BDKs nye vedtægter fra 8 nov 20102 _2_.pdf - Bygningskultur ...

bygningskultur.dk

BDKs nye vedtægter fra 8 nov 20102 _2_.pdf - Bygningskultur ...

VEDTÆGTER

for

BYGNINGSKULTUR DANMARK

Bech-Bruun Advokatfirma

Langelinie Allé 35 · 2100 København Ø · T +45 72 27 00 00 · F +45 72 27 00 27 · www.bechbruun.com

København · Århus

2875180.1

November 2010

e


1. Navn og foreningsorganer

1.1 Foreningens navn er Bygningskultur Danmark (i det følgende benævnt "Foreningen").

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

1.2 Foreningen består af ejerforeninger, interesseforeninger, brancheforeninger, og Institutioner/fonde

m.v.

1.3 Foreningen består af følgende organer: Årsmøde

Præsidium

Sekretariat

2. Formål

2.1 Foreningens formål - som en fælles repræsentation - er:

2875180.1

at samle alle foreninger og brancher inden for bygningsbevaring og bygningskultur

i bred forstand for ved samarbejdet i Foreningen at fremme og værne

om fælles interesser, herunder:

at udbrede kendskabet til og øge den almene interesse for bygningsbevaring

og bygningskultur og således arbejde for, at der sker en opprioritering af bevaringen

af såvel fredede som bevaringsværdige bygninger i Danmark,

at virke for en sammenhængende national og lokal frednings- og bevaringspolitik,

hvilket bl.a. skal søges opnået gennem koordination af konkrete projekter,

udviklingsarbejder, publikationer og udstillinger,

at sikre, at Foreningen i videst muligt omfang repræsenterer medlemmernes interesser

over for Folketinget, centraladministrationen, amterne, kommunerne

og andre med indflydelse på og interesse for bygningsbevaring og bygningskultur

i bred forstand,

at Foreningen bliver hørt som interesseorganisation i forbindelse med lovinitiativer

og andre initiativer inden for Foreningens formål,

at søge tilvejebragt bedst mulige økonomiske vilkår for Foreningen og dets

medlemmer, således at Foreningen til stadighed kan bidrage til at få iværksat

initiativer inden for Foreningens formål,

at Foreningen arbejder for at styrke det internationale samarbejde, herunder i

forhold til Den Europæiske Union,

2


2875180.1

at virke for samarbejde og informationsudveksling mellem Foreningens medlemmer,

at virke som et fælles forum for drøftelse og koordination af spørgsmål vedrørende

bygningsbevaring og bygningskultur,

at opsamle og analysere viden om bygningsbevaring og bygningskultur samt at

formidle denne viden,

at udgive - eventuelt gennem selvstændige virksomheder - periodiske tidsskrifter,

at Foreningen kan virke som sekretariatsfunktion ("foreningsservice") for medlemmerne,

ligesom Foreningen kan drive informations-, oplysnings- og kursusvirksomhed,

samt på medlemmernes anmodning og efter nærmere aftale

at fungere som sekretariat for medlemmerne,

at Foreningen er den som for medlemmerne - også gennem etablering af selvstændige

virksomheder - kan udbyde diverse servicetilbud, herunder fx bygningspleje,

sikringsservice, beregningsservice, rådgivningsservice og videnportaler.

3. Medlemsretten

3.1 Som medlemmer kan optages ejerforeninger, interesseforeninger, brancheforeninger,

institutioner og sammenslutninger, der har interesse i at fremme Foreningens formål.

3.2 Ansøgning om medlemskab skal fremsættes over for Foreningen og være bilagt vedtægter

og relevante regnskaber samt en redegørelse for ansøgerens hidtidige virke.

3.3 Beslutning om optagelse af nyt medlem træffes af Præsidiet på vegne af Årsmødet,

der også træffer beslutning om, hvilken medlemskategori et nyt medlem indplaceres i.

3.4 Medlemmerne opdeles i følgende kategorier:

Ejerforeninger

Interesseforeninger

Brancheforeninger

Institutioner m.v.

3.5 Årsmødet fastsætter medlemskontingentet for medlemmerne

3


3.6 Medlemmerne er forpligtet til at erlægge kontingent. Udmeldelse af foreningen kan

ske med eet års varsel. Undladelse af kontingentbetaling bevirker, at man mister sin

stemmeret og medfører eksklusion.

3.7 Medlemmerne er forpligtede til at gøre sig bekendt med de for Foreningen til enhver

tid gældende vedtægter.

3.8 Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens forpligtelser, herunder gældsforpligtelser.

4 Foreningen sammensættes således

4.1 Ejerforeningerne, interesseforeningerne, brancheforeningerne og institutionerne, som

er medlem i foreningen, udpeger hver én repræsentant til at repræsentere sig. Dog

udpeger BYFO og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mindst 2 eller

op til 3 medlemmer hver til at repræsentere sig. Medlemmerne kan alle ytre sig på

møderne.

4.2 Medlemmerne meddeler senest 6 uger før årsmødet Sekretariatet, hvem man efter

årsmødet har udpeget til at repræsentere sig i det nye år.

4.3 I tilfælde af at et medlem i en valgperiode forlader foreningen, er den udpegen-

de medlemsinstitution berettiget til at indsætte et nyt medlem.

5 Årsmøde

5.1 Årsmødet er den øverste myndighed.

5.2 Der holdes ordinært årsmøde hvert år inden 1. juli. Indkaldelse skal ske med mindst 1

måneds varsel.

5.3 Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, dersom et enigt Præsidium eller 2/3 af forenin-

gens medlemmer ved deres repræsentant stiller forslag herom. Indkaldelse til eks-

traordinært årsmøde skal ske med mindst 1 måneds varsel og skal indeholde en moti-

veret dagsorden.

5.4 Beslutningsforslag, der ønskes behandlet af årsmødet, skal med en kort skriftlig motivering

være Sekretariatet i hænde senest 3 uger før årsmødet afholdes og udsendes

til medlemmerne, således at forslag er medlemmerne i hænde senest 2 uger før årsmødet.

5.5 Præsidiet bemyndiges til at udarbejde regler for brug af elektronisk post i forbindelse

med indsendelse af forslag til årsmøder.

2875180.1

4


6. Dagsorden for årsmøde

6.1 Dagsorden for årsmøde skal indeholde:

2875180.1

1. Beretning om Foreningens virke

2. Forelæggelse af regnskab med revisors erklæring til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

4. Fremlæggelse af budget og meddelelse om kontingentets størrelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Godkendelse af indstilling om, hvem som skal være Foreningens formand

og Foreningens næstformand. BYFO indstiller, hvem som skal være formand,

og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur indstiller, hvem

som skal være næstformand.

7. Valg af revisor

8. Besættelse af udvalgsposter

9. Eventuelt

6.2 Referat fra årsmøder og evt. øvrige møder skal udarbejdes af Sekretariatet og under-

skrives af Foreningens formand og Foreningens næstformand og sendes til medlem-

merne senest en måned efter mødets afholdelse.

6.3 Hvert medlem har èn stemme på Årsmødet.

6.4 Årsmødet træffer beslutning ved simpelt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert

medlem kan bringe én fuldmagt.

6.5 Ændring af vedtægter for foreningen kan alene træffes med 2/3 flertal af de fremmød-

te medlemmer, idet dog mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være til

stede på afstemningstidspunktet.

7. Medlemsmøder

7.1 Foreningen afholder møder, når der skønnes behov herfor eller et medlem anmo-

der herom. Indkaldelse til møder skal ske med mindst 3 ugers varsel af formanden

eller i dennes forfald af næstformanden.

8. Foreningens beslutninger

8.1 Foreningens formand og næstformand er henholdsvis Præsidiets præsident og

vicepræsident

5


8.2 Hvert af medlemmerne af foreningen har én stemme. Foreningens

medlemmer er alene beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til

stede på afstemningstidspunktet. Der stemmes ved håndsoprækning, medmindre

halvdelen af de tilstedeværende eller mødelederen bestemmer, at der skal ske skriftlig,

hemmelig afstemning.

8.3 Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne forskriver andet.

8.4 Præsidiet sammensættes af højest 10 personer ved årsmødets beslutning.

2875180.1

Ejerforeningerne udpeger tre medlemmer af Præsidiet samt en suppleant, dog således

at BYFO altid vælger et af de tre medlemmer, som er Præsidiets præsident.

Interesseforeningerne udpeger tre medlemmer af Præsidiet samt en suppleant, dog

således at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur altid vælger et af de tre

medlemmer, som er Præsidiets vicepræsident.

Brancheforeningerne udpeger 2 medlemmer af Præsidiet og een suppleant.

Institutionerne udpeger 2 medlemmer af Præsidiet og een suppleant.

Alle præsidiets medlemmer er udpeget for to år ad gangen.

8.5 Afgår et medlem af Præsidiet i utide, indtræder suppleanten som medlem af Præsidiet

indtil næste ordinære årsmøde. Afgår Præsidenten i utide, indtræder Vicepræsidenten

som Præsident i interimsperioden løbende til førstkommende årsmøde. Såfremt Vicepræsidenten

afgår i utide, indtræder ingen ny Vicepræsident i interimsperioden løbende

til førstkommende årsmøde. Er medlemmets valgperiode ikke udløbet, vælges et

nyt medlem for en etårig periode.

8.6 Følgende beslutninger kan alene træffes med 2/3 flertal blandt de frem-

mødte stemmeberettigede medlemmer, idet dog mindst halvdelen af For-

eningens medlemmer skal være til stede på afstemningstidspunktet:

1. Ændring af vedtægter for Foreningen

2. Optagelse af nye medlemmer

3. Optagelse af større lån

8.7 Foreningen fastsætter selv sin forretningsorden.

9. 0 Præsidiet

9.1 Præsidiet virker som forretningsudvalg for Foreningen og er ansvarlig over for samme.

6


2875180.1

Præsidiet forestår anvendelsen af Foreningens midler og disses forvaltning.

Præsidiet er ansvarlig over for Årsmøde for udarbejdelse af årsregnskab og budget.

9.2 Præsidiet fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal forelægges

Årsmødet, som kan ændre denne.

9.3 Der udarbejdes et fyldestgørende beslutningsreferat af hvert møde i Præsidiet. Ved

afstemning om de fremlagte sager skal det fremgå, hvorledes de enkelte medlemmer

har stemt: Stemmer for, stemmer imod, stemmer ikke.

10 Udvalg

Referatet udsendes til Foreningens medlemmer senest 3 uger efter hvert møde i Præ

sidiet.

10.1 Blandt foreningsmedlemmerne kan Årsmødet/og eller Præsidiet nedsætte udvalg.

Udvalgene bestemmer selv deres forretningsorden og bestemmer selv hvem, som

skal være udvalgets formand. Udvalgsformanden/-mændene refererer til Foreningens

formand.

11. Sekretariatet

11.1 Præsidiet ansætter/afskediger sekretariatets medarbejdere med orienteringspligt til

Årsmødet. Sekretariatet forestår foreningens daglige ledelse.

11.2 Sekretariatet varetager alle funktioner i forhold til Årsmødet, Præsidiet, udvalgene, evt.

virksomheder og driftsenheder. Desuden kan sekretariatet yde foreningsservice

for medlemmerne og i øvrigt varetage den løbende kontakt med tredjemand.

12 Tegningsregel for Foreningen

12.1 Foreningen tegnes af Præsidenten og et andet medlem af Præsidiet i forening - eller i

Præsidentens forfald af Vicepræsidenten og et andet medlem af Præsidiet i forening.

13. Regnskabsår for Foreningen

13.1 Regnskabsåret er 01.01.-31.12. Første regnskabsår løber fra Foreningens stiftelsesdato

til 31. december 2003.

7


14. Revisor

14.1 Regnskaberne skal revideres af en statsaut. revisor fra et anerkendt revisionsfirma

udpeget på det ordinære årsmøde. Revisor vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

2875180.1

Årsrapporten skal give et retvisende billede af Foreningens aktiver og forpligtelser,

dets finansielle stilling samt resultat.

15. Foreningens opløsning

15.1 Foreningens opløsning kræver indkaldelse til et ekstraordinært årsmøde. Indkaldelsen

skal indeholde Præsidiets forslag til fordeling af Foreningens formue i overensstemmelse

med nedenstående retningslinjer.

15.2 I tilfælde af nedlæggelse af Foreningen skal Foreningens eventuelle formue anvendes

inden for Foreningens formål, medmindre Foreningen sammenlægges eller inkorporeres

i en anden forening, eller der etableres en fondskonstruktion. I så fald overtager

den anden forening eller fond Foreningens aktiver og passiver. Formuen kan ikke føres

tilbage til medlemmerne.

16. Generelt

16.1 Alt, hvad disse vedtægter i øvrigt ikke udtrykkeligt forskriver, må underkastes Præsidiets

afgørelse under ansvar over for årsmødets medlemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på Bygningskultur Danmarks 20. rådsmøde den 8. november

2010.

8

More magazines by this user
Similar magazines