Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

24

Bilag 7 - Redegørelse for kapacitet af vandkamre / olieudskiller

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 13 af 34

I nødstilfælde vil det stadigvæk være mulig at overføre vandet fra tankgård 1a til vandkamre/olieudskiller.

Der er redegjort for at vandkamre/olieudskilleren har tilstrækkelig kapacitet til opstuvning

af regnvand. 24

Virksomheden har undersøgt alternative metoder til forrensning af den resterende del af

spildevandet, bl.a. etablering af eget biogasanlæg, overdækning af tankgården og andre

tiltag. Ingen af alternativerne er dog gennemførlige på nuværende tidspunkt.

Ozonbehandling af det olieholdige spildevand har ligeledes vist sig ueffektivt.

Med de nuværende tiltag forventes virksomhedens spildevandtilladelse overholdt med

en ganske stor margin, hvor virksomheden dog vil fortsætte bestræbelserne på at formindske

mængden af spildevand og organisk materiale heri.

Overfladevand (regnvand) fra tage, pladser etc., som kun indeholder materiale i begrænset

omfang, opsamles i en lagune og nyttiggøres ved udsprøjtning på landbrugsarealer.

21.7 Forbrug af vand og hjælpestoffer

Med produktionsudvidelsen vil der ske en forøgelse af vandforbruget totalt set. Dog forventes

vandforbruget pr. tons råvare at falde, på grund af en mere effektiv udnyttelse af

kedler og køletårne.

For at fjerne urenheder vaskes biodiesel med vand fra omvendt osmoseanlægget tilsat

syre. Der arbejdes med at tilpasse denne vaskeproces for at opnå en vandbesparelse.

Den ændrede vaskeproces fungerer ved at biodiesel føres igennem et lag af adsorberende

kugler, specielt designet til at fjerne urenheder fra biodiesel. Når kuglerne er mættet

med urenheder regenereres kuglerne med methanol, methanol kan genbruges i processen.

Der foretages herudover ikke procesmæssige ændringer af biodiesel anlægget. Der anvendes

fortsat methanol til produktion af biodiesel. En stor del af methanolen genanvendes

i produktionen så forbruget minimeres. Emission er begrænset i overensstemmelse

med VOC bekendtgørelsen til under 1 kg opløsningsmiddel pr. tons rapsfrø og 3 kg opløsningsmiddel

pr. tons indkøbt vegetabilsk olie.

21.8 Affald:

Affaldsproduktionen er forholdsvis begrænset, svarende til en høj udnyttelse af råvarerne,

og fravær af en emballagedel. Efter produktionsudvidelsen forventes en affaldsmængde

på 100-200 tons, hvoraf størsteparten affald fra renovering af bygninger (genbrugsstation)

eller jernskrot (skrothandler).

More magazines by this user
Similar magazines