget

plads i tandlægestolen og gjort sig

klar til dommen over hendes tandbørstning.

– Det kan ikke gøres bedre, er meldingen

fra tandklinikassistent Jette Jensen, da

hun har kigget på tænderne. Ved samme

tjek konstaterer Jette, at Anna Louises

bøjle generer hende i den ene side. Det retter

Jette op på, og havde Anna Louise haft

lidt belægninger på tænderne, ville Jette

også fjerne dem.

To dage om ugen tilser Jette Jensen

sine egne patienter og hjælper dem med

at holde huller på afstand. I Horsens

kommunale tandpleje arbejder de ansatte

som team, hvilket betyder, at tandlæger og

tandplejere uddelegerer mange opgaver

til klinikassistenterne. Når en tandlæge

undersøger et barn, bliver der lagt en

plan for, hvad der skal ske indtil næste

undersøgelse 1 1/2 år senere. Og i den

mellemliggende periode er det primært

klinikassistenterne, der holder øje med

børnenes tænder.

– Vi arbejder ud fra, at alle opgaver skal

løses på det mindst specialiserede niveau,

og det vil sige, at sådan noget som at

vurdere mundhygiejnen, tjekke om der er

noget, der gør, at patienten skal henvises

tilbage til tandlægen og instruere i at børste

tænder, ligger hos assistenterne. De

har deres egne patienter, som de følger, og

det er de rigtig gode til, fortæller Hanne

TEKST MARIE bEgtRup / 44mb@hk.dk / foTo clAus sjödIn

Mohr, der er chef for Horsens kommunale

tandpleje.

gøR En foRskEl

Jette Jensen har været klinikassistent i 33 år

og er helt tilfreds med måden at arbejde på:

– Det giver et eller andet at have sine

egne patienter. Det er spændende at følge

dem og se, at det, vi laver, gør en forskel.

Jettes kollega tandklinikassistent Ina

Svensson supplerer:

– Man har en helt anden kontakt til

barnet, når man er alene med dem og

eventuelt deres forældre. Og så er det meget

afvekslende, for børn og forældre er så

forskellige, og det er derfor også forskellige

måder, vi skal lære dem for eksempel

at børste tænder.

De udvidede arbejdsområder for tandklinikassistenterne

er blevet fulgt op af

kurser, og der er fortsat en plan for efteruddannelse.

Det har klædt assistenterne

på til opgaverne, og de to klinikassistenter

føler ikke, de har fået for stort et ansvar.

– Man skal selvfølgelig lige føle sig sikker

i den måde at arbejde på, men der er

altid hjælp at hente, det er vi gode til, siger

Ina Svensson.

Måden at arbejde på giver også et særligt

kollegialt sammenhold de forskellige

faggrupper imellem.

– Når tallene fra Sundhedsstyrelsen,

som viser, hvordan det går med børnenes

konference

den 24. og 25. august er der konference for tandklinikassistenter

i vejle. Her vil der blandt andet være debat

om fagets udvikling de næste 5-10 år.

I panelet sidder Hanne mohr.

Se hele programmet og tilmeld dig konferencen på:

www.hkkommunal.dk/tandklinik

Hanne Mohr, chef for

den kommunale tandpleje i Horsens.

tænder, kommer, er alle interesserede i

resultaterne og føler et ansvar for, hvordan

det er gået, siger Hanne Mohr.

fokus på At bøRstE tændER

Ud over at arbejde som team er der i

Horsens kommunale tandpleje stort fokus

på at lære børnene at børste tænder. Et 5årigt

projekt i kommunen viste et markant

fald i antallet af huller, når man systematisk

gjorde en indsats på det område.

Hvor 80 procent af de 10-12 årige børn i

1998 havde huller i de blivende tænder, var

tallet i 2003 faldet til 14 procent. Metoden

var systematisk at undervise børnene og

deres forældre i, hvordan de skulle børste

tænder. Dem, der ikke selv fik gjort det, fik

en professionel rengøring af tandklinikassistenter,

først en gang om måneden siden

hver tredje måned. Tandplejen arbejder nu

efter de principper, og netop det forebyggende

arbejde ligger hos klinikassistenterne.

Som Jette Jensen siger:

– Det arbejde, vi står med, er mere vigtigt,

end det arbejde tandlægerne udfører.

Tilbage i tandlægestolen er Anna

Louise ved at være klar til afgang. Jette

Jensen kan se, at hun er ved at få 12 års

tænder. De vil komme frem i løbet af det

næste halve år, men mundhygiejnen ser

så fin ud, at Jette Jensen vurderer, at der

først er brug for at se Anna Louise til den

tid. •

Tandbøjlen generer 11-årige Anna Louise, og

det retter klinikassistent Jette Jensen op på.

teamtandpleje

Der er 16.695 børn og unge i

Horsens Kommune, som hører

under tandplejen.

Et team består af 1 tandlæge,

1/2 tandplejer og 2,3 klinikassistent

og hvert team behandler

1.580 børn.

Kommunen har i øjeblikket 8

klinikker, hvor af den største har

5.700 børn og unge. De mindste,

der kun har åbent én gang om

ugen, har omkring 500 børn.

Planen er, at de fire mindste

skal slås sammen til en klinik,

så kommunen om et år kun har

5 tandklinikker i alt. De fire små

klinikker kan i dag ikke køre

teamtandpleje i fuldt omfang, da

fysikken sætter grænser.

Det kræver mange rum med

tandlægestole at køre teamtandpleje,

for klinikassistenterne skal

bruge deres egne faciliteter. Det

kræver også et vist antal børn,

da et team behandler omkring

1.500 børn, og det er bedst med

mindst to team på en klinik for

at få et godt fagligt miljø. Til

gengæld vurderer Hanne Mohr,

at klinikkerne ikke må blive større

end omkring 6.000, da det så vil

blive for svært at få logistikken til

30 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 31

at gå op.

team | tandpleje


32 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 33


xxx | xxx

34 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

xxx | xxx

HK kommunalbladet I 30. marts 2007 35


noter

HK i samarbejde

med S om velfærd

Under overskriften ”En bedre offentlig sektor” indgår HK

et nyt strategisk samarbejde med Socialdemokraterne.

Den nye aftale sætter fokus på forårets politiske forhandlinger

om udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige

sektor. HK har afsat 400.000 kroner til projektet,

som blandt andet betyder, at HK leverer input til et socialdemokratisk

udvalg, der skal beskrive fremtidens velfærdssamfund.

HK-formand John Dahl betegner samarbejdsaftalen

som en moderne og fremadrettet entre på den politiske

scene.

– Vi vil i de kommende år se flere af disse aftaler. Og

jeg kan sagtens forestille mig projekter, hvor vi samarbejder

med flere partier eller organisationer for at opnå resultater

til gavn for medlemmerne, siger han.

StørSt mulig gennemSlagSkraft

den nye samarbejdsaftale er ikke en maskeret udgave af

den gamle form for valgkampsstøtte.

– det handler udelukkende om at varetage medlemmernes

interesser med størst mulig gennemslagskraft

der, hvor beslutningerne bliver truffet, understreger John

dahl.

Hos samarbejdspartneren er der glæde over aftalen.

Vi regner med at kunne tilføre Hk noget, og Hk kan

afgjort tilføre os noget, siger Socialdemokraternes partisekretær,

Henrik dam kristensen.

bag Hk-initiativet ligger en analyse, som professor

ove kaj Pedersen sammen med en række andre forskere

afleverede til Hk i 2004. Her slog forskerne fast, at Hk fik

for lidt ud af den traditionelle partistøtte. I stedet burde

Hk indgå i samarbejdsprojekter med de politiske partier

- projekter, hvor der fokuseres på Hk’s ønsker til den politiske

udvikling.

Fakta om PartIStøtte

36 HK kommunalbladet I 30. marts 2007

• Samarbejdsprojektet med Socialdemokraterne bliver

tolket som partistøtte. det betyder, at medlemmer, der

har fravalgt partistøtten ikke bidrager økonomisk til

samarbejdet.

• 30.652 Hk-medlemmer havde pr. 1. juni 2006 fravalgt

partistøtte.

• I dette nummer af Hk/bladet finder du en kupon, som

du kan bruge, hvis du ønsker at framelde dig partistøtten,

eller hvis du fortryder en tidligere framelding.

Flere sexchikanesager

Da en 16-årig nordjysk

pige fik et fritidsjob og

valgte at melde sig ind

i HK, havde hun ingen

anelse om, at hun kort tid

efter ville få brug hjælp.

Men det fik hun, da hun

blev udsat for sexchikane

fra sin arbejdsgiver.

Når hun var på arbejde i

weekender, ferier og på

helligdage, kom chefen

med den ene halvlumre

hentydning efter den anden.

Han pressede hendes

arme sammen, kiggede

på hendes bryster

og sagde, at det var ”en

rigtig god udsigt”. Han krammede hende, holdt hende fast og

spurgte til hendes sexliv. Men det er ikke lovligt, og nu skal

chefen betale pigen 20.000 kroner i godtgørelse.

Den unge pige er ikke den eneste, der har været udsat for sexchikane.

HK’s juridiske afdeling førte ti sexchikane-sager i 2006.

I 2003 var tallet nede på tre, og siden er antallet steget jævnt

hvert år.

- Folk, der bliver udsat for sexchikane, skal straks gå til deres

afdeling. For sexchikane kan udløse voldsomme reaktioner,

og det kan ødelægge både arbejdslivet og privatlivet, siger Jeanette

Hahnemann, HK’s juridiske afdeling.

Læs mere om sexchikane i HK’s pjecerne ”Vi finder os ikke i

sexchikane” og ”Ingen skal finde sig i sexchikane”, som findes

HK’s hjemmeside www.hk.dk

Tjek din a-kasse på nettet

Hvor meget betaler du i årligt

administrationsbidrag til din a-kasse? Hvilke

servicetilbud giver a-kassen dig, og hvordan er

mulighederne for at vælge en anden a-kasse?

Det kan du få svar på ved at klikke ind på

www.adir.dk.

ANNONCER

Job

Region Midtjylland har som sin største opgave at drive hospitaler

og sociale og psykiatriske tilbud, samt regional udvikling.

Regionen har et bruttobudget på 20,7 mia. kr. og ca. 25.000 ansatte.

Kontorassistent(er) søges til Møllebækken

Møllebækken er en § 67 døgninstitution for børn og unge med

vidtgående og varig fysisk og psykisk handicap.

Institutionen ligger på Norddjursland og er opdelt i 6 selvstændige

afdelinger med forskellige målgrupper.

Personalegruppen tæller 145 ansatte.

Vi søger kontorassistent(er) med tiltrædelse snarest til vores

administration i Fjellerup.

Vores behov:

• Uddannet kontorassistent

• Dynamisk og serviceminded medarbejder med godt humør, der

er i stand til at håndtere mange opgaver samtidigt

• Kendskab til bogholderi

• Lønindberetning og ­sagsbehandling, gerne kendskab til

Silkeborg Løn

• Flair for IT og bruger af Microsoft Office Pakken

• Personaleadministration

Vi forudsætter, at du har gode samarbejdsevner, da kontoret

fungerer som et team, og vi lægger vægt på, at du er en

udpræget ”team­player”, som kan bidrage til det gode

samarbejde i en organisation under vækst og udvikling.

Vi tilbyder:

• Et selvstændigt arbejde med udstrakt kompetence og støtte

fra gode kollegaer

• Gode udviklingsmuligheder fagligt såvel som personligt

• Et varieret job med meget menneskekontakt

Behovet er som minimum 37 timer, men vi vil også gerne tilbyde

2 deltidsstillinger, hvor timeantallet aftales nærmere. Vi aflønner

i henhold til gældende overenskomst efter regler om ny løn

Ansøgning med relevante bilag bedes venligst fremsendt inden

16. april 2007 til: Møllebækken, Strandvejen 24­26, 8585

Glesborg

Yderligere oplysninger kan fås hos forstander Erik C. Petersen

eller viceforstander Jytte Jacobsen på telefon nr. 8631 7115.

Se stillingsopslag på www.regionmidtjylland.dk

DG Media

Tlf. 70 27 11 55

Fax 70 27 11 56

epost@dgmedia.dk Sektionsleder

til ydelseskontoret

Vi søger snarest en sektionsleder til socialafdelingens

ydelseskontor.

Ugentligt timetal: 37.

Tiltrædelsesdato: Efter aftale.

Kontaktperson: Socialchef Steen Andersen,

tlf. 99 17 23 25 eller socialdirektør Hans Jørgen

Ravnborg, tlf. 99 17 23 00.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

og principperne for Ny Løn.

Vi skal have din ansøgning – med kopi af

relevant dokumentation – senest den 10. april

2007 kl. 12.00 på følgende adresse:

Social- og sundhedsforvaltningen, Rådhuset,

Asylgade 30, 7700 Thisted.

Læs mere om stillingen på www.thisted.dk

STILLING

I VEJLE KOMMUNE

4Biblioteksassistent / assistent

Til Vejle Bibliotekernes ekspedition på hovedbiblioteket

søger vi fra 1. maj eller snarest derefter en biblioteksassistent/assistent.

Stillingen er på 37 t./ugen.

Læs det fulde stillingsopslag på www.vejlebib.dk eller

www.vejle.dk/job

Vil du vide mere, så kontakt afdelingsleder

Randi Hjort Hvillum, tlf. 7643 1175, eller vicebibliotekschef

Else Goul, tlf. 7643 1151. Ansøgningsfrist 12. april.

Vejle Bibliotekerne består efter kommunesammenlægningen

af hovedbiblioteket i Vejle, centerbibliotekerne

i Børkop, Egtved, Give og Jelling og bogbussen.

Send ansøgning med relevante bilag til Vejle

Bibliotekerne, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle,

att. vicebibliotekschef Else Goul. Vi skal have den

senest 12. april kl.12. Ansættelsessamtaler i uge 16.

HK kommunalbladet 37


Debitormedarbejder

til Borgerservicecentret

En af vores kolleger har valgt at gå på pension, så derfor har vi et

spændende og udfordrende fuldtidsjob til dig i Borgerservicecentret,

Opkrævningsteamet. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2007 eller

snarest derefter.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. planlægning, styring, ajourføring og

vedligeholdelse af debitorsystem og debitorportefølje og m.a.

Du har indgående kendskab til KMD Debitorsystem og et godt

teoretisk og praktisk kendskab til opkrævning og inddrivelse af

offentlig gæld m.m.

Yderligere Information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef

Knud Fallesen, tlf. 7210 7701 eller mail kefa@fredericiakom.dk

eller overassistent Tina Lindum, tlf. 7210 7763 eller mail

ketl@fredericiakom.dk.

Løn – og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter

Ny Løn med udgangspunkt i dine faglige kvalifikationer.

Ansøgning

med relevante bilag skal være os i hænde senest 17. april 2007

kl. 10.00 gerne pr. mail til kefa@fredericiakom.dk eller til:

Fredericia Kommune, Borgerservicecentret, Att. Knud Fallesen,

Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Mrk: Opkrævning.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført 25. april 2007.

Se fuldt stillingsopslag på

www.fredericiakommune.dk

Har du lyst til et afvekslende og udfordrende job

– så var Teamleder for Varde Kommunes

personaleteam måske noget for dig?

Du vil få det personalemæssige og faglige ansvar for 14

engagerede medarbejdere, der sidder med ansvaret for at

• sikre rette løn til rette medarbejder til rette tid.

• servicere virksomheder og stabe i løn- og personalemæssige

spørgsmål.

• stå i spidsen for en generel udvikling af personaleområdet

med henblik på at skabe de bedste løsninger

i overensstemmelse med Varde Kommunes værdi-

grundlag herunder bl.a. at medvirke til gennemførelse

og udvikling af decentralisering og lønsumsstyring.

Vi har brug for en gennemslagskraftig teamleder med

erfaring og indsigt i løn- og personaleområdet.

Du kan læse mere om jobbet på www.vardekommune.dk/job

SKIVE KOMMUNE

Løn- og personalemedarbejder

Da en af vore medarbejdere har søgt nye udfordringer, er en stilling

på fuldtid som løn- og personalemedarbejder ledig til besættelse

snarest.

Arbejdsopgaver: Du vil indgå i et team, hvor du får ansvar for en

løngruppe. Du arbejder selvstændigt med lønindberetning, skriver

ansættelsesbreve, fortolker overenskomster, rådgiver institutioner/

forvaltninger.

Dine kvalifikationer må gerne være:

• kendskab til løn- og personaleforhold, gerne med erfaring fra

KMD's lønsystem

• en kommunal uddannelse med DK I, DK II og / eller kommunomuddannelse,

evt. suppleret med forvaltningshøjskolens diplomkurser

• kendskab til Excel og Word

• gode formuleringsevner, såvel mundtlig som skriftlig

• ansvarlig og fleksibel og god til at holde styr på tingene

• godt humør ingen hindring i en travl hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende

overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i Ny Løn

i forhold til dine kvalifikationer. Vi har flekstidsordning.

Yderligere oplysninger: Kontakt konst. teamleder Gurli Vester Boll

eller teamleder Julie Laursen på tlf. 9915 5500, lokal 5536 eller 5533.

Flere oplysninger om Skive Kommune findes på www.skive.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Skive Kommune, Løn og

Personale, Skolevej 5, Breum, 7870 Roslev, mærk kuverten med

"ansøgning" eller på e-mail til: loen@skivekommune.dk.

Ansøgningsfristen er d. 17. april 2007 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Indkøbskoordinator

Til at indfri vores ambitioner på indkøbsområdet søger vi en dygtig

indkøbskoordinator.

Dine arbejdsopgaver

Som indkøbskoordinator bliver dine primære arbejdsopgaver:

• Udarbejde og gennemføre kommunens politik og strategi for

indkøb.

• Indgå indkøbskontrakter via udbud.

• Koordinere indkøbsarbejdet, herunder opfølgning af aftaler i

forhold til leverandører.

• Skabe overblik over det samlede indkøb.

• Analysere forbrug og efterspørgsel.

• Overvåge kontrakterne.

Vi tilbyder

… et selvstændigt og udfordrende job i et stærkt fagligt miljø. Vores

afdeling er kendetegnet ved en uformel omgangstone og gode kolleger.

Ansøgningsfrist: 19. april 2007.

Se hele stillingsopslaget på www.favrskov.dk

www.favrskov.dk

Borgerservice søger

2 medarbejdere

- til henholdsvis system gruppe Bolig og frontgruppe Borgerbetjening,

37 timer, fra den 1. juni 2007 eller snarest derefter.

Vi kan bl.a. tilbyde et job med store udfordringer og løn efter

kvalifikationer (Ny løn) og vi forventer at du bl.a. har flair for IT

og har en kommunal eller anden relevant uddannelse.

Boliggruppen behandler ansøgninger om boligstøtte og lignende

- og frontgruppen Borgerbetjening servicerer borgere vedr.

områderne boligstøtte, børnetilskud, folkeregister, skat og

pension.

Læs hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk under job hos os.

Du kan få mere at vide om stillingerne hos System Boligstøtte:

Lisbeth Nissen, telefon 74 34 03 91 eller chef for Borgerservice

Anne-Mette Michelsen, telefon 74 34 03 10. Front Borgerbetjening:

Anette Rust Nielsen, telefon 74 34 03 19 eller gruppeleder

og stedfortræder Birgit Johannsen, telefon 74 34 03 11.

Send din ansøgning til Haderslev Kommune, Borgerservice,

Rådhuset, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev så vi har den senest

den 16. april 2007 med morgenposten. Vi afholder ansættelsessamtaler

i uge 17.
www.hillerod.dk

biblioteksassistent på

Hillerød bibliotekerne?

Vi har brug for en biblioteksassistent på fuld tid fra

1. juni 2007.

se hele vores opslag på www.hilbib.dk


Biblioteksassistent/

assistent til Høng Bibliotek

En stilling på 37 timer er ledig pr. 1. august.

Arbejdsopgaverne vil fortrinsvis være publikumsbetjening og administrative

opgaver.

Høng Bibliotek er en rar og livlig arbejdsplads, med mulighed for

selvstændigt arbejde og faglig udvikling.

Stillingen indebærer en ugentligt aftenvagt til kl. 19 og vagt hver

3. lørdag.

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist den 11. april 2007 kl. 8.00.

Se annoncen på www.kalundborg.dk Jobnummer 229 eller ring til

bibliotekar Karen B. Olsen på tlf. 5885 2610.


38HK kommunalbladet HK kommunalbladet 39


Jobcenter fredensborg søger

Jobkonsulent

Engageret og visionær jobkonsulent, gerne med socialfaglig baggrund,

søges i 37 timer til team for kontaktforløb, integration og unge. Teamet

er inddelt i en jobindsats, ungeindsats og en integrationsindsats. Det

er ikke afgjort hvor stillingen endelig placeres.

Du er god til at samarbejde og inddrage borgerne i kontaktforløbet og ved

tilbudsafgivelse. Du er klar og tydelig når du som led i jobplan og bestilling

definere hvilken opgave udfører/andre aktører skal levere for at fremme

borgernes muligheder for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Du er professionel, engageret med et menneskesyn der inkludere

målgruppen og brænder for at være med til at skabe resultater i en

dynamisk, men travl hverdag.

Du kan udarbejde ressourceprofiler, sygeopfølgningsplaner og har øje

for lægesamarbejde eller er indstillet på at lære det.

Vi tilbyder et spændende job med mange udfordringer, gode kollegaer

der gerne giver dig faglig sparring, selvstændig kompetence og frihed til

at du selv tilrettelægger arbejdet i en fleksibel arbejdstid.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter reglerne

www.fredensborg.dk

40HK kommunalbladet HK kommunalbladet 41

om Ny Løn.

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte koordinator Anne

Christine Svanborg på tlf. 7256 5646 eller teamleder Birgit Andersen på

tlf. 7256 5595 eller på www.fredensborg.dk

gældende for begge stillinger

rådgiver til sygedagpengeopfølgning

socialformidler/socialrådgiver til opfølgning af sygedagpenge 37

timer ugentlig pr. 1. juni 2007.

Jobcenter Fredensborg søger socialformidler/socialrådgiver til

opfølgning af sygedagpenge 37 timer ugentlig pr. 1. juni 2007.

Opfølgningsteamet består af 11 rådgivere. Opgaverne i forbindelse med

dagpengeopfølgningen vil primært være:

• At afklare borgerens arbejdsevne og iværksætte samt koordinere den

nødvendige indsats, herunder inddrage relevante samarbejdspartnere

• Udarbejde opfølgningsplaner, ressourceprofiler og jobplaner

• Indgå i tværfagligt samarbejde omkring at fastholde borgerens

arbejdsmarkedstilknytning

• Forberede og indstille sygedagpengesager til fleksjob og førtidspension.

Vi forventer, at du er resultatorienteret, har interesse for området, fokus

på borgernes ressourcer, kan arbejde struktureret og selvstændigt, men

også er teamorienteret og kan håndtere IT på brugerniveau. Engagement

og humor vil bestemt ikke være nogen hindring.

vi tilbyder

• Et spændende og udfordrende job i et velnormeret team med gode

engagerede kolleger

• Højt fagligt niveau, høj grad af kompetence og udviklingsmuligheder

• Fleksibel arbejdstid

• Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter

reglerne om Ny Løn

Yderligere oplysninger hos teamleder Susanne Rasmussen tlf. 7256 5558

eller på www.fredensborg.dk

I Jobcenter Fredensborg er vi 45 medarbejdere. Jobcentret er i 2007 midlertidigt placeret på Tinghusvej 6, 3480 Fredensborg. I 2008 flytter vi til

Fredensborg Rådhus i Kokkedal (God beliggenhed i forhold til privat og offentlig transport - 30 min. fra København/Nørreport station).

Interesseret ? – så send din ansøgning til Jobcenter Fredensborg, att. John Rasmussen, Tinghusvej 6, 3480 Fredensborg, så vi har den senest den

18. april 2007 kl. 12.00. Jobsamtaler forventes afholdt i uge 17.


HVIDOVRE

"Nye vinkler på fremtiden"

er Hvidovre Kommunes

motto. Nye former for

samarbejde mellem kommunen,

borgerne og det

frivillige foreningsliv er et

af midlerne til at udvikle og

sikre kvaliteten i indsatsen

på det sociale område.

Knap 2000 medarbejdere

i Hvidovre Kommune gør

dagligt en indsats i børneinstitutioner,

sundhedspleje

og tandpleje, gennem

SSP­arbejde, familie­ og

handicaprådgivning, på

plejehjem og i hjemmeplejen,

på væresteder og

aktivitetscentre.

Se www.hvidovre.dk

KOMMUNE

1 spændende stilling

Pensionsafdelingen søger 1 sagsbehandler til at betjene kommunens

pensionister.

Vi laver:

I afdelingen har vi underopdelt os i 2 afsnit, hvor vi i det ene

afsnit foretager administrativ sagsbehandling og i det andet

har vi socialfaglig sagsbehandling.

Vi har en ledig stilling i det socialfaglige afsnit.

I det administrative afsnit sørger vi for, at pensionerne bliver

beregnet og udbetalt. Vi tager stilling til helbredstillæg og

visse personlige tillæg samt yder rådgivning og vejledning.

I det socialfaglige afsnit hjælper vi pensionisterne omkring

deres sociale (og økonomiske) forhold. Her forholder vi os

til de problemstillinger, som de måtte have i livet og hvor de

selv har problemer med at takle disse. Det kan være problemer

omkring misbrug, boforhold, psykisk sygdom mm.

Vi ser også på om nye ansøgninger er velbelyste eller om

der skal indhentes yderligere oplysninger. Vi forholder os

til ansøgninger om økonomisk hjælp til visse udgifter samt

foretager sagsbehandling omkring forhøjelser/kontrol af

pensioner.

Visitationen til alkoholbehandling foretages ligeledes fra

dette afsnit. Dette er en ny opgave siden 1. januar 2007 og

visitationen til denne behandling foretages uanset forsørgelsesgrundlag

herfra.

Alle medarbejdere i afdelingen yder ”her og nu” sagsbehandling

af borgerne i vores borgerservice i rådhusets forhal, hvor

vi ugentligt sidder på skift ½ dag ad gangen. Mere ”dybdegående”

sagsbehandling foregår dog på enkeltmandskontorer.

Personen vi søger:

• skal have relevant uddannelse og/eller erfaring med

arbejdsområdet

• skal have kendskab til KMD’s systemer indenfor pensionsområdet

• skal være fleksibel og omstillingsparat

• skal kunne arbejde selvstændigt

• skal have holdånd

• skal være indstillet på at yde god borgerbetjening

• skal have godt humør – også når der er travlt.

Hvis du skulle have ”huller” i din viden på området, så er vi

selvfølgelig villige til at lære fra os.

Vi tilbyder:

Vi synes selv, at vi har et godt arbejdsmiljø i afdelingen, hvor

der er plads til hver enkelt, men hvor vi også hjælper vores

kollegaer når der er behov for dette. Vi arbejder selvstændigt

i en god og afslappet atmosfære. Vi er fælles om at planlægge

dagens faste arbejdsopgaver, når der viser sig behov

for ændringer i disse.

Vi har faste møder hver uge, hvor vi giver hinanden noget

sparring på de sager vi gerne vil have vendt. Enten fordi vi er

løbet lidt sur i dem, problemstillingen kan have afsmittende

virkning eller fordi vi kan lære af dem.

Hertil kommer, at vi har en god kantine og ligger tæt på

offentlige transportmidler.

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, så kan du kontakte

afdelingsleder Ib Mouritz Hansen på tlf. 3639 3868.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Lønnen vil blive aftalt ud fra principperne omkring ny løn og

vil være med udgangspunkt i overenskomsten med enten HK

eller Dansk Socialrådgiverforening.

Ansøgningsfrist:

Ansøgning skal være modtaget inden mandag den 16. april

2007 kl. 12.00.

Ansøgning + bilag skal sendes til

Hvidovre Kommune, Social- og sundhedsforvaltningen,

Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre og mærket med 47070.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i tidsrummet 19-25/

4-07.

Rådgivere til Jobcenter Ballerup

Her er jobbet for dig, som hungrer efter at gøre en forskel.

Jobcenter Ballerup søger socialrådgivere, socialformidlere, kommunomer

eller personer med erfaring indenfor sygepengeopfølgning.

Vores arbejde består i opfølgning af sygedagpenge til modtagere, der har

været sygemeldte i længere tid. Herunder står vi for udredning og afklaring

i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension.

Lidt om os

Vi er et dygtigt og engageret team, der kan lide udfordringerne i vores

arbejde. Vores arbejdsdag er præget af et højt humør, og vi er meget

opmærksomme på hinanden og gode til sammen at få løst vores opgaver.

Vi lægger vægt på opgaveløsninger på et højt fagligt niveau i et positivt

og overskueligt arbejdsmiljø, der rummer mulighed for faglig og personlig

udvikling. Vores samarbejde udmønter sig gennem supervision og

arbejdsgrupper.

Vi savner et par kolleger, dels som fastansat og dels som barselsvikar, 37

timer ugentligt.

Vi samarbejder med en række interne og eksterne projekter, og vi har

let adgang til konsulentbistand og faglig støtte.

Vi tilbyder

• systematisk oplæring

• en ambitiøs arbejdsplads

• dygtige og engagerede kolleger

• ledelsesmæssig støtte

• en travl og udfordrende hverdag

• ekstern supervision i gruppe

• nyindrettede, lyse og røgfri lokaler

• fri kaffe/te og gratis adgang til motionsrum

Vi forventer

• at du arbejder systematisk og har overblik - også i pressede situationer

• at du både kan arbejde selvstændigt og som del af et team

• at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner

• at du har et godt humør og et positivt, helhedsorienteret menneskesyn

• at du sætter fokus på ressourcer og potentialer

• at du er psykisk robust

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til teamleder

Hanne Gry eller sektionsleder Brita Kjølberg, tlf. 4477 6500.

Vi har gode erfaringer med at ansætte nyuddannede. Er du derfor studerende

og afslutter uddannelse i juni, er din ansøgning også velkommen.

Ansøgningsfrist: 18. april 2007

Jobnummer: 07-188

Rådgiver søges til Team Jobfastholdelse/

VIA i Jobcenter Ballerup

På grund af tilgang af arbejdsopgaver og ny lovgivning på området er vi

blevet opnormeret. Vi søger derfor hurtigst muligt en fuldtids socialrådgiver/socialformidler

- eller en person med erfaring inden for området.

Vi er pt. 3 socialrådgivere/socialformidlere og en faglig konsulent.

Vi beskæftiger os med jobfastholdelse i alle dets aspekter, og jobbet

indebærer således tæt kontakt med bl.a. arbejdsgivere, faglige organisationer,

offentlige myndigheder og naturligvis Ballerups borgere.

Vi arbejder også med revalideringsafklaring, etablering af virksomhedspraktikker

samt afklaring og etablering af fleksjob.

Vi tilbyder

• et spændende arbejdsområde i stadig udvikling

• dygtige, erfarne og engagerede kolleger

• kollegial og ledelsesmæssig støtte

• god og uhøjtidelig omgangstone, med humanismen og humoren

i højsædet

• gode samarbejdspartnere

• gratis kaffe/te og fitnesstræning

Vi ønsker en kollega der

• har et godt kendskab til de relevante regelsæt i sygedagpengelov,

LAS, LAB, pensionslov, m.v.

• har formidlings- og forhandlingsevner

• har overblik og arbejder systematisk

• er fleksibel

• har humor

Er du interesseret i yderligere information, er du velkommen til at

ringe til Tove Hestbæk, tlf. 4477 6529, Karin Jørgensen, tlf. 4477 6528

eller Christel Rehøj, tlf. 4477 6527

Ansøgningsfrist: 18. april 2007

Jobnummer: 07-195

Læs mere om jobbene og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

42HK kommunalbladet HK kommunalbladet 43


Pensions-sagsbehandler

behandlingsenheden/rådgivnnigscenter indre

Pensionssagsbehandler til behandlingsenheden/rådgivningscenter

indre, 30 eller 37 timer ugentligt.

Vi er en behandlingsenhed for stofmisbrugere i

medicinsk behandling, som søger en sagsbehandler

til førtidspensionsområdet.

Vi er en lille enhed med 23 medarbejdere fordelt på

sygeplejersker, sosu-assistent, læger, psykolog, socialrådgivere,

pædagoger, sagsbehandlere, gadeplansmedarbejder

og teknisk administrativt personale. Vi

varetager behandlingen og den sociale indsats for

535 brugere, hvoraf 110 afhenter deres medicin i

rådgivningscentret.

som pensionssagsbehandler vil du skulle varetage de

tekniske og administrative opgaver i halvdelen af

centrets 180 førtidspensionssager i tæt samarbejde

med kollega og teknisk administrativt personale.

Opgaverne er bl.a.:

• rådgivning og vejledning

• behandling af ansøgninger om personligt tillæg,

helbredstillæg og enkeltydelser

• administration og afstemning

• indberetning til pensionssystemer og KMd-aktiv.

Vi tilbyder

• et selvstændigt team, som stadig er i gang med at

udvikle strukturen

• dygtige og fagligt engagerede kolleger

• stor selvstændig kompetence

• supervision

• inspirerende tværfagligt samarbejde

www.kk.dk/job

• et godt socialt arbejdsmiljø med masser af humor

og sammenhold

• hyggelige fysiske rammer og god personalepleje

• flekstidsordning.

Vi søger en kollega som

• har et godt kendskab til førtidspensionsområdet

• kan arbejde systematisk og struktureret og kan lide

administrativt arbejde

• har gode samarbejdsevner

• er positiv i kontakten med målgruppen.

Løn- og ansættelsesvilkår

arbejdstiden er 37 timer ugentligt. løn, i henhold til

gældende overenskomst om nye lønformer.

Yderligere oplysninger kan fås, anja henriksen eller

ved henvendelse til Centerchef John bjerregaard tlf.

33173920.

Ansøgning sendes til

behandlingsenheden

hørsholmsgade 20 a

2200 København n

Ansøgningsfrist

16. april inden kl. 12.00 der vil være ansættelsessamtaler

24. april 2007.44HK kommunalbladet HK kommunalbladet 45sagsbehandler

til sygedAgpengeudbetAling, fuldtid

Fra 1. januar 2007 er udbetaling af sygedagpenge og barselsdagpenge

placeret i Dagpengeadministrationen i Ydelsescentret. Dagpengeadministrationen

vil i 2007 være midlertidigt placeret på Tinghusvej 6, 3480

Fredensborg. I 2008 flytter vi til rådhuset i Kokkedal.

Udbetaling af dagpengeydelserne administreres af 7 sagsbehandlere.

Arbejdet omfAtter

• Behandling af ansøgninger om sygedagpenge

• Behandling af ansøgninger om barselsdagpenge

• Administrative opgaver i forbindelse med indberetning

og udbetaling af dagpenge

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte teamleder Annie Andersen, tlf. 5672 2327.

www.fredensborg.dk


• Sagsbehandling og rådgivning omkring dagpengeberettigelse

og udbetaling af sygedagpenge og barselsdagpenge

• Andre forefaldne administrative opgaver tilknyttet dagpengeydelserne.

Hvis du har lyst til at være en del af vores team, har flair for systemer

og kan lide kontakten med syge- og barselsdagpengemodtagere, kan

du sende en ansøgning til Fredensborg Kommune, Ydelsescentret,

Dagpengeadministrationen, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, att. Hanne Gray.

Ansøgningen skal være hos os senest 19. april 2007. Vi afholder

ansættelsessamtaler den 25. april 2007.


En af vores kollegaer har søgt sin efterløn og en af vores

kollegaer har søgt nye udfordringer så vi mangler 2

medarbejdere til pensionsteamet.

Har du lyst til at arbejde med pensionsområdet og har du

et bredt kendskab til arbejdsopgaverne på området har vi

en fast stilling på 37 timer ugentligt fra henholdsvis den

1. maj og den 1. august 2007.

Pensionsteamet, som består af 7 medarbejdere, er en del

af servicecentret i Egedal Kommune og har arbejdsplads på

Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse.

Arbejdsområder

• Råd og vejledning af pensionister

• administration og udbetaling af social pension

• behandling af ansøgninger om helbredstillæg, varmetillæg

og personlige tillæg

• behandling af ansøgninger om folkepension

• indberetning til pensionssystemet.

Vi søger en medarbejder, der

• har kommunal eller anden relevant uddannelse

• er fleksibel og kan arbejde selvstændigt og seriøst

• indgå i teamarbejde

• er god til at danne sig overblik og bevare det i pressede

situationer

• er i besiddelse af et godt humør

• har en serviceorienteret indstilling.

Vi tilbyder

• et spændende, afvekslende og selvstændigt job

• gode kolleger’

• stor selvstændig kompetence

• fleksibel arbejdstid.

Løn og ansættelsesforhold

efter gældende overenskomst. Aflønning fastsættes efter

reglerne for ”Ny Løn”.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Teamleder, Lene Jensen på

telefon 72 59 68 45.

Ansøgningsfristen

udløber den 12. april 2007 kl. 12.00. Ansættelsessamtale vil

blive afholdt den 24. april 2007. Ansøgning, vedlagt

relevante papirer, sendes til email

lene.jensen@egekom.dk eller til:

Egedal Kommune

Servicecentret

Rådhustorvet 2

3660 Stenløse

egedalkommune.dk


Egedal kommunes Rådgivningscenter, Området for mennesker

med handicap søger en aktiv, udadvendt og initiativrig

medarbejder til vores handicapområde, der servicerer børn

og voksne. Du er socialrådgiver, socialformidler eller evt.

kommunomuddannelse indenfor det sociale område.

Du skal varetage Socialfaglig sagsbehandling i henhold

til Lov om Social Service for børn med nedsat funktionsevne

og have kendskab til bilsager.

Ansøgningsfrist den 12. april 2007.

Læs mere på

www.jobnet.dk eller på

www.egedalkommune.dk

eller ring til leder af

handicapområdet

Steen Christiansen på

telefon 72 59 64 53 for

yderligere oplysninger. egedalkommune.dk

SagSbehandler til

Sygedagpengeområdet

Jobteam 4 i det nye Jobcenter Bornholm beskæftiger sig

med sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob og så

mangler vi dig.

Som vores nye kollega vil du bl.a. komme til at beskæftige

dig med visitering, kategorisering og opfølgning m.v. af

sygedagpenge.

Er du socialrådgiver, socialformidler eller har anden

relevant uddannelse og ved du med dig selv, at du er god

til mennesker, og at du kan holde styr på såvel store som

små detaljer? - sætter du samtidig pris på at arbejde sammen

med dejlige positive kolleger? Så synes vi, at du skal

læse videre på www.brk.dk/job.

Kontakt gerne teamleder Marianne Bentsen, tlf. 5692 3815

eller jobcenterchef Allan Westh, tlf. 5692 3840 for flere

oplysninger.

Mærk din ansøgning ”Ansøgning sygedagpenge”

og send den til Jobcenter Bornholm,

Landemærket 26, 3700 Rønne, så vi har den

senest den 12. april.

46HK kommunalbladet HK kommunalbladet 47


Den administrative leder skal lede skolens

tekniske og administrative arbejde. Du indgår i

skolens ledelsesteam, som herudover består af

skolelederen, viceskolelederen og SFO-lederen.

Du refererer til skolelederen.• ledelse af det teknisk-administrative arbejde og

personale

• budgetlægning- og opfølgning, økonomistyring,

lønsumsstyring og regnskab

• personaleadministrative opgaver, herunder

fraværsregstrering og ferieregnskaber mv. i

samarbejde med kommunens personaleafdeling

og øvrige forvaltning

• administrative it-opgaver

• videreudvikling og effektivisering af skolens

administration mv.

• varetage tilrettelæggelse og udførelse af

udvalgte sekretariatsopgaver

• etablere og følge op på det administrative

årshjul, som er skoleårets planlægning

• eventuelt indgå i turnus med morgenvagt


• har solid administrativ erfaring og faglig kompe-

tence inden for budget, regnskab, økonomi-

styring, sagsbehandling og it, herunder med

konstruktion af regneark og databaser

• har indsigt i og gerne erfaring med lønsumsstyring

• har ledelseserfaring eller lederevner

• har kendskab til personale- og overenskomstforhold

• er selvstændig, initiativrig og udviklingsorienteret.

Kendskab til skoleadministration og kommunale

forhold i øvrigt vil være en fordel. Du skal være

indstillet på at arbejde i et levende miljø præget af

børn, lærere, pædagogiske udviklingsprocesser

og samarbejde i team.
Du har formentlig en kontoruddannelse suppleret

med kommunomuddannelsen og gerne en diplomuddannelse

oveni. Du kan også have en bachelor-

eller kandidatuddannelse fra universitet eller

handelshøjskole.

Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår.

Grundlønnen er ca. kr. 326.000,- årligt + pension.

Der er herudover muligheder for at aftale yderligere

tillæg, så aflønningen modsvarer dine kvalifikationer.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i øvrigt efter

gældende overenskomst og efter forhandling

med den relevante faglige organisation.

Gladsaxe Skole er en to-sporet skole med ca. 350

elever og 60 medarbejdere.

Yderligere information om skolen kan du få på vores

hjemmeside www.gladsaxeskole.skoleintra.dk

eller til skoleleder Per Ungfelt på tlf. 39 53 00 30.

Send din ansøgning med relevant dokumentation

til

Gladsaxe Skole

Tobaksvejen 6

2860 Søborg

eller bkdpun@gladsaxe.dk.

Vi skal have ansøgningen senest den 20. april.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 17.
48HK kommunalbladet HK kommunalbladet 49


SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Sagsbehandlere til afsnittet

for Sikringsydelser

Hørsholm Kommune har i forbindelse med strukturreformen

etableret Borgerservicecenter, hvortil der er behov for at

ansætte to friske medarbejdere på henholdsvis 37 og 25 timer

eller eventuelt 2 deltidsstillinger.

Vi søger to engagerede medarbejdere, som er parate til

at arbejde i et åbent kontorlandskab kombineret med

muligheden for at trække sig tilbage til et kontor, hvor der er

mere ro til at arbejde med de mere komplicerede opgaver.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2007.

Du kan se det fulde stillingsopslag på www.horsholm.dk


Gladsaxe Kommunes Borgerservice har 1. maj brug for to

nye kolleger.

Borgerservice består af 52 medarbejdere som varetager

følgende arbejdsområder:

Boligstøtte, boligindskudslån, pas og kørekort, familieydelser,

børnetilskud, underholdsbidrag, folkeregister,

sygesikring, pension og skat.

Den ene stilling vil være i boligstøtte teamet og den anden

stilling vil også blive tilknyttet et team, men du vil primært

være i fronten, hvor du først og fremmest skal ekspedere

på pas og kørekort samt være med til at udføre regnskabsopgaven

på pas og kørekort.

Vi er langt fremme med udvikling af elektroniske løsninger

og den enkelte medarbejder har høj grad af ansvar og

indflydelse.

Vi arbejder målrettet på at give den bedste kvalitet i både

sagsbehandling og borgerbetjening. Vi har gode fysiske

rammer, fleksibel arbejdstid og it-værktøjer som er up-to-date.

Du har mulighed for at være med til at sætte dit præg på

udviklingen af Borgerservice. Din indstilling til nytænkning,

kvalitet og service har væsentlig betydning.

Se mere på www.gladsaxe.dk/borgerservice


Ansættelse sker efter overenskomst og principperne i

Ny Løn.

Hvis du har lyst til at vide mere så er du velkommen til at

kontakte souschef Trine lund csftld@gladsaxe.dk tlf. 3957 5141

eller medarbejder Thrine Lykke csfthl@gladsaxe.dk, tlf.

3957 5148.

Send din ansøgning til Gladsaxe Kommune, Borgerservice,

Rådhus Allé, 2860 Søborg eller gerne som mail til

csftld@gladsaxe.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 10. april kl. 12

og forventer at holde samtaler i uge 17.


50HK kommunalbladet HK kommunalbladet 51


Til administrationen ved Aktivitetscentret Kellersvej i

Gladsaxe, ønskes en medarbejder med kontorfaglig uddannelse

20 timer ugentlig, pr.1. juni, eller efter aftale.

Vi ønsker en kollega med erfaring/kendskab til:

• PDC-vagtplan (lønindberetning)

• KMD-NET

• Personaleadministration

• Økonomisystemet ØS WEB

• All-round kontorarbejde

Du skal være indstillet på at arbejde i en travl hverdag med

alsidige opgaver, og hvor 2 dage ikke er ens.

Vi ønsker en ansvarsbevidst kollega med godt humør og

overblik.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med gode kolleger, samt

spændende og udfordrende arbejdsopgaver.

Se mere om os på vores hjemmeside:

www.gladsaxe.dk/ac-kellersvej

Arbejdstiden fastlægges efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem HK

og KL.

Ring for yderligere oplysninger til fuldmægtig Trine Birk

Rathje på 3957 3361 eller institutionsleder Karin Lindqvist

på 3957 3360.

Send din ansøgning med relevant dokumentation til

ac-kellersvej@gladsaxe.dk eller

Aktivitetscentret Kellersvej

Kellersvej 13, 1, 2860 Søborg.

Vi skal have ansøgningen

senest den 18. april.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler

i uge 17.


52HK kommunalbladet

Chefsekretær

Vil du være med til at præge udviklingen

af Center for Social Service?

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service

har en stilling som chefsekretær for vicedirektøren

for Center for Social Service og sekretær for to

fagchefer ledig til besættelse snarest muligt.

Er du god til at se muligheder og tør du tage

udfordringer op, er stillingen som chefsekretær

måske noget for dig.

Du vil komme til at arbejdet tæt sammen med

vicedirektøren og chefkonsulenten og indgå i et

team med ledelsen i Center for Social Service.

I teamet er der god mulighed for at præge

opgaveløsningen, bidrage til udviklingen af

Center for Social Service samt at medvirke til

brobygningen mellem Departementet, Styrelsen

og kommunerne.

Derudover vil du skulle løse opgaver som

sekretæropgaver, herunder kalenderstyring, mødeplanlægning

og mødeforberedelse, udarbejdelse

af dagsordner og referatskrivning, udarbejdelse

af powerpoints, udarbejdelse af taler og oplæg,

posthåndtering og ekspeditioner.

Vi søger en sekretær, der

• Kan se muligheder, og som tør tage

udfordringer op

• Har blik for, at opgaver kan løses på mange

måder

• Trives i et miljø, hvor ikke alt er på plads

• Har overblik og evnen til at have mange bolde

i luften.

Du kan læse mere om Styrelsen på www.spesoc.dk

Styrelsen for Specialrådgivning

og Social Service

Skibhusvej 52B, 3. sal

5000 Odense C

Tlf. 7242 3700

Fax: 7242 3709

spesoc@spesoc.dk

www.spesoc.dk

Vi forestiller os, at du har

Erfaring med at arbejde i en politisk ledet

organisation og kendskab til det sociale område.

Du er desuden godt til at kommunikere såvel

skriftligt som mundtligt og du er god til at

samarbejde med mange.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge).

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst

med HK/STAT, løngruppe 3, sats 1 med mulighed

for forhandling af tillæg.

Henvendelse og ansøgning

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service

ønsker at fremme ligestilling og opfordrer alle

interesserede uanset alder, køn, religion, funktionsnedsættelse

eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen

eller Styrelsen er du velkommen til at kontakte

vicedirektør René Junker telefon 7242 3703 eller

chefkonsulent Bente Danholt telefon 7242 3705.

Ansøgningen mærket “Chefsekretær“, skal

indeholde oplysninger om uddannelse og tidligere

arbejde og vedlægges kopier af relevante

eksamenspapirer og referencer og sendes til

Styrelsen for Specialrådgivning

og Social Service

Skibhusvej 52 B, 3. sal, 5000 Odense C

Eller til job@spesoc.dk

Ansøgningsfrist fredag, den 13. april 2007.

Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Vil du være med til at gøre

Vordingborg Kommune sundere?

Vi søger snarest muligt en ”blæksprutte” på fuld tid til at hjælpe os

med at klare de administrative opgaver i kommunens fagsekretariat

for sundhed. Dine opgaver bliver almindeligt forefaldende

kontorarbejde i sekretariatet og i Sundhedscenteret sammen med

vores nuværende sekretær.

Vi er p.t. 17 medarbejdere og projektansatte i et nyt og spændende

miljø, der er i rivende udvikling med mange projekter. Vores

overordnede formål er at skabe rammer for en sund levevis i

Vordingborg Kommune og give tilbud om sundhedsfremme,

forebyggelse og rehabilitering.

Samtidig er vi sekretariat for kommunens Sundhedsudvalg og for

Folkesundhedsrådet.

Vi er organisatorisk placeret under direktøren for Arbejdsmarked,

Social og Sundhed og har til huse i Stege Sundhedscenter, som ligger

ned til vandet i udkanten af Stege by.

Vi ønsker en kollega, som har gode faglige kundskaber og ikke

mindst gå-på-mod og humør til at klare en hektisk arbejdsdag med

mange bolde i luften og mange løse ender.

Til gengæld tilbyder vi en uformel og munter omgangstone med

mange hjælpsomme og engagerede kolleger omkring dig.

Din opgave bliver meget alsidige og omfatter blandt andet:

• Sekretær for sundhedschefen

• Administrative opgaver for genoptræningen

• Indsigt og overblik over projekternes økonomi

• Telefonbetjening, udsendelse af materialer og anden

postbehandling

• Elektronisk bestilling og betaling af regninger

• Systematisering og strukturering af den interne

administration

Uddannelse og erfaring.

Du er uddannet inden for kontor og har erfaring og videreuddannelse

indenfor:

• Bogføring og kommunale kontosystemer

• Word, Excel og PowerPoint

• Evt. grafik og kommunikation

• Kommunal eller amtskommunal administration

Personlige kompetencer:

Du er god til at arbejde selvstændigt og til at strukturere og bevare

overblikket. Du har flair for IT og lyst til at dele ud af din viden.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten med HK og med

aflønning efter principperne i lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Sundhedschef Inge

Lissau på tlf. 55 81 00 33 + 5777, hos Marianne Herlufsen på tlf. 55

81 00 33 + 5775 eller hos leder af genoptræningen Hanne Kofoed på

tlf. 20 75 84 20.

Ansøgningsfrist: Ansøgning skal være os i hænde senest mandag

den 16. april 2007 og sendes til: Vordingborg Kommune,

Fagsekretariat Sundhed, Peblingerende 2, 4780 Stege.

Jobcenter Hvidovre søger

medarbejdere

Jobcenter Hvidovre er kommet godt fra start.

Jobcentret har fået en række opnormeringer,

og vi søger nye medarbejdere til at hjælpe os

med at løse Jobcentrets opgaver.

Kan du bidrage til at løse opgaverne i Jobcentret

så send os en ansøgning og fortæl os,

hvorfor det netop er dig, vi mangler.

Læs hele stillingsopslaget og få flere

informationer om Hvidovre Kommune

og Jobcentret på www.hvidovre.dk

Mød os på nettet: www.jobcenter.hvidovre.dk

HK kommunalbladet 53


54HK kommunalbladet

To adminisTraTive medarbejdere

Personale & organisation

Personale & organisation under Kultur- og Fritidsforvaltningen

søger pr. 1. maj 2007 eller snarest derefter to administrative

medarbejdere til vores udviklings- og lønteam. Forvaltningens

ca. 3.000 ansatte beskæftiger sig med kultur, biblioteker, fritid og

idræt samt anlæg, vedligeholdelse, administration og service af

kommunens bygninger. i Personale & organisation tager vi os

af alle personalerelaterede opgaver indenfor personaleadministration,

løn og kompetenceudvikling.

Medarbejder til udviklingsteamet

stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2007

Arbejdsopgaver

• elektronisk Web-baseret fakturabetaling i kommunens regnskabssystem

KØr

• opgaver i forbindelse med kursusadministration

• praktiske sekretæropgaver, herunder journalisering.

Vi forventer, at du

• har en kontoruddannelse

• kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst

• har ordenssans

• er serviceminded

• er fortrolig med office-pakken.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås hos Flemming svensson, tlf. 3366 3857,

eller marianne møller Pedersen, tlf. 3366 3910.

Medarbejder til lønteamet

vi søger en ny kollega, der brænder for at lave løn til forvaltningens

ca. 3000 medarbejdere.

Lønteamet består af 5 meget engagerede medarbejdere, som

yder service til alle medarbejdere i forvaltningen. vi har et højt

ambitionsniveau og en stor grad af ansvar i vores dagligdag, som

vi håber, at du kan være med til at styrke.

Arbejdsopgaver vil bl.a. være

• sørge for korrekt løn (lønindplacering i forhold til de ca.

30 overenskomster der dækker forvaltningen)

• diverse løn- og personalemæssige ad hoc opgaver

• almindelig vedligeholdelse og implementering af ny Løn i

lønsystemet

• rådgivning til medarbejdere

www.kk.dk/job

• sammen med medarbejderne i afdelingen forestå undervisning

i lønsystem, vagtplanssystem Kmd oPUs løn, decentral

lønstyring m.v.

Vi forventer, at du

• har en kontoruddannelse gerne med erfaring inden for løn

• har interesse for eller kendskab til Kmd oPUs løn-system

• har interesse for overenskomster

• er god til at formidle viden og være inspirerende i samarbejdsrelationer

• er serviceminded og har det godt med en travl hverdag.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås hos vicekontorchef jens Thomsen, telefon

3366 3901 eller via mail jensth@kff.kk.dk eller Kim samsøe,

telefon 3366 3923.

Fælles for stillingerne

Vi tilbyder

• 25 engagerede kolleger og 3.000 krævende (men søde) medarbejdere

i forvaltningen

• et spændende job i en mangfoldig forvaltning

• stor mulighed for at sætte dit præg på kvalitetssikring og

udvikling af arbejdsopgaverne

• gode muligheder for personlig udvikling og efteruddannelse

• en åben omgangsform

• røgfrit miljø.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource

og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres

særlige baggrund, personlighed og evner.

Løn- og ansættelsesforhold

i henhold til gældende overenskomst efter principperne i ny

Løn.

Ansøgningsfrist

den 12. april 2007.

Ansøgningen sendes til

Personale & organisation

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Flæsketorvet 68, 2

1501 København v

eller til pers@kff.kk.dk

Socialrådgiver til Kompetencecenter

Ballerup Kommunes kompetencecenter søger en socialrådgiver eller

socialformidler med interesse og erfaring indenfor revaliderings-

og arbejdsmarkedsområdet. Du skal være udadvendt og initiativrig

samt have erfaring med gruppearbejde. Vi kan så tilbyde et tværfagligt

netværk af engagerede kollegaer, div. kurser og adgang til

supervision.

Hør mere: Niels Hofman tlf. 4477 3180.

Ansøgningsfrist: 13. april 2007

Jobnummer: 07-167

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job

borgerservice

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Medarbejder til borgerservice

Har du erfaring med sagsbehandling

og udbetaling af børnefamilieydelser?

Kan du lide at

servicere borgerne inden for de

områder, som borgerservice

beskæftiger sig med?

du skal have kendskab og helst

erfaring med lovgivningen inden

for fagområdet og KMd-systemer.

du skal have lyst til at sætte

dig ind i de opgaver, som borgerservice

i øvrigt løser og kunne

lide at yde borgerne en professionel

service.

vi byder på gratis kaffe, frugt

og søde kolleger.

vil du vide mere, så ring til

afdelingsleder lissi andersen

på 59 66 66 71.

send ansøgningen (mrk. 50/

2007), så vi har den senest den

10. april til odsherred Kommune,

Nyvej 22, 4573 Højby, att.

Personaleafdelingen.

www.odsherred.dk/job

Virksomhedskonsulent

Jobcenter Herlev søger virksomhedskonsulent til fleksjobområdet.

Opgaven er at afdække fleksjobberettigedes

kvalifikationer, opsøge virksomheder, følge op så

ansættelsen fastholdes og tilhørende administration.

God indsigt i erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold

samt kontaktskabende og vedholdende indstilling er

nødvendig. Ansøgningsfrist: 17. april.

Rekvirer stillingsopslag nr. 10/07 på tlf. 4452 8600

- eller læs det på www.herlev.dk

HK kommunalbladet 55


Økonomikonsulent til løn - nyoprettet

Vi har brug for en ny kollega, der selvstændigt kan varetage

løn- og personalecentrets økonomi- og analyseopgaver i

tilknytning til løn- og personaleadministration. Der lægges

vægt på, at du kan udarbejde tværgående analysemateriale og

formidle det til ledelsesinformation, men også er indstillet på

den daglige drift.

Dine opgaver er

• informationsopgaver om anvendelse af Ny Løn

• tværgående analyseopgaver i Løn- og Personalecentret

• konsulentopgaver på lønsumsstyring overfor decentrale

ledere

• afstemnings- og afregningsopgaver på løbende lønproduktion

• refusionsregnskaber.

Vi forventer at du

• har erfaring med aftaler og overenskomster i den offentlige

sektor

• kan prioritere stillede opgaver og bidrage med egne løsningsmuligheder

• formulerer dig selvstændigt såvel mundtligt som skriftligt

• har stor excel viden

• kan kommunikere med ledere på alle niveauer.

Personalefuldmægtig

Vi har brug for en kollega, der selvstændigt kan varetage

afskedigelsessager, forhandlinger og vejlede ledere i de

kommunale enheder i forhold til løn- og ansættelse – herunder

tjenstlige sanktioner og som kan formulere og formidle

personalepolitiske emner. Der lægges vægt på, at du kan udarbejde

tværgående analysemateriale og formidle det til

ledelsesinformation.

Dine opgaver er

• udarbejdelse af skriftlige oplæg inden for personaleområdet

• vejledning, rådgivning og information om Ny Løn

• personaleadministration af tunge og komplicerede sager

• konsulentbistand til de eksterne områder

• projektopgaver inden for driftsområdet

• tværgående analyseopgaver i Løn- og Personalecentret.

Vi forventer at du

• har et solidt kendskab til personalejura

• har erfaring med aftaler og overenskomster i den offentlige

sektor (stat, amter el. kommuner)

• kan prioritere stillede opgaver og bidrage med egne løsningsmuligheder

• formulerer dig selvstændigt såvel mundtligt som skriftligt

• kan arbejde fleksibelt og samarbejde bredt med ledelsesniveauet,

medarbejdere, personaleorganisationer og andre

samarbejdspartnere.

I øvrigt:

Løn- og øvrige ansættelsesvilkår fastsættes

i henhold til gældende overenskomst og efter

principperne for Ny Løn afhængigt af dine

kvalifikationer og erfaring. Lønniveauet forventes

at være kr. 275.000 + pension.

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Bjarne Hansen

tlf. 4359 1852/mail: Bjarneha@htk.dk eller økonomikonsulent

Lone Bavnild tlf. 4359 1891/mail: loneba@htk.dk, hvis du har

spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfrist:

Senest den 19. april 2007 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes den 25. april 2007.

Ansøgning:

Ansøgning og CV med oplysning om uddannelse, tidligere

beskæftigelse og vedlagt relevant dokumentation sendes til:

Høje-Taastrup Kommune

Løn- og Personalecentret

Bygaden 2, 2630 Taastrup

I øvrigt

Løn- og øvrige ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende

overenskomst og efter principperne for Ny Løn afhængigt af

dine kvalifikationer og erfaring. Lønniveauet forventes at være

kr. 340.000 + pension.

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Bjarne Hansen

tlf. 4359 1852/mail: Bjarneha@htk.dk eller Personalekonsulent

Majbritt Fenger tlf. 4359 1861/mail: Majbrittfe@htk.dk, hvis du

har spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfrist:

Senest den 19. april 2007 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes den 26. april 2007.

Ansøgning:

Ansøgning og CV med oplysning om uddannelse, tidligere

beskæftigelse og vedlagt relevant dokumentation sendes til:

Høje-Taastrup Kommune

Løn- og Personalecentret

Bygaden 2, 2630 Taastrup

Find dit nye job på

www.htk.dk


56HK kommunalbladet HK kommunalbladet 57


• Kontaktsamtaler med borgere på ledighedsydelse

• Opsøgende arbejde i virksomhederne for at skaffe og

etablere fleksjob

• Opfølgning af borgere i fleksjob

• Indstilling til førtidspension.

Tiltrædelsesdato: Snarest muligt

Der er flere oplysninger om stillingen, Gladsaxe

Kommune og Arbejdsmarkedsafdelingen på

www.gladsaxe.dk

Send din ansøgning til

arbejdsmarkedsafdelingen@gladsaxe.dk eller

Arbejdsmarkedsafdelingen

Sekretariatet,

Rådhus Alle, 2860 Søborg.

Vi skal have ansøgningen

senest den 16. april kl. 12.00.


Er du vorEs nyE sagsbEhandlEr?

Pension og omsorg

da en af vores medarbejdere har valgt at gå på pension,

kan vi lige nu tilbyde et spændende job med masser af

udfordringer. stillingen som sagsbehandler er på 37 timer

om ugen og ønskes besat snarest muligt.

vi søger en person med interesse for sagsbehandling,

helst med relevant uddannelse og/eller praktisk erfaring.

hvis ikke du er uddannet sagsbehandler, socialformidler

eller socialrådgiver, vil vi sørge for din oplæring.

Vi ønsker os, at du

• kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og holde

begge ben på jorden

• er serviceminded

• er positiv og har lyst til at arbejde med de ældre borgere

i bydelen

• har lyst til udvikling af arbejdspladsen i samarbejde med

kollegaer og ledelse

• er fortrolig med IT

• har gode kommunikationsevner.

Vi kan tilbyde dig

• en velfungerende arbejdsplads

• et team som består af 21 medarbejdere, der ikke arbejder

efter cpr. nr. opdeling, men efter teamtanken – fælles

ansvar

• fleksordning med mulighed for selv at strukturere din

arbejdstid

• et godt sundt arbejdsmiljø i grønne omgivelser

• en grundig introduktion til arbejdsopgaverne

• indflydelse på egen arbejdsdag og teamets arbejdsmetoder

• fokus på faglighed og personlige udfordringer

• fagligt stærke og hjælpsomme kollegaer

• let tilgængelighed i bil eller med offentlige transportmidler.

Vores opgaver

• råd og vejledning af bydelens folkepensionister

• beregning og udbetaling af folkepension og boligydelse

• tildeling af helbredstillæg og personlige tillæg

• et godt og tværfagligt samarbejde med vores øvrige

afdelinger i kontoret

www.kk.dk/job

Løn og ansættelse

ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst

med hK.

har vi fanget din interesse så send en ansøgning vedlagt

uddannelsespapirer og evt. udtalelser.

du er velkommen til at rette henvendelse til Teamleder

Pia hagensen 3530 4824, sagsbehandler rita hove 3530

2406 eller sagsbehandler birgitte lyck 3530 4808 for at

høre mere om os, eller til at komme på besøg - ring

gerne i forvejen.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource

og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager

med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

torsdag den 19. april 2007 kl. 12.00.

ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Ansøgning vedlagt CV sendes pr. e-mail til

sp32@suf.kk.dk eller

poosterbro@suf.kk.dk

Vores adresse er

Pension og omsorg Østerbro

hans Knudsens Plads 3

2100 København Ø.

Pension & Omsorg Østerbro er et af syv decentrale kontorer

i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

Vi er 75 effektive medarbejdere, som betjener lokalområdets

ca. 9.500 pensionister ud af et befolkningsgrundlag på

82.000 borgere.

Kontoret har ansvaret for myndighedsopgaver overfor borgerne

med visitation til plejeboliger, hjemmeplejeydelser og

hjælpemidler, samt tildeling og udbetaling af folkepension og

boligstøtte, og forebyggende hjemmebesøg.

Industriens Pension

arbejder for at sikre en attraktiv

pensionsordning

for 337.000 pensionskunder

i 8.000 virksomheder.

Industriens Pension

investerer i 2007 ca.

43 mia. kr. på vegne af

kunderne. Vi er i dag

godt 125 medarbejdere;

og vi bliver flere i de kommende

år.

Se også:

www.industrienspension.dk

Industriens Pension søger sagsbehandlere

Til vores afdeling Tilkendelse og Support søger vi flere kompetente og

servicemindede sagsbehandlere

Har du lyst til at være en del af en afdeling, som

er under stor udvikling, og hvor vi altid yder den

enkelte kunde service af høj kvalitet, så har vi

måske et spændende job til dig.

Du vil indgå i en afdeling med 16 engagerede og

dygtige kolleger. Desuden består afdelingen af

2 jurister, 2 lægesekretærer og 6 speciallæger.

Arbejdsopgaverne

Dit arbejde vil primært bestå i at behandle ansøgninger

om ydelser ved invaliditet og kritisk

sygdom. Sagsbehandlingen sker ved at indsamle

og vurdere oplysninger fra kommuner, hospitaler,

læger m.fl. Du skal yde råd og vejledning i forhold

til vores forretningsgange, forsikringsbetingelser

og servicekoncept. Med din indsats er du med til

at sikre en høj service og et fagligt højt niveau

for vores kunder.

Kvalifikationer

Du har erfaring med konkret sagsbehandling og

helbredsvurderinger. Du har måske været sagsbehandler

i en kommune, hvor du har arbejdet

med opfølgning af sygedagpenge eller sager om

førtidspension. Du har også erfaring med at

rådgive telefonisk og skriftligt om ydelser ved

sygdom og invaliditet. Derfor er det vigtigt, at du

kan formulere dig forståeligt i såvel breve som

ved telefoniske henvendelser.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende arbejdsmiljø, hvor du

har rig mulighed for faglig og personlig udvikling,

support og sparring. Samtidig kan du se frem til

en attraktiv lønpakke med firmabetalt pension,

sundhedsforsikring og ulykkesforsikring, gode

muligheder for uddannelse på Forsikringsakademiet

og en attraktiv og centralt beliggende

arbejdsplads midt i København.

Til gengæld forventer vi, at:

• du er engageret og tager faglige udfordringer

som en naturlig del af dit arbejde

• du er villig til at yde lidt ekstra, når der er

brug for det

• du kan samarbejde i en teambaseret struktur

• du er omhyggelig og tager ansvar for dit

arbejde

• du er villig til at efteruddanne dig i form af

moduluddannelsen på Forsikringsakademiet

• du er vant til at bruge it i din dagligdag

• du har humor og kan bevare roen og humøret

i pressede situationer

Der er tale om fuldtidsstillinger til besættelse

snarest muligt. Arbejdstiden er 36 timer ugentligt

eksklusiv frokost.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter overenskomsten

mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening

og Danske Forsikringsfunktionærers

Landsforening som fuldmægtig.

Ansøgning og spørgsmål

Lyder det som et job for dig, så send os hurtigt,

og senest den 18. april 2007, din ansøgning

med CV til Birgit Roum Jensen pr. e­mail til

brj@ipf.dk eller med post på adressen:

Industriens Pension

Att. Birgit Roum Jensen

Nørre Farimagsgade 3

1364 København K.

Du er også velkommen til at kontakte teamkoordinator

Pia Karlsen på telefon 33 66 80 39,

teamkoordinator Ulla Hyldvang på telefon

33 66 80 48 eller kontorchef Helle Kristensen på

telefon 33 66 80 27.

58HK kommunalbladet HK kommunalbladet 59


Økonomikonsulenter

Vi søger 2 økonomikonsulenter til Økonomi, der er et stabsområde

med følgende opgaver:

• Central økonomistyring, herunder budget og regnskab

• Controlling

• Bogføring og ekspedition

• Analyse og udvikling

• Indkøb

Stillingerne er placeret i Controlling og Budget og Regnskab. Begge

stillinger er på 37 timer ugentligt.

Arbejdsopgaver i Controlling

At have indsigt i områdernes økonomi, hvor din væsentligste opgave er

rådgivning og vejledning til områderne vedrørende:

• forslag til driftsbudget

• udarbejdelse af budgetbemærkninger

• koordinering af budgetopfølgning

• regnskabsaflæggelse

• opfølgning på driftstal og målsætninger

• gennemgang af økonomiske sager til de politiske udvalg.

Arbejdsopgaver i Budget og Regnskab

• Diverse opgaver vedr. budget og regnskab

• Udarbejde omkostningsregnskab, herunder ny åbningsbalance for 2007

Øverødvej 2, 2840 Holte

Funktionschef til Økonomi – til Rudersdal Kommune

Økonomi er et stabsområde, der varetager følgende opgaver:

• Økonomistyring, herunder budget og regnskab

• Controlling

• Bogføring og ekspedition

• Analyse og udvikling

• Indkøb.

Opgaverne varetages af 27 medarbejdere, der er organiseret i 4 funktionsgrupper.

Funktionschefen er, som leder af Budget og Regnskab, omdrejningspunktet

for den overordnede økonomistyring i form af

budgetlægning, likviditetsstyring, budgetopfølgning og

regnskabsaflæggelse.

Funktionschefen indgår i Økonomis ledelsesteam og er

stedfortræder for økonomichefen.

Vi søger en leder, der:

• er udviklingsorienteret og god til at kommunikere og motivere

• kan videreføre og udvikle økonomistyringens høje kvalitet i den

nye Rudersdal Kommune

• har indgående kendskab til budget- og regnskabssystemet

• har arbejdet med, eller har kendskab til Kommunedata’s

økonomisystem eller andre relevante økonomistyringssystemer

Øverødvej 2, 2840 Holte

• Sikre implementering af politiske beslutninger

• Vedligeholde kontoplanen i kommunens Økonomisystem.

Du er den rette ansøger, hvis du

• søger et spændende job i et dynamisk område, hvor du vil få

afvekslende og udfordrende opgaver

• har kendskab til det kommunale budget- og regnskabssystem

• har lyst til at arbejde sammen med engagerede kolleger, der lægger

vægt på fællesskab og faglig sparring

• ønsker faglig og personlig udvikling.

Vi tilbyder

• løn efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn

• flextid.

Vil du videre mere, er du velkommen til at kontakte økonomichef Finn

Hansen på telefon 46 11 20 10, fh@rudersdal.dk, eller funktionsleder Ole

Jensen på telefon 46 11 20 05, oj@rudersdal.dk.

Send din ansøgning til:

Rudersdal Kommune, Personaleområdet, Rådhuset, 2840 Holte eller pr.

e-mail ansogning@rudersdal.dk, så vi har den senest 16. april 2007.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16 og 17. Tiltrædelse

snarest muligt.

• kan se og udnytte mulighederne i en offensiv teknologiudnyttelse.

Vi tilbyder

• løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Vi tilbyder et

årligt lønniveau eksklusive pension på ca. 500.000 kr.

• spændende og udfordrende opgaver, der løses i et tværfagligt

team af dygtige kolleger

• engagerede kolleger, der lægger vægt på fællesskab og faglig

sparring

• gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte økonomichef

Finn Hansen, fh@rudersdal.dk, telefon 46 11 20 10.

Ansøgningsfrist

så vi har den senest 16. april 2007. Ansættelsessamtaler forventes

afholdt i uge 16 og 17. Tiltrædelse snarest muligt. Mærk

ansøgningen: ”Funktionschef til Økonomi” og send den pr. e-mail til

ansogning@rudersdal.dk eller til

Rudersdal Kommune

Personaleområdet

Rådhuset

2840 Holte.

HVIDOVRE

"Nye vinkler på fremtiden"

er Hvidovre Kommunes

motto. Nye former for

samarbejde mellem kommunen,

borgerne og det

frivillige foreningsliv er et

af midlerne til at udvikle og

sikre kvaliteten i indsatsen

på det sociale område.

Knap 2000 medarbejdere

i Hvidovre Kommune gør

dagligt en indsats i børneinstitutioner,

sundhedspleje

og tandpleje, gennem

SSP­arbejde, familie­ og

handicaprådgivning, på

plejehjem og i hjemmeplejen,

på væresteder og

aktivitetscentre.

Se www.hvidovre.dk

KOMMUNE

Handicaprådgivere

søges til ny handicapenhed

Har du lyst til at arbejde med handicappede børn

og voksne, familier og pårørende?

Så har Hvidovre Kommune to ledige stillinger på

handicapområdet. Der er tale om en fast stilling på

børnehandicapområdet og et barselsvikariat på

voksenhandicapområdet.

Begge stillinger er på 37 timer pr. uge og er til besættelse

snarest.

Se nærmere på kommunens hjemmeside

www.hvidovre.dk

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til leder

Søren Ethelberg, tlf. 3639 3811.

Ansøgningsfristen er mandag den 19. april 2006

kl. 9.00.


Medarbejdere til borgerservice

Borgerservice i Køge søger 1 ny medarbejder, der har

lyst til en afvekslende – og til tider travl - hverdag

med et udadvendt virke, hvor borgeren er i centrum

Vi er 43 medarbejdere i afdelingen, som har til huse

på rådhuset i Køge. Vi har endvidere en afdeling i

Borup, der bemandes på skift.

Det er et mål for Køges Borgerservice, at en

borger i langt de fleste tilfælde kan henvende

sig til Borgerservice og få sin sag gjort færdig

med det samme. For at styrke muligheden for

straksbehandling og fastholde en høj kvaliteten i

opgaveløsningen har vi inddelt os i 3 faglige teams

med hver deres specialer.

Vi har endvidere fokus på, at de digitale servicetilbud

udvikles løbende, så der udover vores personlige og

telefoniske betjening tilbydes borgerne kvalificerede

og lettilgængelige digitale ydelser. Endelig lægger

vi vægt på, at kontrolopgaverne i forhold til vores

områder udføres betryggende og kvalificeret.

Disse funktioner understøttes af 3 stabe, der er

tværgående i forhold til den faglige teamopdeling.

Team 1 – Boligstøtte, boliglån og Pension

Vi søger en medarbejder til team 1, der primært

beskæftiger sig med:

• Boligsikring

• Boligydelse

• Boliglån

• Helbredstillæg

• Udvidet helbredstillæg

• Varmehjæp m.v...

Der er 13 medarbejdere i Team 1.

Vi forventer, at du

• Har relevant faglig uddannelse, med baggrund i

boligstøtte og boliglån

• Gerne indgående kendskab til pensionslovgivningen

• Har bestået Kommunom eller DK 1 og DK 2

• Kan lide borgerkontakt og teamwork

• Er fleksibel og serviceminded – både overfor

borgere og kolleger

Løn- og ansættelsesforhold

Sker efter gældende overenskomst og principperne

for Ny Løn.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Lise Johansen tlf. 56672132 eller

Lone Jørgensen tlf. 56672140

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den

18. april 2007, kl. 12.00. Vi forventer at holde

ansættelsessamtaler i uge 17.

Ansøgningen sendes til Køge Kommune,

Borgerservice, Torvet 1, 4600 Køge eller elektronisk

via mail på borgerservice@koege.dk.

www.koege.dk

60HK kommunalbladet HK kommunalbladet 61


SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Kommunal leder til

Jobcenter Hørsholm

Den 1. januar åbnede Hørsholm Kommune dørene til et helt

nyt Jobcenter i åbne og borgervenlige rammer på Rådhuset.

Til Jobcentret mangler vi en dynamisk leder, der vil være med

til at videreudvikle indsatsen på beskæftigelsesområdet og

sygedagpengeområdet.

Jobcentret er organisatorisk placeret under Social og

Arbejdsmarked, der også varetager opgaver inden for

misbrug, psykiatri, handicap og pension m.v. Du vil indgå i

afdelingens lederteam og referere til Arbejdsmarkedschefen.

Vi søger en leder, der

• har ledelseserfaring og en relevant uddannelse

• kan motivere og inspirere sine medarbejdere

• har stort kendskab til sygedagpengeområdet og

beskæftigelsesområdet

• kan sætte mål for indsatsen, følge op og sikre resultater

• har solide administrative kompetencer og flair for udnyttelse

af IT-styringsredskaber

• har et positivt livssyn og evner at gå forrest i en travl

hverdag

• kan samarbejde på alle niveauer og trives i et krydsfelt af

forventninger

• kan betjening af politiske udvalg og det Lokale

Beskæftigelsesråd.

Til gengæld kan vi byde dig velkommen til et dynamisk og

udviklingsorienteret jobcenter med store ambitioner. Du bliver

leder for 13 engagerede medarbejdere i et uformelt arbejdsmiljø,

hvor vi lægger vægt på sparring og dialog i opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesvilkår

sker efter gældende overenskomst og efter aftale med den

forhandlingsberettigede organisation.

Praktiske oplysninger

Interesserede ansøgere kan få flere informationer om

stillingen hos Arbejdsmarkedschef Gerda Mejlby på telefon

45 17 72 70.

Ansøgningsfrist

onsdag den 11. april 2007. Der bliver holdt samtaler i uge 16

og 17. Vi forventer den nye leder kan tiltræde den 1. juni 2007.

Ansøgning mærket "Kommunal leder til Jobcentret" sendes til:

Hørsholm Kommune ∙ Social og Arbejdsmarked

Ådalsparkvej 2 ∙ 2720 Hørsholm

Sagsbehandler

til Ydelsescentret

Beskæftigelse i Brøndby Kommune har et fuldtids vikariat til besættelse

i 1½ år fra den 1. april 2007 eller snarest derefter.

Hvem er vi

I Ydelsescentret er vi i alt 19 medarbejdere, hvoraf 11 medarbejdere

arbejder på kontanthjælpsområdet.

Det er til kontanthjælpsområdet vi søger en ny kollega.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne vil primært være bevilling og udbetaling af kontanthjælp

samt bevilling og udbetaling af enkeltydelser. I alle sager

vil der være et tæt samarbejde med Jobcentret. Derudover vil der

være opgaver med råd og vejledning.

Vi forventer, at du ...

✔ har kendskab til den arbejdsmarkedsrettede lovgivning,

gerne med en HK-baggrund eller fordi du er

socialrådgiver/socialformidler

✔ er udadvendt, ansvarsbevidst og har lyst til at yde en god

service

✔ har overblik og arbejder systematisk

✔ kan bevare roen og et godt humør i en travl hverdag

Vi kan tilbyde ...

✔ et spændende og udfordrende arbejde

✔ nogle engagerede kollegaer

✔ stor kompetence i arbejdet

✔ et godt arbejdsklima

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst samt

efter principperne om Ny Løn.

Kommunen har en generel politik om, at straffeattest forevises i forbindelse

med ansættelse.

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til

stedfortræder Flemming Vang på tlf. 4328 2521 eller til sagsbehandler

Janna Serup på tlf. 4328 2542.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og CV sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Beskæftigelse

Park Alle 160, 2605 Brøndby

senest den 13. april 2007.


To ud af tre kommuner

søger nye medarbejdere

gennem Kommunalbladet

• 179.000 læsere

- iflg. Gallup Index Danmark

Kommunalbladet

– så går du ikke forgæves

62HK kommunalbladet HK kommunalbladet 63


HK KOMMUNALBLADET

wEiDEKAMpsgADE 8

0900 KØBENHAVN C.

Du behøver ikke fortælle nogen,

at det var os der stod bag…

[grat:is]

sORTERET MAgAsiNpOsT

Nem og gratis konferenceservice i Trekantområdet

At arrangere en konference, kan være et stort

arbejde. Med mange detaljer, der tilsammen

skaber den succes, som giver dig anerkendelse

blandt kolleger og ledelse.

Når det handler om at sikre dig de bedste

rammer for virksomhedens næste konference,

er C Network din garanti for et vellykket forløb.

Hele vejen fra reservation til afvikling.

C Network repræsenterer over 20 forskellige

konferencecentre i Trekantområdet midt i

Danmark. Fra de mindre, men hyggelige

mødesteder til de store og effektive

mødecentre. Fælles for dem, er den høje

kvalitet.

Fordelen for dig er, at du kun behøver at

kontakte et sted, så klarer C Network resten

for dig. Med masser af god service. Og helt

uden omkostninger.

iD.NR.: 41009

C NeTwork • Tlf. 7582 9210 • BookiNg@CNeTwork.Dk • www. CNeTwork.Dk

P i n d P r o m o t o r . d k 16940

More magazines by this user
Similar magazines