Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 22 af 34

Virksomheden råder over 22 HA landbrugsjord på hvilke der kan vandes fra lagunen.

Vandet vil typisk indeholde:

Stof

Vand

Indhold pr L Samlet udledning

pr år

Udledning

Pr HA

Maksimal

udledning

Pr HA 3

50.000 m 3 2.300 m 3 3.000 m 3

Kvælstof ( N ) 25 mg/L 1.250 kg 60 kg 170 kg

Fosfor ( P ) 8 mg/L 400 kg 20 kg 30 kg

Tørstof 1000 mg/L 5.000 kg 2.300 kg 7.000 kg

26.3 Maximale udledninger og variation

Mængderne af spilde- og overfladevand til udledning kan varierer betragtelig over de

enkelte dage – således:

26.4 Køletårne

Under tømning af køletårnet vil 30 – 100 m 3 bliver ledt til en beholder inde i tankgård 1a

og derfra videre til biogasanlæg. I nødstilfælde vil det stadigvæk være mulig at overføre

vandet til vandkamre/olieudskiller.

Køletårnene kan eventuelt tilsættes et væksthæmmende middel mod alger og bakterier

for at mindske biologisk vækst og lugtgener. Dette vil dog blive gjort i det mindst mulige

omfang for at sikre kvaliteten af kølevandet i forhold til biogasproduktion.

26.5 Sandfang og olieudskillere

Virksomhedens centrale olieudskiller kan rumme godt 600 m 3 , og består af 10 kamre,

der ikke er tilsluttet sandfang.

Der blev etableret en mindre olieudskiller i forbindelse med oprettelsen af vaskepladsen.

Vand fra vaskepladsen løber gennem et sandfang på et par m 2 inden det løber til den

mindre olieudskiller på 15 m 3 , hvorefter det løber til et særskilt kammer i den store olieudskiller/vandkamre.

26.6 Rensningsmetoder for spildevand

Forinden spildevandet udledes til offentligt renseanlæg sker der en forrensning på virksomheden,

hvor en del af det organiske materiale renses fra via båndfilter. Det frarensede

slam genanvendes til biogasfremstilling eksternt 44

.

Renseanlægget er et mekanisk-kemisk renseanlæg og består af en fældningsenhed,

båndfilterenhed og styringsenhed. Anlægget fraseparerer olie og fedtstoffer sammen

med andet organisk materiale fra spildevandet. Under denne proces fremkommer en

slamdel og en renset vanddel.

Fældningsenheden:

Spildevand pumpes ind i kammer 1 i fældningsenheden hvor der tilsættes fældningsmiddel.

Udfældningen sker under omrøring og har en virkningstid på min. 2 minutter in-

44 Bilag 6 - Slamdeklaration

art Maksimal

udledning

pr år

Spildevand

Regnvand

5.000 m 3

50.000 m 3

Maksimal

udledning

pr døgn

28 m 3

1.000 m 3

Gennemsnitlig

udledning

pr døgn

13 m 3

137 m 3

Minimum

udledning

pr. døgn

0 m 3

0 m 3

More magazines by this user
Similar magazines