Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

38

Bilag 11

39

Bilag 13 - Spildevandstilladelse

40

Chemical Oxygen Demand – kemisk iltforbrug

41

Biokemisk Iltforbrug i 5 døgn

42

Bekendtgørelse nr. 1650 af 13/12 2006

43

Bilag 13 - Udsprøjtningstilladelse af 2/5 2002 + arealudvidelse til udsprøjtning af 10/4 2010

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 21 af 34

Der er beregnet en maksimal 99 % fraktil på 0,000074 mg/m 3 , som med stor sikkerhed

3 38

er mindre end B-værdien på 0,01 mg/m .

25.6 NOx

Der er ikke ændringer af timeemissionerne for NOx, da der ikke foretages udskiftning,

ombygning eller ændringer af kedelanlæg. Dampkedlerne skal overholde emissionsgrænserne

for eksisterende naturgasfyrede kedler som er 125 mg/Nm 3 jf. luftvejledningens

afsnit 6.2. Dampkedlerne er forsynet med modulerende brændere, og en forøgelse

af produktionen vil medføre at kedlerne i en større del af tiden vil køre med højere belastning.

H2 VAND

26. Spildevand – mængde og sammensætning.

De samlede spildevandsmængder til bortskaffelse forventes at udgøre 3.000 til 4.000 m 3

vand årlig, hvortil kommer 40-50.000 m 3 regnvand, dels fra virksomheden selv og dels

fra naboejendommen. Regnvandet ledes direkte til lagune øst for Norupvej for senere

anvendelse til vanding af landbrugsjord 43 .

26.1 Spildevand – mængde og indhold

Spildevandsdelen ledes til Otterup Renseanlæg i henhold til gældende Spildevandstilladelse

39

. Spildevandet vil typisk indeholde:

Stof

Indhold pr L Spildevands

tilladelse max

Indhold pr L

Samlet udledning

pr år

Spildevands

tilladelse pr år

Vand 4.000 ton 9.125 ton

12 g/L

48 ton 99 ton

BI5

6 g/L

24 ton 44 ton

Olie og Fedt 50 mg/L 100 mg/L 200 kg 913 kg

Kvælstof ( N ) 20 mg/L 80 kg Ingen grænse

Fosfor ( P ) 10 mg/L 75 mg/L 40 kg 456 kg

COD 40

41

PH værdi 7-9 6,5-9

For såvel 2008 og 2009 er alle udlednings krav for spildevand overholdt.

26.2 Overfladevand – mængde og indhold

Overfladevand fra tage og befæstede arealer hos Emmelev A/S og hos nabovirksomheden

Danish Agro A/S samt fra en del af Emmelevgyden føres til lagune øst for Norupvej

for anvendelse til vanding af de omgivende landbrugsarealer. Afhængig af regnmængden

vandes 40.000 til 50.000 m 3 vand på arealerne.

Vandingen foretages i medfør af Slambekendtgørelsens 42 regler samt i henhold til tilladelse

af 2. maj 2002 med senere tilføjelser 43

Udsprøjtning foretages ikke i perioden 1. oktober til 1. februar i hvilket tidsrum vandet

opbevares i den etablerede lagune. Lagunen kan rumme 23.000 m 3 .

vand

More magazines by this user
Similar magazines