Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

H4 AFFALD

51

Bilag 23 Placering af affaldscontainere o. lign. fremgår af Tegning 06013.106D

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 28 af 34

33. Sammensætning og mængde af affald

Der vil ikke komme nye typer affald fra virksomheden, hvorimod der vil ske en forøgelse

af de nuværende affaldstyper på grund af den forøgede produktion.

Art Beskrivelse Mængde pr.

år

Slam fra dråbe

udskiller før 72 m

skorsten

Olieslam:

Rapsolie og derivater

Glycerin

Maks. Oplag

Opbevaring og anvendelse

/ bortskaffelse

< 1 tons < 1 tons Forekommer sjældent,

bortskaffes efter aftale

med kommunen

Affald fra glycerin-

MONG

Brugt aktivt kul 120 tons 10 tons Sendes til regenerering

blegning

eller forbrænding

e Sten og halm 10-40 tons 3 tons Sælges til genanvendelse

Bundfald fra vaske- Sten / grus 20 tons 5 tons Tømmes og bortskaffes til

pladsens sandfang

godkendt modtager via

den kommunale tømningsordning

Jern fra reparation Gammelt jern 40–100 tons 1 stk. 6 m

af maskiner

3

container + 1

stk. 20 m 3

Sælges til genanvendelse

container

Opfejning fra vej- Rapsfrø - grus 20–40 tons 1 stk. 18 m

arealer

3

Genbrug / deponi

container

Beton / asfalt fra asfalt 20–40 tons 20 tons på Genanvendelse

reparation

jorden.

Brændbart affald Papir, pap o.lign. 20–40 tons 8 m 3 container

Forbrændingsanlæg

Ikke brændbart af- Oprydning, div. 40–80 tons Deponi

fald

reparationer,

Opfejning fra veje

Slam fra spilde- Slam 50–100 tons 30 m

vandsanlæg

3 Genanvendes i biogasanlæg

Afskummet vegeta- Afskummet olie 30–100 tons 6-8 tons Afskummet olie pumpes

bilsk olie fra opsam-

retur til produktionen

lingskar før eget

renseanlæg

34. Håndtering af affald

• Slam fra dråbeudskiller ligger i bunden af dråbeudskiller og køres efter behov til opsamling

i tankgård 1c.

• Affald fra glycerinblegning (aktivt kul) opbevares i storsække. Disse sendes til forbrænding

eller regenerering.

• Frarens fra rensning af rapsfrø opbevares i lille vogn og denne tømmes efter behov i

opfejningscontainer.

• Gammelt jern opbevares i 1 stk. 6 m 3 containere og 1 stk. 20 m 3 container. Dette afhændes

til genbrug.

• Opfejning fra vej opbevares i 18 m 3 container placeret på vaskeplads. Dette afhændes

til genbrug eller deponi.

• Beton / asfalt opbevares i stak på jorden indtil bortkørsel. Dette afhændes til genbrug.

• Brændbart affald opbevares i 1 stk. 16 m 3 containere, træaffald opbevares i 1 stk. 15

m 3 container. Dette afhændes til forbrænding.

• Ikke brændbart affald opbevares i 18 m 3 container 51

. Dette afhændes til losseplads.

More magazines by this user
Similar magazines