Vandpjece Gladsaxe 2009 - Nordvand

nordvand.dk

Vandpjece Gladsaxe 2009 - Nordvand

Prisen på vand i Gladsaxe

Prisen på vand er i 2009 på 55,00

kr. pr. m3. I vandprisen indgår drikkevandsforsyning,

afledning og rensning

af spildevand samt afgift og

moms til staten.

For den andel, der vedrører drikkevand,

er taksten på 15,00 kr., mens

den for spildevand er 24,00 kr., og

statens andel er på 16,00 kr. pr. kubikmeter

vand.

Drikkevandets pris er faldet med 5

pct. fra 15,80 til 15,00 kr. pr. kubikmeter,

mens prisen for spildevandet

er steget med 15 pct. fra 20,80 til

24,00 kr. pr. kubikmeter, og vandprisens

andel til staten er steget

med 4 pct. fra 15,40 til 16,00 kr. pr.

kubikmeter. Den samlede vandpris

er steget med knap 6 pct. Fra 52,00

til 55,00 kr. pr. kubikmeter.

Det har i år været muligt at nedsætte

prisen på drikkevand. Årsagen

hertil er ændring af vandforsyningsstrukturen

med etablering af Nordvand

og dermed køb af vand fra

Gentofte. Endvidere har Gladsaxe

Vandforsyning vundet en retssag

om principper for fastlæggelse af

vandprisen for den del, der er købt

af København.

Figuren viser fordelingen af

den samlede vandpris.

På spildevandsområdet er prisstigningen

begrundet med store investeringer

til afledning og rensning af

spildevand, så afløbssystemet kan

klare de øgede nedbørsmængder, og

vi er forberedt på kommende miljøkrav.

Alle omkostninger forbundet med at

drive og vedligeholde samt nye investeringer

i vand­ og spildevandsanlæggene

kommer fra vandprisen.

I 2009 planlægger Nordvand at investere

ca. 90 mio. kr. til renovering

af vand og spildevandsforsyningen i

Gladsaxe Kommune.

Der er ingen sammenblanding af

økonomierne i Nordvand. Som kunde

i Nordvand betaler du derfor kun

for vand og spildevandsaktiviteterne

i din kommune.

Afgifter og moms 28%

w w w . n o r d v a n d . d k

Nordvand A/S • Ørnegårdsvej 17 • 2 82 0 Gentofte • Telefon 3 9 45 67 0 0

Drift

Drikkevand 30%

Renovering

Renovering

Drift

Spildevand 42%

© www.tankegang.dk 04/2009 22195

Det rene vand

– nyt om vand og spildevand

Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner


Vi lytter

til kunderne

I Nordvand lytter vi til kunderne.

I 2009 laver vi en kundeundersøgelse,

der skal vise, i hvor høj grad vores

kunder er tilfredse med serviceniveauet,

vandkvaliteten og forsyningssikkerheden

i Nordvand.

Kundeundersøgelsen skal sikre, at vi

altid leverer de bedste ydelser til dig

og de øvrige kunder.

Du er altid velkommen til at kontakte

os, hvis du har spørgsmål om vand eller

spildevand.

Det er yndigt at følges ad, men det er også

sund fornuft. Forsyningerne i Gentofte og

Gladsaxe deler fremover både navnet Nordvand

og ledningsnettet til drikkevand.

Ægteskabet mellem de to forsyninger betyder,

at de to vandledningsnet i Gentofte

og Gladsaxe bliver forbundet. Fra sommeren

2009 vil der dagligt strømme vand fra Gentoftes

ledningsnet til Gladsaxes ledningsnet.

På den måde øger vi effektiviteten af vandproduktionen

i Nordvand, samtidig med, at vi

øger forsyningssikkerheden for kunderne. I

en nødsituation kan vi nemlig pumpe vandet

den anden vej – fra Gladsaxe til Gentofte.

Besøg

vores

hjemmeside

Sund fornuft at følges ad

Det er let at komme i kontakt med

Nordvand, og det er let at finde

informationer om vand og spildevand.

På vores hjemmeside finder du

en række nyttige oplysninger om

drikkevand og afløb. Du kan læse

om aktuelle gravearbejder, indberette

dit vandforbrug og se dine

vandregninger.

Klik ind på www.nordvand.dk

Nordvand forsyner omkring 200.000 forbrugere

med rent drikkevand. Herudover

er det vores opgave at renovere og vedligeholde

580 kilometer vandledning i de to

kommuner.

Vi producerer vores drikkevand af grundvand,

som vi pumper op fra undergrunden i

Gentofte, Gladsaxe og fra området omkring

Sjælsø. Resten af vandet køber vi hos Københavns

Energi. På vores hjemmeside kan

du se, hvilke vandværker der producerer

drikkevand til det område, hvor du bor.

Gi’ os et vink om vand i kælderen

Gentofte og Gladsaxe Kommuner gør

en stor indsats for at minimere følgerne

af de voldsomme regnskyl, vi

oplever i disse år. Du kan yde et vigtigt

bidrag, hvis du fortæller os om oversvømmelser

i din kælder.

Er du så uheldig, at et skybrud medfører

oversvømmelse i din kælder, kan

du til sommer let og enkelt indberette

den på vores hjemmeside. Har du ikke

adgang til internettet, er du velkommen

til at ringe til os.

Dine oplysninger bruger vi til at kortlægge,

hvor problemerne er størst. På

den måde kan vi målrette investeringen

i afløbssystemet og dermed gøre den så

effektiv som muligt.

Ved de store skybrud i sommeren 2007

modtog vi mange henvendelser fra bor ­

gere, der havde oplevet oversvømmelser

i kælderen. Informati0nerne har vi

brugt til at udpege en række områder,

hvor vi nu udvider afløbssystemet.

Nordvand afleder spildevand fra omkring

130.000 husstande og virksomheder

i Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

Herudover renoverer og vedligeholder

vi omkring 600 kilometer kloakledning.

More magazines by this user
Similar magazines