Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 26 af 34

• For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den

mest støjbelastede halve time.

Dette medfører at:

• 75 køretøjer pr. 8 timer i dagtimerne giver mulighed for 103 køretøjer i dagperioden.

• 2 køretøjer pr. time i aftenperioden giver mulighed for 8 køretøjer i aftenperioden.

• 1 køretøj pr. ½ time i natperioden giver mulighed for 18 køretøjer i natperioden.

• Samlet teoretiske maksimalt antal køretøjer pr. døgn er dermed 129.

Ved maksimal drift vil der komme omkring 100 køretøjer pr. døgn på hverdage i dagtimerne,

der vil enkelte dage være trafik i aften- og natperioden. En trafik på gennemsnitlig

100 køretøjer pr. døgn svarer til en omsætning på ca. 3.000 tons pr. døgn.

Ud over ovennævnte intern trafik, kan der komme enkelte køretøjer i weekenden som er

medtaget i støjberegningerne. Detaljeret oversigt over intern trafik fremgår af vedlagte

Støjrapport 48

.

31. Støjdæmpende foranstaltninger

• Nye maskiner placeres indendørs i produktionsbygningen og vurderes ikke at give

noget betydende støjbidrag.

• Der er etableret støjsvage køletårne.

• Tørreriafkast er forsynet med lyddæmpere.

• Ny ventilator (afkast 1b) støjdæmpes så støjbidraget er mere end 20 dB(A) under

støjgrænserne, svarende til støjbidraget fra den eksisterende ventilator (pos. 004 i

støjberegningerne).

• Der er etableret en 2,5 m høj jordvold i det nordlige skel.

• Ozongeneratorer placeres indendørs og vil derfor ikke give noget betydende støjbidrag.

Da det beregnede støjbidrag er op til 2 dB(A) over støjgrænserne om natten, foretages

der støjdæmpning. Der er foretaget en beregning af hvilke støjdæmpende foranstaltninger

der skal foretages 49

:

• Pos. 005 – Åben port ved nordgavl af hal 11. Porten holdes nu lukket efter kl. 16,

dette giver en støjdæmpning min. 20 dB(A) i aften og natperioden.

• Pos. 009 – Ventilatorer til beluftning ved hal 12 skal lyddæmpes med 10 dB(A). Dette

sker ved at montere lydisolerende materiale i de eks. ventilatorkasser. Beluftningsventilatorerne

anvendes kun omkring høstperioden. Lyddæmpning foretages

inden førstkommende høst efter at miljøgodkendelsen foreligger. Lyddæmpning af

de 4 beluftningsventilatorer kan udføres for i alt ca. 50.000 kr.

• Pos. 104 – Glycerintårn (22 m’s højde) skal lyddæmpes med 10 dB(A). Dette er sket

ved at flytte den støjende vakuumpumpe ned i mixertankgården i et rum for sig selv.

• Pos. 204 – Nyt glycerintårn (22 m’s højde) skal lyddæmpes med 10 dB(A). Tårnet

udføres derfor på tilsvarende måde som det eks. glycerintårn.

48 Rapportbilag 3 – Støjrapport.

49 Bilag 8 - Beregning af støjbidrag

More magazines by this user
Similar magazines