Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

27

Bilag 22 – Luftstrømme i afkastsystem (diagram 8)

28

Massestrømme fremgår af bilag 2, 3 og 4.

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 14 af 35

21.8 Affald:

Affaldsproduktionen er forholdsvis begrænset, svarende til en høj udnyttelse af råvarerne,

og fravær af en emballagedel. Efter produktionsudvidelsen forventes en affaldsmængde

på 200-300 tons, hvoraf størsteparten affald fra renovering af bygninger (genbrugsstation)

eller jernskrot (skrothandler).

H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS-BEGRÆNSENDE

FORANSTALTNINGER

H1 Luft

22. Emissioner til luft

Emissionerne forøges ved at tilslutte en rapskagekøler til afkast 1b. Nedenstående

skema er en opdateret oversigt over emissioner fra miljøgodkendelsen af 5. juli 2005.

Afkast Proces / anlæg Rensning

Emission Luft- Afkastnr.

mængde højde

Stof Mængde

mg/Nm 3

(LE/m 3 Nm

)

3 /h m

(våd)

1a Varmepander Cyklon Vandamp

Rapskagekøler Dråbeudskil- Olietåge

More magazines by this user
Similar magazines