Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

K. OPLYSNINGER VEDR. VIRKSOMHEDENS OPHØR

41. Foranstaltninger til forebyggelse af forurening

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 33 af 34

Der er truffet en række foranstaltninger til udslip af kemikalier olie og lignende,

således at der ved evt. ophør af virksomheden ikke opstår forureningsfarer.

L. IKKE – TEKNISK RESUMÉ

42. Ikke teknisk resumé

På grund af en stigende efterspørgsel på virksomhedens produkter ansøges der

om tilladelse til udvidelse af produktionen til omtrent det dobbelte.

Omsætningen af rapsfrø forøges til 300.000 tons pr. år.

Produktionen af rapsolie forøges til 100.000 tons pr. år.

Produktionen af rapskager forøges til 190.000 tons pr. år.

Produktionen af biodiesel forøges til 215.000 tons pr. år.

Glycerinproduktionen forøges til 30.000 tons pr. år.

Udvidelsen sker ved etablering af destillationskolonne og et nyt presseanlæg.

Der er foretaget en række foranstaltninger for reduktion af lugt fra virksomheden.

De seneste lugtmålinger fra februar 2006 viser at lugtgrænseværdierne ikke

overskrides. Nye anlæg forsynes med udstyr til lugtrensning, udvidelsen af produktionen

vil ikke medføre at lugtgrænseværdierne overskrides. Lugtmålinger og

beregninger viser et maksimalt bidrag ved boliger på 5 – 8 lugtenheder/m 3 som

med god margin er under miljøgodkendelsens grænseværdi på 10 lugtenheder/m

3 .

I produktionen af biodiesel anvendes methanol. Emissionsmålinger har vist at

Miljøstyrelsens grænseværdier ikke overskrides. Emmelev er omfattet af VOCbekendtgørelsen,

og skal derfor overholde en total emissionsgrænse på 1 kg

methanol pr. tons rapsfrø og 3 kg methanol pr. tons indkøbt vegetabilsk olie.

Der er foretaget støjmålinger som viser at de nuværende støjgrænser ikke overskrides.

Støjberegninger som medtager de ny anlæg viser at der skal foretages

støjdæmpning, så støjgrænserne ikke overskrides efter udvidelsen.

Trafik til og fra virksomheden vil ikke medføre at støjgrænserne overskrides. Antallet

af lastbiler til og fra virksomheden forøges fra ca. 50 pr. døgn til ca. 100 pr.

døgn.

Skanderborg den 17. marts 2010.

WH - Rådgivende Ingeniører FRI

Hans Anker Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines