Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

I FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL

37 Forslag til vilkår og kontrol

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 31 af 35

Der udarbejdes og vedligeholdes en instruks for drift, vedligehold og kontrol med

renseforanstaltninger som dråbeudskiller, cykloner cyklofaner, og ozonbehandlingsanlæg.

• Der udtages kontrolprøver for rapsfrø som leveres til virksomheden. Alle

kontrolprøver vurderes bl.a. for dårlig lugt, da dårlig kvalitet giver en større

lugtemission. Såfremt et parti rapsfrø ikke overholder de fastlagte kontrolparametre

bliver partiet afvist.

• Der foretages 1 gang årligt inspektion af tankgårde. Inspektionen foretages

visuelt og vil sikre at der ikke forekommer utætheder i tankgården, der

kan forudsagde skade på omgivelserne. Desuden vil svære skade på belægningsoverfladen

også udbedres hvis konstateret under inspektionen.

• For at sikre cyklofaner ved tørreriet kører optimalt efterses disse 1 gang

årligt for belægning indvendig. Hvis belægning konstateres fjernes disse

og cyklofanerne rengøres.

• Minicykloner, der også er tilhørende tørreriet efterses mindst 1 gang årligt

for belægninger. Hvis belægning konstateres fjernes disse.

• I passende intervaller kontrolleres cyklonerne i produktionen for belægninger,

dog mindst 1 gang årligt. Konstateres der belægning rengøres cyklonerne

efter behov.

• Der foretages daglig visuel kontrol af afkastluften samt det rum, hvori

støvudskilleren står.

• Ozonbehandlingsanlægget er forsynet med CIP anlæg som automatisk

renser ozonanlæggets rør 2 gange i døgnet. Dette foregår kl. 04 og kl. 22

med en varighed af 20 – 30 minutter. Skyllevandet, der indeholder lud

som vaskemiddel opsamles i dråbeudskillertanken. Fra dråbeudskillertanken

fører det til olieudskiller, hvor det renses sammen med andet vand og

ledes til offentligt renseanlæg.

• Ozonbehandlingsanlæg kontrolleres manuelt mindst 1 gang pr. måned, og

der tjekkes om der er udbrændte rør.

• Vedligehold og kontrol med renseforanstaltninger, herunder driftsforstyrrelser

og uheld registreres i driftsprotokol.

• Der foretages periodiske målinger af methanol emissionen fra afkast 3.

Målingerne foretages mindst hvert 3. år.

• Køletårne efterses regelmæssigt og hvis nødvendigt serviceres. Der kontrolleres

for begroning, algevækst, amøbevækst og snavsbelægning.

• For produktionen i oliemøllen er temperaturen vigtig. Derfor overvåges

temperaturen i produktionen elektronisk og noteres manuelt hvert 4. time.

Vurderes det at temperaturen er for lav eller for høj justeres systemet efter

behov. Alt for høje temperaturer kan medfører udslip af mere lugtholdigt

luft til ozonbehandlingssystemet. Det vurderes dog at det på grund af de

nye tiltag vedr. luftrensning ikke vil få indvirkning på overholdelse af immissionskravet.

• Der udarbejdes supplerende instrukser til personalet som arbejder ved og

omkring tankgårdene med det formål at begrænse spild ved diverse manuelle

håndteringer til et absolut minimum. Det vurderes dog at spild ikke

More magazines by this user
Similar magazines