Se hele godkendelsenspligten - klik her - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Se hele godkendelsenspligten - klik her - Fredericia Kommune

Hans-Dietrich Lorey

Follerupvej 42

7000 Fredericia

11-09-2012

Sags id.: 12/8659

Sagsbehandler:

Tine Bunk Schrøder

Cpr. nr.

Afgørelse - anmeldelse efter § 19 f (fulde stalde) i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på ejendommen

Follerupvej 42

Baggrund

Fredericia Kommune har den 30. juli 2012 modtaget en anmeldelse efter § 19 f i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

1 om udvidelse af dyreholdet på ejendommen Follerupvej 42, 7000 Fredericia på matr. nr.

1a, Follerup By, Herslev m.fl.

Dyreholdet ønskes efter fra 430 årssøer, 12.000 smågrise (7-30 kg) og 11.900 slagtesvin (30-102 kg) til 430

årssøer, 14.857 smågrise (7-30 kg) og 13.240 slagtesvin (30-102 kg) svarende til en stigning på 47,61 DE,

hvorved der i ansøgt drift bliver et dyrehold på 508,38 DE (efter nugældende omregningsfaktor).

Der er ikke samtidigt anmeldt ændringer i bygninger.

Afgørelse

Fredericia Kommune vurderer, at det anmeldte kræver forudgående miljøgodkendelse, idet kommunen

på baggrund af ansøgers oplysninger vurderer, at anmeldelsen ikke overholder forudsætningerne for anmeldelse

efter § 19 f i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Vurdering

Anmeldeordningens § 19 f kan anvendes under visse forudsætninger. Fredericia Kommune har foretaget

en vurdering af, om anmeldelsen overholder forudsætningerne i husdyrbrugslovens § 19 f (og om udvidelsen

dermed kan foretages uden forudgående miljøgodkendelse).

Hovedkonklusionerne på kommunens vurdering kan ses i bilag 1.

1 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Natur & Miljø

DK-7000 Fredericia

Tlf. 72 10 76 45

E-mail: Tine.schroder@fredericia.dk

www.fredericia.dk


Uddybende vurdering af visse punkter

Ammoniakfølsom skov

Efter § 19 f, stk. 2, nummer 1) må antal husdyr ikke udvides i staldanlæg, der ligger i en afstand på mindre

end 100 meter til ammoniakfølsomme skove.

Umiddelbart vest for staldanlægget ligger en ammoniakfølsom skov i en afstand på under 100 meter til de

staldafsnit, hvor der ønskes udvidelse. Skoven er vurderet ud fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

bilag 3, punkt A, nr. 3:

”Skov defineres som arealer, der er større end 1/2 ha og mere end 20 meter brede, og som er bevokset med

træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer, jf. skovlovens

definition af skov.

En skov betegnes som ammoniakfølsom, når:

1) der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel

"skovjordbund",

2) skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden

ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel "skovjordbund" (dvs. i

størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller

3) der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen

over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af skovlovens §

25.”

Fredericia Kommune har vurderet skovens status ved gennemgang af luftfotos samt høje målbordsblade

(1842 -1899) såvel som kort fra 1780 2 . Af alle disse fremstår der skov, der hvor Follerupgårds Skov nu ligger.

Derfor vurderer kommunen, at skoven er mindst 200 år gammel og at en af de 3 mulige betingelser 3 (nemlig

betingelse nr. 1) for ammoniakfølsom skov er umiddelbart opfyldt.

Det er kommunens vurdering at der bør meddeles afslag på anmeldelsen p.g.a. tilstedeværelsen af ammoniakfølsom

skov indenfor 100 meter.

2

”Kort over den nordlige Deel af Fyen med tilgrænsende Kyster af Jylland og Schleswig”, Videnskabernes Selskab,

1780.

3

som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A. Beskyttelsesniveau for ammoniak.

2


Lugt

En anmeldelse efter § 19 f kræver at lugtgenekriteriet er overhold jf. bekendtgørelsens § 19 f, stk. 3,

punkt 2.

Lugtgenekriteriet er ikke overholdt med denne anmeldelse, idet der er kortere til nærmeste enkeltbolig

end den korrigerede geneafstand i ansøgt drift. Geneafstanden er beregnet til 406,08 meter medens den

vægtede gennemsnitsafstand til enkeltbolig er 351,28 meter. Afstanden til enkeltbolig er dog længere end

50 % af geneafstanden.

Natur- og Miljøklagenævnet (NMK) har i en afgørelse af 17. februar 2012 vurderet, at det i dette tilfælde

skal overvejes om den såkaldte 50 %-regel kan tages i anvendelse. 50 %-reglen kan efter loven anvendes i

enkelte tilfælde, hvor kommunen vurderer, at det er rimeligt og hvor lugtgenerne falder eller er uændrede

fra nudrift til ansøgt drift.

I nærværende anmeldelse er geneafstanden i nudrift og i anmeldt drift angivet at være den samme.

Dermed er lugtgenerne i et vilkårligt punkt udenfor anlægget det samme i nudrift og anmeldt drift.

Kommunen skal derfor vurdere om 50 %-regelen kan tages i anvendelse.

Kommunen vurderer, at grunden til at lugtgenerne i denne anmeldelse er uændrede skyldes, at ansøger

har indtastet det samme antal stipladser i nudrift som i anmeldt drift. Antallet af stipladser vil dog alt andet

lige stige, hvis der kommer flere dyr i den samme stald pr. år, idet der efter en udvidelse i antallet af

dyr på et givent tidspunkt i løbet af året vil være flere grise i staldene i anmeldt drift end i den drift der er

pt.

Miljøstyrelsen har således tidligere (i helpdesksvar af hhv. 13.09.2011 samt 21.11.2011) vurderet, at en

udvidelse til ”fulde stalde” normalt vil betyde at stalden ikke er fuldt udnyttet i nudrift, idet der med tiden

er opnået hurtigere tilvækst og dermed er det enkelte svin kortere tid i stalden, idet de bl.a. skriver

”Hvis der i en stald med 1000 stipladser oprindeligt kunne produceres 3000 slagtesvin, kan der nu måske

produceres 4000 slagtesvin. Anmeldeordningen giver dog kun mulighed for en udvidelse til en produktion

af ca. 3300 slagtesvin. Produktionstilladelsen angiver måske kun 3000 slagtesvin. I realiteten udnyttes derfor

i dag kun de 750 stipladser til produktion af de 3000 slagtesvin ud af de 1000 stipladser.

En stiplads er defineret som det maksimale antal dyr i løbet af året og ikke som en fysisk stiplads. Ved anmeldelser

efter § 19 f skal lugtberegningen i nudrift derfor ske ud fra de 750 stipladser, hvorfor en forøgelse

af produktion til 3300 slagtesvin med anvendelse af 825 stipladser vil give øgede lugtgener.

3


Anmelder kan normalt ikke angive samme antal stipladser i nudrift og anmeldt drift og samtidigt forøge

produktionen. Ved en forskydning af produktionen, hvor stalden udnyttes ujævnt hen over året kan antal

stipladser dog godt være ens”.

Det vil sige at antallet af stipladser (maksimalt antal dyr på stald) reelt er faldet i anlægget fra der blev givet

produktionstilladelse/§ 33-godkendelse og til den drift der nu er opnået på baggrund af effektiviseringer

i driften. Dette betyder at lugtgenerne over årene reelt er faldet, hvorfor naboer nu kan have en forventning

om mindre lugt end der egentlig oprindeligt er givet produktionstilladelse/§ 33-godkendelse til.

Ved samme antal svin produceret pr. år er der således over årene opnået en række tomme ”pladser” i

stalden. Miljøstyrelsen har altså anført, at den nudrift som skal lægges til grund ved anmeldelsen (m.h.t.

stipladser) er den effektiviserede nudrift, og ikke stipladserne fra den nudrift, der egentlig er produktionstilladelse/§

33-miljøgodkendelse til.

Derfor bør nudriften ifølge Miljøstyrelsen indtastes med et mindre antal stipladser end i anmeldt drift. Antal

stipladser i nudrift skal således svare til det maksimale antal svin, der vil være i stalden ad gangen under

den nuværende drift.

Kommunen vurderer på den baggrund, at ansøgers oplysninger om samme antal stipladser i ansøgt drift

og nudrift ikke kan lægges til grund for beregningen af lugtgeneafstanden. Omboende kan ikke, i forhold

til den nuværende situation, forvente uændrede lugtgener.

Det vurderes af den grund, at 50 %-reglen ikke kan tages i anvendelse og at det anmeldte derfor ikke lever

op til forudsætningerne for anmeldelse i § 19 f.

Klagevejledning

Ansøger selv, miljøministeren samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, kan påklage

kommunens afgørelse. Derudover kan visse foreninger og organisationer jf. loven påklage afgørelsen.

Afgørelsen annonceres kommunens hjemmeside fra den 19. september 2012 til den 17. oktober 2012

samt ved en notits i Budstikken Fredericia den 19. september 2012.

Klage skal ske skriftligt og klagen skal være modtaget i Fredericia Kommune inden 4 uger efter afgørelsen

er annonceret, dvs. senest onsdag den 17. oktober 2012 inden kl. 15:00.

4


Afgørelsen kan påklages af ansøger, miljøministeren, klageberettigede myndigheder og organisationer

samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 84-87.

En klage skal sendes skriftligt. Det kan ske pr. e-mail til:

kommunen@fredericia.dk

eller pr. brev til:

Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Kommunen videresender klagen med sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen påklages,

får ansøger besked om dette.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der betales et gebyr på 500

kr. Man modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget

klagen fra Fredericia Kommune. Betales gebyret ikke på den anviste måde og indenfor den fastsatte frist

afvises klagen fra behandling. Yderligere vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets

hjemmeside (nmkn.dk).

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90, inden 6 måneder efter

annonceringen.

Offentlighed og orientering om afgørelse

Der har været foretaget naboorientering i perioden 9. august til 22. august 2012. Der indkom ingen bemærkninger.

Der har været foretaget partshøring (jf. forvaltningslovens § 19) over udkastet til afgørelsen, idet der i udkastet

er vurderet godkendelsespligt, som må anses for at være til ugunst for ansøger. Ansøger havde ingen

bemærkninger.

Følgende har, udover ansøger, fået underretning om anmeldelsen:

TRE-FOR VAND A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Merete Kneis, Follerupvej 52, 7000 Fredericia

Karsten Koed Andreassen, Vejle Landevej 163, 7000 Fredericia

Diana Shcütze, Follerupvej 50, 7000 Fredericia

Fredericia Kommune, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia

Povl Skovsbjerg Jensen, Follerupvej 46, 7000 Fredericia

5


Margit Jensen, Indre Ringvej 5, 4. mf.

Alice Pallesen og Lars Ole Pallesen, Follerupvej 102, 7000 Fredericia

Peter Johannes Buhl, Follerupvej 111, 7000 Fredericia

Følgende har, udover ansøger, fået underretning om afgørelsen:

Evt. naboer, der har indgivet høringssvar samt øvrige parter:

Annette Pihl Pedersen (ansøgers konsulent), LRØ, Horsens.

Organisationer, som er klageberettigede eller klageberettigede i visse, relevante sager ifølge loven:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ae@aeraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

DN Fredericia: fredericia@dn.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk, fredericia@dof.dk

Det Økologiske Råd: husdyr@ecocouncil.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk

Friluftsrådet Trekantområdet: trekantomraadet@friluftsraadet.dk

Miljøministeriet v. Naturstyrelsen: nst@nst.dk

Sundhedsstyrelsen: syd@sst.dk

Venlig hilsen

Tine Bunk Schrøder

Biolog

6


Bilag 1 – sagsnr. 12/8659 - Forudsætninger for anmeldelse efter § 19 f

§ 19 f, stk. 1:

Der må ikke samtidigt udføres godkendelsesplig-

tige ændringer

§ 19 f, stk. 2:

Husdyrbruget må ikke allerede have en tilladelse

efter § 10, § 11 eller § 12.

§ 19 f, stk. 3, nr. 4):

Produktionen af hver dyretype må højest udvides

således, at antal dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren

for dyreenheder for planåret

2010/2011 ikke overstiger antal dyreenheder beregnet

efter omregningsfaktoren for planåret

2008/2009.

§ 19 f, stk. 3, nr. 1):

Antal husdyr må ikke udvides i staldanlæg, der

ligger i en afstand på mindre end 300 meter til

beskyttet natur omfattet § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse

m.v. af husdyrbrug, eller 100 meter

til andre ammoniakfølsomme naturtyper, som

indgår i udpegningsgrundlaget for internationale

naturbeskyttelsesområder, heder, moser og overdrev,

som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens

§ 3, og ammoniakfølsomme skove:

Ammoniakfølsomme internationale naturbeskyttelsesområder

kortlagt af Naturstyrelsen (kategori

1-natur)

I anmeldelsen er oplyst, at der

ikke samtidigt udføres godken-

delsespligtige ændringer.

Der er ikke tidligere meddelt godkendelse

til ejendommen efter

husdyrbrugsloven.

Det samlede antal dyreenheder i

nudrift efter 2008/2009omregningsfaktoren

er 508,6 DE.

Det samlede antal dyreenheder i

anmeldt drift er 508,3 DE efter

2010/2011-omregningsfaktor.

For hver dyretype overholdes

antallet af DE idet:

Nudrift

Søer: 99,4

Smågrise: 69,2

Slagtesvin: 340,0

Ansøgt drift

Søer: 99,1

Smågrise: 69,2

Slagtesvin: 340,0

Kravet er opfyldt.

Kravet er opfyldt.

Kravet er opfyldt.

Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Højmose (kategori 2-natur) Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Lobeliesø, (kategori 2-natur) Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

7


Heder større end 10 ha som er omfattet af NBL § 3

(kategori 2-natur)

Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af NBL

§ 3 (kategori 2-natur)

Der må ikke udvides i stalde indenfor 100 meter

til følgende områder:

Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget

for internationale naturbeskyttelsesområder

Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Heder beskyttet efter NBL § 3 (kategori 3-natur) Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Moser beskyttet efter NBL § 3 Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Overdrev beskyttet efter NBL § 3 Ingen indenfor afstanden. Kravet er opfyldt.

Ammoniakfølsomme skove (kategori 3-natur) Der er over 100 meter til potentiel

ammoniakfølsom skov nord for

anlægget. Der er under 100 meter

til potentiel ammoniakfølsom

skov vest for anlægget. Dette skal

derfor undersøges nærmere.

Kravet er ikke opfyldt.

Skov defineres som arealer, der

er større end ½ ha og mere end

20 meter brede, og som er bevokset

med træer, der danner

eller inden for et rimeligt tidsrum

vil danne en sluttet skov af højstammede

træer, jf. skovlovens

definition af skov.

En skov betegnes som ammoniakfølsom,

når:

1) der har været skov på arealet

i lang tid (i størrelsesorden

mere end ca. 200 år),

så der er tale om gammel

"skovjordbund"

eller

2) skoven er groet frem af sig

selv på et naturareal, fx tidligere

hede, mose eller

overdrev, så jordbunden ikke

har været dyrket mark

inden for en periode sva-

8


Efter udvidelse skal beskyttelsesniveauet for lugt

være overholdt.

De angivne afstande og retninger til enkelt bolig,

samlet bebyggelse i landzone/lokalplanlagt område

i landzone samt til eksisterende/kommende byzone/sommerhusområder

er kontrolleret.

Antal øvrige husdyrbrug til brug for beregning af

kumulation er angivet korrekt

Der må ikke udbringes husdyrgødning på ejede/forpagtede

arealer i fosforklasse 2 og 3 og der

må ikke afsættes husdyrgødning til bedrifter, der

udbringer på jord i fosforklasse 2 eller 3.

rende til perioden for gammel

"skovjordbund" (dvs. i

størrelsesorden mere end

ca. 200 år),

eller

3) der i skoven er forekomst af

naturskovindikerende eller

gammelskovsarter, som er medtaget

på listen over arter, der er

brugt ved prioritering af naturmæssigt

særligt værdifulde sko-

ve omfattet af skovlovens § 25.

Der er indsendt en ”fiktiv” ansøgning

via it-ansøgningssystemet. Af

beregningen fremgår at beskyttelsesniveauet

for lugt ikke umiddelbart

er overholdt, men at beboelse

er udenfor 50 % af lugtgeneafstanden.

50 %-reglen vurderes ikke at kunne

anvendes (se uddybende vur-

dering i afgørelsen)

Enkeltbolig, byzone/fremtidig

byzone og samelt bebyggelse er

angivet korrekt i itansøgningssystemet.

Der skal ikke laves tillæg for kumulation

i fht. enkeltbolig, da der

ikke er nogen produktioner i

nærheden af enkeltbolig. Byzone

og samlet bebyggelse er bort-

screenet pga. afstand.

Der er indsendt oplysning om de

marker, som ansøger anvender til

udspredning af husdyrgødning.

Ingen af disse marker ligger i fosforklasse

2 eller 3.

Kravet er ikke opfyldt.

Kravet er opfyldt.

Kravet er opfyldt.

Kravet er opfyldt.

9

More magazines by this user
Similar magazines