PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07 ...

parken.dk

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07 ...

PARKEN Sport & Entertainment A/S

CVR 15 10 77 07

Periodemeddelelse for

1. kvartal 2009

I overensstemmelse med selskabets finanskalender fremsendes hermed orientering om

forløbet af de første 3 måneder af 2009 (1. januar – 31. marts 2009).

________________________________________________________________________________________________

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 Side 1 af 4


PARKEN Sport & Entertainment A/S

________________________________________________________________________________________________

Hoved- og nøgletal for koncernen

1. kvartal 1. kvartal

mio.kr. 2009 2008 2008

Hovedtal

Indtægter i alt 400,7

Primært resultat før amortiseringer

og transferaktiviteter 27,2

Amortiseringer 1,2

Resultat af transferaktiviteter (18,5)

Dagsværdiregulering af renteswaps (14,8)

Resultat af finansielle poster i øvrigt (22,9)

Resultat før skat (30,2)

Resultat (22,6)

Langfristede aktiver 2.420,9

Kortfristede aktiver 813,5

Aktiver i alt 3.234,4

Aktiekapital 49,4

Egenkapital 529,3

Langfristede forpligtelser 1.355,8

Kortfristede forpligtelser 1.349,3

Nøgletal

Overskudsgrad, i % 6,8

Afkastningsgard, i % 0,8

Egenkapitalandel (soliditet), i % 16,4

Indre værdi pr. aktie 214,40

Aktiekurs ultimo 460

208,8

1.597,9

________________________________________________________________________________________________

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 Side 2 af 4

35,7

1,2

9,6

(10,7)

(12,3)

21,1

15,8

1.706,8

790,1

2.496,9

49,4

663,7

398,7

1.434,5

17,1

1,4

26,6

268,84

1.170

191,7

4,9

(18,5)

(63,9)

(57,8)

46,6

33,6

2.244,8

952,6

3.197,4

49,4

551,2

1.344,4

1.301,8

12,0

6,0

17,2

223,30

400


PARKEN Sport & Entertainment A/S

________________________________________________________________________________________________

Den økonomiske udvikling

• Koncernens omsætning blev 400 mio. kr., hvilket er 191,8 mio. kr. højere end

samme periode i 2008.

Omsætningsstigningen kan primært henføres til salg af feriehuse i Lalandia i Billund

(165 mio. kr.).

Omsætningen på koncernens øvrige forretningsområder steg med 13 procent,

hvilket primært skyldes flere medlemmer i fitness dk-centrene samt F.C.

Københavns UEFA Cup-kamp mod Manchester City FC og det udsolgte

arrangement LEGOWORLD i PARKEN.

• Primært resultat før amortiseringer og transferaktiviteter blev 27,2 mio. kr. (35,7

mio. kr. i 1. kvartal 2008). Resultat før værdiregulering af renteswaps og skat blev

-15,4 mio. kr. (31,8 mio. kr.), og resultat før skat blev -30,2 mio. kr. (21,1 mio. kr.).

Koncernens indtjening er traditionelt lavere i 1. kvartal end i resten af året, da

driftsaktiviteten i PARKEN og Lalandia er beskeden. Ændringen i resultat før skat i

forhold til samme periode i 2008 kan primært forklares med følgende:

En ekstraordinær indtægt på 29,4 mio. kr. for afhændelsen af 55 procent af

Billetlugen i første kvartal 2008.

Et resultat af transferaktiviteter på 9,6 mio. kr. i 1. kvartal 2008 (primært på grund af

spillersalg), hvilket skal sammenlignes med -18,5 mio. kr. i 1.kvartal 2009, hvor der

som planlagt ikke er solgt spillere.

En nettostigning på 14,7 mio. kr. i finansielle omkostninger som følge af dels

koncernens store investeringsaktivitet og dels værdireguleringer af renteswaps.

Salg af feriehuse medførte en avance på 39,9 mio. kr. i 1. kvartal 2009, men da

Aqua Dome og Center i Lalandia i Billund først åbnede efter periodens udløb, og da

påsken i år faldt i april (efter periodens udløb), blev det samlede driftsresultat i

Lalandia-segmentet reduceret med cirka 12 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2008.

• Koncernens balance er øget med 37 mio. kr. i forhold til 31. december 2008, hvilket

primært kan henføres til den fortsatte byggeaktivitet i forbindelse med den nye

SuperBest tribune samt opførelsen af Aqua Dome og oplevelsescenter ved Lalandia

i Billund.

Udviklingen i egenkapitalandelen fra 17,2% pr. 31. december 2008 til 16,4% pr.

31. marts 2009 kan primært henføres til resultatet i den mellemliggende periode.

Stigningen i langfristede og kortfristede forpligtelser på henholdsvis 11 mio. kr. og

48 mio. kr. kan primært henføres til førnævnte byggeaktivitet.

________________________________________________________________________________________________

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 Side 3 af 4


PARKEN Sport & Entertainment A/S

________________________________________________________________________________________________

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder forventningerne om et positivt

resultat før værdiregulering af renteswaps og skat i 2009.

Kontaktpersoner

Bestyrelsesformand Flemming Østergaard

Adm. direktør Dan Hammer

Telefonnummer 35 43 74 00

PARKEN Sport & Entertainment A/S

København den 18. maj 2009

________________________________________________________________________________________________

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines