Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

K. OPLYSNINGER VEDR. VIRKSOMHEDENS OPHØR

41. Foranstaltninger til forebyggelse af forurening

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 34 af 35

Der er truffet en række foranstaltninger til udslip af kemikalier olie og lignende,

således at der ved evt. ophør af virksomheden ikke opstår forureningsfarer.

L. IKKE – TEKNISK RESUMÉ

42. Ikke teknisk resumé

På grund af en stigende efterspørgsel på virksomhedens produkter ansøges der

om tilladelse til udvidelse af produktionen til omtrent det dobbelte.

Omsætningen af rapsfrø forøges til 350.000 tons pr. år.

Produktionen af rapsolie forøges til 120.000 tons pr. år.

Produktionen af rapskager forøges til 230.000 tons pr. år.

Produktionen af biodiesel forøges til 215.000 tons pr. år.

Glycerinproduktionen forøges til 30.000 tons pr. år.

Udvidelsen sker ved etablering af destillationskolonne og et nyt presseanlæg.

Der er foretaget en række foranstaltninger for reduktion af lugt fra virksomheden.

De seneste lugtmålinger viser at lugtgrænseværdierne ikke overskrides. Nye anlæg

forsynes med udstyr til lugtrensning, udvidelsen af produktionen vil ikke

medføre at lugtgrænseværdierne overskrides. Lugtmålinger og beregninger viser

et maksimalt bidrag ved boliger på 5 – 8 lugtenheder/m 3 som med god margin er

under miljøgodkendelsens grænseværdi på 10 lugtenheder/m 3 .

I produktionen af biodiesel anvendes methanol. Emissionsmålinger har vist at

Miljøstyrelsens grænseværdier ikke overskrides. Emmelev er omfattet af VOCbekendtgørelsen,

og skal derfor overholde en total emissionsgrænse på 1 kg

methanol pr. tons rapsfrø og 3 kg methanol pr. tons indkøbt vegetabilsk olie.

Der er foretaget støjmålinger som viser at de nuværende støjgrænser ikke overskrides.

Støjberegninger som medtager de ny anlæg viser at der skal foretages

støjdæmpning, så støjgrænserne ikke overskrides efter udvidelsen.

Trafik til og fra virksomheden vil ikke medføre at støjgrænserne overskrides. Antallet

af lastbiler til og fra virksomheden forøges fra ca. 50 pr. døgn til ca. 100 pr.

døgn.

Skanderborg den 17. januar 2011.

WH - Rådgivende Ingeniører FRI

Hans Anker Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines